KANNEW ASSER NIEUWSBLAD VOOR HELDER, KOEGRAS, TEXEL, WIERINGEN EN ANNA PAULOWNA IS ALTIJD OOEDKOOPER Eerste Blad. DE BEVRIJDER BUITENLAND. Nr- 6373 ZATERDAG 6 AUGUSTUS 1927 55ste JAARGANG Verschijnt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagmiddag Redacteur-Uitgever: O. DE BOER Jr„ HELDER Bureau: Koningstraat 29 Telefoon: 50 en 412 Po*t-Girorekening No. 16060. ADVBBTENTIEN: Op* «n ondergang van Zon en Maan •n tijd van hoogwater (Texel). Zomertijd. Ingezonden Mededeellng. Ang. Zo. 7 v. Ma. 8 Dl. 9 Wo.10 Do. 11 Vr. 12 Za. 18 n. 12.36 5.29 8.41 6.81 8.40 1.10 5 82 8 88 1.54 5.84 8.86 2 58 5.80 8.84 4 04 5 87 8 82 4.48 6.06 7.15 6.16 904 Zaterdag 6 Ang9.15 aar. Zondag 7 9.18 Maandag 8 9.11 Weekoverzicht. Buitenland. De Onze voorspelling van twee weken ge leden, dat we niet veel heil meer verwacht ten van de conferentie in Genève, la uit gekomen. De oonferentie is op een totale miaiiikklnff uitgeloopen. Donderdag is de laatste zitting gehouden en rijn door den Amerikaansohen afgevaardigde Gibson en den Engelschen vertegenwoordiger Brid- geman gepeperde woorden gesproken. Reeds eerder schreven we dat de be langen van de drie landen teveel uit el kaar loepen dan dat men op een gunstige bespreking van een zoo belangrijk onder werp kon rekenen en vanaf het begin van de bijeenkomst vlotten de besprekingen dan ook niet Waarop de oonferentie nu tenslotte is vastgeloopen ls de „kruiser- kwestie". Engeland en in het bizonder Amerika konden in dit opzicht niets toe geven. Alle pogingen door Japan in het werk gesteld om de twee landen tot elkaar te brengen faalden en vooral Amerika bleef onverzettelijk staan op het standpunt van den bouw van „groote kruisers". De verhouding is door deze mislukking tuaschen de beide landen niet gunstiger geworden en reeds is menig hard woord gevallen. Intussohen zullen Frankrijk en Italië wel gnuiven dat zij indertijd ervoor bedankt hebben om aan deze „onvoorbe reide oonferentie'1 deel te nemen. Het is juist deze week 18 jaar geleden dat de wereldoorlog, die zooveel over Europa gebracht heelt, uitbrak en velen zuilen in gedachten een oogenblik ver toefd hebben bij dien droeven 4en Augus tus van het jaar 1914. Men vraagt zich af hoe het mogelijk is dat de volken zich weer voorbereiden op een zoo wreede slachting, want alle teekenen wijzen erop dat we binnen niet al te langen tijd weer een oorlog zullen krijgen, die vreeselijker en onmenschelijkez zal worden dan die van 1914. Hopen we InpMynhgn daarvoor bewaard te blijven. Ooolldge president al De Amerikaansdhe president van de Ver. Staten, Coolidge, heeft deze week te kennen gegeven dat hij bi] de aat verkio- zingen in 1928 voor het presidentschap, niet meer in aanmerking wenscht te ko men. Zonder eenig oomentaar heeft Ooo lidge deze mededeeling aan een aantal journalisten eed aan. Men piekert zich suf over de reden van den president, die, zoo als men weet, met vacantie, ver van honk is. Vermoed wordt dat Coolidge niet wil breken met de traditie, waarin een pre sident nog nooit meer dan twee perioden heeft meegemaakt Coolidge is ook voor den tweeden keer president en hij durft waarschijnlijk, niettegenstaande zijn groote populariteit een derdon termijn niet aan. Intusschen stroomt het telegrammen naar Ooolidge's vacantleoord met het ver zoek van zijn voornemen af te zien. Of het hebben zal? De tijd zal hef antwoord op deze vraag moeten geven. De gewezen kroonprins Tan Roemenië. Prins Karei van Roemenië heeft deze week in de Fransche pers bekend ge maakt dat hij, in geval het volk hem mocht roepen, bereid was om op dien troon plaats te nemen. Zooals men weet, heeft Karei in 1920 van den troon af stand gedaan, terwille van Mme. Lupesoo, waarmee hij in Frankrijk leeft en is bij den dood van zijn vader, koning Ferdi- nand, zijn 6-jarig zoontje Michaël tot troonopvolger benoemd. De sympathie van het volk is met den jongen koning en wanneer deze niet zoo ver af was van het oogenblik waarop hij metterdaad den troon zou kunnen bestij gen, was er geen sprake van dat Karei weer op den troon zou komen. Nu eohter voor den tijd van twaalf jaar een regent- schapsraad is benoemd en daarin o. m. zitting hebben de minder populaire mi nister-president Bratianu en diens broe der Vlntilia, bestaat het te bezien of het volk al dien tijd aan Michaëla kant zal blijven staan. De mogelijkheid lijkt al thans niet uitgesloten dat Karei metter tijd nog eens op den troon komt, al zou dit dan ook zijn tegen den uitdrukkelijken wensch van zijn pas overleden vader. Overigens ls er deze week niel veel nieuws te vertellen. Ook voor ons jour nalisten is de vacantietyd aangebroken en wij betreuren het waarlijk niet dat de zomer voor ons bedrijf de minste drukte geeft FEUILLETON. door W) W. BLAVENS Mo NUTT. y.ij wws nog geen 'halve minuut ln de kamer toen hjj al wist dat zijn hoop dwaas was. Tb"»* koele, vlotte vriende lijkheid elimineerde allen hartstocht bij tooveralag, volkomen, zooals een licht dat je opdraait in een kamer de duisternis Zij had het gericht en het figuur van het meisje dat hij gekend en lief gehad had Voor de rest was rij een vreemde, jolig aympathik, gebiedend' kalmeerend, oneindig op een afstand. Zij ging naast zijn bed ritten en nam rijn hand. De koele aanraking ervan ver snelde zijn polsslag niet, maar zij troostte hem en bedaarde de vreemde, niet te be palen koorts van. angst in zijn gemoed; en deed iets geruststellends door zijn re- belsche zenuwen stroomen. Hjj zuchtte hoorbaar en ontspande zich op rijn hoofd kussen. „Wat hindert jou?" vroeg rij bruusk. Juan speelde het klaar om te glim lachen. „Dat heb je mij ook gevraagd, toen wfl elkaar voor het eerste otmoetten," her innerde hij haar. DE DRIEMOGENDHEDEN- ÜONFERENTIE MISLUKT. Een weinig-belangrijke openbare fitting. De vlootoonferentie Ce Genève Is Dom- dendagmlddng tot een einde gekomen. Wanhoopte men de eerste dagen er bijna aan, of zij haar einde nog vinden zou, in de laatste twee dagen rijn bijna nog méér zedde zij. „Kom er nou mee voor dm dag; wat is het?*' J.uan schudde zijn hoofd. „ik weet het niet," zei de hjj. „Ik ben heeiemaal mijn stuur kwijt Ik héb geen macht meer over mezelf. Ik voel ine al- door angstig. Dat is alles, geen reden. Ik voel me nou eenmaal zoo en kan er niets aan doen. Je weet hoe jij je zoudt voeden als je alleen in een vreemd huls was en een geheimzinnig geluld je aan het «nhrikikan bracht Je wordt dan strak en krijgt klppevel. Zoo voel ik mij aldoor. Ik kan het niet kwijtraken. Ik ik Hij kneep haar 'hand stijver. „Zet het oprij, jochie,'1 gebood rij streng. „Gooi het van je af, jochie." Zij boog zich naar hem toe. Haar stem was gespannen. „Hoor eens, Juan; heb je iets gezien, dat je aan hgt schrikken heeft ge bracht? Iemand?" „Nee,* antwoordde htf stellig. „Hot (het is alleen maar opeens over mij ge komen." Zij glimlachte verlicht en leunde weer achteruit „Nou, luister dan goed naar wat ik Je zeg wat jou mankeert," zeide rij- »Dan zal het je ndet meer kwaad doen. Begre pen?" [ha „efeng"-taal, kluchtig verteld» rij hem wat zij Chadlwick gezegd had. Haar veronderstelling dat d© rol die hij spoedde, d© atmosfeer en d© geschaddenls van d© filfni d© oude verschrikkingen tot leven gewekt hadden, die zijn vroegere omge ving en wederwaardigheden in zijn ge- moed haddon geplant Hij luisterde met belangstelling, half overtuigd, opgelucht JQn dat Is het," zeide rij tenslotte. Allemaal larie, jochie. Zet bat van ja at beslissingen genomen dan imen vroeger in weken durfde nemen. De eigenlijk» beslissing viel Woensdagavond in die nachtzitting der voornaamste gedele geerden, waarbij tientallen journalisten vóór het hotel „des Bergnes" in spanning stonden te wachten. Daar hebben de Ame rikanen die laatste Japansche voorstellen verworpen, waarna men besloot de open bare zitting van Donderdag te laten door gaan, om diaarmee do oonferentie te 'be ëindigen. Toen hebben echter de Engel schen toch nog geprobeerd van de confe rentie te redden wat er van te redden viel. Zij (hadden namelijk volmacht om desnoods een verdrag te teekenen, waarin alleen datgene zou worden opgenomen, waarover men het hier reeds volledig eens was geworden. Voornamelijk de quaestie betreffende de torpedojagers en duikbooten, maar ook hiervoor stuitte men bij de Amerikanen op anverzettelij- ken tegenstand. Zij wilden alleen een verdrag met de kruisers erin, of niets. Een poging tot een vergelijk, door de Engelschen nog een uur vóór de open bare zitting ondernomen, mislukte even eens. Bi die omstandigheden leverde de openbare zitting weinig belangrijks moer op. Een Japansche regeerlngsverkla- ring verwacht Tokio, 4 Aug. Naar aanleiding van het afbreken van de vlootoonferentie te Ge nève zeide Tanaka, de eerste minister, dat de regeering zal overgaan tot de pu blicatie van een verklaring, waarin zij de omstandigheden zal uiteenzetten en dui delijk haar oprechte vastbeslotenheid zal doen uitkomen tot het doen van pogin gen voor de verwezenlijking van het ideaal van een ontwapening van die ge heel» wereld. De slotverklaring. De oonferentie ls uiteengegaan met een gemeenschappelijke verklaring van de drie delegath-s, die na een overzicht van do onderhandelingen verklaren, dat zij zijn overeengekomen, hun respectieve re- geeringen op het gewenschte te wijzen van overeenstemming tuaschen de onder- teekenaars van het verdrag van Washing ton, opdat de conferentie, die moet wor den bijeengeroepen, vóór 61 Augustus 1931 zal worden gehouden. De verklarir*? eindigt met te zeggen dat de delegaties officieel als hun over tuiging te kennen willen geven, dat de moeilijkheden, die er zijn verrezen, niet moeten worden beschouwd als een einde te maken de pogingen tot het verkrij gen van een nieuwe bespreking van de wapening ter zee. beide wetten op die „publieke veiligheid", die de regeering na den moord op OHig- gins had ingediend, aangenomen. Ook artikel A7 van de grondwet, dat onder be paalde omstandigheden de invoering van een aangenomen wet 90 dagen kan uit stellen werd niet toepaselijk verklaard, zoodat de wet in werking treedt zoodra rij in het Staatsblad verschenen ia DONAU-LANDEN. De Engelsche liberalen ongerust Over de oonferentie te Genève kan nog worden medegedeeld, dat volgens den correspondent van de „Evening News" te Genève de Amerikanen Woensdag avond en Donderdagmiddag twee nieuwe Britsche voorstellen hebben verworpen. De verklaring van de Amerikaansche de legatie, dat Groot-Brittannië ter Washing- tonsche conferentie een totaal van 450.000 ton voor alle oorlogsvaartuigen buiten de linieschepen had bedongen en thans zelfs door dezelfde vaartuigen een totaal van 647.000 ton edscht, heeft in Londen in liberale kringen groot opzien verwekt en zal zeker, als het parlement weer bij eenkomt, aanleiding geven tot verzoeken om toelichting van de eischen dor Brit sche admiraliteit EEN DUITSCHE KRANS AAN DEN VOET VAN DE CENOTAAF. Een venoeningsgebaar, dal op zien baarde. Een krans van elkeblaren, met een lint in de kleuren van de Duitsche republiek, is aan den voet van de Cenotaaf in White- hall te Londen gelegd. Het geschiedde uit naam van het Keulscbe station der Duitsche Luchtverkeereoambinatie, dat hiermee de nagedachtenis wil eeren van den beroemden vliegtuigbestuurder kapi tein Barnard, welke onlangs bij een vlieg tuigongeluk het leven had verloren. De krans is op een in het oog vallende plaats gelegd, en trok zeer de aandacht wijl heden de dag van het uitbreken van den oorlog tuaschen Engeland on Duitsahland verjaart DUITSCHLAND. DE OPVOLGER VAN HöRSING. ProL Wfintig. De officieel© Preusische Preesediensfc deelt mede, dat het Pruisische ministerie in zijn Donderdag gehouden zitting heeft besloten den minister van 'binenlandscho zaken te machtigen aan Geheimrat prol dr. Wfintig uit Halle de functie van op- perpresident der provincie Baksen over te dragen. FRANKRIJK. ENGELAND. DE WETTEN OP DE PUBLIEKE VEILIGHEID IN IERLAND AANGENOMEN. De Iersche Dail heeft na een zitting, die tot 's ochtends geduurd heeft, de De zal in de boekenkamer op je wachten, terwijl jjj je aankleedt en jij neemt mij ergens heen mee, waar wij samen een stukje kunnen eten. Dan kunnen wij dflmi-n» vat dansen en die afschuwelijke hersenschimmen eens hartelijk weg lachen, waar jij de pdepetezijnen van hebt gekregen. Terwijl ik wacht, zal ik Buck Ghiadwiok opbellen en zeggen dat hij alles in orde moet maken om weer te draaien en mogenoohtend ga jij weer aan den slag en zul je zelf verlbaasd zijn, hoe je er ooit toe hebt kunnen komen, om zoo'n (halve gare te zijn om je dioor je eigen spul dn den piepzak te laten jagen. Voor uit nu!" Zy stond op. Hij hMd haar hand stijf vast en zag haar smeekend aan. „Ik houd van joon" zeide hij. „Heden. Toe! Wil je nooit „Daar tom niets van komen!" viel rij hem scherp in de rede. Ben oogenblik waren haar oogen hard, toen glimlachte zy weer en dreigde hem met een waarschuwenden vinger. „Mijn kleine jongen 'krijgt rijn zinnetje beusch ndet!" zeide rij spottend. „Stel je nou niet aan!" Juan glimlachte tegen wil en dank. „Je bent een toovenares," verklaarde hij. „Onverschillig wat het geweest is, dat mij hang heeft gemaakt, jy hebt het van mij afgenomen. WD je rnjj nu nog één pleirier doen?" „Waarom niet," antwoordde rij toch tig. „Wat is het?" „WD je morgen meegaan als De weer aan mijn werk ga „Zeer zeker," 'beloofde rij. „Daar bun je stellig op rekenen." „Ik zal ine dan zeker voelen van mij zelf als jy dat wilt doen," Balde htf. LEON DAUDET IN BELGTE. By heeft zich Maandag België begeven. De Action Frangaise deelt mee, dat Léon Döudet, ondanks alle bewaking, Maandag Frankrijk heeft verlaten en zich naar België heeft begeven; waar hij eenige weiken denkt te blijven. „Als jij hjj mij hemt; bes Ik heetomaal gerust. Ik „Sta nu op," viel rij hom in de rede. „Geen bakerpraatjes meer. Kleed je aan, terwijl ik dien onbenul ligen dokter van jou rijn congé geef, die niet zeggen kan wanneer je doodgaat en waaraan, en aan Buck telefoneer." Zij, glimlachte, trok een guitig gericht en was weg. „Pak je pillen by elkaar en smeer W zedde zy 'botweg tegen den dokter, die in de boekenkamer op haar wachtte. Hij staarde verbaasd. „Voort," vervolgde zy levendig, terwijl zy met bawr handen een gebaar maakte, oun hem de deur te wijzen, ging ritten en du telefoon opnam. „Ju patiënt is herig zich aan te kleeden. Hij gaat met mij samen ergens eten." „Maar lieve, jonge dame begon de dokter te protesteeren. „Eruit," sneed rij hem het woord af, terwijl zij imet het niummersohijfle van het automatische toestel manipuleerde. „Je benlt een aardige jongen en dk hoop dat het je goed zal gaan, maar hier héb je afgedaan." Zij nam de telefoon op en sprak: „Hallo, Buck? Hélen Webley. Trommel je mannetjes by elkaar. Juan zal morgen aan den slag gaan. Of hy wil? Ja. Geen kwestie van." Een kleine duizend afgerichte figuran ten, allen in Mezikaansch oostuum, ston den klaar. Er waren honderden paarden. De filmtoestellen waren in torens op hun plaats. Assistenten-regisseur scharrelden rond, gaven hun laatste Instructies. Juan Merries, strak, maar kalm' en vastberaden, stond onder een groeten pa HET TESTAMENT VAN KONING FERDINAND. Het testament van wijlen koning Fer- dinand van Roemenië schijnt niet uit voerbaar te rijn. De vorst heeft zijn slot Palen en het landgoed Predeal vermaakt aan den jongen koning Michael met de 'bepaling, dat koningin Maria er hef vruchtgebruik van zou hebben tot diens meerderjarigheid. Daar echter deze beide bezittingen meer dan de helft van de waarde van de vorstelijke bezittingen vertegenwoordigen, zouden de kinderen van den Koning niet het kindsdeel krij gen, waarop rij volgens de wet rechf hebben. De regentenraad heeft dit mede gedeeld aan de regeering, die daarop ta kennen gaf, dat het testament in dezen vorm niet ken worden uitgevoerd. Thans wordt voorgesteld de beide bezittingen te laten overnemen door den staat, die uit de opbrengst de kindsdeelen zou uit- betalen en vervolgens Palen en PredeaJ san Michael ten geschenke zou aanbieden. VEREENIGDE STATEN. SAOOO EN VANZETTL Duitsche en Itallaansche protesten. De linksche bladen in Duitschland pro- tosteerden Donderdagavond min of ineen scherp togen het besluit van den gouver neur van Maasachusetts in de zaak Saooo en Vanzetti. Het JBerliner Tageblatf noemt de voltrekking van het doodvonnis barbaarsch en onverstandig. Het zou een daad zijn van politieke klasse-justitiei De „Vorwftrts" oordeelt, dat niet alleen Saooo en Vanzetti, maar ook het men- schéiyk geweten en het gerechtigheid», gevoel der wereld op den electrischen stoel zouden komen. Ook verschillende Itallaansche bladen nemen scherp stelling tegenover de exe cutie. Zy schrijven dat het optreden van Amerika niets anders is dan een -vervol ging van de Italianen door dat land. Amerika Is klaarblijkelijk vergeten hoe veel het aan het Amerikaansche emigren- tenvoik te danken heeft. SAOOO EN VANZETTL Waarschijnlijk geen Ingrijpen van Coolidge. Men verwacht niet, dat Ooolldge zal in grijpen in de zaak-Sacoo en Vanzetti, aan gezien hy altijd van meening is geweest, dat dit prooes ressorteert onder da juris dictie van MHffflobufiettffi Vanzetti's raster. Een draadloos bericht meldt, dataan da zuster van Vanzetti, die haar broeder nog voor zijn terechtstelling wil bezoeken, in Boulogne vergunning werd' geweigerd om zich aan boord van een juist vertrekkend schip te begeven. rasol by hef platvorm va nden regisseur. Helen Webley zat op een vouwstoel hem, kool, Lieftallig, bevallig een rigiaret te rootoen. Zy sloeg de drukke toebereid- solen met vrooljjke, cynische oogen gade. Een volle gloeiende zon verzengde hef filmtoaneeL (De scène van de groote charge in het gevecht was op het punt om te beginnen. De tegen getelde legers waren in formatie opgesteld. Ais je dooi de oogen van de verschillende camera's naar hen keek, zag je enkel Mexico en Mexikanen, een Mexico van onrust en bloedvergieten, paarden en' soldaten, ge weren en sabels, hoeden met hoogen bal en scrapes. De bekende prozaïsche ge- bauwen en het atelier waren mmn»- oen eindje verder, maar geen enkel ervan was te zien door de oogen van de came ra's. Et was alleen een stukje Mexico door te zien Mexico en ltfiflTiln»n«n yj oorlogsuitrusting. Buck OhadWiok kwam van de rogda. seursverhooging af, een geweldige mega- phoon hing aan een riem om zijn TTrwfrM „Alles klaar, min jongen," zedde hij tegen Juan met gedwongen jovialiteit „Hoe voel jy je?" „Ik zal het leveren," beloofde Juan. „Dat da verstandig geredeneerd," kraal de hjj. Klim nou op 'het peerdl van jou en dan gaan wij draaien." Hjj klom weer op zjjn verhooglng. Juan keerde zich naar Heien ton weet ndet, of ik het kam klaarape- len, bekende hjj fluisterend. „Ik ik ben doodsbenauwd. Ik weet niet waarom, maar Zy hief glimlachend haar gericht naar hem op. Slof roigL HELDERSCHE COURANT ABONNEMEWT PEB 3 MAANDEN BIJ VOORUITBETALING Heldenebe Courant fl.50; fr. p. p. binnenland f2.—, Ned. O. en W. Indie p aogipoet f2.10, ld. p. mail en overige landen f 8.20. Zondngsblad re«p. f 0.60, f 0.70, f 0.70, f 1.Modeblad reep. f 0.95, f 1.26, f lüfi, fl.85 Loese mimmers der Courant 4 cl; fr. p. p. 0 ct, 20 cl p. regel (galjard). Ingeo. meded. (kolombreedte ale redBCtton. teket)dubbel tarief. Kleine advert. (gervraagd, te koop, te hurur)v. 1 t/m 0 regels 40 cl, elke regel meer 10 ct. bl] vooruitbetaling (adres: Bureau v. d. blad en met br. onder no. 10 ct. pi adv. extra), Bewijsno. 4 cl Maan Zon lioogwaiei op: ond.: op: ODd.: v.m.:n.m.. 2.49 n. 12 10 5 28 8.43 8 41 4 12 4.— 6.10 6.17 7.16 8.05 8.44 6.26 0.42 7.46 8.41 926 9 47 10.07 Lloht op voor auto's on fietsen; Juon's hart maakte vreemde, genoeg lijke bokkesprongen in zijn 'barst toen Helen Webley zijn ziefcenilcainier binnen kwam, toen hij haar door de deur zag ko men, was hij overtuigd dat zij ingebonden had' etn weer hij hem terug wüde komen. „Tik (ben ongeneeslijk nieuwsgierig," AMERIKA EN GROOT-BBITTANNIEL Een onwettige erfstelling.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1927 | | pagina 1