iSr»"1» GEMENGD NIEUWS. ïKiuS 3Jfisw'f» '-^k- neer de dag van het examen daar la, deze voldoet aan het Reglement Zulks was ook geschiedt btj ona Maar, a wee. Door welke omstandig heden wist men niet, dat het hospitaal te Hellevoetaliuis niet erkend werd jen niet voldeed aan de eisohen der bepalingen v. d. Rond Ned. Alg. Ziekenverpleging? Is dit nu niet een grove nalatigheid van welken kant dan ook, om zioh niet eerst rdi voor te laten lichten aan welke eisoh oandidaat moet voldoen, alvorens hem aan deze onaangename dingen bloot te stellen. Al deze voorzorgen werden niet geno men, waardoor er 0 van de 10 oandldaten afgewezen werden op het punt van exa men, dus de dupe werden der slechte re geling, daargelaten nog de finantieele, schade verbonden aan ®oo*n dag, daar alle onkosten gedragen moeten worden door den oandidaat, omdat het afleggen van dit examen los stond van de Marine. Veel werd er nog gedaan door Dr. Bot- tema, om recht te zetten wat scheef stond, maar niets mocht baten. Hiervoor betuigen wij onzen hartelijkén dimt-, voor alle moeite welke hij zich go- troostte, teneinde voor ons toch nog toe lating tot het examen te verkrijgen. Zoodoende gingen 6 miatrooste slacht offers, die vertrouwen hadden geschonken in een goede regeling, geschokt in al hun vertrouwen huiswaarts. Da afgewezen candidaten der Marine. Mijnheer de Redacteur, Ondergeteekende verzoekt beleefd' eenl- S plaatsruimte in uw veel gelezen blad. J voorbaat mijn dank. Dat de waarde van een menschenleven niet zoo groot is als enkele jaren geleden is genoegzaam bekend, doch dat er heden morgen op die zandplaat Onrust bij de schijven voor vliegmachines vanuit een vliegtuig der K. M. zonder voorafgaande waarschuwing zoo eensklaps wordt ge schoten, zoo zelfs dat een kameraad van mij bijna wérd getroffen, (het zand sphtte hem in 't gezicht door den aanslag van het kogeltje) gaat toch alle perken te buiten. Waarom niet een waarschuwingsbord geplaatst of het strand afgezet met roode vlaggen, temeer daar er in dezen tijd al tijd menachen loopen, bezig zijnde met vissohen. (Hopende dat dit stukje onder de oogen mag kennen van de bevoegde autoriteiten verblijf ik met de meeste hoogachting en u nogmaals dankend!, ARIE BRUIN, Bmiddwarestraat EL De nieuwe weg. Ondergeteekende verzoekt beleefd een kleine plaatsruimte in uw veelgelezen blad. Toon eendgen tijd geleden de nieuwe duinweg naar OaÜamtsoog werd geopend waren alle fietsers daar zeer mode inge nomen, omdat ze nu niet meer langs het Kanaal behoefden te rijden, waar do weg ■eer slecht ia Maar wie nu denkt langs de duinen een mooien weg te vinden, vergist zinh', want deze is voor fietsers niet te berijden, daar de auto's haar geheel hebben los gereden. M. de R. zou er nu niet een maatregel kunnen worden genomen om deze weg voor verder verwoesten te vrijwaren. Mijn dank voor de plaatsing. G. De geachte inzendler heeft gelijk; en de toestand is ook al ter sprake gebracht in de vergadering van don polder „Het Koe- gras" van j.1. Vrijdag. Maar eerst eeolge flinke regenbuien zullen in staat zijn de bermen voldoende stevig te maken. Of men er nu al met een wals overheen gaat, helpt niet veeh Redactie Held. Ori. Burgerlijke Stand van Heider HAVEN VAN NIEUWEDIEP. 80 Mei 1924. VISS0HEB17BER10HTEN. De Adelborsten naar Ostendo. CÏÏTJiLTttti SU 1,Xtt Postduivensport. DoodBlag op ©en melsjo. Gistermorgen echoot te Ederveen ze kere H. H., -wonende aldaar, uit minne nijd op zijn meisje, Rika Vlastuin. Het meisje werd getroffen in den hals en in de zijde. Zij stierf na enkele oogenbükken. De dader is voortvluchtig. Vechtpartij. Donderdagavond na afloop van het zang- en imuziekoonooura te 11 Lllegeraberg, ontstond nabi) „Lommerrijk" aldaar een twist tusschen twee jonge mannen. De 24- jarige J. van Eeden bekwam twee mes steken, een boven het hart en één in de linkerzijde. In bewusteloozen toestand werd hij binnengedragen bij de uitspan ning „Lommerrijk". In het ziekenhuis is hij aan de bekomen verwondingen over leden. De dader ls gearresteerd. In rang hersteld. De onlangs door B. en W. van Maas tricht naar aanleiding van rapporten van den direotour van den warenkeurings- dienst aldaar in zijn betrekking van hoofdkeurmeester geschorsten T. de J., die daarop ais minste in rang werd terug gezet en gesalarieerd, ls, nadat het scheidsgerecht de uitspraak van Ren W. vernietigd heeft dezer dagen in zijn vroe gere functie van hoofdkeuimeesfeer her steld Het klimmen op rijdende auto's. Herhaaldelijk gebeuren den laatsten tijd ongelukken ten gevolg© van het klim. men op in beweging zijnde vrachtauto's. Vrijdagmorgen is te Amsterdam wederom een zeer ernstig ongeluk gebeurd. Een jongen, naar schatting ongeveer 18 jaar oud, sprong tegen dón opstaanden wand van een langzaam rijdenden vrachtwagen. Nauwelijks had hJJ houvast of hij werd naar beneden getrokken, vermoedelijk doordat een zijner beenen gegrepen werd door den overbrengln^skcttuig. Hij moest' loslaten, viel en zijn hoofd kwam onder het zware achterwiel terecht Het werd totaal vermorzeld. LUCHTVAART. De N ed er land-In dié-vlucht Hpt Comité voor den vliegtocht Neder landIndië heeft in zijn gisteren te Amster dam gehouden vergadering definitief beslo ten het plan voor dien tocht tot uitvoer te brengen en het vertrek van Schiphol op een der eerste dagen van Ootober a.s. bepaald. Voor dien tocht zal worden gebruik gemaakt van een nieuw Fokker verkeersvliegtuig tvoe F. VH, dat thans door de K. L. M. ls aange kocht, doch dat door genoemde maatschappü na eenigen tijd in haar bedrjjf te zijn ge- bruikt geweest en mitsdien volledig te zijn ,°P Kunstige voorwaarden aan het Comité zal worden overgedaan De beide vliegers, die den tocht naar Indië SifnzuUen gelegcn- f voüedig met de bediening v T0rtr°uwd te maken. Wat de Sltw n ^6t «evolK zal hebben volbracht. Het Comité vertrouwt echter, dat belangstellenden zoowel ln Nederland als ln ï11^8 det 81111611 nalaten van hunne belangfcteUlng ook nog verder te doen bdjken, zoowel door geldelijke bijdragen als door eventueele beschikbaarstelling van rels- en levensbehoeften ln natura, voor de uit voering van dén tocht benoodlgd, De vliegtocht van PoIIotter d'Oisy. De Fransch© vHoarer ls glstoren te Pe king aangekomen. Hij kwam van Blauw hui gevlogen, ,9m eeg 's middags ls Pel- ktter tfOlsy op hot vliegveld bij Peking noergodaala, waar hjj <hK,r eGJ: inlpuu,, ken ontving. De vldoger was ©Wvor^ Mt^'at^MTm»?00^3 oli1 d00r hüt reit, dat hij met een machine had moeten laiiS?! ©veneens zander tussohon- landlmg hoopte te volbrengen. van 28 tot 80 Mei 1924. .Hij/'VAT iT ."FINH. ÜT. Griek-v. d. Giessen, e.; J. C. W. F. v. d. Nleuweixhuizen-Zwaanawljk, z.; T. Ike-Sturk, z.; L. van Wolferen-Gauw, z.; T. Boon-Duinker, d.; J. do Looz-Frinka, d.; F. van Zoonen-v. d. Wal, z.; OVERLEDENH. Kr&uger, m., «eïifrjr van T. Assendorp; T. Grondman, v„ 6® jaar, ectht- zen. van J. de Porto. ONDERTROUWD: D. v. d. Werf en A. Baas; A. Petore en A. Keljzer; A. F. Liinonard en A. M. v. Onnet; K Bijl en A. J. E. v. LJfcendoom; P. J. B. Brlftt en G. de Beun»; R. Siezeze en G. v. d. (Blom. GETROUWD: F. van Zo ast en T. Hoelandt; J. L. F. Oolbakklnk en G. Blokker; J. S. Venkerk en 8. Steemaan; J. G. Verheul en O. H. van Dijk. Aangekomen van Kernemunde «ati Deenaahe motorlogser met een lading paling1 bestemd voor Zwolle. 28 Mei 1924. Aangevoerd door 21 kordon»: 8680 mlddel- tongen p. «tuk 0.80-0.40; 1ÖOO kleine tongen p. «tuk 0.lh—0.20; 40 tarbotten p. stuk 9.60—6; 6 kisten eeteohol p. kist 14—16; 62 kisten kleine sohol p. kist 8—6; 18 kisten schar p. kist 2—8; door roggenvlschersi 60 roggen p. stuk 1.20; door trekkers: 80 lal haring p. tal 1.60—2.70; 86 tal goop p. tal 11—16; 2 zalmen p. stuk 11—28,50; 176 KXJ. ansjovis p. KG. f 0.48—0.48. 29 Mol 1924. Aangevoerd door trekker»: 29 tal haring d. tal 1.86—2.90; 22 tal gesp p. tal 2—dl; 910 KjG. aasjovle p. KG. 0.42-0.46. 80 Mei 1924. Aangevoerd door 24 korders: 4140 middel- tongen p. stuk 0.80—0.401 2800 kleine tongen p. stuk 0.10—0.90| 80 tarbotten p. stuk 2.ÜO-8| 14 kiston eeteclhol t>. kist 6—16; 64 kisten kleine sohol p. kist 87; 22 kieten sdhar p. kist 9.60—4; door trekkers: 80 tol haring p. tal 0.60-2.90; 80 tal geep p. tal 740-16; 26 KG. ansjovis p. KG. 046. MARKTBERICHTEN. BOVENKAB8PEL, 80 Mei. (De Tuinbouw.) Scboteche aardappelen 29—87 o. p. KG., aam voer 06 K.G.; bloemkool le soort 16—28 por 100 stuks, aanvoer 1876 etuke; sla 2.90 per 100 krop, aanvoer 600 krop; Medrapen 8 jftWi per 100 stuks, aanvoer 816.000 stuks; rabarber 200-420 per 100 bos, aanvoer 1500 KG. BPORT. Roeien. Nu de toestemming van het Departement van Buitenlandsche Zaken verkregen Is, vertrekken Hr. Ms. „Douwe Aukes", „G. 18" en „G. 16" 4 Juni naar Ostende; aankomst aldaar 6 Juni; vertrek aldaar 10 Juni. Bij de aldaar te houden roeiwedstrijden komt uit de Oude Vier der Adelborsten, welke ploeg is samengesteld als volgt: Adelborst H. L. van Boven, boeg; i& R. A. van der Sluis, II; ld. B. J. Velderman, TÏT; id. M. S. Wijtema, slag; id. B. O. M. Schouten, stuurman. VOOR DE OLYMPISCHE SPELEN. De Tweede Openluchtdag. Naar aanleiding van bet feit, dat de wed strijd OJ3.V.—(D.W.V. op Hemelvaartsdag geen doorgang vond, en Helder dua Zondag vrij ie, vergaderde gisteravond de elftal-commissie, tonainda te overwegen in hoeverre de samen stelling van het elftal diende te worden ge wijzigd. Aangezien imen bet in bet belang der Miiiir vond bet elftal zoo sterk mogelijk te doen zijn, besloot men eenlige wijzigingen aan te brengen, temeer waar men reeds met de mogelijkheid van uitstel voor Helder rekening had gehouden. Het Heldersch elftal werd ten slotte als volgt samengesteld: Doel: G. Wit (Helder); achter: Bolhaar (Helder) en Luyokx (Geel Wit), aanv.; mid den: Hoebe (Geel Wit), de Jong (MJLJD.) en v. d. Wol (Helder); voor: N. N. (Helder), Bouma (Geel Wit), de Bruljn (Adelborsten V.V.), Zomer (Helder) en Ban (Geel Wit). Waar Alcmaria Victrix vermoedelijk tegen over zal stellen (zooals wij reeds berichtten) doel: J. Schut; achter: G. Hartland en A A Nol; midden: P. D. Roozendaal, H. Kalman en O. Porsius; voor: D. Zweedijk, H. G. Reitema, H. Mulders, G. J. Doeschot, J>. Bos. Scheidsrechter is de heer K Bruin uit Wor- merveer. Grensrechter voor het Heldersch elf tal, dat in groen shirt en zwarte broek zal uit komen, ie de heer v. d. Leeuw. Voor dezen wedstrijd, welke om half vier aanvangt, zijn 11 bronzen médailles beeohikbaar gesteld Het Heldersche elftal in zijn samenstelling achten wij zeker een waardige tegenpartij voor den Alkmaarschen 2e klasser. Van Bree, Ort, v. Braam en Arts waren wegens uitste- digheid en dienst verhinderd; niettemin heeft het elftal als geheel in kracht gewonnen. Ho len wij, dat de Helderschen een eervol resul taat zullen behalen: de wedstrijd) is niet lm de eerste plaats otm tot eiken prijs gewonnen te worden, doch ten bate van het N. O. O. Daar om komt de uitslag eerst in de tweede plaats, hoewel we vertrouwen, dat die zoo ggunstig mogelijk zal zijn. Het eportlievend publiek zal natuurlijk van zijn belangstelling blijk geven; de prijzen zijn ais bij gewone competitiewed strijden. Zooale wij reeds meldden hebben des mor gens ook twee medaillewedstrijden plaats, n.L te 9uur: Helder 8B.VB. 1 en te 11*/* uur: S.VJ3. 2—Atlas 1, reep. onder leiding van de h.h. Vlam en Dol. Ook deze wedstrijden zijn zeker een bezoek waard. Te half twee begint de korfbalwedstrijd tusschen de HJLO. „Helder" en Swift 2 (Am sterdam). Behalve medaille- ls het tevens een officieels wedstrijd voor de Westelijke 2e klasse A van den N. K. B. en met medewerking van Swift en den) N. K B. omgezet In een thuiswedstrijd voor H.K.O. Naar wij vernamen heeft Swift 2 in verband met een nog hangend protest nog kampioonsohapskansen en waar HK.0. versterkt denkt uit te komen, kan het een aardige en voor de korfbalsport een pro- paganda-wedetrijd worden. In de morgenuren zullen aan het loket reeds kaarten voor den middag verkrijgbaar zijn. Zij, die om 1 uur nog op het terrein zijn of komen, zullen middagprijzen hebben te be talen. Tribune-kaarten ad ƒ040 zijn alleen aan het loket verkrijgbaar (dus niet aan de tribune) Voor den aanvang van de middagwedstry den zal een muzikale rondgang door da ge meente plaats hebben. Daartoe zal het Stedelijk Muziekkorps om half twee afmarcheeren van de Vischmarkt en langs de volgende route marcheeren naar het sportterrein, aan den Bolweg: Vischmarkt, fttakman Boaaastraat, van Hogendorpetraat, Fabrleksgraoht, Ruijgweg, Bluisdijketraat, Schagenetraat, Kroonstraat Keizerstraat, Spoorstraat, Koningstraat, Polderweg, Wil- helminaatraat, Van Galenstraat, Kerkgracht, Weetplein, Dijkstraat, Rangestraat. Singel, Huisduinerweg, Uavastraat Verbindingsweg, Middenweg naar den Bolweg. Als het weer meewerkt kan het morgen een mooie sportdag worden 1 DB PARXJSSHE OLYMPIADE. Hei Voetbaltournooi, Bulgarije—Ierland O1. Woensdagmiddag heeft Ierland met 1—4) van Bulgarije gewon nen in het Stadion te Oolombes. Er was wei nig publiek. Het eenlgo doolpunt, dat oen kwartier voor bat einde gemaakt werd', had wegene een zuiver geval van butonepol niet toegekend mogen worden. Het was een slappe vertoooing on mon kreeg don Indruk, dat Nederland van bolde ploegen zou winnen. T»j«c>ho21owalctjo—(Zwitserland 1—1. De Zwitser» «peelden open «pel, do Tejoohon Hhortepoestng. Na 20 minuten doelpuntten de Tejoulion uit eon strafschop. Rust 1—0. Bon) kwartier voor hot einde zond' de Noorsoho «oheld»reohter Andoreon de T.-midvoor wogone unfair spel het veld uit, waarna de Zwlteer- sehe mid voor met eon hard sohot gelijk maakte. Einde 1—1; ook in Iwyt half uur vor- longing werd in dezen lnoldentvollen wod- strijd niet geeooord. Op Vrijdag zou overge speeld worden. Itaiut—Luxemburg 6-4L De doelpunten werden voor rust gemaakt, de Luxemburgsche verdediging muntte uit, vooral do dooknan. Hongarije -Egypte 0-8. De geestdrift dor Egyptenaren) hoeft gezegevierd over het goodo spel dor Hongaren. Nadat Egypte do leiding had genomen, was Hongorijo ann het woord. Zij maakte een doelpunt, dat geannuleerd werd, terwijl een strafschop werd gemist. Rust 0—1. Na de hervatting was Hongarije langen tijd sterker, doob niettemin nmakten de Nljlbewonera twee doelpunten. Einde O—o. Uruguay—Amerika 8-0. Tegenover het mooie combinatiespel der zuidelijken steluo Noord-Amorika geeetdrift. De Amerikaaneohe doelman wiet echter met talent te verdedigen. Na 10 min. werd hij eohter door den mldvoor gepasseerd. Even later kwam no.'2 ter wereld on voor rust nog het derde. Na de hervatting werd niet moer gedoelpunt. Einde 8—0. Zweden—België 8—1. De andere zoo praoh- tige Belgen-ploeg hooft Jommoiiijk gefaald tegenover het goed sluitende spel der Zweden. Vooral de achterhoede was geheel uit vorm, vooal doordien Verbeeck kort na den aanvang in eigen doel trapte. Met rust leiddo Zweden reeds met 4—0. De Belgen echoten el echt, doch toen de stond 6—0 was, scoorde Laraoe tegeni. Het einde kwam met 8—1, een uitslag, welke vel niemand zou hebben verwacht ZwitserlandTsJ. Slowakije 1—0. Vrij dag werd de wedstrijd tusschen Tsjeoho-Slo- waklje en Zwitserland die in eerste instan tie in een gelijk spel, met 11, eindigde overgespeeld. De Zwitsers wonnen met 10. De loting voor de 2e ronde. De loting voor de 2e ronde had het volgend resultaat: Zondag 1 Jtmi. Egypte—Zweden, Frankrijk UruQuay. Maandag 2 Juni. Zwitserland—Italiö, Neder landIerland (6 uur. Stade de Paris). N. V. B. De wedstrijden van Donderdag. Kampioenschap van Nederland. Ook op He melvaartsdag is overeenkomstig het besluit van het N. V. B .-bestuur gespeeld. Feijenoord speelde tegen N-A.0. en heeft een kostbaar punt verspeeld. Pijl en Terbeek ontbraken. Tegen het einde der le helft nam N.A.O. de leiding, doch nog voor rust maakte Feijenoord gelijk. Rust 11. Daarna maakten de gasten er 12 van, doch toen F. in de meerderheid kwam, was hot spoedig 22, waarbij het bleef. (De Stormvogels hebben de leiding van Feijenoord overgenomen en hun spel was zeker superieur. Rust ging in met 00. Nadat BlLnkhof geeooord had, maakte Be Quick ge lijk, doch daarop maakte do thuisclub twee doelpunten en hoe Be Quick ook zwoegde, het bleef 8-7I. De stand is nu: g. oo k' r-H rH l-i goals S» e ac 9 v.t. a A Stormvogels T 4 2 1 18— 9 10 Feijenoord 6 s 1 18—10 9 N. A. 0. 6 2 1 8 10—14 6 Enschedé 6 2 4 11—14 4 Be Quick 6 1 4 8-1» 2 Iaternatiunale wedstrijden. Botterdam: Sparta-comfa.Bolton Wande- rere 1—6. De wedstrijden van Zondag. - Kampioenschap van Nederland. Do Storm vogels spelen hun laatston wedstrijd on wel uit tegen N.AA). Deze wedstrijd kan voor hen beslissend worden en een everwinning alleen kan hun een kans geven. Feijenoord zou dan minstens een punt moeten verspelen in de nu volgende wedstrijden. De Stormvogels kunnen het aJL tot 12, Feijenoord nog tot 13 punten brengen; de anidero kampioenen hebben al geen kans meer. Of NiA.C. zioh zal laten slaan, staat o.i. nog He bezien. Wij verwachten eerder een gelijk spel. Bij een nederlaag heeft Feijenoord ongetwijfeld do kans. Be Quiok ontvangt Enschedé on zal wel beide punten binnen halen, waardoor de Gro ningers een betere plaats kunnen Inne men. Afd. I (Westen). Promotie Be klasse. V.B.V. -Weet-Frisia, Zeist—Voorwaarts. Afd. n (Weeten). Promotie Be klasse. LH.V. UJ3.0. Promotie ree. 2e klasee. Olympia 2Xer- xes 2. Afd. UI (Oosten). Kampxemp. Be klasse. Apeldoorn—Almoloo. Afd. IV (Zuiden). Kamp.-oomp. 8e klasse. RoodborstjesEindhoven 2. N -H. V. Ik-propgranuna. le klasse B. Koog aan de Zaan: KF.0. 2 ■W.F.G. 8. Dit le In deze afdeeling de laat ste wedstrijd. WJF.O. 8 heeft maar gelijk te spelen om de laatste plaats te verlaten, als dan moet OiSJV. degradeoron. Rauchbeker, le rooide. OB.V.—D.W.V., scheidsrechter C. Blok. Dit is reeds da 8e maal dat deze match opnieuw vastgesteld ls. Het heeft thans dit voordeel, dat Helder Zooidag vrij ls en daardoor Indien noodlg spe lers disponibel heeft voor het Heldersch Elftal. Uitslagen van vriendschappelijke wedstrijden gespeeld op Hemelvaartsdag, MJjD.-H.RX). 6-0. H.R.O. 6—Helder 4 0—1. Helder 6—Atlas 1 1—L Geol Wit (adep.) Helder 6 (adep) 8—0. Anna PaulownaCon- oordla—Geel Wit-oomb. 1—6. Genoeglijkheideoompotitie. Dinsdag 27 Mei: J.V.O. 1—HJBXA 8 1-6, 8.VB. 1—Heldor 8 41, (Atlas heeft zich teruggetrokken, zoo- dat do wedstrijd Helder 8—Atlas 7—0 verval len ls.) Woensdag: Batavier 2Graficus 0—1, Heldor ÏI-KKO. II B-O. - Do lafste competitiewedstrijd van de rosorves ls goöin- digd in oen 8—4 zege op de Koogor resorvas. Oppervlakkig beaohouwd eon mooi resultaat, maar als mon nu woet, dat de gasten zeer g»l liavend ultkwamon men «prak zoJfs van 0 Invallers dat H. op don Dunnen na goh ooi volledig was en dat 9 van do 8 goals uit pe nalty's ontstonden, dan pleiten doze oijfor» allormlnst voor hot spel van Holder. Qst Is don ook goon waardig slot geweest, zooals het vorig solzoon, de withomdon «poolden «on hum nor eleohtsto wedstrijden. Do fout lag al woorl bij de voorhoede, welko mot uitzon dering van don linkervleugel, doortastendheid miste en! zette men daarentegen wèli door, dan ging het weer te wild of liep men olin».* in den wog. Do vleugel Zomer-Hornemoa was zeer actief en leiddo de meeste aanvallen en deze voldeed dan ook het moest, dooh belde speler» waren onfortuinlijk mot «ohloten. In de verdediging ging het wel, dooh de rechts back moet trachten den bal moor binnen de lijnen te houden. Wit kreeg veel werk en kweet zich goed van zijn taak. KFXX 2 verschoon), r.ooala wo roods «ingegeven heb ben, lang niet met haar sterkste team, maar hooft niettemin een k röntgen indruk achter gelaten. Er ls constant pittig «n met veel geestdrift gespeeld en de voorhoede viel op door haar open spel en «ohotvaardigheid. Wel hebben wij er geen aanteekenlng van gehou den, maar dat doelman Wit het drukker heeft gohad dan zijn Koogor oollaga is zoker. In de verdediging viel vooral het spel van den linksback op, die een robuste partij speoldo en het soms alleen klaarde tegen den witten rechtervleugel en mldvoor.^ ging het spel meer gelijk op en in de voor hoede van H. vlotte het beter toen Kwinketaj berg rechtsbuiten ging spelen. Nochtans bleef het bij 80, hoewol 4-2 beter de verhouding WH«STSndlgt de competitie punten en de 6e plaats, dooh ale KF.0. 2 Zon dag a.s. van W.F.0. 8 weet te winnen, wordt IL na 7. wit-nieuw». Indien de bemoodlgde toestemmingen zullen zijn verkregen spelen M.LD. en Geel V> i Woensdag as. een voetbalwedstrijd tem bate van „Herwonnen Levenskracht', de RK ver- eeniglgng tot bestrijding van tuberculose, op het terrein Ankerpark. Aanvang 7 uur. Voor dezen wedstrijd la door don vloot- aalmoezenior H. Alink een groet verguld kruis beschikbaar gesteld, terwijl alsnog de medewerking van do muzlekvereonlging ..Wln- nubet" zal worden ingeroepen. Het kruie zal binnenkort te bezichtigen) zijn in de etalage van de finna R. Th. Luyckx. De toegangs prijzen zullen laag .gesteld worden, n.1. 16 en 10 cent Daar 'beide ploegen -volledig uitkomen, kan 'het een interessante wedstrijd worden. Het ligt in de bedoeling van Geel Wit ook het Marine-kazerne elftal nog tot een darge- 1 ij ken wedstrijd uit te noodigen. HJt-O.-niouws. Nedcrlaagwedfrtrijdea. Voor do nederlaag- wedstrijden van H.R.C„ welke op 8 Juni (lo Pimkaterdag) ibeglnnon, hebben ingoschreveu de navolgende vereenlgingen: Aanstel 1, 8D.W. 1, Watergraafsmeer 1, Zeeburgia 1, Spartaan 1 en Holland ia 1, terwijl zeer waar schijnlijk aan dit 6-tal noe «enige vereenlgin gen toegevoegd' zullen worden, waarmede mo menteel nog gecorrespondeerd wordt; het ls bijna zoo goed ale zeker dat Stormvogels 2 ook deelneemt Slaagt men er in oui een 84al vereenlgingen hiervoor te krijgen (wat voor Helder een heel ding ls) dan wacht ons een serie zeer mooie wedstrijden, gezien de inge schreven vereenlgingen. Van de navolgende vereenlgingen kwam afbericht: VjVjA. (welke schreef, dat zij 's zomers geen behoorlijk elftal in t veld kan brengen), W.F.O. (om dezelfde redenen), Zandvoort, Z.F.O. 2, Helder 1, Alcmaria en D.WH. Stem ziet dus, dat het HBjO.-beetuur getracht heeft om het neusje van de zalm, ml. de beste clubs, hier naar toe te krijgen. Wanneer dc beker en draagmedaliles van de fabriek arriveerem zullen zij bij eon der Hel dersche winkeliers tentoongesteld worden. Marine Sanatorium Fonds. MA.D.'ELR.O. 60. Donderdagavond had de beslissing»wedstrijd op het Ankerpark- terrein plaats en hoewel geen muzikale rond gang vooraf ging, was er toch veel publiek aanwezig, toen scheidsrechter Kort beginnen liet.. HJtX). kwam sterker uit dan tegen de Marine-kazerne, 00. was Tieesen nu van de partij. Bij MiLD. zagen we de Jong van J.V.C. op de spllplaate. Van den aanvang af bleek dot H.R.C. geen gemakkelijk werk zou hebben en hoewel de roodhamden gevaarlijke aanvallen deden, was het toch M.L.D. dat door flink doorzetten van de voorhoede en falen van de rechterhelft der H.-verdediging met 8-0 leidde. Na de hervatting dacht men HJR.O. te zul len zien ophalen en het eerste kwartier waren de Tuindorpers dan ook overwegend sterker, zonder evenwel de forsoh-epelende M.-verdedi ging te kunnen passeeren. Toen kwam M. weer aan H woord en bij een doorbraak maakte Mole er 40 van. De blauw-zwarten bleven domi noeren en toen Beier «ven twijfelde liep Mols hem den bal uit handen in H net (6—0). H-R.O. was toen geslagen, al deed het pogin gen om de eer te redden. MJUD. won verdiend dooh geflatteerd een tegenpunt had HR.C zeker verdiend. Bij ELR.O. noemen we spil en linksbinnen, bij M.LD. rechtsachter, rechte- half, spil en midvoor. Er weid vrij foreob ge speeld, vooral door MJLD. Marine Sanatorium Fonds. De Oommissie, welke 'belast was met de regeling van de wedstrijden op het Ankerpark- terrein, heeft de vertegenwoordigers van de verschillende deelnemende vereenlgingen uit- genoodigd tot een nadere bespreking op he den (Zaterdag) avond om 7 uur in het Bonds- gebouw, In 't bijzonder naar van de gerezen moeilijkheden. Texel. Nederlaagwedstrljdem 1 1AJ^r 8. W.80 uur; Texel 1—A.V.V. 1, 2.16 uur. Dus bij de boot 9 uur uit en bij de boot vertrek 12 uur uit Helder. Naar alle waarschijnlijkheid krijgt „Texel" met de Pinksterdagen bezoek van een le en klasöö NL V. B.-combin&tio. Breezand. Donderdag had de le ronde plaats van de B.FX).-^eriow«d»trljdoii. Allereerst kregen wil Blauw Wit 1 van Winkel en D.OSK.O. 1 van Uudeslula La dezen spannehdon strijd bloof Blauw Wit overwinnaar met 1—0. D.OfJ.K.O had eenige Invaller», waaronder den keeóor en den reohtebuiten. Vooral de laatste word T?AHW°Arho0<i1o prc(ml8ti En toch hoeft D.O.S.KjO. gezien zijn vurig en) enthouelast spol, onverdiend verloren. Daarna kwam B.F.O. 1—'Voorwaarts 1 i0*? 2—0 overwinnaar. Het uvor- wicht, dat BB.0. had was gering, dooh Voor- waarts miste datgono, wat B.F.O. In zoo w?Me^° enthouslosmo on den wil om te De finale heeft plaat» op 22 Juni on dan het aan spanning zeer zeker niet ontbim I KorfbaL H-KO^nleuwe, Zondag epeelt do ELK,O 1 on n v,,. ntd® ,*Jortlvlt«lt tegenover de HiKO. in S H K.O.-ers, l«rt uvi aan U HLK OAkomt uit: dames 1 D- de Graaf, J, Thijsson^A. Romeljsr, 8. Boo^art, M. Wijn. ei >1 de Leeuw; hoeren: G Klliufi.borg ft- .aftriS 'P.Bort. J1 Harpen. 5Ï ^rSvss: mej. A. Bomsljar en de heer T. ^aZTp tijd op t speelterrein, «*ta zullen u volgen. r' r' u Vervolg van de uitslag van de rluoht van Haarlem op 26 Mei door ds dulvonvweoniglng „de Postduif' te Helder: P. Egors 10e pr„ J, Bosch He pr„ H. Koopman 12e pr., O. Steen, mon 18e pr„ A. Groeu l4o Pr. Al de prijzen waren binnen 16 minuten ver- Vl Zondag 8 Juni vluoht vanaf Amsterdam. Inkorven moet- geschieden Zaterdagmiddag 7 Juni van 140 tot 2.80 uur. Correepondentle. A. W. v. Druyten. Wij achten het ln het belang der zaak beter uw ingezonden stuk aan to houden in verhand met de bespreking van hedenavond. Sportred. Held. Ort rin?ïïeïn betre\lfl het °omité van mee- X» «ïezevoor het volbrengen van den Met rif?6 doch «eenszins ruim zijn. siechta^?? Z°?T onvoom0ne ultgavbn ls nnï k ^leln®1Som beschikbaar, terwijl '"(ikVo? ?i 18 bunnen worden ultge- K® 818 Pfemle voor de bemanning, nadat

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1924 | | pagina 14