KINADRUPPELS Fietstochten PUROL :r s: GEMENGD NIEUWS. Ingezonden Mededeellng. Dr.h.NANNING'S OOST-INDIE. DE „JAVA". Met ombekende bestomimtag plotse ling van Tandjong-Piiok vertrokken. Batavia, 4 Aug. Heit Bat Nieuwsblad meldt dat Hr. Ma kruiser vannacht met grooten spoed uit Tandjong-Priok is weg- gostoomd met onbekende bestemming. De autoriteiten weigeren alle inlich tingen. Het (blad verneemt intusschen, dat het vertrek in verhand staat met een verzoek van den heer Hilen, gouverneur van West-Ja va, en dat er opdracht gegeven ia met den meest mogelijken spoed een ander sohip te achterhalen. DE KASTEKORTEN. Verbiedende statistiek. Volgens het verslag van de Reken- hamer over 1926 kwamen er bij db gou- vernementsadiministratie in dat jaar 287 kastekorten voor tot een totaal bedrag van 136.719. In het Jaar 1925 kwamen 860 kastekorten voor tot een totaal bedrag van 654.279. DE AMOKMAKER SUMAMPOW. Het Hoog Militair Gerechtshof te Ba tavia gelastte dat de soldaat Sumampow, die in den nacht van 29 Nov. 1906 in bet hospitaal te Weltevreden den sergeant- wocbtoommandant Klay en den korporaal Bunnikcn dood echoot, en op zijn vlucht dan gapens, ambtenaar Leisen en den poHtie-opzdener Dijkstra eveneens dood schoot, en door den krijgsraad te Tjimahi tot de doodstraf door den kogel was ver oordeeld, gedurende zes maanden zal worden opgesloten in een krankzinnigen gesticht en daar in observatie gehouden zal worden. OP EN OM HET BINNENHOF. Week-kranlek. Den Haag, S Aug. In warmem, stillen moesson. Met vacanüe. Geen fabeltjes! Oost en West Den Haag—Brussel Economisch Weekoverzicht. WJj vervolgen onze beschouwing over Levensverzekering in verband met de zo- merstilte ter beurze, waar zoo weinig bij zondere geschiedt, dat een overzicht daar van de moeite niet loont. Voor levensverzekering en lijfrente zfln er candidaten van diverse pluimage, maar het meest eigenaardige geval werd mis schien door een inspecteur meegemaakt, die indertijd een dorpsgeestelijke bezocht waarvan hieronder het relaas. „Toen ik onlangs een geestelijke be zocht, die zijn standplaats had op een klein dorp, verklaarde deze mij, dat hif princi pieel afkeerig was van alle Verzekerings instituten, omdat zij een gevolg waren van gebrek aan vertrouwen1 in de voorzienigheid. God gaf immers voedsel aan de vogelen des velds, en zou hjj dan een mensch van hon ger laten1 omkomen? En zonder mij tijd ie laten om een paar woorden te zeggen, richtte ZJEerw. zijn gansche welsprekend heid tegen de hedendaagsche maatschappij, gevormd ais zjj werd door menschen, die in opstand kwamen tegen God, door zeiven de toekomst van zich en die hunner families te willen verzekeren. Enkele eenvoudige woorden uit den catechismus: „Hij ziet alles, Hij weet alles.... niets geschiedt rondte r Zijn wil en zonder ZJjn toestem ming" schenen Z.Eerw. echter tot naden ken te stemmen, want hieruit zou kunnen worden afgeleid, dat het Gods wil is, dat de nnenechen voor hun ouden dag zorgen en voor hun nabestaanden. Het resultaat was, dat er tarief werd gevraagd voor een lijfrente van f 800. Of de poet gesloten wend is onbekend, doch het meegedeelde is historisch. 'Men hoort thans veel minder dan vroe ger, dat de geestelijkheid tegen verzeke ring gekant is, doch in sommige streken zijn er nog bezwaren, evenwel niet tegen sparen in de kous, wat toch ook voorzorg voor de toekomst is. Een ander verschijnsel, dat dikwijs wordt waargenomen, is de ijver, waarmede ge tracht wordt om hoogere leeftijden te ver zekeren en wel als kapifcaalveraekering, niet voor lijfrente. (Het is duidelijk, dat hier zeer belangrijk verhoogde risico's zijn, zoodat de premies veel hooger zijn, aangezien dte ondervinding heeJSti geteerd, dat deze soort verzekeringen niet tot de normale risico's behooreni Er zullen steeds wel omstandigheden zijn, die aanleiding gevenl tot het zich verzekeren op hoogen' leeftijd', als b.v. een treffend sterf geval in die familie of in de buurt; het ge- vot. dat men niet meer zoo sterk is, en dus het aandringen) van de budsgenooten) om toch nog tot verzekering over te gaan, doch dat is verre van juist; er wordt daar feite lijk gespeculeerd op de kans van spoedig overlijden van een ouder, waarvan de nabe staanden die vruchten plukken). Voor de maatschappij zijn deze posten uiterst gevaarlijk, en de goede maatschap pijten bedanken dan ook bever. Er zijn echter gezonde motieven voor ver zekeren op hoogen leeftijd, bjv. dóórverze- keren na ultkeerlng op een bepaalden leef tijd en b.v. verhooging van begrafeniskos ten), enz. Doch dit behoort uitzondering te blijven: de oandlidaten moeten hun' tijd niet laten voorbijgaan, aangezien eenmaal het oogonbük komt, dat de ouderdom alie kans op verzekering uitsluit. Ingezonden Mededeellng. Dooa 80, 60, Tube 80 ot. Wie deukt, dat er nu iu vollen zo- merschen recès-tijd niet gewerkt wordi in de Regeerings-cuisines, waartoe kun nen gerekend' wórden de departementen van Algemeen Bestuur, hij vergist zich. Nu en dan drupt iets uit van wat thans in voorbereiding is. Het „bestek" van de Staatsbegrooting is begrijpt men reeds sinds lang vastgesteld. Over den in houd dier ontworpen Hoofdstukken word met groote behoedzaamheid het stilzwij gen bewaard. Wat niet belet, dat er toch wel eens iets „uitlekt", voor belanghebben- den en -stellenden van beteekenis. In de sfeer van Posterijen en Telegrafie duurt de „gisting" voort. Plannen tot reorganisatie zijn ontworpen. Reeds zijn de „hoofdlijnen" daarvan we reldkundig geworden. Wat zich daar ten slotte In de praktijk der dingen ont wikkelen zal, wij hebben t af te wach ten. Ook dit behoort tot „het materiaal" dat ter nadere bespreking en eventueel© decisie „bewaard" wordt tot na de Augus- tus-weken. Waarvan ook H. M. de Konin gin en de Kroonprinses profiteeren, ver- toevend in de heerlijke bergstreek van Noorwegen. Voor onze Koningin, die haar hooge en zware taak met zóó grooten erns opvat, is die korte periode van rust even noodig als „welverdiend". Er zijn maar weinigen in den lande mag zonder eenige overdrijving of vleierij worden ge tuigd die zich eene juiste voorstelling runnen vormen van de dageüjksche in spanning, welkeKonlngin Wilhelmlna zich getroost voor 't overwegen van het daartoe grondig onderzoeken der „portée" van allerlei voorstellen, H. M. voorgelegd. Ik heb vaak uit de beste bron voortkomen de mededeelingen daarover gehoord. Wan neer men zulke dingen in het openbaar of wel in intiemen kring vertelt, dan gaan acht van de tien aanwezigen om het getal optimistisch te berekenen glim- achen en hoofdschudden met de „pose" van menschen, die -nourris" zijn in „les détours"" van het Koninklijk Paleis en de „royalty'1 in 't algemeen.Zij willen te kennen te geven de allerpuikst-in- gelichten, die in werkelijkheid evengoed op de hoogte zijn van de dingen, waar over 't La gaat, els man of vrouw, die Oudewierdum of Ootmarsum of Ameland nooit in dit leven heeft verlaten.dat gij zit „op te snijden", zotte fabeltjes te verkoopen. H De echte, goede en mooie waarheid is, dat onze Koningin zoowel voor aange legenheden van Staat als voor vele zaken van particulier karakter, de nooderi of belangen van derden rakend, vaak meer van hare krachten vergt dan voor het wei- taaie, maar toch „au fond" teere gestel van H. M. wenschelijk is. Plichtsbesef en diepe levensernst rijn de grondtrekken van het karakter onzer Landsmoeder. Prinses Juliana gelijkt, wat dit betreft, ongetwijfeld op haar móeder. Zij is wat levendiger van aard, meer ongedwon gen in het uiten van haar levensvreugde. Dit verschil komt zeer sterk aan den dag, wanneer men een parallel trekt tusschen het optreden van Koningin Wilhelmina, toen zij in 11898 dus ook 18-jarige, toen, gelijk nu haar Dochter, de Regee ring aanvaardde en dat van de Prinses, zooals deze thans is. Voor „ons Juliaan- tje" breekt na de vacantie-weken de Leid- sche studie-periode aan. Deze zal absoluut geen „Spielerei" wezen, gelijk in ver achter ons liggend tijdperk wel eens met .studeerende" prinsen (van academiach- gevormde prinsessen hoorde toen nog geen sterveling op aardel) het geval zal rijn geweest Aan H. K. H. de Prinses van Oranje-Nassau zullen wil zij een aca demisch brevet van bekwaamheid verwer ven volkomen dezelfde wetenschappe lijke eischen voor „de profs" gesteld wor den ais aan welke andere studiosa ook, in wier ader geen droppel blauw bloed valt te ontdekken!. Ook deze mijne plechtige verzekering is voeg ik hier haastiglijk bij, geen „oolijk fabeltje", maar geeft slechts de pare waarheid" weer. Mogen Moeder en Dochter deze maand in Noorwegen weken van heerlijke, krach ten-herstellende zomerrust genieten!. Tusschen het departement van Water staat en de K. L. M. zijn onderhandelingen aangeknoopt over het inriohten van een regelmatigen luchtvaartdienst tusschen Patria en Indonesië, zooais speciaal de bolsjewieken bij voorkeur Insulinde noe men. Of dit binnen „afzienbare toekomst" tot een regelmatig passagiers-vervoer tus schen Moederland en de Oost zal leiden, staat niet vast. De passagiersvlucht Am sterdamBatavia v.v. heeft in Patria een stroom van geestdrift gewekt, die verras send mag worden genoemd, 't Was van ouds geen lichte taak, waarachtige belang stelling in Nederland te vinden voor „nieuwe dingen". En speciaal voor de Oost waren aandacht èn belangstelling gedurende vete tientallen jaren latent, sluimerend om t nu maar eens zeer vriendelijk uit te drukken. De Oost was het brave „melkkoetje", wier dure en na tuurlijke plicht 't werd geacht, het Moe derland van „baten" te voorzien. Hoe lang ligt het moment niet achter ons, toen Wintgens in de Tweede Kamer uitriep: „Meneeren, brengen wij die baten uit de Oost ©en eerbiedig saluut! We zien ze nooit terug!'1 De conservatief van 187* heeft juist ge profeteerd. Later is Idenburg gekomen met zijn nobelen eisch om Indië „de ©ere schuld" te betalen, waarop het recht en aanspraak heeft. Radio en luchtvliegtocht hebben den afstand tusschen ons. Westerlingen, en den „bruinen broeder" doen inkrimpen van maanden en weken tot dagen en uren. De onruststokende en ellende^zaaiende geluk en welstand belovende communis ten zijn reeds bezig, de Jongste wonde ren der techniek" te gebruiken voor de propaganda hunner denkbeelden. 't Zal nog een hevige, extra-taaie strijd worden, alvorens bij deze worsteling de eind-uitslag zal zijn bevochten. Wanneer Nederland' blijft voortgaan op den weg der eerbiediging van de rechtmatige aan spraken der Indiërs, zonder ook daarin te overdrijven, in welke richting t ook moge wezen, dan mag voor de loyale samenwer- dng tusschen Nederland en Insulinde hot beste worden gehoopt Voor de Algemeene Beschouwingen over de Staatsbegrooting-1928 ik stipte t reeds aan ligt reeds heel wat JLn het parlementaire zout". Men mag aannemen, dat Biet zal wor den gewacht tot Hoofdstuk III (BultenL Zaken) op het tapijt komt alvorens aan te roeren de groote kwestie der verhouding tusschen Nederland en België. De keuze van mr. Beelaerts van Blok- and als opvolger van rar. Van Karnebeek1 aan het hoofd van BultenL Zaken was nderdaad eene zeer gelukkige. De heer leelaerts is een voorzichtig-bedachtzaam man en tevens iemand van tact en fijne menschenkennia. Bovendien was hü het etwat-schichtige, snel-bevreeede voor mogelijke gevolgen", dat den heer Van varnt'lx'ek wel eens in den weg zal heb ben gestaan. Hij, Beelaerts, is als 't er op aankomt meer doortastend dan zijn overigens zoo bekwame, eminente voor ganger. De onderhandelingen over wat het nieuwe Nederlandsch-Belgisohe Ver drag zal moeten worden, verkeeren reeds in „een eerste stadium". tSraks zullen de ministers Beelaerts van Blokland en Vandevelde elkander ontmoeten. Op Zwitserschen bodem. Dat is mag men aannemen „de eerste schrede" naar hetgeen bestemd is om te komen in de Elaats van het gelukkig door de Eerste (amer niet-geratifioeerde Verdrag, t Is „niet ondenkbaar", dat in de Troonrede ajs. September-Dinsdag reeds zij t in de gebruikelijke vage termen zal worden gezinspeeld op het ten leste toch bereikt kunnen worden van het com promis tusschen Den Haag en Brussel, waarvan de helaas altijd weer opduikende en levensmoed verlammende alarmisten zwartkijkers immers hebben voorspeld, dat er.nooit, neen nooit-ofte-imamer sprake van zou kunnen zijn. Mr. ANTONIO. £CHTC CATZ- ROT TERDAMMER. de modedranl* (C/fT(AJZ-€llX€H EEN IN VEROORDEELING PALESTINA. In Mei rijn op den weg van Nabloes drie auto's, in een waarvan de Anglikaan- sche bisschop van Jeruzalem gezeten was, door roovers aangehouden, waarbij een van de chauffeurs doodteUjk gewond ia Het hof van gezworenen te Jeruzalem heeft Donderdag twee van de aanvallers ter dood en den derden tot 15 jaar dwang arbeid veroordeeld. Buitenland. AUTOONGELUK BIJ BERGEN (BELG IE). Nederlander ondier de slachtoffers. Itelga meldt dat een ernstige botsing heeft plaats gehad op den grooten weg van Bergen naar Thuün tusschen een •limousine, waarin zich vier Nederiandlers uit Breda en Rotterdam 'bevonden, en een vraehtauto, die werd omver gereden. Er zjjn zeven gewonden, onder wie twee die in tevensgevaar verkoeren. De namen der vier Hollanders, betrok ken bij het auto-ongeluk nabij Thulin zijn: de chauffeur J. v. d. Mey, de eige naar van den auto O. Rond berg en de heeren J. Stock en G. Ladenije. Zij be- voiideu zich gistermiddag omstreeks 2 uur op weg van Valenciennes naar Rot terdam te Ihulin. Op den steenweg van Quilvrain kwamen zij in botsing met een kleinen auto, waarin zich eveneens vier personen bevonden, welke uit een zijweg kwam. Geen enkele landgenoot werd gedeerd. De chauffeur van den aangereden auto werd zwaar verwond. DE DEENSCHE GROENLAND- EXPEDITIE. De expeditie een succes. Alles wel Blijkens een draadloos bericht uit Scocnaby Hond, op da Oostkust van Groenland, ontvangen van den Deen- schen ontdekkingsreiziger Lauge Kuch heeft de expeditie suooes gehad. Koch heeft bij zjjn expeditie Deensche, Engel- sche en Nederiandsche geleerden. De ex peditie verliet (ten vorigen zomer Dene marken voor geologisóh onderzoek en kaarteeringswerk tusschen de Sooresby Sond en Denmark Harboux. In het radio-telegram wordt verklaard, dat zoowel de Kolonie aan Sooresby Sond als de leden der expeditie wel zijn. De expeditie is op 1 Juni j-L naar de kolonie teruggekeerd. Dank zij het vroegtijdig invallen van de lento was de jaeht over het algemeen goed, in den zomer zelfs buitengewoon goed. De expeditie heeft in hondensleden een weg van ongeveer 800 Eng. mijl afgelegd. EEN GEHEIMZINNIGE „GROOT VORSTIN". Berichten van de Poolsch-Ruaaische grens maken melding van de aanwezig heid op Sowjetrgebled van een vrouw, die optreedt als grootvorstin Olga, de dochter van den vermoorden Tsaar Nioolaas IL Zij duikt regelmatig in kleine steden en in dorpen langs de grens van de Oekraine op, on ageert tegen de Sovjet-regeering. Zij heeft totdusver het hoofd weten te bie den aan alle pogingen van de Sowjet- autoriteiten om haar machtig te worden. De vrouw voorspelt den val van het bol sjewisme binnen korten tijd, en verzamelt gelden voor antbSowjet-aotie. De plaatselijk© bevolking verbergt haar blijkbaar, wanneer bolsjewistische afdeo- lingea in de buurt zju. Radio-Rubriek. AFKORTINGEN IN HET RADIO AMATEUR VERKEER. De amateurs en luisteraars, welke het oor eens te luisteren leggen op de korte- en ultra korte-golflengten, zullen dikwijls lettergroepen hooren, welke voor een oningewijde onbegrijpelijk zijn; dit zijn de afkortingen waarvan de amateurs zich in hun onderling verkeer bedienen en 't snelle werken zeer bevorderen. Omdat deze afkortingen in de meeste radioboe- ken niet voorkomen, geven we hieronder een lijst van de meest gebruikelijke af kortingen en hun beteekenis. PRB Wilt u met mijn station cor- respondeeren in de Interna tionale code Ik wensch met uw station te correspondeeren in de Intern, code. Q R A Wat is de naam van uw station Dit is station QRH Wat is uw golflengte? Mijn golflengte is.... meters. QRK Hoe ontvangt u Ik ontvang goed. Q R L Ontvangt u slecht Zal ik 20 keer seinen, zoodat u uw toestel kan afstemmen? Ik ontvang slecht Sein 20 keer zoodat ik mijn toestel kan afstemmen. QRM-» Wordt u gestoord? Ik word gestoord. Q R N Zijn de atmosferische storingen heel sterk De atmosferische storingen zijn heel sterk. Q R O Zal ik mijn energie verhoogen Verhoog uw energie. QRP Zal ik mijn energie verminderen? Verminder uw energie. Q R Q Zal ik sneller seinen Sein sneller. QRS Zal ik langzamer seinen? Sein langzamer. Q R T Zal ik mijn correspondentie be ëindigen Beeindig uw correspondentie. Q R W Is u bezig Ik ben bezig met een ander station, kom er s.v. p. niet tusschen. Q R X Moet ik wachten Wacht, ik zal u om uur roepen (of wanneer u wilt). QRZ Zijn mijn signalen zwak? Uw signalen zijn zwak. QSA Zijn mijn signalen krachtig? Uw signalen zijn krachtig. QSB Is mijn toon slecht? Uw toon is slecht Q S O Correspondeert u met een ander station (of met llt ben bezig met.. Q S P Zal ik berichten dat u hem roept Bericht dat ik hem roep. QSQ Word ik opgeroepen door....? U wordt opgeroepen door.... Q S T Heeft u een algemeenen oproep ontvangen Oproep voor alle stations. Q S U Roep mij s.v.p. wanneer u klaar is (of om uur). Ik zal u roepen wanneer ik klaar ben. QS Y Zal ik op een golflengte van M. zenden? Laat ons op efen golflengte van M. zenden. Herhaal. Begre pen. Wachten. Voorbeeld. Station A. Q R A Wat is de naam van uw station B.-QRA Rome 1AX=» Dit is Rome, roeplet ter 1 A X. A. Q S O -s Correspondeert u met een ander Btation B. Q S O 6 D O Ik ben bezig met 6 D O. A.==QR X Zal ik wachten B. Q R X 8 uur Wacht tot 8 uur, dan zal ik u roepen. SCHAGEN. Wekefltkscho causerie. In ons vorig overzicht wezen wij uun, dat na een jaar tijds, de vee- en vloesch- handel in Nederland, de verliezen van het Engelsche invoerverbod tot stilstand heeft weten te brengen. Maar uit dezen strijd is meer voortgekomen. Bij de ont wikkelde kracht heeft de Nederiandsche handel ook in eene andere richting de Marktoverdcht Gras ls in het veebedrijf alleshet is voor- of tegenspoed, het is winst of ver lies, het is zijn of niet zijnbet ia alles. Het beheerscht in dezen tijd den handel en de markt, derhalve den prijs; want de Schagermarkt van 4 Augustus was het grasetend duur. Gelde magere koeien, melk- en kalfkoelen, lammeren, oude vette schapen en vooral oude ma gere schapen waren zeer prijzig. Oude cldekoeien waren veel hooger dan in et voorjaar. Een koe van 225 gld. toen, wordt nu met f276 f 800 betaald. Melk en kalfkoeien, met iets meer risico dan de gelde, loopen van f 275 tot f 425. Oude magere schapen zagen wjj verkoopen voor f 28 een geheelen koppel door elkaar. Eerlflk gezegd, wij hebben ze nooit zoo mager gezien. Het geleek wel een hoe veelheid vet en beenderen ln Bchanpvorm. Aan zoo'n koop kan het overvloed van graa wonderen verrichten. Weidelamme- ren, met meer handel, liepen van f 15 tot f 25. Was in het bedrijfsvee eene levendige handel in consumptie-veewas de handel niet zoo goed, vette koeien met iets te grooten aanvoer noteerden f 1.05 d f 110, de laatste prijs kwam niet veel voor2e kw. f 0.86 f 1.05 en verder tot f 0.70. Vette schapen, oude f 80, export schapen f 86, exportlammeren tot f26, vette varkens iets minder, 60 fc 66 cent per kilo. Belangstelling voor den landbouw. en de veeteelt De landbouw en veeteelt in Noordhol- land staan wel ln het teeken van belang stelling. Nauwelijks ia de eene excursie vertrokken, of eene andere wordt aan gemeld. Nu weer zullen een 80-tal land- bouwonderwijzera uit Noord-Brabant on der geleide van Dr. Ir. Deckers uit 'a- Hertogenbosch, een 8-tal dagen in Noord holland vertoeven. Rondgeleid door het personeel van de R. L. W. School te Schat, van de en vee teelt- staan en zal tevens gelegenheid bestaan om de excursionisten een idee te geven van de organisatie op zuivel gebied en den wolhandeL In den Groet- older zullen wo.xlen bezocht het land- uwbedrijf van den heer K. O. Kis te- maker en in de Wieringerwaard het vee bedrijf van den heer Groneman. Gunningen. De bouw van eene Huishoudschool te Bussum is opgedragen aan de firma Overtoom te Schagen, voor f 82.900. Laagste inschrijver voor eene R.K. Kerk te Rotterdam is dezelfde firma, voor 261.815. Het Schagermarktfonds. Het Schagermarktfonds ter verzekering van afgekeurd slachtvee, boekte in het 2e kwartaal van 1927, 893 runderen. Daar van werden in de openbare slachthuizen 9 geheel en 889 gedeeltelijk afgekeura. De ontvangsten bedroegen f 3889.09 e de uitgaven f 6460.87, het kwartaal leverde dus een nadeelig saldo op van flö7i.*°- 2. Arbeiderswoning 76,05 aren, te Kleine Sluis, en 8. Arbeiderswoning aan de Molenvaarts- weg, 84,80 aren. Een en ander behoorde tot de nalaten schap van Mw. de Wed. O. WaiboerKz. Jimmink. De perceelen 1, 2 en 8, gr0®. 2.4711 H.A., zijn gezamenlijk gekocht door don heer O. A. Rezelman, voor f 21.262. Deze aankoop geschiedde voor de gemeente Anna-Paulowna. De harddraverij. Voor de Harddraverij te Schagen wor den de volgende prijzen uitgeloofd 'b voormiddags f 200, f 100 en f &0- 's namiddags f 400, f 200, f 100 en 1 De melkprijs ln JulL gen zal getracht worden den gasten een blijvenden indruk te geven hoogte, waarop hier de landbouw EETLU5T-0PWEKKEND. ƒ1.3Op.fL Het Doorzitten bU Wielrjjden, oen door de zon verbrande Huid, Schrijnen en Smetten verzacht en geneeBt men met Ingezonden Modedeellng. A an HFT 5TBAND. MN wordi overal grano fjolea. HH vertrisclM U op een warmen <la<l aan hel strand. door overmalUK rocthelrt weer dorst Ooh vcrfcrll» per flesch dragende hel wettig gedeponeerd CA 17 8 ZOON V»n PEKElA - GOONINOEN. Gebotteldverkrijgbaar bij: D. KORT. Helder. afzet belangrijk vergroot, waardoor de afzet van slachtvee, die in 1916 188 stuks bedroeg en de eerste helft van 1927 g®. stegen is tot 4621de afzet van fokvee steeg mede zeer belangrijktegen een uitvoer van 4100 in 1916, bedroeg de uit voer van fokdieren in het le halfjaar van 1927 18688 stuks. Het waren in het bijzonder België met 8890, Frankrijk 241 Italië 8445, Spanje 8981, Tsjecho Slowa kije 655, die dezen vergrooten uitvoer mogelijk gemaakt hebben. En ze kunnen dat heden, buiten de vrees voor besmet ting, gerust. Het mond en klauwzeer be staat in Nederland feitelijk niet meer. In de tweede week van Juli j.1. kwam in ons heele land slechts ëéne aangifte voor. Het zal te bezien staan, of Engeland met zijne voorgewende vrees voor besmetting, er ook zoo gunstig voorstaat. Voor enkele' maanden werd in Midden Engeland nog een geheele Rundvee-Tentoonstelling ge sloten, omdat daar in de buurt tongblaar was voorgekomen. Zeker ook Hollands-hé varkens. Uitslag verknoping. Uitslag der verkooping te Anna-Pau- lowna ten overstaan van notaris J» der Knaap te Wieringerwaard. 1. Heerenhuis »Bouwlust« met de boer derij Leemenhorn samen groot 1,8126 H-A* 'T ZAND. De melkfabriek •Hollandia« te Purmerend betaalde voor de ®el*' ontvangen in Juli. f 7.29 per 100 K.G. uit- - fl A/VUVVt »W

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1927 | | pagina 2