Sport. Marktberichten. Hamburg, 8947 M. 820 Orkeetconoert. 9.10 Orkestooncert. VOETBAL. Internationale wedstrijden. De vergadering van Afd. L Uit den N.-IL V. tt Sperkon Groefold - ATHLETÏEK. Wit begint en geeft mat in twee zetten. Wit: Ke8, Dal, Ta6 on fl, Lb8 en h8, Pd4 en e6. Zwart: Kfö, Dh6, Tf2 en h5, Lb6, Pb8 en h7, pi g7, gfl en h4. Uit de geschiedenis van een opening, III. Bernstein liet het niet bij enkele pogingen on ln 1914 moest Tarrasch erken nen, dat de variant 1 d4, dö 2 c4, e6 8 Pc8, c5 4 odéed55 dc5Pf6 het had afgelegd. Vroeger vervolgde men Lg5, Lcö: 6Lf0:, Df6: en f2 is tweemaal aan gevallen. Bernstein speelde echter 6Le3. Deze zonderling uitziende zet blijkt zeer sterk te zijn. Na Pc6, dreigend d4, volgt Pf8, Daö 8 Pd21 Nu kan zwart de c-pion niet nemen, daar Pb8 zou volgen. Na 8 Le6 vervolgt wit met 9 Pb8, Db4 10 a8, Dc4 Tol, 0—0—0. Dan kan Pd4 en na LcöPcbö. Tarrasch meent tenslotte, dat d4 de eenig speelbare zet voor zwart is. Daarmee gaat zwart echter alle risico van esn gambiet tegemoet. Bijgaande partij is uit Petersburg 1914. 4 Aug. Aanvuur: 46889 kipeioreu: 58—00 kg. 630—0.70, 61—68 kg. 6.00-6.80, 61 60 kg. 6.80—7.80; ongowogen: bruin 630— 730, wit 0.806.80, gomlddlold 630, klote 6.00630;2100 oewlolereu 4.90-620. De oplossing van het probleem van Hartqng zal ik de volgende maal geven. De verdubbeling van het zelfinterferentle^thema is in het bijgaande probleem bewerkt. G. H„ Goethart. Eerv. Verm. Handelsblad 1917. Niemzowftsch. d4 I'f8 04 08 Ixi8 0-0 b3 Lb2 Pbd2 Tel cdö: Ph4 2 8 4 5 7 9 10 Dr. Tarrasch. d6 cö Ldfl 0-0 M Lb7 De7 edö: g6 Deze zet I'h4 geeft tempoverlies. Pf8 13 Tad8 d<?Ö14 beo Ook de afruil dcö: is bedenkelijk. Lbö lö Pe4 Lc6: 16 Lc6: Dc2 17 Pd2: Het begin van een mooie mataanval. Pd2: 18 Ook na Dd2: was d4 od4: Kh2: Kgl f8 19 d4 zet ±2:11 I)h4 -f Lg21 TfeS Na Kg2: volgt Dg4 en TdB. Pe4 23 Dbl -f Kf2 24 Lfl: dö 2ö fö Dc8 26 Dg2 Ke8 27 Te4: f e428 f4 Dg3 was iets beter. Kf4 Keö Ke6 Kd.7 29 Tf8 Dh2-f Te8 Lb6 Een schitterAido partij. Dr. P. FEEN8TRA KUIPER. Oplossing probleem: Zwart: 6, 8, 10—14, 19, 44, dam op 36. Wit17, 22, 27, 28, 80, 81, 88, 88, dam op 6. 28-28, 17X48; 28-18, 86X27; 18X20, 27X28 5X861 Hier volgt een partij uit het reoente- tournool te Parijs. Wit: Herman de Jongh, Zwart: Fabre. 7. 9. 19. 21. 23. 25. 27. 29. 81. 38. 85. !',7. 39. 41. 43. 45. 89-88 87-81 81-26 26X17 41-87 48-89 42X81 81X11 48-42 81-27 81-26 28-22 89-34 22-17 17-11 11-7 17-21 11-17 17-22 19-28 14X28 5-10 14-19 7-11 26X17 14-20 12X21 7-11 20-25 28X82 82-87 89-88 50-44 28X17 89-88 80-25 88-28 41-86 42X8 26X14 46-41 47-42 87-81 27-22 42-87 87-81 26X17 38 -28 7-11 11X81 1-7 10—14 20-24 10-14 11-17 17-21 9X20 12-17 812 17-21 12X21 8-32 21-26 16X29 Wit speelde thans 40—84 en bood met een remise aan, die gaarne werd geac cepteerd. In plaats vpn 40—84 hadden wij liever aldus gespeeld: 7—2, 18—19 (op 18-18 komt 2X80; 25X84,40X29 28X84, 8-918-28, 9-141)8-9 (drei gend 9—18); voor zwart lijkt nu wel liet beste 2480, waarna wit met zijn twee dammen en later een derde dam meer sterk spel krijgt. Dit eindspel (zie diagr. II) is van H. Deutroux, uit Le Jeu de Dames 1020. Het lijkt ons ter leering zeer geschikt, daar het een mooie samenvatting is van eenige eindspelprincipes en een hundige verdieping van een bekend standaard eindspel, n.1. zwart 18, 82, wit 24 en dam op 25, dat gewonnen wordt door 27141, 14—9 en 9—14. In den diagramstand loopt de winst aldus: 14—10, 4X16» 26—14, 16—20; 14 X87,20X2987-1429-88 a) b)14-9, 18-28; 9-14, 28-29 14-20, 29—84; 20 X88!, 34-40 88-83, 40-45; 46-50, zwart kan niet meer zetten, hetgeen ver liest (in het damspel verliest degeen die geen stukken meer op het bord heeft of geen zet meer kan doen). a) 29-84 20-9, 18-28; 9-14, 28 -29; 14-20,84-40; 20X83,40-45; 83-50. - b) 18- 22; 14—9, 22-28 9-14, 28 —88; ^4—20 als in een vorige variant. De eenvoudige winstgangen van dit eindspel vormen uitnemend studie-mate riaal voor den beginner. 1 2 8 4 5 46 47 48 49 60 Het laatste nummer van Le Jeu de Dames bevat de voortzetting van de reeks nieuwe openingslagzetten, voordat afruil heeft plaatsgevonden. De heer A. Du- mont Sr. voerde zulk een slagzet uit op deze wjjze 1. 83-28 18-22 2. 88-82 18-18 8. 42-38 9-13 4. 47-42 20-24 6. 82—27 4-9 6. 34 - 30 14-20 7. 80-25? waarna 16-21;'25X28, 21X 3288X27, 18X47. Hddersche Damclub. Kampioensgroep (Kampioenschap van Helder). Deelnemers- gesp. gew. rem. verl. pnt. D. O. W. Rab 6 8 2 0 8 D. Dissel 4 8 10 7 J. O. Kossen 5 2 12 5 P.J.Duyvelshoff 5 2 12 5 H. Berghuis 8 0 2 1 2 S. Slort 6 0 16 1 W. Probleem 0 0 0 0 0 Groep A. J. Stoll 10 9 1 0 19 T. Vuurman 10 6 2 2 14 J. v. Leeuwen 8 4 0 4 P. J. Arends 10 8 1 6 II. G. Fonteijn 8 2 0 6 B. A. Jaring 6 0 0 6 Groep B. 16 9 L. Simonse 16 9 2 5 20 P. H. O. Groene-12 7 2 8 161 mdjer J. v. d. Borg 18 6 1 6 18 P. Slort 11 6 2 4 12' R. Dol 12 5 2 5 12 O. de Heer 12 5 2 5 12 W. Oostendorp 6 14 16 W. N. Kriele 11 2 2 7 6 J. J. Amiabel 5 )2 1 2 5 B. Bak 6 10-62 Kleine cijfer aantal afgebr. partijen. ZONDAG 7 AUGUSTUS. Hilversum, 1050 M. 8.90—9.30 R.-K. Mcwpen'wljdliwr. M«j. O. E. M. Boonslra, sopraan. 'Jl Lakhowite, viool. O. Loirgor, piano. Spreker: De WolEd. Hr. Edm. Klinikwm te Amstelveen. 1. Le dèluge. Bt. Saën#. (viool). 2. Acfa, iJleen, war ich echon bei dir, Bach (Aria voor sopraan mei obli gaatviool). (Vool, piano, 30.praam). 3. Air uit de Suite D-dur, Baeh (viool). 4. Spreker: TVl:m Klinkuim, over: De Katholieke Kerk en Liturgie. 6. Jesu, allerlieve Kind, de Vocht, (sopraan)%C. Nordieche Sage, Bohni (vool). 7. Aria uit ,JDi© iJlaihres^oiten" 16 Recltativ 17. Haydn. (sopraan)9.50 DienBt In de Gered. Keiz*ra«Tach.tkorik te Amsterdam. Voorganger: De. W. G. Harrenstein, Geref. Predikant al daar. L Orgelepol. 2. Votum en Zegon. 8. Zin gen: Pb. 150 1. 4. Lezing der "Wet, daarna van Joh. 15 1—11. Inleiding op do predikatie. 6. Tekst: Jlofh. 16 2 ib. Thema: Het snoeimes ln de ranken. 6. Gebed. 7. Zingen: Pe. 42 3 on 7. 8. Eor&te gei. preek. 9. Ttusachenzang: Pa. 138' :*4. 10. 2e god. preek. 11. Dankgebed. 12. Slotzang Pa. 131 i. 13. Zegen. 14. Orgel spel. 12.30—130 N.O.V.-ultoending. Concert door het Palaoe-eneemiblevan het Palaoe- Hotel te Scheveningen, John Beek, viool. Toniy Zorg, piano. Michel Gonnpert, oello. 1. It inftdo you happy, when you rondo me crj', Donaldeon. 2. jMoniuet, L. v. Beethoven. 8. Gerne hab' Wh die Franen geküszt. u. d. operette Paganini, Lóhar. 4. Aoooloratlooion Walzor, Stram». 6. Ay-Ay-Ay, Fraire. 6. Fant. uit La Bohème, Puooini. 7. So blue, do SylvanBrown-Hendoneon. 8. Ideale, Tosti. 9. Wedn, Weilb und Geeang, J. Strausa. 10. Qo, o'est Paris P&dllla. 1.20—2.00 N.O.V.-ultaen- ding. Cauaerie over: Verkeer en Verkeersvei ligheid, door den heer O. Snethlago, Chef v. L Verkeerswezen te 's-Gravenhago. 2.80 Uitzen ding van do openbare lezingen ts houden tijdens het Internationaal' Kampoongree te Ommen. Lezingen dbor Dr. Annie Beaant en don heer J. Krlahnamiurtl ln de Engoleche taal. 4.50 Dienst In de Nieuwe Kerk a. d. Loar- dorwog (Herv.) ln Hilveraum. Voorganger: Da. J'. H. F. ïtojmmo, Nod. Horv. Predikant Amaterrdam. 1. Voorzang: I's. 49 3 en 4. 2. Votum cn Zogen. 8. Belijdenis des gelooft», waarna gezongen wordt: Avondzang 7. 4 Schriftlezing. 6. Gebod. 6. Zingen Pb. 42-: 1 en 8. 7. Preek over Pa-27 4 8. Tusechen- zang PB. 27 t 8. 9. 2e gel preek. 1D. Dankzeg ging. 11. Nazang: pe. 78 12. 8.00 Nleuwsber. 8.15 Aansluiting waft hot Kurhaus 1» Scheve ningen. Het Residentie-orkest o. 1. V. Prof. G. Sehnoevolgt. Leff Pootshnoff, piano. Dez" speelt na de pauze het pianooonoert no. 2 omoll van Rachmaninoff. Daventry, 1000 M. 330 Populaire klassieken. Orkest en I. I'Anson, sopraan. W. Wolflneohn, viool. 6.85 Gedlohbeiwoorlesing door Rloh. Cloudeeley Bavage. Gedichten van W. Barnes, F. Thomp- son en A. Noyes. 630—6.05 Lezing: Twenty thoueand mlleo through the southern seee. 620 Orgelconoert in de St. Mlchaelskerk. 835 Studio-kerkdienst 9.16 Oproep voor oen lief dadig doel. 920 Weeiib&r., nieuws. 9.85 Con cert ln het Grand Hotel Eaebbourne. A. Band ier en zijn orkest Jl Thorpe, bariton. 11.05 Epiloog. Parijs „Radio-Paris", 1750 M. 1220—105 Gewijde muziek en preek. 1.05 2.10 Orkeetconoert. 6.06—3.55 Dansmuziek. Hemooyme Jazz. 83011O0 Dansmuziek. Or kest Mario Cazes. Lange nberg. 469 M., Dortmund, 283 M., Mttn- iter, 242 M. 920-1020 Kath. Moigcnwijdicg. 1230-1.80 Gedichtenvoorlezing. 1.86—2.50 Concert door do Isegliokopel. 4.906.13 Causerie. 5.206.20 Coooart Werng-orkost. 9.06 Van Zomer en Zonooeohljn. M. Reitemoior, sopraan. Isegllo- kapel. H. Probat, duolumatio. 11.061220 Dansmuziek. K6uigBwUsterhau9en, 1250 M. en Berlijn, 481 •n 666 It. 0.50—8.20 Vroegooncert. Militaire kapel. 920 Morgenwijding. 11.601.10 Orkostoonoert. 620—630 Ofkestooacert. 8.60 Hallalil Orkost. H. Mtihlhofor, declamatie. P. LorcLman, ba*. R. Stegmonn, oornet a piston. 10.60—12.50 Dansmuziek. 0308.20 Vroegoanoort. 0.88 Moigenconcert. 1130 Openluchtconeort. 125 Concert. 820 Vroo- iijko matinóo 5.60 Dansmuziek. 620 ,JMoln Loopold" volksstuk met «mg in 8 uotun. Daarna tot 1120 Dansmuzlok. Brussel, 609 M. 9204.20 Klassiek Kuihauaoonoert 820 Kamermuziek. 920 Kuzkousouuoart 1030 1120 Dansmuziek. MAANDAG 8 AUGUSTUS. Hilversum, 1060 M. 12.00 Politiober. 1235—200 Lunchmaziak door het trio. D. Groenveld, viooL A. v. Leeu wen, collo. P. Jochemse, piano. 4.40—6.66 Kin- deniurtjo door Mevr. Ant v. Dijk. 6.158.00 ANRD-oonoort door bet orkest o 1. v. Nico Treep. Jan Keeaaen, vlooi. Egb. Yeen a. d. vleugel. 7.45 Politieber. 6.10 Aansluiting van het Kurhaus ta Schovenlngen. Volksconcert door het RcsidOnitie-orkeet o. L v. Igmz Neru- mark. Caroline Lankhout, piano. Na die pauze de Onvoltooide symphonie van Schufbort. 10.15 Nieuwsher. 10.30-1030 en 1120—12.00 Dansmuziek in het PavillLoen Riche te Zand- voort. Teddy Staves en zajn band. Daventry, 1600 M. 1220 Daventry-kwartet on solisten (sopraan, Iereche pijper). 120—220 Orgelconcert. 8.20 Dottmar Dres&eltrio en solisten (contra alt, bariton, viool). 520 Lezing: Bottling vage- tobl-e». 5.85 Klnderuurtje. 620 Davenitrykwax- tet. 6.45 Bulletin. 630 Tijde., woorfb., nieuws. 7.05 Het Daventry-kwartet. 7.20 Dram. oritiek. 7.86 Sonates van Beeürovca. 730 Populair orkostconoort. Orkost. E. Coleaman,oou.t/ra alt. E. Ptenlville, fluit. 9.20 Weerber., nieuws. 9.40 Causerie. 9-651120 G. F. HèLndel-progranmna. Orkest. P. Jonee, tenor. K. FaLkner, bariton. G. Soollick, piano. 11201220 Dansmuziek. Parijs „Radio-Paris", 1760 M. 1030—1120 Conoert. 12.60-2.10 Orkestoon- eert. 6.05—6.66 Dansmuziek. 8.60—10.60 Oponv- fragsnentcn. Groot orkest, vocale en instru ment. solisten. Langeuborg. 469 M., Dortmund, 288 M., Mfin IJ. 2JS0 ba.-, piano). 630—6.60 Orkastconoort. 9.06 Orkostoonoert. W«rog-orkest en A. Roeon- Imtim, piano. G. Spoerj, sopraan. 11.00—<1220 Dansmuziek. K öuigswüstürhansen, 1260 M. en Berlijn, 484 en 666 M. 1220—8.05 Lezingen en leesen. 830 Sym- phoniooonoert. Orkest o. 1. v. S. Myruwitz en Panel. Jl Wwiso, piano. 1030 Sluiten. Bter, 242 130—230 Kamermuziek, (fluit, harp, viool, Hamburg, 894.7 M. 4.86 Werken van GW eg. Orkest. 620 Selis- tenoonoert. Grninofoonmuziek. 620 Kamcr- muzlefc. 820 Wilhelm Bölsoho uit eigen wer ken. 9.20—11.10 „Züriick vom Urlaub". Solis- tenaivond. Brussel, 609 M. 620—6.20 Triooonoert. 830 Belgische gedichten. 9.5010.50 Dansmuziek. Schcrvcningen-Haven, 1950 Ctenoep). 8.15—6.00 Pers-, handels- en financieel o be richten. 1.80—2.46 Beurenoteeringen. 836 3.50 L%ndbouwber. M. (Zakelijke Een twoede bondstrainer. Do N. V. B. heetft thans naar dB Sp.kr. meldt oen tweeden trainer voor don tijd van oen jaar benoemd. Het is de Engelschman Heslop, die gelijk met Glendenning voor de Bolton Wanderera gespoeld heeft. Hij zal nu eerst een paar weken onder leiding van Glen- donming aan het werk gaan en daarna zijn werkzaamheden alleen verrichten. Bezoek van Hongaarsche profs. Het Hongaarsche profosislonalsolftal Vnsas uit Boedapest, waartoe niet mindor dan tien internationaals behooron, zal van 14 tot 21 Augustus een bezoek brongen aan ons land. De Hongaren zullen volgens do Sp.kT. 14 Augustus tegen Feljenoord te Rotterdam spelen en waarschijnlijk op 17 Augustus tegen Ajav te Amsterdam. Voort» wordt nog onder handeld met Vlteeee. Belgrado: Joegxj-SlaviöTsjeoho-Slowakije lHt Om den AJLO.L.-beker. Voor deze op 21 dezer aanvangende wed strijden heeft nog ingeschreven ZAG. De lo ting had het volgend resultaat: A. APO—Zeelburgio, B. Stormvogels—DEO, C. Blauw Wdt—ZAC, D, AGOW—WA. Tweed» ronde: Winnaar A—Winnaar B, Winnaar O—Winnaar D, Winnaar Ar-B— Winnaar CD. Verliezenrwedstrijden worden niet gehouden en alle wedstrijden duren «en uur. lieden wórdt te Haarlem de vergadering van AhL I gehouden. Er staan enkele niet onbe langrijks kwesties op do agondo. Het Jaarverslag van den N. V. BI Precies 220 pagina's telt het jaarverslag van den N.VB„ geen wonder dat het moeilijk valt uit dit „werkje" een kort uittreksel te geven. We zullen ons dan ook bepalen tot die hoofd zaken. Mot voldoening wordt door den S-F. terug gezien op heh afgeloopen seizoen, waarin 60866 leden ln 898 conrpetitlo afdeel lngon met 2967 elftallen uit 1067 vereenigingen bet bruine munster over de velden joeg. Die cijfers geven niet alleen «enig idee van den omvang van „King footbali" in ons land maar ook van de administratie aan zoo'n or ganisatie verbonden. Het aantal elftallen, dat ln het afgeloopen seizoen aan die competitie hoeft deelgcnomon, bedroeg 649, vertegenwoordigende 865 clubs, t.w.t 60 le, 106 2e, 166 8o en 86 4e klassers. Hiervan waron: 145 *weodo, 81 derde on 6 vierde elftallen. Er word in 68 afdool lngon gespeeld. Het aantal prov. en sted. bonden, aangesloten hij den N. V. B., bedraagt 19. Ondanks de medewerking van het weer werd bet Izoen toch nog laat beèindigd, wat hoofdzakelijk zijn oorzaak vindti n de vele extra wedstrijden, ais proefwedstrijdon en „Internationale". liet de fliiauclön botert hot beet. Er was oen voordeelig eoldo over 1926/27 van 12280.14; ln totaal bedroeg de ontvangst en uitgaaf 186818,69, een kapitaal sommetje. Merkwaardig zijn de flxum'posten voor ln- tcmatiuniile wedstrijden, d.w.z. de posten voor uitwedstrijden uitgotrokken. Die bedragen voor elkon wedstrijd ongeveer 6000.oen aardig lelsduitjo voor elftal en ocgolalders. Voor dien Nd-Hollandsohe draait hot com- petttierad nog muar onverpoosd veort; voor morgen stout op hut programma do kampioen* wedstrijd KiFC 2Uitgeest Mochten de Koo- ge» winnen, dan hebben aij evenveel winst punten (5) als HRO 8, zoodatl ii«-Tt tussubun deze 2 elftallen een besliesingswedstrijd moet gespeeld worden, wie kampioen wordt. Veel zin hebben deze matches eigenlijk niet, want alle 3 promoveeren toch haat den N V. B. Hst gaat dus uitsluitend om ds «er van bot kampioenschap. In hot Off. orgaan lezen we nog, dat do Mri.V. „Zeemacht" weer tot den Bond toe getreden ie. De Algen. Vergadering, 14 Aug. te AlUrimoar te houden, bevat als punt 9 dier agenda: rogto- menitö-herzaoningen, ingediend door de vereeni- gingen Helder, HRO, WGW, BVB en Batavier. Zij betreffen in hoofdzaak meer be zuinigingen aan te brengen in de bondahuie- houding; b.v. inplaate van 2o klasse reizen, dit voortaan 3o klasse te doen voor bestuure- en oomanieeieleden en echsidHrechitersL Heider-niouws. Helder I—A'damscho Toer-oombinatio. Zondag ontvangen de withamden een op papior zeer sterke combinatie van le spelore uit Ahisterdaimi, voor het grootste ge deelte uit Blauw Wit samengesteld, wat oen mooie partij kan worden, ala het niét te warm ia. We zijn benieuwd ninav het spel van Hel der; het wordt nu zoo'n beetjo tijd, dat de formatie gevonden is en we hopen dat de ree- toerende weken druk geoefend zal wordlen, dat, als de oompetiitie begint, de ploeg klaar is voor het grooto gebeuren. De match tegen A.TjC. is er óón van, waarin Helder ongetwij feld het beste beentje zal voorzetten, spel zal leveren en een waardige tegenpartij zal zijn voor do meur goroutinoorde lp kla.-sors. Heldor komt uit met 1 lnvallor voor Boo gaard1; het elftal is vermoedelijk aldus: r iwdt Tieesen BlinMioff Dijkshoorn Bak Janmaat Bdero Ban de Boer Het Amstardamscha elftal is als op de bil jetten vermeld. Ds aanvang is op half drie bepaald!. Adupiranten-iucuvvs. Seriowedstrijdea om den ,)Steüxman"-beker. Voor deze wedslrijdt u, inorgon w spoten, hadl het Adsp.Hbosfcuur aan diverse vereenigin gen in dó provincie uitnood igingen tot deel name gezonden, doch van de moosto dezer ie toni noch teóken ontvangen, welke handel Wijze zeker te laken ie- De dóelnaimo ie nu alleen beperkt tot de Hieiderscbe adspiraniteni- olftalleni, die met elkaar 'zullen strijden om den wfsselboker en nog meerdere mooie prij zen. De wed.-trijdon worden gespeeld op het Heldor- on SVS-terrein. Hierbij hot programma: A. WGW— Heldor C, 12 u.-, terr. SVS; HRO AH®0 B, 11 u., terr. Heldor; C. Bata vierSVS, 10 u., terr. Helder; D. Helder A. Helder B, 10 u., terr. SVS; E. Winn. A Winn. B, 2.80 u., terr. SVS; F, AVlnn. C1 Winn. Hlu, terr. Helder; G. Winn. E Wton. F, 6 tl, terr. Helder; Verf. E—iVerl. F, 6 u., terr. SVB. ScheidsrechtereKelder en Stelnman. De prijeuireiking «al gewhioden in do bovenzaal van oafó „Muaie", Koninigstraat, urn 9 uur. Anna Pnulowm Excelsior-niouws. Nadat op do laatstgehouden vergadering van Excelsior verschillende huishoudelijke '/.aken waron bohandold. doelde het Bestuur als vorrnsflond nieuws het volgende moe: Vóór hot voetbalseizoen begint heeft onze vereerrlging nog een mooi programma in het vooruitzicht. Zondag 14 Augustus namelijk kooit Geel Wit 2, van Helder, kampioen 2e klas A van don N.-H. V. B. een wedstrijd spe len tegen DTS 1 van Oud karspel, kampioen 2e klas B van den N.-H. V. 'B. Vooraf wordt gespeeld' voor de zomercom petitie tuseohen 'Kleins Sluis 1 en Anna Pao- lowna 1. Op 21 Aug. wordt de finals dar serlewed- strijden gespeeld, waarvoor zeer mooie prij zen geechikbaar zijn gesteld, terwijl na afloop van deze wedstrijden bal al worden gehou den, hetzij in de danssalon, hstzlj in ds «aai van den heer Slikker. Op Zondag 14 dezer organisoert Blauw Wit in bet Stadion te Amsterdam den groeten In ternationalen athletlekwedstrijd Nodlarlaud— Wes-DuitechiinA waarvan de baten geheel aan do K. N. A. U. worden afgestaan. Do Nedorlandschu ploeg wordt Zondag as. na de Nat. Kampioenschappen te Haarlem aan gewezen. De Duitschera komen met een «oor sterke vertegenwooidiging, waaronder eerato sterren. Ds deelnoroore sijn: 100 M. Houben en flchüllor; 400 M. Masthof en Stevens: 800 M. Eberhardt en Kohlort; 6000 M. öbelode en Tomberv; 110 M. hordenloop Paulus en Stok maan; 1600 M. Gtobb en Verbek; verapringen met aanloop Dcbermann en Möllo; hoogsprin gen root aanloop Müllor en Busch; polsstok- iioogspringen Baltua en Adame; speerwerpen Metzdorf en Snockcrts; diseuswerpen Paulus eu Junghenn; reserve Esser. Nationale Kampioenschappen Zoonis wij reeds senior meldden, worden ds Nat. Kampioenschappen Zondag os., ts Haar lem gehouden. Voor don N.-H. A. B. zijn, behalve verschil lende loden van Haarlem, ingeschreven100 M. W. Stolling (ZAV, Wonnrvoer)400 M. A Veen (Pro Patria) en O. Pater (Oonoordia, Haarlem); 800 M. joh. Pennokamp (DO KEV); 5000 M. J. Pennokamp (JmjKEV); 110 M. horden C. Pater (Conconlla); 4 X 100 M. eetafetto Oonoordia en ZAV; hihk-etap- sprong van Dalen (Oonoordia); discuswerpen worpen B. de Boor (F. L. John, Edam) en Zo- vonhulzen CA VA, ^Vlkmaar); kogeletooten B. ds Boer en Zevenhuizen; polsstokvsrsprin- tfon K. Run la (Zeemacht) en A. Sten* (AVA)polsstokhoogepringen K. R u n 1 a; hoogs;)ringen zonder aanloop S. Kaper (ZAV), G. Rigter (Volharding, Puinerend) en Bijle- vold (Oonoordia, Zaandam); hoogspringen met aanloop W. Stelling; verspringen zonder aa7> loop J. Bljtevsld; verapringen met aanloop P. Hum (ZAV)speerwerpen Ham. De voorwedstrijden beginnen rood» Zaterdag Marino-Kampioenschappen. De Jaarlijksobe kampioenachoppon van ds Kon. Marine in athletiefc en zwommen sullen op 16 en 17 Suptomlur aa. olliiur plaat» hebben. v Eiorvoiling Schngea Holdereobe Eierenvuiling. 4 Aug. Aanvoer: 10122 klpeieren, 886 cond oleren. wit ongswogen 6.40—0.90, èén partij 6.10, bruin oogo wogen 6.70—7, oonduiareii 5206.80; alle* per 100 «tuk». ALKMAAR 6 Aug. Kaasmarkt (Voorktopdg bericht.) Aanvoer 142 stapels wegende 170,000 kg. Prijzen: faibriekgkleine met rijksmerk 43, zioudor merk gocn aanvoer; fabrixAs-ooinmiaeio met merk 42; boerenkaas met merk 41, zon der mark 38, boerenoammiaaie met mark ƒ4430. Handol vlug. ALKMAAR 6 Aug. Graanmarkt Aangevoeld: 467 H.L. w.o.. 165 HL. tarwo 11—1630; 95 HX. gerat (winter) 12.60; gerat chuv. 14.50;J72 H.L. haver 13—1426; 10 H.L. boomon, w.o.: bruine booofcü 10-21; cdtroenboonen 18—20; 20 HL. bLauwmaanzaad, niet verkocht; 6 ILL. «rauwe erwten 88, per 100 kg. NOORDSQHARWOUDE 6 Aug. SchiotBchs muizen 620—6.80, duksn 8.80 4, Bchoolm«ontere 6.80, eigehiielmera 4.70 6.10, bi. dito 6.70—6, idoual 6.70, dirio- 1 lngon 5.606.80, eporcioboonen 30, zil- veruien 1.60—1.70, driolingen 2.80-4.10, zilvornep 9.10—18, roods kool 1.90—2.60, witte kool l1.80, allee per 100 kg.; boe- wortelen 2.80—8.40 per 100 boe; bloemkool I 8.708.60, II 020—2.40 per 100 stuks. BROEK OP LANGENDUIK, 6 Aug. Schotecho inulzon 6.60—7.80, duken B.70, achoolmeeertara 8.G08.80, hl. eigenheimer* 6306.40, drielingen 4630, epercie- boonen 24.90—26.10, zllveruion drielingen 2.70830, zilvornep 8.80—12.60, tomaten A 23.80, dito O 2130, dito B 22.60, dito OO 4.80, peen 820, roodo kool 2.10—2.60, witte kool 2.30-2.80, gels kool 820-4.70, alles por 100 kg.; iboewortelon 2.104.50 por 109 boe; bloemkool 6.60—6.80, 2o soort 1.40 —1.60 per 100 sbuke„ aanvoer: 80,0(X) kg. aardappulon, 146 kg. spercleboonon, 1300 kg. zilveruien, 1600 kg. tomaten, 1200 kg. peon, 46,800 kg. roode kool, 2000 kg. witte kool, 7300 kg. gele kool, 2600 bos wortelen en 27,600 stuk» bloemkool. SCHAKEN* y 1 6 8 11 12 e6 Pffl rc« 20 21 22 80 81 82 LUM. 1 1 D A M M E N.1 1 1. 3. 6. 11. 18. 15. 17. 88-28 44-30 81-27 86X27 28X19 84-80 44-89 8-8 6-11 11-17 16X7 11-16 2-8 4-9 12-18 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26. 28. 80. 82. 84. 86. 8R. 40. 42. 44. 88-28 86-81 88-88 27-21 84X8 21-16 8-12 21-26 26X87 18X27 18-28 8 7 4 0

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1927 | | pagina 10