Evamelisatia. - Palmstraat Advertentiën. WIERINGEN. Een tentoonstelling. Vanwege onze afdeeling dor HolL Mij. ybii Landbouw zal op Dinsdag 20 Septem ber aa. te Hippolytushoef een tentoon stelling van paarden, koeien, sohapen, var- jjens, pluimvee enz. worden gehouden. Aan deze tentoonstelling wordt tevens een verloting verbonden, waarvoor de prijzen op de tentoonstelling zullen worden aan gekocht en de trekking Is bepaald op Woensdag 21 Sept. d.a.v. In het hotel van den he>er Lont Uitgegeven worden 8000 loten. Hengstenkenrlng. Men deelt ons mede, dat voor deze ge meente de najaarshengstenkeuring is vastgesteld op Donderdag 1 September en wel voor type tuigpaarden. Een brandje. Door een defect aan de kachelpijp ont- Afrnd brand in de arbeiderswoning, be toond door den heer K. de Jong te Smerp. paar de brand tijdig werd ontdekt wist men deze in zijn voortgang te stuiten, zoo dat de schade tot den zolder beperkt bleef, velke schade door assurantie wordt ge dekt. Groote drukte. pet mooie weer der laatste dagen was jarsank dat vele menschen van buiten een ek aan deze gemeente met haar Zui- wieken moet drijven. Eerst toen men inzag, dat ik trots alles volhield en zelfs den dienst regelmatig kon verbeteren en uitbreiden, werd mij tenslotte gevraagd gezamenlijk een dienstregeling te willen vaststellen. Na de tegenwerking steeds door mij van Heldersche zijde ondervon den (als standplaats werd mij het voor dezen dienst ongeschikte Kerkplein aan gewezen) kon begrijpelijkerwijze de animo, bij welke onderneming ook, niet groot zijn om met den concurrent te onderhan delen, te meer niet, toen voorop werd gesteld, dat op geenerlei tegemoetkoming of aandeel in de door Prins ontvangen subsidie kon worden gerekend. Niettemin verklaarde ik mij bereid tot onderhandeling ook zonder compensatie, indien de voorgeschreven diensten geen flnancieele schade voor mij zouden mede- Mijnheer de Redacteur. fWij ontvingen van den heer Smit te Vergun mij een plaatsji ln uw veelge- A. Paulowna nog eeni ingezonden atuk over lezen blad, bij voorbaat mijn dank daar- ützelfde onderwerp, waarin evenwel geen voor. nieuwe gezichtspunten! worden aangevoerd. Tot mijn grootste verwondering las lk I Om die redeni en) mede omdat de bedde he in uw blad van j.1. Donderdag nogmaals .trokken ondernemingen thans de gelegen»- leen verslag van de door den Raad van heid hebben gehad zich te verweren, neb- Anna Paulowna gehouden vergadering van 22 Maart betreffende den autobus dienst van Naastepad. Het spreekwoord zegt: men moet geen slapende honden wakker maken. En ik geloof, mijnheer de redacteur, dat u dat met mij ook wel eens zal zijn. Onderge- teekende moet dan ook eerlijk verklaren, dat het van Prins beter geweest zou zijn, om dat maar niet meer naar voren te halen, want toen ik dat Raadsverslag weer las, werd mijn bloed weer warm, want in die dagen ben ik zelf eens naar onzen ben wjj dUt stuk ter zijde gelegd en) zulten ook van buitenstaanders geen verdere stuk ken meer over deze zaak opnemen. Redactie Held. Ort. Stoomvaartberichten. o]i denzelfden tijd Prins verplicht was uit Helder te rijden voor postvervoer, doch kon ik vooruit nagaan, dat voor dezen dienst geen passagiers zijn te vinden, daar ik nimmer voor 8 uur van Wierin gen vertrok, omdat afrijden vóór dien tijd absoluut geen zin had. U begrijpt, dat de ervaringen doormü en m'n zoon opgedaan, gedurende de jaren, dat wij de verbinding met Helder onderhouden, ons wel in staat stellen een dienstregeling samen te stellen, welke in de eerste plaats rekening houdt met de brengen. Een der mij opgelegde diensten Burgemeester te Anna Paulowna gegaan Prins der Nederlanden, u., 4 Au®. v. Somthr zou echter 's morgens reeds om 6 uur om hetgeen ik zelf van den dienst van (Hupten, van Wieringen moeten vertrekken, daar Prins had ondervonden, naar voren te I BoJi, u., 8 Am®, brengen, en zoo, dat de Burgemeester mij zei waarom ik niet eerder eens was ge komen om zulks te zeggen. Ach, Prins, ik zou in dezen zeggen: zie eerst de balk Waterland, t^5 v. in uw eigen oog en dan de splinter in het oog van een ander. Prins, ik zou u wel eens willen vragen als u in de plaats Orania, u., 4 Am®, v. Pernamlbuco. van Naastepad had gestaan, of u dan zoo Salland, 4 Au®, te B. Ayrea vroolijk zou hebben gekeken, als u een Agaaaemnon, 4 Au®, te Londen, concurrent kreeg met zooveel subsidie Gelria, 4 Au®, te Narvik. en de Post, daar Naastepad geheel op Kernland, u., pass 3 Au®. Las Palmae. eigen krachten werkt. Prins, u zegt een 1 Flandria, t., .■wordt 7 Au®, stopplaats te hebben aan 't Station; die Gedurende het verblijf van het eskader te Kopenhagen la de eekader-oommnndant, schout bij naoht Quant, ln audiëntie ont vangen bij den Koning van Denemarken. Daarna heeft hij het noenmaal gebruikt aan boord van het Koninklijk jacht Dane- brog met den koning, de koningin, kroon prins Frederlk en Prins Knud. De koning heeft dienselfden dag een .bezoek gebracht aan boord van Hr. Ms. Hertog Hendrik, welk bezoek ongeveer een half uur heeft geduurd. |gteewerken brachten. Te den Oever I wenschen der reizigers, hetgeen irtte een groote pleizierboot alleen onge- voor iemand, die geen andere br< reer 1000 personen aan wal. Geen won-|van inkomsten geniet, de hoofdzaak der dat dit een ongekende drukte gaf. j regeling te scheppen, faalden dan ook niet door onwilligheid van mij, dooh door en tochheeft Naastepad ook gehad, maar moest I 1 bronnen die ruimen, en voor wie? Wat isdaaron1 :aak is. uw antwoord? En niettegenstaandeNaas- Y^.1,, A i,,.,'<rnx De pogingen om gezamenlijk een dienst-tepad ook vergunning is verleend van de 1 ArnrtOTdam^ Au^" Woonhuis afgebrand. In den afgeloopen nacht verbrandde te Qotterklief het burgerwoonhuis van den heer Nan Ttjsen Szn. De oorzaak van den brand Is onbekend. De bewoners moesten licb redden door het zoldervenster, daar Schagen. het voor Prins verplichte postvervoer, hetgeen voor Helder hoofdzaak is en men niet los van of ondergeschikt wenschte te maken aan de passagiersdiensten. Toen de onderhandelingen om deze de benedenverdieping geheel ln lichte-1 reden op niets uitliepen, meende men het frsi* stond. Het huis en Inboedel is ver-1 te Helder met hardheid te moeten pro- lekerd. beeren en nam men, nu ik niet bereid Gemeenteraad. Trots do vergunning voor mijn onder-j van De Raad van Schagen benoemde in zijne ueming van Gedeputeerde Staten en een grondvergadering van Vrijdag 5 Augustus verzoekschrift van de H.S. M. om onze tol onderwijzer de heer W. J. Hierastra .passagiers gelegenheid te geven tot in- öjdelijk te Schagen. Wegens bedanken vanon uitstappen voor het station, gelaste den heer O. Hulberts werd tot lid der de Heldersche politie mij, niet langer de oude route tot net station te rijden, doch gekozen ae neer j. rn. Aroone. Aan net langs den kortst mogelijken weg het Lyceum te Alkmaar werd voorloopig een Kerkplein te bereiken voor ln- en uitla ten der reizigers en langs denzelfden weg de gemeente te verlaten, op straffe van algeheele intrekking eener standplaats. Noodgedwongen moest ik verklaren mij aan deze zeer schadelijke eischen te houden om erger te voorkomen en moe- iten thans de door mij vervoerde door gaande reizigers met hun bagage op het Schapenfokvecdag. Kerkplein uitstappen en maar verder Te Den Burg op Texel zal vanwege zi<n of ze den trein tijdig kunnen be de afd. van de H. M. van Landbouw, het i reiken. Texelsch Schapenstamboek en den Land- Na het bovenstaande zal, dunkt mij, wel en Tuiubouw-Bond (L.T.B.) op 24 Aug. Bemand zich meer afvragen, welke onder een Schapenfokveedag worden gehouden. neming hier overlast en schade wordt niettegenstaande Naas- Aurora> 4 v. sfal. Directie der Spoorwegmaatschappij om I Breda, t., 8 Au®, y. Tooopilla. passagiers in en uit te laten voor 't sta- Beimotoom u„ 3 Au®, te Oaliao. tion. Wat was de reden, dat het gemeente- Boakoop, 4 Au®, te A'dam bestuur van Helder zoolang wachtte om Olio, 6 Au®, te R'dam de gevraagde standplaats te vergunnen Crijnesen, 8 Aju®. v. Banbedas. Moest de man daar eerst nog eenige ver- Douoalioo,4 Au®, y. Vigo. balen voor oploopen, eer dat afkwam I 4 4"?' Stalen zenuwen moet Naastepad bezitten Au*. te Sem Psdro de Maoonto om geheel alleen zoo'n strijd vol te hou- 6 Aw. T. A'dam. den. Want, mijnheer de redacteur, mocht Irene, 4 A.u«. v. Volo. voorheen het materiaal van Naastepad j irlw, 5 Au®, te A'dam. niet naar do heeren hun zin zijn geweest, Jaaom, 8 Au®, te Colon. de wagens van Naastepad doen voor die Via». 4 Au®, v. Barcelooa. van Prins niet onder. En om daar ook Nereua, 4 Au®, te Piuwsaa. eens op terug te komen: van dat voor-1 Notoe, 4 Au®, to K'd»™- rijden van Naastepad, als zou Prins te4. 1*- laat met de Post zijn aangekomenmijns Visscherijberichten. Oommissie tot wering van Schoolverzuim jekozen de heer J. Th. Kroone. Aan het Lyceum te Alkmaar werd voorloopig een bedrag van 150 gld. per leerling toegestaan. Dit punt zal bij de begrooting opnieuw aan de orde komen. Besloten werd aan de West-Priesche Kanaalvereeniglng eene 40-jarige bijdrage van 5000 gia. per Jaar te verleenen. TEXEL. inziens had Prins nooit over Anna Pau lowna moeten rijden met de Post. Toen Naastepad om consent ging vragen bij Ged. Staten, stond ook de commissaris van Helder er om het zaakj* voor Prins op te knappen, en die kwam ook voorVuiloanus, 6 Au®, v. R'dam. den dag met dat vóórrijden. Maar watVenus, 8 Au®, v. Algiers, was het geval Prins had enkele malen ZeuB' 6 Au*- IIambur®- een inspecteur ln den wagen gehad om te controleeren of het gezegde waarheid bevatte. En toen door Gea. Staten ge vraagd werd wat er toen gebeurde, ja, toen gebeurde er niets. Toen, mijnheer de redacteur, kwamen er dagen van een zenuwachtige spanning voor Naastepad, de gedachte: zou ik consent krijgen, ja of neen Prins met een gemeentebestuur van Helder achter zich, en Naastepad met een gemeentebestuur, dat hem te licht heeft bevonden, Ja, mijnheer de Deze week werden van hier verzonden: 775 lammeren, 889 schapen, 80 varkens, 14 kalveren, 4 koeien, 2 paarden, 11 veulen, veulen. Burgerlijke Stand van Texel vau 80 Ju.I tot en met 5 Aug. 1927. GEBOREN: Cornelia Johannes, z. v. Rokus van Lipereni eni Grietje Maria Kant; Eduard, z. v. JUdiert Zuidema en Jenke Ni- colai; Reinardus, z. v. Johnnes HendrLkus van Heerwaarden en PieterneHa Hendrika Dyt; Jan, z. v. Cornelis van der Sterre en Martije Burger. ONDERTROUWD: Meiert Jan Kikkert en Martha Lap. GETROUWD: Pieter Krijnen en Jantje Boon; Aldert Jozefus Eageiixjrt Visser en Jansje Burger. OVERLEDEN: Jannetje van der Linden, W jaar, wed. van Marinus Bakker; Jan Ka lis, 83 jaar, wedn. van iM&rnetje Kuoru. Gevonden: 1 handschoen, 1 porte- njeuuaie, 1 kunstgebit, 1 wandelstok, 1 zak fluit gereedschap. aangedaan en of iemand, die reeds Jaren, I redacteur, het is de veel besproken Naas- dag ln dag uit, duizenden buitenmenschen vervoerde, zonder den minsten steun, een zoodanig ergerlijk'optreden verdient. Wat Uw opmerking betreft, als zou de f4000 subsidie, welke Prins geniet een rol spelen, daarover kunt U gerust zijn, want al moge het hard zijn, dat de een f 4000 ontvangt en dd oudste ondernemer ge durende de jaren, dat hij dezen dienst onderhoudt, nog geen cent heeft kunnen tepad, doch ons is immers geleerd om naastenliefde ie bezitten, zoodat er dan ook ln die dagen protestvergaderingen zijn gehouden en er toen ook geblekenQaaateiidyk.VAug:. te Glaagow. is hoevele voorstanders Naastepad had. I Dmteldijk, 3 Au®, te Loe Angel» Het protest is ook gegaan naar Gedep. Nictheroy, 8 Au®, r. Swaneea. Staten, met een dringend verzoek om het Soonlerdijk, 2 Au®, te Vaucouyar. blijven bestaan van den dieDSt van Naas- Spaaxndam, 8 Aug. te N. Orleana. tepad, wat Naastepad dan ook in alle eer Volendain, 5 Au®, v. Southamptoia. Ged. Staten heeft gekregen, zelfs I Holland—Auatralié Lijn. van Ged. Staten heeft hv.w.h,.., bedingen, ik heb nu toch voldoende be- met vermelding, dat de dienst Naastepad krend^kerk, 5 Au®, te Hoek v. Hoiiajid ver wezen, dat het ook zonder subsidie best j rendabel genoeg is om een geregelden Uit Ingezonden. Geachte Redactie, uw onderschrift, toegevoegd aan kan en ik heb een voorstel om mij te doen uitkoopen zonder meer van de hand ge wezen. Tenslotte geef ik de Heldersche zaken lui, die toch ook hun aandeel in de sub sidie moeten opbrengen, in overweging tegen de gestie der Heldersche autori teiten een woord van protest te doen hooren. U dankend voor de verleende plaats ruimte, toeken ik, Hoogachtend, Autobusdienst Helder—Wieringen H. NAASTEPAD. Nadat ik bovenstaand verweer reeds bad beëindigd, kwam het ingezonden stuk van den heer Prins mg onder de oogen, doch ik kan na bovenstaande feiten m. i. kort zijn en zullen de door inzender ge- het bericht van uw correspondent te Anna j geven toelichtingen aan de meening van Paulowna, inzake de stelselmatige tegen-1 het publiek, waaromtrent hg niet geheel werking door Helder tegen den oudsten gerust schgnt te zgn, niet veel veranderen, eutobusdienst Helder—Wieringen v. v., daar, zei is indien alle beschuldigingen door Prins aangevoerd, op waarheid zou den berusten, de tegen mij gedurig ondernomen tegenwerking en thans ge nomen krassere maatregelen onwaardig zouden Wat nu betreft de beschuldigingen over in den weg rijden onzer bussen, enz. kan ik, dunkt mij, volstaan met aanhaling van het rapport van den rechercheur, welke na verzoek van Prins op last der autoriteiten in een der bussen van P. eenigen tijd het rgden onzer bussen heeft blijkt, dat U geheel onjuist is ingelicht en zoudt U mjj dan ook ten zeerste ver plichten met opname van het volgende. U doet het u.1. voorkomen, alsof alle Pogingen om de moeilijkheden, ontstaan Da oprichting der onderneming Prins, op le lossen, op niets uitliepen, uitsluitend door de onwilligheid van mij. Niets is echter minder waar, hetgeen lk U zoo kort mogelijk zal aautoonen, waarvoor men evenwel den gang van zaken vanaf het begin dient na te gaan Zooals men weet, breidde ik den reeds moeten gadeslaan, docli tenslotte moest bestaandenautobusdieust Helder—Ewijck-I sluis v.v. 11a openstelling vanden afsluitdijk hit tot Wieringen. Ook de heer Prins be- 8011 toen deuzelfden dienst, echter zonder htot de bestuande onderneming te over- 'eKgen, tegen verlaagde tarie- ven, waarmede hij dus deh 00n- °Urrentiestrijd opende. Een eu jhidër stond hem volkomen vrij, doch aij moet thans niet gaan beweren, dat ik do concurrentie begon en hem overlast Sa'uioe. Nadat ruim een jaar was gereden 611 ik, evenals Prins der povinciale con- ®essie vèrkreeg, zag men te Helder in, dat men mij indertijd had onderschat en jdot kon verwerken, zelfs niet met ver- 'aging der tarieven, waarin ik Prins na- Juurlgk op den voet moest volgen, niet tegenstaande hij f 4000.— subsidie van de gemeente Helder geniet en het postver- voer heeft, terwijl ik geheel op eigen' verklaren, dat er geen sprake was van eenige belemmering of overlast onzerzijds ten nadeele der dienst van den heer Prins. lk kan mij levendig voorstellen, dat Prins liever alleen op het Stationsplein een stand plaats innam, doch, dut de autori teiten zgu verzoek om de oudere onder neming van dit belangrijke punt te ver drijven, hebben ingewilligd, is toch zeker het record. Over het vertrouwd materiaal, waarover Prins gewaagt, had ik maar liever ge zwegen, daar men 't hierover op Wierin gen lang niet eens is, daar in 14 dagen, eenmaal de morgenpost 's middags uau- kwam en tweemaal de post ongeveer drie uren door defecte bussen werd vertraagd. Hierbij zal ik het maar laten en dank de Redactie der Heldersche Courant nog maals voor de plaatsing van mijn verweer. a. b. dienst te kunnen onderhouden, dus niet te licht bevonden lil M. d. R., waar blijft Prins nu om een collega zóó tentoon te stellen? Als Prins zegt, dat hij de sub sidie met Naastepad zou deelen, ik geloof, dat Naastepad dan ook een andere mee ning zou z(jn toegedaan maar om nu naar de pijpen te moeten dansen van een collega, en dat op eigen Kochten, neen, daar moeten wij Naastepad groot gelijk iu geven; want dan zou het wel eens kunnen wordende eene rijk, de andere op den dijk. M. d. R., ik sluit met de bede, dat ook het gemeentebestuur van Helder evenals Ged. Staten, Naastepad eervol vergunning zal verleenen om de straten als voorheen door hem gereden, te mogen berijden, want die met Prins mee wil gaan, gaat toch met Prins, en ook omgekeerd met Naastepad. M. d. R., nogmaals dank voor de ver leende plaatsruimte, verblijf ik hoog achtend. Mej. A. BUIJ geb. J. F. v. d. WEES. Breezand, 5 Aug. 1927. Het ligt natuurlijk niet op onzen weg ons in dezen onverkwikkelijken concur rentiestrijd te mengen, en wij kunnen de beantwoording van het bovenstaande ge rust aan den heer Prins overlaten. Doch ook deze inzendster maakt zich schuldig aan verkeerde voorstellingen: zij wekt namelijk den indruk als zou op verzoek of door toedoen van den heer Prins het verhandelde in den Raad van Anna Pau lowna door ons voor de tweede maal zijn afgedrukt. De waarheid is deze: uit liet ingezonden stukje van den heer Smit concludeerden wij, dat deze heer niet of niet meer wist op welke wijze in open baren Raad van Anna Paulowna (en niet in geheimen) over den ondernemer Naas tepad was gesproken, en daar het stukje beschuldigiugeu bevatte aan het adres van het gemeentebestuur van Helder, hebben wg gemeend goed te doen het destijds in den Anna Paulownaschen Raad gesprokene nogmaals af te drukken. Tegelijk hiermede ontvingen wij, en zonder dat onzerzijds met een enkel woord hierop gezinspeeld was, van den lieer Prins zjjn verweer, dat wij^ als zijnde zakelijk en onderteekend, niet konden weigeren, evenmin als wij het verweer van den heer Naastepad, dat in dit num mer is opgenomen, hebben geweigerd. Red. Held. Ort. Htm.ri.cim, 3 Au®, r. R'daan. Radiografisch Weerbericht naar waarnemingen verricht in den morgen van 6 Augustus. Medegedeeld door het Kon. Nederlandsob Meteorologisch Instituut te De Bilt Hoogste stand 7691 te Vardö. Laagste stand 753Ü te Valentia. Verwaohting: Zwakike tot matige wind, aanvankelijk uit O., later uit Z. richtingen, meest zwaar bewolkt tot hetrokiken, waarsahjjnr lijk eenige regen of onweer. Den 22sten Augustus a.s. hopen onze geliefde Ouders J. BÓESEKEN en hunne 28-Jarlgs Eehtvsrssnl- Namens hun liefhebbende Kinderen en Verloofde. Helder, le Vroonstr. 77. I Den 19en Aug. a.s. hopen onze geliefde Ouders, Be huwd- en Grootouders ARES LAAN en Hun dankbare Kinderen, Behuwd-, Kleinkinderen cjj en Verloofde. Den 24sten Augustus a s. hopen onze geliefde Ouders B. BROOT eu Marineberichten. Maandagmiddag half drie worden Hr. Ms. Hertog Hendrik en de Z-booten weer in de haven verwacht hunne 121/s-jarlge Echtvere niging te herdenken. Dat zij nog lang gespaard mo gen blijven, is de wensch van hun liefhebbende Kinderen NELLIE en SIMON. Inplaats van kaarten. Ondertrouwd C. POORTERS en Helder, 3 Augustus 1927. Vijzelstraat 36. Huwelijksvoltrekking 18 Aug. a.s. Getrouwd en die, mede namens wederzijdsche Familie hun oprechten dank be tuigen voor de ondervonden be langstelling, zoowel binnen als buiten de gemeente, b\j hun huwelijk ondervonden. Helder, 4 Augustus 1927. Voor de groote deelneming, ons betoond bij het overlijden en de ter-aarde-bestelling van den Heer in leven korporaal-seiner K. M., betuigen wg hiermede aan allen onzen bijzonderen dank. Helder, 4 Augustus 1927. Familie T. KEMP. Port Said. Au®. v. Bes Stoomvaartmaatschappij Nederland. Mnjvia, u., 5 Au®. te Port Swettenhazn. Rondo, ,u., 4 Au®. v. Bolawaa. Batoe, u., 4 Au®. te Giibnaltair. HHI - Karimata, t., 4 Au®. to Marecdllo. v. Genua. I Jan Pietersz. Coen, t., 8 Au®, v. Koningin der Nederlanden, u., 8 lawan. Kon. Hollandsche Lloyd. Zeelamdia, t., 5 Am®, v. Bahiai. Kenmamerland, 5 Au®, te R'daim. Onderstoande «shepeUngen rijn 1 Ad®. 1927 per .es. „Vondel" in Nederland' aangekomen i Soi®.-kok A. J. Storm, eerg.-tnonteur B. Ven- wer, aorgeanl-maoh luist P. v. Romen, korp.- tinnmermam. H. Kekdijk, korp-alokenv. O. Ko ningstelg kwartiermeester H. Smit, korp.- macM. H. Hall, id. P. J1. Smit, stoker o.inan Wisse, matroos le kl. J. Koeter, idl W. Franooiee, id. S. Staal, id. P. Wassenaar; id. Grootjans, ld. W. Stavast, matroos 2o kl. A. A. Smulders, id. L. Franse, id. D die Man, matroos 8e kl M. Roolofse. bet*" wordt 7 Au®, te Utmuiden wac/ht. Kon. Nod. Stoomboot Maatschappij. •var bleekte Blikken wat de heeren mij ge- liefden voor te zetten, de reeds bekende maatregelen tegen mij. li -i. j XT - :iuroreiwiu v., ixuw. Aug. DtLinikör3D6IL ?an 1 Amsterdam, 2 Au®, v. Talcabu/ano. 4 Au®. Aangelbracibt door kordera8728 ton®»en por stuk 0.200.00, 8320 klein® tongen pe/r stuk Oj06—0.10. 8 tarbotten per stuk 46, 39 kieten ®etacbol per kist 79.50, 44 kisten kleine schol per kist 26.75, 52 kisten schar per kist 2.253-50; 12 kisten pietermannen per kist 911. 5 Aug. Aangebracht door kordens: 875 tongen per stuk 0.20—080, 390 kleine tongen per stuk 0870.10, 6 kisten zeteohol per kist 89, kisten kleine schol per kist 6.257, 8 kis ten schar per kist 2.50—8.75. I'luio, 8 Au®, v. Oran. Proteus, 6 Au®, te A'dam. Stalla, 4 Au®, v. A'dam. Saturnus, u„ 2 Au®, v. Kingston, J. Tellus, 4 Au®, v. A'dam. Van Rensseiaer, 5 Au®. A'dam. Kun. Piiki't vajirtmnjitschappij. Iloutmaa, 6 Au®, te Sydnoy. Halcyon Lijn. Stad Vlaardingen, 4 Au®, v. La Plata. Stad Arnhem, pose. 8 Au®. Fin later» Holland—Afrika Lijn, Niae, u., 4 Au®, te Kilindini. Suimatra, 4 Au®, v. Bed» Billiton, 5 Au®, y. Bei» Meliakerk, u., 4 Au®, y. Suee. Rietfontein, t., 4 Au®, to Duinkerken. Gaaeterdijk, 8 Au®, te Glaegow. liietfontein, t, 8 Au®, te Southamtrtcm. Holland—Amerika Lijn. Volendaan, pees. 4 Au®. Ldzard. Sabor, 2 Au®, y. San Franciaoo. Bilderdijk, paaB. 4 Aug. Oue Droobtdijk, 5 Au®, te RMam. De k w etetie- aaste pad. v/" 1^1^«4- A». rrnon onr'iL'ö u/na Vfin Aa®tekerk, u-, 6 Au®, te Molbourne. HollandO.-Azië Lijn. Zoema, tL, 6 Au®, v. Fooohow. Madoere, 4 Au®, te R'dam. HollandWeet-Afrika Lijn. Albireo, u-, paaa. 3 Aug. Lae PaLmae. llelder, t., wordt Aug. to R'daan verwacht ReK®eetr<xxm, 4 Au®, v. R'dam. EoiiKJt room, 4 Au®, te R'dam. Rotterdameche Lloyd. Patria, u., 4 Au®, te Mareeille. Sitoeibondio, 5 Au®, te R'dam. Slaanat, 5 Au®, te R'dam. Kawi, wordt 6 Au®, te R'dam verwacht Palemban®, t, 4 Au®. V. Colombo. Buitenzorg, u-, 2 Au®, te Soecabaja. Garoet, t, 3 Au®, te Duinkerken. Lndrapoera, 3 Au®, v. Batavia. Kartowomo, t, 6 Au®, v. Padan®, Merauke, u„ 2 Au®, te Soerabaaa. Modjokerto, t, potw. 3 Au®. Sagree. Slamat, wordt 5 Au®, to R'dam verwacht Tambora, t., 4 Au®, te PerLm. Toba, t, 4 Au®, v. Saibang. RotterdamZuid-Amerika Lijn. Algorab, t, 4 Au®, v. Lae Patniaa. ALbonai, t, 3 Au®, to Santoei Alwaki, 5 Au®, te Montevideo. Stoom vaartmaatBchaiqiij Oceaan. Sarpedon, pat». 4 Au®. Prawlepodnt Aganieaninon, 4 Au®, te Londen. M'ulampue, pao». 4 Au®. Gibraltar. Patroclus, 4 Aug. v. Port Swetteuham. Priam, Au®, v. Padan®. Maohaon, 29 Juli v. Shanghai. Kh/odeue, 30 Jkili V. Batavia. Dardanua, 4 Au®, to Vlaardingen. Peituuidor, paoa. 3 Au®. Gibraltar. JavaNew-York Lijn. Blouuneredij'k, 3 Au®, te Batavia. Stadadijk, 1 Au®. V. Batavia. Djambd, paaa. 5 Au®. Malta. Kangean, 29 Juli to New-Yank. Suukuboeani, paaa. 3 Au®. Poinit die Galle. Java—Chnut—Japan Lijn. Tjilawan®, 3 Au®, v. Manilla. Tjiaaroea, 4 Au®, v. Shanghai. JavaBengalen Lijn. Bengk'alia, 8 Au®. V. Rangoon. Bondowoüo, 5 Au®, v. Calcutta. Emzotco Lijn. Jbnge Anthony, pees. 4 Au®. Sa®ree. Jbnge Jaeohua, 5 Aju®. te R'dam. Jonge Maria, 4 Au®. Gibraltar. A. W. BÖESEKEN—v. BALE, ging te herdenken. CATHARINA LAAN- DUDINK, hunne 35-Jarlge Echtvereni ging te herdenken. B. Het eskader Maandag verwacht R. BR00T-V0S, Vjjy VjV v(jv 4 JOH. VAN OVERLOOP. L. DE KOK P. VAN STRIJEN, JAN B0SKER, ZONDAG, v.m. 10 uur: Ds. J. DE PREE. vr

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1927 | | pagina 7