SFQET. Voetbal Om bet 2e fclasseschap. Korfbal Burgerlijke stand van Texd van 89 April 1926. GEBORENTijs, z. v. Oornelis van Heerwaarden en Marie Witte ;Theodora, d. v. Adriaan de Porto en Klaasje KaliB Pieter Marinus, z. v. Aart van den Brink en Lamberta Johanna Lubbers; Helena Aletta, d. v. Jan Bruijn en Maria Aletta van Alphen. GETROUWD: Jan Jacob Vonk en Bartje Bakker. LUCHTVAART. De minister van oorlog, ad interim van marine zai heden te Schiphol de demon stratie bijvanen van t door de Nederland sche vliegtulgenfabrieken geoonstrueerde driemotorige vliegtuig de Fokker F VH 8 m. Vlucht Kalro—Kaapstad. De vier Britsohe militaire vliegtuigen, H«t vermiste vliegtuig v«n SoMerber» Een visscherman had pernmm,.*™ a dat hij iets gezien had, dat verToS op de ligplaats van het vliegtuig wees Het zoeken van de „Z 8" was echter weer tevergeefs, zoodat de boot's avondi naar hier terugkeerde. avonds De Spaansche vliegers te Kaïro. De Belgische vliegers. daag te Brussel verwacht! De wedstrijden van Zondag. N. V. B. Nadat de laatste Zondagen, behoudens enkele belangrijke wedstrijden, het officieele program ma weinig attractie meer bood, staan wij nu ineens weer in het heetst van den strijd, b-®111" pioens-, promotie- en degradatie- en beker wedstrijden brengen het programma weer op peil. Kampioenschap van Nederland. Hier richt zich direct reeds de volle belang stelling op twee interres santé ontmoetingen. Te Enschedé gaat de kampioen van afdeeling II op bezoek. De Oostelijke kampioenen, die in IJmuiden reeds een Hinken indruk maakten, zullen Feijenoord een warme ontvangst berei den. De Rotterdammers, die pas door hun laat- sten wedstrijd tegen Excelsior met kleine cij fers te verliezen(l) kampioen geworden zijn, maken met hun eindcijfers geen grootschen indruk: Gesp. Gew. Gel. Verl. Goals Pnt. Gem. v. t. 18 9 8 4 47—39 33 1-38 De kampioenen behaalden maar één punt meer dan No. 8. Niet alleen was cr dus in deze competitie weinig krachtsverschil, maar het spelpeil stond ook lang niet zoo hoog als het vorig seizoen. Daarmede is nog niet gezegd, dat Feijenoord in de kampioenscompetitie een onbeteckenende rol zal spelen. Enschedé heeft in haar laatste competitie wedstrijden wat verslapt en daardoor was de voorsprong op Go Ahead ook maar 3 punten. Wij gelooven dus niet, dut hier de sterkste kampioenselftallen elkaar zullen bekampen. Het resultaat zal vermoedelijk een gelijk spel zijn. Moer verwachten wij van den wedstrijd te Maastricht tussdhen MVV en Be Qulck. Deze clubs hebben hun kampioenschap ook niet ge makkelijk, maar dan toch met fraaier cijfers behaald. MW heeft 8 punten voorsprong op Wllhel- mlna en 7 op NAC, terwijl nog één wedstrijd (tegen Wilhelmlna) resteert. Be Quick is met één punt voorsprong op Velocitas geëindigd. Afgaande op de cijfers zouden dus MW en Be Quick de beste kansen hebben, hoewel In aanmerking moet worden genomen, dat er nog altijd kwaliteitsverschil bestaat tusschen de Westelijke eü de andere ie klassers. In aan merking nemende het terreinvoordeel, meencn wij een kleine ze ge voor MW te kunnen voor spellen. Aid I (Westen) m klasse. Hier resten nog twee onbelangrijke wedstrij den. 't Gooi ontvangt Blauw Wit en zal den Zebra's een kleine nederlaag kunnen toebren gen. HFCVOC zal wel een gelijk spel op leveren. Promotie se klasse. Te Gorinchem ontvangt UnitasDEC. Beide clubs hebben tegen Hilversum het loodje moe ten leggen en degeen, die nu verliest, kan zich wel uitgeschakeld beschouwen. Hoewel de wedstrijdresultaten weinig hou-vast bieden en aangenomen mag worden, dat de Amsterdam mers Zondag J.l. met pech te kampen hadden, gelooven wij toch, dat het voordeel eerder aan de zijde der ie dan der 2e klassers zal zijn. Een gelijk spel is niet onwaarschijnlijk, ae klasse B. DOS dat Zondag j.1. van AFC verloor zal het nu nog ecos tegen-WA probeeren. Wordt opnieuw verloren, dan kunnen de Utrechtenaren wel inpakken. Te meer waar het niet uitgesloten is, dat Kaïmpong met Her cules de punten deelt. Promotie 3e klasse. Ook hier twee belangrijke wedstrijden. Het grootste deel van voetballlevend Helder ver toeft, hetzij in gedachten, hetzij Inderdaad, Zondag te Wormerveer, waar de withemden tegen QSC uitkomen. Vergeleken bij de reeds eerder gegeven eind cijfers van Helder, zijn de resultaten van QSC niet zoo fraai. Ook was het spelpeil in 3 B over 't algemeen van minder gehalte dan in 3 A. Maar een grootc fout zou het zijn alleen op de voor de hand liggende conclusie, dat Helder dus zeker supe rieur is aan QSC, dicht te varen. Ondanks de brillante zege op DWS, welke alle hoop op het 2e klasseschap sterk heeft doen opleven, willen wij waarschuwen tegen onderschatten van de tegenpartij. Men denke aan verleden jaar! QSC kan op haar typisch-Zaansch terrein heel wat mans zijn en wij rekenen niet op bet befaamde „zachte eitje". Wel zijn wij er van overtuigd, dat Helder de punten kan bemachtigen en daardoor voor 3/4 binnen kan zijn maar er dient gewerkt te worden,, alsof er nog geen 9-7-1 op DWS was behaald. Van meet af, 90 minuten lang werken voor de overwinning.... Ook de andere derde klasse kampioenen bin den den strijd aan. Baarn (kampioen 3 D) ont vangt Zeeburgia (kampioen 3 C). De Amsterdammers zijn, volgens de cijfers, en, naar wij gelooven inderdaad, de sterksten. Zij hebben een zware competitie tot een goed einde gelbracht en zullen ditmaal zeker niet met leege handen minstens met één punt uit Baarn terugkeeren. Promotie 4e klasse. Te Zaandam ontvangt Zaaalandia haar lot genoot van 3 B ODE, terwijl te Amsterdam ZNC (kampioen 4 B) tegen Victoria, de hekke- sluiter van 3 D in het veld komt. Reserve ie klasse. WA 2Ajax 2. Promotie Reserve se klasse. Hilversum 3 (kamp. res. 3 B)Alcmaria Victrix 2 (kamp. res. 2 A). Een zware wed strijd voor de Alkmaarders. Kampioenscompetitie Reserve 3e klasse. AFC 2 (kamp. res. 3 A)AFC 3 (kamp. res. 3 B). De reserves van The Reds zijn dus wel goed! Afd. II (Westen) Promotie ae klasse. In de Residentie ontmoeten de beide ae klasse kampioenen elkaar. Het zijn twee poo- tigc elftallen, die na een zware competitie de volgende eindcijfers behaalden: rw '8 13 3 2 71—30 39 1.61 CVV 18 15 1 2 gi37 31 1.72 Het zal dus geweldig spannen. VUC heeft al een voorsprong van 2 punten en nu ook ter reinvoordeel. Een kleine zege der Hagenaars is waarschijnlijk. Haarlem zal in elk geval een zware dobber hebben, ae klasse A. Steeds Hooger—Transvalia kan de beslissing voor de degradatie 'brengen. Door een gelijk spel is de thuisclub al veilig, ae klasse B. De vastgestelde wedstrijden zijn voor de be zetting van de laatste plaats van belang; de verhouding is: RFC in 16 wedstrijden 10 punten. Concordia in 17 wedstrijden 9 punten.. Olympia in 16 wedstrijden 8 punten. y^sTinr RFC ontvangt Olympda,terwijl Concordia een zware taak krijgt tegen Xerxes. Promotie 3e klasse. Lugdunum (3 A)Fortunu (3 B), Gouda (3 C)Merwede (3 D). Promotie 4e klasse. OvermaasON A. Aid. III (Oosten) xe klasse. De beslissing Inzake de onderste plaats valt in den wedstrijd ZACVitesse. De Zwolle naren hebben zich aardig opgewerkt. Zelfs als z(j verliezen wat wij niet waarschijnlijk ach ten moeten zij nog een beslissingswedstrijd tegen Quick (N.) spelen. Eén punt en zij zijn veilig. Van weinig belang is de ontmoeting te Deventer tusschen DOTO en Heracle». Promotie ae klasse. Te Apeldoorn trekken twee oud-ie klassers ten strijde, n.1. Robur et Velociitas (kamp. 2 B) en Tubantia (kamp. 2 A). Beide clubs behaal den op fraaie wijze den eeretitel en zullen het elkaar en den ie klasser lastig genoeg maken, Afd. IV (Zuiden) xe klnese. De beslissing voor de laatste plaats zal hier vallen. BW zou tegen haar stadgenoote Wil helmina één punt moeten halen om veilig te zijn. In dat geval doert .het er zelfs niet toe, wat De Vaik thuis tegen NOAD presteert. Vermoe delijk twee gelijke spelen. Eindhoven zal wel van NAC, als dé Bredanaars in vorm zijn, ver liezen. Promotie se klasse. Roosendaal (kamp. 2 A)MZM (kamp. 2C, Maastricht). Afd. V (Noorden) xe klasse. De laatste wedstrijd is hier Ffiesland AchUIes. Promotie ae klasse. Rectificatie: SneekGVAV 3—1 (niet 12). Om den N.V.B.-beker. xe Ronde. Zondag wordt met deze wedstrij den een aanvang gemaakt. PI. m. 200 clubs hebben ingeschreven, doch de ie klassers zijn van de eerste twee ronden vrijgesteld. Behalve misschien SVS hebben de Helder- sche clubs een goede kans om de tweede ronde te bereiken. Q.S.C.Helder. Morgen speelt Helder reeds de 2e promotie-wedstrijd. Te Wormer veer moet de Quick-Sparta-Combinatie be- kampt worden. Merkwaardigerwijze speelde H. ook het vorig seizoen promotiewedstrijden tegen deze club, welke beiden gewonnen wer den, .hoewel het spel der withemden geen haar beter was dan in de matches tegen KFC, welke echter verloren werden. Heel Wormerveer zal leegloopen om Helder, dat DWS verpletterde, gade te slaan in haar strijd tegen QSC. Voeg daarbij een 400-tal supporters, welke de kam pioenen zullen vergezellen, dan kan het niet anders of de schatbewaarder van de thuisclub zal meer dan tevreden zijn- We hopen Heidér in even goeden vorm aan te treffen als Maandag j.l., dan zal gewis een nieuwe zege (welke nu van dubbele waarde is) aan de reeks toegevoegd worden. Helder heeft een reputatie op te houden, haar schitterende verrichting in de afgeloopen c op petitie heeft allerwege in onze provincie de aandacht ge trokken. Zorgt er dan ook voor, withemden, de lessen van Mr. Julian ook in Wormerveer tot in de puntjes in practijk te brengen. Ongetwij feld zal QSC 'haar huid zoo duur mogelijk ver- koopen, maar dat hun enthousiasme de meer dere routine van H. zal overmeesteren, dat kunnen wij niet gelooven. Met zwoegen en sjouwen valt wel iets te bereiken, deze factoren hebben al menige zege doen geboren worden, doch tenslotte is het altijd nóg de techniek ge weest, die het eindresultaat bevestigd heeft. Deze geeft tenslotte den doorslag. QSC kan een woord van waardeering niet onthouden worden, voor de kranige prestatie in een jaar tijds. Gedegradeerd naar de 3e klasse, en in één seizoen weer kampioen! Dat levert wel het bewijs, dat de Wormerveersche roodwitten, toen ze als no. laatst van de 2e klasse eindigden, lang niet afgetakeld waren. Een lichte afdeeling was het niet, waarin deze club speelde, niet dan na zware concurrentie met Amstel, Rapiditas en DWV is de ie plaats in 3 B bereikt. Erkend moet echter worden, dat QSC den eeretitel niet absoluut door eigen kracht böhaald heeft, de andere pretendenten hebben, door elkaar vliegen af te vangen, haar een handje geholpen. QSC imoet voor de com petitie nog 1 wedstrijd spelen en boekte tegen de andere gegadigden de volgende resultaten: Thuis Tegen Uit 10 Amstel 25 22 Rapiditas 31 »—i DWV 32 EDW 44 Men ziet hieruit, gezien deze cijfers, dat QSC's kampioenschap min of meer dubieus is, wat betreft haar superioriteit over de andere clubs. Het zijn overwinningen op het kantje af en lang niet van zoo'n beslissend karakter als die van Helder. Alleen tegen TOG en ODE werd met grootere cijfers gewonnen (40 en 6—1); doch tegen dezelfde clubs werden de uit wedstrijden slechts ,met 21 gewonnen. Resumeerende, valt uit bovenstaande te con- cludeeren, dat hoewel een kampioenscha'p altoos een flink stuk werk kan genoemd wor den, het door QSC toch lang niet op zoo'n wijze is verkregen als waarmede Helder de ie plaats veroverd heeft. QSC is een nog jonge club, ruim 10 jaar oud, waarvan er reeds 7 in den N.V.B. zijn gespeeld. De 4 seizoenen in de 3e klasse behooren verre weg tot de beste, wet ons onderstaande cijfers duidelijk doen zien: Derde klasse. 1919'20 14 8 a 4 28n 18 (No. 3. Purmersteijn kampioen, HSV no. 2, 20 p.) 1920—21 16 10 3 3 4113 23 (No. 3. ODE kampioen, 26 p.; KFC no. 3). 1921'23 18 14 2 2 SiIS 30 (Kampioen. Nos 2 en 3 SDW en KFC, 25 en 34 p.). Tweede klasse. 1922'33 18 7 4 7 2033 18 (No. 4. Zandroort kampioen, Hortus no. laatst). 1923—24 18 468 1626 14 (No. 9. EDO kampioen, Purmersteijn no. laatst, 11 p. Hollandia no. 4, 17 p.). 1924'25 18 1 1 10 1248 3 (No. laatst. Zandvoort kampioen, 27 p.; Hol landia no. 2, 25 p.). D e r d-e klasse. 1923'26 13 9 3 1 36—21 21 (No. 1. ODE no. laatst). Hieruit blijkt, dat QSC een der clubs is, die z.g. te sterk voor de 3é, maar te zwak voor de 2e klasse zijn. QSC 'en Helder kennen elkaar reeds van vroeger; in totaal hebben beiden 5 bondswed strijden tegen elkaar gespeeld1). QSC's ie sei zoen in den N.V.B., 1919—'20, speelde Helder in dezelfde afdeeling (3 E). Thuis won H. met 1—0 (8 Oct. '19), doch in Wormerveer werd met 31 verloren, nadat H. met rust de leiding had, vanwege een penalty, die door Van Leeu wen benut werd (25 Jan. '20). Ruim 3 jaar daarna kwam QSC naar hier voor den Rauch- beker (4 Maart '23) en het einde bracht gelijk spel (22). Helder speelde een goede partij en had verdienen te winnen, doch 2 penalty's brachten de ae klassers in de volgende ronde. En nu verleden jaar hebben beide clubs elkaar ontmoet voor de promotie; Helder won in Wormerveer met 21 (22 Maart) en thuis met 10 (19 April). Thans zullen beide clubs beiden kampioen! elkaar weer bekampen Daar er zeer groote belangstelling voor deze match bestaat, heeft het bestuur, in samenwer king met de supportersvereniging, besloten een extra trein te laten rijden, waarvan de kos ten 2.50 per persoon zijn. Tot hedenavond 8 uur zijn nog kaarten verkrijgbaar>voor ledén, donateurs en supp.-vereen. bij Riemerts, Oost- slootstraat 47. Voor anderen in het Sigaren magazijn „Reitsma", Spoorstraat. Helder komt volledig uit. 11) Geheel juist is dat niet, want in het sei zoen 1916'17 speelde QSC, toen nog een heei jong clubje, In de 2e klasse der N.-H.V.B. en had o. m. als tegenstander Helder 3. De wed strijd in Wonmerveer werd niet gespeeld, om dat H. 3 niet opkwam, doch QSC verscheen wel op het Bolweg-terrein en verpletterde H. met 8—0 (25 Maart 1917). Extra trein Wormerveer. De extra trein naar Wormerveer vertrekt 11.31 van Helder, aankomst Wormerveer 12.40. Vertrek Wormerveer 6.aankomst Helder 7.09. Er zijn nog een klein aantal plaatsen be schikbaar. H.R.C.-nieuws. H.R.C. 1V.K.C. 1. Aanvang half drie. Aanvankelijk zou het ie elftal tegen OSV spelen voor den Rauchbeker in Oöstzaan, doch de N.V.B. stelde voor Zondag de ie ronde van de N.V.B.-bekerwedstrijden vast, waardoor HRC 1 voor genoemde bekerwedstrijden moest spelen tegen den Amsterdamschen ie klasser VKC 1 in Amsterdam. VKC verzocht 'het HRC-bestuur echter om dezen wedstrijd om te zetten, zoodat Zondag middag genoemde wedstrijd op het Tuindorp terrein plaats vindt. De wedstrijd HRC 5Batavier 3, aanvang 10 uur, gaat niet door, aangezien het terrein bezet is door HRC cHRC b. Ook de match HRC aGeel Wit gaat niet door. Het 3e elftal speelt om 10 uur op het Bata vier-terrein tegen Batavier 1. P. T. T.-nieuws. Zondagmorgen zal PTT tegen „een,, combi natie van Helder uitkomen. Hopen we, dat het bestuur van Helder het kunnen van de Post jongens niet te hoog taxeert, dan kan het voor beide kanten een prettige match worden. Aan vang 10 uuj-, terrein Bolweg. N.-H. V. B. Alkmaar, VAFC-terreln: Elftal AElftal B (N.-H.V.B.), aanvang 3 uur, scheidsrechter Bcauchampet. De elftallen zijn aldus samenge steld: A. v. d. Abeelen, AV 3, d.; Gruis, KFC 2, Thie, QSC 3, a.; v. Amesfoort, GW, Stadt, KFC 3, v. d. Meulen, Aljcm., m.; Weeteling, Zilverm., H. Ran, Texel, Bouma, GW, Peet oom, VAFC, Donders, VAFC, v. B. v. Huut, HRC 3, d.; Smit, Ultg., Sougé, Alkm., a.; Grootveld, Helder 3. De Jong, QSC 3, Klinck- hamer, AV 3, m.; Klut, KFC a, Steens, ZFC 4, Peereboom, N. Nied., Nlc. Ran, Texel, Knip, Allem., v. Gekozen zijp dus 4 epeleri van hier en 3 van Texel. se klasse E. Julianadorp: JVCTexel 3, aanv. 2 u., ach.r. K. Molenaar. 8e klasse D. BarslngerhornWleringenwaard, aanv. 10 u., sch.r. Oudejans. OudesluisSc hagen 3, aanv. a u., ech.r. DoL 4e klasse E. Bolweg: SVS SBreerand 3, aanv. 3 o., sch.r. ZItfl. se klasse F (adep.-afd.). Tuindorp: HRC bHRC c, aanv. 11 u., sch.r. Miakelaar; HRC aGeel Wit, aanv. 12 u., sch.r. Makelaar. Rauch-bekar. Zaandam: ZFC 3—WFC 3, aanv. 3 o., ach.r. Gouden Kruis. Anna PaulownaSucces, aanv. a u., sch.r. Vlam. Uit den N.-H. V. B. De Adaplranten-dag. De inschrijving voor deze wedstrijden is j.l. Donderdag gesloten; 28 elftallen van 17 clubs hebben ingeschreven. Bestuursvergadering. Hedenavond om 7 uur zal het Bondsbestuur vergaderen in hotel „Toelast" te Alkmaar. W.G.W. x (Geel Wit)—Heerenmarkt 1 (Amsterdam) voor den N.V.B.-beker. Zondagmiddag om 3 uur heeft bovenstaande wedstrijd plaats op het GW-terrein aan den Middenweg. De tegenpartij is voor ons een onbekende, doch als we nagaan, dat ze in de ie klasse van den Amsterdamschen Voetbal bond de tweede plaats op de ranglijst innemen in dezelfde afdeeling, waarin het hier meer be kende „Germaan" de gevende plaats bezet, dan zullen onze jongens alle zeilen bij moeten zet ten om zich de Amsterdammers van het lijf te houden. Aan spanning zal het dan ook zeker niet ontbreken. GW komt met haar oude op stelling uit, doch op de r.-achterplaats debu teert Feij voor Hoogenbosch. Om 12 uur speelt een combinatie van Geel Wit 3 en 3 tegen het elftal van St. Christopho- rus. De heeren gelieven op tijd te beginnen met het oog op den wedstrijd van het eerste. De feestwedstrijden zijn uitgesteld, de feest avond in Casino gaat echter door. Leden en donateurs .hebben 's middagji en 's avonds vrijen toegang, doch uitsluitend op vertoon van diploma. Batavier-nieuwe. Batavier x—HRC a en 3. Zondag zal het ie elftal een partijtje ten beste geven tegen een combinatie van het 2e en 3e elftal der rood- jakken. Onze jongens zullen bun uiterste best moeten doen, willen ze niet geklopt worden. Doch is het spel van dezelfde kwaliteit, en van het vurige karakter als tegen de Helder-reser- ves, dan is het succes voor ons. Waarschijnlijk zal onze keeper niet van de partij kunnen zijn, zijn plaats zal dan ingenomen worden door v. d. Hoff. Er wordt om 10 uur gespeeld op ons terrein. Het 8-jarig bestaan. Het bestuur heeft ge meend, daar de Vereeniging 1 Mei a.s. 8 jaar bestaat, dit feit niet ongemerkt voorbij te moe ten laten «aan. Er is besloten om 30 ApriJ een feestavond in „Casino" te houden, waar dit feit herdacht zal worden. Bereids heeft welwillende medewerking toegezegd de Gymnastiekvereen. Ü.K.K. met de Dames-Afd. Hygiëa. Voor de elftallen worden nederlaagwedstrijden uitge schreven. Het bestuur zal allés in het werk stellen om dezen avond zoo aangenaam moge lijk te maken en roept hiertoe bij voorbaat aller medewerking in. De Adsplranten. Om 13 uur speelt Bata vier b tegen SVS c. Voor het A-elftal zal ook n°8»^ie^raCi ,wop8en een tegenpartij te vinden. Alle adspiranten dienen Zondagmorgen n uur op het terrein aanwezig te zijn, daar hen een belangrijke mededeeling zal worden gedaan Voorts worden de aanvoerders van de adspi- raut-elftallen er aan herinnerd, dat zij hun elf tallen voor den a.s. Zondag voortaan eiken Honderdagavond om 6.30 uur kunnen halen bij SlC*ru:anS' EJmma8t"at 11. Men wordt verzocht hier goede nota van te nemen, ter be vordering van den goeden gang van zaken 8perte-aieuws. AssendelftS.V.S. SVS heeft ook voor den Heldert-beker ingeschreven en heeft een uitwedstrijd geloot tegen Assendelft, 4e Uesee N V B Deze club, hier ter stede niet onbekend, heeft in de afgeloopen competitie een dragelijk figuur gemaakt; 14 winstpunten uit ia wed strijden is niet zoo kwaad. De Spartanen zullen het Tin ook zwaar te verantwoorden krijgen, Soch wij hopen, dat zij kranig partij zullen Doltschland'Nederland. heer L. Boeljon, is eens poolshoogte gaan nemen Tn Dusseldoi f, in verband met den op Zondag .8 dezer aldaar te spelen wedstrijd tusschen het Duitsche en het Nederlandsche elftal. Zijn bezoek gold ook het nieuwe gemeentelijke stadion, waar de wedstrijd gespeeld xal worden. Dit stadion ligt ongeveer een half uur buiten Dusseldorf, doch verschillende breedo verkeers wegen leiden er heen en ook per tram komt men tot onmiddellijk nabij het stadion. De inrichting is bepaald grootsch, wat wel verklaarbaar is, daar er ruim 55.000 toeschouwers geborgen kunnen worden. Doch de verhouding van zit- en staanplaatsen is nóg ongunstiger dan in het Antwcrpsche stadion, waar de wedstrijd België—Nederland gehouden werd. Er zijn n.1. maar 4200 zitplaatsen en dus moeten er 3''°°° toeschouwers den wedstrijd staande volgen. Niet temin rekenen de Duitscne autoriteiten op een uitverkocht huis. Het belangrijkste van het geheele stadion ten minste uit sportief oogpunt Is eehter bepaald onvoldoende: het speelveld. Het was een zeer ongelijk grasveld met kale plekken en hoewel er toegezegd is, dat het nog eens gron- dig gerold en sooveel mogelijk «lijk gemaakt tal worden, kunnen de Nederlandsche spelers al wel op een verre van fraai terrein rekenen. Het Nederlandsch elftal vertrekt reeds des Zater dags naar Dusseldorf en zal zijn Intrek nemen in Hotel Breitenbacher Hof. De wedstrijd neemt eerst om 4 uur Dultsche tijd, een aanvang. Tevoren worden athlelickwcd* strijden gehouden. De N.V. B. stel» voor desen wedstrijd toegangs bewijzen verkrijgbaar k f 3.10, f 1.90 en I o/>$. Naar de „SpAr." verneemt, heeft de spil van het Ned. Elftal, Evert van Linge (Be Quick), aan de N.E.C. bericht, dat hij wegens drukke werkzaamheden verhinderd is in den wedstrijd Duitschland—Nederland uit te komen. Zijn aanvankelijke toezegging heeft hij moeten in trekken, nu blijkt, dat de toer te lang aal duren. Het behoeft geen betoog, dat dit een ernstige verzwakking voor onze ploeg beteekent. Wie als vervanger zal optreden, was bij het schrij ven dezer regelen nog niet bekend. Men noemt Den Boer (ZFC), Bul (Feijenoord), Hassink (PSV), e. a., maar geen hunner kan momenteel Van Linge evenaren. De N.E.C. staat wel voor een moeilijke keuzei Nederland—België. Korfbal, een oorspronkelijk Hollandsch spel, begint ook langzamerhand in andere landen in gang te vinden. Eén van de eerste landen, die voor korfbal zijn gewonnen, is België, waar de propaganda krachtig ter hand is genomen. In dit verband was het vaststellen vaa een jaarlijksche ontmoeting Holland— België,een belangrijke stap in de goede richting. Den 23 Augustus had de eerste ontmoeting plaats te Antwerpen, waarbij de Hollandsche ploeg, onder aanvoeling van den Dortenaar de Kluizenaar, en uitsluitend bestaande uit spelers j(speelsters) uit de Overgangsklasse, met 7—0 zegevierde. In 1924 werd het 3—1 voor de onzen en in 1925 beide ontmoetingen werden weer, om de Belgen ter wille' te tijn in Antwerpen gespeeld verloren de Belgen, wier spel inmiddels vooruitgegaan bleek te zijn, met s-«. Op het oogenblik begint, naast de competitie, de aandacht der korfballers zich weer te richten op den komenden HollandBelgië wedstrijd. Waarschijnlijk op 9 Mei a.s. zal deze ontmoeting op het AFC-terreln te Amsterdam plaats hebben. Dit wordt de eerste keer, dat er een officieele korfballandenwedstrijd in Nederland plaatsvindt Nu komen onze Zuidelijke naburen voor een zwaardere proef te staan. Het Nederlandsche 12-tal wordt nu samengesteld uit de besten in den lande en zal ongetwijfeld van goede kwaliteit zijn. Hoewol de uitslag niet onzeker is, xal er zeker In Nederland groote belangstelling voor dezen kamp zijn. 2.? T£l?a!r° °aar Kaapstad oiderW zjjn, hebben gisteren een landimr ultae- voerd te BlWonteta. Zij diï gen naar Kaapstad te vertrekken. Donderdag is Hr. Ms. „Z 8" wederom in de omgeving van Scheveningen naar glTket ,Ileg'Ulg De drie Spaansche vliegers, die onder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1926 | | pagina 14