SPORT. Voetbal. VERGADERINGEN, VERMAKELIJK HEDEN, ENZ. Dinsdag 10 Maart Woensdag 17 Maart Donderdag 18 Maart Zondag 21 Maart Bolgtö-Bolland 1L Zondag had) in heb stadion 4» Deurne diozo wsdistrijd, het evenement voor voetballend Bolk land plaat». Alle de spelers zich opstellen, blijkt, dat Kttchldn ontbreekt en vervangen 1» door Oldienbong (Stormvogels). De Belgen winnen den toe» en van Halmo kiest wind mee. Om fi over 8 (Belg. tijd) neemt de wedstrijd een aanvang. Bet begin' deed! veel goed» verwachten. De Hollanders speelden' een1 ving1 open afpel, zoo- dat zij direct de Belgische vest» belegeren. Heb eerste schot op doel, van Oldonburg, wondt ddor Goiud'ron gevangen. D min. over 8 gaat Slgmond naar voxon, hij kopt den bal naar Tap. Deze eclhlet vlak voor doel keihard in en de Hollanders hebben die leiding (1—0). Het spel verplaatst zlchl dan naar de Heb alndische helft. Dienis en van Baeron krijgen hier zwaar werk te verrichten om dien linker- vlougel der Belgen, die nu enthousiast speelt, in bedwang te honden. Horten tijd later strandt een Holiandsobe aanval op böltonspel. Over het algemeen dringt van Haeron t» vor op, waarvan Braine porti teert om don Belgi schen rechtervleugel aan het werk te zetten, De kansen gaan echter door slécht* spel ver loren. Na 18 minuten ejeJens krijgt Thijs don bal van Diddlen» toegespeeld, hij neemt den bal mee, en schiet keihard! in het Hollandsche doel. Het doelpunt wordt evenwel' wegens hands niet toegekend, tot groote teleurstelling van het Belgische publiek. Bet spel gaat over en weer, doch de aanvallen dier Belgen wonden talrijke Zij bezorgen v. d. Meulen eenige be nauwde ©ogenblikken, doch! deze toont zich zijn plaats onder die lat ten volle waard. Aan belde zijdon worden' kansen gemist. Tot aan de rust blijft het een ving spel zonder bepaalde meerderheid, al dreigde het gevaar meermalen van den Belgischen rechtervleugel. Rust gaat ln met 1—0 voor Holland. Na do rost. Na de rust wordt nog niet direct vlot ge speeld1, de bal gaat van dool tot doel zonder dat zich eenige meerderheid laat onderkennen. Daarna verplaatst zich het spel naar hot Hok landsche doel. Even over vier komt er meer sponning ln het spel, de Belgon dringen sterk op. [Van Halma geeft don bal door naar R. IBralne, die het leder weet weg to werken raar Ailoms. Deze aarzelt niet; met oon onhoudbaar schot bezorgt hij den Belgen don gelijkmaker (11). Do Belgen nomen nu het offensief ln handen; zij ondomomon verschillende aanval len1, die nochtans zonder succes blijven. Dan verslapt het «pol, de Hollandscho voorhoede kan niet veel beginnen tegon die Belg. verde diging. De laatste lost verre schoten, dïo eveneen» zonder resultaat blijven. Bui brengt een oogenbllk wat meer leven ln het spel door keurig op te brengen en naar Oldenburg te plaatsen. Gieten», die daarna dien bol krijgt, schiet echter naast. Dan zijn de Belgen weer in dien aanval. Adam» loet een schot, dat v. d. Meulen vangt en handig wegwerkt. Door slecht speten van beide elftallen gaat do bal herhaaldelijk uit. Het spel wordt dan forscher, de Belgen belegeren weer het Hol landscho doel en do verdediging daarvan heeft hot hard te verantwoorden. Niettemin slagen zij erin do aanvallon to breken. Even over half 5 kopt van Heel bij een Belgische aanval die bal weg; hierdoor krijgt Groen gelsgonhoid don bal naar Tap te plaatsen. Deze doorbraak strandt op buitenspel. Even daarna krijgt Tap nog de kans om het winnende punt to maken, doch hij schiet huizenhoog over. Over on weer gaat het spel. De vermoeid heid dfcet zich echter voeloni vooral bij de Hol landers. Al» zij opnieuw optrokken fluit do scheidsrechter Lucas, die uitstekend leidde, het eindo en ia gelijk spel het resultaat Waar mede de Hollandscha ploeg tevreden kon zijn. Nederland—Zwitserland. De technische commissie van den Zwlteer- sohen Voetbalbond heeft vergaderd voor dlo samenstelling van het vertegenwoordigende Zwitsersche elftal', dat op 28 dezer in het Am- eterdamsche Stadion don laadomwedlstrijd zal speten togen Nederland. Do ploeg werd, mar de „TeL" meldt, ate volgt gekozen: Doel: Schar (Servetto). Achter: Beymond (Servetto) on Hurzeler (Aarau). MiddenOberbauser (Nardstern)Neiuon- sahwander (Grashoppers) en Schnorf (Zü- rlch). Voor: Techimen (Gtfasboppere), Pasello (Servetto), Honegger (Grashoppere), Abaggen (Grashoppers) en Julllerat (Etodte). De commissie stond voor een moeilijke taak, daar Plulver, Fehlmann en F Oseler, die hoogisiwaorschijïilijk voor een pléats in het elftal ln aanmerking waren gekomen, verhin derd zijn. De thana gekozen ploeg bevat diverse debu tanten in interlaudvoetbal en verreweg de maasbon zijn dan ook voor ons land onbeken den. Wlij merken slecht» op, dat van de Zwitser- nche ploeg, wélke verleden jaar in Zürich met' 41 van Holland won, slecht» vijf spelers ge handhaafd zijn: Neuenachwander, Schnorf, Tacblrron, Pasello, Honegger en 'Jhiillenat. Do Sportkroniek west nog te berichten, dot als scheidsrechter op zal treden de Zweed Axel Bergmulst. Hot Nederlandlsch elftal1 wordt vermoedelijk op Woensdag 17 Maart samengesteld. Het plan bestaat om dien dag' 'e middags op het BFC- veld te Haarlem eenl oefenwedstrijd' to houden, waaraan 32 voor het Nedériandsch elftal in aanmerking komende spelers zullen deelnemen. Na afloop zal dan het Nedleoiandech elftal' ge kozen worden. Ate de N. E. O. nu maar succes heeft! De wedstrijden van Zondag. N. V. B. Afd. I (Westen) ze klasse. Blauw Wit 'heeft zonder veel moeite die hek sluiters geklopt. Wel deed Unitas haar best, doch het noödige verband ontbrak, zoodat de Ainsterdamsche verdediging steeds meester van *erre*n bleef. De Zebra's zaten er direct funk op en na 20 minuten hadden zij al twee maal gescoord door Vergunst. Uit een vrijen schop vergrootte Dorenbosch den voorsprong, terwijl nog vóór rust de eer gered werd. Na de hervatting was de aardigheid er af. Blauw Wit teerde op den voorsprong, terwijl de Gorkum- mers niet in staat bleken te doelpunten. Zoo kwam het einde met 31. se klasse A. Zooals wij verwacht hadden, is Hollandia iets sterker gebleken dan West-Frisia, dat met 2z geklopt werd. KFC deed goed werk door met 21 van Bloemendaal te winnen. 2e klasse B. WA slaagde er niet in revanche te nemen op HVC. De Amersfoortsche club behaalde een 42 zege. se klasse A. De Kennemers stelden teleur door op eigen terrein van Furmersteijn te verliezen, 12. EVC kwam daarentegen uitstekend voor den dag met een 42 zege te Oostzaan op OSV. De Edammers kunnen deze punten best ge bruiken, doch voor Zaanlandia is het allesbe halve prettig. 3e klasse B. USC staat thans heel dicht bij het kampioen schap. Nu met 4O van TOG gewonnen werd, behoeft er uit de twee laatste wedstrijden nog slechts één punt te worden behaald. DWV sloeg Sloterdijk (30), doch niettemin zullen de Nieuwendammers weil achter het net vis- schen. De stand aan den kop is hier: QSC fa 8 3 1 33—20 19 1.58 DWV 13 8 1 4 36—03 17 I-3I Amstel 14 8 1 3 3428 Z7 1-21 Rapiditas 13 6 3 4 30a6 18 i-ïS se klasse C. Doos den*uitwedstrijd tegen Neerlandla met 30 te winnen is Zeeburgla definitief kampioen geworden. Hortus klopte Watergraafsmeer met a1, doch heeft hierbij geen baat meer. Ook Wilhelmlna Vooruit, dat dit jaar ln afwij- kina met vorige seizoenen flink voor den dag kwam, staat er dus naast. De verhouding tus- scihen de leidende clubs is: Zeeburgla Z3 10 a 1 44—ift M Hortus rr 633 32—34 Z4 1.37 Wilih. Vooruit ig 8 3 3 55—«7 19 I.26 ge klasse D. CulemboigQulck (A.) 6—0. 4e klasse A. Assenldelft heeft APGS met ar geslagen en daardoor zijn de kansen der politie-mannen op het kampioenschap tot nul gereduceerd. ZRC zal wel lachen! Zaandijk vermorzelde SEV (8-0). 4e klasse B. TCAHalfweg 3.3; DSVOosterpark 13- Reserve ze klasse. Ajax aZFC a o—3; DEC a—Rapiditas a r—o; EDO a—HFC a a2. Reserve ae klasse A. WFC a—Haarlem a 3—a; Ajax '3—Alctnaria Vlctrix a 30. Reserve 9e klasse B. 't Gooi aHercules a a1. Reserve 3e klasse A- HRC a heeft het seizoen tenslotte toch nog mooi besloten mpt een 31 te Amsterdam op Spartaan 3; een elftal, dat toch langen tijd ook kampioenskans had. Bravo, röodhemden! Vol houden maar, bet volgende seizoen kan beter zijn. Reserve ge klasse B, SDW a—DEC 3 0r. Afd. II (Westen) ze klasse. Spartaan heeft tegen Excelsior oen vrij on- belangrijken weds rijd gespeeld. Beide partijen vertoonden spel van laag gehalte. Het duurde dan ook gerulmen tijd, voordat de gasten door Manssen de leiding namen. Lang beleefden zij daarvan echter geen plezier, want nog voor rust maakte Wijnkoop gelijk. Na de hervatting speelden de Rotterdammers beter en het was hun goal-getter Bak, die twee fraaie doelpunten maakte. Tegen het einde verkleinde Kuikens echter den achterstand, zoodat Excelsior door deze 3a zege haar theoretisch kansje be houdt. De stand der bovenste clubs is: Feijenoord 16 8 5 3 44—27 ai 1.31 Excelsior 17 8 g 4 40—27 21 1.24 E.D.O. 18 9 4 8 34—20 22 1.22 Ajax 18 9 4 5 43—27 2a 1.22 H.B.S. 18 9 4 8 46—38 22 1.22 sa klasse A Door een 52 overwinning op LSV heeft het Haagsche VUC het kampioenschap behaald. Er zal nu met Unitas «n vermoedelijk met CW moeten worden gestreden om een plaats in de ie klasse en wij geven daarin de Hage naars een goede kans. Neptunua verloor var Hermes-DVS (a3) en DHC sloeg Trans- valia (3l). se klasse B. Xerxes en Concordla d eelden de punten (a—2). Afd. III (Oosten) re klasse. ZAC heeft een fraaie prestatie geleverd door Heracles met 31 te kloppen. Terwijl de Zwol lenaren nu nog een kans hebben om van de laatste plaats te komen, Is Heracles de kleine kans op het kampioenschap kwijt. Enschedé is officieus als kampioen te beschouwen, want Go Aheaid zou den laatsten wedstrijd met ab normaal groote cijfers moeten winnen om een beter doel gemiddelde te krijgen en dat is uit gesloten. Overigens blijft de regeling, waarbij het doelgemlddelde voor het kampioenschap den doorslag geeft, toch wel absurd. Vltesse hieJd DOTO er onder, 41. zoodat de jongste Deventer ie klasser nog wel op mag passen niet door ZAC en Qulck gepasseerd te worden. Wageningen klopte Enschedésche Boys, Afd. IV (Zuiden) ze klasse. BW heeft zich tegen MW zoo goed moge lijk vendedigd, doch MW was de sterkste. De 41 zege versterkt de leidende positie der Maastrichtenaren en verzwakt die van BW, dat moeite zal hebben aan de laatste plaats te ontkomen. De Tilburgsche derby eindigde ten nadeele van het onfortuinlijke Willem II, NO AD won1 met 30. Afd. V (Noorden) ze klasse. HSC verloor van Frlsla (12) en stiat daar door bijna muurvast onderaan, Achllles be hoeft maar één punt om veilig te zijn, GW WW 04, LeeuwardenVeendam 21. Internationale wedstrijden. Weenen: OostenrijkTsjecho-Slowakije 2o. Parijs: ParijsBerlijn 12. Pr^ag: PraagWeenen II. - Antwerpen: BelgiëNederland II. Vriendschappelijke wedstrijden. HilversumEDO 13. HaarlemVOC 6—2. SpartaVelocitas (Gr.) 11. DFC—Velocitas (Br.) 55. SVVVelox 101. Om den Hanenburgbeker. 's-Gravenihage: HBSQuick 33 (HBS wint na loting); HVV-ADO I—2. Finale: HBSADO 42. HBS is voor een jaar beker- houdster. Om den Rauchbeker. Helder—Zaanlandia 7—1; AlcmariaVixtrix— ZW 3-7-2. N.-H. V.B.-ovorzioht. Ie klasse 0. Dé Heldor-reserves zijn er ln geslaagd wraak te nemen op de 40 nederlaag' op eigen girondi geleden. Hoewel op t kantje af, want met U0 werd Batavier geklopt. In dé witte gelederen was na een 8-jarige afwezig heid van Leeuwen weer van de partij, die, hoewel neg lang niet ingespeeld, toch de vol doening mocht smaken het eenige doelpunt van den wedstrijd' te maken. H bezet, nu de 2e plaats, maar niet uitsluitend dootr dit resul taat, wout een 8 man eterk HRO 8 was zoo goed om op Texel' met 8—0 te verliezen. Thuis tegen Texel, Zondag' a^., d!an hernemen do Racers hun oude plaat» weer. JliRO 3 kan niettemin met het behaalde resultaat tevreden zijn; uit 12 wedstrijden lö winstpunten en thiuite ongeslagen gebleven, 1» nog niet zoo kwaad. 1 Schagen blijft non het punten ver garen; nu werd' tegen SVB gelijk gespeeld (1—1). Wé' wteton wei dat de blauw-witten een zworen wedstrijd! tegemoet gingen, wat zoo uitgekomen ia SVB le nu uitgespeeld en eindigt imet hetzelfde aantal winstpunten (9) ate het .vorige seizoen, maar mot eon betere plaat» op de ranglijst. Ook Batavier ls uit gespeeld en eindigt op dé 6e plaats met 9 winstpunten Ovorig seizoen 8e plaats met 12 punten). In déze afd. moeten nog 2 wed strijden gespeeld werdion, n.1.: Helder 2Texel en Texel—Schagen. 2c klasse E. Heldeer 4 boekte een groote zege (01) op JIViC, waardóór hiet gevaar voor dé laatste plaats geheel' geweken 1». De witje» ontvan gen nu nog Texel 2 en zijn dan uitgespeeld. KRO 4 is door een 1—4) overwinning op SVB 2 (waarvoor zeer hard meeat wonden) bijna kampioen. De Racers moeten thuis nog tegen JVC spelen en zijn met gelijk spel al binnen. Be klasse D. Hier lulden de .uitslagen: Anna Poulowna— Schagen 2 2—4 (AP is nu definitief kam pioen), Suoces'Wterlngerwaard 11, Breo- zand—Atlas 81, BareingerhornOudeelula 1—2. 4o klasse D. BVB 4-Geel Wit 8 8-8. 4e klasse E. SVS 3Anna Paulowna 2 10—0, Schagen 8 Succes 2 2L 60 klasao F (adspL-afA) Helder a—Helder 0 4—0, Geel Wit—Heidér b 0-8, KRO o—HRO b 7—0. Bolton do ooinpotltle. Geel WitVtAFO 4—1, AdelborstenPTT 40, Helder dBatavter-adsp. 1—1. Om den Rauchbeker. HelderZaanlandia 71. De kampioenen hebben, thans weer met Blere in de gelederen. Zondag tegen Zaanlandia op afdoende wij zo hun superioriteit bewezen. De zwarthemdon, die 2 invaller» hadden, bobbon gedaan wat zo konden, maar èn in teohniak én ln tactiek moesten zij het royaal tegon de thuisclub af leggen. Helder «pool do een hoogstaand spel on heeft den wedstrijd) tot 't einde toe bohoorsebt, hoewel Zaanlandia taal beeft volgehouden. Alvorens acholderoobtor Meerman liet begin nen, wend! H. door den aanvoerder van Zaan landia gehuldigd met het behaalde kampioen schap en als blijk ivnn sympathie eon fraaie lauwerkrans overhandigd. Dan wordt begon nen. Roitsma trapt of en zijn club neemt onmiddel lijk het spel in handen De K-voorhoed» speelt prachtig samen en reeds spoedig verkeert het Z.-doel ln gevaar. Na «en voorzet van rechts loopt de Boer na 4 min. net naast. De Zaan dammers werken bijzonder bard en weten hier door voorloopig zich aan een insluiting te ont trekken, ja zelfs meermalen gevaarlijk door te breken. Een ver, hard sohot wordt dioor Wit mooi gestopt en direct hierop weet hij, na den linksbinnen handig ontweken to hébben, dén .bal na een schot weg 1e werken. Doch hun enthousiast werk is meestal onvruchtbaar door het superieure spel van da withemeten, die een bovenst beste partij spelen. Bak laait met zijn schot, daar hij den bal to scherp omhaalt en Reitama heeft geen succes, daar do Z.-koopor nog op hoekschop redt. Doch succes kan niet uitblijven en het is tenslotte de K-rechtsbui ten, die, dénk zij Hornaman, H.'s eersteling produceert na 11 minuten spelen.' Zaanlandia breekt dan weer eens door, een voorzet van dén linksbuiten volgt, doch een corner is het gevolg. 8 minuten later heeft H. wederom suicoe» (2—0).' De zwarthemden houden moedig vol en van een zenuwachtig moment in de H.- veste weten zij bijna te profiteeren, doch do kan» wordt niet benut door naastischieten. Do thuisclub schijnt tevreden te zijn, waardoor hot spel meer verdeeld' raakt, totdlat na 25 min. de gasten zelfs een overwicht beginnen uit te oefenen, waardoor bot H.-doal eenige koeren in bepaald gevaar verkeert. 2 hoekschoppen op de witte vestje brengen veel spanning, doch Wit weet do situatie meester te blijven. De Z.-linksbuiten loopt roet dien bal snel naar binnen, doch Sporkem west door bliksemsnel uittrappen een. anders zékeren 'goal te voorko men, terwijl na een schot van den rechtsbuiten de bal van de lat weer in het veld terug springt Doch als na 88 min. de K-voorhoed» er tusschsm uit trekt en dé Boer handig hooft geprofiteerd' van oen slecht wegwerken van dén keeper, te het Z.-offensief afgoloopen on te H. "tot do rust weer onbetwistbaar do meerdere. Hst Zaanisahe déél krijgt het nog versaheidene malen waar to verantwoorden, doch de stand ondergaat geen verandering moor. Rust 8—0. Do 2e helft ls de thm,iaclub doorloopend in den aanval geweest en ln deze periode te er door de kampioenen fraai spel gedemonstreerd. (Zuiver spel om het spel.) Nadat de doelman eerst een hard schot van don middenvoor ge koerd bad, was het do Boer, die ham nogmaals wist te verrassen, als hij te lang talimt met wegwerken. Even daarna, als zoowel Illere al» Sporken elscht wegwerken, weot de Z.-redhts- binnon de oer te redden, daar Wit vergeet uit to loepen. Het spel ls dOn nog geen kwartier oud. Herhaaldelijk overrompelt nu de witte voorbood» de Z.-verd'edigingi, welke nu raar begint te schutteren, woarsdMjniHjk door ver moeidheid. Als Roitaina en Zomer gezamenlijk eerst een voorzet van do Boer gemist hébben, leidt 'H. onmiddellijk hierop mot 51. Wit moet dan nog even' zijn talenten toonen voor schoten van de Z.-vleugelspelers. De witte middenvoor maakt den bal mooi vrij, een schot volgt, doch de bal springt van de lat terug, voor dé voeten van de Boer, die na 83 minuten d'en voorsprong onhoudbaar vergroot. Het Z.- déed wordt nu olö bet ware bekogeld on einde lijk ziet ook Zomer zijn moeite beloond (71) Even daarna; als dezelfde speler het leder mooi van Bok toegespeeld1 krijgt, wacht hij een moment te langen dé 'kans ls weg. De Z.-voorhoede 'breekt nog eon door, doch Spor ken geeft geen pardon. De laatste minuten gaan zonder veel» emotie voorbij en dan fluit de heer Meerman het einde en beeft Helder dé 2e ronde bereikt. Geel Wit-nieuws. Geel Wit 1—V.A.F.0. 1 4-1. Eindolljk ie het GW gelukt om V. te kloppen en met 41 bleven de onzen het' met 2 invallers spelende V. de baas. Vooral na de rust speelde GW een goede partij voetbal en wat» er tusechen alle linies verband. Als" om bij dlrieón scheidsrech ters Lemmers Laat tossen, hoeft de GW-aaru voerder eerst een' krans in ontvangst te nemen. Aanvoerder Donders complimenteert met eenige welgekomen woorden GW met luA be haalde suooas en hét ie hem een genoegen dit kleine huldeblijk te kunnen aanbieden aan ilo Held. vereendging, die dezelfde kleuren Geel Wit hooghoudt. Aanvoerder Luyckx dankt da vereen. VAFO voor deze vriendelijke attentie en uit dén wenisch binnenkort ook V. te kun nen compliiméntiooren roet het behalen van het afd.-kampioeni8chap. Als Bouima voor G. aftrapt, gaan dé kam pioenen direct tot dén aanval over, doch! de Vl-achtarhoeidé te op haar post De strijd gaat vlug van doel tot dool root G. een weinig in de meerderheid! Ih de G.-voorhoede vlot het niet erg. Een kwartier voor rust zet dé V.- rechtsbulton goed voor en als Boom zal van gen duikt Hoogenbosch op en zal den bal weg kappen. Op het laatste moment trekt hij zijn hoofd terug, hetgeen Boom niet verwacht en de V.-mddvoor hééft weinig moeite den bal' in 't net te loopem. V. komt nu opzetten, doch wenscht een toegestane strafschop niet te be nutten. GW kan er in deze periode niet inko men en is dian ook een tikje in dé minderheid. Met een 1—0 voorsprong voor V. breekt dé ruist aan. Na rust pakt G. f Ink aan en komt er goed in. Hét duurt dan ook niet lang of GW maakt gelijk, ate Amersfoort tegen dé dek lat schiet en Bouma dén terugspringendén bal inkopt. G. blijft in de meerderheid en vertoont een goed open spel. Amersfoort te er geweldig in en zet beide vleugel» om beurten aan 't werk. v. Waarden verknoeit een mooie kans door onbesuisd schieten, dloch even later doét Kin derman het beter en geeft zijn club dé leiding. Even later voorkomt 'Boom aan do andéro zijdo al vallondé een zeker schijnend doelpunt. Als dan1 Bouma goed inschiet, weet da V- koeper juist te redden, doch het te slechts uit stel daar Jlan. v. Dam na een goedé omhaal ln dén I.-bovenhoek schiet en den voorsprong vergroot. V. probeert het nog eens en do r.« bulton brengt oen paar maal good op, doch do GW-verdediging laat zich niet verschalken. Als GW dan nog eon vierde punt aan dé score hoeft toegevoegd fluit scheidsrechter Lam mere, die uitstekend voldeed, spoedig inrukken. Het geheel was oen vlotte en in goodo ver standhouding gespoelde wedstrijd. Bolde par tijen speelden goed', dloch na do rust was het verband van GW zooals we het nog maar zel den gezien hebben en werd er good' spel te 1 zien gegeven. V. toonde ziah een geducht tegenstander en te zeker eon van de allersterk- fite ploegen dor andere afdoeling. Geel Wit 2 zag haar laatste kans verloren gaan door do cego van HRC 4 op SVB, torwljl het derde zloh met een gelijk spel tevreden moest stellen (3—8.) na een 2—0 achterstond te hebben ingehaald. Do adspdranjben boden Helidér b nu beter tegenstand; er werd nu met 4—0 verloren, hetgeen tegen Hélder b, waarin wo spelers za- gen, die verleden week ln Heldor a spooldon, oen goed resultaat ia. Da K-odsplranten zijn soims wel wat groot! De verrichtingen van Geel Wit Hét te thans do tijd' der kampioenschappen; zoowel in den N. V. B. als in de prorv. bonden vallen ze elke week weer to vermelden. Ook onze katholieke voetbalvereeniging kan thans aanspraak maken op dézen zoo begeer den titel. Na een spannend» competitie, na zwaro concurrentie, slaagde Gooi Wit er Zon dag j.1. in deflnitleif beslag op dé le plaat» te leggen. Gooi Wit als kampioen van dé lo klasse O anze hartelijke felicitatie met deze mooie verrichting. Geel Wit wacht nu nog kamploensahapewed- etrijden tegen de os. leiders van de le kl. A en B, lm welke afdeel Ingen de strijd' nog niet uitgevochten te. Ongetwijfeld sullen Luyckx as. ook in deze belangrijks oompetitie hun beste beentje voorzetten. En onder leiding van Mr. Jullan kon bet niét andere of ook in dezo matches zal Geel Wit op waardig» wijze repre- senteeren. Wat nu het vsrloopen van de pas beBindlglde competitie betreft, zij er aan herinnerd, dat na een flinke zcxmertioliilng onder dé uitste kende leiding van Mr. Jullan, de competitie zeer hoopvol tegemoet gezien werd. Doch dé inzet was weinig; bemoedigend en gevreesd werd al reeds voor eenzelfde resultaat al» het vorige seizoen, want van de 6 verlieepunten, welke GW geboekt heeft, ontstonden er reeds 4 uit dé eerste 4 wedstrijden. De eerst» wed strijd werd' 20 Sopt. *25 op het Heldor-terrein tegen Helder 2 gespeeld en eindigde ln gelijk spel (1'1); ln d» laatste minuut maakt» H. uit een strafschop gelijkt De nederlaag op Texel kwam vrijwel onverwacht; 10 min vóór einde leidde GW nog met 1—0 en waa met dén orkaan ln den rug sterk in de meerderheid, doch 2 .uitvallen van Texel en een te vor op dringen der GW-verdedlgiing waren oorzaak, dat een zekere overwinning nog in een nodler- laag veranderde Nodiat tevoren ook nog tegen BVB gelijk was gespeeld, werd nadien alleen nog tegen HRC 8 een punt verspeeld (28 Febr. 1.1.), maar dé andere wedstrijden werdén ge wonnen. De laatst» wedstrijd bracht teven» dé beslissing. Er'te vrijwel met een vast elftal gespeeld; alleen met dén dloelvertdédiger hooft dé E. G. nogal goeukkold. 'Mén heeft gehad: eerst Ge vers, daarfia Koopman en tenslotte Boom, nog de best» van dé 8. Laatstgenoemd» verdedigd» na een 2-jarlg» afwezigheid in do laatst» 2 wedstrijden het deel. Hoogenbosch!, Luyckx, v. d. Lans, v. Amersfoort, C. van Dam, Bouma 011 J. van Waardén woron alle wedstrijden pre- eont, wat ook met Dito hot geval had geweest, Indien hij niet geblesseerd' ware geworden, zoodat hij dé laatste 2 wedstrijden onitbrak. Jiaoobs, Jan van Dam en Bram van Waardén hebben oenigo malen ate invaller gefungeerd, terwijl Rindormian do 2e helft van het seizoen geregeld uitkwam. Wat do spelers betreft, nog dit: Boom te nog steeds een zeer betrouwbaar doelwachter. Luyckx, do voorz. der vereen., teven» aan voerder, behoort reeds tot do oude gardo. Hoewol niet mioor de gevreesde back van vroe ger jaren (in HBS), ls hij door zijn kijk op het spel on zijn goed opstellen nog een zeer bruikbare kracht. Dito, Zijn partner, kan op een goed solzoon terugzien. Vooral in dé laat ste wedstrijden trad' hij op don voorgrond on daarom waa heit. jammer dat hij door een on geluk in dé laatste 2 wedstrijden niet kon' uit komen. Hoogonboach heeft zich even eens als een goed achterepeler ontpopt, hoewel zijn plaat» in de voorhoed» is. Hij bezit capa citeiten, maar ia Wispelturig. De mldlden- lAnio la ate 'geheel beat; hierin la do spil', dé ouldHHeldér-apolor van Amersfoort, nog de best». Hij heeft spelbegrip en te onvernïpeid. Van der Lans, do rechtshalf, ls nog een jonig» kracht, die voel beloofd. Zijn kopwerk valt op. C. van Dam la de hairdé werker, waarmede hij veel weot te bereiken. Do voorhoede ie hot zwakste deel dér ploeg, wat. trouwen» mot dé moeste clubs hot geval ie. Bouma, die vroeger voor Batavier uitkwam, ia hier nog eteede dé man. Hij te een goed imid- voor, maar geniet te weinig steun. Van Waarden te een flinke doorzetter on heeft bewezen ook ate binmenspeler op zijn plaats te zijn. De vléugelplaatsen zijn bij, Brondse- ma en SiadtermaQ k goede lhnT.A.n Geel Wit, opgericht 34 Oct 1900, speelde het eerste Jaar ln dé Diocesaan Haarl, V. B. en word toon kampioen, waardoor promotie volgdé maar dé 2e klasse R.-K. Federatie. Doek' kot bestuur zag hiervan af imot iuot oog op do verre reizen, zoodot GW in 1922 lid word van den N.-H. V. B., waarin derhalve 4 eedzooncn doorgebracht zijn. De reeuitaten zijn: 1922—*23 lfl 8 6 8 17-26 11 (8) 1923*24 18 8 0 7 82—61 19 (3) 1924'—20 12 4 3 0 17—23 g* (7) 1925'*28 12 8 0 1 28—14 19 Totaal B8 23 18 "22 94-04 67 2 verlieepunten w. m. o. Heb le seizoen in dén N.-H. V. iB. werd dé voorlaatst» plaat» bezet, doch het volgend» was veel beter, daar als no. 8 het seizoen be ëindigd werd. 1924—'25 was weer weinig öuo- ceavol, want GW ednddgdé als bekkeslulterl Doch! dat de hoeren boter kunnen 1e nu geble ken. Het varloop van déze competitie was als volgt: Thute. Tegen. Uit. 2-3 HK0. 8 0-0 4-2 Texel 1—2 81 Helder 2 1—1 2-2 B-VH. 8-1 41 Batavier 2—0 B1 Schagen 81 19-0 0-45 Geel Wit te du» op eigen grond ongeslagen gebleven. Hot terrein, dot gevoeglijk het eigendom der vereen, kan genoemd worden, omdat het in 'handen te van een drietal leden, werd in ge bruik gonamen1 in hot najaar van 1921. 4 Sep tember had dé feestolijko opening plaats, welke donk zij volor medewerking, groot» boolngstel- llng trok. Het zal, met hot oog op een avem- tuieeJe promotie naar dén N. V. B., van dozen zomer een flinke opknaptping ondergaan. Te ven» zal het bestuur alsdan trachten een dag moor de beschikking te krijgen over don trai ner. Dit zal gedaan worden inzonderheid met het oog op de logerer elftallen, opdat Mr. Jullan ook aan hen wat meer zorg zal kunnen besteden. In den N. V. G. zal Goé V t moeten uitko men ondier dén naam WC-W, al zoo 'geregi streerd als W(lllien) G(aan) W(innen).welks combinatie 1» bedacht om voor do vereehigLog Wi(tt). G(«al) W(it) te handhaven. Voor een goéd deel te het door Geel Wit behitaldé resultaat to danken aan den voorzit ter dér vereenlglng (oedért 1921), dén heer P. Luy.-kx, wiens conterfoiteol wederom van (te liond' van Jullan wij hierboven afdrulr- ken. Al» lodéro jongen, raakte ook P. Luyckx al vroeg aan het voetballen. Ate dongen van ongeveer 12 jaar werd hij ln 1905 adep.-lid' van SJHHH. (Bportver. Hoogere Burgerschool) kort voor het vijfjarig bestaan dier vereenl glng. In dten tijd werd! gespeeld op het terrein achter dén windwijzer en het Galgenveld en moesten de spelers zélf de goolpaten moo- sjouiwen, terwijl een strak gespannen touw dikwijls dienst deed ate dciklat. Kleedkamers enz. bestonden niet, terwijl d» spelers van tegenwoordig al klagen als bijv. 'het dak van dé kleedkamer wat doorlekt. Andoro verenigingen waren „Hard-gaat-lo" en „LeomLdas" en later .het Noordén" (club van de LandlmachiHondérofflcieren). Da wed strijden werdén) toen vaak gaosganiseard dóór „Vélkswoerbaarhedd". Van 1910—Tl in Alkmaar wonend!, tevens Md van de taennnaliga 8e klasser „Holland", bleef Luyckx voor 8KB8 spelen, later in dé 8e klaaso N. V. B. tegen ZFO, West-Frisia, oa. In het seizoen 1916—T6 kwam hij voor Texel uit, toen hij op het eiland bij dé kustwacht werd' geplaatst. Hij bleef daarvoor spelen tot het seizoen 1948—'19, waarna de voetbalschoe nen aan dén bekenden kapstok'werden gehangen Echter niet lang; eind 1920 weid hij lid van Geel Wit en speelt daarvoor nu nog als aan- voordér van het eerst» elftal. Hl] heeft nu roet zijn mannenl hot kampioenschap dér lo klasse O van den N.-H. V. B. weten 1» behalen en nu hoopt déze (ruim 20 jaar actief) voetballer t volgende seizoen zijn wedertntredé ln den N. V. B. te doen. Dot dit moge gelukken. Schagen. Zondag speelde Sparta 1 te Schagen op eigen terrein tegen SVB te Heidér. De beide vereeni- gLngon bloken geheel tegen elkander opgewas sen te zijn. Uitslag 1—1. Correspondentie. Wegens plaatsgebrek moest een gedeelte van de Sport tot een volgend nummer blijven liggen. Winteraynoerrt Stafmuzleik, Casino, B.80 c* N (xL -Koodo Kruia, Arbeidsbeurs, 8.80 Volkoonoert Bt&flmiuzl etkoexros. CasJuft B.30 u. Nap d© la Mar, Casino, 8 uur. Tooneelver. T. O. P„ dén Kaag, „Seider avond". Casino, 8 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1926 | | pagina 8