fa fa fa fa fa fa fa fa C. DE BOER Jr. Fa. L. BUTER Wz., pes Zaterdags worden na 9 uur geen advertentiën aangenomen. advertentiën. Dj ter-aarde bestelling zal plaats hebben Maandag I g Augustus a s des n m. Ijigur, van uit 't sterfhuis. DENKT ER AAN MORGENAVOND 7e en LAATSTE op voer I ng van 'tZAL WEL GAAN te 8 uur In „CASINO". 3 uur LACHEN. SCHITTERENDE OPVOERING. FANCY-FAIR. BEZOEKT allen op 10 en 11 Aug. a.s. MHDELSAVONDSCHOOL. EIIG. GOYARTS Tandheelkundige, HINDERWET. mFELS ue Lindeboom Esp er ant o-Waf els Hollandsche-Wafels Us-Waf els ESPERANTO- WAFEL BISCUI' TABRIEK „DElINDEBOOM" Bloemenmagazijn „CORONA", SLUISDIJKSTRAAT 47. Gesloten van Maandag 8 Aug. t/m. Donderdag 11 Aug. CDP (UWE TOCHTEN EN UJTSTARIES KARNE- MELKZEEP Lekker en niet duur HOOR Kleine Advertentiën BETREKKINGEN! BIJVERDIENSTE. Vertegenwoordiger TE KOOP TROK HET NOOIT UW AANDACHT? KOORN 9PPPVOOR 25ce"ts 3 E S 2 N 12 Standard S&ecial 3 B E S TE KOOP CITR0ËN TOURING, 10 P.l-, In uitstekende staat, voor billijken prijs. Garage HABLOUS, Camera's en Kodaktoestellen H. W. ZEGEL, FOTOHANDEL, ONTWIKKELEN - AFDRUKKEN VERGROOTEN. GRATIS ONDERRICHT. ROEI RATTEN UIT- I TE KOOP BOUWEN of VERBOUWEN „HELDRIA", Per flacon 80 cent. T. VAN ZUYLEN, door C. BOT. Timmerm. Aannemer, BESTELT TIJDIG UW DRUKWERK MOOI WONEN. GIJ KUNT DAN OP EEN GOEDE UITVOERING REKENEN. vanaf 4 Aug. tot 11 Aug. bij elk pond Melangeboter d 60 ct. of Gemengde Margarine A SO ct. per pond Breewaterstraat 60. Vijzelstraat 107. Jonkerstraat 43. Van Gaienstraat 62. F Na afloop een gezellig BAL. ENTRÉE f 0.50, f 0.30 (allee Inbegrepen). N.V. Zeebad Huisduinen Gedurende het Naseizoen tegen billijk huurtarief nog eenige gem. Villa's in Huisduinen beschikbaar. de BAZAAR In de Chr. School te KOEQRAS, Loodsgracht 37. Pijnlooze behandeling. |*estelt Uw Drukwerk C. DE BOER Jr. van - hofleverancier amsterdam. mag nooit een stuk Karne melkreep van hec Klaverblad ontbreken JIET MELKMEISJE' (gevraagd, te koop, te huur enz.),v.1 t/m.3 regels 40ct., elke regel meer 10 ct. Aan ons Bureau te bevragen of met brieven 10 cent extra. AANGEBODEN aangeboden dat er steeds meer verbruikor van KOORN's koffie en thee worden, en dat er nooit één meer andere koffie en thee wil. KOORN'S guldens koffie (groen merk) thans 47 cent per pakje. KOORN'S thee blauw merk 34, rood 36, groen 38, goud 40 ct. p. o. Vraagt Uw winkelier. OPGERICHT 1808. Een sigaret die IV, een! kost en de kwaliteit heeft van een van 2 een! is ruim een derde deel voordeellger Dal derde deel vormi als he! ware een ver lengstuk aan uw sigaret, dal gl) zoo nlel ziet Biaar In uw beurs wei voelt Ie sigarei Is de van uitsluitend uil de Oriënt afkomstige fijne labak mei uilersle zorg door onzen Ooslerschen deskundige gemêleerd. Naasl de speciale behandeling der labak Ugi In de méleerlng hel geheim van haar ÜJnep smpak en geur En dat'alles voor slechts 25 ets. per 20 stuks mei een kwaliieil, die alitjd dezeJlde biljli. bi Van Galenstraat, Helder. Wij hebben voor de VACANTIE en REIS een schitterende keuze vanaf de goedkoopste tot de meest luxe uitvoering. KONINGSTRAAT44-46. Tel. 279. GEVRAAGD jtodent" rattend00d Laat Uw Huis SPOORGRACHT 17. Vraagt even prijs aan. PE WORTEL MOETER UIT BIJ een pond Suiker of een half pond Allerhande-koekjes - getrouwd: J. D. BRUINIER en 8 DE VROOME. Helder, 6 Augustus 1927. RuUghweg 121. Heden overleed, tot onze I diepe droefheid, na een Iini.'U tdijk lallen,onze beste llnn, Vader, Behuwd- en tfrootvadet JOHANNES VAN SCHENEN, I joden ouderdom van 84 jaar. Helder, 4 Augustus 1927. Kauaalweg 42. Uit aller naam: Wed. C. VAN 8CHEIJEN— Dalmkijkr. Heden overleed, na een langdurig en geduldig Hjden, onze lieve Echtgcnoote, Moeder en Behuwdzuster, CORNELIA SUZANNA KOOMAN, in den ouderdom van ruim 47 jaar. Helder, 4 Augustus 1927. Oostslootstraat 80. Uit aller naam: K. KOSTER. Bespreekt heden en morgen Uw plaatsen van 3—5 uur. Inlichtingen worden gaarne verstrekt aan het correspondentie adres: Koningstraat 29—31, Helder, Bureau Heldersche Courant. ten bate van die school. OPENING 10 Aug., 's nam. I uur (s t.) door den Wel.Eerw. Heer Da. H. STEEN, van Helder. Leerlingen met Ulo-diploma A •f mat gelijkwaardige ontwik keling, kunnen a.d. Handels avondschool opgeleid worden voor oon praktijk-diploma in aan dar Talon, Boekhouden etc. Aanmelding a.a. Donderdag van 2 tot 3 uur a. d. school. Spreekuren dagelijks van 10-4 u. hahalva Dinsdag an Vrijdag Avondspraekuur Donderdags van 7 tot 8 uur. Kunsttanden en Gebitten, Kroon- •n Brugwerk Volledige garantie Burgemeester en Wethouders van HELDER brengen ter openbare kennis, dat door hen aan de Bataafsche Import-My. te 'e-Gra venhage en hare rechtverkrygen den vergunning is verleend tot oprichting van een benzine-in- "tallatie met een ondergrondsch reservoir en een bovengrondsche «ftapinrichting op het perceel Breewaterstraat 63, alhier, en kadastraal bekend in Sectie E, n°- 4684, onder voorwaarden, welke ter inzage liggen ter Secretarie (afd Alg. Zaken). t)e verzoekster en de belang- hebbenden worden er aan her 'uuerd dat ztj ingevolge hot ''«paalde bty art. 15 der Hinder wet binnen veertien dagen na j® dagteekening van deze be *®udmaking tegen de boven genoemde besohikking beroep «innen instellen b(j H. M. de Loningin. Degene, die beroep instelt, 'entdaarvan gelijktijdig kennis j® geven aan het gemeentebe- Zoo het beroep wordt «gesteld door een ander dan ?®n verzoeker, moet aan dezen H «xploit worden kennis ge &®ven van het beroep. ^leider, 4 Augustus 1927. fsr rirrTv Wit waf-li van DE LINDEBOOM presenteert ooqsi tevredenb Hd. Geen ander merk dan DE LINDEBOOM ver- renlgt In :1ch de gewaardeerde eigenschappen van het echte brosse en luchtige wafel-gebak, met geurlgen en fltnen smaak. De LINDSBOOM-WAFELS zijn het product van een mee* dan 100-(.trips ervaring op het gebéad van de WnfelhnkkerQ. B(Jronder aanbevolen i IJSWAFEL van .de Lindeboom". Altijd VERSCH en croquant Met natuur boter gesmeerd en met suiker bestrooid. van .de Lindeboom". Gevuld met slagroom en bestrooid met suiker en vanille. De meest verfijnde streeling der toog. van .de Lindeboom". In vier natuurlijke vruchtensmaken. Overheerlijk van smaak en ztér ver- frisschesd. No. 340 ZEEPFABRIEK HET KLAVERBLAD HAARLEM k DfSCHOLL'S Systeem van Voetverzorging- Een Levensverzekering-Mij zoekt in aanraking te komen met een degelijk en welbespraakt persoon, die bereid is als op te treden, voor het sluiten van verzekeringen onder leiding van een inspecteur, tegen genot van vaste toelage en hooge pro visie. Brieven onder Nr 958, aan het Bureau van dit blad. Een Achterhuisje met water leiding te hnnr, staande in de Gasstraat 86, k f 1.60 per week. Te bevragen Loodsgracht 7 Te hnur het Winkelhuis aan de Zuidstraat 84Leeg te aanvaarden Te bevragenliuijghweg 187 Te huur een GARAGE mooie Bovenwoning. Ook afzonderlijk te huur. Adres: Middenstraat 40. met Te huur het BOVENHUIS aan de Zuidstraat 83a. Te bevragenHoofdgracht 56 teen Duivenhok te koop voor f 5.—. Hoog 2.26 M.,breed2.35 M en diep 1 M. AdresPlantsoenstraat 3. Te koop 6 Kippen met Haan witte leghorns van den lsten leg Prijs f 12.—. Adres: Javastraat35 (na6u Wegens vertrek te koop een PIANO, pracht instrument, in eikenhout, heeft gekost f 675. thans voor f 425.—- Adres: Weststraat 40. R We. reus omstandigheden te koop o 'te huur een goed beklante Kruideniers- en Sigarenzaak, tegen zeer billijken prijs. Brie ren onder Nr. 951, aan het Bureau van dit blad. Ter overname aangeboden een Grossierderlj in tabak, sigaren, sigaretten en aanverwante arti kelen, met of zonder huur van het winkelhuis. Boeken ter in zage. Conditiën billijk Brieven onder Nr. 870, aan het Bureau va» dit blad. iTe koop een Steekmachlne en een Slijpsteen met bak. AdresOranjestraat 34. spaar- of levensverzekering. Coulante voorwaarden. Zuid-HollandscheBank,Coolsingel 19, Rotterdam, verstrekt gelden aan be ambten, ambtenaren en particulieren met en zonder borgstelling, geen Hoogste waarde voor oud Goud en Zilver. Adres: M. NAUTA, goud- en zilversmid, Kanaalweg 131. Te koop wegens vertrek een mooi HOEKHUIS aan den Ruijghweg 61. Aan hetzelfde adres een goede Damesfiets. Ze djo gevaarlijk ca vernleka alle.. Vernietig ie mei beat ze ia één nacfct kwijt Veilig, zeker ea»d werkend Doosjes e. 50 ct. en fl.. BIJ alk Drogéstc». - u uem ze io flj^LVcihg. sekt Te koop gevraagd een Strandtent. Brieven met prijsopgaaf en grootte te richten onder Nr. 956, aan het Bureau van dit blad. Ter overname gevraagd Studie boeken H.B.S. voor le en 4e kl. Adres: DOORMAN, „Texelstroom", Huisduinen. Te koop gevraagd geheele en gedeeltelijke Inboedels, Winkelgoederen, Metalen, Kleeding, Zolderopruiming enz. Adres: J. VISSER, Wagenstraat 7. H A A RHERSTELLER. Beproefd middel tegen het uit vallen en tot bevordering van den hergroei van 't hoofdhaar blykt steeds het beste. Alléén verkrijgbaar by Spoorstraat. Coiffeur. eerst dan is de pijn voorgoed verdwenen. Het eenige middel dat dit pijnloos doet is GEBUCO'S LIKDOORN PILLEN 00 cl o. dooil. O likdoorn» Verkrijgbaar te HelderM. de Ridder—meuer; a. ten klooster. Te koop nog eenige der in aanbouw zijnde HEEREN HUIZEN san den Polderweg. Zoo- noodig met het verstrekken van een kleine 2de Hypotheek. Te bevragenSchoefkelenbergkk, Kanaalweg 122. "WW -

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1927 | | pagina 3