De witte Priester van Siva mberf Eerste Blad. BUITENLAND. Nr. 6131 DINSDAG 19 JAfJUARI 1926 54-xts JAARGANG De ontwapeningsconferentie. Uitstel tot na Dultschland's toe treding tot den Volkenbond. De commissie van voorbereiding der ontwapeningsconferentie, die tegen 15 Februari te Genève was 'bijeengeroepen, aal naar thans bevestigd wordt, pas bij eenkomen als Duitschland lid van den Volkenbond is geworden. Dit uitstel strookt met de wenschen van verschei dene staten die nog geen gedelegeerden hebben aangewezen en van andere, die vinden dat vóór 15 Feberuari de tijd voor ernstige voorbereiding zou ontbreken. In officieele kringen te Londen is men verbaasd over de geruchten uit Genève, dat Engeland pogingen zou aanwenden om de bijeenroeping van de ontwape ningsconferentie uitgesteld te krijgen, terwijl bovendien beweerd wordt, dat En geland weinig belangstelling toont, het geen zou blijken uit het zenden van. een kleine delegatie. Men verklaart, dat beide beweringen ongegrond zijn. De Engel- sche regeering wensoht volstrekt geen uitstel van de conferentie en heeft dan ook nimmer een voorstel in dien zin ge daan. De benoeming van iemand met den rang van minister tot hoofd van de dele gatie bewijst voldoende, welk belang En geland aan de oonferentie hecht. Men wijst erop, dat Austen Ohamberlain de eerste Engelsohe gedelegeerde bij den Volkenbond is, die minister is, en dat lord Cecil, die aan het hoofd staat van de delegatie naar de ontwapeningsconferen tie, die de volgende maand te Genève be- gintf eveneens den rang van minister be kleedt Frankrijk en Duitschland. Naar de „Vorwflrts" uit Berlijn meldt, zijn de Fransche en de Duitsche ministers v$n budtenlandsche zaken voornemens in Februari elkaar te ontmoeten ter vereffe ning .van nog bestaande strijdvragen. DUITSCHLAND. De mlnlsterieele crisis. Uit Berlijn wordt aan de „N. Rott. Crt." gemeld: Zaterdagavond werd in' de meeste parle mentaire kringen verzekerd', dat het kabinet- Luther er uiterlijk Maandagavond zou zijn. Thans is het Maandagavond en het kabinet- Lutber is er nog steeds niet. Het Hjkt zelfs twijfelachtig, of er een kabinet uit de mid denpartijen onder leiding van Luther tot stand komen zal. Ditmaal is het, naar men weet, de Belersche volkspartij, die een spaak in het wiel heeft gestoken, omdat zij Koch niet als minister van binnenlandsche zaken wenscht. De fractie van de Duitsche democratische partij is niet geneigd, ten gevolge van het verzet van de Belersche volks partij, afstand te doen van haar wensch tot bezetting van het ministerie van binnenlandsche zaken. Zij wenschte die bezetting Ifi de overtuiging, dat daardoor de leiding van de binnenland sche politiek in den geest van de grondwet zou worden verzekerd. Zij is niet in staat, deze overtuiging om een ongegrond paricu- laristisch wantrouwen prijs te geven. Minister Gessier heeft verklaard., dat hij zijn portefeuille slechts wil behouden, stede democraten in de coalitie vertegenwoordigd zijn. In democratische kringen meent men, dat de pogingen van Luther om een neutraal kabinet te vormen als mislukt moeten wor den beschouwd. FEUILLETON. door BURTON E. 8TEVENSON. 84) „Ja," 'antwoordde zij peinzend, „eens of tweemaal heb ik mij verbeeld, dat iemand ons volgde. Het scheen mij toe dat ik een stap hoorde, maar als ik om keek, zag ik niemand." „Maakte deze om standigheid u ongerust?" „Neen," sprak zij glimlachend, „ik dacht dat het Mr. Swain was." Ik zag Goldbergers plotselinge bewe ging. Ik zelf kon een lichte rilling niet onderdrukken. „U dacht dat dit heel na tuurlijk zou zijn als Mr. Swain dit deed, nietwaar?" vroeg de lijkschouwer. „Ja, Ik dacht dat hij1 wilde zien of ik veilig was." Toen zweeg zij, hoog zich voorover in haar stoel en staarde eerst naar Goldber- gicr, toen naar mij. „Wat is er?" fluister de zij met haar hand tegen haar hart ge drukt. „O, wat is er? U 'bedoelt toch niet u kunt toch niet 'bedoelen. O zegt het mijl U verdenkt immers Fred' niet? Het kan Fred1 niet zijn!" Het was dokter Hinman, die zacht en vriendelijk zijn hand op haar schouder legde, en het was zijn ernstige stem, die haar antwoordde. „Ja," zei hij, „er zijn enkele dingen, die Mr. Swain schijnen te beschuldigen: maar zoowel Mr. Laster als Een gasontploffing. Groote verwoesting. Te Berlijn is tengevolge vair eeri hevige gasontploffing in de Kirchenstrasse een huis vernield, waarin zeven gezinnen woonden. Zeven bewoners zijn gedood, 20 gewond. Het puin ligt 2Va M. hoog. Een juist voorbijrijdende leege autobus is ook geheel vernield. Een nader bericht zegt dat de ontplof fing vermoedelijk is ontstaan door het vlam vatten van een vat benzine. Naar verluidt liggen er nog twee vrou wen onder het puin. Een V. D. bericht meldt nog omtrent de gasontploffing te Berlijn: De ontploffing had plaats in de zeep- fabriek Kuns'cher und Mahnert. Een ben- zinevat ontplofte. Er zijn thans 9 dooden en 33 gewonden, onder wie 13 ernstig de lijken zijn onherkenbaar verminkt. De beide personen in de huurauto werden op slag gedood. In de straat bleef geen ruit heel. Een wraakneming. Uit Karsruhe wordt gemeld dat de di recteur van de tuchtschool te Fechingen, dr. Georgi, vanmorgen gewaarschuwd werd om naar de gymnastiekzaal te ko men, waar een ongeval zou gebeurd zijn. ©nderweg, in een lange eenzame gang werd de directeur door twee schoten in de borst getroffen en levensgevaarlijk gejond. De dader is ontkomen, maar men denkt met een wraakoefening van een ontslagen tuchtschooljongen te doen te hebben. Een oude moordzaak. In de Kapp-dagen werden, er te Bresiau 8 personen vermoord door leden, van rechtsradicale organisaties. Een der slachtoffers was de journalist Bernhard Schoppiander, redacteur van een onaf hankelijk socialistisch blad. Hij had zich 14 Maart 1920 met een paar geestverwan ten naar 'het generaalcommando begeven om daar den toestand te bespreken. Na afloop der vergadering verdween hij. Een paar maanden later werd buiten de stad zijn verminkt lijk gevonden. De Volks- waoht, 'het socialistisch blad te Bresiau, deelt mede, dat 'het thans 'gebleken is, dat Schoppiander door een gewezen offi cier der ulahnen, Von Pannwitz genaamd, is omgebracht. Von Pannwitz is voort vluchtig. Treindiefstal. Vrijdagnacht deed men bij de controle van een goederentrein, die van Berlijn naar Hamburg onderweg was, te Witten- berg de ontdekking, dat het zegel van een der waggons verbroken was. Bij on derzoek bleek, dat de wagon volkomen leeg was gehaald. De dieven hadden den inhoud tijdens den rit naar buiten gewor pen. Men vond althans tusschen tusschen een tweetal stations den berm van den spoordijk met de gestolen waren bezaaid. Van de daders is er nog geen spoor ont dekt. De moord op prof. Rosen. Een dubbel leven. Uit Bresiau meldt een medewerker van de Voss. Ztg. dat de moord, indertijd op prof. Rosen gepleegd, steeds raadselach tiger wordt. In het begin heeft de politie als bijna vaststaand aangenomen dat de huishoudster óf daderes of medeplichtige was doch latere gegevens hebben die overtuiging geschokt. Er is nl. gebleken dat prof. R. een dubbel leven leidde. Het moge verbazing wekken dat een geleerde van naam en groote beteekenis de ergste buitensporigheden, met name op sexueel gebied bedreef, de onomstoo- telijke feiten bewijzen niettemin dat het zoo is. Niet alleen is zulks uit de nagela ten papieren van den hoogleeraar geble ken doch ook uit verklaringen van tal rijke slecht bekend staande personen, die meermalen in de villa van prof. R. aan orgiën hebben deelgenomen. ik zijn overtuigd' dat hij' onschuldig is. Wij zullen het bewijzen." Zij' keek hem aan met een dankbaren glimlach. „Dank u," hijgde zij, „ik wacht een oogenblik ik was dwaas, zoo toe te geven. Natuurlijk zult 'gij' het be wijzen. Het is bespottelijk 1" En toen zweeg zij en keek naar Goldberger. „Ge looft u het?" vroeg zij. Goldberger bloosde even bij haar blik. „Ik weet niet wat ik moet geiooven, Miss Vaughan,"- zei hij', „ik zoek naar de waar heid". „Dat doen wjji allen," zei ik, „ik ben Mr. Swains advocaat, Miss Vaughan, en ik ben bij u gekomen in de hoop dat uw verhaal zou helpen hem van de ver denking te zuiveren." „O, ik wou dat ik het koni" riep zij uit. „U weet dat Mr. Swain zich in den pol® heeft gesneden toen hij. dien avond over den muur klom?" „Ja, dat vertelde hij mij. Hij wist in het eerst niet dat hij bloedde; toen voelde hij het 'bloed op zijn hand en ik verbond zijn pols met mijn zakdoek." „Was het deze zakdoek?" vroeg Goldber ger en haalde het met bloed bevlekte lapje voor den dag, waarna hij' het haar toestak. Zij nam het aan met een lichte rilling, keek ernaar en stak het hem weer toe. ,Ja," sprak zij, „deze was het." Toen ging zij' overeind zitten, haar ge balde vuisten tegen haar borst gedrukt, en staarde ons aan met uitpuilende oogen. „Ek herinner het tnij nul" hijgde zij. „Ik herinner het mij nu! Ik zag het een rood© vlek liggend op den vloer naast mijne vaders stoel! Hoe kwam het daar, Mr. Laster? Was hij hier geweest? Heeft Ingezonden Mededcellna "tablelfen voor zangers De huishoudster Neumann heeft dit le ven gedeeid en het is volstrekt niet onmo gelijk dat zij meer weet van de misdaad, maar eenig tastbaar bewijs is er tegen haar niet. Het is te betreuren zegt de medewer kers dat de politie van den beginne af haar onderzoek zoo eenzijdig heeit geleid en slechts één enkel spoor heeit gevolgd. ENGELAND. De moeilijkheden In de mijnindustrie. Een dreigende uitlating van Cook. Cook, de secretaris van de mijnwer kersbonden, heeft in een rede op de la- bour-oonferentie te Birxnin-gham gezegd, dat er een industrieele crisis ophanden was, dieden vehbitterdsten strijd tus schen kapitaal en arbeiders zou tenge volge hebben, die nog ooit in Engeland gestreden was. Eien wonderbaarlijke redding? De vermiste zes leden van de beman ning van den treiler Cormorant (bij Schotland vergaan) zijn opgepikt en naar het hospitaal te Oban gebracht. Zij had den zestig uur in een kleine "boot op zee gezwalkt. De Britsche draadlooze dienst meldt om trent het vreeselijike wedervaren van dit zes-, tal nadere bijzonderheden. Toen de „Cor- moranit" op Qe kust Lep, wisten vijf leden der bemanning hét land Ie bere.ken. De zes overigen verlieten het schip met de redding boot. Het bleek, dat dó boot geen dollen had en dat ook de spon ontbrak. Met behulp van touw werden dollen gemaakt, ter wij' de zee laarzen van den stuurman werden gebezigd om de boot leeg te hoezen. Met behulp van een riem en ce overdekking van de boot werd tenslotte een zeil opgezet. Men was evenwel niet in staat het land: te bereiken wegens den tegenwind en het sterke tij Eerst nadat zy drie dagen en twee nachten in bitter koud, stormachtig weer hadden rondgezwalkt, dreef een gunstige wind hen op de kust van het eiland Tiree. De mannen, die door ontbering zeer geleden hadden, kre gen in een boerderij' voedsel en kèeren en werden door een stoomboot naar Oban ge bracht, waar zij thans in het ziekenhuis liggen. Bestrijding tuberculose. Vollgens een •mededeeling van Roscoe Brunner, president van de bekende firma in chemicaliën Brunner, Mond en Oo„ te Manchester, wordt een fonds van 100,000 in Engeland bijeengebracht ten behoeve van de toepassing van de me thode van den Zwitser Spahlinger tot ge nezing van tuberculose. De eerste 40,000 zijn noodig voor het koopen van grond en het oprichten van laboratoria te Genève. De rest was noodig om de 'behandeling uit te breiden tot andere ziekten dan tering. Hij bracht warme hulde aan SpahMn- ger's werk en gewaagde van het sucoes, dat hij met zijn behandeling bereikt heeft. Ingezonden Mededeeling. OOSTENRIJK. Alle voorwaarden vöor bet eindigen van de contröle vervuld. Het 36e rapport van mr. Ziirimeisnan iheeft het licht gezien. De commissaris- generaal verklaart daarin, dat alle voor waarden voor het opheffen van de Vol- kenlbondsooilitröle op Oostenrijk aan het einde des jaars vervuld waren. De toestand op de arbeidsmarkt, zoo zegt het 'bericht verder, wordt steeds ern stiger, zondter hoop op spoedig© verbete ring. BELGIE. Kardinaal Mercler. 'Brussel, 18 Jan. De toestand van kardi naal Mercier is hopeloos. Het eind© kan elk oogenblik worden verwacht. Bezoe kers worden tot den zieke niet meer toe gelaten. ZWITSERLAND. Tram-ongeluk. Vier passagiers gedood. Te Zuig in Zwitserland ontspoorde Vrij dag tengevolge van den sneeuwval een tram en stortte van een steile heling naar benedien. Vier inzittenden zojm ge dood., vier anderen gekwetst. SPANJE. Voor het eerst sinds meer dan een eeuw sneeuw te Valencla. Te Valencaa, waar het sinds langer dan een eeuw niet gesneeuwd had, sneeuwt het nu sinds tien dagen» wel niet onafge broken maar toch zoo sterk, dat de open bare verkeersmiddelen, die in het geheel niet op sneeuw ingericht zijn, er bijzon der last van ondervinden. Er zijn een 1000 werkloozen aangenomen voor het nieuwe beroep van sneeuwruimer, dat met 'be grijpelijke onhandigheid uitgevoerd wordt. ITALIË. Eten vorstelijk geschenk. Het Italiaansch consulaat deelt ons me de, dat de koning van Italië als bewijs van dankbaarheid voor de liefde die het Italiaansch© volk zijn moeder heeft 'be wezen, het kasteel te Bordighera waar zjjn moeder gestorven is, aan het Italiaan sch© volk ten geschenke heeft gegeven ten behoeve van de weduwen en weezen der in den oorlog gesneuveld)© soldaten. Dit kastéél is een der mooiste van Italië. (Hbl.) Moreele zuivering. Het werk van het nationaal herstel zou onvolledig zjjn zonder een eiyistige mo-J reele zuivering, aldus de aanhef van een' mededeeling in een fascistisch blad, dat men in verschillende Italiaansche steden van overheidswege radicale maatregelen gaat nemen tegen de min of meer clan destiene danshuizen, die een oorzaak zijn van zedelijk verval. Ook zal de politie op moeten treden tegen die openbare dans huizen, waar ongunstige kerels zich on der het nette publiejt plegen te men gen. De strijd tegen de cocaïne heeft de fascistische zuivering reeds gewonnen, zegt het blad, thans moeten de steden, en vooral Rome, bevrijd worden van de on gunstige elementen, die smijten met geld, dat steeds op oneerbare wijze verworven is. Deze strijd, gepaard met de door Mus- golini bevolen zuivering der scholen, zal het nieuwe geslacht gezond, sterk en geestdriftig laten opgroeien tot heil der natie. Op Sicilië. Te Gangi heeft de politie dezer dagen de bandiet Salvatore Ferrarello gevangen genomen, die zich al negen jaar lang schuil hield, omdat hij een aan tal veroordeelingen voor tezamen 50 jaar op zich heeft rusten. Hiermee acht men de zuivering van het gebergte van Mado- nië voltooid. Alle gevaarlijke bandieten, hij ons gevolgd?" Zij zweeg weer, toen zij' den blik in Gelid-bergers oogen zag en in de mijne. M'et een diepen zucht van afgrijzen dook zij' ineen in haar stoel, rillend van bet hoofd tot haar voeten. „O, wat heb ik ge daan!" kermde zij. „Wat heb ik gedaan!" Er kon geen kwestie zijn omtrent het geen zij had gedaan, vertelde ik mijzelf bitter. Zij- had' een nieuwen schakel ge smeed in de bewijsk-eten tegen haar min naar. Ik kon dezelfdegedachte zien in den duivelsohen blik, welken Goldberger cp mij wierp. Maar voor een onzer een woord kon zeggen, had de dokter ons met een bevelend gebaar de kamer uitge jaagd. ZEVENTIENDE HOOFDSTUK. De uitspraak. Goldberger bleef boven aan de trap staan en keek mij aan met een spottend licht in zij'n oogen. Ik wist dat hij' be greep dat Miss Vaugbans verhaal van den zakdoek geen groote verrassing voor mij was. „Wel nu?" vro"g hij, „wil u haar nog in de getuigenbank hebben?" Ik schudde mijn hoofd en begon naar beneden te loopen, want ik had thans geen lust otmi te redetwisten. Maar hij Meld (mij terug door zijn hand op inïju mouw te leggen. „U begrijpt, Mr. Lestor," zei 'hij zeer ernstig, „det bet mijn 'plicht is Swain te arresten ren?" „Ja," gaf ik toe, „dat begrijp ik. Onder de gegeven om standigheden kunt u nleta andera doen." die er zich schuil hielden zQn thans op gepakt, met een veertigtal misdadigers van minder gevaarlijk allooi, wier arres tatie niettemin voor de streek evenzeer een verlossing beteekent. RUSLAND. Deelneming aan VolkenbondscosnimJssles, mlta niet In Zwitserland. Het oorrespondentiehureau van de sowjet- unie meldt thans, dat de Unie aan dien Vol kenbond heeft verklaard, dat zij. besloten heeft aan de werkzaamheden der voorberei dende ontwapeningscommissie deel te nemen en ?ich niet te verzetten tegen deelneming door deskundigen uit de Unie aan de werk zaamheden der voorbereidende oommissie voor de internationale oeconomische confe rentie, op voorwaarde dat deze werkzaam heden- niet fh Zwitserland) plaats vinden-. Naar van verschillende zijden reedis meer malen uiteengezet is, staat deze aanneming, alth&ns wat de voorbereiding der ontwape ningscommissie betreft, met een weigering gelijk, daar het om practische redenen vrij wel ondoenlijk is deze oommissie elders dan te Genève te laten vergaderen. Ook voor de oeconomische conferentie zou Genève, waar men, behalve over het bondsarchief, ook over de -gegevens van- het internationaal arbeids bureau beschikt, de aangewezen plaats zijn. Het 'bericht van het Russische correspon dentiebureau is in zooverre in strijd met de verwachtingen, dat er, na dé verklaringen van Zwitsersche zijde en- na zekere uitlatin gen van Russischen kant, geen bezwaar meer voor d'e Russen scheen te bestaan, om den Zwi'tserschen bodem te betreden. Intus- schen zal nog moeten blijken of men in dit antwoord; inderdaad een definitieve weige ring moet lezen om aan de voorbereiding der ontwapeningsconferentie deel te nemen, dan wel of het alleen bedoeldi is om via den Vol kenbond' pressie op Zwitserland- uit te oefe nen tot herstel van de normale 'betrekkingen. De Oostzeevloot In onvoldoenden staat Naar de „Roel" verneemt, heeft volkscom missaris Worosjilof, na een inspectie van de Oostzeevloot, verklaard, dat de toestand, waarin deze vloot verkeert, uiterst onbevre digend is en dat een groote som noodig zal zijn om deze vloot „op peil" te brengen. Hij is voornemens hiervoor gelden aan te vra gen; deze zullen dan in de eerste plaats wor den besteed voor den bouw van duikboot-en en versterking van de bewapening der pant serschepen. De oppositie op zij geschoven. Uit Moskou wordt aan de T-elegr. ge meld: Zondag zijn- verordeningen uitge vaardigd betreffend!© een wijziging in de regeeringsfuncties. Kamenef o.a. is van zijto functie van voorzitter van den Raad van Arbeid en Defensie en plaatsvervangend voorzitter van dleni Raad van Volkscommissarissen ontheven en tot volkscommissaris voor den 'binnen- en buitenilandschen handel benoemd. Als voorzitter van den Raad van Arbeid en Defensie zal voortaan de voorzitter van den Raad van Volkscom missarissen Rykof, zelf funigeeren. Tot plaatsvervangende voorzitters zijn be noemd de volkoamimissarissen voor 't Verkeerswezen, Roedizoetsj en Koebysjef. Hij knikte en wij' gingen samen naar ben-eden» Ik zag Swains vragende oogen op ons gericht toen wij op het grasveld «kwamen en zijn lippen waren bij mijn oor zoodra ik op mijn stoel had plaats genomen. „En?" fluisterde hij. „Zij kan je niet helpen," zei ik. Ik vond het niet noodig te zeggen hoe zeer haar getuigenis hem -had' geschaad. „En u zult haar niet in de getuigenbank brengen?" „Neen," ant woordde ik. En hij ging met een zucht van verlichting achterover leunen. Toen trof iets op mijn gezicht zijn blik en Mj leunde weer voorover. „U wil toch niet zeggen dat zij gelooft dat ik het heb ge daan?" vroeg hij heesch. „O, neen," haastte ik mij toen gerust te stellen. „Zij zegt dat zulk een beschuldiging onzinnig is; zij' schrok zeer, toen zij h-o-ord-e dat je verdacht werd; zij' zei.Maar de lijk schouwer tikte op de tafel. „Hebt u nog andere 'bewijzen aan te brengen, Mr. Les- ter?" vroeg hij. „Ne©ns mijnheerant woordde ik. De jury werd verzocht zich voor haar oordeel teruig te trekken. De leden gin gen op eenlgen afstand onder de boomen staan en beraadslaagden met elkaar. Ik keek een oogenblik naar hen en keerde mij toen naar Swain. Je begrijpt zeker," zei ik, „dat hun oordeel ten opzichte van jou ongunstig zal zijn. Zelfs als dit niet het geval is,zal de advocaat-generaal je onmiddellijk in arrest laten nemen." Hij knikte. „Daarover maak ik mij niet be zorgd. Ik denk alleen aan Mis Vaughan. Zult u uw belofte niet vergeten?" „Neen." Ingezonden Mededeeling. Wees liever verstandig d'an spijtig; waarom niet heden een flacon Fosterte Maiagpillen gekocht? Dit geneesmiddel wekt de lever op, regelt devloeiing der gal, -draagt zorg voor goede spijsvertering en houdt de ingewanden werkzaam. Dit beduidt reiner Moed, betere zenuwen en een helderder hoofd'. Prijs per flacon van vijftig versuikerd-e pillen 0.65; in apo theken en drogistzaken. „Zij zal niemand anders hebben dan u," vervolgde hij snel. „Ik ook niet. U moet ons niet in den steek laten." „Dat zal ik stellig niet," beloofde ik. „Maar je moet een beetje om jezelf denken, Swain". „Tijg igenoeg daarvoor wanneer ik een maal weet dat Marjorie veilig is. Zoodra u mij vertelt, dat zij veilig bij de Royces is, zal ik beginnen aan mijzelf te denken. Ik toen niet bang. Ik heb dien man niet vermoord. Geen jury zou mij kunnen ver- oordeelen." Ik had hem kunnen vertellen dat von nissen. op toewijzen gegrond waren, en» dat de toewijzen in deze zaak tegen hem waren; maar ik vond het beter mijn mond te hlouden, Hoe meer vertrouwen hij had, hoe -minder erg hij- zijn verblijf in de ge vangenis zou vinden. II; bleef dus zwij gend zitten tot de leden der jury hun plaatsen weer innamen. „Zijt igij tot overeenstemming gekomen, hoeren?" vroeg de lijksohouwer nadat de klerk hun stemmen had opgenomen. „Ja, mijnheer," 'antwoordde de voorzitter. De voorzitter stak den klerk een opgevou wen papier toe. Deze opende 'het en las: „Wij de jury in het gerechtelijk onder zoek, 'gehouden op den dertienden dag van Juni 1908, omtrent den dood van een zekeren Worthington Vaughan, wonen de in1 dte voorstad van de Bronx, stod New York, toevinden dat de overledene den dood heeft gevonden door worging door de handen van een zekeren Frede- ric Swain". (Wordt vervolgd.) HELDERSCHECOURANT Verschijnt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagmiddag Redacteur-Uitgever: 0. DE BOER Jr., HELDER Bureau: Koningstraat 29 Telefoon: 60 en 412 Dit antwoord staat met een weigering gelijk.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1926 | | pagina 1