Zal 't eindelijk gebeuren? De droom van een ras Helder-man. Vast houden jongens! Korfbal Gymnastiek. AthleÜefc MARINEBERICHTEN. Marinepersoneel. LEGERBERICHTEN. STOOMV AARTBERICHTEN. Burgerljjke stand van Helder VISSCHERIJBEBICHTEN. MARKTBERICHTEN. 46 klasse B. DSVTCA. Reserve re klasse. Blauw Wh a—HFC 2, Spartaan aAjax a. Promotie Reserve ae klasse. Alcmaria Victrix a ("kamp. res. a A)WA a (no. laatst res. ie klasse). Reserve se klasse B. DOS aHVC a. Kampioenschap Reserve je klasse. Voorwaarts a (kamp. res. 3 C)AFC 3 (kamp. res. 3 A). Reserve 3e klasse B. DEC 3Amstel a. Reserve ge klasse C. Baarn aAllen Weerbaar 3. Af cl II (Westen) Promotie ae klasao. Te Rotterdam ontvangt CVV den ie klasser Haarlem. Dat wordt een zware gang voor de roodbroeken, die dezen wedstrijd moeten win nen om nog een redelijke kans op behoud te hebben. Natuurlijk kan CVV de punten ook best gebruiken, maar als Haarlem weer eens ouderwetsch voor den dag komt, dan is een zege der gasten niet uitgesloten. Hopen wij het voor de Haarlemmers! ae klasse A. DHC—Steeds Hooger. ae klasse B. Nu ibeslist is, dat OJympia degradatie-wed strijden moet spelen, hebben de wedstrijden slechts weinig beteekenis. Gespeeld worden: OlymplaVIOS, RFCXerxes en Velox SVW. Promotie 3e klasse. Fortuna (kamp. 3 B)Lugdunum (kamp. 3 A), Merwede (kamp. 3 D)Gouda (kamp. 3 C). Promotie 4e klasse. CeLeritusScheveningen, ONAOvermaas. Afd. III (Oosten) xe klasse. Het belangrijkste is ongetwijfeld de op het Go Ahead-terrein te Deventer te spelen beslis singswedstrijd tusschen ZAC en Quick, om uit te maken wie er degradatiewedstrijden moet spelen. Aan een voorspelling wagen wjj ons niet. Buitendien heeft de laatste competitie ontmoeting HeraclesHengelo plaats. Afd. IV (Zuiden) xe klasse. Gespeeld worden: BWNOAD en Eind hovenWilhelmina. Promotie ae klasse. 1 De Valk, de hekkesluiter der ie klasse, moet zich al direct verdedigen tegen Roosendaal. Wij gelooven, dat de punten wel te Valkens- waard zullen blijven. Afd. V (Noorden) Promotie ae klasse. De ie klasser HSC krijgt den kampioen van a A op bezoek. De Hoogezanders kunnen de zen wedstrijd wei winnen. Sparta naar Engeland. Sparta gaat een toer naar Engeland maken. Het vertrek is bepaald op 23 April a.s., waarna allereerst de Cup-Final bijgewoond zal worden en Maandag d.a.v. de wedstrijd Chelsea-Derby County. Dinsdagavond wordt een wedstrijd ge speeld tegen de Wimbledon Ass. F. C. Terminus-Competitie. Het programma der nog te spelen wedstrij den luidt: 18 April: AaxNAC, Sparta—Go Ahead. 25 April: NACGo Ahead. 2 Mei: NACSparta. 9 Mei: NACAjax. 13 Mei: Go AheadAjax. 16 Mei: AjaxGo Ahead. In verband met het terugtrekken van HBS wordt toch nog een heele competitie gespeeld. Amsterdam—Duisburg. Het Amsterdamsche elftal, dat 23 April in het Stadion in den stedenwedstrijid tegen Duis burg uitkomt, is als volgt samengesteld: Doel: Oerlemans (Spartaan); achter: Ohm (Spartaan) en Van Kol (Ajax); midden: Fer- wcrda (BI. Wit), Anderiessen (Ajax) en Hor dijk (Ajax); voor: Hamel (Ajax), Volkers (Ajax), Rutten (Ajax), Kuikens (Spartaan) en Homburg (BI. Wit). Reserves zijn: Spanjaard (WA), v. Asselt en Lietzen (BI. Wit) en Siebeles (DEC). De Natril. De Natris, dien men zoo langzamerhand in het vergeetboek waande, is thans door de Oos telijke Elftail-commissle „ontdekt" en door haar als linksbuiten op de voorkeurslijst van Oos telijke spelers voor het Nederl. elftal geplaatst. Om den N.V.B.-beker. Blijkens de offifcieele mededeelingen in de „Sp.kr." zullen de volgende ie klassers aan deze wedstrijden deelnemen: HFC, DFC, RCH, Blauw Wit, VOC, Ajax, UW, Excelsior, EDO, ZFC, HBS, Feijenoond, 't Gooi, Spartaan, He racles, Wageningen, Enschedésche Boys, Quick (N.), DOTO, Vitesse, ZAC, Enschedé, Hen gelo, Wilhelmina, Roermond, Eindhoven, NAC, Achilles, GW, Rriesland, Leeuwarden, WW, de Valk en Velocitas. Dat belooft dus een Intéressante serie te wor den. Zooals men weet, 1» ZFC bekerhoudster. ae ronde. Van de vastgestelde wedstrijden vermelden wij: UtrechtSDW, HeerenmarktSCA, Elec- traTOS, HRCAmstel, HortusDOS, Ra- piditas—AFC DONAR—RAP, ZW—Ned. Corinthiatis, APGSKW, LarenVoorwaarts NVOG—Kinheim, EDW—Quick (A.), Hollan- diaVolewijckers, AssendelftWFC, VVA Zilvermeeuwen, ADODl O, DHCFluks, SliedrechtXerxes, Hermes-DVSDelft, BMS Alphen. Vrijgeloot zijn: Alliance en Bato. De winnaars en de vrijgeloten zullen loten met de ie klassers voor de 3e ronde. Wijziging Wedstrijdprogramma. In verband met de bekerwedstrijden zijn o. m. alsnog uitgesteld: HVCAFC, Zeeburgia Baarn, SDWHortus, UtrechtQuick (A.), SEVAPGS, DHCSteeds Hooger, RFC Xerxes, VeloxSVW, FortunaLugdunum. N.-H. V. B. Zaandam: ZFC 1N.-H.V.B.-elftal, aanvang half drie, scheidsrechter Katoen. 3e klasse D. BarsingerhornSucces, aanv. 1.30 u., sch.r. Oudejans. Schagen 3Wieringerwaard, aanv. a u., sch.r. Noorman. 4e klasse E. Wieringen: Succes 2Schagen 3, aanv. a u., sch.r. K. Molenaar. Oudesluis aSVS 3, aanv. 2 u., sch.r. C. Geurts Jr. 5e klasse F (adsp.-afd.). Tuindorp: HRC bGeel Wit, aanv. 12 u., sch.r. Verhagen. Rauch-beker. AssendelftHRC. (Dezie wedstrijd zal wel uitgesteld worden, daar de thuisclub voor den Holdert-beker tegen WFC moet spelen en HRC idem tegen Amstel). Gouden Kruis. Middenweg: Geel Wit 2Texel I, aanv. 2 u., sdh.r. D. Kort. Bolweg: Helder 2Geel Wit 1, aanv. a u„ sch.r. W. Prins. Texel aHRC 4> aanv. a u., sch.r. Steinman. Het Noord-Hollandsch N.V.B.-elftal. In d!e op 11 dezer gehouden vergadering van de Elftal-Commissie van den N.-H.V.B. is het N.V.B.-elftal, dat morgen tegen Z.F.C..zal spe len, als volgt samengesteld: Mars ZVV De Jong Sporken Holl. Helder Schuit Bllnkhoff de Vries Alcm. Helder ZW Bos Elfrlng Freezen Mulders Reitsma Alcm. Alcm. Holl. Alcm. Helder Niet minder dan drie Helder-spelers zijn de eer waardig gekeurd in deze vertegenwoordi gende ploeg opgenomen te worden, hetwelk ongetwijfeld voor de vereeniging een heele eer is. Sporken, Reitsma en Blinkhoff zullen, daar kunnen wij van op aan, zeer zeker hun best doen ook door hun spel! in deze combi natie den naam van „Helder" hoog te houden. Bos, Elfring, Schuit, Freezen, Mulders, Reits ma, De Vries en De Jong kwamen ook den vo- rigen keer reeds in dit elftal uit, doch niet allen op dezelfde plaats. Of Jan Elfring, de a.s. in ternationale rechtsbuiten (een der oprichters van de V.V. „Alkmaar") ook als rechtsbinnen zal voldoen, is nog zeer de vraag. Het „Alg. Sportblad" schrijft nog over dezen wedstrijd: „Ditmaal wisten de Zaandammers te zegevieren, zoodat het thans wel eens aardig zal zijn, indien „de rest" voor een overwinning zorgde, temeer omdat de animo daardoor ver hoogd zou worden. Waar ZFC evenwel den laatsten tijd in uitmuntenden vorm is, staat vast, dat de tegenpartij goed voor den dag zal moeten komen, wil zij niet voor de 3e maal ge klopt worden". Het N.-H.V.B.-elftaL Zondag jJ. speelden te Alkmaar, op het VAFC-terrein 2 proefelftallen van den N.-H. V.B. tegen elkaar. Elftal A wist met 53 van B te winnen. Daarna is het officieele elftal samengesteld, dat er als volgt uitziet: Oudes, Alkm. 2, doel; Smits, Uitgeest en D. Sougé, Alm. i, achter; Grootveld, Helder 2; De Jong, QSC a en Klinkhamer, Alcm. Victr. 3, midden; WeeteJing, Zilvermeeuwen; Steens, ZFC 4> Nlc. Ran, Texel; H. Ran, Texel, en C. Donders, VAFC, voor. Het is wel wat opvallend, dat Grootveld ook gekozen Is, daar hij ontbrak in den proefwed- strijd, want hij was als reserve tegenwoordig bij den wedstrijd QSCHeiier. Wellicht dat zijn capaciteiten bij de E.C. voldoende bekend zijn, zoodat men hem niettemin een plaats in het N.-H.V.B.-elftal waardig gekeurd heeft. We verwachten dan ook, dat Grooveld zal zorgen, dat zijn verkiezing geen vergissing is geweest. Als reserve Is o. m. benoemd Z. Bouma (Geel Wit). 25 April zal het N.-iH.V.B.-elftal een oefen wedstrijd spelen tegen Alcmaria Victrix 1 op het terrein van VAFC te Alkmaar. De Adspirantendag. De Inschrijving voor de adspdrantenwedstrij- ,den is alsnog opengesteld tot 20 April a.s. Op de lijst van deelnemers ontbreken nog steeds de elftallen van HRC, Geel Wit en SVS. N ederlaagwedatrijden. Door den N.-H.V.B. Is aan de vereenigingen JVC en Anna Paulowna toestemming verleend tot het houden van Nederlaagwedstrijden. H-R.C.-nleuws. HRCAmstel. De ae ronde voor den N.V.B.-beker brengt den Racers tegenover Amstel. Dit wordt dan in een kort tijdsverloop de 3e visite, .welke de Amsterdammers aan HRC zullen brengen, hoewel steeds in vriend schappelijk verband. Thans staat er iets op het spel, want beide ploegen zullen natuurlijk hun best doen zoo lang mogelijk in de running te blijven. De wedstrijd zal dan ook wel op hoo ger peil staan dan idie op ien Paaschdag. HRC stond ook genoteerd voor den Rauch- beker en moest daartoe bij Assendelft op be zoek, wat wij wel vreemd vinden, daar de week tevoren voor dezen Beker tegen OSV gespeeld moest worden. Zoowel de Racers als Amstel komen zoo eterk mogelijk uit. HRC 4 gaat voor het Gouden Kruis de Texel- reserves bekampen en zal wel de 3e ronde be reiken. (Vertrek geschiedt per boot om 12 uur. Helder-nleuws. Helder 9Geel Wit 1. Beide ie klassers zullen elkaar morgenmiddag voor het Gouden Kruis op het Bolweg-terrein ontmoeten. In de competitie wist G.W. (of liever WGW) de wit- hemden' 3 winstpunten te ontnemen, zoodat er voor H. dus voldoende reden is voor revanche. Of dat lukken zal? GW^ beëindigde de compe titie als kampioen, terwijl Helder de 2e plaats bezet. We wagen ons aan geen voorspelling, maar dat de houders van het Gouden Kruis hun uiterste best zullen doen houder te blijven, daarvan kunnen de witjes verzekerd zijn. De wedstrijd vangt aan om half drie, scheidsrech ter W. Prins. Batavier-nieuws. Die Batavior-adspdranten spelen morgen op het Heldor-terrein en wel: 10 uur Heldor b en oBatavier a, 11 uur Heldor dBatavier b. Laden do adspironten zorgen op tijd aan wezig tc eijn en dat het oen paar plezierige wedstrijden mogen worden. Sparta-nieuws. De ontmoeting van een adspirant-elftal met een elftal der Zeevaartschool gaat Zaterdag middag niet door. Zoo mogelijk kaïn dit Zon dagmorgen om ia uur gespeeld worden. Zondagmorgen om 10 uur speelt SVS I vriendschappelijk met een HRC a en 3-combi- natie op het SVVS-terrein. Het tweede gaat op bezoek naar JVC voor een medaillewedstrijd. Vertrek met den. trein om half één. De a.s. kampioenen spelen hun laatsten com petitiewedstrijd tegen Oudesluis 2. Vertrek eveneens om half één. Succes, heerenl Geel Wit-nleuws. Het eerste en tweede elftal moeten spelen voor het Gouden Kruis en wel tegen Helder 2 en' Texel 1. Vooral voor het tweede ds dit een zware wedstrijd en daarom zal het tweede elftal zoo sterk mogelijk worden gehouden en de invallers voor het eerste uit het derde elftal worden genomen. Met welke opstelling het eerste uitkomt, is nog niet bekend. Het eerste gaat op bezoek bij Helder 2, ter wijl het tweede bezoek ontvangt van Texel I. Aanvang 2 uur, terrein Geel Wit aan den Mid denweg. Waarschijnlijk speelt het derde om 12 uur tegen een Helder-comhinatie, terwijl onze ad- spiranten op bezoek gaan bij HRC b, aanvang 12 uur. ELK.C.-nienwa. Na «enige malen om diverse redenen te zijn uitgesteld is voor a.s. Zondag vastgesteld de wedstrijd ZKV 3IFTKO te Zaandam. ZKV behoort tot een der zwaksten der afd. Er wordt definitief om 11 uur gespeeld, dus zijn wij 's avonds 6.13 in Helder terug. Laten nu vooral de dames en hoeren er voor zorgen present te zijn. Het bestuur heeft besloten den aanval te wijzigen en deze als volgt samen te stellen: Nel Kok, (Jlel Linneiubank, P. Bosch en Jan Harpe. Middenvak te als volgt: Gré Bakker, Agatha Kwast, Torn Connoman en Bortus Bruin. De verdediging heeft geen wijzigingen noodig. Zaterdag verplicht oefenen en wel van 8 tot 4 uur. Gymn. en Exercitie Vereen. „Pro Patria". Op den Zondag 11 April j.1. te Schagen ge houden jaariijkschen wedstrijddag, uitgeschre ven door den Turnkring Hollands Noorder kwartier, wist 'bovengenoemde vereeniging met haar Dames in den 2en graad' een 8en prijs en met haar meisjes- en jongensafd. resp. een 2en en een 8en prijs te beihalen. Heldersche Athletiek Kring. De jaarlijksche algemeene vergadering is vastgesteld op Donderdag 6 Mei, des n.m. 8 uur, in hotel „de Toelast". De heer J. Biere, voorzitter van de „Helder- sche Athletiek Kring" zal bij voldoende deel name een cursus houden over sport-tnassage. Deze cursus is gratis toegankelijk voor de leden van den H. A. K. Opgave tot deelname kan geschieden, uiter lijk tot en met 25 April aan den secretaris, Kanaalweg 2. Het afnemen der proeven voor het vaardig heidsdiploma van den H. A K. zal in Juni aan vangen. Evenals de N. A. U. en de N.-H. A. B. zal de H. A. K. ook kampioenswedstrijden houden. De bedoeling is, dat de H. A. K. kampioenen zoo mogelijk zullen worden afgevaardigd naar de kampioenswedstrijden van den N.-H. A. B., zij komen dan uit voor den H. A. K. en niet voor de Vereeniging, waarvan zij eveneens lid zijn. Eveneens zal worden getracht athletiekwed- strijden te houden op Texel, Wieringen en in Anna Paulowna. Duit. ter zee 2e kl. J. J. A. Schagen van I ./eeuwen le bestemd voor den dienst in Oost- Indlö en zal begin Juni daarheen vertrekken. Qff. vami. den MJSD. 2e kl. H. Dollekamp, dienende aan lbooid! van; Hr. Ma. Instructle- echlp van Speyk, la overgeplaatst aan boord van 'Hr. Mis. pantserschip Hoamiskorck. Bij beschikking van den- min. van mar. a. i. is off. van adm. 2e kl. J. P. Scheepmaker met ingang van 3 Mei aA geplaatst aan boord' van Hr. Ms. Tramp. 20 April sorg.-eeiner C. P. Bakker van Wachtschip Willemsoord naar de Kooij. 17 April: serg.-zvpl. J. Mulder ran Wacht schip Willemsoord naar de Kooij. 06 April: schrijvermaj. A. T. d. Beet van Wachtschip Willemsoord naar Schorpioen. 20 April: serg.-kok J. van Zijl van v. Speyk naar Wachtschip Willemsoord; id- 1- rteuno- glieee van Kon. Instituut naar O.zeedJtaz. 15 Mei': serg.-schrijver F. Wouters van Flo res naar Wachtschip Vlieeingen en beetemd den 2en Jluni por e.s. Insulinde naar O.-L te vertrekken; ld. P. C. Abblae van Schorpioen naar Flores. 1 Mei: serg.-hofm. J. B. Paechedag van Wachtschip Willemeoord naar O.zeod-kazeroo. 19 April: sorg.-torpr. J. Kleinpaste van Ou dere oedkaz. naar Z 8. 10 Mei: ifcorp.-maj. H. Groen van Wachtschip Willemsoord naar 0.zeed.kazerne. 24 Mei: serg.-mont. J. F. Baayene van ld. naar id. Off. van den MJSiD. 2e kl. H. Embroek te geplaatst boord' Hr. M.s flottieljevaartulg Soeanba, dat begin Jluni naar Ooat-Indlö zal vertrekken. Op vragen van het lid van de Tweede Kamer, den heer L. L. H. de Visser, betreffende door den commandant der Stelling Nieuwediep ten aanzien van het Marinepersoneel en den Bonid van Minder Marinepersoneel genomen maatregelen, in verband met een door het Na tionaal Arbeidssecretariaat uitgeschreven open bare vergadering te Helder, of de Minisetr be reid is zoodanige maatregelen te nemen, dat herhaling van het optreden van vice-admiraal C. Fock worde vermeden, heeft de Minister van Marine a. i. ontkennend beantwoord. De vermelde handelingen van den comman dant der Marine te Willemsoord zijn mij in hoofdzaak 'bekend; zij zijn verricht met in stemming van mijn ambtsvoorganger. Op grond van artikel 17 vap het Reglement betreffende de krijgstucht, vastgesteld bij Ko ninklijk besluit van 31 Juli 1922 (Staatsblad no. 476), krachtens artikel 73 der wet op de krijgstucht ls het militaire gezag tot bedoelde handelingen bevoegd, zoodat noch van aantas ting van rechten van den (nilltalr, noch van ontoelaatbare inmenging in de bevoegdheden en zaken vam bonden van het Marinepersoneel sprake kan zijn. Tegemoetkoming in de kosten van aanvulling van klooding en uitrusting. Bij Kon. Bosl. is bepaald, dat varlofsofficle- ren en verlofsadjudant-ondoroff. en daarmeo golijkgostolden, die in 1926 ini workolijken dienst komen, voor zoover zij geen jaarlijksche toelage voor roservo-personool genieten, niet resorveplichtig zijn krachtens de ponsioenwet voor de landmacht en minstens vier jaar in don rang van officier of vier jaar in dien van adj o.off. tot het reservepereoneol beboeren en een tegemoetkoming in de koeten van aanvulling van kleeding wordt toegekend ieder tot een bedrag vian dertig gulden. Ziek melden van militairen. In verband met de noodzakelijkheid, dat de militair geneeskundige dienst bekend ls met het door ziekte aan den dienst onttrokken zijn van militairen (statistiek, pensioenaanspra ken, enz.) te door den Min. van Oorl. het .vol gende bepaald: Wanneer officieren of niet ln een kazerne gehuisveste militairen beneden den rang van officier, wegens ziekte aan den dienst onttrok ken zijnde, behandeld worden door geneesheer, niet verbonden aan den militairen geneeskun digen dienst, behooren de betrokken militairen aan den commandant van het onderdeel, waan toe zij behooren, een desbetreffende verklaring over te leggen van deh hen behandelendcn ge neesheer. Indien zich te hunnen huize een geval van besmettelijke ziekte voordoet, moeten zij hier van onverwijld kennis geven aan vorenbedoel- den commandant. Dpze commandant zal bedoelde mededeelin gen zoo spoedig mogelijk ter kennis brengen van den chef vun den militairen geneeskundi gen dienst in het garnizoen. Stoomvaartmaatschappij Nederland. Banka, u., 16 April te Port Sald. Riouw, 16 April v. A'dam. Koningin der Nederlanden, u., 15 April v. Suez Bintang, u., 12 April te Singapore. Kambanigan, u., 14 April v. -Genua. SLngkep, t., pass. 13 April Perim. Jtohan die Witt, u., 14 April te Sahang. Bintang, 15 April te Batavia. Jlan Pieteraz. Coen, u., 15 April v. Soutihampton Nias, 16 April v. Oran. Prinses Juliana, t., 15 April v. Colombo. Rondo, 16 April te Londen. Kon. Hollandsche LloytL Zeelandia, u., 13 April v. Las Palma». Amstelland, t., 15 April v. Bahia. Zaanland, 16 April te R'dam. Gaasterland, 18 April te TaLcahuano. Kon. Pakotvaartmaatschappdj. Sibolga, 16 April te Belawan. Le Mlalre, 15 April te Sydney. Retch, pass. 14 April' Ftntetorre. Houtman, 16 April v. Singapore. Kon. NecL Stb. Mij—-Kon. West-Ind. Achilles, 15 April v. Anx Cayes. Adonis, 15 April v. Fiume. Berenioe, 15 April v. Vigo. Breda, u., 14 April te Callao. Brielle, 16 April v. A'dam. Clio, 15 April te Constantinopel. Geres, 15 April v. Constanza. Deucalion, 16 Aprtl te Genua. Delft, t., pass. 15 April Ouessamt. Fauna, 15 April v. Oran. Gamymedlea, 15 April v. A'dam. Habe, 16 April v. A'dam. Irene, 16 April v. A'dam. J'uno, pass. 15 April Gibraltar. Jan v. Nassau, t., 15 April Falmouth gopass Minerve 15 April v. Vigo. Neptumus, 15 April v. Taragona. Nerous, 16 April v. A'dam. Nero, 15 April v. Santander. Oreetee, pass. 15 April Gibraltar. Pluto, 16 April te R'dam. Saturnus, 16 April te R'dam. Theseus, 14 April v. Bllbao. Tellus, 14 April v. Palermo. Ulysses, 14 April te Piraeus Van Rensseloer, t„ 15 April Flores gepass. Veeta, 15 April v. Algiers. Venezuela, 16 April v. A'dam. Zeus, 15 April te Calomata. Holland—Afrika Lijn. Meliskek, 15 April te Pt. Natal Nijkeik. 15 April te R'dam. Klipfontein, t, 16 April te Suez. Saleier, u., 15 April te Dar-eoSalaam. Haleyon Lijn. Agmetapork, 16 April te Malta. Stad Aimstordajo, [pass. 16 April Oueawint. Holland—Amerika Lijn. Lochgoil, 15 April te Londen. Nitonian, pass. 15 April Llzard.^ Rotterdam, pass. 15 April Idzara. Blijdendijk, pass. 15 April Vlissingen. Rotterdam. 15 April v. Southampton. gpaarndam, 14 April v. Havana. Gaasberd ijk, 15 April te R dam. Biiderdijk, pass. 15 April Sable Island. Edam, pass. 16 April Ouessant. Lochkatriiie, 15 April te Vancouver. Holland-—Australië Lijn. Aagtekerk, 14 April te Newcaetle (N-Z.W.) Aknkerk, u., 10 April te Genua. Holland—Britsch-Indi# Lijn. KieldechU4 April v. Bomibay. Hoogkerk, -t., 12 April te Kurracboe. Schiedijk, 15 April v. R'dam Holland—O.-Axiö lijn. Oldekerk, 15 April te A'dam. Gearuna, 16 April te R'dam. HollandW eet-Afrika Lijn. AMreo. fc, 16 April te Accra. Reggestroom, 16 April v. A'dam. Vlioland, 15 April v. Aoora. Djocja, t, 14 April te Gr. Bassam. Jason, t., pass. 11 April Dakar. JavaBengalen Lijn Bawoan, 15 April te Rangoon. Calcutta, 14 April te Rangoon. Ceylon, 15 April te Java. Rotterdamschs Lloyd, Goronitalo, t., 14 April te Rangoon. Toiubora, 15 April te R'dam. Ternate, t., 13 April r. llangoon. Djambi, 15 April te R'dam. Blitar, t., pass. 16 April Gibraltar. Morauiko, u., pass. 16 April Polnt de Geile. Kertoeono, u., pass. 15 April Suez. Siantar, t, pass. 14 April Polnt de Galle. Sitoöbondo, 12 April v. Batavia. Kawl, u., 16 April t3 Maraoille. Rotterdam—Zuid-Amerika Lijn Alhena, t., pass. 16 April Ouessant. Alwaki, 15 April te Buenos Ayres. Waaldijk, u., 15 April v. Pemambuoo. Aldabi, t., 14 April v. Santos. Stoomvaartmaatschappij Oceaan Laertes, pass. 16 April Perim. Medan, 14 April te Suez. P'érseus, 15 April te Londen. Polydorus, 15 April te Londen. Tantalus, 15 April v. Fooohow. Melampus, 13 April v. Port Sald. Mentor, 14 April te Suez. Rheeus, 14 April te Colombo. Peisander, 12 April v. Penang. S&rpedon, 15 April te Penang. JavaChinaJapan Lijn Tjieondari, 16 April v. Shanghai. Tjikinl, 15 April v. Kobe. Tjimanoek, 13 April te Batavia. Tjiearoea, 14 April v. Singapore. Tjikinl, 13 April te Kobe. JavaNew-Yarfc lijn Euryadee, 14 April v. Boston Neleus, pass. 14 April Perim Veendijk, 15 April v. Port Sald. Esnzetco Lijn. Jonge Jlacobus, 14 April te Valencia. Jonge Anthonie, 15 April v. R'dam. van 15 en 16 April 1926. BEVALLEN: S. Verberne-Sprult, d.; M. Koot- stra-Schuui-man, d. OVERLEDEN: J. F. van Beek, 75 jaar. 15 April. Aangebracht door 18 korden»1960 tongen per stuk 036-0.50, 1300 kleine tongen per stuk 0.10020, 2 tarbotten 6—8, 20 kisten zetschol per kist 4—8, 70 kisten kleine schol per kist 0.75-420, 10 kisten schar per kist 1.50—2: door haringvtesohers: 890 tol harinr per tal 1202.45, 180 kg. ansjovis per kg. 0.42. 16 April 1926. Aangebracht door 6 kordera: 400 tongen per stuk 0.400.45, 220 kleine tongen per stuk 0.10—0.15 3 kisten zetschol per kist f 7.60— 9, 20 kisten kleine schol per kist 1766 4 kisten schar per kist 2; door haringvis^ schors: 360 tal haring per tal 1226 3597 kg. ansjovis per kg. 0.41-0.44; door' róggen- vieechere: 60 roggen per stuk 0.67. Eiorvoilliig Schagen, 16 April. 70421 kipeleren: brulng ongewegen 6.40 6.10, 8033 kg. 5.605.80; wit, omgewogen 55.80, 28—80 kg. 5—6.60, 80—33 kg. 5.606.70 per 100 stuks; 18100 eendeieren, 9 kalkoeneieren, 66 'kievitseieren. BROEK OP LANGENDIJK, 10 April. Uien 6.50620, drielingen 6 90-610, 2'«>. roode kool 3.308.80, doorschot 3—8.60, gele kool 2G0' D00nsch0 witte ƒ9 12.30, kroten 0.401.20, rabarber 8.60, alles per 100 kg. Aanvoer: 2075 kg. uien, 250 kg. peen, 9500 kg. roode kool, 43,500 tg. gele koel, 16,500 kg. Deen&che witte. N(X®1DBÖHAIW0ÜL)E, lfl April. Uien 6—5.80, drielingen 7—760 grove ff' «O-a M. w» 4.30—650, ÜTS 3 gele ko°l f 3-60-630, Docnsche 9-60—n-OO^ oHes por 100 kg. Aanvoer 9000 kg. uien, 81,200 kg. poen,83,400 kg. roode irool, 25200 kg. gele kool, 88,000 kg. Deensche witte. Nederlandsche Eierveiling Amsterdam. 16 April. Hot prijzenbeeld te ongeveer gelijk aauvooigaande week. De kooplust was heden 'bepaald slecht. Engeland bericht een vaste van productie. Mén besteedde heden in Amsterdam: 152/54 4.95—5.15; 54/60 y&J6-2fi^-7°; 58/60 6.35- 6.0j; 60/60 5.55—6.30; 62/64 f 5 956 55- 64/66 6.50 6.50; 66/68'S-7.10 f 64/54 5.10-5.60; 56/58 6 60/62 6.95- 9(2-^05 25~6 75: 64/66 f 6.85-7; 66/68 Esndeieren 5.25—45 4 4 J ii 3 It t 3 3

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1926 | | pagina 14