sproeten sprut0l K.V. ZEEBADJUISDUINEN. Advertentiën. ADVERTEERT in de Heldersche Courant. Bestelt Uw drukwerk bij C. DE BOER Jr. SPORT. Kon. Marine-Jachtclub. Periodieke Zeilwedstrijden. Se Periodieke Zeilwedstrijd op Vritfdag 28 Mei 1026. VoetbaL JAARLIJKSCHE ALQEMEENE VERGADERING ZeUea Een nieuwe eeameter gedoopt Gedoopt door het dochtertje van mur, Oerp, heelt Zaterdagmiddag ruim 12 uur een nieuw aewneter-jaoht het ruime eop gekozen. Van die eoheepewert van den heer G. de Vries Lenteoh, aan den Klaverweg te Amsterdam-Noord, de „De Ruyter" van het Syndicaat Seevanck met goed gevoJtg te water gelaten. Deze nieuwe aeemeter zal gevaren worden door mr. R. J. Carp al» stuurman, met de hoeren mr. Pont, Gfuépdn ena van Dokkum als bemjannlimr. Bet acheiepje, bijna ll1/» meter lang, ie voor alen vut een Bermudatulg. 'De mast la Iets langer dan die van de vorige aeemeter-jachten Met deze maat, die 1B1/» meter lang la hooft de heer G. de Vries Lenteoh teven» de eerste mast van eigen maaksel geplaatst, behalve een dergelijke mast, die reed» voor reserve ge- maaikt was. Voorheen werden deze ma&ton uit Tringft^r/l betrokken. Behalve de grootere hoogte is tevens een vermindering ln r^w iohit verkregen. 'Het ddigt, naar wij vernemen, in do bodoo- Una, dat de „De Ruyter" reed» zal deelnemen *»n da internationale zeilwedstrijden te Oslo en lm Engeland. Waarschuwingsschot (halfstok hijschen vlag Z) ton 8 u. 16 m. Voor modelaloepen oud en nieuw. 6 crimitenachot (hijschen vlag Z) ten 8 u. 26. Afvaartaohot (strijken vlag Z) ten 6 u. 80 Voor fantaadealoepen. 6 mdnutenschot (hijschen vlag Z) ton 8 u. 40. Afvnartechot (strijken vlag Z) tan 8 u. 46. Voor jachten. 6 mLuotenedhet (hijschen vlag Z) ten 8 u. 65 Afvaartechot (strijken vlag Z) ten 0 o. Baanrlchting met zoo Roode vlag. (Baanrichtlng tegen zon Witte vlag. De lijn van aankomst wordt zwarte ton— Wlorhoofd. Uitstel een uur voor alle klassen vlag U. Wedstrijd gaat niet door vlag N- Athlettek. Nieuws van den H. A. K. De voetbelvereeniglng „Excelsior" te Anna Paulowna houdt op 6 Jlund a.s. &th lot iekw ed etri j den mot de volgende nee.: 1. 100 M. hard- loopen; 2. hinkstapeprong; 8. 400 M. hardloo- pen; 4. polethokhoogoprlngen6. 8000 M. hard-, loepen. Voor elk nummer zijn 3 prijzen beschikbaar. Het inschrijfgeld 'bedraagt 60 ct. per nummer, maar wordt bij starten geheel terugbetaald. Heldersche sportlui, die aan dezen wedstrijd willen meedoen, kunnen zich opgeven bij het H-AJL-aecretariaat, Spoorstraat 69 of recht streeks bij de V.V. Excelsior. Wij verwachten dot velen aan dezen oproep gehoor sullen geven, zoodat Helder op dezen wedstrijd flink voor den dag komt. De wedstrijden van Zondag. N. V. B. Kampioenschap van Nederland. De harde wind en het gure weer, dat het verblijf op de voetbalvelden „in der wonder schonen Monat Mal" allesbehalve aanlokkelijk maakte, hebben evenals bij HollandBelgië huin invloed hier en daar niet gemist. De hooge score ln den wedstrijd EnschedéBe Qulck bijvoorbeeld ls grootendeela aan de ab normale omstandigheden te wijten. In bet Oosten heeft het bovendien hard geregend en waren de velden slecht 'bespeelbaar. De Gro ningers profiteerden, evenals de Belgen, van den wind, en zij hadden eveneens geluk, want Veldkamp trapte bij een hoekschop ln eigen doel en zoo hadden de gesten al fortuinlijk de leiding. De Enschedé-adhterhoede was daar door zelfvertrouwen kwijt en Be Qulck bofte weer, toen de Wit een bal' achter de lijn stopte. Even later maakte de Haas met een mooten kopbal er 3—0 van! Dat was Enschedé toch te bar. Het offensief werd overgenomen en nog vóór rust had Frölloh den achterstand verkleind (8—1). Na dn hervatting waren de bordjes verhangen en moesten de Groningere zich op verdedigen toeleggen. Wevers wist nogmaals te scoren en mocht even later een strafschop nemen, wegens hands van Roder- moud. Tfa» zoo werd het 93. Hoe Enschedé ook zwoegde, Be Qulck wist van geen wijken •n werden do punten dus gedeeld. MW zal daarover niet ontevreden zijn. Overigens neemt daardoor da spanning ook in deze com petitie weer toe. De Westelijke kampioenen hebben het ook bij een gelijk spel gelaten, hoewel Feijenoord ook ditmaal kunnen winnen. In de eerste helft waren de gastiieeren ln dn meerderheid en had Th lj «san het Stormvogels-doel niet zoo goed verdedigd, dan zouden de LImuldenaren met groote cijfers geslagen zijn. Nu bleef het bij één doelpunt, door Roondnge na goed toe spelen van Pijl gemaakt Na rust ging het spel meer gelijk op. Pijl vergrootte bij verrassing den voorsprong, doch nu kregen de Storm vogels ook hun kans, welke Struys benutte. Kort vóór tijd' wist Oldenhurg op handige wijze den Feijenoord-doelman te versohalken, zoodat het einde met 32 kwam en Fedjen oord het eerste punt bonkte. De stand ia nu: Enschedé 7 5 2 22—10 12 1-71 MW 4 8 1' 14—8 0 1-B0 Stormvogels 8 1 2 8 8—11 0.66 Be Qulck 6 1 1 8 7—10 8 0.60 Feijenoord 4 1 9 7—18 1 025 Afd. I (Weeten) la klasse. De „afecheidsvoo«telling", welks Unitas „wegens vwbintenlseen eldere" ln Haarlem saf, was weinig interessant, tóe Gorkumimorfl kwamen, evenals ROH, mot verscheidene In vallers uit. Voor een handje vol menschen spoelden de elftallen, omdat het nu eenmaal moest. Unitas smaakte het genoegen mot ruit de leiding te hebben (1—0)Na de hervatting overwegend sterker en door goed verdedigen wisten de gasten nog een gelijk spel uit het vuur te sleepen. ZIJ konden echter niet voorkomen, dat Brugman» voor den ge lijkmaker zorgde. TóiHo 2a klasse B. D^n^langrijkhsid van den wedstrijd HVO AJPC blijkt uit don uitslag: 5—0 toot da tbuisolub ls zeker niet normaal. Promotie se klasse. QSO hoeft revanche genomen voor de ln Amsterdam geledien nederlaag en DWS met 2 0 geklopt. Wij hadden meer verwachting van de 2e klassen. Beid* alube staan ls pun- tenaantal gelijk. Wat ar echter ln deze pro motie-competitie verder gebeuren zal, Is ons een raadsel, waarvoor wij geen reglementaire oplossing weten. Een gevél als dit heeft zich bij one weten nog nimmer voorgedaan. Voor zoover wij hebben kunnen nagaan ls de uit sluiting van Helder onrechtmatig. Ook juri disch is zij niet te verdedigen en naar onze meening hadden evenals ln het geval des- tijde van' de Zwoleche Boys —4 de betrokken spelers op do beroepespelereHjst en de ver antwoordelijke 'bestuursleden geschorst moeten worden. DOG en Baarn hebben de ponten gedeeld (1—1), wat Zeetoungla'e kansen ten goede komt. 3e klasse C. AiresHortus 20. Promotie 4e klaaee. ZIRO heeft op eigen terrein van ODE ver- loren (2—4), een leelijke streep dus door de rekening der 4e klassers. DOE heeft zich duB onverwachte hersteld en ie uitgespeeld met 6 punten, welke ZRC ook nog kan halen. De laatste wedstrijd tiue- aohen ZRO en Zaanlandla ls dus van veel 'belang. Neerlandla klopte naar verwachting haar lotgenoot» Victoria (2—1) en heeft dus nog kans op behoud. Reserve ie klasse, Spartaan 2 won van Ajax 2 met 2—1. Promotie reserve 8e klasse. Het was weer een goede dag voor AFC. Het tweede won met 63 van WiFC 2 en het der- do sloeg DOS 2 met 2—1. Afd. (Westen) Promotie 2e klasse. Haarlem heeft GW er onder weten te hou den en verdiend (31)Er" zou nu een beslis»- slngBwedistrijd op neutraal terrein moeten plaats hebben tusschen VUC en Haarlem, doch er loepen nog 2 protesten naar aanleiding van OW1VUO en het verloop dharran dient eerst te worden afgewacht. ae klasse A. DEO—Steeds Hooger 7—1. ae klasse B. Xerxes—Veloix 12. Promotie 3e klasse. Merwede, de kampioen van 8 D, heeft Olym- pia met 1—0 geslagen en daardoor zijn de 2e klassers gedegradeerd. Als Gouda den laatsten wedstrijd wint, zal een beslissingswedstrijd tusschen de Goudsche clubs noodzakelijk zijn. 3e klasse B. De beslissingswedstrijd om de laatste plaats tusschen Schiedam en Vlaardingen, welke te Maassluis plaats had, ls met 20 door Vlaar dingen gewonnen. Schiedam moet dus, evenals vorig jaar, degradatiewedstrijden spelen. Promotie 4e klasse. Oeleritas (no. laatst 8 A)—THB (kamp 4 A) 1—3, UDü (no. laatst 3 O)OSS (no. laatst 3 D) 0—-2. Promotie Reserve ae klasse. Unitas 2 (no. 2 ree. 2)UW 2 (kamp. ree. 2) 1—3. Promotie Reserve 3e klasse. Qulck 2, dat in de res. 2e klasse A onderaan stond, is behouden gebleven door de overwin ning op Gouda 2 (10) VOC 3 (no. 2 ree. 8) deelde met RFC 2 (no. laatst ree. 2e klasse B) 1—1. In de Afd. IIÏ en IV hadden geen promotie wedstrijden der 2e klasse plaats. Afd. V (Noorden) Promotie ae klaaee. Het la nog anders uitgeloopen dan velen ge dacht hadden, die ln Snoek de aanstaande le klasser zagen. De kansen van de Friezen stonden dan ook niet elecht Een gelijk epel was voor de promotie voldoende. Doch dit moest in Groningen worden 'behaald In de eerste helft nam Sn eek de leiding en door stug verdedigen bleef het tot 10 minuten voor tijd 1—0. Toen konden de Friezen den drang ech ter niet langer weerstaan en v. d. Velden be zorgde zijn club door twee doelpunten het le klasseechap (21). Groningen heeft dus nu vier le klossers. Om den N.V.B.-beker. 60 ronde. In den nog resteerendeh wedstrijd won do tweede klaseer Longa uit Tilburg met 4—0 van: de le klasser Roermond. Tusaebenrond e. Spartaan ontving de En- schedesche Boys, die uitstekend partij gaven. Vóór rust, toen de roodibroeken dien harden wind mee hadden, wist alleen Songboek te sco ren, aangezien de gasten zich goed aan de weersomstandigheden aanpasten. In de tweede helft had Spartaan niet veel ln te brengen, doch Oerlemans verdedigde zijn doel inet ta lent. Kort vóór het einde maakte Grebbe er 2—0 van en komt Spartaan daardoor in de kwartfinale. In do Residentie ontving de tweedie klasser ADO Blauw 'Wit. De Zebra's wonnen met 81. Terminus-competitie. AjaxGo Ahead 11, MACSparta 01. Ajax heeft door het gelijke spel den Terml- nus-beker gewonnen. Vriendschappelijke wedstrijden. Vitasee—WA 7—3, Robur et Valocitae— Hilversum 2—1. RLudatrijdea Ouda-beker. Overzicht Deze wedstrijden behooren weer tot het ver leden en jammer is het dat de weersomstan digheden zoo weinig medewerkten, want an dere had! het een mooie dag kunnen zijn. De krachtig» NoordOostenwind was verre van aangenaam; deze stond laag langs den grond en belemmerde ten zeerste een goede spel ont wikkeling. Niettemin was er 'bij de Bonds-elf- tallen zeer veel animo, de spelers deden bun uiterste bost en pasten zich zoo goed moge lijk aan. Zo hebben zich, ondanks de scherpe koude wind', kranig geweerd' en verschillende staaltje» goed voetbal vielen te waardeeren De wind, die van doel tot doel stond, was oorzaak dat de partij, die deze ln het voordeel had, meestal aan het woord was. Hoewel een verdediging zeer gemakkelijk werkt onder deze omstandigheden, bleek het weer een» voor de zooveelste maal, dat de voorhoede dan nog' de zwaarste taak heeft, wet betreft de afwerking. De bal la dan moeilijk onder oom- trole te krijgen en zuiver schieten uiterst las tig, dat bleek ook nu. Het 'team van den Amst. V. B., dat als winnaar uit het tournool te voorschijn ls gekomen, ent daardoor beslag legde op den wiuelprljs, la Inderdaad het sterkste elftal gebleken. De Amsterdamsche combinatie was meer een geheel en was vooral ln het samenspel goed. Er scholen prima krachten onder en ook tegen wind werd er verdienstelijk gespeeld. [Het 'bleek ons, dat er nog velen waren, die de beteekenl* en het doel van deze wedstrij den niet wieten, wat niet pielt voor bun ge trouw volgen van de Sportruibrlek ln dit blad want hadden zij dat wél gedaan, dan zouden se het geweten hebben- Aan hsa dan dit: 0» de laatst gehouden (laar 1. Al'g. Verg. van die Federatie van Erkende Bonden ie besloten de wedstrijden om dien Bok eerkrans niet meer te doen houden, in verband met de groote lasten aan deze weidetrijden verbonden. Op initiatief van het bestuur van den N.-H. V. B. werden daarna besprekingen gehouden met vertegen woordigers van' den A. .VB., H. V. B. en L. V. B. En nlt deze besprekingen zijn ontstaan de wedstrijden om den Ouds-baker tusschen genoemde 4 'bonden. Zoo genoemd naar ds finna Oud te Purmerend, die voor bet win nende team oen zilveren beker als wissel- prijs heeft disponibel «oeteld. Werden Zondag te Bergen de voorwedst rijden gespeeld, waar ook de wind als spelbreker optrad, thojii |h«d het slot hier ter stede plaats op de velden van „Helder" en „Spairta", welke rereenlgingen zich geheel belangloos ten dienste van de Commissie gesteld hadden. Thans iets over deze ontmoetingen. Amst V. B.—HaarL V. B. 8—1. De A. V. B., welke de Leldenaare met 8—2 geklopt had en de H. V. B., welke zich de meerdere getoond had van die Noord-Hol Ion- dors, kwamen op het' „Helder"-terrein tegen over elkaar. En ln plaats van half gen, wat dé officieels tijd was, was het reeds bijna 1 uur toen scheidsrechter d. Burg den mid denvoor der Amsterdammers tegen wind ln liet aftrappen. De A. V. B. «peelde ln rood zwart geblokt shirt en zwarte pantalon en de Haarlemmers ln dezelfde kleuren als HRO. Het spel concentreert zich steeds op de A.- helft, doch de verdediging daar, die vooral op valt door haar juiet opstellen, ls van bet goede hout, waardoor de Haarlemsche aanval, die bovendien te peuterig speelt, niet weet te profl toeren van haar meerderheid. Zo ko men niet aan schieten toe. De Amsterdammers spelen meer berekend en geven open spel, in zonderheid de spil voedt, zijn vleugels. Hun uitvallen zijn daardoor bijzonder gevaarlijk en daar de linksback der Haarlemmers niet erg trapvast is, wordt dat gevaar neg ver groot. Want als de rechtervleugel mooi op brengt, zet de linksbinnen hard' ln, doch de paal voorkomt een doelpunt. Als direct daarop de A-voorhoed» weer terugkomt, wordt door een Haarlemmer hands gemaakt; de vrije schop wordt keurig genomen, doch de bal gaat net naast. Dan, na een aanval van de H.-voor- hoede, treedt een der Amsterdammers wel wat hardhandig op, waardoor de referee verplicht ls een penalty toe te kennen. Het was aan voerder Geurt», die daardoor zijn elftal van de leiding wist te verzekeren na een kwartier spelen. De rooden beginnen nu wat 'beter te spelen, doch de Amsterdammers roeren zich eveneens, want als n.1. eenanaal een H.-back even twijfelt met aanvallen, lost de linksbin nen een hard schuin schot, wat de keeper ech ter goed etopt. Een vrije schop baart A. even min succes, want door tijdig uitloopen weet keeper Hoebelen gevaar te voorkomen. De Amsterdamsche doelman wordt nu ook erven op de proef gesteld, doch hij kwijt zich schit terend van zijn taak, oa. een keihard schot van Geurts wordt mooi door hem verwerkt. Ale de A. V. B.-ers nog bijna gelijk hadden gemaakt na een snellen uitval, fluit de heer v. d. Burg einde en heeft de 'H'. V. B. de lei ding met 10. Wie gedacht had, dat de rood-zwarten, nu zij den .wind mee kregen, met stukken zouden winnen, is bedrogen uitgekomen. Wat we reeds in het overzicht hébben uiteengezet, de wind bleek een te groot beletsel voor zuiver schie ten. De Amsterdamsche voorhoede, met den kwleken middenvoog als uitblinker, domineer de steeds, gaf nu en dan een mooi doorgevoerd samenspel, doch de ba] spotte met alle bere kening en kwam juist daar, waar hij niet be doeld was. Het was door een „zwijn" van een goal dat A. regds heel spoedig (na 6 min.) gelijk wist te maken, want de bal waalde met effect ln het doel. Daarbij 'bleef het langen tijd. Haarlem hield! moedig atand en forceerde enkele doorbraken, waatvan een uit een vrijen schop ontstond, die goed genomen, door den A.-keeper onschadelijk werd gemaakt. De A. V. B.-ers willen winnen', het spel wordt wat fors, 8 corners achtereen op de H.-veste blijven zonder gevolg. Als de A.-rechtebuiten keurig voorzet en daarna snel doorloopt, volgt een schot, wat de keeper echter keert. H. ziet zich dan weer een vrijen schop toegewezen voor haken door den A.-rechtsback, doch ook hier bezweert de doelman het gevaar. De zeer bewegelijke middenvoor der Amsterdammers 1» een voortdurend gevaar' voor den H.-keeper; eens schiet hij keihard in, laag ln den hoek, doch door zich languit te laten vallen, weet Hoebelen den /bal uit zijn doel te houden. Het 'blijft 1»—1, ondanks enorm werk van rood zwart, totdat 8 min. voor einde A. zich vanaf de outUjn en bezijden het strafschopgebied, een vrijen schop toebedeeld ziet. De rechts buiten plaatst deze tactisch voor doel en na een korte schermutseling ls het de linksbin nen, die zijn elftal met een onhoudbaar schot de leiding bezorgt. Daarmede kwam het einde met 21 voor het elftal van den A. V. B., waardoor het beet spelende team gewonnen heeft, wat nu voor een jaar houder 1» van den beker. Tegelijkertijd bekampten op het tegenover gelegen ,T3parta"-terrein de elftallen van den L. V. B. en N.-H. V. B. elkaar, de verliezers van den vorlgen Zondag. De belangstelling was gering, daar die trek naai? het „Helder"- terrein was. We ontvingen het volgende verloop van de zen wedstrijd: IJ, V- B.—N.-H. V, B. S—1, Van goed epel was er, tengevolge van den hevigen wind, geen sprake; de partij die deze tot voordeel had, was aan' het woord. Niette min ls er met bijzonder veel enthousiasme ge speeld; De Leidenaars waren het meest tac tisch, zij althans hielden meer rekening met den wind. Onze provincialen speelden den bal over het algemeen te hoog, waardoor controle heedemaal uitbleef. Beide ploegen hadden 8 invallers. Het N.-H. V. B.-elftal kwam daan door aldus uit: Oudes (Alkm. 2), d.; Smit (Uitg.), Sougé (Alkm. 1), a.; Jansen (Alkim.), v. Amersfoort (GW), v. d. Lans (GW), m.; Wieeteling (Zllverm.), Steen» (ZFC 4), Bou- ma (GW), Nic. Ran (Texel), Donders (VA FO) v. H. Ran (mldvoor), de Jong (spil) en Winter (linkshalf) ontbraken dus. Bij Lelden speelde de epli middenvoor en die op laatst genoemde plaats had moeten spelen, was nu rechtsachter. Zij speelden ln rood shirt en de N.-H'. V. B.-ers in het wit, voorzien van het prov. wapen. Om ruim 1 uur floot do heer Becr4e (van Haarlem) 'beginnen, nadat de aanvoerder van het L. V. B.-team den toee gewonnen had en natuurlijk Bouima Het aftrappen. Dadelijk zijn de rooden in den aanval, maar steeds be let een N.H. heen, meermalen geholpen door vader Wind, succes, totdat tij neen kwartier doelman Oudes weten te paseeeren met een ver schot- Had hij den 'bal ineens wogge- stoanpt, inplaats van eerst te stoppen, dén deze goal misschien te voorkomen geweest. Ale weer uitgetrapt de, trekken de L. V. B.' ers weer ten aanval. Een tweetal corners op het N.H. doel hebben geen succes. Sporadisch komen de N.H.er» over die helft. Een vlie gend schot van de Leidenaars kopt een N.-H er in eigen doel (20). Na nog eeniga wan hopige pogingen van de wlthemdep treedt de rust in met 20 voor den L. V. B Na rust zijn die 'bordjes verhangen en heb ben de N.H. V. B.-ers 'het beste van het spel. Er wordt echter ontactisch gespeeld. Men be ging n.1. de fout om den bal veel te hoog te spelen en" steeds op linke Inplaats van rechte, van welken kant het meeste gevaar dreigde. Door dat onoordeelkundige spel blijven doel punten voorloopig uit. De Zilvermeeuwen- speler Weeteling neemt eenige corners zeer mooi, maar die voorhoede weet hiervan geen profijt te trekken. Bovendien zit het niet ook mot de withemden, want verschillende schoten gaan naast of over of worden door den keeper gekeerd. Eindelijk hebben zij suc ces; wel stopt de keeper, maar hij kan niet voldoendle wegwerken, zoodat men geen moeite heeft om den bal in het doel te plaatsen (1—2). Zoo blijft het langen tijd, doch tegen het einde maakt Sougé hands ln het straf schopgebied. De kleine L. V. B.-«pil plaatst zich achter het leer en de stand ie 81, waar mee het einde komt van déze weinig fraaie kamp. De heer Boerde leidde naar 'behooren. I HelderBloemeniaal 1I Na afloop van de Bondenwedatrlj den werd „ter opluistering" Helder versus Bloemendaal gespeeld. Ook ln deze match had1 die wind te veel invloed om van een mooien wedstrijd ge tuige te zijn. Toch hebben de beide partijen zich verdienstelijk geweerd; ze waren aan elkaar gewaagd en veel gaf elkaar niet toe. De 2e klaasera beschikken over een puike verdediging, jongen», die van foirech spel hou den, zonder dat dit het ongeoorloofde over- schreidt. Snel en doortastend was ook de voor hoede. Helder speelde niet zoo Allee op allee", maeur maakte meer werk van het fijne vaar het epel, wat hun echter, gezien de tegenpartij, wel eens parten speelde. Reitsma werd ge ducht op zijn huid gezeten, zoodat hij niet veel kon uitrichten. Hij was bovendien niet 'gelukkig' met zijn schot. De rechtervleugel deed het weer aardig, doch links vlotte het ook nu niet. Er werd ln deze match zuiverder geschoten dan in de vorige, doch zoowel Wit als zijn collega aan de overzijde, hadden met recht „hun dag". Ze waren niet meer dan eenmaal te paeseeren. Reeds 6 min. na den aanvang had H. succes, als na tactisch werk van v. Dijk de rechtsbuiten den bal onhoudbaar in het net deponeert. Eerst 10 voor einde ge lukte bet tenslotte den Bi .-middenvoor den bal langs Wit te jagen. Belden waren mooie goals. De heer Luijken leidde goed; hij gaf beiden wat toe en hield zoodoende allen tot vriend. Helder speelde zonder Bak en Zouter, tor- wijl ook de gasten 2 Invallers hadden. Het naspel had' plaats lu het laatst geheel en fraai ge restaureerde café „Gentral", alwaar de Beker- Commissie, officials en spelers zich aan een diner vereenlgdien. Het was er een gezellige boel; er werd' gesproken, getoost en.... ge geten! Het is, ondanks da minder gunstige weersomstandigheden, toch een geslaagds dag geweest. Want het 'loei dezer wedstrijden, nJ. niet alleen propagii' da, maar ook contact tus schen de bonden onderUng, blijft daardoor en wordt er hechter door. Ip de meest opgewekte stemming fflng men tenslotte uiteen, doch niemand die meer Ju belde dan de heer Katoen en zijn A. T. B.-ers, want zij keerden ale overwinnaars ad home terug! Gouden Krols. Be ronde. BVB 1—Helder 8 1—8. 8e klasse F (adsp-afd.) Geel Wit—Helder O Buiten de Helder A—lOlympla 8—2, Batavier Al—Hei- dier Bi 2—0, Batavier BMHelder D B—1, BVB- oomb.—HRO-comb. I—fl, Oudesluis 1—PTT 8-^2. RiMtMinnn. Het 2e elftal, dat weer met een gebroken ploeg uitkwam, wiet niettemin op het Sparta- terrein BVB 1 met 9—1 te kloppen. Ze hebben nu de 4e ronde van het Gouden Kruis bereikt, welke tegen Bucoea te Wierlngen moet ge speeld worden. Voor de competitie speelde Helder 0 tegen Geel Wit op het terrein van laatstgenoemde. He einde bracht een gelijk spel, 4—4. Een mooie prestatie van de wltjee, daar aij met draalen een 4—0 achterstand hadden Ons stukje .Helder gestraft" schijnt bij sommigen een verkeerden Indruk te hebben gevestigd', wat het laatete gedeelte betreft. We hébben dit ibedloeldi: er waren er die van meening waren, dat, gezien de sware straf, die de vereen, opgelegd 1% er nog andere feiten waren, waardoor de N. Y. B. aldus meende te moeten optreden. Daar dit echter niet het geval was, publiceerden wij het schrij ven van den secrearls van den N. V. B., waar uit blijkt, dat het zuiver alleen gaat om één speler, n.1. Horneanan. Dit was de strekking van het laatste ge deelte van one artikel en we hopen nu dui delijk te zijn geweest. Feitelijk had deze op heldering niet noodig geweest, alle mem mar goed gelezen had. Adspiranten. Zij, die de adJepiranten A, B en G Zondag willen vergezellen naar 6ohoorl, kunnen zich bij de leiders, de 'heeren Dol en Kelder,, opgeven tot en met Vrijdagavond 9 uur. De koeten zijn 0.60, daar de reis per boot geecMedt. Zooeven is 'bericht ontvangen, dat de Y.Y. „Schoorl" voor de 8 elftallen leder een me daille heeft beschikbaar gesteld. Trainen. Hedenavond 7 uur voor het 2e en Sa elftal; Woensdagavond 7 uur voor het le elftal; Vrijdagavond 7 uur voor het le eltfal. ULR-G.-nlswwm. Woensdagavond la het ram 6 tot 8 uur oefe nen voor alle adspiramten op het terrein. Batovter-alswwa. Hemelvaartsdag speelde Bat. 1 tegen een sterke HRG-oomblnatie. De Racers wisten met 4—2 te winnen, wat zij ln hoofdzaak te dan ken hebben aan den scheidsrechter, die 2 goals toekende, die niet gezeten hebben. Voortaan hopen we op een beteren leider. We moeten nog vermelden dat Bat. met 10 man «peelde. Adspiranten. Zondag speelde A tegen Hel der B en verloor met 0—2, wat groetend eela komt omdat Bat. zoo gebroken uitkwam. Ba tavier B deed het beter én won met 9—1 van Helder D. Hedenavond kwart voor 7 wordt een oefen wedstrijd gespeeld tusschen A en B. Alle ad- spiranten moeten zorgen aanwezig te zijn. Woensdagavond, ook om kwart voor 7, speelt een Batavier-combinatie tegen een sterk samengesteld elftal van de landmacht. Qpsrto-^eowm. I Er hesrscht» een gezellige drukte jX Zater dagmiddag op het Stationsplein. Met I auto'e vertrok een groot deel der vereenlglng naar Wierlngen om deel te nemen aan een gymnas- tlekdsanonetratte aldaar. Ooi R uur werd de plaats van 'bestemming bereikt Hier werd met de vereenlglng DOKEV uit Anna Paulowna vereenlgd en met de Harmonie aaa het hoofd door het dorp gemarcheerd naar het feest- terrein. Allereerst werd uitgevoerd een algemeen nummer vrije oefeningen met begeleiding der Harmonie. Verder werkten beide rereenlgin gen hun programma af, zoowel aaa els zonder toestellen. Een applaus verdiende de jongens klasse D met paard oefeningen en ds Jongens C met tremplin-hoogepringenL Wipkee Ter- diende hiermede een prijs. Achtereenvolgens werd alles netjes en correct voor een talrijk publiek uitgevoerd. Tot «lot nog een wedstrijd hoogspringen 'voor dame», welke door een der dames van DOKEV gewonnen werd. Na afloop van een en ander mocht de ver van het feestcomité een zilveren medaille ontvangen voor het welslagen der uitvoering, terwijl 'bovendien nog een herinneringsme- dallle werd uitgereikt. Om 7 uur kwamen de auto's weder voor, waarmee allen na een pret- tlgen middag en na heel wat gezien te hebben, naar Helder terug gingen. ■JLD. Vrijdag vergaderde de aportrereenlglng M.LD. Het bestuur, dat door uitzending naar de tropen afgetreden is, werd' vervangen door de heeren E. G. Duin, G. M. Kerkhof en G. da Jong, respectievelijk voorzitter, secretaris, penningmeester. Het bestuur maakt bekend, dat MLD weer gaarne beschikbaar is voor het spelen van wedstrijden. MLD verschijnt dit jaar mot een versterkt elftal en we hopen; dat deze zomer weer evenale andere jaren het publiek weer veel' mooie en spannende wedstrijden te genieten geeft. Donderdag zal de vereenlglng BVB den etrijd aanbinden méi MUD, aanvang '0 avonds half zeven, op 'hef terrein Ankerpark.. Het secretariaat ls gevestigd bij den heer Kerkhof, Molenstraat 11. Wegens plaatsgebrek moest een gedeelte van de Sportrubriek tot een volgend num mer blijven liggen. De H§er en Mevrouw KWAST—Zwakt, geven met blijdschap kennis van de geboorte van hun Zoon HENNY. Singapore, 21 April 1926. 24-8 Calrn Rill road. Wegens buitenlandsohe betrekkingen eerst beden geplaatst. Heden overleed onze ge liefde Echtgenoote, Moeder en Behuwdmoeder, Mej. MARIA MAQDALENA LUIJT LASTDRAGER, ln den ouderdom vau bijna 67 Jaar. Helder, 18 Mei 1926. Van Galenstraat 87. Uit aller naam, W. LUIJT. Heden overleed z^cht en kalm, tot ons aller diepe droefheid, onze geliefde Moeder, Behuwd- en Groot moeder, Mejuffrouw REMPTJE KRAMER, Wed. van Jus Kostbb, in den ouderdom van86Jaar. Helder, 1» Mei 1926. Uit aller naam: R. KOSTER. De ter-aarde-bestelling zal plaats hebben op Woens dag 19 Mei a.s. des na middags ten 1 ure, vanaf Binnenhaven 185. Voor de vele bewijzen van deelneming ontvangen bij het overlijden van onzen lieven Echt- Senoot, Broeder, Zwager en om, den Heer J. LUNET, betalgen wij onzen hartalQken dank. Namens allen, M. LUNET- PI LA HoüUAUI Helder, 17 Mei 1926. I verdwijnen spoedig dooreen pol f" Alle Orogbttn Het Bestuur van het Algemeen Weeshuis te HELDER roept op Bezinnen, die genegen zijn een Jongen van 15 Jaar in hun gezin op te nemen, Ned.-Qerv., tegen vergoeding volgens de voor-* waarden. Brieven worden Ingewacht vóör 25 Mei a.t, bij den Voor zitter, Jan In 'tVellstrast 104. Helder, 17 Mei 1926. H. F. vak Baahbn, Voorzitter. S. Hkumak, Secretaris. op DONDERDAI 27 MEI 1926, des avonds te B uur, ln het lokaal van den Heer VAN WEELDE, Koningsplein. Punten van behandeling: Verslag over 1925. Balans en winet- en verlies rekening. Verkiezing ven een eemmle- •arle. HET BESTUUR. VERHUISD O. M. RITECO—LENG ERS, naar EMMASTRAAT 6.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1926 | | pagina 3