NOTARIS J. W. I. SCHREUOER, te helder, i betrekkingen *1 de BOERENHOFSTEDE Ibetrekkingen! i Om kennis te maken een half pond versche pinda's CADEAU H. BOSCH, Hulde aan de Da mesvlieg stars. Fa. IETS VOOR DEOUDE HELDE Albert Hei )n, een trommeltje Heldersche Botersardines. voortzetting van de gezellige Densavonden BOTEIPOTTEN. Firma SJ. PRINS Mo. GROOTE OPRUIMING. ZEEBANKET!! EELS finale uitverkoop wegens opheffing. WESTPLEIN 3. f 1.50 heele flesch f 1.50 HAAST UI ONZE WINKELS ZIJN HEDENAVOND TE 9.30 UUR GEOPEND. Notaris MULOER, te Texel, Grammofoon- en Radjohaodel, DE ERVARING HEERLIJKE BRUIDSSUIKERSl Op reis Heeft U niets vergeten J. GRAAFF, Spoorstraat 80-82. TIMMEI- en METSELWERK H. VERBURGT, TE KOOP TE HUUR ZANDSTRA'S TE KOOP SUPERIEURE KWALITEIT VII Jlltll IE|j|',J PROBEERT U ZE EENS. HOUTER, Confiseur, MOOIE COUPON INSTAPPEN b. d. KEIZERSTRAAT. Kanaalweg 117, „MUSIS SACRUM". DANSCLUB „TAVENU". HEDEN (ZATERDAG) EN MORGEN (ZONDAG) P. BREGMAN, ADVERTEERT in de Heldersche Courant. J. ZWAGERMAN. keizerstraat 44-62-63 heeft zijn ambts-bezigheden aangevangen. Zijn kantoor is gevestigd Onder hem berusten de minuten, registers en repertoria der acten verleden door de Notarissen C. STAMMES en C. J. BAAS. De waarneming der practijk door den Heer A. M. ENGELMANN is thans geëindigd. SPOORSTRAAT 106 S. COLTOF, KANAALWEG 141—142 en 132. Steeds Crescendo! AANGEBODEN ADJUNCT-SECRETARIS(SECRETARESSE] Donderdag 18 Augustus 1927 bij inzet Donderdag 25 Augustus publiek verkoopen: GEVRAAGD AANGEBODEN AANGEBODEN GEVRAAGD geven wij heden aan lederen kooper, die voor f 1.00 aan kruidenierswaren besteedt, Beleefd aanbevelend, LANGESTR. hoek Vlootstraat VAN DEZE WEEK verwachten wij de 250ste Bezoekster van onze vliegweek-de- monstratie. Een naar keuze is haar geschenk. Met stapels Coupona en Restanten is de afgeioopen week tot ieders tevredenheid naar alle oorden van Nederland gevlogen. Komt, ziet naar de groote sorteering coupons en restanten in de étalage. ig weolr het fijne VANILLE lus DER FIRMA LAAN OP DEN HOEK LANG STRAAT EN VLOOTSTRAAT VERKRIj^^ Ter kennismaking geven wij als EXTRAj RECLAME alleen van Zaterdag 6 Augustus t/m. Vrijdag 12 Augustus bij aankoop van j EEN HALF POND THEE 76-85-05-1.02ot 1.16 EEN LUXE ZAKJE GEVULD MET CADEAU. Alles is in orde. Alleen nog Even halen of bel op No. 107. Per trommeltje f 1.50 en 75 ct., per ons 24 et ALLEEN BIJ: MUSIS SACRUM-JAZZ-BANDATTRACTIES. Groote bruine Boterpotten voor 40 pond boter, f 1.50. Haringflesschen 33 ct. Inmaakflesschen met ring en beugel 22£ ct. Kruisweg 175-176, Spoorstraat 17 hoek Spuistraat. ALLES VOOR ONGEKEND LAGE PRIJZEN. Een solied ADRES voor MIDDENSTRAAT 11. prima gerookte Poonen en Pietermannen, vette ge stoomde Makreelen, fijne harde Bokking, gebakken Schol,blanke NieuweHaring, echte Hollandsche Paling Telef. 430. Het eenvoudigste tot het fijnste fotografisch werk, levert U het atelier EISELIN tegen Fotografisch-Atelier EISELIN, 32 Hertzogstraat. prijzen, welke belangrijk lager zijn dan die der overige zriKcn. VAN DER LEE heeft heden vanaf 2 uur n.m. een klein partijtje ADVOCAAT Gedurende de maand JULI werd door Inlegger* bijna twintig duizend gulden bij de NUTSSPAARBANK meer In gelegd dan terugbetaald. Burgemeestor on Wethouders der gemeente Helder: Gezien het verzoek van H. VAN WILLIGEN alhier om vergun ning tot uitbreiding van de eleotrische kracht installatie, door vervanging van den be- staandon ruw-oliomotor van 25 P.K. door óén van 80 P.K., en tot verplaatsing van die instal latie, van peroeel Achtergracht W.Z. 61, kadastraal bekend in Sectie D no. 8680, naar perceel Achtergracht W.Z. 62, kadastraal bekend 'in Sectie D., no. 1859; Overwegende, dat nog niet alle ter zake ingewonnen ambts berichten zjjn ingekomen; Gelet,op art. 2e lid der Hinderwet Besluiten: de beslissing omtrent het boven genoemd verzoek te verdagen. Een exemplaar van dit be sluit zal aan den verzoeker worden toegezonden. Helder, 5 Augustus 1927. Burg. en Weth. voornoemd, De Burgemeester W. UOÜW1NG. De Secretaris, J. KAMMAN. Heden mooie rullplsten voor grammophone, ruilen 10 ct. per plaat. Adres: ,De Vrooltjke Gram- mophoon", Langestraat 18. Mevr. DIBBETZ—Sohilthüis, Hoofdgracht 65a, vraagt zoo spoedig mogelijk een flinke Dag- Dienstbode. Zich aan te melden 's avonds na 8 aan uur. Mevr. BKUMSEN, Broodstoeg, hoek Binnenhaven, vraagt voor terstond een Dag-Dienatbode. Aanmelden na 8 nur avond*. Gevraagd eqn net MEISJE, beneden 16 jaar, voor lichte bezlg- hedon, voor dag en nacht, bij burgermenschen. Liefst v. buiten. Brieven ondor Nr. 960, aan het Bureau van dit blad. Gevraagd, door de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Uolland's Noorderkwartier te Alkmaar, voorspoedige indienst treding een flinke WERKKRACHT, ter opleiding van Kennis van moderne talen en boekhouden vereisehL Aanvang- salaris f 1200.—per jaar. Bezoek verwacht uitsluitend na oproep. Sollicitatiebrieven worden vóói* 15 Augustus a.s. ingewacht aan het Secretariaat van voornoemde Kamer, Oudegracht 182. zal op en op volgende bij toeslag, telkens voormiddags 11 uur, in het Café „Den Burg", te Oen Burg, (voor den Heer A. D. JANSE), genaamd „Anna Paulowna", met byhoorende bouw- en gras landen, staande en gelegen aan don Hoofdweg in den Polder Het Noorden op Texel, kada straal bekend Gemeente Texel Sectie A. nummers 1379, 1380, 1381, 1382 en 2180 te zamen groot 49.56.— H.A. te veilen in 9 perceelen en diverse combinaties. Te aanvaarden de woning en al het grasland 1 September a.s. en het bouwland na ontblooten schoof, uiterlijk 15 November a.s. Betaling kooppenningen 25 September a.s. Inlichtingen en veilingskaartjes verstrekt voornoemde Notaris. Er biedt zich aan een ervaren Chauffeur, bekend met alle wagens. Brieven onder Nr. 962, aan het Bureau van dit blad. Gevraagd een LEERLING, bü: P. HOENDERDOS, rijwiel handel, Sluisdtykstraat 77. Wegens opheffing te koop 12 beaie Postduiven, met groot hok en bijbehoorende |duiven- klok, merk „Jnnder''en 2 Konij nen, waarvan één een witte, Vlaamsehe reus, voor elk aanne melijk bod. Adres BOSMAN, Oostslootstraat 28. Te koop een mahoniehouten Linnenkast, 4 Stoelen, een Wandel wagentje, Kastjes, een Fornuis, een Tafsl, Lampan, een Kapstok, een Gasstel, Spiegels en Trappen. AdresJ. ROB, Tlmmersteeg 1. Te koop Bosken 3e kl R.H.B.S., S/4 Viool-met stok en kist, Naai machine en 1 Ijzeren Ledikant met matras. Adres: le Vroonstr.42. Te koop zoo goed als nieuwe Belgische Raoeflets, h 140.— w.1. binnenband en bel. plaatje. Adres2e Sohagendw.straat 8. Te koop het WOONHUIS aan den Singel 14. Te bevragen: Kerkgracht43 Zeer billijk te koop een H. D., 79 p.k., met zijspan. Ook afzon derlijk. In prima staat. Adres: Jan ln 't Veltstraat 98. Te koop 2 Woonhuizen met Bouwterrein te Huisduinen 45 en 46. Te bevragen bij den Heer P. BREGMAN, Loodsgracht 43 en 8. COLTOF, Kanaalweg 141. Te koop een Transsportrljwlel f 20. en een Oamesrljwlel iif 10.—. Adres: Koningdwarssstraat 56. Te koop een IJSWAGEN. Adres: Middenstraat 15. Te huur het modern en net ingericht Woonhuis, staande in de Hertzogstraat 8. Van alle gemakken voorzien. Direct te aanvaarden. Adres: WONING BUREAU, Koningstraat 111. Te haar of te koop het mooie Woonhuis en grooten Tuin in de Wachtstraat 12. Adres: Keizerstraat 23. Te huur hetWoon-en Winkelhuls in de Nieuwe Brugstraat 1. Brieven onder Nr. 961, aan het Bureau van dit blad. Een WONING te huur. Te bevragen Oranjestraat 84. |Te huur gem. Zit- en Slaapkamer met vrije keuken en W.C. Adres: R. DIJKSHOORN, Breewaterstraat 86. Te koop een Hendorson met duo, enz. in prima staat. Prijs 1175.—. Adres: Sluisdljkstr. 139 Te koop een flink Burger woonhuis in de Piet Ueinstr. 63. Koopsom I 2800.—. Hypotheek voorhanden. Inlichtingen bij den Makelaar R. DIJKSHOORN, Breewaterstraat 36. TE KOOP: Zeer mooie, in aanbouw zijnde Huizen aan den Polderweg. Een Huls in de Middenstraat Nr. 85. Koopprijs f 900.—. Leeg te aanvaarden. Het Pand in de Koningstraat Nr. 108, voorheen Hanzebank, groot 8 Are, zeer mooi gelegen en voor vele doeleinden geschikt. Een Huls aan de Achtergracht WestzljdeNr. 43. Koopprijs f 1500. pirect te aanvaarden. Te Apeldoorn een zoo goed als nieuw Huis, met voor en achter tuin met vruohtboomen. Koop prijs f5700.—. Direct te aanv. Een zeer mooi Huls aan de Weststraat Nr. 6—7. Direct te aanvaarden. Een Burgsrhuls met grootsn Tuin en kippenhokken aan den Vijf sprong. Direct te aanvaarden Een mooi Burgsrhuls ln deSluis- dijkstraat, naby den Ruljghweg. Komt spoedig leeg. Een £oo goed als nieuw Huls aan de Fabrieksgracht Nr. 29. Direct te aanvaarden. Een mooi Huls in de Janzen- Btraat Nr. 72. Direct te aanv. Koopprijs f3750.—. Een Burgerhuis in de Piet Hein- straat Nr. 34. Direct te aanv. Een Huls in de Wilhelmina- straat Nr. 1. Leeg te aanvaarden. Een mooi Huls met grooten tuin en boet aan Onrust Nr. 36. Direct te aanvaarden. Een Burgerhuls in de Piet Hein- straat Nr. 20a. Direct te aanvaarden. BREEWATERSTRAAT 7 nabij de Spoorstraat, Helder. Telefoon No. 278. Het succes met ons Edison Bell 4-lamps Toestel Is zeer be vredigend. Het kan ook niet anders, wie het toestel heeft gehoord, wil geen ander. Daarbij is de prijs zeer laag gesteld, zoodat een ieder met wat goede wil zoo'n 1ste klasse Engelsch toestel kan aanschaffen. Wij hebben dan ook de voor waarden zeer gemakkeiyk ge maakt. Hoort eerst het toestel en vraagt dan de prys. Prima Salon-Grammofoons h f59.—. Complete Jazz-Band's en Ondsrdeelen. Ontvangen: nieuwe Dansnum- mars, Dorothy, Bye, Bye Black Bird. Speciale reparatie-inrichting voor spreekmachines. Zondags geopend. Een klein Hseranhuls aan Weststraat Nr. 10. de Te koop een prima Hoeren- en Oamesrljwlel met torpedonaaf en Terry-zadel. Tevens eenige zeer goede Wsrkfistsen van af f 10. - per stnk. Nieuwe Rijwielen van af f 45 p. stuk. Adres: W. TOL, Jan in 't Veltstraat 75. Te koop zoo goed als nieuwe Grammofoon met 60 nummers. AdresAchtergracht Zz. 27. Te koop een best „Eysink" Motorrijwielook te ruilen. Tevens beste Werkflets, h f 10. Adres: Oostslootstraat 2. Te koop prima A. C. E.- MOTOR RIJ WIEL, wegens aan schaffing auto. Adres. Garage HABLOU8, Van Galenstraat. Te huur een modern ruim Woonhuis ln de Cronjóstraat 13, h f 30.33 per maand en 2 Achter huisjes in de Vroonstraat 92a en 92b, f 2.per week. Inlich tingen bü: R. DIJKSHOORN, BreeMaterstraat 36, Te koop gevraagd een flinke, houten KOFFER. Aanbiedingen met prysopgaaf en grootte by: NOORDELOOS, schoenhandel, Spoorstraat 25. (uitgezonderd Roomboter en Suiker), 2 Winkelhulzen in deSpooretr. Een flink Huis in de Kole nsteeg Direct te aanvaarden. VANAF H 1t NS ZATI RDAGS EN ZONDAr. van meer dan 40 Jaar, zoowel wat betreft de Inkoop, us| de wijze van mêleeren der diverse soorten, vindt U terug Naast ALBERT HEIJN'i KOFFIE, hoeft ook dit artikel I I onze buitengewone belangstelling. Uitsluitend de edelste soorten worden door ons Inge-1 kocht, waaruit na zorgvuldige proefnemingen onze diverse I fijne mélanges worden samengesteld. HELDER 8CHAQEN ALKMAAR Spoorstraat 130-132. LaagzIJds 60. Fnldssn C 103. Grootato kruldenlersbedrljf In Nederland. r No.Meer dan 100 Filialen. Het mooie Huis aan den Paral lelweg Nr. 75 (tegenover den Overweg). Met 3 maanden te aanvaarden. Een flink Burgerhuis aan Onrast Nr. 4. Voor zeer billyken prys te koop. Direct te aanvaarden. Te Huisduinen verschillende perceelen Bouwterrein. De Slagerij m. volledigen inven taris in de Wilhelminastraat. Een flink Burgerhula in Klaas Duitstraat Nr. 1. Direct te aanvaarden. de £en mooi Hui* aan den Polder weg. Van alle gemakken voor zien. Direet te aanvaarden. Een flink Burgerhula in de Stakman Bossestraat Nr. la. Direct te aanvaarden. Een meoi Huis in de Hoogstraat Nr. 78. Direct te aanvaarden. Een nieuw Huis aan de Laan. Zeer mooi ingericht. Direct te aanvaarden. Een mooi Burgerhuis in de Trompstraat Nr. 41. Direct te aanvaarden. Het Winkelhuis aan de Weststr. Nr. 11. Is voor alle doeleinden geschikt en zeer billyk te koop. Een mooi Hult aan den Ka naalweg Nr. 24. Direct te aanvaarden. Een zoo goed als nieuw Huis in de Keizerstraat. Frontbreedte 6 M. Komt spoedig leeg. Inlichtingen by betiedigd Makelaar en Taxateur, Loodsgracht 43. Allo maten blauwe Boterpotten, van af t pond tol 40 pond, tot spotprijzen. Wedervérkoopers flinke korting. Damesmantels, Japonstoffen, Corsetten, Vitrage, Lakens, Sloopen, Baddoeken,Theedoeken,Zakdoeken, Handschoenen, Onderjurken, Wit Katoen, GraslinneDi Keper, Flanel enz. IN DE VACANTIE TOEREN per luxe auto. Spociaal laag tarief. Adres: KEIZERSTRAAT 72. is Boud, Zilver, Uurwerken en Regu- leteurs op termynbetaling. Ge wone winkelprüzen, M. NAUTA, Kanaalweg 131. enz. Beleefd aanbevelend, HEEREN-COSTUUMS, 6, 7, 8.50, 10, 12.50, 15, 17.50, 20, 22.50, enz. JONGENS-COSTUUMS, 160, 2, 2.25, 3, 4.50, 6, 7.50, 10, enz. JONGENS RATINÉ-JEKKERS EN ULSTERS, 2^ 2 50, 3, 4 50, 6.50, enz. JONGENS- EN MEISJES-CAPE'S, waterproof, 8. 4, 5.50, 6. HEEREN- EN JONGENS-FIETSJEKKERS, C, 7.50, 10, 12, 14. HEEREN- EN JONGENS-WHIP CORD- EN GUMMI-REGENJASSEN, in alle moderne kleuren, 4, 4.50, 6.50, 7.50, 10, 11.75, 14.50, en DAMES-GUMMI-JASSEN, in alle kleuren, 4, 5, 6, 7.50. HEEREN-PANTALONS, in ongekend lage prüzen. Al onze goederen, onverschillig wolken prys gy besteedt, zün sterk en goed passend. Zondags tot 12 uur v.m. geopend. Overige dagen tot 8 uur; Zaterdags tot 10 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1927 | | pagina 8