KANNEWASSER DE INHUIK DWAAS. IS ALTIJD GOEDKOOPER •jat Eerste Blad. BENAUWDHEID Luchtvaart. ÖWftB S - T'SS? SlA w bronnen DRAGON" ABDU5IR00P 66ste JAARGANG Vgrarhljnt Dlfflifag., PomluHi^. m Zaterdagmiddag 4M nor Womad,s u BUITENLAND. ENGELAND. EEN ALGEMEENE AMNESTIE VOOR POLITIEKE GEVANGENEN IN ENGELSCH-INDïiJ VERWACHT. Naar uit Oatoutta au de Daily Tel©, graph wordt gemeld, berusten de geruch ten, volgens welke de Britsch-Inddache rsgeering binnenkort een algemeene am nestie voor politik© gevangenen cal af kondigen, op goeden grond DWITSOHLAND. EEN JAAR PROCES-BARMAT. Prettige statistiek voor de belasting betalers. Maandag was het een Jaar geleden, dat het proces-Berm at in openbare cittlng kwam, na twee jaar instructie en neven- prooessen. De rechtbank heeft 167 dagen aan de behandeling besteed1; de acten be slaan 70 folio banden en ruim duizend losse stukken, die tezamen 2800 gedrukte bladzijden omvatten. De aanklacht omvat bladzijd 648 bladzijden en er zijn 69 rapporten deskundigen van zwaar betaalde deskundigen inge leverd. De kosten, die geheel voor reke ning van den staat komen, bedragen tot nu toe tussohen de 280 en 260 duizend mark. Ingezonden Mededeelfag. RUSLAND. DE WERKDAG IN RUSLAND. De betrokken regeeringscommissie heeft besloten van 15 dezer af een werkdag van zeven en een kwart uur in te voeren in de groote textielbedrijven, waar in drie ploegen gewerkt zal worden. Daardoor zuilen 17000 arbeiders meer aan bet werk gesteld worden. SPIONNAGE-PROCESSEN IN RUSLAND. Naar uit St. Petersburg gemeld wordt, heeft de krijgsraad aldaar In een proces tegen 16 Finnen, die beschuldigd waren van spionnage, drie verdachten ter dood veroordeeld. Van twee van hen zal in gevolge de amnestie van November de straf worden veranderd in tien jaar dwangarbeid. De derde veroordeelde zal naar alle waarschijnlijkheid terechtge steld worden. DENEMARKEN. SNELLE TOENEMING VAN DE LUCHTVAART. In 1927 is de luchtvaarthaven te Ko penhagen heel wat drukker geweest dan in het jaar te voren. Er kwamen 8100 vliegtuigen aan tegen 2064 in 1920 en het aantal vervoerde passagiers bedroeg 9181 tegen 7782 in *28 en 6082 in '26. ITALIË. Het Fransche antwoord is in dien na middag overhandigd. Van officieel© zijde werd opgemerkt, dat de invoering van het begrip „aanvalsoorlog*" de mogeljjkneid opent tot een edndteloos debat over de be slissing wie in een bepaald conflict aan valler zou zijn. Men wees er op, dat het Amerikaansahe antwoord! ongunstig zal zijn. DE OPSTANDIGE SCHOUT BIJ NACHT SBhout bij nacht Magruder, de onlaijgs uit zijn post ontzette commandant van het district Philadelphia, die zich de onge nade van zijn superieuren op den hals heeft gehaald door het departement van marine van verspilling te beschuldigen, heeft in de marlneoammissle van het Hu'ia van Afgevaardigden verklaard, dat de marinewerf te New York moet worden opgedoekt, daar zij geenerlei militaire waarde bezit en een gevaar vormt voor de koopvaardij. VOOR EEN AMERIKAAN8CHE KOOPVAARDIJVLOOT. Een Initiatief-ontwerp fa dien Senaat De commissie voor den handel uit den Senaat heeft zich vereenlgd niet het wets ontwerp, dat door den repubiikelnschen Jones uit Washington is ingediend, om te komen tot stichting van een koop vaardijvloot, die onder regeeringstoe- zloht door middel vani den bestaanden Shipping Board in het leven zal worden gehouden. Een juist oljfer is niet ge noemd, maar men meent te weten, dat het ontwerp-Jones de kosten raamt op 200 miljoen dollar. CHINA DE REGEERING TE PEKING EN TROEPEN VAN SJANSL Onderhandelingen fa het zicht Naar uit Peking gemeld wordt, publi ceert de Noord-CMneescihe regeering een verklaring waarin wordt medegedeeld dat binnenkort onderhandelingen zullen plaats hebben tussohen de leiders van het Noordelijke leger en die van de troe pen der provincie Sjansi. DE IMMIGRATIE IN HONGKONG. Het Inwonertal nam in 1927 toe met 80.000. Naar Reuter uit Hongkong meldt wa ren er van begin Februari 1927 tot begin December volgens de officleele opgave 70.000 immigranten In Hongkong aange komen. Daar kwamen in verband met den rooden opstand ln Kanton, in December nog 80.000 vluchtelingen bij. Houdt men rekening met degenen, die weer uit Hongkong waren vertrokken, dan heeft de bevolking van Hongkong zloh in tien maanden tjjds met 8Q.OOQ zielen uitge breid. EEN NIEUWE OCEAANVLIEGSTER. Uit San Diego in Callforndê wordt aan de New York Herald gemeld, dat me vrouw Bvelyn Rosencrantz van plan Is om van Holy City in Oalifornië vla New York naar Rome te vliegen. De tocht zou in het begin van April plaats hebben met een vliegtuig, dat gelijk zal zijn aan Jndhergh'B Spirit of St. Louis en tot den >ouw waarvan reeds opdracht gegeven is. Het vliegtuig moet binnen 60 di afgeleverd worden FRANKRIJK. HET ANTWOORD VAN BRIAND OP KELLOGG'S VOORSTEL. Brland zegt in zijn antwoord aan Kellogg, dat de door dezen voorgestelde procedure wel van aard is om de Fransche regeering te bevredigen en dat er een ▼oordeel ln zou zijn gelegen reeds thans het karakter daarvan door de onderteeke- ning van Frankrijk en de V. S. te bevesti gen. De Fransohe regeering is bereid zich aan te sluiten bij de Vereenlgde Staten om aan alle naties het sluiten van een overeenkomst voor te stellen, die reeds thans geteekend zou kunnen worden door Frankrijk en de V. S. en bepaalt, dat de onderteekenaars van aanvalsoorlog afzien en vreedzame middelen zullen gebruiken ▼oor de regeling van welk oonflict ook, dat er zou kunnen ontstaan. De oontraotanten zouden zich verbinden hiervan kennis te geven aan alle staten en hen uit te noodi- gen zldh aan te sluiten. De Fransche re geering is overtuigd, dat zulk een voor stel dankbaar door de geheele wereld zou worden ontvangen en de pogingen der re- iring met succes zullen worden be- EEN KANAAL VAN MILAAN NAAR DE PO. De Hooge Raad van Openbare Werken heeft het plan goedgekeurd voor den aanleg van een scheepvaartkanaal van Mflaan naar de Po, dat 00 KM. lang zou moeten worden. De kosten, met inbegrip ran het graven van een haven te Milaan, worden op 260 miljoen lire geschat. VEREEN IGDE STATEN. MIDDEN-AMERIKA. Ingezonden Mededeelfag. De Aller Beste Kousen Breien Wij. VERBETERING VAN HET VAAR WATER TU8SCHEN CANADA EN DE VEREENIGDE STATEN. Een plan van 100 minioen tot 400 mlllloen dollar. De Oanadeesche adviaeerendb raad beveelt, in verband met het gemeenschap pelijke Oanadeesch-Amerikaansohe plan om een vaargeul tussohen de grooto Me ren en Montreal voor zeeschepen te maken en de kracht van dén St Laiurens te explolteeren. aan de regeering aan dit plan in beginsel goed te keuren, maar met een vaargeul van 9 M. tnplaats van 10 M. De raad acht het ontwerp om oeoo- nomlsohe gronden aanbevelenswaardig. De kosten ervan worden geraamd op tussohen de driehonderd mUlioen en vier honderd milllloen dollars. DE FRAN8ÜH-AMERIKAAN8CHE GEDACHTENWISSELING. Het Fransohe voorstel, dat Kellogg's anti-oorlogsd oel ar atd© amendeert door hej van toepassing te verklaren op een aan- vailaoorlog werpt een schaduw op de kan sen, dat het pact spoedig door Frankrijk en de Ver. Staten geteekend zal worden. mij Oi doos 4°Roi*er wierp haar een snellen dankba ren blik toe, en keerde zich naar Beth toe. _MUn meester heeft graag dat men zijn sin doet", fluisterde hij, ,.hU wil muziek, en muziek zal hij hebben, zoo niet van jou, dan van mij, want bij «al mij bsv^n naar de plano toe te gaan en lk *?n fanniet anders dan gehoorzamen. Wil jij spelen, „Je bent een patent meisje hij toen hij naast haar ging «taan, le een man was, sou M ln vertrouwen tegen Je seggen: Heb maling aan Olaude R„Jti bent altijd een verstandiger hulp- p «11 DE TROEBELEN IN NICARAGUA. De Amerikaansche marine-vliegtuigen, die Zaterdagmiddag uit Quilali terug keerden met gewonde Ainerikaanache mariniers aan boord uit den strijd met de opstandelingentroepen onder generaal Sandino, zijn door die troepen beschoten, doch niet geraakt. Wel moesten de vlieg tuigen zeer hoog vliegen om veilig te wezen. De vliegtuigen met de gewonden zijn ongedeerd te Managua aangekomen. AFGHANISTANS VORSTENPAAR TE ROME. Vliegongeluk te Rome. Twee vliegongelukken van de militaire estafette zijn Zondagmiddag kort voor de aankomst van den koning van Afghanis tan, terwijl zij boven Rome cirkelden, met elkaar ln botsing gekomen. Belde toestel len stortten neer; een der piloten was op slag dood, terwijl de ander zwaar werd gewond. Ingezonden Mededeelfag. vindt-ie bovendreven. DRAGON-5ix zou ik nier Kunnen leven. Maar zonder m'n pypje JDRAGOJHhag, ICtl.PU DCNI ajjdbpu/h ma iiiim :itten. als ik blaat.i^geitoh^ prettig Bl. ia dat doet, Roger. Waarom zou jij weggaan?" „Toe, moeder. Ik zal veel meer op mijn gemak sijn an", hij glimlachte flauwtjes, „ngnfcaae Barton ook". „JIJ moet doen wat ln het belang is van Jouw gemak, mijn jongen, en je niet aan storen". Jngelukkiger dan zij in langen tijd was geweest, gaf mevrouw Lane hem toestem ming om heen te gaan en gaf daarna Claude een wenk, om naast haar te ko men. HU kwam dadelijk en nam den stoel waarvan zUn bediende pas was opgestaaq, maar zijn scherpe blik volgde Ellsson's recht opgerichte gestalte, terwijl deze een heenkomen zocht. „Neem ntij niet kwalijk, mevrouw Lane," zelde hij kortaf, „lk moet Ellison even spreken, voor hij zloh terugtrekt," Zonder een antwoord af te waohten, liep hij haas tig de kamer door en sprak zijn bediende kort aan. De aandachtig toelüjkende vrouw zag haar meest geliefden gast een vuur- roode kleur krijgen, en vroeg zloh boos af wat Barton zelde tegen den man die daar zoo trotsch, en tooh eerbiedig voor hem stond. Wat hU zelde, was voor hemzelf een verrassing. J „Je hebt mij van één ding overtuigd, dat lk vroeger als een grap van je beschouwd had, Je bent Inderdaad bang voor mij, Roger Ellison." Bij die woorden kreeg de ander een vuurroode kleur. „Ik heb dwa selijk het idee gehad dat je het voor de zen eenen keer prettig zoudt vinden mij te zien en ben daarom opzettelijk ge komen, maar als lk geweten had dat jouw angst oorzaak zou geweest zijn van zulk een koele verwelkoming, zou ik het heele- tnaal niet in mijn hoofd gehaald hebben, om te komen. Het leek wel of lk een spook of de baarlijke duivel wm," voegde hU er op nljdlgen toon bij. „Het spijt mij werkelijk, mijnheer, maar u moet weten, dat u mij op soo'n onbe waakt oogenblik overviel, dat ik „Dat ik het als 'n overrompeling op een onbewaakt oogenblik beschouw," vulde de ander den zin luimig aan. Het Bnelle antwoord bracht een glimlach op Rogeris gezicht en de oude dame, die met gespannen oogen had toegekeken ging naar de plano toe. „Toe Jim, zing dat nog eens, ik heb het altijd zoo'n aardig dingetje gevonden." Lane keek verbaasd, maar toen begon het hem duidelijk te worden, blijkens de uitdrukking op zijn gezicht. „Begin maar Beth, het is een eeuw ge leden sedert Moeder mU gevraagd1 heeft, een muzikale praestatle te herhalen, dat ik mijn kans niet wil laten glippen." Roger bleef zwijgen, tot het gezang begonnen was. Daarna zelde hU: „Bent u lagen Ingezonden Mededeelfag. Tegen de AKKER'S Voord» Borst E' hi BINNENLAND VERLAGING VAN POSTTARIEVEN, Met fa gang van 1 Februari a.s. BIJ de behandeling van de P.T.T.-begroo- ting voor 1928 1» de Tweede Kamer heeflt de Minister van Waterstaat verklaard, dat vrij zeker met 1 Felbruarl as. de drukwerk tarieven en de posttarieven voor locaal ver keer zullen worden verlaagd1. „De Telegr." kan thans mededleeüen, dat Ihet definitief vaststaat, <M deze verlaging met 1 Februari zal ingaan. Naar men weet bedraagt de ver laging ongeveer 26 prooent, doch de desbe treffende nieuwe tarieven zulen thans spoedig wonden bekend gemaakt ONEENIGKEID IN DE 8. D. A. P. Een nieuwe vereantgfag, onaf hankelijk van de partij? Zondag is te Heerlen de jaarvergade ring gehouden van het Gewest Limburg der 8. D. A. P. De vergadering was ln hoofdzaak ge wijd aan het bekende „rapport van vier", waarbU van den vroegeren propagandist der 8. D. A. P. ln Limburg, het Staten- en gemeenteraadslid H. v. d. Ploeg, voorzit ter van het gewest Limburg geöischt werd zUn functies neer te leggen. Na langdurige besprekingen is dit rap port, samengesteld door twee hoofdbe stuursleden van de 8. D. A. P. en twee hoofdbestuursleden van het N.V.V., ver worpen met 29—6 stemmen, 1 blanoo. Daarna werd met 21—9 en 6 blanoo een re solutie aangenomen waarin het gewest Limburg der 8. D. A. P. ln jaarvergade ring bijeen, na het rapport der Commissie van vier op formeele gronden verworpen te hebben, een nadere regeling van het artU-bestuur aanvaardt, doch dat het den eer v. d. Ploeg de vrijheid laat al of niet af te treden als gewestelUk bestuurder. Verwacht wordt, dat de heer v. d. Ploeg als lid der S. D. A. P. geroyeerd zal wor den en een vereenlglng, onafhankelijk van de 8. D. A P. in Limburg zal oprichten. (Tel.). Vergadering ran het partijbestuur. Aangezien het partijbestuur van de 9.D.A.P. toen het aan het congres de benoeming van een voorzitter voorstelde, die zich geheel zou kunnen wijden aan de belangen der partij, daarbij ook op het oog had de vertegenwoordiging in de instituten, die van Partij en N.V.V. tezamen uitgaan, had de heer A. B. Kleerekoper diens plaats ln het dage- lljksch bestuur van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling en die in bet be stuur van de V.A.R.A. ter beschikking gesteld van den heer Oudegeest. Het partijbestuur heeft zioh daar ln zijn Zaterdag gehouden vergadering mee ver eenlgd; de heer Oudegeest zal dus voortaan in het Instituut voor Arbeidersontwikke ling en in de V.A.R.A. de S.D.A.P. ver tegenwoordigen. Tevens besloot het partijbestuur, den heer Oudegeest te benoemen in de com missie van beheer voor Het Volk en Ontwikkeling, hem toe te voegen aan de oommissie, welke het onderhoud met het gewestNoord-Brabantzal voeren en tevens aan de commissie van tien in de plaats van den heer Henri Polak.! Den voorzitter werd opdracht gegeven, zoo wordt verder ln Het Volk meegedeeld, zich met de geëigende personen en In- bepaaldelijk gekomen om mij te zien en te spreken, mijnheer? Wat ls er van uw order?" „Ja, daar ben lk voor gekomen, maar om geen andere reden dan dat ik je erg miste en meende dat JU misschien ook mij een beetje zoudt missen; ik erken mijn fout ik had kunnen weten, dat zoolang Lane er maar waa het je geen oortje kon schelen, of lk leefde dan wel dood was." „Ik dank u zeer voor uw komst, mijn heer „Je bent niet dankbaar. Waarom zou je een deugd voorwenden, die Je niet bezit?" Een oogenblik wist Roger niet wat hij zou antwoorden, want na Olaude's vrij moedige erkenning, vond hij het onhoffe lijk om voor de waarheid uit te komen, dat het bezoek van den ander hem heel wei nig bevrediging had geschonken. „Als Je zin hebt om uit te knijpen, EllI eon, kun je ja gang gaan, maar vat mU betreft heb ik liever dat Je blijft Ik ver lang er ten zeerste naar je nog eens te hooren zingen. Dat had ik nooit van Je ge dacht, ofschoon ik niet verrast ben te ont dekken dat je een pianist bent." „Mijnheer, dit is mijn eerste en laatste praestatie fa het zingen geweest Jaren lang heb lk niet erg veel lust gehad ln zingen." „Nee? Natuurlijk begrijp je, Ellison, dat lk wacht om te vernemen of Je van plan bent heen te gaan of te blUven. Wees zoo goed ntij te antwoorden." „Daar ik uw ondergeschikte ben, mijn heer, is het niet onnatuurlijk van mij om aan te nemen dat u, wanneer u zich bij het gezelschap voegt, het een opluohtlng moet zijn, als ik er mij uit terugtrek. Mijn po sitie ls moeilijker dan de uwe, want of schoon ik metterdaad de gast van mevrouw Lane ben, blijf lk toch uw bediende zoo doende wordt de toestand onhoudbaar voor ons belden." „Verkoop niet zulk een onzin I Thuis zul Ingezonden Mededeelfag. Staat alles U tegen? Gebrek aaa eetlust je zeker mijn kneoht blijven, maar hier ben je een gast net als ik. Wat besluit Je?" „Ik zou liever heengaan, mUnheer." „En ik zou liever willen datje bleef, Ellison." „Dan moet lk op gevaar af van u te hin deren, u verzoeken het nog eens te zeg gen. Vindt u niet dat u in een vervelende positie komt, als lk ln de kamer blijf?" „Nee." „Zal het zUn als uw medegast of als uw bediende, mijnheer?" „Als mijn medegast." Hij legde zijn hand op den arm van Roger. „Je bent een onafhankelijke sohavuit, Ellison, en ook een koateUjke kerel, vanwegede manier vraag beantwoord, beantwoord JU nu een vraag van mij. Waar moet ik den durf vandaan halen, om juffrouw Somera onder de oogen te komen?" Even tintelde een lachje ln Rogeris oogien en hU vergunde zloh de weelde om de zaak grondig te wikken. „Ik ben een boon als ik het weet, mijn heer. Ik zou voor geen geld in uw schoe nen willen staan. Wist u dat zU hier was?" „Denk Je één oogenblik, Ellison, dat ik het een oogenblik gewaagd zou hebben, de leeuwin ln haar retraite bij de snorre- baarden te grijpen, als ik het had ge weten? Niet graag." Hij werd heel ernstig. ,„AIs ik had kunnen vermoeden dat de dame hier was, dan zou schaamte mij weerhouden hebben, hier binnen te ko men vallen. Weet je er niets op, om mU er uit te helpen? Ik zit er namelijk leelijk mee ln." Roger's mond trilde van pret, maar hU antwoordde met de plechtigheid die bU de gelegenheid paste: „Ik kan niets bedenken, mijnheer, maar als ik een uitweg weet, zal u op alle moge- Ujke manleren behulpzaam zijn." „Ik voel mij zoo'n onnoemelijken pro leet door wat er op HUlcreat gebeurd is en heb te veel achting voor het dametje om niet gebukt te gaan onder de overtuiging dat haar dunk van mU heel minnetjes moet zijn. Dank zij het aanbod van jouw hulp, klamp ik mU nog aan 'n stroohalmpje vast om mij te redden." Hij trok Roger mee naar hun gastvrouw. „Hier hebt u de held," zei hij, zioh tot de verbijsterde vrouw riohtende. (Wondt vervolg dj waarop JU da «aken bekijkt Ik heb Ja lil 11 V heldersche courant v Licht op ▼oor Auto's en Fietsen i JAAP SNOR. Zuldatraat 16, Helder. feuilleton. JL BEACH—WEBR re vibginia 5haö fiirrio titiivm» Voor pijp eo cigort t Wanneer slijm Uw lucht pijp en de takken, die naar it7 de longen leiden, verstopt, kunt U de beklemmende be nauwdheden, die bij de geringste in spanning optreden, afdoend ontgaan en Uw ademhaling weer vrij en ruim naken met de snel tlijmoplossende Verstopping Slechte epljiverterlng eo alle voedingsstoornissen moeten spoedig zwichten voor. Foster's Maagpll- len, die uw geheele oi* ganlsme verkwikken. Fostar'a Maagplllen Alom verkrilgbaai 6 f 0.65 per Bacon i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1928 | | pagina 1