KING eXTRA^IRONG Luchtvaart. KING EXTRA vSTRONG/ zy waren 52 uur 11 min. 8 sec. in <Je lucht geweest en hebben dus het wereld record van Chambcriain met 1 uur 11 min. 8 sec. verbeterd. Weinige minuten na 10 uur vuurden ze een vuurpyi af, waarop de directie van het vliegveld onmiddellijk de noodige voorbereidingen voor de lan ding trol JULIANADORP. In de toekomst zal de wateiffceering tegon de openblijvende Zuiderzee loopen vanaf het oostelijk vak van den afsluitdijk langs den oost/dijk van de te vormen voorhaven naar het buitenhoofd der schutsluizen on van daar lange den/ westelijken dijk van de voor haven naar de uit wat o rnqs.sluizen. De ge deelten vani den omringdijk van den sluis- piut welKe samenvallen met de bovenge noemde voorhavenJdijken, zoomede de beide thans te maken vakken' van den afsluitdijk, zullen du9 een blijvende waierkeering vor men, met oog waarop de keileemdam hier tot etortnvloedshoogte wordt opgewerkt, ter wijl deze in dó overige dijken, welke bestemd zijn om na het gereedkomen der kunst werken weder te worden opgeruimd, slechts tot ongeveer de hoogte van gewoon laag- water zal reiken. Waar dit voor het vormen der toekomstige waterkeering neodig is wor den echter de zwaardere keileemdanrmen in de tijdelijk® dijken doorgevoerd. Met de uitvoering van het werk werd reeds In Januari 1927 een begin gemaakt. Tot dusver Ie ongeveer 430.000 M". zand, gemeten) in de middelen yan vervoer, ver werkt Op het werk zijn thans in gebruik 8 bag germolens, 4 zuigers, 6 kranen, 27 sleep- booten1, 70 bakken en'verder klein materieel. Voorts is als woonschip voor arbeiders in dienstgesteld hét vroegere artllierie-ln- étructievaartuig der Marine „Belléna", dat voor dit doel door 'de Maatschappij tot Uit voering van Zuiderzeewerken werd aange kocht Bedijking van de WIertngermeer. Hét eerste werk voor de bedijking van den NoordwestelJjken poldeir (Wieringer meer) bestaat in het aansluiten van den dijk van Wierlngen naar Medembük; aan den bestaandon zeedijk bij laatstgenoemde plaats. Met bet maken van hét eerste vaS van dezen dijk moet gepaard gaan de aanleg van een omringdiam voor den fundeeringsput voor het nabij Medemblik te bouwen zui delijke gemaal1 van den polder. Door de Maatschappij tot Uitvoering van Zuiderzeewerken werd met denl aanlag van deze werken, volgens een daarvan door de Directie der Zuiderzeewerken opgemaakt plan, een aanvang gemaakt DB DRIE-MOGENDHEDEN- OONFERENTIE TE GENEVE. Getemperde teleurstelling In Engeland. Zoowel in regeeringskrin gen als in de pers komt diepe teleurstelling tot uiting over de mislukking der vlootoonferentie te Genève. Zij wordt echter in zekere mate getemperd door de hoop op do toekomst De gemeenschappelijke verklaring, waar in de delegaties de regeeringen in over weging geven bet geheele vraagstuk van vlootbeperking onder het oog te blijven zien en den datum der oonferentie tot her ziening van het verdrag van Washington te vervroegen, heeft hier een bemoedigt n den indruk gemaakt. Men acht de confe rentie slechts ..verdaagd", nu de delega ties gezamenlijk als hun overtuiging te kennen geven dat de bezwaren, waarop men is gestuit, niet onoverkomelijk zijn. Het kenmerkende in de beschouwingen der bladen is het zich onthouden van ver wijten. De Times schrijft: „De weken te Genève zullen niet verspild zijn, als men er maar geen uitgangspunt in zoekt voor een vit-campagne. Er is althans veel voor bereidend werk verricht, 't welk, dit zij erkend, beter tevoren en achter de scher men had kunnen geschieden. De Daily Telegraph merkt op dat er geen reden is de mislukking tragisch op te vatten. De les die er uit te trekken valt is deze, dat beperking van wapening een wel Ingewikkelder vraagstuk Is dan de doorsnee-burger denkt en dat Amerika, dat met volstrekte veiligheid en eenheid is gezegend, de moeilijkheden van het pro bleem voor h«t Britsche rUk en vooi Euro pa verre onderschat. De Daily Express schrijft: Engeland, de Ver. Staten en Japan zullen voortgaan zich zooveel zeemacht aan te schaffen als hun behoeften vergen en niet meer. Er behoeft geen wedstrijd in scheepsbouw te komen, geen uitbreiding van wapening, geen verkoeling van vriendschap". Van de avondbladen zegt de Star, dat de oonferentie nooit een succes kon wor den, d!aar het onmiddellijk bleek, dat de marine-experts er de leiding van zouden nemen, menschen, die hun geheele leven hebben gericht op het breed uitmeten van alle internationale geschillen ter zee en op het steunen van een nationaal recht op mar'negebied. De conferentie was van het beg'n af reeds gedoemd tot mislukking en heeft veel schade gedaan, daar zij zoowel in Amerika als in Japan uitbarstingen van verontwaardiging heeft verwekt. Een Dnltsche persstem. De Frankf. Ztg. wijdt aan de mislukking der vlootoonferentie een hoofdartikel waarin zij zegt: Als twee mogendheden als Engeland en Amerika, die elkaar vrede en vriendschap hebben gezworen, het niet eens kunnen worden over wapeningsbe- perking ter zee, wat ls dan te verwachten van staten, die door ernstige tegenstel lingen van elkaar gescheiden zijn? Dat ls de bange vraag die de continentale waar nemer van deze, beter aohterwege gela ten, oonferentie mee naar huis neemt. Den besten indruk hebben te Genève de Japanners gemaakt. Hun wensch tot wapeningsboperking was oprecht, daar tij weten dat zij uit finanoleele overwegingen moeten beperken. Fronscho persstemmen. Parijs, 5 Augustus. Do mislukking van de maritieme oonferentie werd hier alge meen verwacht, maar enkele bladen spre ken zich uitvoerig erover uit. Het Journal meent, dat de bekentenis xaa onmuclu, waanmeo ze sloot, nog het minste kwaad is. Dit was onvermijdelijk, daar de Ame rikanen niet erin slaagden als Engclschcn te dénken. Voor dén internationalen geest is dit een slag. Landen, die door lang durige vriendschap gebonden worden, geen enkel ernstig twistpunt hebben en vastbesloten zijn elkaar niet te bestrijden, konden het aldus niet eens worden of kruisers 8.000 of 10.000 ton moeten meten en de kanonnen 165 of 203 milimeter. Hoe zouden dan landen, die door eeuwenoude wrokken, wrnak-gevoelens gescheideü worden, over de algemeene ontwapening te land het kunnen eens worden? De indruk in Japan. Tanaka, de Japansche premier, zegt in een verklaring aan de pers: „Niettegenstaande het negatieve resul taat van de conferentie te Genève hen ik ervanovertuigd, dat er in oen naburig® toekomst internationale overeenstemming in zake het ideaal va» de ontwapening zal kunnen worden bereikt. Onze afgevaar digden hebben al het mogelijke gedaan om tastbare resultaten te verkrijgen, maar ongelukkigerwijze zijn hun pogingen mis lukt wegens complicaties bij de voornaam ste kwesties in het geding." Een nieuwe vlootconferentle in 1929? Uit Rapid City (Dakota) wordt gemeld, dat President Ooolidgo en Kellogg van oordeel zijn, dat het mislukken der vloot conferentle geen definitieve breuk betee- kent. Officieus wordt nog gemeld, dat Coolidge voornemens zou zijn in 1929 een nieuwe oonferentie te doen bijeenroepen. FRANKRIJK. DE AFBROKKELING VAN DE COMMUNISTISCHE PARTIJ. Naar de Kote Uane mo'dt, is hei ooirwrm- nistlsclie Rijksdaglid Filrath uit de Duit- sche communistische partij getreden. Door Fiorath'e overgang zijn de uitge treden communisten in hei parlement nu zoo sterk, dat zij recht hebben als op zich- zelfstaande fractie beschouwd te worden. LEON DAUDET TE BRUSSEL. Komt h]J ook in Nederland? Een der redacteurs van de Nation Beige heeft op de Anspachiaan, ln de onmiddel lijke omgeving van de Beurs het druk ste punt van Brussel een onderhoud met Léon Daudet gehad, die, naar de journalist beweert, heel alleen op den bou levard wandelde. Daudet zeide hem, dat hij wel degelijk van zins is, zijn vacantie in BelgiS door te brengen en zelfs indien zijn werk het hem toelaat, met zijn gezin nog ©enige uitstapjes, naar Nederland en 1 elders, wenscht te ondernemen. heeft in Italië grooten indruk gemaakt; en de bladen bespreken de bosüssing in het algemeen in afkeurenden zin. De belangstelling in het buitenland. Uit Moskou wordt aan de Berlijnsche bladen gemeld, dat daar het besluit van gouverneur Fuller inzake Sacco en Vari- zetti een verontwaardiging heeft verwekt, zooals men tot dusver in de Sowjet-hoofd stad niet heeft gekend. Hoe groot de op winding onder de bevolking is, blijkt uit het feit, dat een krantenjongen, die de bladen met het bericht van Fulleris beslis sing te koop had, door de menigte, <He hem de couranten ontrukte, bijna is dood gedrukt en zwaar gewond naar een zie kenhuis moest worden gebracht. OOST-INDIE. VRIJSPRAAK VAN VERDUISTERING De Raad van justitie te Batavia heeft den heer W., gewezen procuratiehouder van de Ned.-Indlsche Handelsbank te Ba tavia. tegen wien wegens verduistering van 21.000 drie maanden gevangenis straf was geëlacht, vrijgesproken. VEREENIGDE STATEN. SACCO EN VANZETTL Hoe de veroordeelden het besluit ontvingen. De meedeeling, dat zij Woensdag 10 de zer terechtgesteld zullen worden, is Don derdagochtend aan Saoco en Vanzetti bij het ontbijt meegedeeld. Zij namen de mee deeling kalm op en zetten zich later aan het schrijven van brieven aan hun mede strijders. De brief vun Saooo,-die in het ltaüaansch was geschreven, luidde als volgt: „In de oei van het huis des doods is ons zoo juist meegedeeld, dat gouverneur Fuller ons den lOen Augustus tor dood wil laten brengen. Dit was geen verrassing voor ons, omdat wij weten, dat de kapita listische klasse hard Is en geen meedoogen hebben zal voor een goed strijder voor de revolutie. Wij zijn trotseh op den dood en zullen sneven, gelijk alle anarchisten ge vallen zijn. Het woord is thans aan u, mijn broeders en makkers. Gelijk ik u reeds maegédeeVl zijt gff <U oenigen, die ona redden kunt, omdat wij nooit vertrou wen hebben gehad in de regeering. Wij hebben altijd wel geweten, dat gouver neur Fuller en rechter Thayer moorde naars zijn. Met ware vriendschap en groe ten aan allen." Vanzetti's brief was gericht: „Tot ieder van mijn makkers op de heele wereld" en luidde als volgt: „Gouverneur Fuller is een moordenaar, zoogoed als rechter Thayer en de staat meineedigen zijn en de heele rest. Hij schudt ons de hand als een broeder en laat mij gelooven in zijn oprechtheid. Thans negeert en ontkent hij alle bewij zen van onze onschuld. Hij beleedigt en vermoordt ons. Wij zijn onschuldig. Dit is een strijd van de plutocratie tegen de vrijheid en 'het volk. Wij sterven voor Eet anarchisme. Leve hot anarchisme." Een sympathiestaking. Als gevolg van de weigering van cle mentie door gouverneur Fuller aan Sacoo en Vanzetti (in den staat Massachusetts, V. 8.) is te Rosarlo een sympathie-staking uitgebroken. De arbeiders deden een aan val op twee kantoorgebouwen. Er dreigt een algemeene werkstaking uit te breken. Demonstraties der moderne vakbeweging op Zondag as. Parijs, 5 Augustus. Op het congres van het L V. V. protesteerde heden Jouhaux tegen de voorgenomen terdoodbrenging van Saooo en Vanzetti, welke volgens hem een misdaad is tegen de menschheid. Hij stelde voor, alle steden ter wereld uit te noodigen, Zondag a.s. arbeidersdemonstra- tles tegen dit „menschonteerend" vonnis te doen houden. De vergadering stemde met dit voorstel in. De Indruk ln Italië. Het bericht, dat gouverneur Fuller ge weigerd heeft, gratie uan de voroordeelde Italianen Saooo en Vanzetti te vurlt-onon EEN VASTE LUCHTPOSTDIENST NEDERLAND—INDIE V.V.? 'Naar de heer A. Pleeman, de directeur van de Koninklijk© Luchtvaart Maatschappij dezer dagen in de rede, die hij voor de radio ever de luchtvelbinding met Indlfi hoofd gehouden, heeft meegedeeld, heeft de K. L. M. zich tot de regeering gewend niet voorspellen inzake het Instellen) van ©onvaste lucbtvetrbimJing fusschcn ons land eni Indifi. Naar hij in vervolg hierop aan d© Nw. Rott. Grt. heeft meegedeeld heeft de K. L. M. den minister van waterstaat voorgesteld een postdienst In te rteiieni, die voorloopig met acht vliegtuigen) zou worden onderhou den, zoodat er van de belde eindpunten iédere weck een vliegtuig zou kunnen ver trekken. Het schema voor deaon dienst is met den Damme, den directeur-generaal lor Posterijen en Telegrafie bespraken. De K. L. M. heeft zich op het standpunt ge steld; dat de posterijen1 garantie zouaeni moe ten geven voor een vaste hoeveelheid post per vliegtuig. Op het oogenlblik is men aan bet hoofd- liestuur bezig na te gaan in hoever de post hiertoe in staat zou zijn. De rekening ia, dat met een extra lucht recht van 60 ct. per brief een) kilogram post 37.50 zou opbrengen. Volgens de op de luchtlijn Touiouae Casablanca (van do maatschappij Laticoeve) en de Hjn Cairo—Bagdad verkregen gege vens écht de K. L. M. een voor de poste rijen) rendabele expléltatüe op het veel be langrijker traject NederlandIndië w., zeer goed mogelijk. De heer Plesman wees er ln dit verband op, dat de ondervinding op de genoemde luohtlijnen) heeft geleerd, dat grooter fre quentie en korter duur van het briefver- voer de hoeveelheid brievont die verzonden wordt, doen toenemen. NIEUWE VLIEGTUIGEN VOOR DE K. L. M. De Koninklijke Luchtvaartmaatschappij is in onderhandeling met de fabriek van Fokker fce Amsterdam over een besteling van 6 tot 16-personenvliegtuigen van het type F VIU, van welk type er reeds een toestel in de vaart is. De»1 toestellen zou den ln den aanstaanden winter gebouwd en' bet volgend voorjaar in gebruik genomen worden. DE LUCHTLIJN AMSTERDAM— ROTTERDAM—LONDEN. Sterk toenemend verkeer. Het luchtverkeer tuaschen Améteidam— Rotter'; "Ti: en Lon iet» is ln dit zomeflsefcoeni zeer hard vooruitgegaan. Op het oogenlblik worden eikeni dag tusschen de 30 en 40 peaagiers op deze lijn vervoerd en heit komt herhaaldelijk, men mag wel zeggen gere geld voor, dat er passagiers moeten worden afgewezen wegens gebrek aau plaatsruimte. Dezer dagen was er voor niet minder dan 20 passagiers plaats te kort. HET GESCHIL ÜROUHIN-LEVLNE BIJGELEGD. Hot geschil tusschen Drouhin, den Franschen vlieger, en Levine, den eige naar vhn de Columbia, waarmee hij met Chamberlin naar Europa is gevlogen en met Drouhin naar Amerika wil terug- keeren, is alweer bijgelegd. Het blijkt te hebben geloopen over de verzekering van mevrouw Drouhin voor het geval den vlieger een ongeluk zou overkomen. Levine heelt thans toegezegd den dag voor het vertrek 800.000 fr. te zullen storten voor mevrouw Drouhin in geval van een ongeluk. Over het bedrag van de vergoeding voor mevrouw Drouhin in geval van een ongeluk op de proef vluchten wordt nog onderhandeld. Voorts heeft Levine in het voorloopig contract, dat Woensdag gesloten is, zijn toestem ming verleend om binnen veertien dagen te vertrekken, terwijl Drouhin zelf zal mogen bepalen of hij het weer voor het vertrek gunstig acht. Drouhin heeft zijn proefvluchten horvat. Tevens is thans de al vroeger overeen gekomen salarisregeling bekend gemaakt. Deze bedraagt noch 100.000 dollar, zooals men te Parijs meende, noch 1000 dollar, gelijk op gezag van de New-York Herald is medegedeeld, doch 100.000 francs of 400 dollar. Dit is het salaris voor een heel jaar en moet ook aan den vlieger worden uitgekeerd als een ander hem zou vervangen of als de tocht geheel opge geven werd. Voorts krijgt Drouhin de helft van allo prijzen enz. bij welslageu van dun tocht. Ingezonden Mododeeling. IN IEDE& TABLET MOET VOLUIT SIAAtfl '/i^nanJL fprowe/ibuordf diwtencUnaal ftoofie/ilf Voor H.H. Winkeliers bij Firma Jao. Verfaille, Helder. BRUSSEL—KONGO DOOR DE LUCHT Zonder tusschenianding. Luitenant Media-ets is uit Parijs te Ever© (Brussel) aangekomen met het Breguet- toestel, waarmede de vlucht zonder tus schenianding BrusselKongo binnen enkele weken zal worden ondernomen. Hot traject Partijs—Brussel is in minder dan twee uien afgelegd. DE MISLUKTE VLIEGTOCHT NAAR INDIE. In tegstelling mot de eerste geruststel lende berichten wordt nader uit Linz ge meld, dat luitenant Dearth, de metgezél van Oarr bij de noodlanding op den Do- nau, zwaar gewond is en niet ernstige inwendige kneuzingen naar een zieken- huis is vervoerd. Het vliegtuig had zulk •en vaart, toen het met, het water in con tact kwam. dat het nog 500 M. door het water vloog voor het stil lag. Hierbij la het onherstelbaar beschadigd. DE VLIEGTOCHTEN ENGELAND- AMERIKA. Kapitein Leeley Hamiltom hoopt de -vol gende woek zijn vliegtocht over den At- lantischen Oceaan en terug te beginnen vergezeld van kolonel Minéhin. Terug- kamende hoopt hij het tot Weenen te zul len brengen om het record te breken. Vandaag vliegt hij naar Amsterdam om de machine ln ontvangst te nemen, die voor deze vlucht is gebouwd. HET TTJDRECORD VOOR VLIEGTUIGEN. Ristin en Edzard oog steeds In de lucht De vliegers Ristlcz en Edzard vliegen nog steeds heen en weer tusschen Dobssu ou Leipzig. In da eersto uren van den tocht werd deze ongeveer 100 K.M. lange afstand afgelegd in ongeveer 60 minuten, thans, nu reeds heel wat benzine verbruikt is, gaat het in 40 minuten. Do vliegers zullen zoo mogelijk in de lucht blijven, zoolang de voorraad benzine reikt. Als de motor blijft draaien, zal dan bet wereld record, dat op naam van Chamberlin en Vacosta staat, aanmerkelijk zijn verbe terd. Tevens zal het vliegtuig dan hebben bewezen den afstand van Europa haar de Vereenigde Staten te kunnen afleggen. Woensdagnacht hebben de vliegers er zich toe beperkt boven Dessau te blijven, daar er een dichte mist hing, maar in de vroege ochtenduren hebben zij de reis naar Leipzig en terug hervat. Donderdagmiddag om 4 uur hadden zij dezen tocht reeds 34 maal afgelegd. De vliegers maken het goed, zooals blijkt uit du briefjes, die zij af en toe omlaug werpen. De toeschouwers kunnen aan het draaien van het vliegtuig merkeu wie aan het stuur zit; wordt naar links ge zwenkt, dan bestuurt Edzard het toestel; wordt naar rechts gezwenkt, dan is het itisticz. Telkens als eeu benzinetank leeg is, wordt dit per briefje medegedeeld. Een enkele keer is dtieebterniet geschied, ^clyk. oiudut uv. v»'rgor, uie liiei uan het stuur zat, een dutje deed. Nu de 28ste ronde wierpen de vliegers een briefje neer met de woorden:„Alles wel, maar vreeselijk vervelend." Na de 80ste ronde schreven zij„Benzineverbruik voortdurend normaal, motor goed." Als voedsel hebben de vliegers koffie, citroen- limonade, thee, vleesch in blik, boter en brood aan boord. Gesmeerde broodjes hebben zjj niet mee willen nemen, om op de lange reis tenminste iets te doen te hebben door er zelf vóór te zorgen. De spanning te Dessau wordt elk uur grooter. Dichte drommen nieuwsgierigen staan nabij het vliegveld en juichen de vliegers hartelijk toe, telkens als deze weder verschijnen. Vele buitenlandsche journalisten zijn eveneens op het vliegveld. De tocht van lticticz, en Edzard wordt gecontroleerd door een speciale com missie van 4 leden, van het Deutsche Luftfahrerverband. De Norddeutsche Lloyd en de Junckers- werke publiceeren een gemeenschappelijk communiqué, dat, als de proefneming te Dessuu slaagt, 2 Junokersvliogtuigonden tocht zullen ondernemen. Deze zullen Europa en Bremen worden gedoopt. Van andere zijde wordt nog gemeld, dat de tocht financieel zal worden gesteund door de Norddeutsche Lloyd, de Darm- staedter und Nationalbank en Hearst,de bekende Amerikaansche dagbladuitgever. Deze zal een bedrag van ten hoogste 80.000 dollar betalen, waarvan 15.000 dol lar, als een journalist van het Hoarst- concern de reis zal mogen meemaken. Do Dultschers geslaagd. G isterenmorgen, oven na negen uur, hebben de vliegers Rlsticz en Edzard het tijdrooord van de Amerikanen Gbamber- lahi en Levine, dat op 51 uur stond, ge broken. Zy vliegen xiog steeds tusschen Ilessau en Leipzig heen en weer. Om 1 uur 15 in don ufgctLoupon nacht had den zy reeds het afstand reoord van rood 4400 K.M. geslagen, wat dus een heel eind in de hoogt p wordt gébracht Zy zijn al boven de 5000 K.M. De vingers Ristioz en Edzard zyn gis- terenochtend om 10 uur 11 min. 8 sec. op het vliegveld van Dessau geland. Weinige oogenblikken later kou het vliegtuig zonder moeite landen. Een auto bhicht prof. Junkors en do overige leden der directie op het vliegveld. De vliegers werden harteiyk gelukgewensoht, ze kre gen overvloedig veel bloemen en werden op de schouders weggedragen. Ze maak ten een uitstekenden indruk. Ver. tot Hnlp by ziekte en ongevallen. Algemeene ledenvergadering van de 'Ver. tot Hulp bij Ziekte en Ongevallen te Koegras*, op Vrijdagavond J.L in het café van den heer H. VeuL Aanwezig 12 lodeD en 1 toehoorder. De voorzitter, J. Kossen, opende de vergadering met de mededeellng, dat de leden voor een belangrijk punt zyn op geroepen, verklaart de vergadering voor geopend daarnajworden de notulen van de vorige byeenkomst gelezen en onveran derd vastgesteld. Vervolgens wordt me- dedeeling gedaan vanle. dat de heer G. Hoogschagen Sr. door vertrek als be stuurslid moest bedanken. Aan Hoog schagen is dank gezegd-voor de bewezen diensten aan de vereoniging; 2e. dat bet Dirk van Foreestfonds tot wederopzeg ging* toe een subsidie van f50 per jaur aan de Ver. hoeft toegekend. Ook daar voor is dank gebracht, en ten 8e. dat de subsidie van de Boerenleenbank als regel op het einde van het jaar wordt betaald. Daarnu was aan de orde het kardinale punt: Bestuursvoorstel uitbreiding der Ver. met de geheele gemeente Callants- oog De Voorzitter licht dit voorstel op zeer uitgebreide wyze toe. Spr. zegt dan lat bet in het loven roepen van onze Ver. aan de bevolking van het Koegras groote diensten heeft bewezen en dat tnon nu vanuit ouze buurtgemeente Cal- lantsoug met een verzoek is gekomen, om ook aldaar dat werk te laten verrich- sen zooals dat thans ten onzent door de Ver. wordt georganiseerd. Een aantal personen waren er aldaar reeds voor te vinden, terwyi als hier hedenavond tot de uitbreiding van den kring besloten wordt, de toeloop van leden wel bedui dend zal zyn en tevens een voordeel voor de er. zal zyn. Door het Bestuur is aan l)r. Oterdoow als onze medische adviseur hierover advies gevraagd, en deze was er voor. Het tegenwoordige gedeelte zal t geen 1 ndor van ondervinden. Ook de verbaudmeester is er voor. Maar, zoo gaat spr. verder, dit alles is niet zoo ge makkelijk, want wordt in deze een gun stige beslissing genomen, dan is ook het wijzigen van eenigc artikelen in ons re glement noodzak dijk geworden, de werk zaamheden breiden zich dan ook uit, er moeten een paar bestuursleden by, enz. I'd alles kan hier straks nader worden uitgewerkt en moesten wy ons thans be palen by de uitbreiding. Thans wordt het oorstel aan de algemeene beschuu wingen onderworpen en wordt door vele leden het voor- en het tegen van zulk een uit breiding naar voren gebracht. Aan het slot van de discussies werd tot stemming overgegaan en werd het Be stuursvoorstel, om tot uitbreiding over te gauu, met 11 stemmen vóór en 1 tegen aangenomen. Nadat dit besluit genomen was, werd het wyzigen van het reglement aan de orde gesteld.' i >e art. 1, 8 en 11 werden volgens de wijziging van het Bestuur aangenomen, tnaar art. 17, waar het bestuur voorstelde om de vergaderingen per advertentie op to roepon kon geen genade vinden, en bleef dus zooals liet tbanB'is. order zal nu een vergadering in Oal- liintscog worden gehouden en wel zoo spot dig mogeiyk na gepleegd overleg met een of meer personen aidaur. De Bestuursverkiezing ter voorziening in do vacature vau O. Hoogschagen Sr. maakte ook nog een groot deel dor be sprekingen uit, voor en aleer tot stemming werd overgegaan. By de tweede vrije stemming werd gekozen de heer J. •Sleutel Pz., welke hiervan in kennis zal wonion gesteld. De bedoeling is verder om nog twee bestuursleden uit de gom. 'allantsoog er aan toe te voegen hetwelk dan op do vergadering aldaar kan ge beuren. De rondvraag loverde niets op, n de vergadertngewerd, met dank voor Ir, verleendo medewerking, door den voor zitter gesloten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1927 | | pagina 6