•jSSSssssEr1** -1 De verrichtingen van „H.R.C." 7^;kuu vvu °n Postduivensport JUS? gemakkelijk ging zonder in strijd te komen met de bestaande amateurbeipalingen om dat in tegenstelling met vorige berichten, alle spelers uit twee clubs zijn gekozen, welke als 't ware buren van elkander zijn, zoodat door loopend contact mogelijk was. Het Nederlandsche elftal. Sinds het gelijke spel tegen België heeft het Nederlandeche elftal gelukkig een i ge malen geoefend, doch deze wedstrijden zijn qua epel tegengevallen! en vooral de samen hang bleek te ontbreken. Het Haagsche elftal boekte o.m. Dinsdag een verdiende 8over winning op de oranjehemden. En al moge men niet te veel waarde hechten aan oefenwed strijden, toch zegt het wel wat. Groot vertrou wen geeft hst niet, trouwens de samenstelling van het Nederl. elftal bespraken we reeds eerder. De voorhoede blijft vooral nog een vraagteeken. Het Nederlandeche elftal zal ale volgt uit komen: de Boer (Ajatt), doel; Denls (H.B.S.) en H. Tetzner (Be Quiok), achter; Lefèvre (Kampong), van Linge (Be Qulck) en Krom (R.C.H.) midden; Groosjohan (V.O.C.), Koo- ninge en Pijl (Feijenoord), Sigmond (DE.C.) en de Natrie, (Ajax), voor. De Duitsche spelers. De Duitsche Voetbal Bond, wetend dat dui zenden Duitschers in Nederland vertoeven verzocht daarom de medewerking van de Ne- derlandsohe pers teneinde ook hun landgenoo- ,,ten in te lichten over de belangrijke ontmoe ting die a.6. Maandag (2e Paaschdag) in het Stadion te Amsterdam staat te gebeuren. Ten aanzien van de spelers werden ons de navolgen de bijzonderheden medegedeeld: De doelverdediger Stuhlfaut (1 F.C. Ntirn- Berg) le Duitsohland's beste keeper. Zijn Her culeegestalte (1,87 M.) en daarbij athletisch figuur valt aanstonds op. Zijn systeem is als derde back op te treden, daarom staat hij meestal een 10-tal nieters voor zijn doel, dat hij dan tevens ten volle bestrijkt. Hij 5 28 jaar oud. De geheele rechtervleugel van het elftal be staat uit spelers van de Sportvereinlgung Furth, t.w. de rechtsback Muller, de rechtshalf Hagen, de rechtsbuiten Auer en de rechtsbin nen! Franz; terwijl dé spil Kalb en mid-voor Seiderer, (benevens de geheele linkervleugel gevormd wordt door spelers van de F.C. Ntlrn- berg. Er kah dus behoudens op het aller laatste moment nog eventueel noodzakelijk ge worden wijzigingen verzekerd worden, dat *n super-clubelftal wordt afgevaardigd, 'n sy steem, waarin hoe langer hoe meer heil wordt gezien, omdat de spelers elkander volkomen kennen, zich als t ware van zelf aanvullen. Ook alle Neurenbergersde linkeback Kugler, mid- en linkshalf Kalb en Schmidt; Sutor (1. buiten), Wieder (1. binnen) en Seiderer (mid- voor) zijn reeds eerder, en met 'groot succes, voor Dultschland uitgekomen. Het samenspel is buitengewoon verzorgd en naar het oordeel van tal van bevoegde binnen- en buitenland- sche critici is dpze FürfhNumberg combi natie een goede oopie van het spelpeil der En- gelsche Corinthians. In bouw en gewicht en systeem is er in menig opzicht een treffende overeenkomst te bespeuren. Alhoewel stevig gebouwd wordt zelden van de lichaamskracht gebruik gemaakt en alleen volgens amateu ristische opvattingen het spel om het sp.el ge speeld. Evenals bij de Corinthians zijn som migen van meening, dat het samenspel te veel, tbc in den doelmond wordt doorgevoerd. Maar meestentijds is zulks ook een succes gebleken. Nu Dultschland niet mee kan doen dn het Olympisch tournooi te Parijs en in Nederland één der ernstige candidaten ziet voor den prijs, zou men zich toch dubbel gelukkig achten, indien er in eindelijk eens van 't kleine Holland zou kunnen gewonnen worden. Niéts is onbeproefd gelaten om dit succes te beha len. Vandaar dat het door de Duitsche spelers op buitengewonen prijs zou worden gesteld, indien vele hunner landgenooten, in Holland woonachtig, hen zouden steunen door hun nu eenmaal in een voetbalstrijd1 onontbeerlijke aanmoedigingen. Het Duitsche elftal speelt in een wit hemd, zwarte broek met witte bies en zwarte kou sen. Zaterdag a.s. wordt tot Rheine gereisd, waarna Zondagochtend de reis naar Amster dam wordt aanvaard, alwaar om 11 uur wordt gearriveerd. Ned. elftalHaagsch elftal 85. Dinsdagmiddag heeft het nationale elftal op Houtrust té 's-Gravenhage een verdiende ne derlaag geleden. De Hagenaars speelden veel beter en hadden met rust reeds een 3—1 voor sprong. Doelpunten werden gemaakt door Baer van Slangenlburgh (2), Krom, Snouck HurgTonje, Heijnen, de Beus en de Natrls ieder één. BelgiëN ederland. Op 27 April a.s. zal de retummatch te Ant werpen plaats hebben; de oranjehemden zijn dus wel in de weerl Het Belgische elftal is al» volgt samenge steld: de Bie (R. C. Bmielies)Swaerten- broeck (Daring C. B.) en, Verbeeck (Union 8. G.); Pelsmaeker (Beerschot), Fderens (Beerschot) en Schelstraete (C. S. Brugeoie) Coppée (Uumion S. G.) Grimmanpèez (R. C. Gand), Larnoe (Beerschot), Thijs (Beerschot) en Bastin (Antwerp F. C.). Gillis en Houet zijn dus in de voorhoede vervangen, hetgeen o.i. een versterking ibeteekent. Het Neder- landsche elftal mag dus wel daarmede rekening houden) plaats, waarover elders meer en voorts de vol gende wedstrijden. Afd. I (Westen) 2e klasse A. E.D.O. ont vangt Spartaan en zal zeker wel een punt in de wacht sleepen. Of zouden de roodbroeken revanche nemen voor de op eigen veld den f nederlaag? Purmersteijn— Z.V.V Q.6.O.D.E.C. en W.F.C.—D.WB. schijnen ons toe gelijke spelen te zullen opleveren. B. Vermoedelijk wordt hier gespeeld: D.0 8. Zeist. Voorts vermelden we: 8e klasse B. E.V.O—West-Frleia; Steeds VoorwaartsE.D.W. (20 April). C. 8-D.W Neerlundia; Wilholmina Vooruitöwift (20 April). D. Baarn—D.O.O. Victoria—Quick (ter rein Quick). Reserve le klasse. H.F.C. 2V.V.A. 2. Res. 2e klasse C. D.O.S 2—Velox 2. Afd. II (Westen) 2e klasse A. V.V.A.— Schoten. Afd. 111 (Oosten). Kampioenscompetitio Be klasse. Germanicus—Kampioen A. Afd. IV (Zuiden) le klasse. De wedstrijden, welke dezer dagen worden gespeeld, zullen kunnen beslissen, wie er Zuidelijk kampioen wordt. De verhouding is momenteel: N.A.C. 18 12 4 2 48—14 28 1.56 Willem II 16 11 2 8 81—19 24 1.50 N.A.C. staat er dus iets beter voor, doch beide candidaten kunnen in puntenaant&l ge lijk komen. Zaterdag (dus heden)-middag speelt Willem II thuis tegen M.V.V., uit welke ontmoeting zij op z'n minst wel een gelijk epel zullen ha len, al Is het een zware wedstrijd. 2e Paasch dag gaat Willem II op bezoek bij P.8.V. te Eindhoven en ook hier zal het spannen, al aohten we de kansen der Tilburgers grooter en een oevrwinning niet uitgesloten. N.A.C, gaat bij Bredanla op bezoek en zal geen ge makkelijke taak hebben, een gelijk spel ls ook hier aannemelijk, in welk geval de Bredasche gasten bij twee nederlagen van Willem II nog juist kampioen zijn. In het andere geval duurt de strijd voort. Afd. V (Noorden) le klasse. De beslissingen voor kampioenschap en degradatie zijn hier gevallen. Upright uit Winschoten speelt haar laatsten wedstrijd in de le klasse, waarin zi niet lang geweest is. Vel oei tas zal waarschijn lijk de punten meenemen. Veendam ont vangt Friesland en zal wellicht een kleine zege behalen. N.-H. V. B.-Ovendchl Zondag 20 April. le klasse B. Met het oog op de Paasch- dagen en den NederlandDuitachland-wed- strijd' is het programma bijzonder klein. Oor spronkelijk waren, voor deze afdeeling vastge steld AlkmaarH.R.O, 2 en W.F.C. 8Helder 2, maar op verzoek is de wedstrijd Alkmaar H.R.C. 2 uitgesteld. De 2e klasse D en Se klasse D zijn uitge speeld, zoodat alleen overblijft de 5e klasse E Atlas ontvangt Helder 5 en deze debutant zal wel allee in1 het werk stellen zich van haar echec van verleden Zondag te herstellen. Aan vang 10 uur, scheidsrechter Vlam. De leiders spelen thuis tegen U.V.C. 2, waartegen reeds eenmaal 22 gespeeld werd. J.V.C. echijnt goede plannen te hebben, getuige haar fraaie zege op Atlas en voor de Batavier-reserves zal dit wel een vingerwijzing zijn om tegen dit elftal goed voor den dag te komen. Aan vang 2 uur, scheidsrechter Dol. 8.VB. 4 en S.VB. 8 komen tegen elkaar uit en, evenals de le maal, zal ook nu het hoogere elftal wel weten te winnen. S.VB. 8 is dan tevens uit gespeeld en kan het tot 16 winstpunten bren gen. Aanvang 10 uur, scheidsrechter Leur Het 6e en 7e elftal van HJR.C. hebben elkaar reeds eenmaal ontmoet, met als uitslag een verrassend groote zege voor het 7e. Wanneer H. 6 niet wat beter aanpakt, zou het ons niet verwonderen, ais het weer een nederlaag werd. Aanvang 10 uur, scheidsrechter Lucker. Vriendschappelijke wedstrijden. H.R.C. ad6p. AHelder adep. B, aanvang 10 uur, H.R.O. 2—8.VB. 1, aanvang half drie. Maandag 21 April. Adspiranteneompetitie (af<L Helder). Bol- weg: Helder aHelder b, aanvang half drie. Vriendschappelijke wedstrijden. Amm. Paulowna: Concordia 1—Helder 4. Behagen: Schagen 2—H.R.C. 5. H.R.C. adsp. B—H.B.6.- scholieren, 12 uur. HR.C. Ó—Batavier 2, 10 uur. N.-EL V. B., le klasse B. Wonnerveer-. WT.C. 8Helder 2, scheidsrechter Baas. Rauchbeker, le ronde. Zaandam: ZE.C. 2iWE;C. 2, scheidsrechter Hartland. Oostelijke tegen Noordelijke Zwaluwen. Op len Pinksterdag heeft, deze ontmoeting op het Z.AjC.-terrein te Zwolle plaats. Het Noordelijk elftal publiceerden we reeds, het Oostelijk elftal bestaat uit: Waayer (Z.A.C.); Hanmsen (Enech. Boys) en Smit Jr. (Hera- oles)Veldkamp (Enschede), Derhoven (Z.A. C.) en Keppels (Enschede); Wltteveen (VI- tesse), Frölioh (Enschede), Wevers (id.), de Boer (id.) en Albreaht (Z.A.C.). Het kampioenschap van Nederland. Bij de clubs, welke deelnemen aan het kam pioenschap voor Nederland, 'bestaat groote ont stemming over het besluit van de N. V. B. om slechts een halve competitie te doen verspelen. Men acht deze lndeollng onbillijk en flnanclëel nadeel lg. In een door bedoelde clubs onlangs gehou den vergadering werd dan ook tot protesten- ren. besloten en kwam men overeen om des noods vriendschappelijk een heele oompetitie te verspelen, terwijl No. 1 dan als de kampioen van Nederland zou worden beschouwd door de overigen. De kamende wedstrijden. N. V. B. Het competitie-programma ie voor de Paasohdagen nogal beknopt. Op den len Paaschdag wordt er zelfs bijna in t geheel niet gespeeld. Bovendien loopt de competitie ten einde en zijn verschillende afdeelIngen bijna reed» uitgespeeld. Voorts heeft Twee den Paaschdag de lsndenwsdstrijd Nederland Dultsshland lm hst Aametsudaaaaehe Stadion Helder-nieuws. W .F.C. 8Helder 2. Deze competitiewed strijd vindt len Paaschdag in Wormerveer plaats. De withemden zullen ditmaal met een sterke ploeg kunnen spelen en het is dan tevens te hopen dat ook de apelkwallteit wat hooger staat dan in de eerste ontmoeting tegen de Wormerveerders. Het vertoonde had toen niet veel om het lijf, vooral aan het samenspel in de voorhoede ontbrak nogal Iets, terwijl de backs zeer onzeker werkten. De W.F.C.-ploeg deed' het wel iets beter, maar ook hier viel veel aan te merken. Helder heeft uit de jong ste 2 wedstrijden slechte 1 winstpunt weten te bemachtigen, wat tot gevolg heeft gehad dat zij thans dé 8e plaats bezetten en niet veel meer noodig hebben om zelfs hekkeslulter te worden, want W.F.C. 3 heeft maar 2 winet- H B. r.-nleuws. HJUX II-S.VB. L De reeervee van do Racers spelen morgen om half drie vr|P scl ïappelijken wedstrijd tegen 8. VB. 1. v S.WB. in de competitie nogal van zich neen de «en spreken, zal H.R.C. 2 dan ook makkelijke tegenstander aan hen hebben, we verwachten dan ook een geanlmeerden wed strijd. Terrein Tuindorp. Ifweede Paaschdag speelt een H.R.C.-com bi, natie tegen een dito van Helder. Aanvang half drie. Competiti estand 8e klasse B (5. V. B.) (Bijgewerkt tot sn met 13 April.) d I tc V 6C "3 ta> goals v.—t. pnt. gem. "WVest-Frisia 14 9 8 2 80-15 21 1.60 K F. C. 16 9 8 4 87—23 21 1.81 O. S. V. 18 6 4 3 28-25 16 1.23 Slisterdyk 14 6 4 4 26—18 16 1.14 O. D. E. 15 5 6 4 23-27 16 1.06 I). W. V. 18 5 2 6 19-20 12 0.92 E. D. W. 12 4 2 6 21—80 10 0.83 E. V. C. 14 2 4 8 15-29 8 0.57 S t. Voorw. 18 1 2 10 12—29 4 0.30 West-Frisia is bijna binnen. Uit hun ros te» erende 2 uitwedstrijden (E.D.W. en E.V.C.) bobben zij nog 2 winstpunten noodig om kam pioen te zijn. KE.C. is uitgespeeld en had eveneens langen tijd een goede kans om als l,s te eindigen, doch de laatste wedstrijden go oiden roet in het eten. O.S.V. kan, wanneer ze haar 8 thuiswedstrijden wint, het tot 22 pvinten brengen en maken dus nog een flauwe kans, hoewel we niet kunnen gelooven, dat de Eiiikhuizer club zich zal laten verdringen. De Oostzaners verspeelden Zondag j.1. nog eijn kostbaar punt tegen OD.E. Sloterdijk sp.eelt van dit sedzoen zeer onfortuinlijk, hun vordedlglng ls van prima kwaliteit. Hun 4 w edstrijden werden met den oneven goal ver loren, waarvan driemaal met 1—0; driemaal werd 2—2 gespeeld. E.V.C. begint aardig op b» halen, maar zal toch degradatiewedstrijden moeten spelen, ook al blijven zij op de voor la jitste plaats. Als Steeds Voorwaarts als laat st eindigt, speelt deze olub die het vorig soizoen niet de laatste of voorlaatste plaats iiiiaam degradatiewedstrijden. ten gespeeld worden en toen werd het oude vuur weer In Racing-gelederen waardig en door 2 goede doelpunten werd toch nog een gelijk spel verkregen. De verwachtingen, wel ke men aanvankelijk had van H.R.O., waren aanmerkeijk bekoeld; wat moest dat worden tegen clubs als VB.V. en Watergraafsmeer? Aanvankelijk schenen deze sombere vermoe dens bewaarheid te worden, want hoewel den Zondag daarop ln Beverwijk tegen het sterke Kennemer-team eveneens gelijk werd, leverden de volgende 2 thuiswedstrijden (7 en 21 Oct.) nederlagen op. De eerste tegen War tergraafemeer, had door het zwakke optreden van den scheidsrechter, al een zeer onaange naam verloop en de cijfers 8-5 voorJL gaven lang niet het krachtsverschil weer. Het eohec tegen Aesendelft was daarentegen verdiend, daar de geheele ploeg uit vorm was. Toen be sloot ds Elftalcommissie hst team te herzien en de op 4 Nov. tegen T.O.G. gespeelde wed- st werd, gaf Eindstand 2e klasse D (N.-H. V. (Uitgespeeld 18 April.) to <s 6c B atavier S. V. S. Texel R". R. C. III J. V. C. Elelder Hl a;. R. C. IV Gleel wit II 14 11 14 10 14 7 14 6 14 14 14 14 V, 0 4 5 4 C 9 0 11 2 11 goals v.t. 38—12 88—18 36—17 25-23 29-29 17—83 9-32 12—40 B.) *-> S C O (X 6C 25 1.78 20 1.42 16 1.14 16 1.14 15 1.07 8 0.57 6 0.42 6 0 42 Nagekomen uitslag. N.-H. V. B. le klasse B. Alkmaar: Alc- rnaria Victrix 2Alkmaar 80. Door deze zege zijn de Alcmaria^reserves kiimpioen van hun afdeeling geworden. Zij heb ben thans 29 winstpunten en kunnen hun nog tb» spelen (uit)wedstrijd tegen Geel Wit ver liezen, daar V.AE.C. het tot hoogstens 28 winstpunten kan 'brengen. Doch er is een jnaar", en een groote! In de op 17 Febr. ge- s peelden wedstrijd tegen H.RC. 2, welke door tien met 10 gewonnen werd, speelde een on gerechtigd speler mede (Hoeben); weliswaar werd de vereeniging hiervoor reeds bestraft, niaar daar schijnt het niet mede afgeloopen. We vernamen dat het best kan zijn, dat deze w edstrijd overgespeeld wordt. Geschiedt dat, lam ziet het er niet zoo mooi voor de leiders alt, daar zij dan hoogst waarschijnlijk 1'J.R.C. op z'n sterkst zullen ontmoeten en wat cLat zeggen wil hebben eerst VAC.C., daarna Ql.S.C. 2 en nu laatst de Kooger reserves on dervonden. Officieel ia ons dienaangaande nog niets bekend. d, welke met 2-1 gewonnen reeds bewijs, dat deze veranderi__ --- - -- betering was, maar kwam nog sprekender aan het licht in den thuiswedstrijd tegen Hekier. welke met 2—0 gewonnen werd (11 Novj De ploeg had haar vorm gevonden en van nu af waren de resultaten werkelijk schitterend Zondajge daarop werd in Veleeroord mot verloren van VB.V., cijfer» die te gunstig voor V.S.V. waren, maar duidelijk de kracht van het roode team demonstreerden. 2 Pee werd' op een keihard veld van de Kennomera met 80 gewonnen. K. gaf kranig partij, maar was ongelukkig met schieten en eerst 10 mi nuten voor tijd, toen H. nog 2 maal sooorde, was de zege een feit. Het competitierad stond toen geruimen tijd stil. Een oefenwedstrijd tegen de Adelborsten (16 Dec.) werd met 52 gewonnen. 20 Januari kwam V.S.V. op bezoek en de bezoekers konden zich met het gelijke spel (88) zeer tevreden achten. Hier mede waren de thuiswedstrijden achter den rug. Een zeer fraai succes was daarop de wed strijd op het Bolweg-terrein, waar Helder met 80 geklopt wend door het vurige roode team. Laten wij er echter eerlijkheidshalve aan toe voegen, dat de zege wel wat geflatteerd was, Is Aesendelft werd daarna, niet dan na xwa- ren kamp, met 1—0 gewonnen, doch in Haar lem behaalde H.RC. de grootste score. Van VB.V. werd- met- niet minder dan 6—1 gewon nen. De le helft had HR.C. nog wel het wind voordeel, doch met draalen was de stand nog 00. Daarna was het geruimen tijd 21, tot dat in de laatste minuten de Haarleimsche ver dediging het moest opgeven en nog 4 goals aan de score toegevoegd werden (10 Febr.) Met 8 invallers werd vervolgens tegen T.O.G 0—0 gespeeld; eveneens een mooi resultaat. Restte nog 1 wedstrijd tegen Watergraafs meer, welke met 10 verloren werd. De behaalde resultaten zijn aldus; Thuis Naam Uit 20 Helder 6—0 VB.V. 0—1 ■Watergraafsmeer 01 De Kennernera 8S T.O.G. 0-0 HB.V. 6—1 Aesendelft 10 8—3 8-5 8-0 2-1 2-2 0-2 15—13 „Zoowel „thuis" als punten behaald. 18-6 ,uit" werden 8 winst- gesp. gew. gel. verL le ronde 7 2 2 3 2e ronde 7 4 2 1 Totaal 14 8 4 4 goals v. i. 12—14 16-6 28—19 P- 6 10 16 De wedstrijd tegen Watergraafsmeer Zon- llag j.1. gespeeld, was de laatste welke H.RC. iipeelde. Het 2e N. V. B.-selzoen is voor de Racers alleszins gunstig geweest; met 16 Kranten uit 14 wedstrijden wordt de Se plaats 'k>ezet. Het .begin was niet veel-belovend, hét liep verbazend tegen. De ploeg kwam recht op dreef in de 2e ronde, nadat «in het team e>enige wijzigingen aangebracht waren. Om etenige cijfers te noemen, «ij hier opgemerkt :lat de le ronde bestond uit 6 thulswedstrij- 1 én en 2 uitwedstrijden. Door den regel wordt d.e grootste winst op eigen grond geboekt, d och met H.R.C. was dit een ander geval, daar -deze 7 wedstrijden 6 winstpunten opleverden, ii co re 1214. De 2e ronde was, ondanks dat hiervan 5 uitwedstrijden waren, een groot' «ucces, daar 10 winstpunten geboekt werden, ncore 166. Het verschil frappeert wel. De doelverdediger werd in eigen huls 18 maal, doch op vreemden grond slechts 6 maal ge passeerd. 12 10 10 (v. 0.80 0.70 0.66 r. if. Het succes van H.R.C. daaiktk ze v.n.1. aan punten minder dan H. Dus reden te over dat |l er Maandag gewerkt moet worden, daar er vcrtm.n? waardoor verband en homogeniteit steeds beter en vol maakter werd. Eerst ln de laatste wedstrijden moest nogal eens met invallers gespeeld wor den, voornamelijk voor de vleugelspelers, maar Arts en Prins wisten zich zeer goeïi aan te paseen. Het geregeld kunnen uitkomen met dezelfde spelers en ln dezelfde opstelling ie, zooals wij reeds opgemerkt hébben, do hoofdzaak van H.RC.'s eucoee; ten tweede stond, behoudens in de eorste wedstrijden, het 8 i pen en werd meestal met veel élan en geostdrift gespeeld. De voorhoede met een tacticus als den Os aan het hoofd' wist van doorzetten en 28 goala, d.i. 2 per wedstrijd, waren hiervan -het gevolg. Ter Burg Beijer, Hoenderdos, Helder en den Oe zijn alle wedstrijden present geweest Diedenhoven en Tleesen 12-maal; Bak 10 en Arte, Prine en Uowting 9 maal. Verder kwamen Buie, Dunk Augusteijn, Brizee en Qulapel reep. 8, 6 4 4 en 1 maal uit. In totaal zijn 16 epelera' lui deze 14 wedstrijd uitgekomen. Laten wij nu eens de wedstrijden de revue ^n. 28 September wae de eerste wedeti-ijd, He op eigen grond gespeeld werd. die gedeeltelijk in den regen gespeeld word, had- een eigenaardig verloop. H.8.V dat met 6 invallers uitkwam, had desondanks' toen nog eenlge minuten gespeeld moest wor- -0 voorsprong op de volledige Racers-ploeg, die het al heel leelljk liet liggen. tlJd worden voor ragen. Met her ratten moest nog 6 mlau- veel op het spel staat. Met het elftal, waar mede thans gespeeld zal worden, achten wij H. wel in staat om over de blauwwltten te zegevieren, mits er ln technisch opzloht beter gespoeld' wordt dan de vorige maal. Belde theems staan er aldus voor; 8. Heldor II 15 4 4 7 14—23 9. CB.V. 17 6 2 10 21—80 10. WE.C. III 15 2 6 7 16—24 De withemden komen ale volgt uit: I.): G. Wit, doel; Smit, Kemna, achter; J. D Bak, Groot veld, Gode, midden; Veen, N. N., v. d. Struijs, P. Wit, Homoman, voor. Zooal» men ziet, een heel wat sterker elftal. De voorhoede heeft een geheel ander aanzien dan ln den laatsten wedstrijd en zal wel van zich doen spreken. Batavier-nieuws. Batavier Ü-J.V.O. II le Paasohdag speelt het 2e elftal op haar terrein tegen J.V.C. 2. Daar de gasten versterkt zullen uit komen, wacht ons hier een spannende kamp. Wii hopen dat do Batavier nu ln een 'betere verstandhouding zullen epelen, minder schet teren en meer naar hun aanvoerder luisteren. Het geregeld veranderen van plaats, als het niet wil, sluit reeds bij voorbaat succes uit en mag dan alleen gedaan worden, wanneer de captain zulks noodig oordeelt. Soheidsrechter is de beer Dol, aanvang 2 uur. De verrlchttiigen van „Helder". Onze oude N. V. B.-club heeft met den wed strijd tegen De Kennemers haar competitie programma 'beëindigd. De withemden hebben een zeer slecht seizoen achter den rug; het was en bleef sukkelen met spelers, tweemaal achtereen met hetzelfde elftal uitkomen ie niet gebeurd. Herhaaldeijk probeerde de Elf talcommissie door dan' die en dan weer deze opstelling te beproeven, en met voorbijgaan van eigen krachten door spelers van bulten te ree ruteeren, het gewenschte succes te be werkstelligen. Nu en dan werd slechts aan de verwachtingen beantwoord, maar het geheel bleef een teleurstelling, wat trouwens na te gaan was, daar door deze herhaalde wisseling homogeniteit en verband, zooals dat bij H.RC. het geval is, ontbrak. Eerst toen het te laat was, ontdekte de E.O., dat ook ln haar eigen milieu de spelers aanwezig waren, die met vrucht een plaats in het le elftal zouden kun nen innemen. We geven toe dat de omstandig heden Helder wel eene in een lastig parket hebben gebracht en men noodgedwongen zijn toevlucht nam tot spelers, van wie men ver wachtte, dat zij de vereeniging uit de malaise zouden helpen, door werkelijk voor hun ver eeniging te strijden. Dit nu le niet gebeurd en wij hopen, dat het een les is geweest. Laten wij tuaechen haakjes, een uitzondering maken met Bolhaar en Mell, welke hebben getoond veel voor hun nieuwe vereeniging over te hebben en wier toetreding ook een sportief succes beteekende. Wel voldeed Bolhaar niet als voorhoedespeler, maar later als back was hij zeker zijn plaats waard en heeft dan ook Ouwerkerk uitstekend vervangen. Tien lange jaren ln den N. V. B. zijn hier mede besloten en nog maar steeds is Helder mrn ,ron9 8e klMtertje gebleven; Z.F.C., W.F.C., Hollandio, Zandvoort e.a. voormalige competltlegenooten streefden gedurende deze jaren Helder voorbij, stegen omhoog, sommi gen al hooger en hooger, alleen Helder bleef wat «e was: 8e klasseri Eén ding bleef echter bewaard, want dooreengenomen ls de goede geest in het team altijd uitstekend geweest Een nederlaag kon verdragen worden en kan keren en mopperen tegen elkaar als het niet naar wensch ging, is zelden gehoord. Wel was de stemming wel een» geprikkeld, wanneer een wedstrijd verloren werd zuiver door alechte leiding, zooals van dit seizoen nog ls gebeurd, maar dat eloeg tooh nooit tot exoe*. sen over. Zeker, het ls gebeurd, dat een wed strijd een wanordelijk verloop heeft gehad zooals indertijd Helder-V.S.V. en H.B.Z.V K ~?^1Jd.er' maar 'hlerv&n *86 het publiek de schuldige en gingen de spelers vrij uit Neen dlu* ond*rlln« 1» vrijwel steeds uitstekend geweest. «ueeas Zooals reeds gezegd, het 10e N. V B-iaar U verre van succesvol geweest sn kan gerust op een lijn gesteld worden met w steeds probeeren om die opstelling ij men een ploeg krijgt, die met een vast over. legd plan den strijd Ingaat. Wat het thans afgeloopen seizoen betreft, ia dat Helder na het einddgen van de le ronde nóg goede kampioenskaneen had en ook aan- vankei ijk nog ln het begin der 2e, doch de beslissende nederlaag tegen T-O.G. (met 4—0) en het echec tegen VB.V. (24 Febr.) schakel- den Helder voor goed uit Va» de le ronde, welke 8 Februari haar beslag kroeg, waren 5 thuiswedstrijden. 8 winstpunten, écore 14-12, was hot resultaat. De schitterende zege op De Kennemere (4—1) en de nederlagen tegen de zustervereenlglng verdienen hieruit ver melding, zoomede de overwinning op HB.V. Tetfen laaUtirencwnide club vormde bet «pel vóór en na rust een schril oontraat. Immers, half time ging in met 40, cijfers na vurig «n doordacht spel verkregen; de 2e helft gaf sen ganeoh ander aanzien, de withemden lieten zich gewoonweg overrompelen en hadden zoo goed als niets meer ln te brengen en de verhouding was ook 81 voor HB.V., zoodat Helder met 5—3 won. Helder dat het vorig seizoen nog de baas over H.R.Ckon blijven, zag zich nu belde malen geslagen; op eigen grond wa ren de cijfers wel wat geflatteerd. De 2e ronde begon met een aaneenschake ling van nederlagen; 6 maal ln successie werd verloren, waarvan 8 maal thuis. Niet altijd veidiend echter; tegen Watergraafsmeer ware zeer zeker een gelijk spel de belooning ge weest, doch men trof het niet met den scheids rechter. Tegen VB.V. (24 Febr.) speelde het pechvogeltje een groote rol, en had er één wedstrijd gewonnen moeten worden, dan ls het die ln Haarlem tegen HB.V. geweest (9 Maart). Met een zeer verzwakt elftal J. Bak, Gode en den Dunnen waren van de partij werd gespeeld ei» nochtans had H. driekwart van de match de overhand, doch voor doel wilde het maar niet Van toen af mt-n kwam Helder weer met haar eigen spelers uit. De laatste 2 (uit) wedstrijden deden dt deur nog dicht daar deze 8 winstpunten op leverden, score 6—4. Helder eindigt derhalve met 11 winstpunten en de 6e plaats. Het vorig seizoen behaald» de club betzelfde aantal winstpunten, maar toen uit 12 wedstrijden, zoodat bet resultaat dus thans hesl wat ongunstiger la. Allsen van Aseendelft kan belde malen gewonnen worden; doch ook De Kennemere vermocht Helder niet te slaan. De goals werden gemaakt door Bolhaar, Hornaman, Foreest, Struijs (allen 3), D. Bak, N. N. (2); verder KnijftT. v. Braam, Ort, den Dunnen, Zomer en P. Wit ieder L Hierbij tevens een generaal overzicht van de wedstrijden van Helder: Tegen Uit VB.V. 1-3 'Watergraafsmeer 1—2 H.RC. 6—2 De Kenoesnera 2—2 T.O.G. 0—4 HB.V. 1-8 Aseendelft 82 14-42 le ronde 2e ronde Totaal 7 7 14 8-17 14—12 8 8-17 3 22-29 11 0.78 Deze wedstrijd werd op het Helder-ter rein gespeeld. Promotie- en degradatie-regeling Be Westelijke Daar omtrent deze regeling nogal onzeker heid heerscht, laten wij deze hier nog eena volgen: De promotie voor de 3e klaese kampioenen le aan dezelfde regeling onderworpen als die voor de 2e klasse. Namelijk dat de kampioenen van de afdeelingen A, B, C «n D een compe titie spelen met de noa. laatst der 2e klasse A en B. De noe. 1 en 2 daarvan komen ln de 2e klaese. De degradatie der 3e klasse ls nog niet de finitief bepaald, doch vast staat dat Assen- delft, E.V.C., ÈD.W. en nog 6 clubs zonder het spelen van degradatiewedstrijden naar de 4e klasse zullen overgaan. Indien zij weder- om ale no. laatst eindigen, terwijl bovendien E.V.C. en E.D.W. beide degradeeren als door één dezer clubs de voorlaatste plaats tal wor den ingenomen. Ook ie thans va» kracht geworden, dat Gok le thans van kracht gewonlen. dat ten aanzien van promotie en degradatie, voortaan het aantal behaalde winstpunten dé rangorde bepaalt en niet meer het doelgemid- delde. Bij gelijk aantal winstpunten moet d«n een beslissingswedstrijd gespeeld worden. Het Olympisch tournooi te PariJ*. Zondag zijn, naar de .Bportkroniek" meldt, de inschrijvingen voor het Olymp. Voetbal tournooi definitief gesloten. Er hebben zich in totaal 23 landen aangemeld, zoodat er voor wedstrijden zullen: moeten worden gespeeld, totdat er 16 deelnemende naties overblijven Donderdag as. heeft de loting plaats Deelnemende landen zijn: Nederland, België, Bulgarije, Spanje, Egypte, Frankrijk, Hon- InrlWld' Utland' Utauen, Po len, Portugal, Roemenië, Zwitserland Z»» den, Tsjecho-Slowaklje, Zw* Jougo-Slavië Luxemburg Oostenrijk. Turk Noo klje, rd-J Ürugay, Amerika en aanvoerder van de/wal^de^LeH Wanneer men het elftal, zooals het thans is, «tonde aan laat oefenen en Un h#t P1* uitblijven, dat 8"Peelde het Olympische Sparta' te Kt °0,eB'r«d«triJd tegen elftal ^ond uit: en Roetert (C fÓNoteboom (Feijenoord) VisÏÏ^rFeiw Horsten (Willem II), Las! CKRRï vP en (Go Ahead); imnkhoff #®r, (Stormvogels), Terbeek enoSd) «^vogels) en Pettereon (Feij- rfA?6 nonnen met 2—0; rust 0—1 door Terbeek, simde 0-2 door Blinkhoff. s alüu,Pt^ï1',?nVfreettl*ln<r "Ho11' Noordpunt" 15 ifrt'<r hll ~~.ln verbwid met haar 15-Ja.rlg bestaan - een feestelijke lossing van Postduiven te Behagen. Afsftand 18 K M Zll TlZh7tSnAi<|00r W zu<rt*rvereoniging I ■Allweer«t werden de pl.m. 20 manden nabij het station Schagen opgesteld w JL daa.rr,ul' omringd door de 80 aam- wettige leden der vereeniging en een groot aantal belangstellenden, eenlge foto'a gemaakt Jr- d« Daarna Eön woord van hjlti TUtDiqwsn, d*t n»n «m Alle leden e» fce-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1924 | | pagina 14