BoRma CASINO Voor f2.50 I Te huur gevraagd HUIS, A. Grünwald, Oproeping. GROOT WINKELHUIS I WOONHUIS l MUSIS SACRUM Echtpaar Advertentiën. Evangelisatie PALMSTRAAT. Goedkoope Alkmaar- Heden (Zaterdag) en Zondag Entrée 25 cent (den geheelen avond). Transport rijwiel Gebr. Lafèber, BETREKKINGEN I met 6 of meer kamers en tuin. ZAANDAM Jongmensch Moeilijkheden in zaken? TE HUUR TE HUUR TE KOOP ftqte Oude ^Friesche uettever reisbiljetten per Packet. Van HELDER naar AMSTERDAM of omgekeerd. Retourbiljetten (een maand geldig): fste kajuit f 1.90. 2de kajuit ff 1.40. Op Zondag goedkoope dagretours van HELDER naar ALKMAAR: 1ste kajuit ff 0.60. 2de kajuit ff 0.40. Heden (Zaterdagavond) 8 u. PT ZOMERPRIJZEN: Zuidstraat AANGEBODEN Brieven onder No. 138, Bureau van dit blad. Bestelt Uw Drukwerk bij C. DE BOER Jr, G. v. LEEUWEN, - Arts, AFWEZIG vanaf 26 JULI tot AUGUSTUS. Voor het Verpleeghuis van het Burgerlijk Armbestuur te Helder wordt gevraagd een als Vader en Moeder. Zich schriftelijk aan te melden aan het kantoor van het Burgerlijk Armbestuur Kerkgracht No. 31, vóór 7 Augustus a.s. TE HUUR of TE KOOP, op Ie stand. Te bevragenBureau van dit blad. Wie wil, die kan Bestelt Uw Drukwerk bij C. DE BOER Jr. GEVRAAGD AANGEBODEN GEVRAAGD Athletlek, De Heer en Mevrouw F. H. VERMEULEN geven kennis van de geboorte van een Zoon. Helder, 22 Juli 1920. QeboronANNA MARIA, Dochter van W. A. JACOBS Jzn. en A. JACOBS—Slot. Helder, 22 Juli 1920. Jan in 'tVeltstraat 13. In plaats van kaarten. Verloofd CLARA QROOSMAN en NIKO ETMAN. Geen resepsle. Oude Kerkstraat 2b. Helder, RuUghweg 51. 25 Julie 1920. Verloofd: TONNY LEEWENS en QÉRARD VAN WAMEL. Helder, Prins Hendriklaan. Medan (N. O.-I.). Haarlem. Leeuwarden) ZONDAQ v.m. 10 uur: Ds. T. J. W. CIEREMANS, van Princenhage. LUTHERSCHE KERK. Zondag 25 Juli, 'a morgens 10 uur: Zend. K. H. KAM MEIJER, van Amsterdam. DANCING Dancing DAMES: 20 ot. HEEREN: 30 ct. per week leveren wi] U het bekende Juncker J. C. R. Gevraagd een nette Jongen, goed kunnende fietsen, voor eenigo uren per dug. Adres: Hoogstraat 88. Gevraagd te Helder of Huisduinen vanaf 3 Aug. a.s. voor enkele weken een vrije Zit- en Slaapkamer voor 3 personen en kind van 6. jaar, met of tonder pension. Aanbiedingen met prijsopgave te tcnden onder No. 496, Adv.-Bureau „Die Haghe", Molenstraat 45, Den Haag, Movr. Wed. N. J. EELMER, Ostadelaan 48bis, Utrecht, vraagt voor pl.m. 2 weken aangenaam familie-PENSION te Huisduinen. De ondergeteekende heeft de eer U kennis te geven van weder oprichting of hervatting van het bedrijf Glazenwasscherl], Puibewassching en in- en uit wendig schoonmaken van scholen, gebouwen, huizen, enz. Daar jarenlang dit bedrijf met succes is uitgeoefend door; wijlen mijn vader, zoo hoopt hy weder in dezelfde gunst te mo- geD deplen en zich het ver trouwen waardig te maken. Met beleefde aanbeveling, Gravenstraat 20. De praktijk wordt waargeno men door de andere doktoren KEG THEE Gevraagd een net MEISJE, Vrijdags of Zaterdags den ge heelen dag. AanmeldenKanaalweg 81-82, bovenhuis, tusschen 5 en 7 uur. Repatrioerend Onder-Officier der Marino wenscht tegen 1 September a.s. of vroeger een vrije WONING te huren. Opgaaf van huurprijs en lig ging onder No. 147, Bureau van dit blad. Gevraagd een Thuisnaalster, voor winkel. Brieven onder Nr. 159, aan het Bureau van dit blad. Mevr. VAN GESSEL,. Hoofd gracht 54, vraagt een nette Dag-Dienstbode, zelfstandig ktmnende werken en koken. Aanmelding na 7 uur. Gevraagd een nette Jongen, loon f 5.50 per week. Adres: WITSENBURG, Hoofdgracht 38. Mevr.RIENKS, Prins Hendrik- laan 8, vraagt wegens huwelijk der tegenwoordige een nette Dienstbode, voor dag en nacht. gevraagd in een boekhandel ter opleiding, leeftijd 14 d 15 jaar. Brieven franco onder Nr. 157, aan het Bureau van dit blad. verdienen als Vertegenwoordiger van Bankinstelling, per maand f 25.plus provisie. Brieven onder Nr. 150, Bureau van dit blad. Schryf onder No. 158, aan Bureau van dit blad. het T Te huur gevraagd flinke Woning, huurprijs 6 h f 7.—. Brieven onder Nr. 155, aan het Bureau van dit blad. Te huur BOVENHUIS, be vattende: 4 kamers, keuken, serre met plat en ruime vliering. Huurprijs f 22.50 per maand. Te bevr.: Stationsstraat 3. Te huur een nette Zlt-Slaap- kamer voor 1 of 2 vrienden, m. o. z. pension. Adres: Breewaterstraat 75. Te huur een WONING voor klein gezin, met van ouds be kende overhaal bootje disponibel, dadelijk te aanvaarden. Te bevr.: Rijksweg 66, Blauwe Keet, Koegras. Door vertrek naar Indiö te huur een Heeren-Boven- en Benedenhuis. Te bevragen Woning-Bureau, Hoofdgracht 63 en Kanaalweg 141. SCHOORL. Te huur of te koop en direct te aanvaarden een met tuin, a/d.LaanwegteSchoorl Koopprijs zeer billijk. Te bevragen btJ K. P. ZUURBIER, te Schoorl. Tel. 204. Te huur op netten stand een ruime Zlt-Slaapkamer voor één of twee personen, met oi zonder kost. Adres: Bureau van dit blad. Wegens vertrek te huur het LANDHUIS Javastraat no 2, voorzien van mooie hal, 2 groote kamers, 4 slaapkamers, met groote serre (uitzicht gevende over den geheelen weg, met landerijen), groote keuken en bijkeuken, tevens groote schuur, 12 X 6 M2-> moestuin, enz., te zamen groot 2000 Ma. Brieven adresP. DE BEURS, Javastraat 2. Hoogste waarde voor oud Góud, Zilver en Diamant. Adres: M. NAUTA, Kan aal weg 131. Te koop gevraagd LEER BOEKEN voor het 4e leerjaar Hoogere Handelsschool. Adres: Kanaalweg 122, benedenhuis. voor viool en lüeuwsber. piano B-dur, Mozart. Daarna Brussel, 486 M. en Antwerpen, 265 M. 8.20 Orkes-tconoert. 8.35 Voordrachten. 8.50 Concert. 9.00 Voorlezing. 9.15 Concert. 9.50 10.20 „La reoommaadation", 00medio in 1 acte van Maury. Münster, 410 M. I.362.50 Concert. 4.00 en 4.20 Lozingen 4.50 Operettemuziek. 6.20 Viool- en pianocon cert. 7.50—8.00, 8.208.50 Lezingen. 860— 10.50 JT-rllhlingsluft", operette dn 3 acteu. 10.50 Lezing. 1160 Sportlozing. DINSDAG 27 JULI. Hilversum H.D.O., 1050 M. 12.00 Politieber. 5.00—7,00 Vooravondoon- dart door bet HDO-OTkest. 7.00 Politieber. 7.15 —7.45 Lezing door Mevr. C. J, Heemskerok, directrice van de tuchtschool in Montfoort. 7.45 en 10.00 Persber. 8.10 RK. Radio-omroep. Het NederlandBahe radio-eextet, Egb. Veen, piano. H. Klein, fluit. C. W. Rijndors, hobo. Joh. Ripie, clarinet. Jl H. Bos, hoorn. A. v. Nuffelen, fagot. 1 Allegro moderato on gavotte, soxtett op. 0, Thuille. 2 Adagio trio op- 188. Rameeke (hobo, hoorn, piano). 8 Lözimjf door den heer Theo Bosman, giedJ.pl. spraaklcoraar te Hoogrood©, ©n- volkszang-componist uit Hocgroade hij Leiden, over: „Ons Rckolijk Volkslied in de Moedertaal", voordracht goïil- door liederen van eigen compositie, oa „O, oudoorgrondbro verte", „Maria, woos1 gegroet", .►Meilied'", „Mioororo", „Als de smarten van do dood", enz, Orgel en piano, Egb, Voon. 4 Boe ren liedjes, Suite, Röntgen Sr. 5 Quintot op, 16, Beethoven (hobo, olarlnet, hoorn', fagot on Piano). 0 Nodorlandsch Volkslied: Wien Noêr- tondsch Bloed, door hot radio-sextet. Daventry, 1600 M. II.201,20 Hot radiokwartet (contra alt-, tenor, viool). 1.20—2.20 Orgelconcert. 4.20 Cau serie, 4.85 Orkestoonoert van Marbio Arcli Pavilion. 5.85 Klwioruurtjo. 6.20 Donemuslek. 7.00 Oroydon foundry bolle. 7.20 Tijd-voln Big Bon; weerber., nieuws. Lozing: Browlcasting in India. 7.45 Pianocomposities van Soluimann. 8.00 .Serie-vorliaalAt tho villa ltoso. 8.20 Weleh' program, Wolsh' o muziek voor zang, harp en vlooi. W. Watoyns, bariton. 9.20 Da ventry verjaardag-program. Gesprok tueeohen Gapt. Eokersloy on een luisteraar. 9.50 Woor- 'ber,, nieuws, Ixwlug: Eduoollon by tho prosH, 10.25 L. Andenson, ilmltatlos. G. Gwyther, zong. 10.501220 Dansmuziek, PsriJ» „R«dio-P«rl»", 17ÏO M. 12.50 Concert Luoien Paris, 5.06 Concert (viool, piano, oello). 860 Opersttefragmenten. Königswüsterhausen, 1300 M. 8.50 Film manuscripten. Asta N-ieLsen en Werner Kraus, declamatie. Orkest Brussel, 486 M. en Antwerpen, 265 M. 6.20 Orkeefconcert. 8,20 Conoert. Mme. Pau wels, zang. 8.50 Lezing. 9.20 Lezing over „Co- lcunel Chabert" van de Balzac. Daarna weer concert tot 1020. Münster, 410 M. 1.35—2.50 Concert. 4.05 Sprookjeswertellen 4,355.35 Vdoolcouoert. 5.50—6.20, 6.35, en 7.20 —8.00 Lezingen. 8.20 Lezing: Umsatzeteuer. 8.50 Balladen. F, Schweins'berig, bas. 9.20 Opera muziek na R. Wagnor. 10.40 Nieuws. SPORT. Naar de 2e klase. Volgens de bij den aanvang, van bet seizoen vastgestelde bepalingen proanoveeren naar de 2e klasse; Helder, Zeoburgia, Fortuna, Mer- wode, RODA, Gelria, Zeelandia, DEVO, MSO, LSC, Hoogezand en Appingedam. UFO „Helder". Jaarvergadering. Deze (belangrijke vergadering werd Maan dagavond! gehouden en had een volkomen rus tig verloop, terwijl de opkomst flink genoemd kon- worden. Hot belangrijkste punt deer agenda wnö on getwijfeld do bestuursverkiezing. Het -bestuur is bijna geheel vernieuwd on werd bij eareto stemming gekozen. Do hoor Gooe, de oudnvoorzittor, viel vanzelf af, vanwege zijn schorsing, terwijl de hoeren Bosch, Boogaard on Wit zich niet moor hor klosbaar stolden. -Er -worden 98 geldige stammen uitgebracht; gekozen wordon do 1 wc ren: S. Jarlng, A. M. Engelmaan, mr. Arn. Veldman, R. Kiuniuau, Oh. A. Taykfr, J. Bloro J(r. en J. Mulder. Do jaarverslagen van soorotarls oni ponning- nioostor konden nog niet gelozen werdén, daar tl© boeken- neg steeds bij don NVB borueton. Do bekerwedstrijden worden dit jaar niet gehoudon, terwijl do El f tal-comiui ss io uit 4 lttdion. «al bestaan, aangevuld door oon bo- stuurslld aJfc* voorzitter. liesl-oton wtord voorts tot het instellen van oon toobnlscho oommlasle. In do Donderdagavond gehouden bestuurs vergadering worden de functies al» voigt voi- deld: Jlarlng, voorzitter; lt. Kamman, lo soc.ro- tarlls; UW. Arn. Veldman, 2o soorotarisi Jl Mulder, le penningmeester; Oh. A. Taylor, 2e penningmeester; J. Biere Jr., commissaris van materiaal; A. M. Eagelmann, commissaris. Trainers Benefiet Wedstrijd. Helder I—Julian'a elftal. Zondag a.s. zal hot een ongekende dag zijn in het Heldersche Voötball-even, daar dan toch bovengenoemde wedstrijd zal plaats hebben op het Heldor-terrein aatu den 'Bolweg. De wedstrijd wordt geleid door dén hoer Henneberke, terwijl om half drie begonnen wordt. 'Het elftal waarmode Mr, Juilam voer den dag komt is als volgt samengesteld en noen kan ©r van verzekerd! zijn, dat het elftal ook werkelijk zoo uitkomt. v. d. Meulen (HFC) T. Dijke (Eeyenoonl) Krom (RCH)' Juii&n (Helder) Dinkla (EDO) v. d. Laan (EDO) nburg (St.v.) JHrlian (MIW) Soons (KW) Elfring t(Alcanaria) Sigmond (HFC) lleeorv08: Porucal (EDO) Do Koning (RCH) en Boekeloar (Stormvogels). Do zee vetgedrukte namoni zijn van spelers, die al loon roods in hot Ned. Elftal bobbon ge spoeld, torwijl Elfring en Dinikia roods in proef-elftallon uitkwamen. Uit deze opstelling blijkt dat v. Heel niet van do partij is. Alleen van Sigmond is bet nicdcepolen nog niet goheel zeker, doch de trainer van het Ned. Elftal, Mr. Glondonming, zou hem persoonlijk vragen, daar hij nog niet te boroikon was. We zouden, gezion- do spe lers, dat olftal kunnen beschouwen, als oon psoudé-iNod. Elftal, on oon belangstelling zal hut dan wol niet- ontibieken. Als we zion dat v, d. Menton hot doel vordedlgt, is alleen dit op zichzelf oon gong naar den Bolweg waard. Do prijzen zijn uiterst laag gestold mm. tribune 60 oont, volwassenen 40 oont, -kinde ren 10 oont (tribune 20 oont extra). Niemand zal dan ook nalaten om voor oen zoo good- koopen -prijs do gelegenheid to banutton om dezo diverse Internationals oon hot werk to zien. Voorverkoop van tribunokaarten (ook voor kindereu) hooft vanaf Zaterdagmiddag 12 uur plaats - in hot Sigarenmagazijn van don hoor K. Zornor, Spoorstraat. Eon lodor die van oon tribuneplaats vorzekenl wil zijn, haasto zich, daar op do naar bultou gezonden roclamo- bil jutten roods volo aan vragen om trlbuno- kaartjos blimenkwamon. Jhillan en Hoon» van MiW zijn roods gearri veerd, torwijl de overige spelers on reserve» Zondagmorgen komen. Daar het «on beulfiet-wedstrijd la voor den Helder-trainer, gelooven we wel, dat Helder- spelers en donateurs niet- kwaad zullen zijij dat ook zij nu entrée moeten betalen. H.R-C.-nieuwa. Zondagmiddag ontvangen de Racers voor de nederlaag-wedstrijden d© -bekende Hoornsche 2e klasaer -NYTB'er „Hollandia". De rood-wit gostreepten hebben zich doen -kennen als een hard werkende ploegt en zijn dit jaar winnaar van dien mooien Rauch-beker, daar zij in de finale te Oostzaan gespoeld, de club van dien naam met 6—0 klopte. De Racers wacht due morgen een zware strijd. Trainer Leavey zail vooor dezen wedstrijd het elftal opstellen. Scheidsrechter is de heer D. Kort Aan vang half drie. Zij nog vermeld dat de op- ibrengist van dezen wedhtrijd is besteand voor het trainersfonds. Het bestuur verzoekt de ledien en donateurs (trioe) beleefd voor dezen wedstrijd geen gebruik te maken! -van hun lid- maatsohapkaart. iZondagmorgon om 10 ubr HRO Ai—SVH A. Batavler-nlouwa, AdspJrantcn. Hot programma voot Zondag luidt: 9.30 Batavier At—HRO B; 11 uur Bata vier Bfl!RO O. De adspiranten, die aangeschreven zijn voor deze wedstrijdion, dienen allen present to zijn; dus ook de reserves. Denk om de contributie! Zwaluwen-nieuws, Zondag J.1. epooldon do Z. to Anna Paulow- na oon vrlondschappolij-kon wedstrijd tegen W1AJP' I, aldaar. Laalstgenocando club sjwoldo mot 10 man. Mot oon magere 21 ovorwliming doordat do Z-voorboedo nog al poch had koordon zij huiswaarts, Schoidar. Vos leidde goed. Donderdag j.1. haddon do Z oon ontmoeting mot MILD II op hot Ankerparktorrein. Om half 8 word begonnen. Deze match had oon span nend verloop. BIJ hot bogln dor rust was (lo stand 0—0, Na de rust waren do Z geregeld In don aanval. Koor op koor kwam bun voor hoede na goed «amonspol voor hot doel dor tegenpartij, doch telkens weor bleak do MLD- koopor K. het groote struikelblok, die op moosterlljke wij zo, doch soms mot vool geluk, zijn dool wist schoon to houden, BIJ oon door braak van MLD word olndolljk hot oorste punt ln dezen wedstrijd geboren; den Z-koepor, die, oo-onals zijn oolloga aan den andoren kont, zijn plaats onder do lat. wol waard was, werd hot uitzicht belommerd en hij inoost vkuchen. Nog tgoon 5 min. later kwam het tegenpunt. Da Z spande zich nu tor doge in om het winnen de doelpunt to maiken. Herhaaldelijk beleger den zij het vijandelijke dool, doch K. wist van geen wij-ken. Do strijd werd steeds heviger, zoodanig zelfs, dat do Z-mid-voor mot de handen oen punt trachtte te maken, echter zonder succes. Ook keeper Kr. bleek niet meer te pa*- seoren, zoodat met den stand 11 het einde kwam van dezen forsoh en enthousiast, doch niettemin z-eor vriendschappelijk geepeelden wedstrijd. ScheidsT. Verhage, die zoo bereid willig was- deze match te leiden, floot naar genoegen, zag wel niet alles, doch had zich niet druk te maken. Sparta-nieuwa. Zondag gaat het le elftal op bezoek naar Anna Paulowna, tot het spelen -van een neder- laag-wedstrijd aldaar. Vertrek met den trein van kwart voor één. Het 2e elftal krijgt één der elftallen van DWS uit Amsterdam- tot gast. De Amsterdam mers zijn momenteel kampioen der 3e klasse. A.V.B. on zullen S 2 de handen vol gewon, DWS komt uit als volgt: Dols, d.j Kramer, Helbrink, a.; Pot-, de Bruino, Numoyor, h.; Snikkers, Fobar, Over loop, Mol, v. dl Vet, m. Ros. Ilein en Lutom. SVS 2. Kwast, d.; Wildschut, L. v. df. Wol, a.; Makelaar, Stolk, h.; Papa, Goudswaart, v. Dam, Kater, Sand-rs, m. Rols, Beneker en' Reinderman. Korfbal. Voor dames en hoeren- korfbal-oefening en tevens voor de overige dames en boeren, oefenen .voor do HAK-wedstrij den. Nieuws van den II.AJK. Daar de Inschrijving voor do wedstrijden van 1 Aug. Maandag as. sluit, geven wij hier door oon laatste waarschuwing aan alle athle- ton,ui-et mot hun insohrijving to wachten tot na dlon dat um daar zo dan niet meer goacoop- toord zullon worden. Dit geldt ook voor de adspiranten van don -HAK, voor hun nummer 80 M. hanlloopon. Do wodstrijdon zulten plaats liubbon op hot terrein van do ver. „Bparta", dat op ons vorzoek dodolijk voor dozo gelogen- hold afgestaan word, waarvoor oon woord vun nartel ij loon- danik aan hot bestuur van gonoem- deiveroon'Uring voor hun welwillendheid. Wij hopon nu dat leder sportman medewerkt dcaen dag te doen slagen en inschrijft, of komt kijken naar do mooiste en meest falie aüer sporten, dia athletlek.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1926 | | pagina 7