T derde en laatste blad. plaatselijk nieuws gemengd nieuws VAN ZATERDAG 6 AUGUSTUS 1927 Onze vroegere plaatsgenoot, de heer F. J. Damen, thans hoofd der schooi te Oudendijk, slaagde Donderdag Jj. voor het Diploma A Handenarbeid Op het gisteren te Den Haag gehouden emmert voor M. O. Handelswetenschappen acte K. 12 en Q slaagde onze plaatsgenoot de heer J. Bregman. Onze plaatsgenoot» mej. E. F. de Wit, slaagde gisteren te Haarlem voor de hoofd act©. De Wethouder van Financiën, Water en LichtbedMJven en Visohafslag, de heer D. H. Gnmwaid, zal spreekuur houden op Woensdag 10 Augustus as. van des voor- middags 11 tot des namiddags 121/, uur, ten Raadhuize. - Voor het vervolg zal heit spreekuur van voornoemden Wethouder wederom worden gehouden lederen) Dinsdag op dezelfde uren. BOOTTOCHT N. C. Q. O. V. Woensdag 8 Aug. jJu had de jaarfljtesche boottocht plaats, uitgaande van de afd. Hel der van bovengenoemde vereemging. He* schitterende zomerweer der laatste dagen was blijkbaar voor velen1 een aanlei ding om van dezen tocht te profiteeren. want 'toen de „Nieuwediep" van de Esona om half ach* van de Binnenhaven vertrok, was deze letterlijk volgeladen met passa giers. Naar schatting waren er circa 600 aan boord Dank rij de goede regeling aan boord en de medewerkring van de zangvereendging J). O. V.", had de reis een prettig verloop. Te Schoorldam gingen de meesten van boord^ om de dag verder in de schoone om streken van Alkmaar door te brengen of hel bloemencorso te Bergen te bezichtigen. Om zes uur werd de terugreis aanvaard en de boot arriveerde om 9 uur te Helder, waar de bezoekers zqpr voldaan huiswaarts keerden. Hiermede is deze bijzonder geslaagde boottocht weder geëindigd waarop de afd. met genoegen kan terugzien. BOMEBCONCEBTEN EN BUBSIDIE& •Een muziekliefhebber» schrijft ons ln antwoord op bet ingezonden stuk van het Stedelijk Muziekcorps, dat zijn opmerking betreffende de muziekuitvoeringen en de door de corpsen genoten subsidies niet betrof het «Stedelijk Muziekcorps», maar de Stafmuziek. De ooncerten der marine kapel, aldus deze muziekliefhebber, zijn de Heldersohe ingezetenen ontnomen door het gemeentebestuur. Dit was een anti- muzikale daad, daar deze concerten van beroepsmusici ln geen enkel opzicht kunnen worden vergeleken met het werk der vele dilettantencorpsen in onze ge meente, van welke geen enkel lid een behoorlijke muzikale opleiding heeft ge had. Natuurlijk kost studeeren en onder houden van corpsen geld. Maar de ge meente geeft thans subsidie aan iets, wat geen kunst kan worden genoemd, en dat i zoo jammer. De leden der dilettanten corpsen studeeren te weinig, hetgeen met tal van voorbeelden op concerten zou zijn aan te toonen. Tot zoover de opmerkingen van dezen muziekliefhebber, die geenszins bedoelde het Stedelijk Muzlekoorps of welk ander ook onaangenaam te zijn, doch wiens op merkingen uitsluitend uit liefde voor de muziek werden gemaakt. DE TREK NAAR HUISDUINEN. Alle verkeer langs één weg. Een gevaarlijke drukte. Houdt U aan de regels van den weg. Tengevolge van het zomersche weer is het een wilde jacht geworden naar Huisdui nen. Het de laatste maanden zoo stille strand krioelt van de menschen en de zee die grauw grijs en gromnflg daar lag in haar stille verlatenheid lohkt en lachit haar be zoekers toe als een ooquette jonge dame van 18 zomers. Gelukkig, 1de zomer, de lang ver beide en vurig gewensehte zomer! Wie nu nog langer thuis durft blijven en niet naar het strand toe draaft met een blijde pretuit- sohatemng, is de zon en het mooie weer niet waard. Dat hebben de huismoeders begrepen en ze zijn gegaan in den vroegen morgen, met en zonder kinderwagens, in een luchtig japonnetje, met een zomersch gezicht lange den Huisdulnerweg naar helt blijde strand dat daar log ln de koestering van de zon. Ze zijn geduikeld Ln het zilte zeewater, zwaaiend met armen en beenen, ze hebben vergeten hum. trouwe echtjgenooten aan wie ze twintig en peer jaren) door ©en hechte liefdesband verbonden waren, ze lieten ze staan (die eohtgenooteü) voor gesloten deur met leeg© en hongerige maag. Wie vergeeft het ze niet, wie hoeft er geen leege maag voor over om zijn vtouw, mot zongebruind gelaat en/ lachende oogen te zien, als ze 's avonds moe, maar opgewekt naar huis ie gekeerd? 'Benijdenswaardige wezens, die huisvrou- wenfl Doch daar wilden we het eigenlijk riet over hebben en we zijn reeds aardig van ons onderwerp, waarover we in deze regelen wilden schrijven, afgedwaald. Men beprijpt, dat tengevolge van den podten trek naar Huisduinen, de drukte langs den eenlgsten weg daarheen1 bizon- der groot is. Vooral op een dag als b.v. Zondag J.L, op Woensdag en andere zonne- dfigent Honderden voetgangers waren gere geld langs den weg, daartussohendoor reden •en Qfm'tfflirWitjiTf aantal fietsers en dam ton> slotte niet te vergeten het groot© aantal autobussen en particuliere auto's dat langs den .weg snorde. Overdreven is het niet, wanneer we zeggen dat het soms levensge vaarlijk. was. Het is ln de eerste plaats te danken aan de flinke regeling van de politdie dat het verkeer zoo zonder stagnatie, zijn gang kon gaan en dan niet minder aan het bekwame chauffeeren van de autobestuur ders dat er geen ongelukken zijn te boeken. Gelukkig ook voelen de menschen dat het voor eigen lijfsbehoud1 noodig is dat ze den rechterkant van den weg houden. Natuurlijk zijm niet alle voetgangers even verstandig, evenmin als alle chauffeurs even voorzichtig zijn en alle wielrijders even hebbelijk. Maar daarom houdt de politie een oogje ln het zeil. Iedere wilde rijder krijgt onverbiddelijk een proces-verbaal, terwijl ook iedere onwillige fietsrijder een proces krijgt. Daar zijn b.v. de dwazen die op zoo'n /drukken weg met rin vieren naast elkan der rijden, die links van den weg gaan, die geen bel op hun vehikel hebben, die alle autosignalen trachten <te negeeren, die verkeerd voorbijrijden en nog zooveel an dere verkeersovertredingen begaan. Daar zijn ook de broodjagers (autobussen) die zooveel mogelijk retourtjes naar Huisdui nen probeeren te maken. Op al dezen houdt de politie een waakzaam oog en wee hun gebeente als ze een overtreding begaan. Hpt verkeer op het Stationsplein dat 's morgens en in den namiddag, tot ongeveer half drie en op Huisduinen later op den dag, zoo ongeveer tegen 5 uur, verharend druk is, wordt ook op uitstekende wijze door de politie geregeld. De menschen, die gebruik wenschen te maken van een autobus, worden door ©enige agenten achter elkaar gezet en zoo krjjgt ieder een' beurt om zijn plaats in te nemen. Bij het-stationsplein staan 1e passagiers alle op het trottoir, vooraan in de P. H. Laan, waar ze tijddenis "het wachten in de schaduw van de boomen staan. Waar het vertrek voorheen op drie plaatsen van het stationsplein plaats had, is dit tijdens het mooi© weer door de politie naar één plaats gebracht. Een goede maatregel voor een vlot en gevaarloos verkeer. Op Huisduinen! vertrekt men) van voor en achter de kerk. Ook hier rijn door de politie maatregelen genomen om b.v. het ge vaarlijke dringen te voorkomen. Tij dens de laatste dagen rijden gere geld een tiental groot© autobussen van Hel dor naar Huisduinen v.v„ zoodat de men schen nooit lang behoeven te wachten, bo vendien zijn*er dan nog de rijtuigen) en oen groot aantal particuliere auto's. Begrijpelijkerwijs is er over geklaagd dat nu, juist tijdens het drukste van het seizoen, den nieuwen duinweg voor het verkeer ge sloten ia Immers, was dit niet het geval, dan zou voor bet verkeer een veel beter re geling kunnen worden getroffen. Blijkens door ons ingewonnen informaties was dit echter niet anders mogelijk. De nieuwe duinweg mL, die vóór de ope ning van het seizoen (voor Pinkster) ver breed en verhard was geworden is door het onbesuisd rifden van sommige auto bussen in korten tijd geheel omgeploegd, vooral de hoeken hebben zwaar te lijden gehad en het was dan ook onmogelijk om het verkeer langer langs dezen weg te leiden, zonder ge vaar voor ongelukken. Nu de weg dus toch onderbanden moest worden genomen heeft de directeur van Gem. werken terecht ge meend de verharding zooveel mogelijk af doende te maken. De weg is nu gesprömexd, terwijl de hoeken, die het meest te lijden hebben, versterkt zijn met sproei valt. Beide producten zijn afkomstig van de Bataafsche Petroleum Maatschappij. Het laatst van de volgende week zal de weg voor het ver keer opengesteld kunnen wonder^ terwijl eerder het verkeer langs Pension „Pano rama" geleld kan worden, waardoor in ieder geval het laatste gedeelte van den Hudsdui- nerweg aanmerkelijk ontlast wordt. Op den Ruyghweg is voor kort een proef genomen met Goudalite, dat over een opper vlakte van 600 M'. is aangebracht. Het is wei jammer dat vanwege de financiën niet direct afdoende maait regelen kunnen warden genomen, dan waren we natuurlijk van alle gezeur af, terwijl het nu blijft bij experi menten en nog eens experimenten. Doch in ieder geval is het gelukkig dat de direc teur van Gem.Werken den moed niet opgeeft en zoolang zoekt tot hij een product beeft gevonden dat het grootste uithoudingsver mogen bazi't, zoodat we voor langen rijd van wegenreparaïieB bevrijdt rijn. Over de drikt© op Hulsduinen en over de „donkere duineif hopen we binnenkort te schrijven als tenminste het weer, dat zich vanmorgen nu julist niet zoo gunstig deed aanzien, niet verandert, zoodat de trek naar ons strand en de duinen ophoudt. LIJST VAN INGEKOMEN EN VERTROKKEN BADGASTEN. - Opgave van Zeebad Huisduinen: Ingekomen Fam. F. B. Bouwman, Amsterdam. Mr. H. Kortenbos, Almelo. Fam. O. van Helbergen, Almelo. M. Boogaerdt, Vlaardingen. P. J. G. Dlderlch, Amsterdam. A. Meilink, Haarlem. Mevr. Willemse—Bakker, Groningen. Fam. H. L. van Lier, Treebeek (L.) (X A. Selders, Heerlen. (X Fam. H. Oollard, den Haag. Opgave van Pension Panorama: 1 Aug. Mr. A. Stolk, Voorburg. 1 L. G. J. v. Arem, Amsterdam. 8 A. Lems, Amsterdam. P. J. Zeeuw, Hilversum. ,j L. G. Kruijswijk, Amsterdam. 80 Juli Fam. Grondijs, den Haag. 1 Aug. n Sutterheim, Arasterdam. Burgerlijke stand van Helder van 4 en 6 Augustus. GETROUWD: L. de Kok en P. van Strijen; G. F. Geistdörder eh J. H. Freijer; A. Dijkshoorn en A. Visser; J. H. Vinke en A. A. Hendriks©: P- Uiipkes en G. Smit; B. Fels èn E. M. Stobbe; J. Rudol- phie en P. J. Dunk; J. D. Bruinier en G. de Vroome. BEVALLEN: O. Wijnama—Bakker, d.; Th. G. GrootenldorstLijding, z. OVERLEDEN: W. van Vliet, 65 jaar; J. van Scheljen, 84 jaar; O. S. KoeterKoo- man, 46 jaar. BRUTALE INBREKERS. In Spekholzerheide, gem. Kerkerade, worden den laatsten tijd vooral vele dief stallen met en zonder braak gepleegd. Een sterk staaltje van brutaliteit leverden dieven, toen zij een dezer nachten een bezoek brachten aan de woning van een politieagent. Zij aten en dronken van levensmiddelen en verdwenen met mede neming van kleedingstukken en een dienstrevolver van den agent. Eerst des ochtends werd de diefstal met braak ont dekt. Naast den bestolen agent woonde een andere agent van politie. In den nacht van Dinsdag op Woensdag ia ingebroken in den confectiewinkel van den heer Jos. Herbericht. De winkel is in het hart van de kom gelegen. Met een stuk ijzer hebben de dieven de voordeur geforceerd. Blijkbaar zijn de dieven op hun gemak te werk gegaan, toen ze in den winkel waren. Toen 's morgens een bediende den diefstal had bemerkt en de polirte en de te Kerkrade wonende eige naar waren gewaarschuwd, bleek, dat de dieven verschillende costuums hadden gepast. Deze lagen verspreid in den winkel. Voor zoover kon worden gecon troleerd zijn ten minste 20 costuums, ter waarde van 1000 gulden, ontvreemd. Ook was een winkelcassa opengebroken en het aanwezige geld, een flink bedrag, was meegenomen. Verder was door de dieven een damesrijwiel gestolen. Op de toonbank lag een bijl. die de dieven uit den kelder hadden gehaald; op den vloer lagen tal van uitgebrande witte lucifers. De dieven zijn spoorloos verdwenen met achterlating van een gummi-regenjas. DIEFSTAL IN EEN JUWELIERS- WINKEL TE AMSTERDAM. Voor een bedrag van f 15.000 tot f 204)00 gestolen. Woensdagavond, vermoedelijk na 6 uur hebben dieven zich laten insluiten in den kelder onder den juwelierswinkel van den heer R. Citroen, ln de Kalverstraat b|j den Dam te Amsterdam. Vandaar moeten zij zich naar den winkel hebben begeven en vitrines van de uitstalkast hebben stukgeslagen. Met eenige grepen hebben zij toen vermoedelijk uit de uitstalkast weggenomen wat hun in enkele oogen- blikken ln handen viel. Versohillende standaards zijn leeggemaaktvermist worden een aantal platina armbanden, met briljanten en paarlen bezet, 74 bril janten ringen, 17 platina broches, met briljanten en saphieren bezet, en voorts een aantal colliers. De waarde van het festolene is ruw geschat op f 15.000 tot 20.000. De goederenvoorraad is verzekerd. Het was de gewoonte, het grootste ge deelte van de in den winkel aanwezige goederen, speciaal de stukken van de grootste waarde, vóór het sluitingsuur ln de brandkhst te bergen, voor zoover deze daartoe plaats biedt. De rest bleef in de afgesloten etalage staan. Een bediende doorzoekt lederen avond het geheele benedenhuis (het bovenhuis is bewoond door mevr. Citroen). De bediende had Woensdagnamiddag alvorens te sluiten, als gewoonlijk ook den kelder doorzocht, maar daarin niets bijzonders aangetroffen. Het perceel naast den winkel wordt ver bouwd zoodat daar steeds werkvolk af en aan loopt. Hoogstwaarschijnlijk is de dief of zijn de dieven gestoord, daar slechts een betrekkelijk klein gedeelte van de voor werpen van waarde, die onder hun bereik moeten zijn geweest, gestolen is. De politie had Donderdag nog geen spoor van de(n) dader(s). OVERVAL MET ROOF TE AMSTERDAM. Woensdagavpnd heeft te Amsterdam in een huis aan het 'Singel (No. 878) een overval met roof plaats gehad..In dit huis drijft de 64-jarige heer W. een pension. Onder de pensiongasten waren een Oos tenrijker en 2 Duitschers, die den ouden man in de keuken een deken over het hoofd hebben geslagen, hem daarna op den grond hebben geworpen, handen eu voeten hebben gebonden en hem een prop in den mond hebben gestopt. Daarna heb ben zuit een geldkistje een bedrag van f 150.— geroofd en zijn zij gevlucht. Op het lawaai was een andere kost ganger, een 70-jarig man, van boven ge komen deze heeft nog juist de daders, terwjjl zij nog bezig waren, gezien. Op zijn komst hebben zij zich uit de voeten gemaakt. De 70-jarige man heeft de politie gewaarschuwd, die den heer Wvan do touwen, waarmede hij gebonden was, be vrijd heeft. Het bleek, dat de oude man geheel zonder letsel was; alleen was hij danig overstuur. de inbraak te zwolle. In verband met die in den nacht van 21 op 22 Juli gepleegde diefstal van dé brandkast rit het kantoor van de Auto maat aan de Meppelerweg te Zwolle, ver neemt de Nw. Roti Ort dat een van de daders van deren diefstal is geval HU heeft een volledige 'bekentenis afgelegd, en is thans op last van den reohter-oom- missarls Ingesloten ln het huls van bewa ring te Zwolle. .AAN EEN GROOT GEVAAR ONTSNAPT. Een feesttrein met kinderen rit Groningen bfj Beestenwaag met een tram in botsing gekomen. De feesttrein, waarmede de kinderen van de Coöperatie „Samenwerking", on- derafd. van Patrimonium, Donderdag van Groningen naar Appelsga reisden, is aan een groot gevaar otsnapt, dat wellicht tot een catastrofe had kunnen leiden. Op een gegeven oogenblik werd! de trein tegenover de stichting „Oornelia" te Beesterzwaag plotseling met een schok tot stilstand gebracht De kinderen ble ven in de wagens ritten, maar vele ouders spoedden zich naar het voorste gedeelte om te zien, wat er aan de hand was. Het bleek dat die trein ln botsing was gekomen met een stilstaande personen- tram, die reeds vertrokken had moeten zijn. Gelukkig had de machinist de bot sing zien aankomen en tijdig kunnen remmen, zonder echter een schok geheel te kunnen voorkomen. Het duurde een half uur eer men den gederailleerden wagen van de rails had verwijderd en de feesttrein verder kon rijden. ZIJ WAS BEZIG KRUIDEN TE ZOEKEN. Maar de politie vond wat anders. In verband met een te Amsterdam Woensdag gedane aangifte van beroo- ving van 840, is een 40-jarige vrouw aangehouden, in den IJ-polder. Zij ver klaarde, in den polder kruiden te zoeken. Bij nader onderzoek bleek echter dat op de plaats, waar zij die kruiden zocht, een bedrag groot ƒ855 was verborgen. DE MOORD TE ZITDWOLDE. Levenslang geëlscht Gisterenmorgen stond voor de arrondisse* roerats-rechtbank te Assen terecht Roelof Rodenmond, verdachte in de moordzaak van Zridwolde, waarbij Dirk Wit het leven1 Met (Verdachte door den president onder vraagd, beweerde geen plan te hebben ge had het slachtoffer te dooden of te bestelen. I)e president wees verdachte echter op de veridaringen voor den rechter-commiasaris afgelegd, waarbij hij een volledige beken tenis had afgelegd!. Na een oogenbMk aarze len bekende verdachte daarop volledig het hem ten) laste gelegde. Wegens doodslag, gevolgd door een strafbaar feit, ni. het begraven van het Ujk, met het oogmerk het aan de nasporlngen van de politie te onttrekken, vorderde de officier van justitie levenslange gevange nisstraf. De verdediger bepleitte een psychiatrisch onderzoek. Buitenland. MIJNRAMP IN I}EN STAAT KENTUCKIE. Ben zeer groot aantal dooden. Uit Henderson, in den staat Kentuokie, wtxrdt gemeld, dat door ontploffing in «en kolenmijn 200 mijnwerkers in de mijn zijn opgesloten. Men vreest dat «r 76 dooden zijn. Waarschijnlijk veel minder dooden. Gisteren werd rit Kentucky geseind, dat het aantal mijnwerkers, dat den vo- rigen dag bij de ontploffing in de mijn van de West Kentucky Coal Oompany is omgekamen, nog niet bekend, imaar men vreest, dat het ten minste 16 zal bedragen. Een lijk is reeds geborgen. Er waren, zoo als reeds gemeld, 200 mijnwerkers aan het werk, toen het ongeluk gebeurde. Volgens de laatste berichten zijn er 9 dooden en 14 vermisten. In 1917 Is er in dezelfde mijn een ramp voorgevallen, die 67 dooden heeft ge- eischt EEN SCHIPBREUK. Twee dooden. De motorscheener Eleonora rit Dromt- heim is Woensdagavond aan de Zweed sdie kust gestrand en binnen vijf minu ten gezonken. De bezetting van zeven man dreef ver scheidene uren op eenig wrakhout op zee rond; daar verschillende voorbijvarende schepen hun noodseinen riet opmerkten. Twee man verdronken. Ten slotte heeft het Zweedsche sa Greta de overgebleve nen opgenomen. OPGESLOTEN TÜSSCHEN STROOMEN KOKENDE LAVA. Een vrouwelijk professor van de Sor- bonne te Parijs, die met prof. Malladra, den directeur van het observatorium op den Vesuviius, Dinsdag den krater van dien vulkaan bezocht om de uitwerkingen van de jongste uitbarsting na te gaan, heeft daarbij eenige angstige oogenbllk- ken beleefd. Een onverwachte stroom van gloeiende lava sloot haar plotseling op in een hoekje van den krater. Prof. Mala- dra riep haar toe stil te blijven staan en sprong van een hooger gelegen uitsteek sel naast haar. De lavastroom nam intus- schen toe en het eiland, waarop beiden zich bevonden, werd steeds kleiner. Toen de toestand kritiek begon te worden, hield de stroom gelukkig op en toen de lava af gekoeld was, konden zij ongedeerd den krater verlaten. EEN TRAGISCH LEVEN. In de centrale gevangenis te Gent heeft zich Woensdagnacht een gedetineerde door ophanging van het loven beroofd. De man had reeds vijf-en-dertig jaar in de gevangenis doorgebracht Hij was tot levenslange opsluiting veroordeeld, omdat rij zijn moeder had vermoord. PREDIKBEURTEN. Ne«L Herv. Gemeente. Nieuwe Kerk (Weststraat): 's Morgens 10 uur,-Ds. W. A. F. van Dijk. Westerkerk (Westplein). Geen dienst. Huisduinen: Geen dienst. Jnllanadorp: Geen dienst. t Evangelisatie (Palmstraat): 's Morgens 10 uur, Ds. J. de Pree. Geref. Kerk (Spoorstraat): 's Morgens 10 uur, Ds. H. Steen, 's Avonds 5.80 uur, Ds. A. K. Krabbe, te Mijdrecht. Hulpkerkdienst Gerei. Kerk. (Militair Tehuis, Kanaalweg). 's Morgens 10 uur, Ds. A. K. Krabbe, 's Avonds 5.80 uur, Ds. H. Steen. Chr. Geref. Kerk (Steengracht): v 's Morgens 10 uur en 's avonds 6 uur, Ds. G. Molenaar, van Oud-Beijerland. Oud Geref. Kerk (Hoogstraat): 's Morgens -10 uur en 's avonds 6.30 uur. Leesdienst. Lnthersche Kerk: 's Morgens 10 uur, Dr. J. E. B. Blasé. Doopsgezinde Kerk: Geen dienst. Leger des Heils (Spoorgracht 18). 's Morgens 7.30 uur, Bidstond, 10 uur Heiligingsdienst. 's Avonds 8 uur, Verlossingssamenkomst. 3.30 uur, Openluchtmeeting in de Prins Hendrik laan, bij het Station. Donderdag, Openbare Heilssamenkomst. JULIAN ADORP. Zendingsgebouw „Ster der Hope". 's Avonds 8 uur, Spreker de Heer P. Storm, H. d. S.,'Helder. EEN „AUTOBANDIET" ()P VRIJE VOETEN GESTELD. Naar Reuter rit Rdo de Janeiro meldt is de beruchte Fransche apache Dieu- donné, de auto-bandiet, die rit de straf kolonie op Oayenne was ontsnapt en die te Rio de Janeiro was herkend en ln hechtenis genomen* in vrijheid gesteld. MONTREUX GETEISTERD. De „Time 8*-oorrespondent te Genève meldt nadere bijzonderheden omtrent de verwoestingen aangericht in de omgeving van het meer van Genève door het nood weer, dat over West-Zwitserland heelt gewoed. Montreux werd hevig geteisterd door geweldige massa's water, die van de Ro ehes de Naye naar benenden stortten, al les meesleepende wat zich op hun weg bevond: steenen, boomen, modder, een paar huizen en dit alles kwam neer in de straten van Montreux, zoodat het verkeer ook op de spoorlijn geheel ge blokkeerd werd. Zoo reed een trein op een brug vast ln een geweldige hoeveelheid modder en meegesleepte voorwerpen; passagiers moesten met bootjes van Mon treux naar Villeneuve worden gebracht. De spoorlijn van Montreux naar Chfl- teau d'Oex werd ook verbroken, daar een brug werd meegesleurd. De schade alleen al in het distrikt van Montreux is enorm. Een noodweer ais dit is in de laatste 50 jaren in Zwitserland riet voorgekomen. DE MOORDENAAR DITTMER. Dittmer, de Berljjnsohe koopman, die enkele dagen geleden zijp vrouw met een scheermes heeft vermoord!, heeft zich Donderdag ter beschikking van de politie gesteld. Hij beweerde, dat rij op den avond .van den moord, zooals vaak, door zijn vrouw was aangevallen, waarqp rij uit zelfverdidlglng een scheermes greep. Na de woning te hebben verlaten, be zocht rij een paar kroegen en ging ver volgens naar het Grunewaid niét de ibe- doeling, daar zelfmoord te plegen. Hij vond hier echter den moed niet voor en heeft zich twee dagen lang in het boeoh schril gehouden. Dittmer is drie maal gehuwd geweest, de eerste «vrouw is gestorven, de tweede liet zich van hem scheiden en de derde is door hem omgebracht ERNSTIGE TROEBELEN IN BRITSCH-INDIE. Volgens een officieel communiqué, heb ben zich ernstige plaatselijke troebelen voorgedaan, te Bettia, ln de provincie Orissa. De aanleiding was dat een gods dienstige processie van de Hindoe's werd gemolesteerd. Er zijn 93 slachtoffers o.w. 118 dooden. De maritieme politie begaf zich met allen spoed naar de plaats van de onlusten. De orde is thans hersteld; er heerscht kalmte. DE EERSTE-RADIOTELEFONISGHE VERBINDING TUSSCHEN BERLIJN EN BUENOS-AIRES. Het eerste draadloos-telefonisch ge sprek heeft Woensdagavond om 8.2(1 plaats gehad tusschen Berlijn en Buenos- Aires over een afstand van 12000 KIM. In het Voxhaus spraken een aantal personen, om Feyerabend van het rijks- ministerie, graaf Aroo van Telefunken, Recardo van de Argentijnsche delegatie en vertegenwoordigers van de pers. Deze uitzending had plaats met behulp van een kortegoifzonder en was volgens ingeko men telegrafische mededeeling een vol komen suooea Aangezien Buenos-Aires zelf nog geen zender heeft, was knüsspreken niet mo gelijk. vandaar, dat telegrafisch geant woord werd. B (X In Hotel Bellevue wegens plaatsge brek te Huisduinen. Vertrokken Ingekomen Vertrokken: Binnenland. ZONDAG 7 AUG.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1927 | | pagina 9