Mis GEMENGD NIEUWS. mmm V> beid Ml stellen een bepaald besluit te nemen. De Vooraltter zegt, dat de heer de Zwart hieromtrent zoo Bpoedlg moge lijk antwoord zal krijgen. De heer Van Dam heeft btJ de be noemingen der commissies die voor een finantleele oommissie gemist, waarover Indertijd eens gesproken is. Nimmer is daarop door het thans afgetreden Colle ge geantwoord. De Raad voelde wel voor een dergelijke commissie bij de behande ling der begrooting. Zal in den volgenden Raad aanhangig worden gemaakt. De heer De N1]s merkt op, dat bij den aanvang der scholen aan de ouders kennisgegeven wordt daarvan, alsook voor welke school hun kinderen zijn in geschreven. Dat is ditmaal verzuimd, en spr. dringt er op aan, een volgend maal weder bericht te geven, aangezien thans vele ouders niet wisten waar zij hun kin deren ter school moesten zenden. De Voorzitter merkt op, dat de ouders steeds een kennisgeving krijgen. Van verschillende zijden wordt evenwel uit den Raad geïnterrumpeerd, dat dit ditmaal niet is geschied. Bij onderzoek blijkt, dat de ouders, wier kinderen ge plaatst zijn op de door henzelf aange- wens, hö ls In die dingen een oude rot, die1 plaatst,die zeer duidelijk den peddelenden vjto ONGFTTTK. DAT MFRTCW Y \Tï- weet waar Abraham de mosterd haalt. HU 0 inndcrenootden wo#wHinn kwam met een philippica tegen de Econo mische Commissie, die in de «Avondpost" een grootsche reclame had gemaakt en nu om de centen daarvoor aanklopte. De Bur gemeester nam de heele schuld op zich, zelde, dat dit door het Dagelijksch Bestuur was besloten en maar op de Eoon. Comm. was gebracht, en dat de reclame toch A.~»r werk had gedaan. Het eind was, dat de gei den moeten worden gevoteerd, ook voor de eierveiling, welker Instandhouding voorals nog eenige offers aan de gemeente kost. De vraag doet zich inderdaad voor, of de .Avondpost1" wel het blad bij uitstek was, om reclame voor onze stad te maken. De zaak komt bij de begrooting opnieuw ter tafel, maar het geld zal er toch moeten komen. auto-enden landgenoot den w»g wijzen en hem het aantal kilometers aangeven. DIG GOED AFLIEP. Ook geeft de Bond, in samenwerking Ken toeranto op nol op een honing. met de Automobielclub, nan, waar zich Op den Slangenberg, een gevaarlUk gevaarlijke hellingen, overwegen of boch- kronkelende holling van 1 op8t.usschen Een toeranto op hol op een helling. schier onleesbaar geworden richtingbord. Het was geplaatst aanj de helling nabU de Langestraat en bedoelde te waar schuwen voor dit uiterst gevaarlijke punt. Het is sinds eenigen tijd verdwenen en, naar wU meenen, niet vervangen. Wat nu evenwel op het Koningsplein geplaatst is, is een van de groote borden, zooals die aan de hoofdwegen alom in den lande geplaatst zUn. Men vindt er de richtingen Callantsoog, Huisduinen, Texel en Alk- «et voorstel tot grondverboop aan Gebr. maar op aangegeven met aanduiding van Smit was den heer De Zwart aanleiding tot l het aantal kilometers. ten bevinden. i Glossop en Sheffleld, is Maandag oen Tot nu toe ontdekten we in Helder merkwaardig auto-ongeluk geschied. Een slechts één buitengewoon verweerd en i auto met deelnemers aan een muziek- vraagde scholen, geen kennisgeving heb ben gehad. De heer De Nfls wUst voorts op een breedvoerig betoog ten oi^ichte van de gevoerde grondpolitiek. De heer Biersteker zeide reeds, dat dit betoog met het onder werp niets te maken had, maar het was den heer De Zwart, naar hU zeide, uitsluitend te doen om in dezen zijn standpunt Wan te geven, namelijk, dat de gevoerde grond politiek van geven en nemen, niet goed was. Hier kwam weer de theoreticus De Zwart om den hoek kijken. Want men toonde hem aan, dat alleen deze politiek van geven en nemen de gemeente van haar grond afhelpt; als men te star vasthoudt aan de prijzen, De heer Biersteker vraagt of van verkoop betoogen. Dat is evenwel ook het t uilege er voortaan rekening mee niet zoo eenvoudig. Overigens werd de wil houden en niet in het allerdrukste wenschelUkheid uitgesproken, dat op dit De plaatsing ervan was Woensdag middag een evenement. Een voorbUgan- ger noemde het de tweede groote ge- i met beurtenis in ons stedelUk leven. De eerste namelyk de wethoudersbenoeming. was Een aantal jongens had het natuurlUk het eerst ontdekt hoe kan dit anders? stond er bewonderend naar te gapen. Blykbaar wilden zy controleeren of het bord niet achterste voren was geplaatst, hetgeen niet veel minder dan een ramp zou zyn. In plaats van te Callantsoog kwam je dan op Texel terecht, of moge- lyk in het Marsdiep, en vice versa. Maar men de plaatsing was goed, de lappen papier van de emballage zaten er nog aan, de aarde moest nog worden vastge- stampt, zoo kersversch was alles. We zUn op weg naar <Je groote stad, dat is zeker. A1b het gemeentebestuur er feest reed die helling af toen de chauffeur ontdekte, dat zUn remmen niet goed werkten. De auto vloog met een vervaar- lijkc vaart de helling af. Rechts was, een meter of 60 in de diepte de rivier, links een steile glooiing. Met groote tegen woordigheid van geest hield de chauf feur de wagen in het spoor; door langs de glooiing te rijden trachtte hU de auto te remmen, Dit lukte niet, en toen hU weer midden op den weg stuurde nam de snelheid weer toe. BU een bocht reed de chauffeur toen recht tegen de steile glooiing op, de voorwielen cirkelden door de lucht en de wagen sloeg achterover, 23 passagiers en den chauffeur er onder. Een van de passagiers was er even te voren uitgesprongen en lag ge wond op den weg Een toevallig voorbij gaande eerste hulpafdeeling haalde da- tlelyk hulp te Glossop. Toen deze arri veerde waren de meeste inzittenden reeds onder de auto uitgekropen. Slechts twee hunner en de man, die op den weg ge sprongen was, moesten naar een zieken huis vervoerd worden. De overigen kwa er met den schrik en lichte kwet suren af. HET ONGELUK BIJ CHAMONIX. Bijna een nlenwe ramp, Mag'men de Progrès de Lyon gelooven, s7teo7n7en wei ^erhan7en"wÜ7e^!t7rre™Tn dat goTsSatvoo; deVn- <*"8 toe over kon gaan het Konings- dan heeft het weinig gescheeld of Zater waardoor het verkeer slechts langs één vraire der firma Minnehoo en Walboom Pleln> ook eens waflrlökKoningsplein tedag zou er op den tandrad-spoorweg een enkelen weg kan geleid worden, Daarna wordt de vergadering ge- aioten. BA ADSOVERZICHT. SC luuTL? hX s* Ttni 'Tul h<"""'D 'er'oren- Meer dan 80 bezoekers waren er Dinsdag avond op de publieke tribune, een record aantal, dat wjj ons niet herinneren ooit te hebben meegemaakt. De nieuwe raadzaal geeft trouwens gelegenheid tot herbergen van meerdere bezoekers, zoodat misschien ln de toekomst de raadszittingen nog druk ker zullen worden bezocht. Deze ongekende belangstelling was na tuurlUk te danken aan het feit, dat de Raad ln zUn nieuwe samenstelling, voor het eerst optrad. De ruim 80 menschen hebben waar voor hun geld gehad, want tot bUna midder nacht duurden de discussies en al aanstonds kwam men een en andermaal tegen elkan-l der in het geweer. Oude bekende gezichten zagen wU na tuurlUk in meerderheid, maar vele ervan hadden van plaats verwisseld. De heer Bor- kert, tot nu toe 's heeren Van Os" visA-vis, is thans zUn naaste buur geworden, en daar men goede buren moet blijven, zuilen wel licht deze beide heeren elkander in de toe komst minder ln de haren zitten. De heer worden, en wij vreezem, dat dit een hersen schim zal blUven. De heer Schoeffelenber- ger vond het begrootelijk voor de woningen van de heeren (Mlnneboo en Walboom een heel stuk straat te moeten aanleggen. De wethouder hoopte evenwel op verdere be bouwing. Is dit blok vol, dan zal voorloopig voor dit gedeelte geen vergunning meer worden gegeven, maar moet eerst het ter rein verder op, voorbij de Laan, bebouwd worden. De heer Van Os klaagde er over, dat deze perceelen te diep rijn. Intusechen, laat ons blij zUn, dat er, on danks het feit, dat onze bevolking zoo goed als niet toeneemt, nog zoo'n bouwlust be staat; onze stad is er de laatste Jaren aan merkelijk van opgeknapt. En de Raad zag dit ook wel ln door alle aanvragen toe te staan. 'Met een en ander was een groot deel van den avond heengegaan. Van de nieuwe leden hadden zich vooral de heer De Boer, die blUkbaar woordvoerder zijner fractie Is geworden, en De Zwart geducht geweerd: voorpostengevechten ter verkenning van ,ag was, volgens het jLyonsche blad, de trein van 4 u. 86 de afdaling begonnen, toen bU Planard door een een stap verder. Er zUn er op de bulten-1 plotselingen schok de tandraderen niet wegen desUjds eenige geplaatst. Van die onooglUke schutting op het Koningsplein praten we maar niet, dat is privaat bezit en daaraan valt niets te veranderen. Men zou die kunnen versieren met aardige voorstellingen, en dat ware althans iets gewonnen. WaarUjk, we zUn op den goeden weg en onze meer tot een oord van meer pakten. De trein schoot plotseling met dolle vaart omlaag, terwUl de reizi gers, die de twee wagens vulden van de beide gezellen van Rodeeco deelnamen. De drie helden hebbén don vlieger lee- Ujk toegetakeld, want hU la naar zijn huls gebracht met een gebroken pink, zUn rechter arm uit het lid, een ergen klap op zUn oog en voel kleine kwtsuren. Givon heeft een aanklacht legen zUn aan randers ingediend, die te Bourgot ln hechtenis zijn genomen. EEN WAAR8CHUWING VOOR AUTOMOBILISTEN. In den parochie-raad van Weeley (Es- sex) is Dinsdag geklaagd over het harde rijden van auto's door het dorp. Een der leden stelde voor een hord op te richten met het opschrift: „RUd lang zaam en zie de schoonheden van het dorp of rijd hard en zie ons cachot". DE SCHIETPARTIJ IN HET SOWJET- GEZANT8CHAP TE WARSCHAU. Een andere lezing van het geval. BU de schouwing van het lUk van den Jongeman, die Vrijdag j.1. op het Sowjet gezantschap te Warschau is neergescho ten, loopen de verklaringen van de perso nen, die getuige van het drama waren, uiteen. Trajkowitsj, zooals het slacht offer heette, zou volgens sommigen dbor personeel van het gezantschap zUn aan gevallen en gedood. Het eerste schot op Trajkowitsj zou in tegenwoordigheid van verschillende andere bezoekers door een bediende zUn gelost. Trajkowitsj, die ge wond was, werd daarop in de gang ge sleurd, waar een knecht van het gezant schap hem met vier revolverschoten doodde. Aanvankelijk werd gemeld dat Trajko witsj een beambte van het gezantschap met een messteek aan het gelaat zou heb ben gewond. Getuigen hebben nu verze kerd, dat deze beambte zichzelf de won den heeft toegebracht en het mes vervol gens op den grond had geworpen. De re volver, die naast Trajkowitsj op den vloer lag behoorde eveneens toe aan een be ambte van het gezantschap. Daar de beambten geen dlplomatleken pas bezitten en bovendien Poolsche angst gilden. Langer dan enkele seconden, r^f IÜÜÜ.V™ een afstand van vUftlg, zestig meter, duurde dit echter niet. De remmer kon nog juist IntUds de remmen vastzetten, maar een oogenblik van aarzelen zou een kelUkheid. stad ontwikkelt zich meer en1 katastrofe, als die van 26 Augustus, hebben een oord van loutere aantrek-veroorzaakt. De honderd-en-vUftig reizi gers, die in de trein zaten, zUn allen uitgestapt, er de voorkeur aan gevend te voet naar Chamonix af te dalen. Buitenland. DE WRAAK VAN EEN ECHTGENOOT. Zijn vrouw gemillimeterd. advocaat te Piacenza, (zoo meldt bericht), wiens vrouw bet haar Een AUTOBUS OP EEN TRAM GEREDEN, een V. - g Een onaangenaam incident was de inter- P°fgde (Ue,^et ®aarde 01 pellatle van den heer Smits betreffende de luisterde. Niet minder dan per- Schoeffelenberger is thans de buurman g«-£,n0eming van den machinist aan de Wa- werden bU deze botsing rwaar ge- worden van den heer Van Loo, of juister:terleiding de heer Van Loo van den heer Schoeffelen- ,Hier schijnt, mag men de uiteenzettingen berger en de heeren De Zwart en Woud vaQ jj©er wiooven, een onrechtvaar- munen als uiterste vleugels aan het uiterste digheld ten opzichte van den heer Snel te einde der raadszaal plaats. De heeren Van zjjn geschied, die blUkbaar door vroegere u«t t:iar:- l**-' ijs en Mevr. Dekker zitten toezeggingen voor de functie van opvolger knusjes bUeen. des heeren Folmer, in aanmerking zou moe- 'Mert de plechtige bePediging g.ng een jen fcomen. Thans is, op advies van den twintigtal minuten heen, een snelreke-directeur, iemand van buiten de gemeente naar rekende uit één eed per minuut. De j^noemd. Het spreekt vanzelf, dat wU, die heer De Boer legde plechtig den eed af, hiervan de Mjzonderheden niet kennen^ ons Mevr. Dekker hst het by een be^fte. Daar- van commentaar onthouden, entegen zwoer weer de heer Woud ernstig verwijzen echter hiervoor even- en zwaar de belangen der gemeente, enz. ajg trouwens voor de overige uitvoerige Toen kregen we de gebrmke.ijke wel- (ügcusgies naar ons raadsverslag. Ten- komstspeech van den burgemeester. Deze wond, hei droeg 29. AUTO IN VOORBIJGANGERS GEBEDEN. Te Annaberg WJ Chemnitz Is Dinsdag een vrachtauto, doordat de rem niet werkte, in een groep voorbUgangere ge reden. Twee personen werden gedood, 8 gewond, twee hunner zelf zeer ernstig. NIEUWE AARDBEVING IN ARMENIE Te Namangan in Armenié dat onlangs zoo zwaar door een aardbeving is geteis terd, zijn de laatste dagen weer lichte be- Poolsche autoriteiten de uitlevering van de betreffende beambten zal verlangen. Dit is noodzakelijk, daar het drama zich ln de gang van heé gebouw van het ge zantschap heeft afgespeeld. CORRUPTIE DOOR EEN GENERAAL. De Poolsche generaal Zymierskl is we gens misbruik van vertrouwen en ver duisteringen Dinsdag door de rechtbank te Warschau tot 6 Jaar gevangenisstraf en verwijdering uit het leger veroordeeld. DE JSIAMEESCHE" TWEELINGEN GESTORVEN. De „Siameesche" tweelingen Mary en Ann Churoh die Jn een Londensch zie kenhuis waren opgenomen zUn gisteren ochtend om half zeven op hetzelfde oogenblik plotseling gestorven. ZU had den vier dagen geleefd. OVERREDEN. Een trein uit Münster is Dinsdagmor gen dicht bU het station Hamm op een groep wegwerkers gereden, die door den mist den trein niet hadden zien aanko men. Een man werd gedood, twee zwaar en vUf licht gewond. - slotte kwam de heer De Zwart nog met een - wees er op, dat hij altijd goed met de raads-<jri«tal vragen betreffende eene betere ver-1 vgevoeld, aardoor opnieuw - tal leden had kunnen opschieten en van den binding met Huisduinen, waaromtrent wel van huizen ingestort zijn. De bevolking dracht het haar van zUn vrouw totaal af te knippen, zoodat zU er als een mis dadigster uit zag. De vrouw viel flauw toen zU na de behandeling in den spiegel keek. In Piacenza heerscht nu, volgens het bericht, groote opgewondenheid tegen het gedrag van den man. Deze verklaarde, i dat zUn echtgenoote maar een pruik moest dragen,totdat het haar weer is aangegroeid. DROOGTE IN DE OEKRAÏNE. CIJFERS OVER HET AUTOBUS- In de Oekraine heerscht reeds geduren- V urVOER TE LONDEN de een maand groote droogte .De thermo- ï/n meter is gestegen tot 48 gr. Celcius. De Per dag 4 miljoen kaartjes, landbouw werkzaamheden eh speciaal de In het jaarverslag van de London Ge- uitzaai van 't nieuwe graan wordendoor □eral Omnibus Cy. komen enkele aardige i de droogte ernstig vertraagd, vergefljkende cijfers voor die eenig be- nieuwen raad hetzelfde hoopte. Het plechtig oogenblik der wethouders benoeming was toen aangebroken. Daar de heer Grunwald wegens riekte afwezig was, en dus niet beëedigd kon worden, viel hU automatisch buiten de benoeming tot wet houder. De wet ia onverbiddelijk en ver biedt een raadslid, dat den eed niet heeft afgelegd, benoembaar te verklaren. Zoo stond de heer Grunwald buiten de wethou derskwestie en werd hU ook in geen enkele raadscommissie benoemd. Maar de benoe ming reit, waarbU in zijn plaats de heer Bok met de stemmen van de rechtsche leden en die van Gemeentebelang werd be noemd, terwijl de heer De Boer, door de vrijzinnigen en sociaal-democraten naar voren gebracht, tengevolge van de onthou ding der Schoelfelenbergiaansche fractie in de minderheid bleet, gaf wel even een schok spoedig prae-advie8 zal komen. Zoo was deze eerste vergadering een voorloopig treffen van vijandelijke mach ten, dat straks zal culmlneeren in de be- grootingsdebatten, waar tevens over de wet houdersbenoeming bU veixassing wel een hartig woordje zal worden gesproken. LANGS DEN WEG. De Handwijzer. Blakerend lag in de warme September- zon ons grootsteedsche Koningsplein. Het is het centrum van ons verkeer, de hart ader der groeiende stad, en op de drukke uren van den dag van een waarlyk ver- bUsterende verkeersdrukte. Want uit alle van verrassing. Het was precies de verras- richtingen komen de auto'% vrachtwagens, 81tob Breda, u weet wel, in een. turf- fietsen, kinderwagens en wandelaars; in schip. Sommige raadsleden waren er stil de morgenuren ryden de vrachtauto's van. De heer Bok zelf bleef waardig, kalm, eQ vervoeren hun waren naar alle deelen ernstig en nam reeds aanstonds plaats op der 8tadi om twaalf uur loopt de werf het gestoelte der eere. af en iB het gedurende eenige minuten Elders ln dit nummer hebben wU eenige voor den eenzamen wandelaar weinig nadere beschouwingen aan de wethouders- minder dan levensgevaarlUk hier te loopen, benoeming gewtjd. kampeert in de open lucht. EEN ONTROUW KASSIER. En ook een ontrouw minister? Een kassien van het Servische mini sterie van binn/enlandsche zaken is Maan dagavond in hechtenis genomen. HU wordt er van beklaagd zich 1.646.000 di nar uit de kas van het departement te hebben toegeëigend. De kassier heeft reedis een bekentenis afgelegd, maar er aan toegevoegd, dat hU de onregelmatig heden gepleegd heeft op hevel' van Maxi- mowitsj, den gewezen minister van bin- nenlandsche zaken, dien hU ook het geld ter beschikking heeft gesteld. De kassier toonde den rechter van instructie een foto grip geven van den omvang van het be drijf- Er zUn 202 busroutes, die dagelyks gemiddeld 6 maal heen en weer door iederen wagen worden afgelegd. Er wor den per jaar 1600 miljoen kaartjes uit gegeven, die door 900 meisjes in het central bureau te Chiswick vervaardigd worden. Deze meisjes doen niets anders. Het gewicht van de kaartjes is 725 ton. Per dag worden 4'/i miljoen kaartjes ge knipt, die een lengte vertegenwoordigen van 325 K.M. Door 10 lasiauto's worden zU dagelyks over de 47 depóts verdeeld en de auto's moeten alle dagen voor dit bUwerk een afstand van 800 KM. afleg gen. Iederen avond worden te Chiswick de bussen van 9000 conducteurs afge dragen, geteld en geregistreerd, en per week worden 60.000 bussen op die wijze behandeld. Per dag worden meer dan Na een aantal benoemingen, mede krach tens wettelijk voorschrift dezen eersten September-Dinsdag noodig, waren we aan de vrU korte agenda genaderd, welker dls- cussiën evenwel zouden uitdijen tot een ontkenden omvang. En al dadelijk waagde «eh de heer Woud op het slappe koord der gemeente1 'jke politiek, door, politiekloos, te Ageren toestemming te gevem om1 eenige gedeelten van straten (doorgangen van ge projecteerde, maar niet gemaakte straten) 'e verharden. Zuinigheidshalve wildeni B. en, W. deze met sintels verharden, hoewel natuurlUk een bestrating de meest voor de hand liggende wijze ware geweest. De hee ren Woud en de zijnen wilden) den boel maar zoo laten en er gras over latem groeien; de Raad liet er evenwel geen gras ever {^roeien en stemde in de uitgave voor de besinteling toe. Zoodat dit eerste optreden van den heer Woud op een échec uitliep. Never mind! daarom niet getreurd 1 De heer De Zwart liet zich in deze eerste raadszitting ook geenszins onbetuigd. Trou- en in de namiddaguren zyn het, by mooi weer althans, de kinderwagens met en zonder schreeuwende zuigelingen, die het verkeer beheerschen. Is het wonder, dat het gemeentebestuur trachtte in dezen verkeerschaos orde te scheppen en daartoe op het midden van het plein met een afwijkende steensoort verkeersstrepen heeft aangebracht En het is wel aardig te zien, hoe velen medewerken en deze richtingaangevers gebruiken, hoe zU zorgvuldig rechts ervan hun auto of rijwiel sturen of ook wel stilletjes, als het toch geen kwaad kan, smokkelen en den kortsten weg linea recta inslaan met negeering van de sier- ljjke bochten, die voorgeschreven worden. Maar men is verder gegaan. Eigenhjk is dat niet het werk van het gemeente bestuur, maar veeleer van onzen Uverigen landefljken wielrUderebond. Deze bond heeft ontzaglijk veel voor het toerisme in ons land gedaan; hU heeft op alle wegen uitstekende richtingborden ge- ^5^™ een miljoen penny-stukken ontvangen, van de betrokken instructie van den nri- dje aue hoopjes van 12 geteld moeten nister. Al geruimen tyd liep in politieke kringen te Belgrado het gerucht dat Maximowitsj belangrijke bedragen uit de geheime fondsen van zijn departement aan vrienden en bekenden zou hebben voorgeschoten of geleend. EEN WEKKER VOOR MARCONISTEN. Op een tentoonstelling die deze week in Olympia te Londen geopend wordt, zal een nieuwe uitvinding op draadloos ge bied te zien zUn. Volgens de voorschriften van het ministerie van koophandel, moet elk schip boven een zekere tonnemaat een draadlooze inrichting hebben. Maar alleen groote schbpen kunnen meer dan een marconist bekostigen, die niet aldoor, dag en nacht, op zUn post kan zUn. Als hij slaapt of ontspanning neemt, is het schip van draadloos standpunt, „doof" (blind zegt men in het Engelsch) en kan het niet antwoorden op noodseinen. De nieuwe uitvinding is een automat! Bche wekker, die gevoelig is voor nood seinen van andere schepen. BU het opvan gen van zulke seinen gaat er een bei, die de wacht duidelUk kan hooren en de mar conist (Sparks, d.L „vonken" wordt hU aan boord genoemd) kan dan dadefljk ge wekt worden. Een Engelsch blad merkt op dat Spnrks de eenige zal zUn, die niet veel met de uit vinding op heeft BRAND OP EEN PLFJZIERBOOT. 3 dooden. BU het havendam van Oban (Argylls- hire), in Schotland, is een pleizierboot, die daar voor anker lag, door brand verwoest De kapitein en twee leden van de beman ning werden door de vlammen omringd en zUn omgekomen. WEER EEN AARDBEVING IN JAPAN. V Ditmaal, naar het schijnt, zon der noodlottige gevolgen. Tokio, 7 Sept Een krachtige aardbe ving, die verscheidene minuten aanhield, is vanavond om half acht gevoeld in een groot gedeelte van Centraal Japan. Tot dusver wordt nog geen gewag gemaakt van persoonlyke of stoffelijke schade. worden. MUSSOLINT BEBOET. Een politieagent te Milaan, die daar een auto aanhield omdat deze met te groote snelheid reed, ontdekte, volgens een V. D. bericht, plotseling, dat de in zittende Mussolini was. De Duce bood zUn verontschuldigingen aan en zeide de boete onmiddellyk te zullen betalen. Hy lachte hartelyk bij de gedachte dat er tenminste een persoon in Italië was, die hem niet dadelijk herkende. EEN LAFFE AANSLAG. Givon die nog altijd met Oorhut op TOieeau bleu dé vlucht over den Atlan- tisohen Oceaan wil dóen zU zijn on langs zooals men zich zal herinneren we gens mist teruggekeerd Is gisteren het slachtoffer van een iaffen aanslag ge worden. Givon reed met zUn auto van het vlieg veld van Bourget naar zUn huls te Dran- cy. Onderweg, juist op een punt, waar hij langzaam moest rijden, kwam hU een anderen wagen tegen, waarin de twee broers Rodeeco, Italiaansche metselaar» en een derde man zaten. De oudste Ro- desoo sprong uit zUn auto, schold Givon uit en sloeg hem in het gezicht, waarop er tusschen beide mannen een stevige vechtpartij ontstond, waaraan weldra ook ANNA-PAULOWNA. Voor de vacante betrekking van dood graver der algemeene begraafplaats in deze gemeehte hebben zich niet minder dan 79 sollicitanten aangemeld. Burgerlijke stand van Anna Paulowna. GEBORENHendrik, z. v. J. Stammes en A. KreUger; Johannes. Petrus, z. v. J, P. de Goede en A. A. Timmer. OVERLEDEN: Margaretha Maria van Diepen, 26 jaren. Politie van Anna Paulowna. Verloren: een koffer, inhoudende voet- balbenoodigdheden, een gouden sierspeld en een portemoimaie, inhoudende eenlg geld. WIERINGEN. Openstelling telefoonkantoor. Naar wU vernemen wordt de openstel- lingstUd van het RUkstelefoonkantoor te Hippolytushoef met een half uur ver lengd en zal die op werkdagen zUn als volgt van des v.m. 8 tot 11 uur, en des nan. van 24.30 uur en van 67.30 ttur. de^onjuiste daVerinVtor ngondaTn" *2^ Augustus, terwijl wU haar pas den SOsten j m TJZ kregen. Dit blijkt een fout te zUn> |*T,en- De, heei! Schoeffelenberger kwam 'hij deze gelegenheid wederom de urgentie paar richtingwUzers plaatste want de Wielrijdersbond laat het voorloopig bU dit eene bord dan waren we alweer j ,TAr,lo..ir,t A i mflAT nu kt. atv Ha troin onhnnt nlntcalinrv uvu nvg o SSrS1"b# bettagrooU^ "üs f -»•% iTAvvInn TTQn Hnn hnni> Var*. T aa /vf liilatnr» I WOTRT hut. ttflUtfil llCll0WOHOL6I1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1927 | | pagina 7