„UEFHEB8EN ZIILT Gil Mll" NIEUWSBLAD VOOR HELDER, KOEGRAS, TEXEL, WIERINGEN EN ANNA PAULOWNA S Amandeltjes Eerste Blad. pudding jf BUITENBAND. Nr. 6178 ZATERDAG 8 MEI 1926 64ste JAARGANG Verschijnt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagmiddag Redacteur-Uitgever: C. DE BOER Jr., HELDER Bureau: Koningstraat 29 Telefoon: 50 en 412 Poet-Girorekening No. 16066. WEEKOVERZICHT. De staking in Engeland. In Engeland hebben de verantwoorde lijke leiders van de regeering, bedrijven en vakvereenigingen den nationalen ramp niet weten te voorkomen. De algemeene werkstaking is Dinsdag uitgebroken en de kosten worden op 1 milliard (1000 mil- lioen) per week geschat Afgezien van enkele relletjes, blijft bet tot op beden rustig. Wat zpl er echter ge beuren als de staking niet Spoedig bijge legd wordt en straks de voorraden opra ken, als er gebrek aan levensmiddelen ontstaat? Zullen dan de booze geesten,' die nu opgeroepen zijn, bezworen kunneu worden? t Is te hopen dat het verzoenings gezinde en verstandige Engelsche volk, spoedig een oplossing zal vinden, want een langdurige strijd van zoo massalen aard zou wel eens onherstelbare gevolgen kunnen hebben. De Noordpooltochten. Een offensief van meer vreedzamen aard is tegen de Pool geopend. Amund- sens luchtschip is Donderdagmiddag naar Spitsbergen vertrokken. Ook vanuit Ame rika is het offensief met vliegtuigen ingezet» Men vraagt zich onwillekeurig af of het nu zoo noodzakelijk is, deze inzet van menachenlevens en millioenen. De Noord pool behoeft niet meer ontdekt te worden, want dat deed Cook reeds. Men is trou wens niet eens van plan er te landen, doch, op wie weet hoeveel honderden me ters hoogte, er slechts over heen te vlie gen, Als de tochten slagen blijven ze zeker een mooie sportieve prestatie, en men behoort den moed te waardeeren, die er voor noodig is, maar men kan zijn leven ook geven voor grootscher zaken. De strtjd ln Marokko. De vredesonderhandelingen in Marokko hebben geen suooes gehad. Abd-el-Krim heeft de mensohen wat aan de praat wil len houden, óf de Franschen en Spanjaar den hebben door het stellen van onaan neembare voorwaarden een schijn van vredelievendheid willen wekken. Zeker is nu wel dat het einde van den oorlog ln Marokko gezocht wordt met geweld van wapenen. De Marokkaansche leider zal dan wel aan het kortste eind trekken, of schoon voordien nog veel Europeesch bloed de droge Moorsche zandwoestijn zal drenken. l De toestand ln België. In België is de toestand evenmin roos kleurig. Tengevolge van den slechten fl- nandeelen toestand zijn Woensdag de ministers van binnenlandsche zaken en koloniën afgetreden. Den dag daarop volgde de minister van financiën, die ver moedelijk na de geweldige daling van den Belgischen frank op Woensdag, ook geen licht meer zag. Zeer waarschijnlijk zal dus deze flnflïl- cieele crisis binnenkort een algemeene re- geeringscrisis tengevolge hebben FEUILLETON, Ingezonden Mededeellng. Lnther uit de gratie. Deze week kenmerkt zich wel door cri ses. Het kabinet-Luther heeft zich in een moeilijk parket gebracht met zijn besluit de verordening inzake de vlaggen kwes tie. Het is dan ook in het geheel niet on mogelijk, dat het in den loop der volgen de week gedwongen zal worden af te tre den. Donderdag heeft de sociaal-democrati sche fractie een motie van wantrouwen tegen Luther ingediend, die a.s. Dinsdag reeds behandeld zal worden en door ver schillende andere fracties ondersteund zal worden. ENGELAND. De algemeene staking. Donderdagochtend vatte Reuter den stand van zaken in het stakende Engeland samen in de woorden, dat de toestand van de staking vrijwel onveranderd was. Toch is er natuurlijk wel eenige verandering. De eerste is, dat de invfloed der vrijwillige werkkrachten zich steeds meer laat gelden in een uitbreiding van het spoorwegver keer boven en onder den grond; dat die vrijwilligers in toenemend aantal in dienst gesteld worden bij de eflectrische centralen; en dat ook de vrijwillige burgerwacht uit gebreid en steeds meer voor haar taak tot handhaving der orde berekend wordt. Een verandering van beteekenis is ook, dat Woensdagnacht te Londen is uitgebro ken een staking der taxi-bestuurders. Taxi's spelen in een metropool als Londen altijd een belangrijke rol,' maar vooraA in deze buitengewone omstandigheden. De geruchten, die Woensdagavond ver spreid zijn over een hervatting der onder handelingen zijn later ongegrond verklaard. Natuurlijk zullen er alldoor wel pogingen gedaan worden om de partijen te polsen door welgezinde menschen, die als bemid delaars dienst willen doen. Het gerucht van Woensdag wees Llovd George als zoo- ,danig aan. Maar er is geen t'eeken, dat de regeering niet op haar stuk zal blijven staan ten aanzien van.de voorwaarde, dat de algemeen» staking herroepen moet wor den, voor nieuwe onderhandelingen kunnen beginnen, en aangezien de vakbeweging Donderdag dreigde de staking nog verder uit te breiden, kan men den toestand niet als bemoedigend l^eschouwen. Het inzicht, dat het debat van Woens dag in het Lagerhuis in de wordingsge- Naar het En gelach van 25) DOLF WYLLARDE. Aginoourt.bracht dit lied altijd in ver band niet hun verblijf in Cairo. Maar de woorden schenen nü een nieuwe 'beteeke nis voor hem te hebben. Toen het uit was, trad' hij op de plano toe en, naar haar ©verbuigend, zei hij: „Ik mag die romance graag faooren, Winnle. Je hebt ze in Cairo gezongen." „Ja: ik denk dan altijd onwillekeurig aan Madame Mlévllle," zei ze. En toen hij, ln zijn verrassing, niet zoo gauw ant woordde, ging ze voort: „Wat had Jij toch 't land aan die arme Madame! Dit was toch zeker niets dan een vooroordeel?" „Mogelijk wel. Heb Je nog van haar ge hoord.?" Ze was ongeveer drie mijlen van hen af, dacht Aginoourt tenzij ze soms al weer vertrokken waa Hij liet echter ver der het onderwerp rusten en zijn „goeden avond" aan Winnle wai al bijzonder Ingezonden Mededeellng. .schiedenis van de staking gaf, geeft tot merkwaardige concflusies aanleiding, en doet ook tot een hoogst betreurenswaardi- gen samenloop van omstandigheden be sluiten. Daar MacDonald en Baldwin het over de feiten met elkaar eens zijn, brengt het ons inderdaad een heel eind verder. Wij zien, dat Baldwin persoonlijk een formule neergeschreven had, die door vaste ambte naren en eenige leden van het vakvereeni- gingscongres in elkaar gezet was. Die formule vroeg van het congres en de mijnwerkers een verklaring van vertrou wen, dat zij* op de basis van 'het rapport een oplossing mogelijk achten. Volgens Thomas, aanvaardde het vakvereenigings- congres niet alleen deze formule, maar zeide, dat het de verantwoordelijkheid op zich wou nemen zulks aan de mijnwerkers mede te deelen. Volgens beide partijen, waren het vakvereenigingscongres en de leiders der mijnwerkers daarna aan het onderhandelen, toen het incident met de „Daily Mail" gebeurde. Volgens Baldwin, was dat het eerste begin der algemeene staking, en stuurde de regeering daarop bericht, dat zij de onderhandelingen afbrak. Baldwin erkent, dat er tot dan toe alle hoop was, dat de onderhandelingen vrucht baar voortgezet konden wordea Volgens MacDonald wekte de brief van Baldwin bij de leiders, der mijnwerkers en het congres, die druk bezig waren met over de oplos sing te beraadslagen, consternatie. Zij wisten van het incident bij de „Daily Mail" niets af. Zich naar de kamer van de vertegenwoordigers der negeering bege vend, vonden zij die gesloten en alles donker. Het voorgaande lijkt mij voldoende om een onpartijdig beoordeelaar in staat te stellen zich over de onmiddellijke aanlei ding tot de staking een oordeel te vormen. Uit het debat blijken namelijk twee dingen: ten eerste, dat men een formule gevonden had, waarop Baldwin en Thomas beiden meenden, dat de onderhandelingen voort gezet konden worden. Dat is dan verijdeld door het incident aan de „Daily Mail", dat met de hoofd kwestie niets te maken heeft, waarvan de leiders niets wisten en dat tegen hun in structies van staking tegen middernacht indruischte. Het tweede punt is ernstiger. Doordat het Vakvereenigingscongres de formule aanvaard, had, was de algemeene staking feitelijk uitgegoten. Immers wei gerden de mijnwerkers die formule, door het congres goedgekeurd, te aanvaarden, dan konden zij niet op den steun van de vakbeweging rekenen. Dan zou schuld voor de mislukking op de mijnwerkers gevallen zijn, en zou er. voor de vakbeweging geen aanleiding tot "*n algemeene staking geweest zijn. Wie Thomas kent, weet, dat hij .nog vijf jaar geleden onverbiddelijk geweigerd zou hebben. In het Lagerhuis werd Donderdagmid dag het debat over de bevoegdheden van de regeering voortgezet. De prins van Wales en de hertog van York waren wederom .tegenwoordig. De debatten namen onmid- koud; want nog steeds waren zjjn ge dachten bij het geheim van het jacht huisje. En hoezeer hij zich ook had voor genomen, dat uit zijn gedachten te 'ban nen het Lot scheen het anders te wil len. Een paar dagen later reed hij, met Winnle, naar Dunston Hoe om 'bood' schappen te doen, en daar ze ook in de dorpsherberg zouden lunchen, wachtte hl} zoolang in deze ouderwetsohe gelegen heid, nadlat hij' er het dogoartje had' ge stald. Na een inspectie van de oude zoo niet antieke platen aan den wand1, trad hij aan het venster enzag daar ln de halve sohaduw (want vlakbij waren de stallen, vandaar dat het vertrek altijd in het 'halfduister was gebuid), een gezicht naar hem kijken^ dat als een visioen weer wegtrok; toch had- hij duidelijk waargenomen de breede kaken, den vreemd-gespleten neus en de twee tref fend lichte oogen, die, als kaarsen, flik kerden in de duisternis. Aginoourt moest zich vasthouden aan het venster, met een hem ongewone ge waarwording van vrees: hij, de sterke man, die zelfs te midden van den vuur regen zijn moed niet verloren had. Maar het was ook geen vrees voor zichzelve. HIJ wist, dat het donkere gelaat niet zijn eigeni veiligheid bedreigde, al had het hem dan ook herkend. De bedreiging gold het zonne-sieraad, dat hij Madame Mlévllle immers altijd had' zien dragen; alle keeren dat hij haar ontmoette. Waar schijnlijk had zjj bet ook aan den keer, dat ihJJ 'haar daar zoo zag s^an, aan de deur van het huisje, ln die verpleegsters- dellijk een heftige wending. Een labour- iafgevaardigde protesteerde ,«en het arti kel, dat de bescherming var. aen eigendom 'jegelt. Smillie zeide, dat de mijneigenaars erdoor in staat gesteld' werden, de mijnen ;met onderkruipers te vullen. Sir Douglas Hogg antwoordde namens de regeering, dat dit artikel gerechtvaardigd iwerd door de houding van het vakvereeni gingscongres, dat andere menschen wilde beletten te werken en alle werk eenvoudig verboden had. Er ontstond groot rumoer op de labourbanken en de afgevaardigde Mardy Jones verklaarde, dat de mijnwer kers zich deze uitlating van Douglas Hogg (zouden herinneren en de uitdaging, die erin .opgesloten lag, aanvaardden. De heele rege ling, maar speciaal dit artikel, zouden in de handen der mijneigenaars niet meer blij ken dan een vodje papier. Nadat Jack Jones eveneens in heftige bewoordingen het artikel bestreden had, werd een labour-amendement tot verwer ping ervan met 317 tegen 95 stemmen af gewezen. De electrische krachtcentrales zijn, voor zoover dit noodig was, met voor hun taak berekende technische vrijwilligers bezet. De voorraden van brandstoffen en le vensmiddelen zijn voldoende om het leven vele weken achtereen in stand te houden. De distributie van melk en voedsel gaat geregeld voort. De spoorwegdiensten worden geleidelijk hervat en zijn reeds talrijker dan op den tweeden dag van de spoorwegstaking van I9I9- De vrijwilligers voor de nationale dien sten stroomen toe. De natie blijft kalm en vod vertrouwen. Het volk draaft met sterkte en welgemoed de onvermijdelijke ontberingen, die de na tionale crisis medebrengt. Het regeeringsblad „The British Ga- zette" schrijft: Ongetwijfeld heeft de meerderheid van de arbeidersleiders met de afkondiging van de algemeene staking geen revolutie be oogd. Zij zijn er toe gekomen onder den druk van extremisten. Maar wat zij ook mogen hebben gedacht en gewild, hun daad heeft het land voor een krisis vap de eerste grootte gesteld. Het ware van hun kant een mannelijke houding, waartoe zi) ten vdlle het recht hebben, om het besluit tot algemeene staking te herzien, nu zij kunnen waarnemen waartoe het 'leidt. Nog is het qiet te laat. Maar wat zij ook mogen .doen, het gezag van de parlementaire regeering, over welke combinatie ook, dient gehande haafd te blijven. De algemeene raad van het congres van vakvereenigingen heeft een manifest ver spreid aan de stakers, waarin gezegd wordt:* „De algemeene staking is en blijft een industrieel geschil en mag niet ontaar den in iets anders. Ieder staker zij derhalve voorbeeldig in zijn gedrag en geve der po litie niet de geringste aanleiding tot op treden. Het eenige wat onze zaak schade zou kunnen toebrengen zou de uitbreking van onlusten zijn. Vooral de posters moeten hun taak goed verstaan en zich bepalen met hun door de wet geoorloofden plicht De Parijsche editie van de „Daily Mail" meldt, dat de leider der spoorwegarbeiders Ingezonden Mededeellng. Kloosterbalsem op tl het gewone gezegde, als men zich heeft gesneden, gestooten, gebrand, geklemd, of geschramd. Dat verzacht, zuivert en geneest zonder litteekens. Thomas achter de coulissen bemiddelings pogingen voortzet. Tevens zouden de vak verbondleiders MacDonald medegedeeld hebben, dat de algemeene staking zou kun nen worden, opgeheven, indien de onder handelingen tusschen de mijnwerkers en de .mijneigenaren hervat werden. De „Daily Telegraph" verneemt uit par lementaire kringen, dat in het Lagerhuis de hoop bestaat, dat nog in den loop van .deze week tusschen beide partijen nieuwe onderhandelingen ingeleid' zullen worden. Van 10 uur 's ©Qhtends af geven om de drie uur de British Broardcaiting Cy te Londen en Daventry draadloos nieuws. Een menigte van eenige duizenden men schen is Woensdagavond laat te Edinburg in botsing met de politie gekomen. Zij be stookte de politie met flesschen'en steenen. Winkelruiten werden, verbrijzeld, uitstal lingen geplunderd. Vijf agenten en een aan tal burgers zijn naar het ziekenhuis ver voerd. Een paard van een bereden politie agent sloeg op hol en bótste tegen een hek op. Hert paard werd gedood, de agent zwaar gewond. Vijf menschen zijn in hechtenis genomen. Het grauw heeft in Zuid-Londen omni bussen aangevallen en er een in brand ge- klBeding. En de dood1 was haar op de hielen, had haar mogelijk al getroffen! Hjji staarde nog steeds naar de binnen plaats. Wat zou hij doen.Hij had haar al eens gewaarschuwd, zich enkel beroepend op een geschiedenis, die héér immers even goed bekend1 was als hem. En toch iglnig ze steeds door met haar roekedoqsheid; tenzij ze, natuurlijk, een waarborg had voor haar veiligheid. Maar misschien was het ook uit onwetendheid, dat zij het zonne-sieraad bleef dragen. Mogelijk kende ze de geschiedenis, daar aan verbonden, ook niet; en dan had hh haar dood op zijn geweten. Die gedachte bleef hem steeds marte len. In zijn verbeelding zag hij haar vóór zich liggen, met datzelfde L toeken van de zonneschijf op de bloedende borst Al twee-, driemaal had' hij vroeger,' ln de Diswharrie-Heuveleni, een dergelijke terechtstelling gezien. Daar hoorde nij Wimnle's stem, in de «ang, naar hem vragen. Hij hoorde den waard antwoorden, dat de majoor ln de koffiekamer was en dat de lunoh gereed stond. Winnle trad binnen, belast en beladen met pakjes en met een ongewone kleur. Ze scheen harerzijds al even verstrooid en weinig op haar geimak, als Aginoourt op haar den indruk had vreezen te ma ken; maar daar merkte hij; op zijn beurt nu weer niet veel van. Ze zaten aan een van de hoektafeltjes en spraken maar weinig. Ze'zag wel, dat hij bijna niets gebruikte; en, vól schuldbesef vroeg zij zich af of 'hij ook soms eenige achterdocht koesterde; en zoo raapte zij slle moed bijeen om te spreken van het onderwerp, dat haar geheel vervulde. „Ik heb Mr. Dunston op het postkan toor gezien, Roy." „Zoo? Dunston Junior bedoel Je, zéker? Dus die ia weer thuis?" „Ja. Ik zei ham, dat Je bij ons logeer de." „Zoo?" vroeg Aginoourt. Zijn stilzwijgen stamde haar tot wan hoop. „Je hebt hem zeker niet ontmoet?" „Neem" „Hij zei, dat hij Je hoopte te zien en dat Je ook op hün gebied kwam Jaren." „Ja. Ik gè, vóst, eens naar Grande Dun ston." Andermaal stilte. Winnle waa zóó verward, dat zij maar hoopte, hoe Aginoourt het wel zou mer ken en begrijpen. Maar zijin blik dwaalde telkens weer naar het venster, waar hij; in zijn verbeelding nog steeds in het don kere gelaat met de lichte oogen meende te zien. „Winnle," vroeg hij opeehs, en omver- waoht. „Zou John je vanmiddag naar huls kunnen rijden? Ik ben blij, dat w"e hem maar meegenomen hebben, want ik moet nog wat in Dunston Hoe blijven." „O, ja, dat kan heel goed! Maar.... heb ik je boos 'gemaakt, Roy?" Tranen welden in haar oogen, want zij had een gevoel, of hij achter haar ware gevoelens was gekomen en dat hij haar dan nóg zou verachten, ondanks al haar zelfopoffering. „Boos op Je, mijn kledn meisje? Maar natuurlijk niet. Ik zou wel eens willen we ten waarom? Maar ik word geplaagd door zaken, lieve kind." Met overtuigenden Ingezonden Mededeellng. HET LIGT NIET AAN HET WEES! Gij behoeft bij vochtig weer niet rfceu» matisch te zijn, als gij slechts zorg draagt voor goed werkende nieren. Onder oor- male omstandigheden stroomt door uw gestel rijk bloed, dat de weefsels herstelt en voedt. Dit bloed zuiver te houden is da taak van de nieren. Te veel werk, zorgen en weersverande ringen verzwaren deze taak, en dan kun nen de nieren overspannen worden. Zij kunnen dan niet het urinezuur en andere schadelijke onzuiverheden behoorlijk uit het bloed flltreeren. Scherpgekante kris tallen vormen zich in de spieren, gewrich ten en weefsels der zenuwen. Dit leidt tot rheumatlsóhe aandoeningen bekend als spit, ichias of rheumatlek, naarmate de rug, beenen of andere deelen van het lichaam worden aangetast. Zoodra men urinestoornlssen, rugpijn, waterzuohtige zwellingen of andere ver schijnselen van een nieraandoening op merkt, gebruik e men Poster'» Rugpijn Nieren Pillen. Zij hadden suooes, zelfs in gevorderde gevallen van nierkwalen. Let op de verpakking in glazen flacons met geel etiket (alom verkrijgbaar), waar door gij zeker zijt geen verlegen buiten- landsch goed te ontvangen. Prijs 1.75 per flacon. glimlach legde 'hjj zijn groote gebruinde hand op die hare, terwijl zij, zenuwachtig haar brood kruimelde. „Als je ihet niet erg vindt, dat ik je niet naar huis breng? „ik was alleen maar bang, dat lk je iets gedaan had, zie je Ik.ben éltijd een beetje bang voor Je, Roy!" „Dat hoeft toch niet, kleintje!" Het be wustzijn van een geheime droefheid in haar gemoed, deed zijn stem vriendelijker klinken, dan gewoonlijk. Als hij nu maar eerst in deze moeilijkheid' was tegemoetge komen, in zooverre dit in zijn vermo gen stond dan zou hij Winnle wel ter hand neonen, beloofde hij zlchzelven. „Be schouw me, als-Je-blleft, niet als een monster of een draak en bedenk wèl, dat lk voor alles Je geluk op het oog heb." „Ja Roy." Ze antwoordde dit heel zacht en, uit den blik, dien ze naar hem opgeheven hield, sprak een bede om vergiffenis. Hij' zuchtte enkel en zei niet» meer; maar, met extra veel zorg, hielp hij haar in den dogcart en keek (Ben na. Zij wuifde hem toe, zooals ze hem daar aan de deur van die hérberg zag staan, een flinke, kranige gestalte, wèl bijzon der eenzaam en verlaten. Zoódïra het kar retje over het marktplein verdwenen was trad Aginoourt binnen en ging naar het kantoortje. Ja, er waren rijpaarden te huur, word hem verzekerd. „Nu, zadel er imJj dan een luidde zijn ordpr. (Wordt vsrvo'gd). HELDERSCHECOURANT ABONNEMENT PER 8 MAANDEN BIJ VOORUITBETALING HelJèrsche Courant fl.50; fr. p. p. binnenland f2.—, Ned. 0. en W. Indië p. zeepost f 2.60; id. p. mail en overige landen f 3.20. Zondagsblad reep. f 0.60, f 0.70, f 0.70, f 1.Modeblad resp. f 0.95, f 1.25, f 1.25, f 1.35 Logee nummers der Courant 4 ct.; fr. p. p. 6 ct. ADVERTENTIEN: 20 ct. p. regel (galj&rd) Ingez. meded. (kolombreedte als redaction. teket)dubbel tarief. Kleine advert. (gevraagd, te koop, te huur)v. 1 t/m 3 regels 40 ct., elke regel meer 10 ct. bij vooruitbetaling (adres; Bureau v. d. blad en met br. onder no. 10 ct. p. adv. extra). Bewijsno. 4 ct Overzicht van den toestand. Het debat in het Lagerhuis. „Neen. Ze is weer net zoo uit mijn leven verdwenen, als ze daarin versche nen ia Ik vond baar de mooiste vrouw, die ik ooit gezien heb en ooit zien zall Wie weet of ze nu al aan het andere eind van de wereld zit." Wa, met Gaar/s pahje OPENADINE5AUS De regeringsmaatregelen. De regeering en de vakbeweging. Een manifest van de vakver eenigingen. Thomas achter de schermen. 0F WHt Overal per groot» pot vea 20 gram 50 cent. De hoop op onderhandelingen herleefd. Draadloos nieuws. Relletjes.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1926 | | pagina 1