T VIERDE EN LAATSTE BLAD. PLAATSELIJK NIEUWS GEMENGD NIEUWS. Naar men ons mededeelt, geeft de Too- ie een Ar.ii^vf^ voorte> zooals bekend n'Ie ftn ^Llf0^6 ^rillensiypery. Hier worden KesWfin i ?D «l£zen kundig en snel ganjrhfl^ fllieen de gewone, meeat en fn.n^'vv"??16™; maar ook buitengewone glazen Zoo goed ia deze ^OOT uwu V'J 1.N i;uajamwi», ue 100- Katx«1~ W» iiLAAXJiXACi aaui Maart ln „Casino" een voorstelling Lezing van den heer Alt Het ral den lezer ongetwijfeld Interes- g^8 1* rijn. aan op om eens te zien wat hiervan de ge volgen waren. Er waren de dntelllgenten, die direct de situatie overzagen en uit de geheimzinnige teekens hun conclusie trok ken; er waren de minder snuggeren, die niet wisten of ze links dan wel rechts moesten. Er waren de onnoozelen, die het van den aanvang af verkeerd deden en aan wie deze volksopvoeding verspilde energie is. Er was een korporaal der marine, die, toen de ver keersagent hom vees op zijn fout, den ge heelen weg langs de lijn terufi etste, het Ko ningsplein ln volle lengte overstak, tot aan de Loodsgracht, daarna een draal naar links maakte hij moest op den Polderweg z^n en en tenslotte zijn tocht igiar huis aanving. Er waren de gemoedeHjkem, die, onJtr een kwinkslag en een grapje tegen den agent het goede pad Insloegen; er waren de dege lijk en, die, ook zonder deze streepen steeds met diepen ernst hun rechter- of linkerhan den gebruiken om aan te geven hoe zij rij den willen, «t waren de oppervlekkigen, die met het air van nou-ja-al-die-flauwiteiten- wat-hebben-ae-nou-weer-uitgevonden in hun oude zonden wilden vervallen, maar intijds door den agent op hun nieuwe plichten werden gewezen, er waren de diepzinni- gen, die zeer serieus de aanwijzingen volg den met een blik van „doe lk het zoo goed?" Waar gaat dat heen Het was wel een droeve vertooning. toen, nu al weer eenige jaren terug, de boomen langs de Loods- en Kerkgracht gesnoeid waren. Niets dan kale, naakte stammen, zonder een enkel blaadje groen. Cynici lachten om deze toetakeling, anderen schudden meewarig hun hoofd, weer an deren waren verontwaardigd over een dergelijke mishandeling. Nu echter begin nen deze boomen weer uit te loopen en gaan we gelooven dat de behandeling goed en noodzakelijk geweest is, al zijn dan ook deze boomen uit aesthetisch oog punt nog wangedrochten. Zooütls we zei den, zön op het oogenblik de boomen in de P. H. Laan aan de beurt, en deze ko men er niet beter af dan die van de zoo even genoemde grachten. Het zal de vraag rijn zoo zei ons de heer Maas of deze boomen weer op nieuw zullen uitloopen. Het is niet onmo- geiyk, dat zy geen levensvatbaarheid meer biyken te hebben. Dan houden we dus, in tot nog toe een onzer mooiste lanen, een aantal kale stammen. „Waar moet dat heen", schreven we boven deze regelen. En we vragen ons dat werkeiyk ln ernst af. Houden we vandaag of morgen geen enkele goede boom meer over? Zou het dan tenslotte niet verstan diger geweest zyn om deze oude en uit geleefde boomen geheel te rooien en er een aantal jonge boomen voor in de plaats te zetten. Op deze vraag antwoordde de heer Maas ontkennend. stelling natuurlijk op de kabaliistlsche Icryt-1 voordat de jonge boomen tot eenlgen waarmede het Koningsplein ver- groei zouden komen, terwyi nu de moge- Ingezonden Mededeellng. dat er, ook alweer vanwege de bezuini ging, zoo weinig geld kan worden besteed voor de verzorging en het onderhoud van onze plantsoenen, temeer, waar vanwege Aanbesteding. Hedenmorgen werd door den architect 3. Krijnen alhier namens de firma D. Koppen aanbesteed het verbouwen van perceel Spoorstraat no. 59 tot winkelhuis. DlefstaL Van een dak gevallen. Uitslag wedstrijd Held. Damclub. rem. verl. pnt. O. de Heer B. Bak Het kleine cyfer geeft aan bet aantal afgebroken partyen. Zijn laatste vracht Een, 22-jarige Jongeman die JJ. Zaterdag op het Breed te Hoorn bekneld raakte tusachen een handwagen en een vracht auto, ls ln het ziekenhuis te Alkmaar aan de bekomen wonden overleden. Hy was PREDIKBEURTEN. Urker botter gestrand. De bemanning gered. Met vuur gespeeld. De moord te Iereek e. BpoorwegongevaL Geen persoqniyke ongelukken. Men meld d.d. gisteren aan de Nw. Rott. Crt. uit Leeuwarden: De overweg te Battunen. In verband met d© drie gevallen waarby de laatste weken personen opgesloten zijn geraakt tusschen de afslultboomen van den overweg naby' het station te Bathmen, ver nemen wij, dat de spoorwegautoriteiten een verrassend eenvoudige oplossing hebben gevonden, waarmee zy de gevaren van dezen „muizenval" denken te hebben overwonnen. Een oude bel, die de spoorwegmaatschappij; nog ergens had lliggen, zal met behulp van een stukje yzerdraad aan het station wor den opgehangen, en by htt sluiten van de boomen worden geluid. Ziedaar dus de re sultaten van „het onderzoek ter plaatse", waaromtrent we gisteren hebben bericht. Wanneer men nu weet, dat dé weinige amb tenaren aan het station reeds met werk over laden zljin, dat soms één enikel man moet zorgen voor telegraaf, telefoon, kaartenver- koop, bagage, enz., dan kan men zich voor stellen, hoe groot' die kans ls, dat hy by' al diie drukte het lulden van1 de bel zal vergeten of misschien een zyn er andere werkzaam heden tal nalaten; wat voor de veiligheid van het verkeer wellicht nog bedenkeiyiker gevolgen za. hebben dan op het oogenblik de muizenval. VAN ZATEROAO 12 FEBRUARI 1927 Onze stadgenoot, geril, slaagde toot examen, diploma B. de beer J. wig. bet maohlnliten- Taooeelaltvocrtiig ten bate ma Bet Roode Knris. dtalai eau eau 'fe .I*n 1361 bekende merk in allerle; som* D°' v®rd€ir barometers drogiatirH^c u^ Kroott«n- afdeeling hSS'Vtbterltt den Winkel en ook Be heer 7^ étala«e gemaakt,, «te mnrt!f ^eo^Jeerd» dat men' er de ndeuw- bi nes vindt, waarmede direct van het \vvn.o^?;8 wordt, waardoor du* vrvaardiging bulten de stad onnoodlg lt. w«i,v i m6f8? ingewikkelde combinaties. I*. 000r doktoren kunnen voorgeschreven Ki„».?n' 77,6n er 1100:111 wonderlijke com- nalles by een brOleglaa worden hier ge- «kt, zoo moodlg in een paar uren tijd. v a. s er een meetinstrument, waarmede men van gebroken glazen het nummer kan noelvereenlging T.A.VJ5.N.U. den 7den p rL.E5en stukje van het gebroken ten J-M'i» daartoe voldoende. Wie het interes- ®n b®t18 8e«r interessant deze ver nuftige meet- en slijpmachines te zieni beer Zegel ongetwijfeld bereid vin- bate van Het Roode Kruis. seeren, dat ln den loop van de volgende maand de heer Alt hier weder, voor de Vereeniging A.G.O. een lezing komt hou den. Weder zal een der muziekdrama's van Richard Wagner worden behandeld. Te zijner tijd zullen nadere mededeelingen hierover volgen. Sylrla de Dansera. Donderdagavond voerden de leerlingen van Alberto's Operette-gezelschap, onder directie van den heer Alb. Boelens, in Casino »Sylvla de Danseres», een nieuwe feeérie in vier tafereelen op. Deze ope- rette's van den heer Boelens en zijn jeugdige medewerkers en werksters schij nen zeer ln den smaak der kinderen te vallen, althans Casino was Donderdag avond goed bezet met een auditorium dit naar de verschillende opmerkingen te beoordeelen, heel veel van dezen avond genoten heeft. Niet alleen de kleinen, maar ook de grooteren. Er waren minstens evenveel vaders en moeders, die den geheelen avond vol aandacht hebben zitten luisteren, vooral het leuke, kluchtige jagertje Antonia (M. v. d. Kuil) had <|oor zijn aardig spel direct het publiek mede en moest menigmaal een welgemeend applaus ln ontvangst nemen. Hij ontpopte zich, evenals vele anderen zijner collega's, als een oude, doortrapte tooneelrot, die de slagen van de zweep reeds lang kent, het woord Elankenkoorts staat ni|t in zijn woorden- oek, en met een nonchalant gebaar Het perceel is beneden slechts weinig verbouwd; de groots ruimte Is practlsch In ge Je e!d en onder toezicht van den heer Groot verbouwd. De heer J. A. Zegel ver zorgde het- schilderwerk, de heer Westerbaan de electrlsche en loodgieterswerkzaamheden. Weesin richting Huisduinen. Jaarverslag over 1926. Verschenen is het jaarverslag over 1926 der „Weesinrichting Huisduinen" te Huls duinen. Daaraan la ontleend: „Huisduinen is geen plaatselijke Instel ling, maar werkt over het geheele land, In 1900 begonnen de heeren dr. A. W. Drijver, F.- Sant, da. J. W. Margadant, Th. Terra, mr. F. W. ter Spil, C. J. J. H. van Kem pen, S. Krijnen als bestuursleden en de di recteur, het werk, hetwelk de vereeniging, nu 25 Jaren heeft mogen doen. Een 12-tal kinderen uit verschillende plaatsen van ons land (Utrecht, Haarlem, Amsterdam, Hel der, Zetten, Gouda, Eist) waren de eerste verpleegden. Weldra breidde het werk zich uit. Het eerste huis, opgebouwd uit twee oude bestaande woningen, waartoe het be stuur ln staat was gesteld door den steun van een btiend weldoener, was spoedig ge heel bezet. Den löen Mei 1904 werd het tweede huis aangekocht en daarna ingericht en in gebruik genomen. In 1907 kon, weder om voornamelijk door den steun van een be kend philantroop te Amsterdam, een direc teurswoning worden gebouwd. Deze werd ln 1918, nadat de Kinderwetten in werking waren getreden, en „Huisduinen" bij dei auditorium alsof dit een dagelijksch ge beuren voor hem was. De moeilijke rol van Sylvia de Danseres werd vertolkt door N. van Es, die den geheelen avond gedanst heeft dat het een lust was, en voorzeker voor een niet onbelangrijk deel heeft bijgedragen tot het slagen van den avond. De korte in houd is als volgt: Sylvia wordt door baar schoonheid en haar gracieuse danskunst accepteerde hijhet applaus van zijn regeering was aangeslotendoor den direc teur ter beschikking gesteld," om aan de be hoefte van plaatsruimte te kunnen voldoen voor de huisvesting van de oudere me'sjes. De woning met thee- en speeltuin „Tillen- hof" kon als woning voor den directeur wor den gehuurd, welk perceel in 1920 is aan gekocht Het beetnur was daartoe door een legaat ln staat gesteld. Geregeld worden thans ongeveer 50 kln- deren verzorgd. 244 jongens en meisjes zijn door iedereen bemind en vertroeteld, wal L;# meerderjarigen in de maatschappij te- in hooge mate de jalouzie van haar twee rUfwekeerd. „Hulsduinen" mag op zeer oudere zusters opwekt, welke rollen goed goede staten wijzen, vertolkt worden dbor Nelly Verschuur De ontvangsten bedroegen in 1920: en Anine Schutte. Onder een listig voor- 24.955.63. Er la een tekort van 1.017.24". wendsel Weten zij Sylvia het hosch in te lokken, zoodat deze verdwaalt. Zij wordt Een nieuwe verkeersregeling. De Comntiasaris van Politie te Helder brengt het navolgende ter augemeene kenau: In verband met het steeds toenemende verkeer, vooral met rijw.elen en motorrij tuigen), Is het gewenscht gebleken om den gebruikers van den weg, voorai wieirijders en bestuurders van motorrijtuigen, op de „rukste punten van de stad door het aan brengen van lijnen op de straat hunne ver plichtingen ten opzichte van dat verkeer steeds aanschouwelijk voor oogen te houden. Op hoeken van straten, in bochten, bij kruisingen van wegen enz. bestaat de meeste kans voor aanrijdingen. Lijnen op de straat, die de bestuurders dwingen om rechts van den weg te blijven en bij' het wenden om hoeken de bochten aden even groot te ne men, zuilen er zeker toe medewerken om botsingen te voorkomen, vooral ook omdat bet terstond opvalt als iemand zich niet aan die lijnen houdt. De bedoeling van die lijnen is ln het kort, dat de weggebruiker er ateeda rechts van blijft. Met dien verstande natuurlijk, d'at bij bij eene kruising van lijnen de lijn, die de door hem gewenschte richting uitgaat, rechts blijft volgen en de kruisende lijn passeert Bij' het gelijktijdig uit verschillende rich tingen komen op eeni kruispunt moet men er evenwel1 op bedacht zijn, dat de wet onder bedreiging met straf eischt dat degene, die den ander aan zijne rechterhand heeft, dezen het eerst laat passeeren. Wanneer bijv. een phototoesteTof vooFandere dingen, zag wel, wielrijder uit de Keizerstraat naar de Prins in bescherming genomen door de feeën van den nacht (godin van den nacht Rika Pape), en daar gevonden door een Prins, die natuurlijk direct verliefd op haar wordt. Het slot is, kan het anders, dat deze met haar trouwt. Dit is in het vierde bedrijf, waarin ter gelegenheid van Syl- via's bruiloft een dansfantasie wordt opgevoerd door 's heeren Boelens »8ilver Girls», wat een waardig en effectvol slot van dezen goed geslaagden avond op leverde. Ook bij deze operette was de costu- meering, enz. alleraardigst, de jagertjes 'in hun fleurige pakjes, en vooral de »silver girls» deden het goed. Verder verliep de voorstelling vlug en vlot en zonder haperen, zoodat en de heer Boelens en de bezoekers over dezen avond vol daan kunnen zijn. Naar wij vernemen Is de heer Boelens van plan deze operette nogmaals op te voeren en wij hopen dat Casino dan te klein zal blijken om alle bezoekers te bergen, want de prijzen en het spel in aanmerking genomen, is het best de moeite van een bezoek waard. Winkel nieuws. Hedenmiddag opent de heer H. W. Zegel zijn nieuwe zaak in de Koningstraat. Het verschil met de oude zaak, die zooveel jaren aan den Kanaalweg gedreven is, is, frappant. Wie hier moest zijn voor een bril, een dat de heer Zegel daar een enorme voorraad van allerlei artikelen had, en dat gebrek aan ruimte hem belette ze voldoende uit te stal len, maar dat de zaak zoo geheel modern en up to date was, kon men niet vermoeden. Wie nu den nieuwen winkel ziet, zal ver stomd staan dat was althans onze- Indruk van de grootte eni voorraden dezer zaak. In het pand in de Koningstraat is voldoende ruimte en daardoor komen alle artikelen dan ook tot hun recht. Alles Is 'thans in afdee- lingen ingedeeld; er ls eene afdeeling optiek (brillen, lorgnets enz.), een afdeeling photo- graphletoestellen, waar men een sorteering vindt van de allergoedkoopste camera's af tot de duurste soorten, een afdeeling dro gisterij, ö®0 «Weeling parfumerie, enz. Kortom, het geheel is nu overzichtelijk ge worden, hetgeen natuurlijk het debiet zeer ten goede zal komen. Onder de kodaks vindt men de meest uit- eenioopende soorten van toestellen; ver- grootlngsapparatem, (voor amateurs is spe- daal g&ëdgonid <te miraphot)* opidiasoopöii ln uiteemloopende grootten (prachtige hulp middelen voor het onderwijs, daar men er Er waren er, die rondom stonden en een gemoedelijk praatje begonnen: „Nou, dat ie nou eens een goede maatregel, 't Was hier om twaalf uur altijd levensgevaarlijk 1" Er waren de twijfelaars, die niet veel vertrou wen hadden in de aanpassing van het pu bliek: JZe leeren het nooit, meneer! Als de politie 9traks weg is, gaan ze weer hun gang!" Er waren er met levenservaring, die als hun meening verkondigden, dat men eenlge weken lang stelselmatig aldus hc: publiek moest opvoeden; dat men geen en kele fout door de vingers moest zien en iemand, al is zijn overtreding ook nog zoo gering, moet laten afstappen en overfieteen. Er waren ook de eigenwijzen, die o. a. de creteerden: „Geeft allemaal niets! Een vluchtheuveltje moeten ze er maken, dan kan één agent het vandaar regelen, en bo vendien kunnen de menschen zich daar makkelijk op orlenteeren". Intusschen ging het verkeer er zijn gang en hoeveel geregelder het thans verliep, was duidelijk merkbaar. Van een door el kander krioelen van rijwielen, van levens gevaarlijke straatovergangen was thans geen sprake; maar de vraag is nu of het de politie inderdaad gelukken zal het publiek in deze richting opgevoed te krijgen, dat het de voorschriften trouw opvolgt. In leder geval za] het, meenen wij, noodig zijn, dat nog gedurende de eerste weken, de politie op de drukke uren toezicht houdt. Ook op enkele andere gevaarlijke kruispunten zijn, naar wty vernemen, dergelijke streepen aan gebracht Het la te afgezaagd om er over te klagen, dat we zoo al echt met „groen" be deeld zjjn. We hebben nu eenmaal geen prachtige plantsoenen en parken, we be zitten geen „rijke" boomen en doen het best. om ons daar, «onder murmureeren, by neer te leggen Het eenlg aantrekke lijke dat onze plaats voor den vreemde ling heeft ls het strand, de zee en de dui nen. En dat is niet gering. Veel te wei nig wordt dit nog door ons gewaardeerd. Het is echter niet onze bedoeling daar over nu te gaan schrijven. We wilden het in deze regelen hebben over onze „boomen". De boomen, die we hebben, zijn oud en afgeleefd. U kunt het zeker al eenige jaren gezien hebben, dat, wanneer in het voorjaar de boomen uit gingen loopen, de bovenste takken kaal en bladerloos bleven. We hebben hier in het bizonder het oog op de P. H. Laan, die momenteel door den stadstuinman on der het mes wordt genomen De oorzaak van dit betrekkelijk vroeg uitgeleefd zijn van deze boomen is ln hoofdzaak te wijten aan den scherpen zee wind. Daartegen ia geen groen bestand. De zoutdeelen, die met dezen wind mee gevoerd worden, dooden alle leven, en bet zal daarom nimmer mogelijk zijn, om in onze plaats mooie, groote boomen te kwee ken. Zoodra de boomen zoo hoog zyn, dat zy boven de huizen of andere beschutte plekken uitgroeien en dus blootstaan aan den zeewind, slaan zij onherroepelijk dood. Vandaar de noodzakelijkheid om ze laag te houden en dus het snoeimes er flink in te zetten. Er zouden zeker jaren overheen gaan, Hendriklaan wil rijden en het is te voor zien, dat hij gelijktijdig op het kruispunt zal zijn met een motorryder, die de Spoorstraat berijdt in de richting van den Parallelweg; dan heeft laatstbedoelde den voorrang, om dat de wielrijder hem aan zijne rechterhand heeft. By een buitengewoon druk verkeer, het welk zich meestal1 plotseling voordoet, byv. wanneer een brug juist open is geweest, zy men er steeds op bedacht» dat het beter ls om een oogenblik vertraging te ondervinden en te stoppen dan om te trachten zyin weg toch nog te vervolgen, omdat het meermalen is gebleken, dat juist die pogingen een noodlottig gevolg hadden. Ten slotte vermeen ik er ln ddt verband nog op te moeten wyzen, dat het een eerste verkeerseisch is, dat men hoeken van stra ten met een geringe snelheid neemt. Langs de streep. Toen om twaalf uur de straten levendig werden van zich huiswaarts spoedende menschen, concentreerde zich aller belang- de bovengenoemde vernielende werking van den zeewind, een extra verzorging meer dan noodig ia. Edoch.dit jaar moest weer 1600.— voor losse werkkrachten, onder het bezul- nigingssnoeimee vallen, met gevolg, dat we binnenkort alleen nog by wyze van aantrekkingskracht voor onze gemeente een stelletje kale stammen langs de wegen hebben en dan natuurlijk nog onzen dyk en de ln den aanhef van dit artikeltje ge noemde aantrekkelijkheden en dan ten slotte nog onze.belasting. Een prettig vooruitzicht 1 Ingeschreven was hiervoor als volgt: Gebr. Ran 7275, inciutief loodgieters- werkzaamheden; H. Freeke id. 7580; O. Bot id. 7550, zonder 7110; Gebr. Van Pelt id. 7900, zonder 7475; H. Riemers id. 7955, zonder 7460; G. Lastdrager ld. 8287, zonder 7862. Uit het Politierapport Woensdagavond deed een bewoner van de Koningstraat aangifte dat ten zynen nadeele, van een bouwterrein aan den Ruyghweg, een aantal timmergereedschap pen waren ontvreemd. Donderdagmiddag werd telefonisch kennis gegeven, dat een schilder ln de Kuiperstraat van dak gevallen was en be wusteloos op een erf lag. By onderzoek bleek dat een 40-jarig schilder, terwyi hy op een dak in genoem de straat te schilderen, zyn voet zette op een goot, die zoo vermolmd bleek, dat hfj onder den last van den schilder be zweek, tengevolge waarvan deze naar be neden viel. Een inmiddels gewaarschuwde genees heer achtte opneming in het hospitaal noodzakeUjk, daar de man vermoedelijk de linkerschouder gebroken of gekneusd had. Hy werd per brancard naar het hospi taal vervoerd, terwijl de familie in kennis werd gesteld met het ongeluk. Rijkspostspaarbank. Opgave uitsluitend betreffende het post kantoor Helder en z(jne bij- en hulppostkan toren over de maand Jan. 1927. Op spaarbankboekjes, uitgegeven aan bovengemelde kantoren, werd in den loop der maand ingelegd f69.978 40 en terug betaald f 85 701 85 Derhalve minder inge legd dan terugbetaald 1'16.726.45 Het aantal nieuw uitgegeven spaarbankboekjes be droeg 75. Door tusschenkomst dezer kan toren werd ter Directie op Staatsschuld boekjes ingeschreven een nominaal bedrag van f 1.800.en afgeachr. f 6.800.Der halve minder ln- dan afgeachr f4.500. Het aantal uitgegeven nieuwe staatsschuld- boekjes bedroeg 1. Tot aankoop van Nationale Schuld ten behoeve van inleggers werd uitgevoerd 0 order, tot een nominaal bedrag van f Deelnemers gesp. gew. D. Dissel 20 18 1 1 87' D. C. W. Rab 20 18 2 36' W. Probleem 18 16 1 1 83 J. O. Kossen 24 14 1 9 29 S. Slort 22 14 8 28 H. Berghuis 21 11 5 5 27 H. G. Fonteyn 26 12 8 11 27 J. v. Leeuwen 26 12 2 12 26 D. Bak 22 10 8 9 28 J. Stoll 20 9 5 12 28 P. J. Arends 22 10 2 10 22 P. Verkerk 16 9 2 5 20 B. A. Jaring 22 8 8 11 19 P. Slort 28 7 4 12 18 R. Dol 16 8 1 6 17 J. J. Amiabel 24 6 4 14 10 T. Vuurman 10 7 1 8 15 L. Simonse 20 7 1 18 15 26 6 8 18 18 T. J. Meur 28 4 8 16 11 26 4 1 21 9 Binnenland. ZONDAG 13 FEBRUARI. Ned. Hcrv. Gemeente, Nieuwe Kerk (Weststraat): 's Morgens 10& uur, Ds. J. van Beek, vut Wieringen. Weef er kerk i 's Avonds 91 uur, Ds. O. G. de Kloet. Onderwerp: „Geiyk een Herdershut". Hulsduinen: 's Morgens 10 uur, Ds. Janzen, van Texel, Jullanadorp: 's Middags 2 uur, Da. Janzen, van Texel. ficbagerbrug. 's Morgens 10 uur, Ds. W. A. P. v. D^k. WIERINGEN. Weeter land. iS Avond a 7 uur, Ds. J. van Beek. Evangelisatie (Palmstraat): 's Morgens 10 uur en 'a avonds 6.80 uur Ds. J. de Pree. Geref. Kerk (Spoorstraat): 's Morgehs 10 uur en 's avonds 6.80 uur, Db. H Steen. Chr. Geref. Kerk (Steengracht): 's Morgens 10 uur en 's avonds 6 uur, Ds. B. van den Berg. Oud Geref. Kerk (Hoogstraat): 's Morgens 10 uur en 's avonds 6.80 uur, den Heer Hertog, van ter Aa. Lutberscbe Kerk: 's Morgens 10 uur, Ds. J. E. B. Blasé. Doopsgezinde Kerk: Geen dienst. WIERINGEN. Hlppolytushoef. 'a Morgens 10 uur, Mej. A. Leisstra, Theol.'Oandidate te Amsterdam. Leger des Hells (Spoorgracht 88). (Voor iedereen toegankeiyk). «„uu-aroiji wvul - t«Akpns waarmeoe net n-oningapiein ver- groei zouden Komen, lerwiji nu a« moge een boek tusschen kan schuiven en de wat< Verwonderd, ieder naar den aard I {ykheld bestaat dat over drie of vier jaar, Kan'C aten'z'en!'platenSmera'ee 'kodae- van ryn temperament hierop reageepend, de gesnoeldejxwmen weer^aardl^ ultge-J juist den laateten dag ln betrekking; sljn ooop voor fionopnamen. platencamera menigeen er een waime aardappelloopen sQn. Hst ia ongetwijfeld jammer, werkzaamheden souden na hst wegbren gen van de vracht in den handwegen ge ëindigd zyn. De motorboot U. K. 105 is gisteren morgen om 10 uur door zwaren mist op eèn der zandbanken bij den Spathoek Terschelling gestrand. Het schip stootte lek en sloeg vol water. De bemanning bestaande uit drie personen, klom in den mast. Gisterenmiddag om 2 uur werd het drietal eerst opgemerkt door een anderen Urker botter en met groote moeite door middel van Ujnen gered. Verstyfd van koude werden de mannen 's middags half 4 binnengebracht. Een politie-agent te Vlaardingen, die in de nabijheid van het plantloen Het Hof surveilleerde, hoorde een kind om hulp roepen. Hy merkte een zesjarigen jon gen, wiens kleeren in brand stonden. De agent doofde het vuur en bracht het kind naar den dokter, waar bleek dat de knaap, die met vuur gespeeld had, ernstige brand wonden bekomen had. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht, waar hy Don derdagmiddag overleed. Woensdag is de justitie uit Middelburg weer den geheelen middag te lerseke ge weest, waar zy verscheidene personen heeft géhoord. Het onderzoek beweegt zich nog steeds ln dezelfde richting. Naar verluidt, is by het sectie-onderzoek uitgemaakt, dat de wonde niet is toegebracht met een bijl of een zwaar stuik ijzer, zooals aanvankelijk gedacht werd, doch met een viymscherp mes, dat diep ln de hersenen is doorgedrongen. De verdachte R. blijft hardnekkig ont kennen en beweert, den avond van den moord om 10 uur naar bed te zyn gegaan. De barbier Remmé heeft evenwel Woens dag voor de justitie pertinent verklaard, dat hij verdachte na 11 uuir zyin woning heeft zien binnengaan. Vanmiddag om 8 uur zyn van den trein van Leeuwarden naar Harlingen, doordat een as van een personentreifl brak, by Schenkenschans twee wagens uit de rails geloopen, waardoor het hoofdspoor werd versperd. De reizigers van Leeuwarden en Harlingen worden naar de plaats van het ongeval vervoerd, waar ze in de wachtende treinen kunnen overstappen. Er zyn geen persoonlijke ongelukken gebeurd. Men schrijft aan de „N. Rott. Crt":

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1927 | | pagina 13