T R E II K N G A d 1 n e rs Openbare Verkooping DUIFZEEP 6 12 24' oo OO DOUWE ECBERTS AROMA-KOFFIE DOUWE ECBERTS PAKJES-THEE zomerprijzen albert heijn, h.booi j zoon, Verhuizingen door Nederland Gebr. v. Koningsbruggen Pz.5 Het is gebleken dat de Rijwielen van GEORG GUNTHEPT I 60.000.-. DINSDAG 1B AUGUSTUS 1927, PLEIHES' Foto-Bureau „Helder" H. W. ZEGEL, Drogisterij, c. BUIS, INBOEDEL, liS H. W. Zegel, ^ALLÉÉN OM DE KWAUTEIT /a met gesloten auto. SNUFFELGRAAG EN KNAGELIJNTJE. Tandheelkundige Inrichting WAAGte.lOoff 3.10 EN WIN DEf ©O.OOO. BOT, IBIS ADVERTEERT in de Heldersche Courant. Buikbanden, Breukbanden, Elastieken Kousen, Verband- en Verplegingsartikelen. C. ACKEMA. Spreekuur: WOENSDAG van lO—4 uur. AdresStationsstraat 11, Helder. Ie kwaliteit Kunsttanden - Pijnlooze behandeling. Deze zaak heeft GEEN FILIALEN. N.V. ALGEMEENE HANDELMAATSCHAPPIJ „PRESTO" AFDEELINQ HOLL. GRONDKREDIETBANK. Keizersgracht 755 - Amsterdam - Tel. 31244. MAANDAG 15 AUGUSTUS a.s. MOET DE HOOFDPREMIE VALLEN VAN C/3 ro CM OP IEDER NUMMER EEN PRIJS I IS Jlug. 1.1. most II beslist nut Sin der premin uitkomen I EEN op de 2000 TREKT DEN HOOFDPRIJS I Waoht niet te lang I Koopt nog heden. N.V. de Alkmaarsche Stoom- Wasch- en Strijkinrichting, Stuurt ons tijdig uwe SCHOONMAAKGOEDEREN. msan hula hnfnrnH A I w 0.80, I.OO, 1.50. SPECIAAL ADRES voor FEEST DINERS, H. PIETERSE Gevestigd als LOOD- EN ZINKWERKER, aanleg gas-en waterleiding, sanitaire artikelen, mastiek dakbedekking, enz. SPOORGRACHT 23. Werkplaats: GASSTRAAT hoek Spoorgracht. Heeft U slechte Betalers? GAAT U VERHUIZEN J. N. SLOT, Van Galenstraat, Telefoon 428. PAKKISTEN GRATIS. den completen Deurw. w. BIERSTEKER. Oe Ondergeteekende. wonende Straat en nummer wenscht zich van heden af te abonneeren op de Heldersche Courant. - Abonnementsprijs f 1.50, franco per post f 2.—. Handteekening: ENKEL STUK EEN DUBB.STUK TWEE DUBB.STUKKEN fï. 2.000,- CEIDPRUZEM VkcAHTiE-PtgziA-PUfllUS-PLEiriES" AFDRUK 0RAJI8 OP AAliVRAOB KOR. Ztt Pf-ABR. 0FDU1 F. vpoPH.cETR.PLEiHES^ AnxRczna DEEL iiusr ged. Opticien, Koningstraat 44-46 Tel. 279. Brillen naar ieder voorschrift worden op ons modern atelier spoedig gereed gemaakt Zonnebrillen Motorbrillen REPARATIE-INRICHTING. Vliegbrillen. VRAACT UW WINKELIER i El=ll= =111= Van af f 7 AgentE. N. HElJLIGENBERG, KEIZERSTRAAT 118 - Telef. 234. koopt U het allerbeste bij ona, omdat wi] (WERKELIJK echte volvette QOUDSCHE en NOORD-HOLL. EDAMMERKAAS leveren. Volvette Goudsche Kaas per pond 601 Pracht Edammers per heele Kaas 1.80 20 °/o Goudsche Kaas verkoopen wij ook] doch deze kost bij ona per pond 27 cent. ROOMBOTER per pond 96 cent. HELDER, Spoorstraat 130—132. I R.'No. «r» Anthraciet 20/30 30/50 (2e soort) n Eierkolen (gemerkt O.N.) f 1.50 n Onze Anthracieten munten uit door: prima kwaliteit, weinig asch, steen- en gruisvrlj. Molenstraat 152- -154. II© Telefoon 235. Ondernemers: Loodsgracht 21, Tel. 56. N.B. Pakkisten worden gratis in bruikleen verstrekt. Een muizenhistorie. Weststraat 72 huis Speciaal Ingericht voor het fotografeeren van personen, groepen en kinderen In algen omgeving Interieur- en Buitenopnamen Foto's ten dienste van Handel en Industrie SPECIALE VERGROOTINGS-INRICHTING 449. Wacht maar even, dan kom ik bij jullie, roept hij. En hfl neemt zioh voor, nog harder te rennen, dan h(j het ooit van zijn leven heeft gedaan. Even aarzelt h|J nog en de gevangenen aan de verlospaal gillen: Op, Snuffelgraagl 450. De drie vangers staan gereed 0!a zich bovenop 8nuffelgraag te werpen#*®0" dra hij over de streep is gekomen. We® als hU de anderen verlost moeten ze v®?® van voren afaan beginnen met vangen. E® dat doen zo niet graag. KONINGSTRAAT 44-46. Advertentie n: Regelmaat 461. Daar rent Snuffelgraag het plein over. Zijn bewakers probeeren hem nog te grijpen, maar ze visschen achter het net. Snuffelgraag verlost alle gevangenen aan de verlospaaL Dat is ma een vreugdel 462. In triomf wordt Snuffelgraag rond gedragen. Z]jn makkers zingen: Laat nu de klok maar lulden Laat nu de klok maar slaan Er Is geen muis in 't Zuiden Die Snuffelgraag kan slaan ('I Zal niet gauui. 9 9o 0 0 Een deelname van fó.io geeft recht op '/„deel der ge trokken premie) ran f3.10 op de helft hiervan. Verkrijgbaar te Helder bfjHelderech Obllg.- en Wiiiel- kantoor, Koningstraat 33. Tel. 4aa- LAGERVELD, Zuid' IOC jlig.- en 1 t ,ERVELD, stTaat"58.~SCH6oNHOVEN,"Spoorstraat. WILMANS, Ko ningstraat 17. J. OTTER, Zuidstraat 38. Te Schagen: J. B. 1SRAMMER, Noord A 37. J. PRINS, Markt. Te't Zand Firma A. F. MEIJER Zn. G S T 5 Westarweg Telaf. 44S Alkmaar. WIJ halen en brengen ze, evenala uwe gewone waaaohon, GRATIS, en op de bekende geregelde dagen. aan hula bezorgd A HOOGSTRAAT 88. Beleefd aanbevelend. Laat Uwe achterstallige vorde ringen intensief behandelenWij maken zelf de dagvaardingen en reqaesten op en zorgen voor faillietaanvrage. Onze uiterst vakkundige Inspecteur licht U vrijblijvend toe over ons „PROCES RISICO-SYSTEEM," over geheel NederlandSucces verzekerd. CENTRAAL INCASSO 0UREAU, Bui tenhofstraat 15, Rotterdam. binnen de atad dan Is het GOEDKOOPSTE ADRES (wegens vertrek van den WelEd.Heer M. 0. VAN LEERDAM naar Indil) dea morgens 10 uur, In „MUSIS SACRUM", te HELDER, van w.o. i Salonameublementen, 2 Slaapkamerameiblementen (één eikenhout en ééu pitch pine), Studeerkamer-ameublement be staande zit rykgebeeldhoiwde boekenkast en schrijfbureau met etoel, boeken rek enz. VoortsKleeden, Gordijnen, Loopers, Spiegels, Schilderijen, Glas-, Kristal- en Aardewerk (w.o. volledig eetservies), Keu- kenbenoodigdheden, Fornuis, Kachel en al hetgeen meer zal worden aangeboden. Te bezichtigen daags te voren van 2—4 uur. Het goedkoopste adres voor LOOD-, ZINK- en MASTIEKWERK, GAS- en WATERLEIDING Is Verlengde Gasstraat 70. CLOSET compleet met plaatsen f 27.50. KAA n n 1 2 8 4 6 6 7 8 9 enz.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1927 | | pagina 4