T Tweede Blad. BINNENLAND VAN ZATERDAG 6 AUGUSTUS 1927. DE BEIS VAN DE KONINGIN EN DE PRINSES. Een gisteravond omstreeks half acht te 's-Gravenhag© uit Otta (Noorwegen) ont- vangen telegram meldt, dat de Koningin en de Prinses in goede gezondheid zijn aangekomen. Het Noorsche Telegraafbureau seint uit Oslo dat de Koningin en de Prinses om 4 uur 16 te Fefor zijn aangekomen, na een mooie reis. Zij zagen er goed uit. De hooge gasten begaven zioh onmiddellijk naar haar vertrekken. Het hotel is over vol. Het weer is schitterend. J. OUDEGEEST. Ontslagaanvrage als secretaris van het L V. V. De heer J. Oudegeest heeft gisteren op het oongres van het Internationaal ver bond van Vakvereenigingen te Parijs, ont slag gevraagd ais internationaal secreta ris, naar aanleiding van den in bet debat gebracht enbrlef van Oudegeest aan Jouhaux over de houding tegenover Rus land, die veel kritiek had uitgelokt De voorzitter verklaarde dat het oongres het ontslag niet kan aanvaarden, omdat het het rapport gehoord heeft van de oom missie van onderzoek op dit punt Het congres heeft zich daarmee vereenigd. DE „OP TEN NOORT". Technische proefvaart Het bsl „Op ten Noort", door de Neder- tendsche Scheepsbouw Maatschappij voor rekening van de Koninklijke Paketvaart- Maatschappdj gebouwd en toegerust mot twee zjg. klepennaehinee, welke vervaar digd zijn door „Werkspoor", zal, naar het HbL verneemt, Maandagmorgen zijn fceeh- nischen proeftocht op de Noordzee uit varen. Het schip ligt thans aan het eta blissement der Stoomvaart Maatschappij „Nederland" aan de Javakade. Woens dagmiddag zal de „Op en Noarf te Am sterdam terugkeeren. NEDERLAND6CHE SPOORWEGEN Verdere electrlflcatle. Omtrent de verdere electrificatie van de Naderkndscbe Spoorwegen meldt men, dat hiervoor het eerst In aanmerking komt de spoorbaan AmsterdamAmersfoort. Het is evenwei nog niet zeker, wanneer daarmee zal worden begonnen. Een beslissing dienaan gaande zal op bet vroegst In den loop van September genomen worden. DE DROOGMAKING VAN DE ZUIDERZEE. Verschenen zijn de driemaandeHjksohe mededeelingen betreffende de werkzaam heden voor de afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee. Wij ontleenen hieraan bet volgende: Afsluiting van de Zuiderzee met bijkomende werken. De grondwerken voor den aanleg van een oprit naar de overbrugging van het Balg zandkanaal werden voortgezet Sedert de vorige opgaaf is ruim 16.700 M*. grond verzet. [De noodige ontgravingen voor den aan leg van een tweetal duikers van gewapend beton in bet Balgkanaal en onder den Stöom- weg, volgens bestek No. 83 ZjW., kwamen grootenrieels gereed. De basculebrug over bet boveneiulahoofd van de schutsluis bij de Kooi is opgesteld en In gebruik genomen. Wanneer de indijking van de WJeringer- nieer polder gereed zal zjjin gekomen zal de aan *t zuidelijk einde van het Balgzandkanaal gemaakte tijdelijke afaluitdam moeten wor den opgeruimd, ted einde het kanaal in ge meenschap moeten brengen met het achter den afsluitdijk van het Amsteldiep te vor men boezemmeer. Daar over dien tijdelijken) afsliritdam thans het verkeer naar en van W leringen plaats heeft, moet vóór de op ruiming van dien dam in dat verkeer voor zien zijn door een brug over het) Balgzand kanaal, welke zal worden geplaatst met de aa in de richting van den weg over den af sluitdijk en het kanaal dus scheef zal krui sen. Met het oog hierop moet reeds nu worden begonnen met het maken van den onder bouw voor deze brug, welke zoodanig is ont worpen, dat daarop zoowel de brug voor ge woon verkeer als een spoorwegbrug in denl ontworpen spoorweg van het station Anna Paulowna der Hjtn AlkimnmrHelder naar Wieringem, en) eventueel naar Friesland, plaats kunnen Vinden. De bruggen zullen bestaan uit een vaste overspanning van 81 M. wijdte, gemeten loodrecht op de kanaal- as. Voor den spoorweg is gerekend op twee bruggen voor enkel spoor naast elkander. Het maken van den onderbouw voor deze overbrugging is op 16 Juni 1927 in het openbaar aanbesteed, en is gegund aan J. de Vries te Heemstede voor 629.780. Met de uitvoering is nog niet begonnen. In een volgend bericht zal een teekening met nar dere beschrijving van dit werk worden op genomen. Van de thans nagenoeg voltooide verhoo ging der waterkoelingen langs de Noord- Erovlncialen hoofdstedentocht. De rit gaat over 1100 K.M. en i wel een der belangrijkste die dit Beizoen gehouden zijn geworden. de grossiers firma H. W. Wichrink en legde alles in de asch. Hierboven de ruïne. om op zijn stelten een reis te onder nemen door Nederland, Engeland, Duitschland, Zwitserland en Italië. Hjj denkt dit in twee Jaar te volbrengen. Haag feestelijk gevierd. Er werden o. a. zeilwedstrijden gehouden op de z.g. plassen bij het Zuiderpark. zijde van Wieringen bleef tot dusver nog achterwege de verhooging van het meest oostelijke gedeelte van den Noorder Oever- dijk, omdat, in afwachting van het gereed komen der werkhaven te DenJ Oever, ln 1921 tegen het buitenbeioop van dien dijk een hoeveelheid stort- enl zetsteen), bestemd voor de wenken, was opgeslagen. Nu die steen is opgeruimd kan de verhooging en verzwaring van dit tijdvak worden ter hand genomen. Verder moet ook nog verhoogd wonden de langs de oostzijde van Wieringen loopendie Zitider Oeverdljk, enl wei tot het punt waan de afsluitdijk der Zuiderzee aan diien dijk zal aansluiten; voorshands kan die verhooging echter alleen geschieden voor zoo voel betreft het taiaschen) de Visschers- haven en de bebouwde kom van het dorp Den! Oever gelegen dijkvak, daar tegen het zuidwaarts daarvan, langs het opslagterrein van de werkhaveni, gelegen vak steen! ten behoeve van de werken ligt opgeslagen. In aansluiting aan de verhoog ing van deze dijken moet' voorts een verhoog, ng jilauts hebben van ha vendammen dier in 1921/1922 aangelegde werkhaven, daar by den storm van 26/26 November 1926 gebleken was, dat de golven over de op 3.70 M. N. A. P. aangelegde kruin van den noordelijken ha- venldam. heenl sloegen, tengevolge waarvan schade aan de in de haven liggende vis- schersvaartuigen werd toegebracht, en voorts blijkens het Verslag der Staatscommissie inzake hoog© waterstanden in verband' met de afsluiting den*. Zuiderzee ln de toekomst gerekend moet woriden op een verhooging van het stormfvloedpeil te Den Oever met ongeveer 1.18 M„ wat in 1921, toen d© ha ven werd aangelegd nog niet bekend was. In verband met deze dijksverhoogingen is besloten tot ©en verdere verbetering van de visschershaven te Den Oever, waar in verband met de geleidelijke verplaatsing, ten gevolge van d© afsluiting van het Amstel diep, van het visschersbedryf van De Hau- kes nHflr diaze haven behoefte is ontstaan aan meer kadelengte en opslagruimte. Die verbetering zal bestaan ln het vervangen van den langs den te verhoogen Oeverdijk gelegen, in 1921 ten behoeve van. het steen- vervoer voor de werichaven! van oude ma terialen ge,bouwden, lossteiger door een be- pchoeiden losiwal, het vervangen van de steenglooiing langs het in de haven aan wezige zoogenaamde Oeverhoofdl door een beschoeiden losiwal en het inrichten van dit hoofd tot opslagplaats, het vervangen van het oude wierhoofd langs de zuidzijde van de haven door een loswai en het vervangen van het in 1924 tot uitbreiding van de via- scherhaven aangebrachte houten! paalschenm, dat by den storm van 26/26 November 1926 ernstig beschadigd werd, door een scherm van ijzereni damwandplaten. Al deze werken zijn vereenigd in één bestek No. 84 ZjW„ waarvan de uitvoering na openbare aanbesteding werd gegund aan H. van Meetoren te 'Hindeloopen voor 296.000, terwyi de levering van het voor het scherm benoodigde 'damwandijzer recht streeks werd opgedragen aan' de „Verednig- te StaMwerfce A. O. Dortmunder Union" te Dortmund voor rond1 29.160. (Met de uitvoering van het werk is een begin gemaakt. De uitvoering dezer werkeni, is door de Maaitschappy tot uitvoering van Zuiderzee werken met kracht voortgezet. De voorbereidende werkzaamheden kwa men nagenoeg gereed. Met behulp van een in den sluisput ge- brachten excavateur werden twee van de drie bouwputten) voor de uitwateringsslui zen ontgraven, terwijl de derde in den loop van Juli gereed zal komen. In de ontgraven bouwputten) zijn twee verrijdbare installa ties opgesteld voor het verrichten van be- lastingsproeven op dén keiteeanbodem, ter wijl inmiddels met 'behulp van zes Holland- sche heistellingen), waarvan één electrisch en vijf door stoom gedreven, aangevangen werd met het inheien van de ijzeren dam- wanden onder de aan tebrengen fundeertngs- iplaten van gewapend beton. [Het drooghouden van de bouwputten ge schiedt door middel van zes electrisch ge dreven oenitrifugaalpompenl, van welke er -vier in de putten voor d© uitwateringsslui zen en de bruggen en twee in die voor de schutsluis zyn opgesteld. De ijzeren damwaridplatert voor de langs de zuidzijde van d© werkhaven! te maken beschoeiing zyn ingeheid; met het aanbren gen van het overig© ijzerwerk voor deze beschoeiing is begonnen. Voor het maken van den omringdjjk van den sluisput voor het oostelijk stel sluizen ln de afsluitdijk van de Zuiderzee met bij komende werken, voor een bedrag van 4.800.000, wend met de Maatschappij] tot Uitvoering van Zuiderzeewerken de aanme- mingBovereenkomst No. 8 gesloten. Het volgens deze overeenkomst uit te voeren werk bestaat ln het maken van: le. een sluisput, bestemd voor den bouw van de uitwatering»- en scheepvaartaluizen op het Kornwerderzand, ongeveer 4 K.M. uit de Frieeche kust, door den aanleg van een om ringdijk rond hét voor deze werken bestemde terrein; 2e. eeniige bijkomende werken, als de aan de Oost- en de Westzijde aansluitende ge deelten van den afsluitdijk der Zuiderzee, enkele gedeelten der langs de toekomstige uitwaterings- en scheepvaartgeulen noodi; dammen1 en eeriig© opslagterreinen aan Oost- en de Westzijde van den sluisput. In d© as gemeten heeft de omrlngdijk van den sluisput een lengte van ruim) 8 KJM., terwjjl de totale lengte van de te maken vakken van den afsluitdijk ruim 600 M. en die van de te maken dammen ruim 900 M. bedraagt De gezamenlijk© oppervlakte der te maken opslagterreinen bedraagt bijna 4 HA., terwijl de later Öioog te leggen sluis put een© oppervlakte van rond 80 H.A. verkrijgt Alle dijken worden samengesteld uit een keileamdam aan de buitenzijde en overigens uit zand, afgedekt door keileem of klei. Onder water worden de dykslicha- men voorzooveet moedig voorzien van kraag- stukken bestort met steen, terwijl ter af dekking boven water steengdooilngeni en ter plaatse waar zich later een grasmat moet vormen een krammat worden aangebracht Onder den westelijken kop van den af sluitdijk eni de koppen der dammen, worden grondbezinkingen aangebracht. De dammen bestaan uit zand, boven water afgedekt met een! laag keileem ter dikte van 0.60 M„ waarop een steenglooiing, terwyi onder water kraagBtukken, en waar noodig in verband met Üe sterke stroomingen in de toekomstig© uitwateringsgeulenl grondstuk ken, worden aangebracht Balgzandkanaal. Overbrugging van het Balgzandkanaal. Verhooging van de Noorder- en ZukLer Oeverdljken en verbetering van de visscherhaven te den Oever. De piloot J. B. Scholte Is ook In Enschedé, de plaats waar hij zijn opvoeding genoten heeft, op hartelijke wijze gehuldigd. Wij zien hier boven de offlcieele tribune, tijdens het défilé. In het midden.Scholte met zijn vrouw en kinderen. De motorolub „De Harmonie" te Breda, organiseerde een Hevige brand te Beverwijk. Een felle brand woedde in de Pakhuizen en stoomkofflebranderfj van In twee Jaren door zes landen van Europa. De heer Willy Lobe vertrok dezer dagen van den Dam te Amsterdam j -i.v In een vreemd land over leden. Ds. Jens Saxe, een Noorsch predikant is aan boord van het Noorsche Oorlogschip „Tordenksjold" op 48-jarigen leeftijd over leden. De rouwdienst werd te Rotterdam, waar bet schip verankerd ligt, in de Noor- schekerk aan den Westzee- dijk gehouden. Hiernaast (links) zien wij boe de matrozen de baar weer uit de kerk dragen. Het stoffe lijk overschot van Ds. Save zal in zijn vaderland ter aarde worden besteld. De verjaardag van H. M. de Koningin Moeder werd in den Bouw der uitwateringssluizen en andere kunstwerken beoosten Wie- rtngen. Omrtngdl)k van den sluisput op het KormverderzanL

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1927 | | pagina 5