„IIEFNEBBEI1IILÏ Ell MIJ" Eerste Blad. BUITENLAND. Nr. 6156 DINSDAG 16 MAART 1926 64ste JAARGANG ^Verschijnt Dinsdag-, Donderdag- ep Zaterdagmiddag Redacteur-Uitgever: C. DE BOER Jr., HELDER Bureau: Koningstraat 29 Telefoon: 60 en 412 ZIJ, die zich van heden af voor min stens drie maanden op dit blad abonneeren, ontvangen het tot 1 April GRATIS. DE ADMINISTRATIE. DE VOLKENBONDSVERGADERING. De voor Vrijdag te Genève aangekondigde oplossing is-ook ditmaal achterwege geble ven en de krisis schijnt haar hoogtepunt te hebbeni bereikt. De Duitsche delegatie wil van geen concessies weten, zij staat op het standpunt, dat alleen Doiitschland thans een raadiazetel kan krijgen, daarna zal een com missie dan verdere uitbreiding van den .Raad te ondei zoeken hebben. Leden van den raad zijn toen Vrijdag met een nieuw voorstel voor den dag gekomen, hetwelk hierop neer komt: Duitschland wordt in den Volkenbond; op genomen en krijgt onmiddellijk een vasten zetel in den raad, alle verdere aanvragen tot het verkrijgen van een vasten zetel, name lijk die van Brazilië, China en Spanje, wor den naar een commissie verwezen, die in September rapport zal hebben uit te bren gen. Na Duitschland's opneming in den Raad beginnen onverwijld onderhandelingen over uitbreiding met een niet permanenten zetel. Wordt daartoe met toestemming van de Alg. Vergadering besloten, dan zal het plenum een nieuw lid van den raad met een lossen zetel aanwijzen en dit lid zal natuur lijk Polen zijn. Nadat dit voorstel aan het oordeel van» Luther en Stresemann was onderworpen, besloten dezen, het met de Duitsche dele gatie te bespreken. De delegat.e heeft even wel'ook dit voorstel van de hand gewezen. Luther en Stresemann hebben zich toen naar Chamberlain begeven om hun dit resul taat mede te deelen. Zij verklaarden, dat Duitschland in deze richting geen enkele verplichting op zich kon nemen zoolang het geen üd van den raad is. Alle berichten uit Genève spreken van een vastloopen der conferentie; daar geen uitzicht op een vergelijk bestaat. De dagblad correspondenten verzekeren, dat Chamber lain ontroostbaar is over deze mislukking. Hij moet volgens enkele journalisten met tranen in zijn stern hebben gezegd: „Het verdrag van Locarno is dood, Europa is weer eens in twee gewapende kampen verdeeld. Mijn hoop op een vreedzame regeling is be schaamd". Chamberlain zou verder hebben gezegd, dat alleen Duitschland voor deze mis.ukking verantwoordelijk is. De andere leden der Britsche delegat.e en de Franscbe gedelegeerden zijn dit vol maakt met hem eens, aan welke mecedee- ling enkele correspondenten evenwel toe voegen: „Het is de vraag of ook de open. bare meening in Engeland daarvan over tuigd zal zijn". Hoe de conferentie zal e.negen :s nog onzeker, maar de president van den Raa„:, baron Isjii, heeft reeds machtiging gekregen de Alg. Vergadering te sluiten en met ver wacht dat hij zulks vandaag of morgen zal doen. De „Times" zegt, dat Chamberlain V lij dag graaf Bethlen, Nintsjitsj, den Zuid-Sia- FEUILLETON. Naar het Engelsch van DOLF WYLLARDE. „Heeft u een nieuwen) kok?" vroeg Mis. Diokson aan de gastvrouw. Wat is u tooh gelukkig! U schijnt nooit eenlge moeite te hebben met uw bedien den, terwijl Ik soms maanden lang sukke len moet. Maar hier is niets op te zeggen; waarlijk, het smaakt lekker." En Mrs. Dicksom praatte imaar steeds voort wat haar lntussoben iniet belette om zeer .goed te merken, dat Prins Said reeds épri s was van Madame Mióville; en dat het nichtje van Mrs. Smith, die op Desert house logeerd*#, Majoor Agdnoourt zeker „ingepikt" had!. Deze was nu al drie weken ln Cairo, maar hij had zich nog door geen enkele vrouw laten 'bekoren; misschien omdat hij al zoo veel in vreemden dienst was ge weest en het gezelschapsleven ln de En- gelsche koloniën altijd eenzelfde karakter draagt. Zulke vrouwen, als Mrs. Diokson, trokken hem in het iminst niet aan; dan voelde hij veel meer voor het jonge meisje, dat aan den lunch zijn tafelgenoote was geweest en dat hij al eeni paar keer had ontmoet. Zij was niet mooi, maar zij had Iets bijzonder levendigs en echt Engelsch visohen min. van buit. zaken en den leider der Japansche delegatie heeft ontvangen. V rjjdagavond is van besprekingen in Vol kenbond® vergaderingen niets meer geko men, omdat de stemming allerminst gunstig was voor pogingen om ondanks alles een schikking te treffen. 'Chamberlain heeft 's avonds wèl met de afgevaardigden der dominions overlegd wat hen nu te doen staat en Stresemann heeft verkiaaïd: „De Fransohen hebben ons den bal toegekaatst en wij hebben hem terugge slagen. De verantwoordelijkheid voor het ge beurde ligt dus geenszins bij Duitschland, doch bij; Frankrijk". Als de besprekingen niet hervat worden, zal vermoedelijk een der onderteekenaars van Locarno voorstellen, dat de bij' het ver drag van Locarno betrokken staten binnen enkele maanden weer bijeenkomen om het verdrag toch in werking te laten treden, Duitschland's toetreding tot den Volkenbond te verwezenlijken en wellicht den Volken bond te hervormen. De 'krisis was Vrijdagavond ernstiger dan ooit Chamberlain toonde niet de gering ste lust bij Briand erop aan te dringen, dat men zich tijdens deze Veikenbondsvergade- ring uitsluitend tot Duitschland zou bepalen. Hij blijft voortgaan op zijn weg van boos- beidsuitingen tegen Zweden en Duitsch land, inplaats van in te zien dat hij zelf door zjjn te Parijs getoonde zwakheid de oorzaak van alle moeilijkheden is. Chamberlain heeft sedert hij' minister is geworden, nimmer zulk een slechte pers in Engeland gehad als Zaterdag. De Daily Ohronicle" schrijft onder den titel: „Het schandaal te Genève" en de Daily News" zegt, dat "het een publiek schandaal zal zijn, als niet het toelaten of het zich terugtrekken van Duitschland niet ook het einde van de officieele carrière van Chamberlain wordt. Het blad noemt hem de „net least contemptible" figuur in Genève en ook verder schrijft het buitengewoon heftig. Dit is een wat excessieve uiting van een gevoel dat vrij algemeen is. Ook in con servatieve kringen heerscht iets ais conster natie. De conservatieve „Economist" schrijft o. m.: „Door zijn gebrek aan politiek instinct heeft'Chamberlain den invloed van Enge- land's stem op het meest kritieke oogenblik verzwakt. Indien Baldwin de teekenen des tijds goed verstaat, moet hij inzien, dat de Britsche belangen in September het best door een andéren minister van buitenland- sche zaken kunnen worden waargenomen. De liberale „Manchester Guardian" zegt: Misleidende berichten uit Genève worden te Londen ontvangen eri er gaan ook mislei dende berichten van Londen naar Genève. Het is van groot belang, dat de diplomaten, d'e te Genève bijeen zijn, begrijpen, dat Chamberlain géén enkele partij in zrijn e.gen land vertegenwoordigt en dat de Zweedsche gedelegeerde tot nu toe alle partijen in En geland met inbegrip van de conservatieve volkomen heeft vertegenwoordigd. De socialistische ,Daby Herald", zegt ten slotte: „Chamberlain tracht, nauwelijks zijn opvatting te verbergen, dat de openbare meening van zijn land slechts een last is en dat het staatslieden vrij moet staan, deze te negeeren, en de polit'ek te volgen, die over eenkomt met hun persoonlijke opvatting Groot-Britannië heeft het dan ook aan een Zweedschen socialist te danken, dat zijn buiten'andsrhe polit'ek in den Volkenbond vertegenwoordigd wordt over zich en lachte en praatte met hein, zoo natuurlijk als een kind. Juist kwam daar de butler en1 sprak zij, vertrouwelijk: „Kijk Abdulla eens! Eénig is die, hè? We znjaa heel goede vrienden', want hij kan een beetje Engelsch spreken en ik wat Arabisch opvangen." „Mrs. Smith heeft hem al een heelen tijd hé? O, !t is een ding van groot belang, om een 'bediende te hebben, dien men vertrouwen kan." „Ja, dat geloof ik ook, en' hij bedient uitstekend! Wat een beetje lastig is van hem, hij' schijnt zoodanig doordrongen van het gewicht van zijn baantje, dat hij het aan zijn waardigheid verplicht acht, om telkens wat aan zijn kleeren te veran deren, voor er weer een nieuw gerecht wordt opgediend." Agincourt lachte helder-op en Mrs. Diokson, die dit merkte, dacht: „Er moet tooh meer bij haar zitten, dan je zóó wel denken zoudt; want ze weet hem te amuseeren en dat zouden niet veel meisjes van haar leeftijd haar kunnen' na doen!" Eer Agincourt nog wat antwoorden kon zette AbdUlla, eerbiedig, de koffie voor hem neer. „Wat een uitstekende koffie krijg je hier!" merkte hij op. „Ja, de wijze van opdienen is beter dan ergens anders, 't Is zeker Turksche of Perzische manier; of in ieder geval iets Oostersoh! Madame Mióville zegt, dat zij ze zelfs nog smakelijker vindt dan dó kof fie in Frankrijk." Dat plotseling hooren van een naam, Groot opzien wordt verwekt door het feit, dat Zweden en België zich 'bereid hebben verklaard van hun zetel in den Raad afstand ten doen ten bate van Poieni, vooral wat Zweden betreft, dat dit besluit heeft geno men om aan te toonen, dat het op eerlijke wijze voor een groot beginsel heeft gestre den. Zaterdag is inmiddels de toestand eenigs- zins verbeterd door drie gebeurtenissen: le. Het aanbod van Zweden en België; 2e. de verklaring der Duitschers, dat Duitschland bereid zal zijn om, zoodra het tot lid van den Raad zal zijn gekozen, zitting te nemen in de commissie, die de quaestie van de uit breiding van den Raad zal overwegen, en 3e. dat Duitschland bereid is, een „gentlemen's agreement" aan te gaan om, indien de meer derheid van deze commissie zich uitspreekt voor de uitbreiding, zich bij die beslissing neer te leggen. De Zondag beeft, hoewel een overgroot aantal besprekingen plaats vond, de crisis niet noemenswaardig vooruitgebracht, zoo- dat de waarschijnlijkheid steeds grooter wordt, dat de Volkenbondsvergadering Dins dag zich met de aangelegenheid zal hebben bezig te houden. Of dit bij de op het oogen blik ten opzichte van DuitsehlancJ in een groot aantal delegaties heerschende stem ming voor dat land zeer voordeelig zal zijn, 'is de vraag. Men beschouwt Duitschland te Genève op het oogenblik ongeveer op dezelfde wijze als Duitschland vóór den Roerstrljd en tijdens te Roerbezetting Poincaré en de Franschen beschouwd heeft, namelijk als liedera, die evenals Sbylock ook voor de verstandigste concessies ontoegankelijk zijn. Het eenvoudigste voorstel ter oplossing der crisis, dat in'den boezem van den Vol kenbondsraad was opgekomen, namelijk dat een of meer der niet-permanente leden, b.v. België, Czecho-Slowakije, Zweden of Uru guay, of misschien zelfs alle zes niet-per manente leden, d. w. z. met inbegrip van Spanje en Brazilië, met het oog op de door Duitschland's toetreding in het leven geroe pen situatie uit den Raad zouden treden, waardoor de Assembióe tot het houden van nieuwe veikiezingen voor de niet-perma nente zetels zou moeten overgaan, is klaar blijkelijk op den achtergrond geraakt, aan gezien dit voorstel bij de betrokken staten zelf op sterken tegenstand ia gestuit. De eerstvolgende zitting van de Assem blóe, welke waarschijnlijk de laatste zal zijn, blijft op heden vastgesteld, maar naar ver luidt zal deze zitting tot morgen worden uit gesteld, als het welslagen der -besprekingen daarvan mocht afhangen. Naar uit Genève wordt gemeld, blijft Briand op zijn stuk staan, dat het noodza kelijk is, dat Polen -tot den Volkenbondsfaad wordt toegelaten, hetzij onmiddellijk, hetzij dat Duitschland' zich verbindt dat het, zelf eenmaal deel uitmakende van den Raad, in September geen gebruik zal maken van zijn veto bij de stemming voor de toelating van Polen. Volgens de Montag Morgen heeft men te Genève nog een ander voorstel in over weging genomen om onmiddellijk na op nemen van Duitschland in den Volken bond over te gaan tot een nieuwe verkie zing van alle losse leden van den Raad. In een dergelijk geval zou Polen vermoe delijk wel een der zetels veroveren en wel die van Zweden of Tsjecho Slowakije. Dit voorstel zou aan het initiatief van Zwe den te danken zijn en prinolpleel zou Duitschland er zich wel mede kunnen ver eenigen. Ook Polen zou er geen bedenkin gen tegen hebben. Duitschland zou in zoo verre zijn zin hebben gekregen dat het aantal losse zetels onveranderd ware ge bleven. Ingezonden Mededeeling. LAAT UW KOUSEN AANBREIEN K NIEUWE KOUSEN STAAT HIJ BOVENAAN. dien hij 'liever nu maar vergeten had, leek hem noodlottig. Ze wachtte echter niet op eenig antwoord, want Mrs. Smith stond op, en Wlnnle volgdie haar voorbeeld. „We rocken gewoonlijk op de veranda," verklaarde de kolonel, waarna hij een van de lange glazen deuren open deed en' het gezelschap voorging. „Nu, Mrs Dlckson, ik weet, dat u van een sigaret houdt." Een zilveren doos met het bekende Egyptische merk stond op een tafeltje. De wit-steenen trappen van de veranda leidden' naar den tuin. Er stonden heer lijk-zachte rustbanken en tussohen de pi laren in de veranda hing een net, om de insecten buiten te houden. De meeste vrouwen rookten sigaretten, terwijl de heeren' zich hij sigaren bepaal den. Mrs. Smith betuigde, dat zij aan die gewoonte verslaafd was geraakt, sinds ze ln Oalro woonden; en Mrs. Diokson en Lady Jones gingen even mild met haar sigarettenkoker, als met haar poederdoos om. Madame Mióville kwam het laatst uit de eetkamer en keek eens even naar de zilveren dooa „Wilt u er een van mij probeeren?" vroeg de Prins en -bood haar heel gedien stig bet merk aan, dat speciaal voor hèm gemaakt werd. Madame Mióville bewon derde, in stilte, den sierlijk van zilver draad -geweven sigarettenkoker en vroeg, terwijl ze een sigaret nam, en die aanstak: „Miss Falkner rookt niet, gelotof lk?" Hij keek de veranda rond en zag toen, wat zij zeker al gemerkt 'had, dat Majoor Agincourt en zijn tafelgenoote waren ver dwenen. Hij glimlacht? op sluwe Ooster- sche wijze. i Verbeterde stemming. Het eenlge positieve dat Zondag te be richten was, is, dat de stemming tusschen de delegaties veel beter orden is en dat met het oog daarop het optimisme we der is toegenomen. Het Zweedsche bemiddelings voorstel Genève, 15 Maart. De correspondent van Wolff meldt uit Duitsche bron, dat er een kleine ontspanning in den algemeenen toestand is ingetreden door het nieuwe voorstel van Zweden. Volgens Duitsoha opvatting beteekent het ter beschikking stellen van Zweden van zijn raadszetel niet een afwijking van het streng vastge houden princiep om in deze zitting geen uitbreiding van den Volkenbondsraad toe te staan, maar mag het beschouwd wor den als een nieuw offer, dat Zweden be reid is te brengen in het algemeen belang van den Volkenbond. De buitengewone zitting v-n de aige- meene vergadering van den Volkenbond is op Wóensdagmorgen bepaald. Nog geen resultaat Briand kon gisteravond met merkbare voldoening meedeelen, dat de Fransch- Duitsche zijde van de crisis te Genève als vrijwel geregeld kon worden beschouwd, aangezien de vertegenwoordiger van Zwe den de door hem gevraagde machtiging om van zijn zetel in (ten Raad afstand te doen officieus had gekregen. Onder die omstandigheden en gegeven het besluit, door Benesj aangenomen, om het voorbeeld van Unden te volgen, kan de definitieve goedkeuring van Duitsch land als zeker worden beschouwd. Volgens den oorrespondent van het Ber- liner Tageblatt te Genève zou de Zweed sche houding aldus worden gemotiveerd; Zweden heeft thans reeds 4 jaar zitting in den Raad. Volgens het ook door Zweden aanbevolen stelsel zou geen staat langer dan 8 jaar een lossen zetel mogen inne men. Zweden zou dus in elk geval weldra ophouden deel uit te maken van den Raad. Te Londen ontvangen beriohten melden evenwel, dat van de oommissie voor bui- tenlandsche zaken uit den Zweedschen Rijksdag, die te Stockholm bijeen is ge^ komen, om nader over deze quaestie té beslissen, een weigering moet worden ver- waoht, ofschoon het besluit der commissie nog niet officieel is medegedeeld. Deze weigering wordt verwacht, omdat Zweden in den loop van dit jaar nog een belangrijke taak in den Raad te vervullen heeft Men zou dus nog even ver zjjn. Boven dien protesteert Roemenië tegen het ter beschikking stellen van den zetel van Tsjecho-Slowakije. Daarentegen hebben de Zuid-Amerikaansche staten te kennen gegeven, dat zij Uruguay en niet Brazilië als hun vertegenwoordiger in den Raad beschouwen. DUITSCHLAND. Proces baron von LUtzow. In het proces tegen baron von Lützow, de geweizen directeur eener kostschool, die 'beschuldigd wordt van strafbar© fei ten met aan zijn zorg toevertrouwde jonr igem, zijn thans reeds 70 getuigen gehoord. Er moesten nog 180 aan de 'beurt komen maar op voorstel vam den verdedi ger heeft 'het O. M. zich bereid verklaard van de verhoeren van 50 hunner af te zien zoodat er thans nog 80 voor den rechter zullen verschijnen. Duitschland en Italië. (Men meldt uit Essen aan de N. R. Ot: Dezer dagen voegen twee journalisten uit Keulen aan het Italiaansche consulaat visa op twee paspoorten naar Italië aan. De consul heeft die visa geweigerd op grond dat de Duitsch (kranten tegen Italië schrijven. Voor die weigering beriep hij zich op stellig© instructie dienaangaande uit Rotme. De moties van wantrouwen tegen minister Külz. De communistische rijksdagfractie heeft thans eveneens eeni motie van wantrouwen tegen Külz, den minister van binnenland- sche zaken, ingediend'. Deze motie en die van de Duitsch-nationalen zullen waarschijn lijk Donderdag in stemming gebracht en dan verworpen worden, aangezien de Duit sche volkspartij zich reeds tegen dieze moties heeft uitgesproken. Gravin Bothmer, De officier van Justitie bij de rechtbank te Potsdam heeft tegen gravin Bothmer een gevangenisstraf van negen maanden alsmede een geldboete van 800 mark ge- eischt. Een later bericht meldt, dat gravin Bothmer wegens valschheid in geschrif ten en bedrog, tweemaal gepleegd, tot een gevangenisstraf van twee maanden en veertien dagen is veroordeeld. Van de overige beschuldigingen werd zij vrijge sproken. De valsche bankbiljetten. De Neue Zeitung, het orgaan van de Munchener oommunisten, beweert thans de bewijzen in handen te hebben, dat in den zomer van 1924 clichés voor valsche biljetten van 1000 frank en ook dergelijke biljetten te München zijn vervaardigd. Le den van nationalistische organisatie zou den dezen arbeid hebben verricht en met vervolging door veemgerichten zijn be dreigd in geval zij iets zouden verraden. De Neue Zeitung beweert voort, dat ook de politie ingelicht was, maar verzuimd heeft ln te grijpen. De hongerkunstenaars. München) heeft nu ook zijn hongerkun stenaar, die zich Hans noemt, 26 jaar oud is eni koopman van beroep. Hij is door de Po len in Opper-Silezië gevangen genomen, daar hij' zich niet wilde laten uitzetten en heeft toen uit protest 25 dagen lang niet ge geten. Hij wil nu door 46 dagen te vasten het wereldrecord (45 dagen) verbeteren. Za terdag heeft hij zich in een glazen kast laten verzegelen. 5000 sigaretten, 230 flesschen mineraalwater, 4 flesschen eau .de cologne, wat boeken, waarbij Schopenhauer en' Don Quichotte, en een spel kaarten nam hij mee in zijn vrijwillige gevangenis. De Berlijnsche politie heeft verdere uit breiding van de hongerdemonstraties voor komen, door alle nieuwe aanvragen vpn de hand te wijzen. De hongeraars, die al in de kooi zitten, mogen blijven vasten.. „Hot schijnt van niet. Zij heeft zeker iets beters te doen, iets wat niet in rook vervliegt! Maig ik u een makkelijken stoel opzoeken Madame?" „Als u zoo goed wilt wezen!" Met een vlugheid van 'beweging, die men niet van haar verwacht zou hebben, liepen ze naar het eind van de veranda, vanwaar ze, door het muskletensoherim, het beste uitzicht had op het tuinpad, en zag het door haar 'bedoelde paar Juist den hoek van het 'groot© gebouw omslaan, „Gaat u eens mee kijken naar het mel ken van de buffels," had Winnie aan Agincourt gevraagd. Hij was haar ge volgd, den tuin in, en had zijn fez meege nomen, want hij had op den' ochtend' dienst gehad en na zijn 'bezoek aan Desert House zou hij weer dienst hebben; dus had hij rijn uniform aangehouden. Winnie droeg haast nooit iets op het hoofd; dus liep ze nu weer ln den bram denden zonneschijn, en ze lachte er slechts oun, toen hij hier eenig .bezwaar ln scheen te zien. „Wilt u mijn fez hebbeni?" sloeg hij' voor. „Neen, dank u: een fez staat anlj niet.' Maar zet u ze gerust zelve op Majoor Agincourt en steekt u de sigaar op, die u daar bij u heeft." Dit deed hij 'graag en hij zag er nu 'heel vergenoegd uit en was ook een zeer knap pe verschijning; het lange lltfeeken, dat van de slaap tot aan de kaak liep, gaf hem iets romantisch, hij had een roover of een bandiet kunnen zijn, dacht Winnie, terwijl ze zoo naast heim voortliep; veel eerder dan een Engelsch soldaat! Ingezonden Mededeeling. Uw eerste taak 's morgens zij zorg te dragen voor goede ontlasting. Tenzij dit geregeld geschiedt, krijgt gij hinder van hoofdpijn, gedruktheid, maagpijn, on zuiver bloed enz. Foster's Maagpillen ge nezen verstopping, regelen de lever, ingewanden, maag en doende uw geheel© gestel. Prijs per flacon vijftig versulkerde pillen f 0.6" apotheken en drogistzaken. van In' het igroote gebouw, dat Madame Mióville van de varanda had waargeno men, waren, acht of tien' stallen en zes daarvan waren voor de buffels, die nu ge molken werden door Arabieren, ln de bonte, schilderachtige kJeederdraoht van het land. Wlnnle wist alles te verklaren en toe te lichten, zoodat hij dan ook vroeg: „Is u hier lang geweest? U spreekt met het 'gezag van een oud-inwoonster", zei Agincourt, lachende neerkijkend op haar bloot© hoofdje, dat nauwelijks tot aan zijn schouder reikte. „Ik 'ben nu al drie [maanden hier. Dat is lang igenoeg, om overal den weg te we ten;," antwoordde zij, met een ondeugende flikkering ln de oogen. „Misschien zoudt u mij dan als gids wil len rondleiden?" „Of iik dat nu op mij durf nemen, weet eigenlijk niet goed." „[Maar ik well Ik geef me, met het grootste vertrouwen, aan u over. Ik heb het zóó druk gehad', sinds ik 'hier was, dat ik heelemaal geen tijd had voor.dergelijke excursies." „Ja, dat heb lk al gehoord; kolonel Smith zei, dat ze schandelijk beslag op u hebben gelegd. U hadt eens verlof moeten hebben." Hij haalde de schouders op. ,jOch, daar ben ik al aan gewend. In Indlë en in Bermuda heb lk ook al dhbbel dienst .gedaan, maar hier is het ergste nu voorbij en ik zou graag eens wat uitgaan." „Nu, goed dan; lk zal mij over u ont fermen. Is dit dan uw eerste bezoek hier?" (Wordt vervolgd.) ik COURANT De krisis. De conferentie vastgeloopen. Binnen enkele maanden een nieuwe conferentie? 2) De indruk ln Engeland. Cham berlain heeft een slechte pers. Ingezonden mededeeling. Puootno rAöQéM De Duitsche delegatie blijft. Een „gentlemen's agreemenf'. De Zondag beeft geen oplossing gebracht. (ook de allerfijnste casimire), in den gelen wintel bjj JAAP SNOR, Zuidstraat 15. De gele winkel heeft een faam, ook met zyn w en versterken zoo

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1926 | | pagina 1