FirjE! Arbeiders Jeugd Centrale. r betrekkingen! „HALLELUJAH" LEGER DES HEILS ppi jzenf 1.-, 0.75,0.50, plus rechten Bezoekt de Fancy-Fair, FILMAVOND BETREKKINGEN! EvangelisatieJPALMSTRAAT. VERHUUR WEILAND. Advertentiën. IDV. 8EM. IE IHLIAWAPOItf. fijnste Ceylon Thee Ffrvest Ceylon Tea Morgen is In Casino HEIJERMANS-ENSEMBLE, Na afloop DANSEN. Tehuis voor Militairen, DANSE Bestelt Uw drukwerk bil C. DE BOER Jr. Vertoning van het filmwerkJat Pinksterfeest der A.J.C. in 1925". DIVERSEN Des Zaterdags INGEZONDEN. 10 OCT. 1876. 10 OCT. 1025. D.V. Donderdag 26 Nov. 1926 „ATHALIA", Men. BRUMSEN—HOOGERZEIL, Sopren Mej. AMNIEHOOGENBOSCH Sopraai Men M. GüHTHERT BREETAlt De Heer A. 1. LEEWENSOigel De Heer I. A. 1.1 VLIET Piano Do Heer A. COPPENSDeclamator Majoor W. GORTER. Heiliglngsdienst. Meatlny voor Soldatin en ex-Soldaten. Verlosèinga-BIJeenkomat. KOMT GIJ T de bijzonder mooie voorstelling door het onder leiding van WILLIEML v. d. VEER. HEIJERMANS' meesterwerk i Met WILLEM V. d. VEER .n Mevr. SOPHIE DE VRIES-DE BOER in de hoofdrollen. Voorziet U tijdig van kaarten. Verkrijgbaar in hst sigarenmagazijn van den Heer KOKELAAR en 's avonds aan het loket. Kanaalweg welke gehouden wordt van Dinsdag 24 November tot en met !aterdag 28 November 192S. Geopend DINSDAG 24 NOVEMBER, v. 6-10 uur. OVERIGE DAGEN van 2-10 uur. Toegangsprijs 10 cent. Kruidenierswaren en Aanverwante Artikelen, 2e Wllholminadwarsatr. 2, W. BUITELAAR. op Zaterdag 28 November 1925, In de „Scala"-bioskoop. Aanvang 8 uur presle*. Toegangsprijs 35 sent. £00 zijn er. De kapitein ontving den krantenman worden na 9 uur geen advertentiën aangenomen. GEVRAAGD AAWGEBODEH speler geprobeerd wordt. Helder verschijnt met Sporten als back, terwijl de Boer bij deze gelegenheid zijn re-entrée in het ie elftal maakt. Om even a uur geeft de referee het sein tot beginnen. De eerste aanval is voor V.. doch de bal gaat out. Voor verkeerd ingooien krijgt V, een vrijen schop te nemen, welke een span nend moment voor het H.-doel tengevolge heeft, doch het leder verhuist weer in het veld. Het spel gaat daarna gelijk op en van beide kanten dragen de aanvallen een gevaarlijk ka rakter. Weer krijgt de thuisclub een vrijen schop te nemen voor verkeerd ingooien en hoewel keurig genomen, weet de witte achter hoede voor retour te zorgen. Helder speelt gaandeweg beter; Reitsma verdeelt het spel keurig en door lange centers houdt hij zijn vleugels In actie. Als hij bij zoo'n gelegenheid schuin doorgeeft naar Bak, loopt deze nog even door en zet dan scherp voor doel. Van der Wint weet den bal echter te vangen, doch alvorens hij dezen kan wegwerken, is de snel inloopende linksbinnen hem te gauw af, die het leder uit de handen „kopt", wat daarop in het doel verdwijnt. Het was een goal, zooals er maar zelden een wordt gemaakt! Groot ge juich begroette dlit punt, dat na 12 min. spelens ter wereld kwam. Het spel wordt nu zeer vurig en beide partijen spannen zich geweldig in; het spel verplaatst zich bijzonder vlug, doch de resp. verdedigingen weerstaan den druk ten volle. Vooral Sporken valt op èn door zijn bewegelijk spel èn door zijn kopwerk. D« H.-spelers zijn inmiddels geheel in hun spel gekomen en VSV doet wat het kan om door nog meer enthousiasme de meerdere routine van hun tegenstanders te neutraliseeren. Dit lukt langen tijd, doch bleef zoo niet. Na mooi doordacht spel tusschen Boogaard en Bak, schiet eerstgenoemde h rd op doel, doch de bal ketste van de lat weer in het veld terug, voor de voeten van den linksbinnen, die v. d. Wint ten 2en male laat visschen. Er is dan 2j min. gespeeld. De aoo man sterke aanhang is niet meer te houden en nog springt en juicht men als de bal weer reeds lang aan het rollen is. De roodhemden geven zich nog lang niet gewoanen; een hoekschop gaat achter. Bij een nieuwen aanval van V. komt Biere te vallen en een toeitormende V.-er heeft het ongeluk over zijn beenen te struikelen. De scheids rechter, die dat bepaald niet goed kon waar nemen, straft H. dan voor haken, zoodat V. een penalty te nemen krijgt. Van der Wint wordt uit zijn doel gehaald om het vonnis te voltrekken eh hij is thans gelukkiger dan den ▼orlgen keer, wamt keihard verdwijnt de bal net onder de lat in het doel. Er moet nog een kwartier gespeeld worden. Het gaat nu eerst recht zeer fel toe, V. zet er alles op om gelijk te maken en ze zijn dan ook tot de rust in de meerderheid, doch de witte verdediging weet van geen wijken «n met a1 voor Helder is het pauzeeren. Om 3 uur brengt Reitsma den bal weer aan het rollen. Het eerste half uur ia het spel zeer afwisselend en leek het ons toe of H. den stand zoo wilde houden. Opvallend waa voorts het te korte tpel van de roode voorhoede, wat de taak van de H.-verdediging wel wat vergemak kelijkte. In deze periode was het spel zeer forsch en menige vrije schop wis hiervan het gevolg. Hoewel beide doelverdedigers wel wat te doen kregen, was het toch eenerzüds het V.-backstel en aan den anderen kant H.'s voor treffelijke halfbacklinle, welke de resp. aan- ▼alslinles het scoren wist te beletten. De stand scheen zoo te blijven totdat ongeveer ia min. voor het einde H. nog een 3e punt wist te ma ken. En een juweeltje! Reitsma, die heusch niet zelfzuchtig ia, gaf opnieuw het bewijs van zijn groot meesterschap over den bal. Na dezen eerst uit het midden van het veld te hebben gehaald, en als het ware door de geheele roode verdediging „gewandeld" te zijn, zonder dat een V.-er een voet aan den grond kreeg, kwam hij tenslotte voor den langen Velaer doelwach ter. Met een fijne schijnbeweging lokte hij de zen naar een kant van zijn doel om bliksem snel daarop den bal In den anderen hoek on houdbaar in te zetten! Het waa een prachtpunt en had een daverend applaus van vriend en vijand tot gevolg. De withemden zijn nu niet meer te houden; Zomer krijgt nog een reuzen- kans als v. d. Wint komt te vallen, doch hi schiet over. De laatste 10 min. gaat het wei wat te forach toe, doch de referee straft onver biddelijk. Tot de laatste minuut blijft de span ning erin en dan komt het eipde met een eerlijk verdiende 31 overwinning voor de witte kleuren. Nabetrachting. De match trok een voor VSV ongewoon groote belangstelling; zeker waren er een kleine 2000 bezoekers, die alleszins waar voer hun geld hebben gehad. De heer Schieveen had het geheel goed in handen en heeft zich in deze zware match een prima leider getoond. De penalty was echter wel een wat te zware straf. VSV is nu wel zoowat uitgeschakeld; verloopt alles verder normaal, dan zal deze club wel geen leidende rol meer vervullen. Hun verdediging kan er mee door, doch aan het voorhoedespel hoe dikwijls men deze ook wijzigt kleven veel fouten. De rechts buiten is nier verreweg de beste speler, terwijl de nieuwe middenvoor niet voldeed. Bij Helder heeft Sporken blijk gegeven zijn nieuwe plaats ten volle waard te zijn. Gymnastiek- en Sportvereeniging „Sparta". (iQao1923). Het waa den zen November preciea 3 jaar geleden, dat bovengenoemde vereeniging werd opgericht. Ven bestuurszijde ontvingen we de volgende gegevens betreffende het gepres teerde In die 8 jaar en wat tot atand werd ge bracht. Dat is nogal van bcteekenis en het vermelden waard. Het initiatief der oprichting werd genomen door den heer G. J. Dunk, den tegenwoordigen leider, welke met recht de ziel der vereeniging kan genoemd worden. Ongetwijfeld heeft „Sparta" veel aan hem te danken en is het voor een groot deel zijn werk geweest, dat de yereeniging momenteel zoo'n vooraanstaande plaats in de Heldersche sportwereld inneemt. Zij, die onmiddellijk als lid toetraden, waren: Joh. 't Hart, J. C. Vrijvogel, Jan v. d. Wal, R. Keijzer en Jb. d. Wal. De 3 eerstgenoem- den maakten met den leider deel van bet be stuur uit, welke functies zij thans nog be- kleeden. Oorspronkelijk als gymnastiekvereeniging opgericht, werden aldra ook andere takken van sport beoefend. Met het voetbal werd het eerst begonnen, en het lidmaatschap van den N.-H. V.B. was hiervan het gevolg. Werd Ln het ie competitie-seizoen met één elftal gespeeld, reeds het 3e seizoen nam „Sparta" met 5 elf tallen aan de competities deel, welk aantal sindsdien niet veel verminderd is. Integendeel, de animo voor het bruine monster is zeer groot en momenteel beschikt „Sparta" zelfs over 2 adspirant-elftallen. De successen in den Bond zijn echter nogal afwisselend, doch „Sparta" speelt in de eerste plaats voor haar genoegen. Er wordt gespeeld onder den naam van S.V.S. (Steeds Volhardend Samenwerken). Intusschen h,ad het bestuur begrepen, dat een vaandel voor dé vereeniging onmisbaar was. Daar dit een kostbare uitgaaf is, werd de aanschaffing ervan op een andere wijze ver kregen. Twee ijverige dames-leden, vormende 2 paar nijvere handen, zorgden er voor, dat -Sparta" een fraai afgewerkt dundoek in bezit kreeg, wat sindsdien de trots der vereeniging is. Een mooi «taaltje van vereenigingsliefde, wat zeker navolging verdient. Ook de athletiek vond weldra haar beoefe naren. Op een kleine terrein bij den Windwij zer, waar ook met het voetbalspel is begonnen, vonden de eerste oefeningen plaats. Onderricht werd gegeven in loop- en springnummers, dis cus- en speerwerpen. Dit werd voortgezet ach ter het Galgenveld te Huisduinen en vervol gens op het Geel Wit-terrein. In diverse wed strijden heeft „Sparta" laten zien, dat ook dit deel der lichamelijke oefening met ernst be oefend wordt en verscheidene fraaie prijzen sieren dan ook het vaandel. De vereeniging bleef groeiende en de be hoefte aan een ruimer oefenterrein voor de openluchtspelen deed zich al meer en meer gevoelen. En ten tijde dat J. Dienaar voorzitter was, slaagde men er in te Huisduinen een flink speelveld te huren. Grootendeels met eigen krachten werd dit spoedig in orde ge maakt. Behalve de voetbalmatches, werd op dit terrein ook een aanvang gemaakt met het korfbalspel. Dit werd langen tijd onderling be oefend en zelden kwam men op wedstrijden uit, totdat nu van dit seizoen toegetreden werd als lid van den N.-H. K. B. Het succes hierin is totnogtoe bevredigend. Ook met het vuist balspel werd toen een begin gemaakt, waar voor al spoedig veel animo bestond en nog aanwezig is. Dit spel wordt uitsluitend door heeren beoefend. Het ledental breidde zich nog steeds uit en speciaal de afdeeling Voetbal en Korfbal ging vooruit, zoodat het oefenterrein te Huisduinen, dat bovendien wel wat ver was, niet meer aan de eischen voldeed. Er werd naar een gelegen heid uitgekeken dichter bij de stad, waarin men op gelukkige wijze slaagde. De opening van het tegenwoordige terrein vónd in het begin van dit jaar op eenigszlns feestelijke wijze plaats. Het handbalspel, wat voor 4 jaar ook al door „Sparta" beoefend werd, vindt thans weer een opleving en telt heel wat leden. Naast al deze takken van sport, wordt ook het zwemmen niet vergeten. Vooral van den zomer is er duchtig geoefend en menig gunstig resultaat geboekt. Dit korte resumé laat wel zien, dat „Sparta", hoewel nog een jonge vereeniging alleszins reden van bestaan heeft. Een vereeniging, rijk aan leden, met een energieke leiding en een gezond clubleven, kan het niet anders dan wèl gaan. Tal van prijzen zijn ln den loop van deze 5 jaar door de vereeniging in de verschillende takken van sport (dopr haar beoefend) reeds behaald. Moge het dan ook bestuur en leden gegeven zijn nog lange jaren onder de blauw witte kleuren samen te werken en propaganda te maken voor Gymnastiek en Openluchtspel! Mens sana in corpore sano! Het B-j&rig bestaan der vereeniging zal he denavond op feestelijke wijze herdacht worden In „Casino Het belooft een gezellige avond te worden. Morgen worden er door de lagere elftallen jubileumwedstrijden gespeeld, waartoe de ver eeniging „Succes" van Wieringen uitgenoo- digd is. 12 uur: SVS 3Succes 2. 2 uur: SVS a—Succes 1. 29 November en op een nader te bepalen datum zal het ie elftal jubileumwedstrijden spelen tegen een sterke tegenpartij. Men is hierover in onderhandeling. Mijnheer de Redacteur. Vergun mij de gelegenheid den heer Pauw te antwoorden op zijn ingezonden stuk van Zaterdag J.l. in uw blad. Bij voorbaat mijn dank. Om dan te beginnen, mijnheer P., U alaat de plank ln zijn geheel mia, aan uw geheele schrij- ven merk ik, dat U ir onze sport nog maar een beginneling Ibent. Beter had U gedaan te zwijgen. Dat was oorspronkelijk ook ons plan, om dit te doen, maar het spreekwoord zegt; wie zwijgt stemt toe, en om eventueel een verkeerden indruk te voorkomen, zal ik uw schrijven beantwoorden. De hoofdzaak daarvan is de veel besproken Dorus Rijkers-vlucht. Nu, mijnheer P., door mij persoonlijk is het initiatief voor deze vlucht genomen en voorgesteld op eene vergadering van de P.-V. „Hollands Noordpunt". De ver gadering nam dit voorstel aan en de vereeni ging schreef een Stedelijk Concours uit, waar aan ieder postdulvenliefnebber, aangesloten bij een vereeniging of niet, kon meedoen. Door ons zijn daarop de andere hier gevestigde ver- eenigingen verzocht, hun medewerking te ver- lcenen, door de leden op te wekken hun duiven daarin mee te laten dingen en of ze eventueel een eereprijsje beschikbaar wenschten te stel len. De antwoorden, die ik daarop kreeg, waren van dien aard, dat wij die hooggeroemde sa menwerking niet verwezenlijkt zouden zien worden, om van een eereprijsjc maar niet eens te spreken. Onze vereeniging. en leden gaven echter een schitterend voorbeeld, zoodat er een schitte rende collectie eereprijzen kon worden ten toongesteld. De vlucht ging door, maar van deelname van uw sportlievende zustervereni gingen „Victoria" en „Het Noorden"«kwam een reuzen-deelname, als men de cijfers maar nagaat: 275 stuks van „Hollands Noordpunt" en 50 stuks van de andere postduivenliefheb- bers. Commentaar pverbodig. Mijnheer P., het was ons niet te doen om samenwerking, maar om het doel. Verder schrijft U over de werkwijze ln onze vereeniging. Nu, als uw vereeniging 16 Jaar bestaat, mag U daarover eens met ons komen boomen, als U dan nog liefhebber bent. Wat het massa-royement betreft, daar weet U niets van of het is van „hooren zeggen"; het werkelijke weet U niet, maar dat doet hier niets ter zake. Alleen wil ik U uit den droom helpen, dat niet Afd. A. dit royement opge heven heeft, maar wij zelf in hoofdzaak voor de D.R.-vlucht en, omdat deze leden nu zelf een vereeniging opgericht hadden, het geen doel meer had dit royement te laten voort duren. Trouwens, deze liefhebbers zijn niet geroyeerd wegens oneerlijke handelingen of zoo iets, alleen voor het iyet opvolgen van een genomen besluit, dus was het woord royement wel wat sterk uitgedrukt. Dit beteekende na tuurlijk niets anders dan schrappen van de ledenlijst; hadden zij vóór dit besluit bedankt, was er ook geen royement uitgesproken. Ik hoop hiermede aangetoond te hebben, dat wij zelf dit opgeheven hebben. Afd. A. heeft niets te maken met onze vereeniging, als wij maar niet handelen tegen hun reglement. Wat betreft uw schrijven, dat wij 2 fouten hebben gemaakt, is U dus aibuis. Wij wenschen ook geen lakens uit te deelen. Wij wenschen alleen de sport te bevorderen. Wij hebben dit getracht in samenwerking te doen met onze (zusterverenigingen??), doch, en hierin heeft U wel gelijk, is ons mislukt. Dat wij nu schrij ven over een Provinciaal Concours, nu, waarde vriend, daaraan mogen jullie niet eens ruiken, omdat je lid bent van den zoo hooggeroemden Neutralen Ned. Bond en wij van den N. A. B. v. P., dat is wat anders. In 1926- krijgen onze leden de gelegenheid aan een Provinciaal Concours voor Afd. A. van de N. A. B. v. P. deel te nemen, ten bate van het Helden der Zeefon Is „Dorus Rijkers". Laat ik U nog een raad geven, als U hem - Heden overleed, zacht en kalm, na een korte onge steldheid, onze geliefde Man en Vader RIJKERT FRANKFORT, in den ouderdom van 60j aar. Helder, 20 Nov. 1925. De Knljterstraat 14. Uit aller naam, Wed. M. FRANKFORT— WENNEKEB. Hiermede betuigen wU onzen hartelljken dank voor de vele bl\jken van belangstelling bij onze 25-jarige echtvereeniging ondervonden. G. I00N en Echtgenóote. Wilhelminastraat 17. ZONDAG, v.m 10 uur A. A. WILDSCHUT, beroepen predikant, van Qoogersmilde. 'a Avond* 7 uur Da. J. JELLEMA, van St. Pancras. LUTHERSCHE KERK. Zondag 22 Nov., 'a morgen* 10 uur: Da. O. D. BLËEKER, van Edam, Doopabedlenlng. Bar. Zangvaraan. voor Bemengd koor Dir. JOH. F. ASMA Jr. tar gtlaganhald van haar 60-Jarlg bestaan op 'i avonds 8 uur, In da Baraf. Kerk, Spoorstraat Uitgevoerd zal worden het Oratorium van Fellx Mendelssohn Bartholdy, voor koor, aoll, orkest en declamatie. Hieraan zullen medewerken Programma's tevens bewlji van toegang A 50 oent verkrijgbaar bij de leden en aan dan Ingang darkark. ZONDAG BEZOEK VAN 10 uur v.m.i 3.30 uur n.m. i 8 uur n.m.: Zondag 22 Nov., des voorm. na den dienst verkiezing voor vier Notabelen wegens periodieke aftreding van: C. WIGGERS, Q. W. JIMMINK Mz. sn T. LAAGLAND WIN DER, an wegen* benoeming tot Kerk voogd van J. HOOBVIRST. Ditmaal geen suikergoed of marsepein, doch als t. Nico- laasverrassing: 1 busje Netto inhoud Ib. f 1.20 per busje, bevattende een thee, die in over eenstemming is met de andere lekkernijen voor Sint Nicolaas. Het busje relve is zeer smaakvol ge decoreerd en kan blijvend voor vele huishoudelijke doeleinden van nut zijn. De thee is samengesteld van de fijnste Ceylon-soorten van den nieuwen oogst. Bastelt hedan nog aan Uwan winke lier een bueje, daar slechts aan be perkt aantal afgeleverd wordt. KEG* ZONDAG In „THALIA". Hiermede geeft ondergetee kende kennis, dat zij haar zaak In kruldeniarswaren en aanverwante artikelen, 2e Wllhelmlnadwarsstr. 2, heeft overgedragen aan den Heer W. BUITELAAR. Dankend voor het genoten vertrouwen, beveelt zU haar op volger beleefd aan. Wed. BRUNING—DITO. In vervolg op bovenstaande, geeft ondergeteekende U beleefd kennis, dat hij de zaak in zal voortzetten en hoopt door prima waar en billijke prijzen het vertrouwen van zijn oliën- telle waardig te maken. Beleefd aanbevelend, y Afdeling Helder. Kaarten verkrijgbaar bijDaan Schreuder, Koningstraat 90; Niko Etman, Ruyghweg 51; Ali Moll, Diaconiestraat 82. Burgemeester en Wethouders van HELDER deelen aan belang hebbenden mede, dat met ingang van 1 JANUARI 1820 van huur vrij komen het welland Sectie E no. 101 aan den Brak- ksvsldwag, thans nog in gebruik bij L. BEEK, en bet welland Sectie E no. 70 aan de Javastraat, thans nog in gebruik by L. de BRUIN alhier. Gegadigden kunnen omtrent deze verhuur inlichtingen ver krijgen ten RAAOHUIZE en wel des Maandags van 3 tot 4J uur nam. bij den Voorzitter van bet Grondbedrijf en op db overige werkdagen ter Gemeente Secre tarie, afd. flnancibu, van des voorm. 9 tot I2A uur en des num. van 2 tot 8 uur. De voorwaarden van verhaar liggen ter Secretarie ter Inzage gedurende alle werkdagen op de bovenvermelde kantooraren. Helder 21 November 1925. Burg. en Weth. voorn. Beleefd een paar WASSCHEN gevraagd. Adres: Bureau van dit blad. tenminste van een ouderen postduiveniiefheb- ber wilt aannemen: wacht in 't vervolg tnet schrijven tot je goed van den stand van zaken op de hoogte bent. Dit jaar was het saldo 25; wij hopen in 1926 hier wat meer van te maken. Mijnheer de Redacteur, nogmaals bedankt voor de verleende plaatsruimte. S Voorzitter van „Hollands Noordpunt". Ben Spaansch zee-kapitein, die dezer dagen zich onderscheidde door zijn moed bij een vreeselijk ongeval, kreeg bezoek van een Fransch journalist, die hem kwam vragen naar de bijzonderheden van het ongeluk. ■j- Mevrouw DE LEEUW, Stations straat 9, zoekt voor bare uit stekende BABOE (reeds bijna 4 jaren ln baren dienst) plaatsing by familie die omstreeks Januari naar Indie vertrekt. Net MEISJE biedt zich aan voor dag en nacht, liefst in Chrlateiyk gezin. Brieven onder Nr. 557, aan het Bureau van dit blad. Biedt zich aan een R.-K. Meisje, 19 jaar, als hulp In da Hulshouding of by een oude dame behulp zaam te zijn. Brieven ouder Nr. 556, aan het Bureau van dit blad. I HUISHOUDSTER. Beschaafde juffrouw, m.1., met Behoolgaaud kind, zoekt plaatsing als Hulshoudster. Brieven onder Nr. 554, aan hel Bureau van dit blad. I COLPORTEURS. - Ter bewerking van eigen woon plaats en omgeving met nienw volksverbaal in wekeiyksche afleveringen van 10 ot., worden op vast salaris en provisie be kwame COLPORTEURS ge vraagd, door het Bnreau „Onze Boekjes", Breda. Een flink DAGMEISJE gevraagd. Adres: Kanaalweg 110. heel vriendelijk eu gaf hem alle mogelijke inlichtingen. Maar bijna meer nog dan door diens moed, diens heldendaden was de journalist getroffen door de groote be- soheidenheid van den kapitein, die elk oogenblik zijn verhaal onderbrak door te zeggen: Spreek in uw verhaal vooral niet over mij, hè? Waar dient dat toel De journalist beloofde het, telkens op nieuw, en respecteerde zóó zeer de be scheidenheid van den kapitein, dat hij dien niet eens vroeg hoe zijn naam eigen lijk precies werd geschreven. Min of meer ontroerd nam hij afscheid van zijn gast heer, Bijna waa hij bij de deur, toen hij zloh hoorde terugroepen. Hij keerde om, en zag de kapitein met een foto in de hand voor zioh staan. Kijk, zei hij, dit is mijn portret met handteekenlng, dat kunt u in uw krant afdrukken als u wilt; en denk er alstu blieft aan, dat mijn naam met twee r"s ge schreven wordt. Maar, zooals gezegd, in uw relaas van het ongeluk vooral niet mijn persoon naar voren brengen; waar dient dat toet

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1925 | | pagina 14