BELANGSTELLENDEN VERHUIZINGEN en TRANSPORTEN Groote Prijsvermindering „Centraal Warenmagazijn", Ziet onze ÉTALAGES en onze PRIJZEN. GRUNWALD's kunnen iederen ochtend om 7 of 9 uur het proces der machinale reiniging van Jong Holland's Melk medemaken. Melken Melkproducten van die inrichting worden uitsluitend uitge vent door eigen venters. EET-, ONTBIJT- en KONINGSTRAAT 44-46. een collectie nieuwe Mantels en Hoog-Zomer-Japonnen. Modebazar S. HERSCHEL, f KEIZERSTRAAT 62-63-44 door geheel Nederland met gesloten Autotap. Bloemwerken en Kamerplanten DRANKWET. Diners één gulden, Heerenkleeding naar maat zeer voordeelig P. PUINBROEK, Bestelt Uw drukwerk bil C. DE BOER Jr. P. BREGMAN, H. R. C. I. H. R.O. II. 1 ZONDAGS GEOPEND TOT 12 UUR. GEOPEND TOT 8 UUR. ZATERDAGS TOT 11 UUR. J. N. SLOT, Van Galenktraat 7a. H. HEEMAN, Achtergracht Z.z. 19. van In het Telefoon 434. ONTVANGEN KONINGSTRAAT 21-23. Jan van Amesfoort Uw adres voor moderne Het goedkoopst adres voor roparatio an baklaadan van Stoaian mat kunatladar, vanaf 2 gulden. W. KLUT, Meubelmaker, TE KOOP: R. DIJKSHOORN, Bestelt Uw drukwerk bl| C. DE BOER Jr. GROOTSTE KEUZE STATVF-CAMERA'S J. C. DUINKER, TE KOOP: Zoolang do voorraad strokt. TE KOOP: TE HUUR SPORT. Heideree be Rardn» Club. (1920—1926). Wat bereikt Ie la 6 huw. Nu het le lustrum» op zoo magnifieke wijze gevierd is, nu het le elftal ha kranig «pel houder van den Rauchbeker le geworden, het 2e elftal het seizoen heeft besloten met een dubbel kampioenschap, leek het ons niet on dienstig na te gaan wat H.R.C. in deze periode heeft gepresteerd. De mannen, die 18 Mei 1020 dien grondslag legden van de momenteel ■oo krachtige vereeniging, hebben zeer zeker geen vergeefsch werk gedaan. De club kan terugzien op een prachtiger* en respectabelen staat var» dienst. Het is zooals de voorzitter op den feestavond' zeide: „slecht® weinige vereendgingen zijn er, die in zoo'n kort tijds verloop reeds zooveel gepresteerd hébben." Het le elftal (heeft zeer constant gespeeld; vanaf het eerste tot het laatste seizoen be wegen de successen zich in opwaarteche rich ting. 1Et.tr volgend seizoen wee weer beter dan bet vorige: N.-H. V. B. 8, 1; N. V. B. 4, 8, 3. Doch niet alleen in het spel, ook in organi satorisch opzicht staat de club zeer sterk. HJU3. bedt een tot in de puntjes zeer goed onderhouden terrein, dat door haar voor deel ige ligging bijna altijd bespeelbaar is. Een flinke tribune, een ruime kleedgelegen heid1 en de heusah niet overbodige oonsumpi ie tent maken het HJR.C.-terrein tot een der beste van N.-Holland boven het IJ. Het huidige bestuur beetaat uit energieke personen, die voor hun taak ten volle berekend zijn. Want een vereen iging van een kleine 100 werkende leden en voor het grootste deel jeugdige per sonen, in goede (banen te leiden en daarin te houden, is niet gemakkelijk. Het 2e elftal heeft, in tegenstelling met bet le, nogal wisselvallig gespeeld. In die verrich tingen der reserves ontbreekt een vaste lijn, doch niettemin kunnen zij terugzien op 3 kam pioenschappen, terwijl zij ook eenmaal houder van ihet Gouden Kruis zijn geweest. Wat H.RjC. 1 en 2 in de afgeloopen 6 jaar in die competitie (hebben bereikt, ziet men het beet nat onderstaande tabellen, welke wij op veler verzoek hier laten volgen Beizoen Klasse en Afd. p. oo V F o O li Doel- punten .SB No. op de rang Kampioen O voor tegen O. lijst N.H.V.B. 1920"21 1921—*22*) 1921—*22 le klasse B le klasse B Kamp.-comp. 12 10 2 7 7 0 2 2 1 8 1 1 22 26 1 13 9 2 16 16 1 8 1 2 Assendelft H.R.C. Ü.S.V. N.V.B. 1928—TJ44) 1924—*26s) 8e klaaae A 8e klaaae A 8e klaaae A *12 14 14 8 6 9 5 4 1 4 4 4 19 28 34 21 19 28 11 16 19 4 8 2 D.W.S. V.S.V. Helder Totaal 64 82 15 17 129 87 79 x) H.R.C. bracht het dit seizoen tot de finale ran het Gouden Kruis. Deie, op het Tuindorp- terrein tegen K.V.V., den kampioen van de ze klasse B gespeeld, werd vrijwel onverwacht met Io verloren. Dit waa een teer mooi seizoen voor de Racersde 3 bovenste elftallen werden kampioen van hun afdeeling, terwijl het ze bovendien houder van het Gouden Kruis werd. 3 spelers van H.R.C. genoten de eer het N.H.V.B.-elftal te mogen vertegenwoordigen, dat den Begeerkrans won. H.R.C. was als N.V.B.-club nu ook gerechtigd deel te nemen aan de wedstrijden om den Rauch- beker. Na 3 zware wedstrijden (tegen D.W.V., Q.S.C. en Z.F.C. z, bekerhouder) kwam H. in de finale tegen het toenmalige sterke W.F.C. Tweemaal werd deze gespeeld, doch zoowel in Wormerveer als op Tuindorp was z—z het resultaat De loting was H. ongunstig en de beker verhuisde van Zaandam naar Wormerveer. Beide wedstrijden hadden een prachtig en spannend verloop en trokken ongekend groote belangstelling. Dit seizoen schreef H.R.C. ook in yo°r den Rauchbeker, maar sneuvelde reeds in de ie ronde tegen W.F.C. I, op Tuindorp. Het laatste seizoen was teer mooi en bij d; steeds hadden de roodhemden de leiding, doch de uitkomsten van de z laatste wedstrijden deden de kampioentillusiet nog in rook vervliegen. Ben pleister op de wonde was daarom het vervoeren van den Rauchbeker. De finale, in Wormerveer '►gen W.F.C. I, bracht den Racers een 10 zege. Wie deze oijfets aandachtig beschouwt, e&l het met ons eens zijn, dat inzonderheid 'het le elftal een schitterende 6 Jaar achter den rug heeft. De verrichtingen zijn van dien aard, dat 'binnen afzienbaren tijd' die plaats bereikt zal worden, welke het vorig seizoen bijna bezet wend: het kampioenschap. De geest in het team is beter dan ooit „Bolli" heeft dankbare leerlingen en voi ongeduld wordt September afgewacht. Want dan begint weder om de groote strijd om de punten. Hoewel het 2e eltfal niet op een dergelijke prestatie kan bogen als het le, la 'het totaal resultaat toch bevredigend; 'het aantal gewon nen en gelijk gespeelde wedstrijden is meer dan het aantal verloren, terwijl ook de deel cijfers vóór beter zijn dan die tegen. De reserves hebben met het behalen van het dubbele kampioenschap het N.-H. V. B.- tijdperk afgesloten en znllen In 1926"26 uit komen in do reserve Se klasse van den N. V. B. Dat H.R.C. ook ln diverse beker- en eerie- wedstrijden een zeer gevreesd' tegenstander ia toonde ons de vorige week de etalage van den heer van Triet, waar een groote collectie, voor het meerendeel fraaie prijzen, ons het kunnen der Racers in deze op alleszins duide lijke wijze demonstreerde. Seizoen Klaaae en Afd. F ■ft -J e O TJ Doel punten A g 00 c g N#. op de rang Kampioen •o voor tegen o. lijst N.H.V.B. 1920—*21 1921—"22 1921-*22*) 1922—'28 1928—*24*) 1924—'26 1924-'25 2e klasse B 2e klasse B Kamp.-comp. le klasse B fe klasse B le klasse O Kamp.-comp. 14 10 4 10 18 12 4 4 8 2 8 7 9 2 2 0 1 4 2 1 1 8 2 1 9 9 2 20 85 6 15 86 80 7 40 8 5 29 82 11 5 8') 16 5 10 16 17*) 5 6 1 N° laatst 5 1 1 K.V.V. H.R.C. II Zaandijk Alcm.Victr.il H.R.C. II H.R.C. II Totaal 78 85 11 32 148 180 77 De reserves legden beslag op het Gouden Kruis; in de finale werd (na verlenging) met z1 van V.V.U. gewonnen. De kampioenscompetitie bracht geen beslissing; zoowel HJR.C. II als O.S.V. II hadden ieder 5 winstpunten, terwijl A.S.V. er z had. Een beslissingswedstrijd werd niet gespeeld, daar alle 3 kampioenen toch promoveerden. Hadden de Racers dit seizoen steeds de beschikking gehad over de ploeg waarmede in de laatste wedstrijden gespeeld werd, dan was ongetwijfeld een hoogere plaats op de ranglijst hun deel geweest. Doch het team was het geheele seizoen door aan veranderingen onderhevig en van een vaste ploeg kon dan ook moeilijk gesproken worden. De voorhoede wist echter wat doelpunten maken was en na de leiders boekten zij de hoogste scoren en scheelden maar 3 winstpunten met no. 3 (Geel Wit). Batavier-nieuwa. Wonen die leden van het 2e reeds gnooten- deels gewaarschuwd, dat zij moesten spelen tegen BFG 1 te Breezand, voor de nederlaag- wedstrijden, zoo moeten wij langs dezen weg bekend maken, dat dit niet doorgaat, omdat KRC 1 «ihaat een propagandawedstrljd moet «pelen. Het 8e «peelt op eigen grond tegen SVS 8. Is dat niet te zwaar thans. Aanvang 10 uur, terrein Strooweg. Maandagavond' spelen de stratenmakers van Halder tegen Batavier 8. Dit cal een zware match zijn, want het zijn noal mannstjee- putteis. Athletlek. De N.-H. A. B,-kampioenswedstrijden. Morgen zuiden op het sportterrein aan den Bclweg de kampioenswedstrijden van den Noord-Hollandschen Althletiek Bond plaats hebben. De regeling daarvan is zooals we reeds meldden ln handen van den Helder- echen Athletlek Kring, welke ook de jury samenstelde. Deze zal, onder de beproefde leiding van den heer Th. P. Stam als voor zitter-kamprechter, de wedstrijden wed een vlot verloop doen hebben. In de jury hebben o.m. zitting de heeren E. O. Theinert en W. Stelling, reep. voorzitter en secretarie van den Bond. Verder verschillende vooraanstaande Heldereche athletlek-menechen De wedstrijden vangen om 1 uur aan (ln verband met den voetbalwedstrijd) eiy worden voorafgegaan door een imuzlkaden rondgang van het Stedelijk Muziekkorps. Om 13 uur (dus niet om 2 uur, zooals abusievelijk op de reclame-biljetten staat) wordt afgemarcheerd van het Stationsplein en verder langs Spoor straat, Keizerstraat, Weetetraat, Bier-straat, Spoorstraat, Koningstraat, Polderweg, Midden- weg naar den Botweg. Bij het verschijnen van ons blad zal het officieels programma met talrijke gegeven# verkrijgbaar zijn bij de hes ree Bolhaar, Duin- kar en Lensen, Spoorstraat; Luyakx, Weet- etraat; ae Pot, Ihnlngrtiaa*. Laatstgenoemde heeft 1 zooals uit een annonce dn dit nummer blijkt een aardige reclame aan den program ma,-verkoop %v er banden. In het programma vindt men een lijst van deelnemers, waaruit blijkt, dat er tal van damee en heeren uit Amsterdam, Zaandam, Alkmaar, Hoorn en Anna Paulowna voor deze wedstrijden naar hier komen en ook verschil lende Heldereche krachten vooral van Zee macht deelnemen. Als hst weer meewerkt kunnen hst dus Interessante wedstrijden wor den. Behalve een ohronologlsoh overzicht be vat het programma de loting en dar verschillende nummers. Nieuw voor Helder zijn de nummera snelwandelen en Olympische estafette. Na afloop van de athlstlekwedstrijden heeft een voetbalwedstrijd plaats tussahen Helder en den Wonnerveerechen 2e klaeser W.FXJ. om oen door den N.-H. A B. beschikbaar gestelden beker. Men zie hiervoor de vostbal- rubrlék. Den sportliefhebber» wacht dus een belangrijken dag, zoodat zij niet mogen ver zuimen een bezoek aan het Bolweg-terrein te brengen. Naar wij vernemen zullen verschillende officieels personen, waaronder de Burgemees ter, de wedstrijden bijwonen. RAK. (De gelegenheid tot kleeden 1« voor de deel name™ uit Helder op hst Helder-terrein, voor de deelnemer» (ster») van buiten in ds kleed lokalen van hst nieuwe Gpartartsrrein. Als extra nummer wordt door 2 ploegen van Olympia Zaandam een gemengds estafette ge- loopen; dit nummer heelt hier nimmer plaats gehad. De prijsuitreiking zal zoo mogelijk op hst terrein pdaate vinden na afloop der athletiek- wedstrijden. Programma's zijn aan ds adressen (zie re- olamebiljetten) verkrijgbaar k 0.16. De Jury-leden worden verzocht een 'half uur voor den aanvang der wedstrijden eanweaig te aijn. BLAUWE COSTÜUMS, in melton, satin of kamgaren, f 14, 16, 18, 20, 22.60, 27.60, 82.60, 87.60, 40, 46, 60, 57. MODERNE WHIP-CORD COSTUUMS, uitsluitend betrouwbare kwaliteiten, f 19, 22.60, 26, 80, 82.60, 87.60. 40, 45, 60. FANTASIE-COSTUUMS, zoowel donkere kleuren, alsook moderne streepen en ruiten, f 9, 10.50, 13.50, 16, 17, 20, 26, 27.60, 80, 85, enz. KINDER- EN JONQENSCOSTUUMS, in buitengewoon groote verscheiden heid. f 8, 6.50, 7.60, 8.60, 11, 12.60, 16, 20. enz. Vraagt zichtzending en vergelijkt prijs, kwaliteit en afwerking. Wij zijn 20 «/o goedkooper dan elders. Bloemist - Tslsf.nr. 141 - Helder OpgerloM 14 Oot. 1879 Zendingen door hot geheolo Rijk Beslist eerita rang» werk Couourreerend» prijzen Bloemenealon: KONINGSTRAAT 13 BloemleteriJ: WACHTSTRAAT BURGEMEESTER eu WET HOUDERS van HELDER; Gelet op artikel 87, lu ver band met artikel 13, alinea 1, der Drankwet Brengen ter openbare kennis, dat bij hen is ii ukomen een verzoek van J. DE JONGE, om verlof tot den verkoop, uitslui tend van alcoholvrijen drank, voor pereeel Spoorgraoht 48. Binnen twee weken, nadat deze bekendmaking la geBchied, kan ieder tegen het verleenen van dit verlof sohrlftelijk be zwaren inbrengen. Helder, 12 Jnnl 1926. SPOORSTRAAT 68. warm thuisbezorgd. PIBTER0E, Haagstraat BB. Een leegstaand Burgerwoonhuis in de 2de Wllhelminadwarsstraat Nr. 22. Een Burgerwoonhuis in de Oost- ■lootstraat Nr. 6. Leeg te aanvaarden. 2 Burgerwoonhuizen ln de Vos- etraat Nr. 1 en 7. Een Burgorwoonhula ln de De Ruijterstraat Nr. 16. Verder mooie Woningen op diverse standen, o.a.: Dijkweg, Breewater-, Hoog- en Wilhel- minastraat. Inlichtingen gratis door den beöedigden Makelaar en Taxa teur: MOLEN GR ACHT 20, die zich tevens belast met het taieeren van Woon- en Winkel huizen en het koopan op publieke veilingen. Van alle kantan wordt ga- ■olnd, dat la an In pasvorm uitmunt. Vraagt atalan an wij latanU verbaasd staan van da stukkan en groote aortaerlng, dia wij er op na houden. Platen an Films sn verder alle andere benoodlgdhedon. Ontwikkaion, Afdrukken an Vargrootan. Prijs zeer billijk. FOTOHANDEL, Spoorstraat 92 - Telefoon 97. Het van ouds bekende Café met Vergunning in de Keizerstraat Nr. 27 en 29. Een lief Huisje in de Kroon- straat Nr. 9, voor f1300. Hier kan f 1000 Ists Hypotheek op blij ven staan. Het huis is zonder gebreken. Nog eenige nieuwe Hulzen op zeer mooieu stand. Een mooi Huls in de Hoog straat Nr 80. Leeg te aanvaarden. Het riante Winkelhuis in de Spoorstraat Nr. 38, met of zonder Koopmanswaren. Beslist lste winkelstand en geschikt voor alle zaken. Spoedig te aanv. Eet mooie, solide Huis in de De Ruijterstraat Nr. 10. Spoedig te aanvaarden. Het mooie Huls, staande aan den Rnijghweg, hoek Fabrleks- gracht, billijk in -prijs en flinke Hypotheek voorhanden. Leeg te aanvaarden. Het modern ingerlehte Huls met flinke Werkplaats In de Wagenstraat Nr. 28. Leeg te aanvaarden. Het Haersnhula ln de Plant soenstraat Nr. 8. Leeg te aanvaarden. Nog een Huia met groot erf op Onrust, geen erfpaoht en spoedig te aanvaarden. Wegens vertrek een mooi Bur gerhuls met vrij erf en zonder gebreken. Te zien en te bevra gen: Klaas Duitstraat Nr. 12. Een mooi en ln de Basstraat goedkoop Nr. 78. Huls Een mooi Huls Basstraat No. 21. Een mooi Huls le Vroonstraat No. 60, met vier weken leeg te aanvaarden. Op heden Bsld voor Ists Hyp. voorhanden. Wenscht U iets te koopen, vraagt dan lnliohtingen bij den beledigden Makelaar en Taxateur: Keizerstraat Nr. 39. dia zioh tevens belast met het taxeeran van Hulxen sn landsrljan en het bexorgen van 1ste hypotheken. Prima Fransehe BINOCLEI, met 8 glazen, slechts 110.—. Tevens «en prima PRIIMA-KIJKER, 8 X Oootsloototroat 20. Aan betzelfde adres te koop een nienwe HAND-NAAIMACHINE en een nieuwe TRAP van een Singer. Een Manufacturenwinkel In de Wilhelminastraat Nr. 8, met of zonder voorraden. Met 6 weken te aanvaarden Een lief Huisje in de Oostsloot- straat Nr. 8 Prjjs f1600.-. Een Huls aan de Vischmarkt Nr. 14, zeer moot gelegen. Direct te aanvaarden. Een zeer mooi Huls met tuin aan de Molengracht Nr 12. Met 2 maanden te aanv Een Burgerhuis met poort en boet aan ruime brandsteeg ln de Oranjestraat Nr. 48. Leeg te aanvaarden Een Huls in de Palmstraat Nr. 7. Deegewenscht op zser gemakkelijke voorwaarden. Direct te aanvaarden. Een leegstaand Huls ln de Cor- nells Ditostraat Nr. 6. Een flink Burgerhuls ln de Piet Heinstraat Nr. 44. Dlreet te aanvaarden. Het ruime Winkelpand „DE BIJENKORF"; met vrij boven hals in de 8poorstraat Nr. 77. Een Burgerhuls aan den Rnijgh weg Nr. 129. Direot te eanv. Een zeer mooi Heerenhuls aan de Hoofdgracht, met grooten tuin, tuinhuis en garage. Met I maanden te aanvaarden. Een zeer mooi Huls in de Van Hogendorpstraat Nr. 66. Met 3 weken te aanvaarden. Een Huls ln de Hoogstraat Nr. 67, hoek KoningdwarsstraaL Direct te aanvaarden. Een Fabrieksgebouw met woon huis aan het N.-H. Kanaal, nabij Helder. Direct te aanvaarden. Het mooie Huls ln de Janzen- straat NT. 74. Met 4 weken te aanvaarden. Nog een nieuw Huls aan de Fabrieksgraeht Nr. 28. Direet te aanvaarden. Het mooie Winkelhuls met atelier 1d do Koningstraat Nr. 26. Direct te aanvaarden. Een flink Burgerhuls met boet in de Oostslootatraat Nr. 84. Een mooi Huls in de Hertzog- straat Nr. 2. Direot te aanv. Een Huls met '7 kamers, keu ken, zolder en groot erf met boet, het hnis is gedeeltelijk gemeubileerd, voor f 3600-—. Direot te aanvaarden. Een flink Burgerhuis in de Go versstraat Nr. 18. Direot te aanvaarden. Een zeer mooi Hult aan de Weststraat Nr. 89. Direot te aanvaarden. Een Burgerhuis in de Walvieeh- straat Nr. 46. Het mooie Huis in de Hoogetr. Nr. 96. Direot te aanvaarden. I Het Blosnop-semplsx aan de Spoorgraoht Nr. 18 eu 19. Direct te aanvaarden. Het mooie, ruime Huls met vrije poort in de Konlngstraht Nr. 33, waarin gevestigd een Obli gatie- en Wisselkantoor. Direot te aanvaarden. Op heden heb ik nog aan te bieden 8 nieuwe Hulzen ln de Van der Duin van Maasdamatr. een Wlnkalhula met de van onds bekende eetsalon, waarvan de inventaris en voorraden moet worden overgenomen. Rijke broodwinning. Direet te aanvaarden. Te HUISDUINEN te koop: 3 Huizon, Nr. 27,46 en 46, waar van epoedig leeg komen. Op aaratan stand nog ankela peroeelen Bouwtorraln te koop, voor zeer billijken prija. Voor het koopan of varkoopan van onroerends Boodsron of Win kolzakon, vrage men lnliohtingen bi) den Makelaar; Loodagraeht 48. Tal. 87B.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1925 | | pagina 8