s De lastercampagne tegen „HELDER" Seizoen 1914- 1915- 1916- 1917- 1918- 1919- 1920- 1921- 1922- 1923- 1924- 1924- 1925- -1915 -1916 -1917 -1918') -1919 -1920 -1921 -1922 -1923 -1924 -1925 -1925 -1926 Klasse en Afd. p. Afd. F 8e kl. F 3e kl. F 8e kl. E 8e kl. F 8e kl. E 8e kl. A Prom.-comp, 8o kl. A Totaal Doelpunten voor legen 16 5 8 8 81 10 4 1 5 15 10 6 1 3 .19 9 2 2 6 14 12 7 1 4 27 14 5 2 7 20 12 8 1 8 18 18 5 7 6 19 12 3 5 4 11 14 5 1 8 22 14 9 3 2 80 4 2 0 2 8 14 13 1 0 50 159 69 28 62 274 19 29 16 289 166 18 9 18 7 17 11 11 21 4 27 Kampioen Alom. Victrix W. F. C. Z. F. O. Neerlandia Neerlandia Purmersteijn V. S. V. Zandvoort D. W. S. V. S. V. Helder K. F. O. Helder In dat seizoen trok „Helder" zich terug. Daar de prom.-competitie nog niet uitgespeeld is, is deze achterwege gelaten. Een verweersohrlft van het bestuur. de wonacih van alk geredhtigéoard Heldarsch voetballlefhebber In vwiruJliii® kamen, n.1 Don Heldor moet een 2e kinseer hebben I" De tegenslag. Zoover le het echter niet mogen komon; een ongelukkig gespeeld© match ia Hoorn bracht de le nederlaag, doch de op 18 Maart 1917 to Purmerond gespeelde wedstrijd Ibracht defini tie! de beslissing. Hier hiad HFO olloa tegen: de schelder echter (Hedjnert) die eiken aanval der voorhoede onderbrak voor buitenspelhet ruwe optreden dér tegenpartij en aan onbe speelbaar veld. Er werd met 2—1 verloren, waardoor uitgemaakt was, dat ZFG kampioen werd en.... 2o klaseer, «want promotiewed strijden warden er niet gespeeld. Do fuit scheen toon uit en ook de laatste wedstrijd, thuis tegon ZF0, werd verloren (2—0) Na 8/4 van het seizoen de leiding gehad to bobben', waa het eindresultaat wol wat teleur stellend. Doch niettomln kon men, alles bij elkaar genomen, toch weor tevreden zijn ook. Hot elftal was in dlze competitie als volgt samengesteld: Balk v. iAlrT'i1'"n Zalm Bak Messen Kikkert Aardweg Boolvink Dito Groote Gortihala (Pelser v. d. Poll en Nijmnn laatstgonoem- de uit do ontibondon veraenjginig „Holland speoldön ook enkele wedstrijden. (Noch daarvoor of daarna ls do E. O. er in geslaagd ooit weer eon ploeg als dezo waa, samen te stellon. Eerst ln 1924 kwam daarin verandering. 0FO bracht het dit seizoen tot die finale voor den N.-H. V. B.-bökor. WFG maakte echter korto metten met de vorzwakt opkomende roodwitte ploeg, wan do Wormar- veordars wonnen met 0—2 (0 Mol '17), Do Inzinking. Het Is toon een reeka van jaren sukkelen goblevon; in dé compstitlo bleef hot succes meestal boneden hot mlddelmatigo. Periodes van eon kwijnend bestaan wissoldon o! met korte oplevingen, doch oen leidende rol speel- •de de clulb niet. Dat do fut er uit was, toon HFG hot kam- ploonschap ontging, dat do ijver en belang stelling verminderdo, blijkt wel uit de notu len van die periode. Voorzitter Letschort houdt niet op zijn venmanend' woord! te laton hooron, zonder dat oer merkbaar veel verbete ring kwam. - Het volgend seizoen kon zélfs niet volein digd) worden, do club zag zich genoodzaakt torug to trekken toen at 9 wedstrijden ge speeld! waron. HEEBS was HFG dlaorin reeds voorgegaan. p^mnnHTno5tliig met HBZVS. In 1919 kwam dé fusio tot stand met HBZVB (combinatie van HBS on ZVB). Men hoopte daardoor eon sterk elftal op de boon to kun nen brengen. Doch dat mislukte, want do beste spsiere van laatstgenoemde club traden niet tot dö nieuwe combinatie toe. Toen word hot tenue wit shirt on zwarte broek en kwam do TiABim „Hektor" al meer en moor in gebruik. HF0 had1 afgiedhan! Men bracht bet in dat seizoen tot de 8e plaats. De kwostioe-VBiV en -SEIBS 'brachten in dat jaar heel wat beroering in dé ,Helder"-huis- houdtng, doch do vereeniging kwam ombesmet uit don strijd; hoewel het zeer lang duurde, alvorens dat eon feit was. Do grootste nederlaag. Seizoen 1919—"20 begon voor „Helder" on der zeer gunstige omstandigheden. Men was zelfs langon tijd! gegadigde voor de eerste plaats» doch do laatste wadstrijden wierpen "weer roet in het ©ten: uit de laatste 5 wedstrij den .werd één winstpunt gehoekt. De withom- dön leden in dat seizoen hun grootst» neder laag;! 16 Fabr. 1920 werd mi. in Haarlem van HiSV met 12—1 verloren.... Doch Heldor speelde maar met 8 moniachlon, daar er 8 (o.a. Tleasen) zoo zonder moer maak achtergeble ven waren. En tijdens het spelen viel e! nog 1 uit ook OJbngbloed), zoodat feitelijk mot 7 impTiftchcn is gespeeld geworden, waardoor dozo zware nedtaiuag voldoende verklaard is. Bo vendien was HSV toon) lang niet do zwaikko club, welke hot later word, want do Haarlem- mors waren met Purmersteijn de 2 gegadigden voor de le plaats. Laatstgenoemde werd het ten slotte. De laatste j&ron. Do volgende seizoenen waron evenmin suc cesvol on leidde do club een kwijnend' bestaan. Wijlen de heer Pieters 'woerd© toen het voor zitterschap. Toon echter hot Jeugdige HR(0 haar intrede ln den N. V. B. dood1 en daarbij reeds dadelijk een goed figuur sloeg, kwam er wat loven in do brouwerij. „Heldor", ais ©udlste olub, trachtte do suprematie te behouden en de prik kel tot grooter activiteit waa gevonden, 1922 '28 en 1923*24 toonden do Racers zich do meerderen over hun oudere stadgonooten. Dpch daarna wist „Heldor" hot verloren ter rein weer te veroveren. Krachtdadig gesteund van diverse zijdon, waa hot bestuur ln staat oen trainer to ongaigearon. En reeds dadolijk blbok dat dit do spelkwoliteit ten goede kwam. Helder wist zoowel ln *25 als in '20 hot kam pioenschap td* behalen. Do pronjotlo mislukte weliswaar do le maal, maar thans dan ls hst woord; wat 10 jaar geleden roede neergeschre ven werd, bewaarheid geworden: Helder beeft oen 2o klusser. Vermeld1 moot nog warden dat do withemdon in 1924 ibeslog wisten to leggon op don Ranch- béker, door ZFG met 2—0 to kloppen. Begonnen ais eon klein nietig clubje, opge richt met primitieve middelen; thans een groot» bloeiende vereenlging, mét eon' groot aantal toegewijde leden, een flinke adsplran- ton-Sdeeling, een trouwe schaar van dona teurs on supporters, eon keurige terrein-in richting. Zoo is thans de HFG .Helder", het oude „HFG"! Naschrift. (We hébben1 reeds in het begin van dit arti kel eenig» namen genoemd van leden, die zich bijzonder verdienstelijk voor de vereenlging hebben gemaakt. De reeds genoemden waren de eigenlijke oprichters, die echter dö een na den ander van het tooneel vdrd'wenen zijn. Enkelen van hen zijn de veneeniging ai dien tijd trouw gebleven. Het zou ondankbaar zijn in dit verband al dlie velen, welke eek hun besto krachten aan do veroonigtug gegeven hebben, niet even' te memoreeren. De heer O. Goes, de tegenwoordige voorzit ter, ls de eenig© die onafgebroken lid ia, vanaf de oprichting tot op heden; daarvan heeft hij 10 jaar on 2 imaandon een bestuursfunctie ver vuld. Ais speler diende hij zijn club van 1909 tot en met 1918 en daarna nog eens in 1921— *22. Viermaal was hij voorzitter. Gh. Taylor, ook eon van dö oprichters, is thans nog, lid. Doch niet onafgebroken, daar hij conige Jaren onder de HB&waan gediend' heeft. Hij is 7 h 8 Jaar le secretaris geweest. (Doriijn on Schoonhoven zijn ook jarenlang bestuurslid gewpest. Laatstgenoemde ls 11 jaar penningmeester geweest. Doriijn behoor de tot dö oprichters, doch is ©enigen tijd geen lid geweest. Eon voorzitter met voel toewijding, een van dö bovenste plank, ls zeer zeker de heer Let- schert geweest. IVan 19141919 (ongeveer) was hij de leider. In de laatste jaren van zijn voorzitterschap is het zijn Weid geweest, dat de vereeniging op pooten bleef. Wijlen de hoer Pieters ls altijd een getrouw volgeling geweest van zijn geliefd HFO en bezette 2 jaar de voorzitter,->atoel, Doezio tenslotte heeft bewezen ook niet tot do dood© leden te 'beboeren. We zouden nog een hsele reeks namen kun nen noemen, doch moeten ons beperken. In het tegenwoordige bestuur zitten slecht» 2 leden van do oude garde, n.1. Goes en G. van der Wal. iVan de tegenwoordige spelers hooft Maarten Gk>do ook reeds eon 'groeten staat van dienst. Hoewel hij, als speler nooit oen van do eer ste krachten is geweest, hoeft hij zich evenwel bij verschillendo gelegenheden hoogst ver dienstelijk voor de vereeniging gemankt. En dan hebben wo nog Willem Dol, do „var dor" van do adspiranten. De harde, stille wor- kar, die over zijn Jongens waakt als de hen over haar kiekens. Hij mag zeker niet vergo ten worden. Bak, Groote, Dito, Terburg, Ti essen, Over een» o.a. hebben, voornamelijk als speler, do vereoniging oon reeks van jaron gediend en hebben in .Helder" hun bésten tijd doorge bracht. Eigenaardig daarom, dat zij tegen hot einde van hun voetbal loopbaan nog van club gingen veranderen. Zo zijn echter in hun goeden tijd trouwe ledon geweost. Tot slot volgt hior een taW van dö door „Helder" ln don- N. V. B. gespeeld© competitie- wedstrijden, waarin men een goed overzicht heeft van het gepresteerde. 00 99 99 99 99 99 99 O A O p. 28 9 20 83 85 26 22 8 16 6 15 12 W O 10 o' (3 Z Dat de adspiranten-beweging, welke d© laat ste jaren zoo'n groot© vlucht genomen heeft niet van dezen tijd is, bewijst wel dit, dat reeds op dö algemeene vergadering, gehouden 23 Sept. 1909, op voorstel van v. Kalken met 181 stem een dergelijke afdeeding opgericht werd. Ze bleek echter niet levensvatbaar te zijn en werd tor alg. verg. van 7 Nov. '12 op voorstel van Reijnders weer opgeheven. Hoe wel dus niet geslaagd, blijkt toch wel duide lijk, dat d© toenmalige bestuurders het bedong daarvan zeer wol inzagen. Ook is do oude HFO nog een korfbal afdee- ling rijk geweest. In dezelfde vergadering, - waarin d© adsp.-afd. ter ziele ging, kwam dat voorstel ter sprake. Voerz. Goes wilde er t iets jj van weten, doch na een gloedvolle rede vwj- den heer C. van Scheijen kwam het voorstel er door met 19 tegen 2 stemmen. Een lang leven is deze afdeeling niet 'beschoren ge weest. Tenslotte was het de heer Letechert, die steeds weer aan het nut van lichte athle- tlek bepleitte, waardoor het uithoudingsver mogen grooter werd en men 'beter spelers kreeg. Syarta-niomvsi Zondag trok een SVS-combinatie naar Anna Paulowna tot het spelen van een vriendschap pelijke match aldaar. Deze match was wel een goede oefenpartij, doch liep op een 53 neder laag uit. Het tweede elftal, onvolledig, speelde thuis met een onvolledig 4de van H.R.C. en moest met 42 de eeraan de bezoekers laten. De adspiranten A deden het te Brcezand beter. Na een schitterenden wedstrijd tegen Brcezand 2 keerden ze met een 50 overwin ning huiswaarts. W. Visser maakte hiervan 2, terwijl J. Groot, J. Kohn en W. Reinders elk 1 doelpunt voor hun rekening namen. Vooral" ook de verdediging was in vorm. Aan het se rieus oefenen en trouw opkomen kan een voor beeld genomen worden. Een combinatie van de adspiranten B en C speelde eveneens een aardig oefenpartijtje. Vrijdagavond a.s. oefenen op het terrein voor de mcisjesklasse, zoowel jongens C en voor dames en heeren. Batavter-niouwa. Het is Batavier 1 niet mogen gelukken be slag te leggen op de medaille, uitgeloofd door den heer W. Dol, met 31 werden ze door de Helder-reserves geslagen. Batavier 3 verloor met 40 van Helder 3 en 4. Promotie-competitie 30 klasse. Helder—QSC 1—1. Kampioenscompetitie xe klasse N.-H.V.B. QSC 2—Geel Wit 1 3—1. De stand is nu: Zilvermeeuwen 3 1 1 1 44 3 Geel Wit 3 1 1 1 4—5 3 QSC 2 2 I O I 4—3 3 Medaillewedstrijden. Helder a—Batavier 1 3—?- Texel 1HRC 1 o—3. Vriendschappelijk. SVS 2—HRC 4 2—4- Anna Psulowna: Ex celsiorSVS-comb. S3. Brcezand: BFC 2 SVS a 05. Adspiranten wedstrijden. Helder aOlympia 10. Geel Wit aHel der c 14. Batavier bHRC c 04. Helder- adsp.-comb.Batavier a 31. HRC-adsp.- comb.Helder-adsp.-comb. 31. Nu dan onze vereenigina na 17 jaren strijd het 2e klasseschap .behaald heeft, hebben wij gemeend daar aanleiding van de lasterpraatjes en verdachtmakingen, waaraan „Helder" dit seizoen heeft bloot** gestaan, een woord van verweer te moeten laten volgen. Een juiste uiteenzetting van wat er precies gebeurd is en wat de oorzaken zijn van de hetze tegen onze oudste plaatselijke voetbalclub. Opdat een leder dan zelf kunne oordeelen, ln hoeverre het oirbaar is om onze vereeniging te kwali- ficeeren als een club van betaalde krachten, die zich aan knoeierij heeft schuldig gemaakt en op onrechtmatige wijze kampioen is ge worden en gepromoveerd is. Zoolang echter dit gelntrigeer binnen onze veste'bleef, waar Piet uog meer wist dan Jan, kon ons dat weinig deren en we lieten dat langs ons heen gaan. Doch het werd erger toen onze provinciale sportpers, zoomede som mige nieuwsorganen zich met het geval gingen bemoeien, tot zelfs de „Sport-Kroniek" toe! Toen deze periodieken, blijkbaar geïnspireerd door verklaarde vijanden van onze vereeniging, wat uit hun artikelen ten volle is gebleken, „Helder" openlijk van dejjlfde feiten beschul digden, hebben wij gemeend een woord van protest te laten hooren tegen deze weinig spor tieve aantijgingen. Alvorens onze Apologie in deze te beginnen, nog deze opmerking. Toen b.v. èn het „Alge meen Sportblad" èn „Het Geeltje" èn de „Sport-Kroniek" hunne beschuldigingen de wereld inzonden, de een openlijk, de ander meer bedektelijk, toen het Bestuur van den N.V.B. met anonym geschrijf alle tegen „Helder" overstroomd werd, toen was er officieel nog niets bekend. Men publiceerde openlijk om „Helder" uit te sluiten van pro motie, terwijl van het feit, wat zooiets zou rechtvaardigen, niemand het juiste wist. Men beschuldigde louter op vermoedens. Inplaats dat' bedoelde redactie's ons eerst eens om in lichtingen hadden gevraagd, wat behoorlijk zou zijn geweest, nu het zulke ernstige be schuldigingen betrof, schreef men maar raak op Instigatie van verklaarde tegenstanders. We hebben hierop reeds ln het kort gereageerd, maar nu het blijkt, dat imen nog niet overtuigd is inzonderheid de „Sport-Kroniek" niet, die nog maar blijft schrijven van „betaalde krachten" hebben wij besloten de heele affaire van A tot Z de revue te laten passeeren. En opdat de geheele Ne'derlandsche voetbal- beweging en annex verwante sporten onze verdediging zullen lezen, zal ieder official, be stuurder, consul, scheidsrechter van bonden en vereenigingen, een exemplaar, waarin ons schriftuur voorkomt, ontvangen, zoomede alle vooraanstaande sportbladen. Men kan cr van op aan, dat wij alles naar waarheid en zonder eenige achterhouding of verbloeming der feiten, zullen tnededeelen. Is „men" dan nog niet over tuigd er zijn harde koppen dan kan men bij ons aan het Secretariaat alles ter inzage krijgen wat daarop betrekking heeft. We beginnen dus. Voor degenen, die het niet mochten weten, zij het hier nog eens gezegd, dat de hoofd oorzaak van alles ls onze strijd met H.R.C. om de Heldersche suprematie. Toen deze be trekkelijk jonge vereeniging reeds heel spoedig n??r.J'en N.V.B. promoveerde (in 1922) en met „Helder"' in dezelfde afdeeling kwam, werd het als we het zoo mogen uitdrukken een wedren tusschen ons belden; voor „Helder" om haar reputatie van oudste en sterkste ver eeniging te handhaven, voor H.R.C. óm ons te overvleugelen. Zoolang dit geschiedde op een gezonde basis en op eerlijke, sportieve wijze, viel daar niets op te zeggeq, want iedere club doet tenslotte zijn ibest om vooruit te komen 0n t °°scr te stijgen. We zijn zoo eerlijk om te bekennen, dat de eerste 2 seizoenen de H.R.C. onS de baas was. Ze eindigden boven ons op de ranglijst als gevolg van betere pres tatie s. Wij sukkelden met ons elftal, hadden góbrek aan spelers en konden bovendien de juiste formatie niet vinden, waardoor ons suc ces miniem was Tot zoolang ging het goed, wel werden er wel eens verdachtmakingen ge hoord, maar dat was meer in de kringen der supporters. Er kwam echter een verandering tijdens het seizoen 19241925, althans het laatste gedeelte daarvan, toen het zeker was, dat de strijd om de eerste plaats zou gaan tusschen ons en H.R.C., want wij waren erin geslaagd een heel wat beter elftal op de .been te brengen, dam het vorige jaar en hadden daarbij nog (in het na jaar van 1924) de hulp- van den trainer van „Alcmaria Victrix", Mr. Julian, die 2 dagen per week onze spelers oefende, ingeroepen. Van toen af, kunnen wij wel zeggen, is de kiem gelegd van de hetze tegen „Helder", welke thans zoo'n grooten omvang aangeno men heeft. Juister gezegd, deed het eerste symptoom zich voor, na afloop van den wed strijd HortusHelder, gespeeld 8 Februari 1925. Onze spelers bevochten op deze toen heusch niet zwakke club een schitterende 51 zege. Dit viel temeer op, daar op een zoo goed als onbespeelbaar veld gespeeld werd en H.R.C. onder veel betere omstandigheden op datzelfde terrein een 31 nederlaag had ge leden! Toen begon de laster den kop op te steken en reeds spoedig werd ver van H.R.C.- zijde verkondigd, dat „Hortus" was omgekocht. Deze inderdaad zware beschuldiging vond min of meer haar oorzaak in het feit, dat een onzer aanhangers zich reeds vóór den wedstrijd de uitlating had laten ontvallen, „dat Hortus er diep ln zou gaan". Wij hadden door deze mooie overwinning het kampioenschap zoo goed als in den zak, want tegen V.S.V. moest maar gelijk gespeeld worden om No. 1 te blijven, ook al zou H.R£. dan van „Swift", No. laatst, winnen. Beiae wedstrijden werden 15 Februari d.a.v. gespeeld, wij verloren te Velseroord met 10 na een uiterst boeiende en zeer goed door ons ge speelde match, doch mirabile tiictul ook H.R.C. verloor.... de hekkesluiter slaagde er in de H.R.C. met 53 te kloppen! Zoodoende waren wij toch kampioen, dank zij de mede werking van onze grootste concurrente voor de eerste plaats. Zeer zeker was H.R.C.'s nederlaag bepaald opvallend, want „Swift" had bijzonder weinig gepresteerd. Door deze voorvallen vond de laster ln het roode kamp opnieuw voedsel en de monden welden weer geducht geroerd. Er werd nu maar ronduit beweerd, dat wij v. d. Leij, den H.R.C.-doelman, hadden omgekocht. Er werd zelfs een bedrag genoemd. Nu moet men we ten, dat deze persoon tevoren lid van onze club waS geweest, doch zich, na herhaalden aan drang, had laten overhalen de Racing-kleuren te verdedigen. En als gevolg daarvan hij zou berouw hebben gehad van zijn overgang naar H.R.C. debiteerde men de dwaze ,be- schuldiging, dat wij hem omgekocht zouden hebben. Als v. d. Leij werkelijk zijn club heeft laten verliezen, dan heeft hij dat geheel op eigen verantwoording gedaan, maar niet door ons toedoen. Wij als bestuur hebben na zijn bedanken als lid van „Helder" nooit meer met hem in relatie gestaan. Zoowel ln het geval „Hortus" als in het geval „Swift" staan wij volkomen eerlijk. Aan unfaire praktijken höbben wij ons nooit schul dig gemaakt. We hebben toen den kampioens titel op volkomen eerlijke wijze behaald, even als nu. De stemmen zwegen geruimen tijd, daar ons elftal er niet in slaagde in de promotiecompe titie de eerste plaats te bereiken, wat aan K.F.C. gelukte. Met den Ingang .van het thans afgeloopen seizoen, begon het lieve leven echter opnieuw. Doch nu nog in veel erger mate. De oorzaak daarvan was wel voornamelijk deze, omdat Rcitsma (Alcmaria Victrix) en Jelle Blinkhof (Stormvogels) lid van onze vereeniging wer den. Dat kon men niet plaatsen, dat deze in derdaad goede spelers lid van een gewone 3c klas-club werden. Daar moest meer achter zitten, die werden maar niet zonder meer lid vat; „Helder". Toen begon de lastercampagne weer, hetwelk wij reeds in den aanhef van dit artikel uiteen gezet hebben. De oorzaak, ontdaan van alle franje, waarom dfze spelers lid van onze club zijn geworden, is deze: ie. Reitsma, in Al lom aar een zaak hebbende, waar hij lid van Alcmaria Victrix was, zocht elders zich een andere positie te verschaffen en bezocht zoodoende Haarlem, Zaandam en ook onze stad. Helder leek hem de geschikte plaats en niemand zal ons kwalijk nemen, dat, toen wij vernamen, dat hij zich hier ging ves tigen, wij aan hem vroegen of hij lid van onze vereeniging wilde worden, waarop hij toestem mend antwoordde. Hierbij dient opgemerkt, dat hij reeds op dat tijdstip geen lid van Alc maria Victrix meer was. Hij opende hier een zaak voor eigen rekening en eigen risico en niet met geld van „Helder", zooals „m e a" alweer beweerde, en heeft dit zwart op wit aan de Commissie van Onder zoek bewezen. Dat is de kwestie-Reitsma, geheel zuiver gesteld. 2e. Jelle Blinkhof, bedankte als lid van Stormvogels en speelde toen eerst een paar wedstrijden voor Alcmaria Victrix, doch hij kon in deze club niet aarden en daar hij ook reeds een paar maal als gast in ons elftal ge speeld had, waar hij zich beter thuis gevoelde, gaf hij zich op ons verzoek op als lid van „Helder". Hij ontvangt echter uitsluitend reis- en verblijfkosten, zonder meer. Men ziet het, ook dit geval is heel gewoon. En werkelijk, zoo en niet anders zijn deze spelers lid van „Helder" geworden. Doch zoo dacht de „buitenwacht" er niet over; deze insinueerde er maar lustig op los, en tenslotte deed de pers aan dit weinig hart verheffend gedoe mee, zoodat de naam onzer vereeniging leelijk in opspraak kwam. Men hoorde maar steeds het tegen, waardoor vol doende verklaard is uit welke bron deze be richten kwamen. Er moet in dit verband nog iets vermeld worden, en wel een feit, waarin wij min of meer een fout begaan hebben. Het betreft een onzer spelers, Horneman, die reeds vanaf Sep tember 1923 lid der vereeniging is. Deze jonge man was de kostwinner zijner moeder, die weduwe ls. En toen het eens gebeurde, tijdens het seizoen 19231924, dat ons elftal ln Am sterdam, was om daar een wedstrijd te spelen, is het voorgekomen, dat bedoelde speler, alvo rens begonnen zou worden, onwel werd. Het bleek toen, dat hij in geen 3rie dngen warm eten had gehad en daar ook zijn klceren en schoeisel er vrij slecht uitzagen, besloten wij hem te helpen.In dit.bijzondere geval achtten wij het een daad van menschelijkiheid' om dezen onzen speler financieel tegemoet te komen, wat wij dan ool^ gedaan hebben. Dat wil zeg gen, wij leenden hem geld, onder conditie dat, wanneer hij daartoe in die gelegenheid was, dat geleende geld weer terug moest betalen. Dat is ook zoo gebeurd, want toen hij later weer geld. verdiende, heeft hij af en toe wat afge lost. De toenmalige penningmeester heeft dat alles trouw geboekt onder het hoofd geleend geld Horneman. We moeten er nog bijvoegen, dat, toen H. in Jain. 1925 voor bet eerste elftal gepasseerd werd, de ondersteuning evengoed kreeg, ook dus als hij niet speelde. We deden dit geheel te goeder trouw en zagen door deze daad niet zoo direct in, dat wij hiermede han delden in strijd met de Amateursbepalingen. Het feit, dat H;, al dan niet spelende, even- gocd_ ondersteuning kreeg, bewijst temeer, dat hij niet voor zijn spel werd betaald. De hoog ste autoriteitén ter plaatse, bevoegd tot het uitspreken van een oordeel, hebben aan den N.V.B. bevestigd, dat Horneman inderdaad in behoeftige omstandigheden verkeerde en steun noodig had. Ook dit feit werd ter kennis gebracht van den N.V.B. Maar dat dit werd gedaan door iemand die zelf, direct en indirect, zooveel aan onze vereeniging te danken heeft, maar inmid dels de witte met de roode kleuren verwisselde, geeft wel een staaltje van 's mans mentaliteit. We bedoelen hiermede Bolhaar. Deze werd Augustus 1923 lid van onze vereeniging; hij wa9 toen woonachtig in Julianadorp, een dorp nabij Helder gelegen. Een jaar later opende hij een sigarenzaak hier ter stede, doch daar hij de kosten hieraan verbonden, niet kon be strijden uit eigen middelen, heeft hij geld ge leend tegen rente en aflossing van de heeren Slikker en Wit alhier, waarvan de laatste een onzer bestuursleden is. Genoemde Bolhaar heeft echter nimmer aan zijne verplichting van aflossing voldaan, hetgeen is te controleeren in het faillissementsblad, waar deze post, groot 200.in vermeld staat. Toen Bolhaar echter kwestie kreeg met onze vereeniging, ging hij een aanklacht indienen bij den N.V.B., waarin hij beweerde, dat „Helder" zijn spelers betaalde. Dat was omstreeks Augustus 1925 en is voor ons het begin ge weest van veel Tnisère. Wat Horneman betreft, deze ontving naar aanleiding van bovenstaande dd. 17 November 1925 een schrijven van den N.V.B., jpet verzoek om inlichtingen. Horneman heeft onmiddellijk en geheel volgens de waarheid het Bondsbe- stuur geschreven, precies zooals het had plaats gevonden. En hoewel men alles wist omtrent deze zaak, hoorden wij maar niets, zoodat H. dan ook geregeld speelde, zelfs 2 promotie wedstrijden. Toen, eindelijk, 16 April 1926, ontrving H. een schrijven van den N.V.B., waar in hem werd medegedeeld, dat hij met ingang van 12 April 1926 in de beroepsklasse wa9 ge plaatst, dus bijna 5 maanden nadat hij aan den N.V.B. had geschreven. Horneman was dus wel zwaar gestraft, maar waarom de N.V.B. zoo lang gewacht heeft, alvorens uitspraak te doen, is ons nog een raadsel. Doch da-{ was nog niet alles, het ergste moest nog komen; d.d. 10 Mei 1926 bereikte onzen secretaris een schrjjven, behelzende: „Daar „Helder" is uitgekomen met een spe ler, die overeenkomstig de Amateursbepalingen moet worden geacht te behooren tot de Be roepsklasse, is „Helder" uitgesloten van ver dere deelname aan de promotiewedstrijden." Deze uitspraak overviel ons aU een donder slag uit helderen hemel. Niemand van ons, die aan let9 dergelijks gedacht had. Om het sim pele feit alleen, omdat we Horneman financieel tegemoet gekomen waren, achtte men het noodig de heele vereeniging op de meest ge voelige wijze te treffen, n.1. uitsluiting van promotie. De straf was dubbel zwaar, als men bedenkt, dat we reeds zoo goed als 2e klasser waren. We moesten nog 2 wedstrijden spelen en daaruit was één winstpunt voldoende om te promoveeren. Ieder onbevooroordeeld lezer zal het met ons eens zijn, dat, gezien het feit, deze straf ongehoord zwaar was. En natuurlijk protes teerden wij onmiddellijk. De N.V.B. is, geluk kig maar, weer op zijn besluit teruggekomen. Doch niet op de wijze, zooals wij dat zoo gaarne hadden gezien. In de Bestuursverga dering, gehouden Zaterdag vóór Pinksteren (22 Mei) kwam de zaak „Helder" in behande ling en met 4 stemmen vóór, 2 tegen en I stem, blanco werden wij weer gerechtigd aan de promotie-competitie deel te nemen. Doch alleen daarom, „omdat reeds in November 1925 vaststond, dat de betrokken speler van „Hel der (Horneman) in de beroepsklasse moest worden geplaatst, waartoe echter eerst veel later (n.1. 12 April) is overgegaan, zoodat men de vereeniging thans geen dupe mag laten wor den van het langzame recht, dat in dit geval is toegepast". Het was Dr. Van Prooije, die al dus sprak en wienS" motiveering den door slag gaf. Alleen het lange dralen van de Commissie van Onderzoek, die direct had moeten Ingrij pen, is oorzaak geweest, dat we alsnog in onze rechten zijn hersteld geworden. Waarmede we maar willen zeggen, dat men in Den Haag nog niet overtuigd is van onze goede trouw. Te vreden zijn we daarom nog niet, we verlangen volledige rehabilitatie van het door onze be lagers ten laste gelegde. Zoover moet het komen. Ten opzichte van 't lid worden van Reitsma en Blinkhof hebben wij ook heel wat te stellen gehad. Voor de Commissie van Onderzoek gekomen, bleek on9 al spoedig, dat dit lichaam alreed9 direct een vooroordeel tegen ons had, wat onze zaak des te moeilijker maakte. Er kwam hier (Januari 1926) een rechercheur van den N.V.B., die beslag op onze boeken wilde leggen. Daar de Voorzitter toen afwezig was, meende de penningmeester, die toen geen be stuurslid meer was, geen recht te hebben dat te doen zonder voorkennis van den voorzitter. Hij zei echter, dat de boeken wel verzegeld konden worden, wat deze rechercheur niet noodig achtte. Van den secretaris ontving hij direct alle correspondentie, zoomede notulen boeken, berustende bij den 2en secretaris. De boekhouding zelf weid door ons twee dagen later naar Amsterdam gebracht. Het feit, dat de heer Zimmer, zooals de rechercheur beet, dien dag hier ter stede in gezelschap werd ge zien met personen, die vijandig tegen onze vereeniging staan waarbij er één die alt zeer onbetrouwbaar bekend staat leverde voor ons opnieuw (het bewijs, aan wien wij al dien last te danken hadden. De boeken hebben wij nog niet terug, ze zijn haarfijn onderzocht, doch van fraude of knoeien heeft de Commissie geen spoor kunnen ontdekken. Wij zijn aan een kruisvuur van vragen blootgesteld geweest, we hebben alles naar waarheid beantwoord. Doch ten opzichte van Reitsma, noch van Blinkhof viel niets ten onzen nadeele te ontdekken, om de doodeen voudige reden, dat er met betrekking tot hun lid-worden van onze vereeniging, ^lles zoo cor rect mogelijk is gehandeld. Precies zooals wq hierboven reeds uiteengezet hebben. Weliswaar is Reitsma gelijk met Horneman, hangende (het onderzoek voorloopig geschorst, doch dit betreft een andere kwestie, buiten onze vereeniging staande. Nog dateerende uit den tijd toen hij lid van Alcmaria Victrix was. We wenschen dit niet te bespreken en te be- oordcelen, als buiten ons omgaande. Dit, geachte Lezers(essen), zijn dan, zeer uit voerig gesteld, de feiten zooals ze zijn, zooals het heeft plaats gevonden. Men ziet hieruit wat tenslotte het feitelijke ls van al het vuil, waarmede men onze mooie vereeniging heeft getracht te bezoedelen. Niets, letterlijk niets is ér van overgebleven. Alleen betreffende Horneman hebben wij ge- foudeerd, wij erkennen dat eerlijk en hebben dat voor den N.V.B. insgelijks gedaan. Wij aanvaarden dan Ook straf, maar dan in den geest van het bedreven feit, en we wenschen voorts niet gevonnist te wopden voor Jets wat we niet gedaan hebben. Wij zijn kampioen en ae klasser geworden door eerlijke middelen op het groene veld, door ons spel en door onzen trainer! „Helder" heeft een schitterend seizoen achter den rug; onge slagen met 6 winstpunten voorsprong op No. s werden wij kampioen der 3e klasse A, en daar na door beter spel ae klasser. Ons succes wekte de jalouzie op bij den con current, nijd en afgunst bij onze vijanden. Men zag steeds mooier prestatie's van „Hel der en dacht een spaak in het wiel te steken, geen middel was te eng, als maar het doel be reikt werd. Bijna was de opzet gelukt, doch nog op het juiste moment kwam het keerpunt I We willen ndet beweren, dat H.R.C. reeds aanstonds aan deze unfaire actie heeft deelge- genomen. Ex was een ander, die daarvoor zorgde, die de zaak op gang bracht, maar dat li- een en ander niet onwelge vallig was, weet iedereen, die met den toestand !fDp'aat,e bekend is. Maar dat tenslotte de een werkzaam aandeel in deze ging nemen, is eveneens een publiek geheim, want voor de plaatsigenoote zou bet toch niets anders dan voordeel hebben kunnen betee- ^enen, als het gelukte ons onmogelijk te ma ken. Hr zou nog iets voor te zeggen zijn, als wij waren aangevallen door een vereeniging, SPxi Punt van amateurisme zelf zuiver stand. Maar dat is hier niet het geval, evenmin als de verwekker van deze geheele geschie- uVh rie,n1 ante«denten verre van fraai zijn. j., V 578;Vien met ^en hartgrondigen wensch, dat de N.V.B. ons recht zal laten wedervaren. Stoffen, niet waarvan wij verdacht *en maar naar hetgeen wij gedaan hebben wat niet richtig is geweest. Namens het Bestuur van 6e H.F.C. „Helder", C. GOES, Voorzitter. C. J. BOSCH, ie Secrgtaris. (Adv.).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1926 | | pagina 8