SPOOT. Voetbal. De wadstrijden ven Zondag. v. b. VOOR DEN POLITIERECHTER. Zitting van 20 April. Niet tevreden met zijn portie. Een sluiswachter te Helder, 'n stevige kerel, was wegens hevige wederspannig- heid tegen de agenten Tiesen, Veltman en Willemsen in den nacht van 1 op 2 Februari veroordeeld tot 2 maanden ge vangenisstraf. Dit minder hoopvolle vooruitzicht trok den kustwachter niet sterk aan, derhalve was hij in verzet tegen het vonnis gekomen. Beweerde nu te zijn aangesloten bij een geheelonthou- dersbond, hebbende het vaste voornemen niet meer te zondigen door onmatig- en wederspannigheden. Hij verlangde een voorwaardelijke straf. De officier was niet genegen den op posant zijn zin te geven en vorderde be krachtiging van het vonnis. Dè politierechter toonde zich ook niet bepaald geestdriftig, maar wil nog eens 'n nader onderzoek doen instellen naar het gedrag van den opposant in den laatsten tijd. Valt dit in zijn voordeel uit, dan bestaat de mogelijkheid dat de politie rechter den wensch van den man zal in willigen. Gemakkelijke handel ln 2e hnrwVy artikelen. Een bekend scharrelaar te Helder vond in don gang van een hotel een vloerkleed, dat hij beschouwde als te zijn afgedankt. Hij nam dit kleed brutaal weg, ten einde het voor een gulden te verkoopen aan 'n uitdrager. Maar het kleed was nog heel bruikbaar en niet afgedankt, maar in do gang neergelegd om te worden uitgeklopt. De hotelhouder zag zich genoopt zijn eigendom weer voor f 4.terug te koopen. Maar de gemakkelijke tweedehands handelaar, die wel meer zulke linke streken uithaalt en 'n flink strafregistertje heeft, kreeg heden ook z'n aandeel thuis in den vorm van 1 maand gevangenisstraf. Een jongen dronken gevoerd. Voor bovengemeld niet zeer vereerend feit moest zich verantwoorden een melk rijder van hier. Hij had in den nacht van 13 op 14 Maart in het café van zijn broeder, waar hij bediende, een 17-jarig boerenknechtje uit Julianadorp zooveel bier laten slobebren, de jongen zegt acht potjes voor f 2.50, dat hij zoo dronken raakte als een maleier, zooals door den agent De Haan werd geconstateerd. De officier noemde het een ernstig misdrijf, iemand zooveel alcoholhoudend vocht toe te dienen, ddt hij het bestuur over zijn zintuigen verliest. De grootste ellende kan daarvan het gevolg zijn. Het openbaar ministerie eischte dan ook niet minder dan f 50 boete of 50 dagen, waarop de politierechter de straf reduceert tot f 40 boete of 40 dagen hechtenis. KamptoenaeJttap van Nederland. Zoo oo®enecbIJmlljk soa men denken, dat hot met de Westelijke anjjitunatlo gedaan la. Immers, de kampioenen van de afdeeling I en II kregen weer klop van de provincialen. Wi, gelooven eöhter, dot dit verechljiiisel meei schuilt ln de omstandigheids dat niet de sterk ste Westelijk© elftallen den «eretitel behaal; don of Ajax het er wel1 jk zonden Spara en HBS hebben afgebracht - en ook dat voor de „Hollanders" de aardig heid er een beetje af gaat. Hoe het ook het was een slechte dag voor heb Westen. Vooral de Stormvogels stelden' teleur, zij wa ren toch wol tot een zege ln staat. Het geluk was echter niet Be Qxück, dat bovendien zeer enthousiast speelde. Sin de Groningscha doel man, Barabomnat, was in prachtconditie. Bij' die Utmuidenarep ontbrak het hoodlge verhand. Reeds na 6 minuten namen de gasten uit aan vrijen schop door van Linge de leiding. Berst kort voor rust benutte Houtkamp een voorzet van Boakelaar, zoodat mot 1—1 gedraaid werd. In da tweede helft werd verwoed om de lei ding gestreden) Be Qulck was het fortuiDr lljkst. Ben schot van die Haas besliste den strijd (1—2). De wedstrijd to Botterdam is nog op 't nippertje door Enschedé gewonnen, hoewol de OostoHjken gedurende driekwart van don wedstrijd sterker waron. Zij begingen echter de. fout om bij een 3—0 voorsprong to gaan verdedigen, waardoor Feljonoord het spel kon verplaatsen. De gaston opende do aoore door Fröhlich, terwijl even véór rust een dioor dozen speler genomen vrijen schop door Grobonl werd benut. Rust 02. Na de har- vatting was het woord weer aan Bnachad/ó, en al gauw had de Boor een dloor Nagel opge- brachton ibal ln do touwen gejaagd. Feljonoord had toen niets meer ln to brengen. Echter be gonnen de gasten toon te verdedigen en dit gaf Feljonoord moed. Toon' Verbeek na een dool worsteling een tesenpunt gemaakt had, waren die bordjes verhangen en mochten do bezoekers van goliuk sproken' dat alleen Pjjl nog het net vondl en het dus ibdj 82 bleef Hst lijdt nu geen twijfel of de eeretdtel bol landt in Maastricht of Enschedé. Da stand Is nu M.V.V. 0 E 6-2 4 2. Enschedé 4 8 1 12—4 7 1.76 Be Qulck 3 1 2 B—11 2 0.60 Stormvogels t 12 86 1 0.83 Feljonoord 2 - 2- 6—7 Afd. I (Westen) Promotie se klasse. Hilversum leoft aan de verwachtingen be antwoord en »on flinke zege op Unitas be haald, welke reeds ln de eerste helft werd verkregenBitter, Kramp en Helderman maakten de doelpunten. In de tweede' helft deden de Gtroummers vruchteloos moeite den achterstand to verkleinen) het bleef 3-^). De Gooilanden hebben nog slechts één punt to behalen o» Ie klusser te zijn, zooals het staatje ugatooub: HilversnP 8 8 80 6 0. D.E.a 8 0 -i 1 fl—7 4 1.68 Unitas 4 4 B10 ae kitsse. DO? heeft met Hercules de punten gedeeld (iij zoodat de thuisclub uitgespeeld is en degradatiewedstrijden moet. spelen tegen Zee- en Baarn. klasse B. Is er toch in geslaagd den leiders een netfeilaag toe te 'brengen; met i—o kreeg QSC klöp. Promotie 4e klasse. ZRC (kamp. 4 A)Zaanlan'dia (No. laatst 3 A) 22. De stand ls nu: ZRC a 11 54 3 1.50 Zaanlandia a a .33 a i.- ODE "2 1 1 34 1 o.go Neerlandia (No. laatst 3 C) kreeg op eigen grond van ZNC (kamp. 4 B) klop met 40. Ook hier staan de4e klassers er dus goed voorj ZNC a a 71 4 a. Neerlandia ai 1 3—4 a 1. Victoria a a 15 4e klasse B. TCA—DSV 0—4. Reserve ie klasse. Spartaan aRCH a 3—3. Promotie reserve ae klasse. WA a, de hekkesluiter der reserve ie kl„ verloor thuis van Hilversum a (23), zoodat het dus practisch gaat tusschen Hilversum en Alkmaar: Hilversum 2 2 g3 4 2. Alcm. Victrix a 1 i 6—a a 1. WA a a a8 Reserve ae klasse B. DOS 2—Hercules a 10. De degradatie is hier nog steeds niet beslist. Promotie Reserve se klasse. AFC 3 (kamp. res. 3 B)Voorwaarts a (kamp. res. 3 C) 80. Reserve se klasse B. DEC 3—ODE a 4—1. Reserve ae klasse C. Baarn aHercules 3 32. Kampong aAl len Weerbaar a 3a. Afd. 13 (Weeten) Promotie ae klasse. Een geheel ander Haarlem dan in vorige wedstrijden speelde, kwam in de Residentie tegen VUC uit. De roodbroeken waren goed op dreef en speelden met geestdrift. Hoewel VUC door Dill de leiding nam, maakten de ie klassers even voor rust door Brakèl gelijk. In de tweede helft miste Haarlem een strafschop, doch Huisman maakte dit weer goed door het winnende doelpunt te maken. Door deze a1 zege is de kans voor Haarlem nog niet ver keken, vooral als het protest tegen CW toe gewezen wordt. Volgens de „Sp.kr." 'heeft de scheidsrechter verklaard door den grooten af stand en de felle zon niet duidelijk te hebben kunnen waarnemen of de maker van' ihet win nende doelpunt buitenspel stond. De beide neutrale grensrechters verklaren echter nadruk kelijk, dat het doelpunt niet had mogen wor den toegekend. Er is dus nog hoop. Promotie 3e klasse. Tronsvalia (No. laatst 2 A)—Lugdunum (kamp. 3 A) 0—0. Olympia (No. laatst 3 B) Merwede (kamp.-. 3 D) 01. Promotie 4e klasse. Scheveningen (kamp. 4 B)—THB (kamp. 4 A) 4—1. Promotie Reserve ae klasse. UW 2 (kamp. res. 2 A)—Unitas 2 (No. 2 res. 2 B) s—2. Promotie reserve 3e klasse. VUC 2 ('kamp. res. 3 A)—VOC 3 (No. 2 res. 3 C) 1—4. Afd. III (Oosten) xe klasse. De tweede beslissingswedstrijd Arnhem gespeeld ie eveneens onbeslist ge ëindigd. Qulck nam door v. d. Kamp de lei ding, doch nog voor rust maakte ZAC gelijk. Na de hervatting namen de Zwollenaren zelfs de leiding, doch v. d. Kamp maakte er 2—2 van. Ook na verlenging bleef dit zoo, er wor It dus ten derden male gespeeld. Afd. IV (Zuiden) ie klasse. WiLhelmina heeft het genoegen mogen 8 ma- ken het ongeslagen record1 van MW de eenig overgebleven ongeslagen ie klasser te breken. Dorenbosch maakte in de eerste helft het eenige doelpunt Door schitterend verdedigen van Van Haeren kon' MW niet tegenscoren ei» bleef het 1o. Wilhelmlna be zet nu de tweede plaats. Promotie ae- klasse. MZM (kamp. a C) is er ln geslaagd de ie klassers een kleine nederlaag toe te brengen. De Valk kreeg met 21 klop. Roosendaal ondervond de meerderheid van PSV (0—3), dat wij wel weer ln de ie klasse zien terug keeren. Afd. V (Noorden) Promotie ae klasse- Aangezien GVAV den ie klassers de tweede nederlaag bezorgde HSC verloor met 4—0 zullen de Hoogezanders wel degradeeren. De kansen van Sn eek zijn' heel mooi. Een gedeelte der Sportrubriek moest we gens plaatsgebrek tot een volgend nummer blijven liggen. N.-IL V. B. 'Punnorendj: Punneonatoljn 1N.-H. V. B.' elftal 2—2. 0o klamp EL IJIVÖTexel 2 6e klasse P (adspi-afd.) HBlO a—Geel Wit 8—1. Bauohbebev. ZFTO 8Alcanarla Vlotrlx 9 0—8. Gooien Kruist HBlO 8HeldOr 9 (uitgestald), SVB 1-Geel Wit 0 2—0. ILR.O,Afax 0—0. Den prochtwiodstrijd. Enthousiasme zegeviert over techniek. Strenge doch goede leiding). De laatste wedstrijd van Arta. Overzicht Wc schreven naar aanleiding van deze match ln bet no. van Zaterdag: „HBO krijgt nu nog een» gelegenheid to toonen, waartoe zij in staat ie." Nu, dat is zoo uitgekomen, enorm, zooals de roodhomdon zich geweerd hebben, ze hebben zichzelf overtroffen! Da w i 1 orai te wlnnon bezielde hen allen on vandaar het élan waarmedo gespeeld ls. Doch niet alleen dat hun spel zich d©or geestdrift onderscheidde, ook ln technisch opzicht viel er veel te loven. Zooale doelvsrdediger, llntoeibacfc on spil de zen middag speelden, hebben wij nog niet van hem gezien, terwijl het deolpunt van dien middenvoor met recht eeni „beauty" was. De vrij krachtige wind stond van doei tot doel en dat zal wei de oorzaak geweest zijn; dat er *an het samenspel ln de voorhoede maar weinig terecht kwam; er werd echter stug doorgezet en flink opgezeten en daardoor wa ren hun aanvallen meermalen gevaarlijk. Werkelijk, HBO heeft aan kranige partij ge speeld. Dit val temeer op, daar de gasten- hier hsusch niet met een „stelletje" kwamen. De Ajaxleden, die vergezeld weren van hun trai ner, hebben het publiek laten genieten van een keurige partij voetbal. In veel ouderdee- len van bet spel waren zij de roodjse de baas, waarbij vooral het voortreffelijk» p&sseoren moet genoemd worden. De 'bal' werd met het oog op den wind moei laag gehouden en- er waren momenten, dat het leder soms heel van achter naar voren opgebracht werd, dat een Racer inaar kans kreeg er zich meester van te maken. Doch de heeren deden1 het wel eens to „mooi" en te lang, wat bij de H.-verdedi- ging, zooals deze thans spoelde, geen resultaat opleverde. Toch ls er door hen, vooral dn de eerste helft, verdienstelijk geschoten, doch maar weinig fortuinlijk; waarbij komt het etscellente werk van' den roeden doelman, die ln extra-vorm was en zelfs oen strafschop hield,_ De wedstrijd heeft een goed verloop gehad'; af en toe was het spel wel eens te stevig, doch tot exceseen is het niet gekomen. De Ajaxiden gebruikten, toen het tegenliep, nogals eens hun ellebogen, doch scheidsrechter Hageman hield de teugels strak en strafte de geringste overtreding Vandaar het groot aantal vrije schoppen, waar van Ajax de meeste tegen zich kreeg. Huldiging Artz. Alvorens de match zou aanvangen, had er eerst nog een klein» plechtigheid plaats, want de rechtsbinnen van HiRO speelde zijn laatsten wedstrijd, daar hij eerstdaags naar Indlö ver trekt. In hem verliest KRG een trouw en verdienstelijk lidj de laatste 2 camp.-seizoe nen is hij, spelende ln het la eltfal, schier alle wedstrijden present geweest. In menige daar van ls hot zijn oer-hard schot geweest, dat zijn olub de zege deed deelachtig worden. In den beginne nogal individueel, heeft hij later on der leiding van Bollingten zich ook meer op het samenspel toegelegd en wie hem ln bet thans afgeloopen seizoen aan het werk gezien heeft, zal met ons beamen, dat zijn partners niet voor niets naast hem liepen. Praoses Thljsaen herdacht ln een sympathiek speechje zijn verdienste on offreerde hem namens de veoneenlging een fraai bloemstuk, vergezeld van een driewerf hoera van zijn medespeler». tusschen Quick en ZAC nu op het Vitesse-terrain te gasten houden terdege rekening mot denj^d, houdien- den hol laag en paseeeren uitstekend. Vooral' middenvoor en reabtebinnen kunnen goed met elkaar opschieten; do°k Bsijor te niet te geraken en succes blijft dan. ook uit. Omnerwacht» konut dian eon igwal, dook juist aan den kant, waar hij niet verwacht wordt. Want als eerst Helder zich vlak voor doel 0011 mooi© Va-tia ontnomen hooft gezlon, daar oen A.-back out trapt, gaat de roodo linkervleugel er vandoor, Luit krijgt do kans van don dag, doch hij wacht ©on moment te lang1 on wordt van den bal weggewerkt, waarna zich een korte TnAjir hevige strijd voor de A.-vesto afspeelt, waaraan Ptrins tenslotte onder don- derend gejuicht een einde maakt, door den bal onhoudbaar ln te zetten. Er ie don 10 min. gespeeld. Dit succes was onverwacht en bracht er -bij de roodjes het aoodige vuur ln Gewon nen was er echter nog lang niet) de blauw- hemden laten het er niet 'bijl zitten, Toos moet oorner trappen, een vrije schop door Ajax komt mooi Voor doel, Jhirriaans zet zijn -hoofd onder den bal, doch deze gaat juist naast. Do H.-ver heeft een zware taak, daar de bal door den hevlgen wind bijna niet weg te krij gen le on bovendien te hoog gespeeld' wordt, wat dubbel gevaarlijk le. Het blijft dan ook spannen voor de rood» veste; de kleine rechts binnen) werkt geducht, doch hij heeft geen gTeintje geluk. Na 26 min. wordt een te ver opdringen van de backs Ajax 'bijna noodlottig, doch de linksback weet door corner te trappen onheil te voorkomen. Deze, goed genomen, -brengt veel beroering, doohi het loopt nog goed af. De Racers wonden telkens vurig aan gemoedigd en houden nog evon vast, van Heeswljk moet zelfs eenmaal ultloopon om erger te keeren. Doch dan hernemen de Ajaxi den het offensief»en worden wij weer vergast op hun accuraat samenspel. Doch Inmiddels is de H.-verd. met don wind meor vertrouwd ge raakt en speciaal Goudswaard! en Hoenderdos laten zich nu gelden. Bolhaar schiet bijna ln eigen doel. De linkshalf van A. probeert het met een ver schot, zonder euooee evenwel terwijl een vrije schop hem evenmin wijzer maakt, daar de Bacing-doelman op de goede plaats staat. Do rechtsbinnen is ongelooflijk handig en als hij er zich geheel alleen door gewerkt heeft, schiet hij hard in, doch al weer mis.[Den uitval, geleid door Prins, bezorgt Artz een kans, doch hij schiet in hét zijnet. Ais Tooe dien bal te laag kopt, wordt hij be straft met een vrijen schop, welke Boijer stopt. W-eer een aanval van Ajax, besloten met een fraaion omhaal; doch de -ból gaat net naast. H. b^pekt hog eens door, Helder staat in een prachtige positie, doch hij geeft het leder nog over aan Artz, welke de kans ver prutst. Dan is het rusten. De 0o helft, Ajax heeft een verandering in- de opstelling aangebracht en krijgt nu den wind' tegen, wat voorloopig niet merkbaar is, want door mid del van hun rechtervleugel- dringen zij reeds direct gevaarlijk op, doch de roode verdedi ging ie paraat en vooral Hoenderdos red keer op keer. Na 13 min. weet H. zelf een corner te forceeren. doch de gasten komen weer terug, waarna de linksbinnen een mooie -kans onbe nut laat, wat weer geneutraliseerd wordt daar Artz aan den anderen kant hetzelfde doet HBlO kom er gaandeweg boter ls; na 17 min. een doorbraak van links, Helder krijgt den bal en van flinken afstand zet hij hoog in den hoek, van- Heeswljk grijpt te vergeefs, en luid gejuich verkondigt dat' H. den voor sprong. vergroot heeft. De blauwheanden vallen thans verwoed aan en passen ongeoorloofde trucjes toe, doch de heer Hageman doorziet dat en straft onverbiddelijk. Het is nu een spannende strijd, want H. is nog evenmin te vreden. Helder krijgt weer een kans. doch hij wordt te veel bemoeilijkt, terwijl de A.-lluks- buiten over het doel edhlet. Beijer wordt bijna verrast doch hij weet zich nog te herstellen. Het blauwe binnentrlo gaat er dan gezamen lijk, fraai samenspelend, vandoor, doch Toos west hoewel vallend, den bal nog weg te wer ken. (Ben mooi staaltje!) Sch&openköttor richt hoog op doel, doch de A.-doelman stompt den -bal over de lijn. De laatste minuten zijn weer voor Ajak, doch het schieten ls nu slecht. Ze krijgen nog een kans voor oen tegenpunt als Lult hands imaakt, doch Beijer weet de penalty te keeren. Even later komt het einde met een ongedachte zege voor HBO. Het spolverloop. Toen was het opstellen en we zien de -belde teams aldus: ILR.C. Beijer Augustoljn Hoenderdos Bolhaar Goadiswaardt Christlani Sohapenkatter Artz Helder Prins Lult O Ten Hov© Bwluikl Jtorrfaane v. Dijcfe Iseger Andr lossen Dubols Marton» Arend» do Vlieger Ajax van Heeswljk De ploeg bestaat dus uit 1 epoler vau het le elftal (Andrieeson)9 van het 2o en 1 van het 3e elftal (Arende). Van het Ajax-eiftal, ln ons blad van Zater- vermeld, ontbraken dus de Kruijff (rechtsback), Schetter» (linkshalf) en Twolker (linksbuiten)Ze waren vervangen door Arend s, Marton» on Ton Have. Hierdoor was do opstelling gewijzigd. Daar do thuisclub don toss verloren heeft, trapt Helder om 7 min. bvor half drie af, tegen dgn harden wind -in. Ajax, in lichtblauw shirt en witte broek spelende, ls direct in don aan val on rood» ln de eerste minuut wordt na mooi spel van don rechtervleugel Beijer op de proef gesteld, doch 'hij «topt goed. Herhaal delijk verkeert zijn heiligdom in gevaar, de HBlO heeft de overwinning volkomen eerlijk verdiend. Wel liet Ajax beter spel zien en heeft dooreengenomen moer aangevallen, doch daar tegenover staat het geestdrift'ge spel van HBlO en haar enorm verdedigen, wat toch ook bij het spel behoort. En bovendien behoort een keeper ook bij een elftal. Hij, wiens spel beslist tegenviel, was degene, die zijn laatste match speelde. Artz was beslist nog onder don indruk van de. huldiging. Zijn schot was finaal zoek. De Gouden Krute-wedlstrtjd KRO 8—Helder 2 vond' geen doorgang, daar d'ezo op hetzelfde uur was vastgesteld ai» HBOAjax. Heldor-nieuws. De adspdiunten. 's Morgens om 10 uur speel de Helder A tegen ZVB 1, welk» wedstrijd ver diend met 6—2 gewonnen werd. Br weid goed spel door A te zien gegeven; vooral het laag houden van dien 'bal was ln orde. B speelde vervolgen» om 12 uur tegen SVB A en ook hier zegevierden de witte kleuren. 68 waren die cijfers. Do witjes spoelden een mooie partij, waar de Sparta^jongon» niet tegen opgewassen, waren. Heldor speelde tegen SVB B, doch toen het 8—0 voor H'. stond, werd er gestaakt daar er een tekort aan spelers kwam. Hel dor D nam revonche door Batavier B, waarvan met 20 verloren werd, ditmaal inet 101 in te maken. 1 Do volgende week zal Helder E, het jongst© adspiranten-alftal, zijn len wed strijd spelen. Met dit al le het weer een succesvol lo dag voor de adspiranten geweest. HeldorK.F.C. 0—0. Zondag benutte Hel der haar vrijen Zondag tot 'het spelen van een oefenwedstrijd tegeni den 2e klasser EFO, d© club welke 'H. het vorig seizoen de kan» oniW nam om 2e klasser te worden. Heb was geen ideaal voetbal weder, maar de belangstelling voor deze match was toch tamelijk groot. Hoe wel bedde ploegen gehandicapt uitkwamen Helder zonder Bak en Reitsma, terwijl do gas ten met 10 menschen uitkwamen ls er toch verdienstelijk spel geleverd. Helder heoft ver- dien gewonnen en ware de Koager deelman niet zoo enorm op droef gbweest, dan zou de score beslist hoogor zijn geweest. Do ver anderde voorhoed© heoft niet ln alle opzich ten voldaan en speciaal Wieringa, do opvolger van, den „beroepsspeler" Homoman, viel tegen. 'Hij zal ln de promotiewedstrijden beter voor den dag moeten komen. Toen de heer Laimmiers, die met d© leiding belast was, de ploegen in het veld floot, ont brak bij KFC van de Broeoke op het appèl. Daar Boogaard- den toss gewonnen had, ver koos hij natuurlijk hot windvoordeel, zoodat K. om 235 den bal aan hst rollen bracht. Na 36 min. spelen krijgt Helder loon ken, want al» Koen den 'bal naar UAk® en deze weer voor doel komt, 1» hij- het van t Hof onhoudbaar weet te passearon. V resteerende 10 min. zijn, behoudens- nw k-ele uitvallen van K., geheel voor liei doch rust komt met onvarnnderdBn sta™. De wdtheinden spelen d» 2e helft togen wind* doch- dat was voor hen geen beletsol om het spel weer direct in handen te nemen. Er wordt tactisch gespeeld en d© bal bleef steeds mooi laag bij den grond, in tegenstelling met do Koogers, dio nogal eons „vnnrpijlden". Bij een mooien aanval van den witten linkervleugel volgt een laag hard schot op doek doch de bal wordt nog op de doellijn gestopt en cor®^1 ■gewerkt. Na een aanval van de K.-voorhoede, krijgt de H.-dinksbulten den hal te pakken, hij brengt keurig op tot v-lak- voor doel, imaax weet dan nog naast te schieten. Als dan ©on hoekschop voor H. niets heeft ftpgele krijgt K. een vrijen schop 1» nemen, waaruit een corner ontstaat. Ondanks don hinderlijken wind wordt het spel van H. steeds 'beter en H. is nu zelfs ln de meerderheid. Do gasten zet ten er alles op om de eer te redden, doch de witte verdediging is zonder pardon en imet 2—0 voor Helder floot Lammere voor het laatst. B. Helder heeft, dn verband met interne kwes ties, voorloopig uitstel gekregen van het spe len van promotiewedstrijden. Berst wanneer er klaarheid in deze is gekomen en de Comm. van Onderzoek naar imaandenlangen „arbeid" beëindigd en uitspraak' heeft gedaan, zal Hel der haar restoerend© matches om het 2e klasse- schap Spelen. Niet eerder. Wielingen. Sucoos-nicmwa. J.J. Zondag kwamen bij Succes op bezoek d» bolde NVV-elffallen van Nieuwe Niedorp. Om 1 uur speelde Succes 2 tegen NVT 2. Succes speelde tegen wind, waardoor N. even in de meerderheid was, tengevolge waarvan N. twee maal ©on doelpunt wist to maken. Do rust ging in met 2—0 voor N. Na do rust werden de bordjes verhangen en- was- 0. het meest du den aanval. S. weet den achterstand to ver kleinen tot 2—1. Evon later krijgt N. een pénalty te nemen (31). S. ie nu geregeld in de meerderheid. Einde komt met 81 voer N. Hierna komen de beide eerste elftallen in het veld. B. speelt met 2 Invallers, waardoor zij wol ©enigszins gehandicapt ie. De N. inid- voor brengt den bal voor den wind aan het rollen! en gaat direct tot don aanval over en ls dan ook gevaarlijk voor doel. Enkele scho ten gaan over en naast. Wannoor de S.-back den bal even van "richting verandert, heeft N. de leiding (1—0). Ook de N^kooper moet en kele molen handelend1 optreden, N. weet 20 te maken, waarna S. uit oen vrije trap 21 maakt. Do S.'Ors combtnoeren aardig, doch ook hier ontbreekt het gewenschte schot. Als N. nog 8—1 gemaakt lieeft, gaat die rust in. Na de rust krijgt S. bet windvoordool en is dan' ook even in de meerderheid. De N.-aanvanlLefl zijn echter gevaarlijk. Als de S.-keepor oen bol in 't veld wil trappen, loopt een NVVer ln en wordt de bol tegen hem aangeschoten, aoodat deze ln het doel verdwijnt (41). Hierna maakt Wim voor 8. 42. Intusschen krijgt het spel ©enigszins een forsch karakter, waar tegen de scheidsrechter niet optrad on er ont zettend op den man gespeeld werd. Peereboom van N. maakt onhoudbaar 6—2. Vrij maakt spoedig voer S. 68. Het spel begint aanmer kelijk te verslappen. N. maakt 68, waarmede het einde komt. Scheidsrechter Lucker van Helder, welke beid© wedstrijden leidde, kon ons lang niet voldoen, zijn optreden was veel te laks. Naar wij vernemen komt ast Zondag het PTT-elftal van Helder alhier eon vriendschap- palijken wedstrijd tegen Succes 1 spelen- Jullanadorp. J.V.C.-nleuws. Zondag speelde JVC haar laatsten compe titiewedstrijd tegen Texel 2. Qm twee uur floot -scheidsrechter Stemman de elftallen in het veld. JVC speelde eerst voor den vrij ster ken wind en was daardoor sterk in de meer iderheid. Zij wist dat dan ook in een drietal doelpunten uit te drukken. Een vierde doel punt werd geannuleerd, doordat de bal, voor dat hij in -het doel geweest was, reeds uit was geweest. De rust ging dan ook ln met? 30. Na de rust kreeg Texel 2 het windvoordeel. Toch was JVC voortdurend in den aanval en wist dan ook vrij spoedig een vierde doelpunt te maken. Texel 2 kwam door een gelukje aan een tegenpunt. De keeper schopte den bal het veld in, juist tegen een 'speler van Texel 2 aan, die den bal retourneerde in het JVC-doel. Even later kreeg Texel 2 een penalty te ne men, die benut werd. Texel 2, hierdoor aange- moedïgd, kwam in het laatst gevaarlijk opzet ten, maar wist toch geen verandering in den stand te brengen. Einde 42 voor JVC. Schormwcdstrijdcn van den Koninklijken Officier» SohormbonA. De Adelborsten behalen den len prijs ln de korpswedatrijden voor leerlingen van Inlichtingen van militair onderwijs. Bovengenoemd© wedstrijden werden gehou den 20 tot on mot 24 April J.1. In dien Dieren tuin te JsGravenlhage. Aan dozo wedstrijden waren verbonden wedstrijden du korps en porsomeolo wedstrijden voor leerlingen van Inrichtingen van Militair ondlerwije. HiervooT hadden ook d© Adelborsten) ingeschreven. Op den 28en April v-im. 9 u. 80 werd aangevangen met personeel degen. Deelnemers van d© Adel borsten waren: v. Geen, v. d. Horst, Derksemn en Dauw v. d-. Krap. Do drie laatste komen d© le rond© met goed gevolg door en plaatsen zich voor d© volgende rondo, allen geven ln deze periode goed schermen te zien. Ook Dauw v. d. Krap had overgegaan, doch ver loor de barrage partij, waardoor hij afviel. In d© demi-finalo ls v. Goon nipt zooals ge woonlijk, bijna zou men zeggen, hij geeft zich niet geheel, 't gevolg is dat bij niet voldoend© partijen wint om zich te klasslëoron voor den eindstrijd. Dorkseana daarentegen doet van zich spieken door zijn fraai werk, hij wordt hiervoor beloond door in de finalle to worden opgenomen. In d© finale wordt door alle deel nemers zeer productief geschermd, hot bost© beentje wordt vooTgozet om voor den besten prijs in aanmerking te toornen. Derkseana weet zich ook hier to handhaven en behaald den 8en prijs met eon zeer goed© prestatie, daar zeer goed© schermers aan deze wedstrijden deel namen. In de le poule's werd om 1, ln do poule voor de finale om 2 touche's geschermd. N.m. 8- uur werd aangevangen met do korps wedstrijden op sabel voor leerlingen van in-, richtingen voor militair onderwijs. De jonge lui vonden hot- niet erg prettig zoo laat te moeten werken. Hier ie iets voor te zeggen, als men weet, dat juist die schenner», die in korps uitkwamen reeds den geheelen dag op dén looper hadden gestaan en nu t vooruit zicht hadden tot ongeveer middernacht te moo- 'don doorwerken, en het ook den volgenden dag volle kracht doorgaan zon zijn. Het 1» dan ook zeer zwaar werk geweest voor deze jougelui, dl» ar voor hun korps en voor per soneel uitkwamen, daarom hulde voor het geen dloor hen wend gepresteerd en 'bereikt. Voor de korpsrwedlstrijden hadden 10 korp sen ingeschreven. Sterk favoriet meende men de K.M.A. en de H. O., doch ook de Marino dacht men een goed© kans toe. In verband imet een en onder koek men wel wat ver baasd en teleurgesteld; teen bleek dat «de Adelborsten zich allen van hun 'boste zijde 11». ton zien, heel weinig partijen verloren en van het begin tot het einde zich op d© bovenste plaats handhaafden. Het begin van de Adel borsten wae niet zooals gowcnscht weid. Dhuw v. d. Krap begon met 1 partij to verlie zen en v. dL Horst verloor 2 partijen, doch na enkele gegeven wenken door Overste Bcalogne en den serg. Stam veranderd» dit alras en wae men al heel gauw don toestarfl volkomen mieester. De navolgend» resultaten worden be reikt: v. d. Horst 6 gewonnen, 8 verloren par tijen; Dauw v. d. Krap 7 gewonnen, 2 ver loren; Dorksema 6 gewonnen, 8 verloren en v. Geen spande d© kroon door maar 1 partij t© verliezen en 8 te winnen. Alsdus totaal aan tal gewonden partijen 28. Er word echter geen rekening gehouden met het aantal ge wonnen partijen, doch met het aantal gegeven treffers. Hot bleek bij het nagaan der uitslagen, dat de Adelborsten het grootste aantal partijen ge- wonnon hadden en ook het grootst aantal toe gebrachte teuche's. Uitslag: le prijs d© Ad el- borsten' met 128 gegeven treffers, 2e pr. KAI.A met zeer gering verschil, 122 gegeven treffers en als goede derde volgde d© H.0. met 118 gegeven treffers. Alle' hulde aan de jonkers voor het kranige werk door hen geleverd, waardoor het hen gelukte bij deze zeer belang rijk» wedstrijden zich meester te maken van den ©eisten prijs en dit, terwijl een zoo groot aantal korpsen aanwezig was, waaronder de •beste. Hetgeen door de Adelborsten bij deze scbormwedstrijden is bereikt, is een groots propaganda voor de schermsport ondier dit korps. Van vele zijden worden gelukwenochea ontvangen met het 'behaalde succes. Personeel 0 wedstrijd nabel. Hiervoor hadden 9 Adelborsten ingeschre ven. Het was reeds van te voren duidelijk, dat maar weinige met «ucses zouden werken. Het is echter noodig, dat men zooveel mogelijk aati vodstrijdsn deelneemt; dit verhoogt don prikkel voor een goede oefening en 'geeft den deelnemers d© onontbeerlijk» wedatrijdrou- tine. De jonkers behaalden in de le ronde d© navolgend© resultaten: Goeling» 1 gow. partij, Romswinkel 2 gow. part., Vigeleyn 6 gew. part., v. d. Horst 8 gew. part, Dorksema 4 gew. part., Dauw v. d. Krap 2 gew. part., Gonggrijp 8 'gew. part, en Besancon 2 gew. part. Door dit verloop komen voor de volgend© rond© ln aanmerking v. Geen, v. d. Host Derksema en Vigeleyn. Zeer jammer worden do drie eerstgenoemden ln een poule geplaatst doch niettegenstaande dit nadeel weten zij zich alle drie to plaatsen voor d© halve beslis sing, Vigolijn, welke in een andore poule was geplaatst werd verslagen. In do demi-finale wist aloen v. d. Horst zich te handhaven, Dorksema ging er uit door slecht seoondeoren, terwijl v. Geen ln deze periode slecht scherm de. De finale bestond uit 8 deelnemers; v. dL Horst hoeft zich hierin danig geweerd en had het genoegen dat hij zich vierde wist te plaats. Besumeerende kan gezegd worden, dat het deelnemen van de adelborsten aan deze echermwedstrijden een groot succes is ge worden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1926 | | pagina 8