warnar VMM. (1—0). Twee voetballers levenslang geschorst KorfbaL Radio-programma. nieuwe uitgaven. Noord Holland ln Woord en Beeld, 27 Februari. De titelplaat is een opname van de bekende Groote Kerk te Haarlem, terwijl de dubbele middenpagina ver- sohillende opnamen „op en om de Groote Markt" van onze provinciale hoofdstad bevat. Te Alkmaar zijn wegwedstrijden gehouden, die in dit nummer vereeuwigd zijn. Een tweetal mooie plekjes bij Weesp eveneens, en oud-Hoorn stond wederom kiekjes van oude gevels af. Als verdwij nend natuurschoon is weergegeven een gedeelte Heilo-er bosch, dat bestemd is villapark te worden, en een stuk van den Bloemendaalschen Zeeweg, die eveneens zal worden bebouwd. Hugowaaftlsche schoonen op een.bal-masque vullen een volgende bladzijde. Als liedje van de week is ditmaal gewijd aan den Oarnavalstijd en getiteld „Maskerade"; bet is een aardig melodietje met dito tekst. Voorts bevat het nummer tal van afbeeldingen van uiteenloopenden aard, „geïllustreerd ge mengd nieuws" en de gebruikelijke, zich meer en meer uitbreidende lectuur. Wij ontvingen „De klein-veeteelt", ge ïllustreerd weekblad, gewijd aan de fok kerij van en liefhebberij voor Pluimvee, Konijnen, Duiven enz. Voor ieder pluimveeliefhebber lijkt ons dit weekblad onmisbaar. Het bevat een aantal zeer lezenswaardige artikelen, als mede nuttige wenken voor pluimveehou ders. Een aantal aardige foto's verluch ten het blad, Germaan-rijvrielen. Van den vertegenwoordiger H. Burgers' rijwielhandel, Emmastraat 86, alhier, ont vingen wij de nieuwe prijscourant van de Germaan-rijwielen, fabrikant der N.V. Rijwiel-Industrie F. J. van Werven te Meppel. Van f 85.— tot f 146.vindt men hierin de beschrijving der door deze firma in den handel gebrachte soorten, welke, zooals zij in haar voorwoord zegt, van „first class" materiaal gemaakt zijn. VERGADERINGEN, VERMAKELIJK HEDEN, ENZ. Zondag 28 Februari Openb. uitvoering, lokaal 0. Vader, Julla- nadorp, 7.80 uur. Woensdag 8 Maart A. G. O.-lezing, Casino 8.15 uur. Zaterdag A Maart 2e Groot Bal-Masqué, Casino 8 uur. Maandag 8 Maart De Passiebloem, Casino, 8 uur. Door de afslultboomen gereden. Vrijdagavond reed een reclame-auto ln de Veeralle te Zwolle op de neergelaten afslultboomen van de Kamperspoorlijn. De spoorwegwachters konden nog Juist den trein door lichtseinen doen stoppen. De auto werd zwaar beschadigd, de af sluitboom vernield. De chauffeur bleef ongedeerd, een andere chauffeur echter, die meereed, kreeg zware verwondingen aan de hand en pols en moest naar het ziekenhuis worden overgebracht Spreeuwen. Hoewel spreeuwen1 door haar onverdro ten jadht op insecten tot de nuttige vo gels gerekend worden), weten velen za niet te waardeeren, èf omdat ze ook ker sen lusten, èf omdat ze onlbestelde schil ders van het dak zijn. Maar weet u dat da spreeuw zoo'n pracht van imitator is en kostelijk allerlei geluldlen niet alleen na bootst maar ook de zang van lijster en (merel prachtig weet weer te geven? H Ta werkelijk een/ aardig beest BelgiëNederland. M«n meldt, dat prins Leopold, de Belgische kroonprins, den wedstrijd BelgiëNederland op 14 Maart te Antwerpen zal bijwonen. Zooals men weet, was prins Leopold ook verleden jaar aanwezig. Het relsburean van „The American Express Comp. Inc." zal, In samenwerking met de Ne- derlandsche Spoorwegen, ter gelegenheid van den voetbalwedstrijd BelgiëHolland te Ant werpen, op 14 Maart a.8., twee extra-treinen van Amsterdam, Haarlem, Den Haag, Rotter dam, Dordrecht en Roosendaal naar Antwer pen en terug laten loopen. De „Sportkroniek" verneemt nog, dat alle zitplaatsen reeds uitverkocht zijn. De wedstrijden van Zondag. N. V. a Aid. I (Wasten) ze klasse. Te Rotterdam wordt ditmaal een zeer be langrijke wedstrijd gespeeld, welke beslissend kan zijn voor de definitieve bezetting van de eerste plaats. Sparta ontvangt de Stormvogels. De Rotterdammers hebben twee punten noodig om het kampioenschap te behalen, m. a. w. dat zij Zondag a.s. door een zege den «eretitel kun nen bemachtigen. Hot zal dus geweldig span nen! Hoewel de Storm/vogels Zondag j.1. in Amsterdam van Blauw Wit wonnen en daar door aan de beterende hand schijnen te zijn, gclooven we toch, dat Sparta hen de baas is. Wij rekenen dus op een rood-witte zege en een kampioenschap van Ruffelse c.s. Mocht het een gelijk spel worden, dan staan Sparta's kansen nog uitstekend, daar een gelijk spel tegen den hekkesluiter Unitas op het kasteel dan ial den doorslag geeft. De IJmuidenaren zouden door van Sparta en in Hilversum van 't Gooi te winnen, nog kampioen kunnen wor den. Wat wel niet zal gebeuren. 't Gooi zal Unitas wel definitief op de laatste plaats druk ken, want een krachttoer als tegen RCH zal wel niet herhaald worden. HW ontvangt RCH en hoewel de Groote Haagsche geen fraaie positie Inneemt, achten wil Kessler c.a. wel tot een zege In staat. HFC krijgt DFC op bezoek. The Good Old speelt niet zoo suc cesvol meer als ln het begin van het seizoen, terwijl de Dordtenaren zich flink hersteld heb ben. Wij verwachten een gelijk spel. sa klasse A. Nu het kampioenschap behaald ls, richt de belangstelling zich naar den strijd tusschen DWS en WFC om de laatste plaats. De positie van WFC ls niet rooskleurig, aangezien DWS nog slechts twee punten noodig heeft om zich ln veiligheid te stellen. WFC krijgt dezen Zon dag Akmaila Victrix op bezoek en dus ls de kans op een overwinning, welke noodig ls om nog misschien te kunnen ontsnappen, niet groot. Een gelijk spel zou al heel verdienstelijk zijn I Bloemendaal zal West-Frisia wel één, misschien twee punten kunnen ontnemen, se klasse B. Hercules, dat langen tijd ook goede kansen op de eereplaats had, ontvangt de kampioenen. Buitenweg c.s. zullen er zeker een eer in stel len tegen Hilversum een goed figuur te slaan en waar de 'spanning geweken ia, is een gelijk spel zeer wel mogelijk. Voor den strijd om de laatste plaats is DOS—WA van belang. Wij geven de thuisclub niet veel kans. Kam pong ontvangt ZW en zal trachten een kost baar puntje ln de iwacht te sleepen. Of het lukken zal? HVCDONAR kan een gelijk spel worden. 8* klaaae A. Hoewel Helder reeds zeker van het kam pioenschap ls, verwacht toch iedereen, dat men dit „ongeslagen" zal behalen en door een flinke zege in den laatsten wedstrijd in Edam zal be kronen. OSV ontvangt de Kennemers, die den laatsten tijd niet meer zoó op den voor grond treden. Wij voorzien een gelijk Bpel. Purmersteyn speelt tegen VSV, het herboren elftal. Wij geven den Velaeroorders dan ook de meeste kans op de overwinning. 3e klasse B. De strijd om de eerste plaats blijft ook hier Interessant. Er ls alle kans, dat QSC wederom met Helder (en WFC?) om eën plaats in de tweede klasse zal strijden. QSC heeft ditmaal een lastig karweitje op te knappen, nu tegen DWV moet worden „uit" gespeeld. Maar er kan toch zeker wel een punt veroverd worden. .Amstel krijgt nu gelegenheid om op TOG revanche te nemen, waarvan de vorige week met 42 werd verloren. Amstel zal moeten zorgen, dat het nu andersom wordt, anders gaan de kansen verloren. SloteridijkEDW kan een gelijk spel worden. Se klasse C. Zeeburgia ontvangt Hortus en kan wel de overwinningenreeks, die naar 't begeerde kam pioenschap voert, voortzetten. Voor de laatste plaats zijn de liefhebbers lAres, SDW en Neerlandia. Neerlandia, dat er het slechtst aan toe is, heeft ook ditmaal geen hoopvol vooruitzicht, nu Watergraafsmeer op bezoek komt. En Allen Weerbaar kan Ares nog een eindje achterop helpen. Se klaaae D. Zeist—Culemborg, UtrechtBFC. Baarn is hier al kampioen. 4e klasse A. Zondag j.1. hebben de leiders ZRC hun programma beëindigd met oen 31 zege ln den uitwedstrijd tegen APGS.de flinke club 'der Amsterdamsche politie-mannen, die voor het eerste jaar in den N.V.B. een uitstekend figuur slaat. Tusschen deze clubs zal ihet wel gaan. APGS speelt ditmaal tegen Swift, dat in geval van een nederlaag definitief uitgescha keld is. ZRC zal SEV wel inmaken en daardoor nog vaster één zijn. KW zal te vreden zijn met een gelijk spél tegen Assen- delüt, dat evenmin als Swift spoedig in de 3e klasse terugkeert. 4e klasse B. (ZNC is de a.s. kampioen), T t-AOosterpark. Op het programma staan voorts: Reserve xe klasse. Blauw Wit 2—Ajax 2. Rapiditas 2—RCH 2. Spartaan 2DEC 2. Reserve 2e klasse A. Haarlem 2WFC 2. Hollandia 2-»-Blauw Wit 3. Reserve 3« klasse B. UW 3Hercules 2. Reserve 3e klasse A. ZWHRC 2. Zullen de roode reserves nog revanche nemen tegen de hekkesluiters? Wij hopen het, doch gezien de laatste wed strijdresultaten, zullen wij met een gelijk spel ook al heel tevreden zijn. Reserve 3e klasse B. SDW 2—DWS 2. TOG 2—DEC 3. West- Frisia 2Amstel 2. Reserve 3e klasse C. Baarn 2Voorwaarts 2. Aid. II (Westen) xe klasse. EDO zal Feijenoord opnieuw een lastigen Zondagmiddag bezongen. Werd in Rotterdam al 1x gespeeld, de Ajax- en HBS-aanhangers hopen, dat de leiders nu geklopt zullen worden. Naar onze meening zal het zoo'n vaart wel niet loopen, aangezien Feijenoord het groote belang van dezen kamp ook wel inziet en nu gewaarschuwd is. Toch achten wij een tweede gelijk spel wel mogelijk. Mocht Feijenoord ver liezen, dan zullen de thuiswedstrijden tegen UW, ASC en Excelsior alle gewonnen moeten worden, om het kampioenschap te behalen. En dan dient er meer rekening te worden ge houden met het protest AjaxExcelsior. Ajax en HBS zullen beiden hun laatsten uit wedstrijd tegen ZFC moeiten winnen om ,4° the running" te blijven. Dit ls geen gemakke lijke taak, want de Zaandammers zijn op eigen veld lastig te slaan. HBS gaat 't het eerst probeeren en wij gelooven, dat als de Kraaien er alles opzetten de punten wel naar Den Haag zullen gaan. ASC trekt tegen Excelsior ten strijde. De Leidenaars, die thans poed op dreef schijnen te zijn, zullen wel één punt kunnen overhouden, ae klasse A. ODSSW, TransvallaVUC, Steeds Hoo- gerQulck, DHCHermea-DVS. se klasse B. CVVConcordla, ADOXerxes, SVW— BMF, OlymplaVIOS, RFC—Velox. Aid. III (Oosten) xe klasse. Hief zijn nog drie pretendenten voor het kampioenschap, n.1. Enschedé, Go Ahead en Heracles. Enschedé heeft nog één punt noodig om safe te zijn en dait zal ln den later nog te spelen wedstrijd tegen haar stadgenoote, En- schedésche Boys, behaald moeten worden, wat nog wel eens niet mee kon vallen. Ingeval de concurrenten echter gelijk spelen, ls het pleit al beslecht. Gd Ahead loopt nu zoo'n ge vaarlijke kans, nu tegen de stadgenoote DOTO gespeeld moet worden. Ook al is laatstge noemde club minder, men kan van een derby toch zoo weinig zeggen! De kansen staan ech ter voor de kampioenen het gunstigst. He racles kan van Hengelo winnen, Enschedésche BoysWapeningen kan een gelijk spel wor den. ZACVltesse 1» voor de Zwollenaren van veel belang, aangezien zij de punten hard noodig hebben om aan de laatste plaats te ontkomen. Meer dan één punt zal er echter wel niet 'behaald worden. Afd. TV (Zuiden) xe klasse. Maastricht: MWBredanla-'t Zesde. 's-Her- togenbosch: BWWilhelmlna. Breda: NAC —de Valk. Tilburg: NO ADRoermond. Eind hoven: Eindhoven—Willem II. Afd. V (Noorden) xe klasse. Assen: Achllles—Be Qulck. Groningen: Ve- lockasHSC. Veendam: VeendamWW. Wedstrijdprogramma voor Meert tosfl. Afdeellng I. 3e klasse A. 7 Maart: HelderOSV, ZnanlaudlaVSV, PurmersteynEVC. 14 Maart: De KennemersPurmersteyn, OSV—EVC. ax Maart: Zaanlandla—OSV. Reserve se klasse A. 7 Maart: AFC 3—ZFC 3 (de beslissende wedstrijd voor het kampioenschap, welke ook op 28 Februari kan worden gespeeld), Ajax 4 —HRC 2. 14 Maart: Spartaan 3HRC 2. De eerste Olympiade vóór 30 jaar, In de blad/en van 23 Februari 1896 werd het programma der Olympische Spelen te Athene voor dat jaar gepubliceerd. Ter vergelijking met het uitgebreide programma, dat thans wordt afgewerkt, moge het Atheensche pro gramma dienen. Het luidde als volgt: Eerste dag: 400 meter verspringen, 100 me ter, discuswerpen, 800 meter. Tweede dag: hoogspringen, 110 meter hin dernis, gewlchtwerpen, 1500 meter, worstelen. Derde dag: gymnastiek. Vierde dag: Marathon (40 K.M.), kracht sport, polsstokspringen, elndwedstrijdien. In 4 dagen was derhalve het geheele pro gramma afgewerkt 1 S-a V. ILfnomnmm. Ie UnasA O. Toindorp: KR0 8—Geel Wit 1, aafuvamig half d'rlo, echjr. (3—8). Middenweg: Batavier Behagen, aanv. 2 uur, eckr.r. Kort (11). Bol- weig: SMS—Texel, aanv. 12 uur, ecih.r. Vlam 8e klasse E. JHillanadorp: JMOGeel Wit 2, aanv. 2 uur, eohj. Makelaar (87).Middenweg: Batavier 2 —Helder 4, aanv. 10 uur, ecih.r. Darphom (S—51). Texel 2—iBDRO 4, aanv. 12 uur, edh.r. Koolébra (0—8). 8e klasso D. lAmna PamlownaWAPWleringerwaari, ech.r. Annyas (24). BreenandSuooee, ecih.r. Verhagen (1—8). BarelngerhornOudeeiule, floh.il Voorman. Huisduinen: AtlaeBehagen 2, nch.r. Dol. ALle wedstrijden aanvang 2 uur. 4e klasso D. Middenweg: Batavier 4—(Batavier 8, aan vang! 12 uur, sch-r. O. Swart (21). 4o klasso B. Sichagen 8—HRO 6, aanv. 112 uur, sdh-x. Oude jam (1—0). Oudieslule 2Braazand 2, aanv. 2 uur, ech.r. Zit». 5e klasse F (adsp.-afd.) Botweg1: Helder aHRlC b, aanv. 10 uur, ach.r. Leur (l—O). Helder bSVS, aanv. 11 uur, ech.r. Leur (32). Tuindorp: HRO 0 Helder c, aanv. 10 uur, ech.r. K. Molenaar (0—7). Middenweg: Geel Wit—HRC a, aanv. 12 uur, soh.r. Gomierö. Hel der-nieuws. E.V.C.Helder. Dit ie de laatste uitwed strijd1 der witheanden. De thuisclub bezet die voorlaatste plaat», maar maakt ook nog kan» om heikkeeluiter te worden. Dat wil zeggen, dat H. zeer zeker op grooten tegenstand zal etuiten; zij dient dan ook paraat te zijn en zich geheel te geven. Wordt daarmede reke ning gehouden, dan zullen de kampioenen ook uit deze match wel ongeslagen te voorschijn komen. Scheidsrechter is de heer Theo Bosch. Het 2o eni 8e elftal zijn vrij, terwijl het 4e bij de Batavier-reserve» op bezoek moet Rrrerta-nipuwTt. 8.VB.Texel. De andere elftallen zijn vrij, terwijl de adsplramten ln die gelegenheid ge steld worden revanche te nemen over hun 3—2 nederlaag tegen Helder b geleden Gemak kelijk zal dat echter niet gaan. Er wordt op het Helder-terrein gespeeld om 11 uur. ILR-O.-nieuws. Z V.V. 2H.R.C. 2. De reserves krijgen reedis morgen gelegenheid revanche te nemen voor de nederlaag van Zondag j;l. Wij achten hen daartoe wel in1 staat, want van ZW 2 is wal te winnen, mits de roodjes beter spel ont plooien en mot xnaar pit spelen. En al» dia B. O. op da ffiiddenwooiplaats een anderen speler kiene; bovendien moet Buis weer achter. Met deze veranderingen in het alftall verwachten wij moer succes dlan dien verigen Zondag. Scheidsrechter Joh. Kok. Aanvang 10 uur. Hst vertrek geschiedt roet dien sneltrein van 726 u. ÏLR.O- 8—Geel Wit L Voor beide partijen is deze match zeer belangrijk; voor de roodjes feitelijk nog hot meest. Blagen zij ar ln te winnen, dan staan ze in vsrliespunten gelijk met de leidera Komt daarentegen Geel Wit als overwinnaar uit hot strijdperk, dan ls deze zoo goedi els binnen. Het belooft een geani meerds strijd te worden. Aanvang half drlo. Het 4e speelt op Texel' tegen de Texel- reserve» en zal door een nieuw» zegepraal wel de leiding weten te behouden. Hst 5e vertrekt naar Behagen om hot darde elftal van dien nanim te bekampen- Aanvang 2 uur. Het vertrek geschiedt mat dien trein van 1220 om Batavior-nlouwa. Hedenmiddag om 2 uur speelt een Bat.-comb. tegen een OKK-elftal. Terrein Batavier, scheidsrechter W. Dol. Zondag ls hot een drukke dag voor da Ba tavieren. Hot eerste elftal krijgt bezoek van do hekkesluiters (Behagen). Daar Behagen van de onderste plaats af vril zullen Biersteker c.e. den Batavieren hiua handen vol werk geven. Dus Batavieren, geeft je geheel, opdat de 2 punten in1 Helder blijven. Aanvang 0 uur, scheidsrechter D. Kort Bat. 2, die verleden week haar laatst» kans voor het kampioenschap verspeeld heeft krijgt Daar GW twee verlieepunten minder heeft en een gelijk spel eindigen. Bat 2 zal het zonder keeper van t Hoff moeten doen; deze heeft bedankt. Aanvang 10 uur. Het 8e speelt tegen het 4e en dit zal wel1 ln een groote overwinning voor hot derdo eindi gen. Of zorgt hot 4e weer voor een verrassing? Aanvang 12 uur. Geet Wit-nionwa. Ons eerste elftal speelt Zondag haar be langrijksten wedstrijd ln dit oompetltleeolzoen. Momenteel staat GW 1 bovenaan en moet er gespeeld worden tegen no. 2, xun. HRO B. noodzaakt met een andere opstelling uit te ko- na dozen wedstrijd alleen nog moot spelen tegen BVB, wordt zij, indien er gewonnen wordt, definitief kampioen van haar afdeellng. Bij gelijk spel ls GW nog verplioht van SMB te winnen of gelijk te spelen. Deze zoer be langrijke wedstrijd was oorspronkelijk 2 we ken goleden vastgesteld, doch steunde GW oen verzoek van HRO om uitstel. Het is daarom dubbel jammer, dat GW hot Zondag zonder Dito aal moeten stellen. GW ls ge noodzaakt mot een andere opsteling uit te ko>- men, hetgeon hot verband' ln do ploeg niet ten goede zal komen. Hoogenboeoh zal do plaats van Dit» innemen, terwijl als r.binnen een jeugdige kracht, n.m. Bram v. Waardon, zal debmteoren. Ondanks dezen tegenslag is er ook een lichtpunt en wel dat Piot Boom wederom het GW-doel zal vordedlgen. Hoewel in twee jaar niet gespeeld hebbende, blaak Donderdag, toen hij extra door Mr. Juillan onder handen werd genomen, dat hij het nog niet verleerd was. Daar GW eteede met den doelwardediger sukkelde lijkt ons dit een versterking, doch zal door deze 2 vreemde krachten ln de verde diging het verbond in de eerst» wedstrijden wel wat minder zijn. Boom speelde nog nooit onder dien nieuwen bui tenspol regel en' zal daar wel rekening mee moeten houden- De wed strijd wordt gespeeld op het Tuindorp en vaniert oen half drie aan. Geel Wit komt als volgt uit: Boom, d.; Hoogenboech, Luyckx, a.; v. d. Lans, v. Amersfoort, van Dam, m.; Brond- sema, Bram v. Waarden, Bouma, Jan v. Waar den, Kinderman, v. De scheidsrechter voor dezen wedstrijd stond nog niet in het OjO. vermeld. Geel Wit 2 gaat op bezoek bij J1VO 1, dat de laatste weken beter voor den dag komt. Do laatst» kans ie er nog, doch' dan moet er ge wonnen worden. Vermoedelijk moet het 2e met eenige invallers uitkomen. Geel Wit 8 ls vrij, terwijl de adspiranten om 12 uur 'bezoek krijgen van HRO Een ne derlaag ls hier wel te voardien, xnaar liefst geen 12—1 of 10L Sparta-nieuw». Zondag krijgt SVS 1 bezoek van Texel X. Leider ia de heer J. Vlam. Aanvang 12 uur. Het 2e, 3e en 4e zijn voor de competitie vrij, waarom 3 en 4 vriendschappelijk zullen spelen om 10 uur. De adspiranten zouden wederom met Hel der b spelen, doch daar reeds 2 maal een com petitiewedstrijd heeft plaats gehad, zal deze wel vriendschappelijk doorgaan. Korfbal. De match met UDI gaat niet door, daar U. uitstel heeft gevraagd. Dus Zondag oefenen voor dames en hoeren meisjes C en jpngens D. Een geval van omkooping. Bij den op ix Mei 1924 gespeelden competitie wedstrijd V.S.V.West Frisla heeft zich inder tijd een geval van omkooping voorgedaan, dat, naar de Sportkroniek meldt, door verraad is uitgekomen. De doelverdediger had van iemand geld aangenomen op voorwaarde, dat hij door eenige ballen door te laten, zou meewerken tot een overwinning van West Frisia, welke ver- eenlging daardoor zou promoveeren tot 2e klas- ser. Aldus gèschiedde. Toen de zaak uitkwam, werd de bedoelde doelverdediger, alsmede een clubgenoot-achterspeler, met wien hij de buit verdeeld had, levenslang geschorst, een straf, welke thans door de Commissie van Beroep van den N. V. B. is bekrachtigd. Daar de „verleider", naar verluidt slechts èen aanhanger van West- Frisia was en niet in officieel verband tot de Enkhuizer -club stond, bleef deze buiten schot, maar intusschen is West-Frisia door die over winning gepromoveerd, terwijl die eer anders zou zijn ten deel gevallen aan Purmerend. H.K.C.-nieuws. Voor a.s. Zondag vermeldt het programma HKCWKV (Wormerveer). Een voor- ons onbekende tegenstander en gezien de verrich tingen dezer club kan er beslist gewonnen worden, doch allen dienen van begin tot einde er voor te werken cn het gemopper moet ach terwege blijven. Tevens dienen dc leden er voor te zorgen, dat er nu geen wegblijvers zul len zijn en precies om krwart voor twee op het veld aanwezig in clubcostuum, daar het »2-tal op de foto gaat en het vanzelfsprekend meer effect maakt als allen tegenwoordig zijn. HKC komt als volgt uit: Verded.: de dames Jel Linnebank en Nel Kok; heeren Frans Meurs, N. Bosch. Middenvak: dames Agatha Kwast, Marie Roomeijer; heeren Tom Conneman, S. Duinker. Aanval: dames Gré Bakker, Agatha Veren- schildt; herren Bertus Bruin, J. F. Harpe. Als scheidsrechter is aangewezen de heer R. van Wensen. Hedenmiddag van 34 uar oefenen; ve wacht wordt, dat de leden hun kennissen me- denemen om de korfbalsport meer populair te maken. ZONDAG 28 FEBRUARI. Hilversum H.D.O., 1050 M. 10.30 Preek door Da. H. fi. van Wijngaarden, van de Vrije Gemeente te Amsterdam. 2.30 4.30 Concert door het HJD.O.-orkest o. 1. van den gastdirigent Willem van Warmeloo, met medew. van Mej. To Veraluys, sopraan, a. Kleine Nachtmusik, v. Mozart. 5-456.00 Chr. Radio-omroep. Orgelspel door Mej. M. Adolfs. Fantasie van Adolf Hesse. 6.00 Aanvang van den dienst in de kerk der „Evangelische Ge meente" te Hilversum-met bet zingen van Ps. 118 7 en 2. Votum. Lezen van Joh. 18 I en 2. Gebed, waarna van Pa 146 de verzen 3 en 4 gezongen worden. (Wijze v. h. lied 446 uit den .bundel vag Joh. de Heer). Eerste gedeelte van de Predikatie over Joh. 18 XX. Midden zang het lied van Ds. De Jonge No. 843 uit den bundel van Joh. de Heer. Tweede gedeelte van de predikatie. Dankzegging en slotzang Cez. 273 1 en 2. Het uitspreken van den Zegen. Orgelspel: Allegro moderato van J. Worp. 8.00 Persberichten! en sportuitslagen. 8.10 Vocaal concert. Het gemengde koor „Bel Canto", o. 1. van den heer Alphons Vranken. Mej. Van Bers, sopraan; Vincent van Bers, tenor. Afgewisseld door vioolspel van Boria Lenaky. Daventry,' 1600 M. 10.80 Tijdsein, weerber. 3.80 Concert door het moderne trio. W. Primrose, viool; Manucci, cello; S. Krish, cello; D. Bennett, sopraan; J. Farrlngton, zang. 8-00 Mrs. Patrick Campbell, de beroemde tragédienne, declamaties. S.20 8.50 Het trio. 8.20 Het luiden van de kerkklok ken. 8.27 Orgelconcert. 8.38 Kerkdienst. Bij bellezen en preek. 9.0S Orgelconcert. 9.15 Lief- dadigheidsoproep. 9.20 Weerber., nieuws. 9.38 Orkestconcert. E. Furmédge, contra-alt. 10.50 Sluiten. Parijs „Radio-Paris", 1730 M. I.05 Concert Lucien Paris (plano, vlooi en cello), a.03 Nieuwaber. 8.35 Lezing: La crols- sance. 9.05—10.50 Jazzmuziek door de band Mario Cazes. Könlgswüsterhausen, 1300 M. II.20 Gedenkfeest ln het Rijksdaggebouw. Blaasmuziek en koorzang. 7.20 „Gyges und sein Ring", tragedie ln g acten van Fr. Hebbel. Daarna nieuws. Brussel, 262 M. 8.35 Concert met medew. van Mme. Joël, zang. 9.03 Lezing; Les évènements de la se- maine. 9.20 Voortzetting v. h. concert 10.20 Nieuws. Münster, 410 M. 8.209.20 Morgenconoert. 9.20—10.00 Les in eenheids-kortschrift. 10.35 Lezing: Möglich- kciten und Probleme der Luftschiffahxt. 11.20 Gedenkfeest ln het Rijksdaggebouw. 3.20 Or kestconcert. 6.20 Schaakles. 6.50 Lezing: Wirt- schaft und soziale Lage des Bauernstandes. 7.20 „Clavlgo", treurspel in 5 acten. MAANDAG x MAART. Hilversum H.D.O., 1050 M. 12.00 en 7.30 Polltieber. 5 006.00 Kinder uurtje, verzorgd door Mevr. Ant. Dijk. Kin derliedjes en vertellingen. 6.007.00 Voor- avondconcert door het H.D.O.-orkeat o. 1. van Fr. Lupgens. 7.00—7.30 Radiopraatje door den heer R. Swierstra, onderwerp; Hoe worden morse-teekens overgebracht? 8.15 Kamermu ziek door het Haagsche Strijkkwartet, be staande uit de heeren: S^m Swaap, ie viool; Adolphe Pot 2e viool; Jean Devert, alt-viool; Charles v. Isterdael, cello. Mej. Annie Lieman, sopraan. 7.48 en 10.00 Persberichten. Daventry, 1600 M. 10.S0 Tijdsein, weerber., nieuws. 11.201.20 Het radiokwartet en solisten (sopraan, bariton en piano). 1.202.20 Tijdsein, orgelconcert. 3.35 Lezing: British wild animals: The aquirrel and the Dormouse. 4.20 Tijdsein, causerie. 4.35 Dansmuziek. 5.35 Kinderuurtje. 6.20 Dans muziek. 6.507.20 Omroep voor Europa. 7.20 Tijdsein Big Ben, weerber., nieuws. 7.45 Piano preludes van Bach. 8.12 Muziek en zang van Wales, ter eere van St David. G. Davies, bari ton. Meisjeskoor. GLanhowy concert-partij. W. Evans, penllion. N. Davies, harp. 10.20 Tijd sein, weerber., nieuws. Lezing: Is intelligence measurable? 10.5011.20 „W.hich?" ie acte van het radio-mysterie van F. H. Shaw. Parijs „Radio-Paris", 1750 M. 12.50 Concert Lucien Paris. 2.05 Nieuws. 5.05 Orkestconcert. 8.50—10.20 Orkestconcert. Literaire kroniek. Könlgswüsterhausen, 1300M. 7.20—9.20 „Hans Heiling", romant. opera van H. Marschner. Daarna nieuws. 9.5011.20 Dansmuziek door de danskapel. Brussel, 262 M. 8.20 Fragmenten van „Petit Duc", operette van Lecocq. 10.20 Nieuws. Münster, 410 M. 12.351.50 Orkestconcert. 3.20 Volksconcert. Orkest en sopraan. 4.20 „Renaissance", klucht. 6.40 Sportlezing. 7.00 Lezing: Landwirtschaft- liche Arbeiten im M&rz". 7.20 Concert door het Davisson-Zuleger-kwartet. DINSDAG 2 MAART. Hilversum H.D.O„ 1050 M. 12.00 en 7.30 Politieber. 6.30—7.30 Engelsche les door Mr. Fred Fry, leeraar a. d. A.B.C.- schoal te Amsterdam. 8.10 R.-K. Radio-Om roep. Spreker: Prof. W. van Albach, sinds 1913 leeraar aan .het Seminarie te Culemborg. Onderwerp: Een korte beschouwing over het streven en het werk van den Franschen Ka tholieken tooneelschrijver H.enri Ghéon, toe gelicht met een voordracht van het eerste be drijf van zijn mirakelspel „De Heilige tegen wil cn dank". Personen: Gilles, de jonge Pa triciër te Athene, zoon van Theodoor en Pal- lagia. Caspar, een arme jongen, vriend van Gilles. Een lamme bedelaar. Theodoor, vader van Gilles. Een vader en zijn kind, dat gebeten is door een slang. Een bezetene. Volk van Athene. Zang: Mevr. H. GalaWaterreus, sopraan. Mej. Boomgaard, piano. De heer Ed. Koopmans, bariton. Daventry, 1600 M. 10.50 Tijdsein, weerber. 11.201.20 Concert door het radiokwartet en sofisten (conitra-alt, tenor en viool). 1.202.20 Tijdsein, luachmu- ziek. 3-35 Lezing: Elementary music. 4.20 Tijd sein, causerie: Concentration in the c.hild. 4.35 tot 7.20 Muziek van de Ideal Home Exhibiton. Radiokwartet en sopraan. 5.35 Kinderuurtje. 6.20 Dansmuziek. 7.20 .Tijdsein Big Ben, weer ber., nieuws. 7.45 Pianopreludes van Bach. 8.00 Fransche lezing. 8.20 Causerie: From my window. 8.25 De militaire band. 8.50 Piano duetten voor 2 piano's. M. Crawfurd, sopraan. 900 „Jusit a taste", revue. 9-35 Muziek van de militaire band. 9-50 Concert. D. Joines, tenor en N. Walker, contra-alt. S. Robertson, bas. 10.20 Tijdsein, weerber., nieuws. Lezing: Fil- ling up the octave. 10.5012.20 Dansmuziek van hotel Cecil. Parijs „Radio-Paris", 1750 M. 12.50 Concert Lucien Paris (piano, viool en cello). 2.05 Nieuws. 5 05 Solistenconcert. 8.50 10.20 Orkes.tconcert. Könlgswüsterhausen, 1300 M. 7.509.20 Bonte avond. Het Dletrich-kwar- tet. M. Kuttner, tenor. Dr. E. Fortner, decla matie. Daarna nieuws. 9-50n.20 Dansmuziek door de danskapeL Brussel, 262 M. j.20 Orkestconcert. 8.20 Orkestconcert. 8.50 lezing: Les trésors d'art de Bruxelles (Bruxel- les monumental). 9-05 Hervatting v. h. concert. 9.30 Dansmuziek. 10.20 Nieuws. Münster, 410 M. 12.351.50 Orkestconcert. 3-354-°5 Balla den en liederen van Bernh. v. Eye. 4-J0 Orkeit- concert. Werken van Schubert. 5-35 Voorlezing. 6.40 Lezing: Srtaat und Sozialpolitik. 7.20 Spaansche les. 8.03 „Der Junge Mozart comedie. >rDe Stad Amsterdam?' van 26 Februari heeft als voorplaat een) lentelijk stemmings beeld; een boerderij in de Februarizon met twee vreed (en vreet-) zame zwijntjes op den (voorgrond. Aantrekkelijk z^jn de Am- sterdamsche marktscène van Waterlooplein en Londengracht Van Enkbuizen zijn voorts twee zeer mooie afbeeldingen opgenomen: panorama's van deze stad. Van het uitvoe rige geïllustreerde gemengd nieuws noemen wij: een jubileumkieik op het opleidings schip „Pollux": bootsman Wedel vierde er zijn 86-jarig jubileum als instructeur, een1 interessante photo van een sovjetschip met graan, dat door verschuiving der lading slagzij maakte en thans in de Minervahaven te Amsterdam ligt Duidelijk is op de photo de slagzij te zien. Voorts voetbalkiekjea, een nieuwe verkeers-vluchtheuvel in de hoofd stad, (zwart-wit betegeld en daaidoor tegen de bestrating afstekend), de tennismatch Suzamne Lenglenr-Helenj Wills, waarbij de laatste verslagen werd, een nieuwe stad in Palestina in wording, Jisreel genaamd, een kloskantdemonstratie te Bergen, een aantal kieken uit NoordrHoliand betreffende bals masqués, enz., en allerlei andèr gemengd nieuws uit die provincie. Voorts als tekst de gewone vervolgverhalen, oorspronkelijke schetsjes, en als afzonderlijke bijlage nog meer lectuur. I t

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1926 | | pagina 12