De tijden veranderen. GEMENGD NIEUWS. Ingezonden Mededeeling. ITALIANO stanties in verbinding te stellen, teneinde maatregelen te beramen om Jde pogingen tegen te werken, die van katholieke zijde worden gedaan, om de niet-katholieke radio-luisteraars te schaden. Tevens werd den voorzitter opdracht gegeven te onder zoeken in hoeverre het wenschelijk zou kunuen zijn een krachtiger actie te voeren in verband met plannen tot opheffing van de marine-werf te Willemsoord. NEDERLANDSCH INDONESISCH VERBOND. Men schrijft ons: De onlusten op Java en Sumatra, de op last der Justitie gedane Invallen bij ver schillende Indonesisohe studenten, allen leden der „Perhimpoenan Indonesla" (Indonesisohe Vereeniging), en nu het voorstel tot wijziging van do samenstel ling van den Volksraad, hebben hier te lande thans ln breeden kring de belang stelling voor Indiö levendig gemaakt. Het Noderlandsche Indonesisch Ver bond, opgericht 80 Maart 1926 en dus nu ruim li jaar oud, deelt in deze toege nomen belangstelling. Talrijke vooraan staandepersonen op godsdienstig, politiek en maatschappelijk gebied en van uiteen- loopende richting, betuigen hun volledige instemming met het doel van het Ver bond dat, in het kort 1b: versterking van den band tusschen Nederland en Indltf door het bevorderen der samenwerking en het kweeken van een geest van weder- zijdsoh vertrouwen tusschen Nederlanders en Indonesiërs, een en ander voorname lijk langs cultureelen weg en op voet van gelijkwaardigheid. H. M. de Koningin ging in waardeering voor, door het Hoofdbestuur van het Ver bond eenige malen in audiëntie te ont vangen. Vele honderden traden reeds als indi vidueel lid tot het Verbond toe, alsmede een groot aantal vereenigingen. Aan het officieel Orgaan van het Ver bond, het Nederlandsch Indonesisch Tijd schrift „MIVIO" zegden reeds vele be kende Nederlandsche en Indonesische auteurB, kunstenaars en geleerden hunne medewerking toe. He t Hoofd bestuur is dan ook van oordeel dat de belangstelling voor het streven van het Nederlandsch Indonesisch Ver bond algemeen zal worden, zoodra dit in ruimen kring bekend zal zijn. Versterking van het Verbond beteekent TEVENS versterking van den band tus schen Nederland en Overzeesche Gewesten Immers, het NEDERLANDSCH INDO NESISCH VERBOND is de EENIGE VEREENIGING IN NEDERLAND tot welke, naast Nederlanders, een groot aantal Indonesiërs als lid is toegetreden. De beteekenis hiervan behoeft, vooral in deze tijden, geen nader betoog. Zoo is van de hunne studie in Neder land voltooiende Indonesische intellec- tueelen ruim 60°/0 lid van het Verbond, heeft zich daarmede dus verklaard vóór samenwerking met de Nederlnnders. Tegenover hen stelt zich, gelijk be kend, de „Perhimpoenan Indonesia" (In donesische Vereeniging) wier leiders, thans gearresteerd, non-coöperatie pro- pageeren en zich daarmede als anti- Nederlandsch hebben doen kennen. Het Nederlandsch Indonesisch Verbond wil versterking van de wederzijdsche waardeering, herstel van het wederkeering vertrouwen en overtuigde samenwerking, derhalve het overboord zetten van on gemotiveerde rassenwaan. Versterking van het Verbond van Ne derlandsche zijde zal waardeering van Indonesische zijde tengevolge hebben, waardoor de basis tot samenwerking in bondgenootschappelijken geest wordt uit gebreid. Door een vergissing moet Opitz of zijn huishoudster arsenicum in plaats van bloem gebruikt hebben bij de toeberei ding der spijzen. HECHT, STERK EN WEL DOORTIMMERD. Een zeldzaam ongeluk is gisteren in een huis, in het oudste gedeelte van Kassei ge schied. De bewoner, Neumann leunde in een kamertje aan het einde van de gang tegen den buitenmuur, en viel plotseling met dien muur, drie verdiepingen diep op straat, waar hij bewusteloos bleef liggen, zoodat hij naar het Ziekenhuis vervoerd moest worden. Uit het onderzoek van de bouwpolitle bleek, dat de muur zoo zwak en oud was, dat hij den druk van een menschelijk lichaam niet meer had kun nen weerstaan. DE GEZONKEN DUIKBOOT. Luit ter zee Ellsberg, de gepension- neerde zeeofficier, die als vrijwilliger heeft deelgenomen aan do pogingen om de bemanning van de S 4 te redden, heeft Vrijdag voor de oommissie van onder zoek de heele geschiedenis van de red dingspogingen uiteengezet en verklaard, dat al het mogelijke is gedaan om de mensohen te hulp te komen. De hergins- vaartuigen waren zoo spoedig mogelijk ter plaatse geweest en de duikers heb ben hun werk volbracht onder omstandig heden, die dit bijna onmogelijk maakten. ALCOHOL-VERGIFTIGING. Uit Rabat wordt aan het Journal ge meld, dat daar vijf mensohen zijn ge storven na hetg ebrulk van alcohol. Twaalf mensohen zijn ln het ziekenhuis opgenomen. DE OVERSTROOMINGEN IN ENGELAND. Buitenland. ARSENICUM-VERGIFTIGING. Drie dooden. De oude schaapherder Opltz te Berns- DaÏÏ De Theemskade te Londen over stroomd. In ons nummer van Zaterdag hebben wij reeds gemeld dat de storm van Vrijdag het water in de gezwollen rivieren nog meer opgestuwd en de overstroomingen verergerd had. Ook de Theems kreeg na middemaoht zooveel water te verzwelgen dat zij te Lon den zelfs het Embankment (de Theems kade) overstroomde, de terrassen van de Parlementsgebouw blank zette en het tramverkeer stremde. Langs de hee»e Theems-kade te Londen speelden zich Vrijdagnaoht ongewone too- neelen af, toen de rivier buiten haar oevers trad. Een gedeelte van de kade staat eenige Engelsche duimen (een duim Is 2l/t o3f.), bepaaldelijk bij de Cha- rlng Cross- en Waterloo-bruggen, onder water. Een aantal straten in West minster kwa men eendge voeten diep onder water. De Tower van Londen en het paleis van den aartsbisschop van Canterbury behoo- ren tot de gebouwen waar het water ls binnengestroomd. Verscheidene menschen verdronken. Uit Battersea, Poplar, Greenwich en andere Londensohe wijken langs de ri vier wordt gemeld, dat de overstroomin gen daar een ernstig karakter hadden. Verscheidene menschen zijn ln de sous- térrelns van hun hulzen verdronken. Bereden en gewone politie werd er ijlings op uitgezonden, om de menschen van de overstroomde wijken te waarschu wen dat zij hun hulzen moesten onrulmen en om bij het reddingswerk hulp te ver- leenen. Om de Parlementsgebouwen heen stond het water een voet hoog. Op het Grosvenor Road zijn vier kinde ren van een gezin van acht verdronken. Ook zijn twee meisjes, die ln Putney in het sousterrein sliepen verdronken en in Hammersmith nog twee. Het hooge water werd om half twee Vrijdagnaoht verwacht en ongeveer een uur vroeger begon de Theems buiten haar oevers te treden. Behalve de laag gelegen gedeelten van de City en West minster werden ook Southwalk en Dept- ford overstroomd. Men schat dat het ty zes voet boven het normale peil was. Na een uur zakte het water. Men zag op straat toen allerwegen overblijfselen liggen. Bijzonderheden over de nachte lijke tooneelen. Het ergst kreeg men van de ramp te lijden ln de overstroomde Btraten van dichtbevolkte wijken en daar zyn een aantal menschen verdronken,. De men sohen werden in hun slaap door het war ter verrast. De politie met vele vrijwilligers alar meerde de bedreigde wyken en de bewo ners moesten dikwijls tot aan het middel door het koude water waden. Vele vrijwilligers die in rok avond partijen bywoonden, verleenden krach tige hulp. In dekens gerold werden de menschen, die in hun nachtgewaad wa ren, door particuliere auto's naar zieken huizen en andere instellingen gebracht Poöitlel-agenten en anderen treden op ongezadelde paarden door het water om kinderen door de ramen heen in veilig heid te brengen. De brandweer en de politde uit heel Londen werden gemobiliseerd om bij de redding te helpen en water uit de souster reinen te pompen. Zaterdagochtend vroeg was de dienst op de tunnelspoorwegen nog in de war, maar vóór de kantoren begonnen was alles weer normaal. Ook te Richmond, Kew en Twiokenham hooger op aan de rivier, heeft men veel last van het hooge water gehad. Volgens de laatste gegevens zijn er 14 menschen omgekomen bij de overstroo mingen. Speciaal arme menschen zijn ge troffen mingen zeer wel mogeiyk is. Niemand wordt dus aangeraden in kelderwoningen te biyven slapen. De dag van Zondag te rustig verloopen. VreeseHJke weder- wederweardlgheden van terrein-bewoners. sou- Het regste is, dat alle getroffenen be- hooren tot de armste lagen der bevolking, die geen eigen middelen bezitten om de schade te herstellen. De burgemeester van Westminster en de hoofdredactie van de hnrf KtiTrT T Opltz te Berns- Daily Telegraph hebben dan ook onmid- (invpru-nrht/hoTo £ee8 °Pj 'l®uwj*Hrsdag dellijk een dringenden oproep om steun waarover hü zM vnrhmJ tot de bevolking gericht en gisteravond Poolsche huishniiHatpr n^WaS ^uZ^n waren reed" eenige belangryke giften,' breid middaffmïfÏSJSftïïï.Jv11 waa™nder van duizend en vijfhonderd Dreia miaaagmeHi gereed te maken. De pond Ingekomen Generaal RnntVi lel. oude man hielp zelf mee en haalde alle der van het Leger des Heils die te Lon- voorraden meel uit de kasten Kort na het den vertoeft, heeft o wagonla&ngen eten openbaarden zloh by alle zes perso- 1- nen verglftlglngsversohynselen en de oude Opitz en zijn schoondochter overleden on- heeft B levensmiddelen naar de getroffenen ge- zonden, eenige duizendtallen dekens ter i be.8phikklng gesteld, en het Leger zal van der ondraagiyke pynen een uur na het be- middag voor een warmen maaltyd voor 8 gin van het middagmaal. De vier andere a 4000 personen zorgen. aanzittenden werden naar het ziekenhuis gebracht waar spoedig nog een der gasten overleed, terwyi de drie overigen zich ln zeer bedenkeiyken toestand bevinden. De havenautoriteiten hebben tot de be volking de waarschuwing gericht dat het Vijftigduizend Londenaars zyin gisteren naar het overstroomde gebied getrokken om dit ini oogenschouw te nemen. 's Middags te by een nieuw hoog tdj de rivier by Putney door een Wres in1 de water- keering gedrongen. Er ontstond een meer met een uit ge strektheid) van eenige acres op het golfveld van die club van Ranelagh. Te Londen zyn nu aüe straten, die door het water bedredgdi worden, door kistdam men beschermd en de bewoners ervan zyn gewaarschuwd1 zich op alle gebeuriykheden voorbereid te houden, maar daar die Wes tenwind het watier tegenhield» kwam het Zondag ndet tot een herhaling van de ramp spoedige gebeurtenissen van Zaterdagoch tend. Het hooge tij1 ging, zonder kwaad te doen, voorhij. Duizenden stonden langs de Theems geschaard) tot het water zyn hoog- sten stand bereikt had. Een werkman, Harding, aan de Grosve- nor-road, die vier kinderen vertonen heeft, vertelde welke vreeseiyke oogeribllkken hy doorleefd, had toen het water kwam opzet ten. Hy sliep met zijn vrouw boven en werd gewekt door een groot geraas. Hy snelde naar het souter rein waar vier van zijn doch ters sdlepen. Hy hoorde een van de meisjes tot hem roepen om de deur open te doen, maar 't water stroomde met zulk een geweld naar binnen, dat hy, ondanks alle krachts inspanning, de deur niet open kon krygen. De meisjes verdronken Ini hium bed. Ook door het raam konden zy niet weg, omdat dit door dikke ijzeren staven1 beschermd was. Een andere jonge werkman ln Hlnoh- cldffestneet was thuis gekomen toen het water begon te stijgen. Hy üep IjMngB naar het souterredn om wat eten te halen1 en op hetoelfdé oogenlblk werden de ramen inge drukt en 1'iep de ruimte vól. De kracht van het water drukt© dé deur dicht, zoodat hy in een val zat en verdronk. Een politieagent en anderen deden dap pere pogingen om' een jongen te Tedfien, die ook du een souterrain opgesloten zat. Ook hier waren yzeren staven voor het raam aangebracht en kon dé deur niet open tengevolge van den druk van het water. De jongen riep zielig om hullp en de mensohen die hem wilden redden, deden hun uiterste best om de staven uiteen te drukken en te wringen, maar zy waren tte stevig. Honderden arme gezinnen lanqs de rivier hebben hun huisraad en verdere hebben en houden verloren. Het is vernield of door het water weggevoerd: Een nieuwe brug die t© Hathersage over de rivier d© Derwent wondt geslagen en byna voltooid lla, is by d© overstroomingen zoo gehavend, dat zy1 wél afgebroken en opnieuw gebouwd zal moeten worden» Zy had bijna 800.000 gekost. Hulpverleening. De Lord Mayor van Londen heeft een fonds voor verschaffing, van hulp aan de slachtoffers geopend 1D© Koning en de Koningin hebben betui gingen van sympathie tot hem gericht en chèques gezonden, onderscheidenSyk voor 100 en 60. De oorzaak. Lord Desborough, voorzitter van de oommissie voor toezicht op de Theems, heeft gisteren verklaard, dat de overstroo mingen het gevolg zyn geweest van een springvloed in de Noordzee, die het wa teroppervlak in de zee zoodanig deed stij gen, dat het water van de Theems een voudig teruggedrongen werd; daardoor werd Londen twee tegengestelde zyden bedreigd, het afloopende water van den bovenloop der rivieren en de inkomende van de Noordzee. Door dezen drang van beide zyden werd de rivier te Londen zoo plotseling omhoog gedreven dat de auto riteiten het gevaar pas bemerkten, toen het reeds te laat was. DE OVERSTROOMINGEN EN HET STORMWEDER IN BELGIE. D© correspondent van 'de „N. Rott. Crt." te Brussel meldt, dat, ten gevolge van het dooiiweder, dé Schelde, in haar bovenloop, bulten haar oevers ls getreden. In West- Vlaanideren Staat een groot deel van de streek tusschen Brugge, Oostende en) Dam- me, tot by de Nedérlandsch© grens, onder water. Langs beide zydén vami o© spoorbaan BruggeOostende strekt dé watervlakte zich, op sommige plaatsen, tot aan den hori zont uit. Alleen wat boomen en hier en daar een pachthoeve breken de eentonigheid van dit desolate schouwspel. Sommige landbou wer agerinn en hebben hunne woningen, moe ten ontruimen» Te Denldemonde zyn verscheiden straten ondergeloopem Ook ln dé omstreken van Kortrijk, waar de Lede haar bed hééft ver- Ingezonden Mededeeling. Tengevolge van den storm zyn te Meche- len en te Lui! ,ulk verscheiden© personen ge wond door het neerploffen van' dakpannen en reclameborden. DE ONTPLOFFING TE BERLIJN. Zeventien dooden. By de ramp aan de Landsberger Allee DE VOORTVLUCHTIGE JUWELIER ,het 170I? ,het iÜ ven gekomen. Men had het aantal eerst HIJ meldt zichzelf aan. Sodma, de 68-jarige Juwelier uit de Friedrichstrasse, uit Berlijn, die sinds en kele weken was verdwenen en naar men vermoedde naar het buitenland was ge- vluoht om zich te onttrekken aan zyn sahuiideischers, heeft zich Zaterdagmid dag ter beeohikking van de justitie ge steld, nadat zyn vrouw, die reeds in hech tenis was genomen, daar men haar be tichtte, de vlucht van haar man te hebben hooger geaohat, daar verscheidene bewo ners niet te vinden waren en men ver moedde dat ze onder het puin van het In gestorte gebouw begraven lagen. Al deze bewoners zijn thans terecht Ze hadden onderdak gevonden by bloedverwanten of vrienden en de autoriteiten niet tydig Ingelicht Zaterdag werd de laatste doode, een 21-jarige slager, onder het puin uit gehaald. De gewonden, die naar een ziekenhuis gety pas op 10 Februari weer gunstig j laten, strekt dé overstrooming zich over een wordt, en een herhaling van de overatroo-1 breedte van verschelden© kilometers ulL begunstigd, eergisteren in voorloopige zyn gebracht en het vrijwel allen vrij goed maken, zyn Zaterdag door de politie verhoord. Veel wisten zy niet te vertellen. Ze waren allen door de ontploffing go- wekt en terstond in de diepte geslingerd. De autoriteiten hebben aan de bewoners die er met het leven af zyn gekomen, maar hun woning hebben moeten ontrui men, reeds een nieuw onderdak bezorgd. Voor den gespaarden vleugel van het huis stonden Zaterdag talryke verhuiswagens die het hebben en houden van deze men schen, voor zoover het niet was vernield, naar de nieuwe woningen moesten brem gen. De slachtoffers van de ramp zullen tegen het midden van deze week worden begraven op kosten van de gemeente Ber» Ijjn, vrijheid was gesteld. Solina, door zyn ver dediger vergezeld, overhandigde den reohter van instructie 90.000 mark aan ju- woelen, die hy naar het buitenland had meegenomen. Hy verklaard© uitdrukke- ïyk, niet naar het buitenland te zyn ge reisd om zloh te onttrekken aan zyn schuldelschers, doch ln de hoop de hem toevertrouwde juweelén beter van de hand te kunnen doen. Zyn schulden bedragen trouwens slechts 100,000 mark, terwyi dé goederen die zich ln zyn bezit bevonden een waarde van 260 800,000 mark heb ben. Solma ls na zyn verhoor onmiddel- ïyk ln voortoopige vrijheid gestéld. DE MOORDENAAR VAN DEN TTALIAANSCHEN VICE-OONSUL. Wolff meldt uit Odessa, dat de moor denaar van den Italiaanschen vioe-oonsul, Cazzio, door de crimineel© politie ontdekt en gevangen genomen Is. Men vond nog een aantal bezittingen van den vermoorde by hem. DUBBELE MOORD. In het Belgisch-Luxemburgsche dorpje Suxy, naby Neufohateau, zyn een land bouwer en zyn vrouw by avond ln hun woning door een booswicht met een knup pel doodgeslagéh, het zevenjarig zoontje werd eveneens doodeiyk gewond. Dief stal biykt de drijfveer tot deze misdaad te zyn geweest. GASVERGIFTIGING. Tengevolge van een lek in de gas leiding zyn in een groote apotheek te Weenen een apotheker en een assistent, die nachtdienst hadden, door bet uitstroo- mendé gas bedwelmd, evenals een advo caat en een dienstbode, die op de verdie ping boven d© apotheek woonden. Zoo wel de assistent, als de advocaat en zyn dienstbode verkeerd© in levensgevaar. 61 JAAR ACHTER DE TRALIES. In d© gevangenis te Chariestown zit een man van 68 jaar, die daarvan d© laat ste 51 achter de tralies heeft doorge bracht Vorig jaaris men een actie be gonnen om den man in vrijheid te stel len, opdat hy de weinige levensjaren, die hem nog resten als een gewoon mensch zou kunnen doorbrengen. Als een gewoon mensch! Zou iemand, die 61 jaar ge bromd heeft nog voor de samenleving geschikt zyn? Op 15-jarigen leeftyd werd hy gearres teerd, omdat hy in South Boston een 51 jarig jongentje .vermoord had. Hij bracht toen veel opzien teweeg door bli het oderzoek te verklaren, dat hy ook nog den moord op een schoolmeisje op zyn geweten had In eerste instantie werd hjj ter dood veroordeeld, maar zy,n jeugd was oorzaak van een beweging over ge heel Amerika, waardoor hy ten slotte tot levenslange gevangenisstraf werd ver oordeeld EEN ONJUIST GERUCHT. Dezer diagen hebben wy gemeld, dat te Neu-Stralitz een ernstige rechltariyke dtwa- ling aan hét liLcht zou zijn gekomen. De ar- béider Jakubowslki is Indertijd ter dood. ver oordeeld en ook terechtgesteldwegens nroord1 op zym kind. Nu zou de grootmoeder van dit kirnd op haar sterfbed' hébben be kend den moord! te hébben gepleegd. Zoo- dra dit gerucht de justitie ter oore kwam, heeft zy een onderzoek Ingesteld, waarby is gebleken), dat de grootmoeder nog leeft en in een klein plaatsje irr Holstein woont. By een verhoor heeft) zy met alen1 nadruk ont kend., zichzelf als de daderes te hebben Be noemd1. De verspreiders van het valachie gerucht wordén thans gezocht Zaterdagmorgen hebben de gerechte- ïyke autoriteiten op het terrein van de ramp op de Landsberger Allee een offi cieel onderzoek ingesteld naar de oor zaak. Van de zwaargewonden is er Vrij dagavond nog een in het Ziekenhuis overleden, zoodat het aantal dooden thans achttien bedraagt. Van de zwaar gewon den bevinden rich nog een tiental in levensgevaar. THANS IS LIJKEN VAN DE S 4 GEBORGEN. De ongelakklgen door gssverstlk- klng om het leven gekomen. De duikers hebben Zaterdagavond nog zes ïyken uit het wrak van de Amerikaan- sche duikboot S 4 naar boven gebracht, zoodat het totaal tot 18 la geategen. De liohamen van 28 alachtoffera liggen nu nog op den bodem der zee. Het staat vaat, dat de machinekamer van de duikboot niet volgeloopen is, voordat de duiker* water in het schip lieten en dat de ongelukkigen door gasverstlkklng om het leven zyn ge komen. Het gereohteiyk onderzoek naar de oor zaak te gisteren opgeschort in verband met de mededeeling van het hof, dat de commandant van de torpedoboot, die met de S 4 in aanvaring is gekomen, gedu rende het verdere verhoor beschouwd zal worden als verdachte. Dit ia een zuivere kwestie van procedure, daar het hof niet de bedoeling heeft de schuld van den com mandant by voorbaat als vaststaand aan te nemen. ONTPLOFFING IN EEN VUURWERKFABRIEK. In een pyroteohnische fabriek naby Avignon heeft in een afdeellng, waarin 10 arbeiders, mannen en vrouwen, bezig waren met de fabricage van vuurwerk- bommen, een explosie plaatsgehad. De ontploffing was zoo hevig, dat het gebouw ten deele Instortte en in een nabyzijnd dorp talryke venstens door den luchtdruk verbrijzeld werden. Doordat steeds nieu we explosies plaatsvinden, wordt het red dingswerk ten zeerste bemoeiUjkt Tot dusverre werden drie dooden en verschei dene gewonden, onder de puinhoopen te voorschyn gehaal^ EEN DEEL VAN CHARLOTTENBUBG ZONDER WATER. De serie ongelukken te BerUJn schynt nog niet gesloten te zyn. De nieuwste ramp is een breuk in de waterleiding in de Charlottenburger Chaussee, waardoor deze breede verkeersweg over een groote uit gestrektheid blank staat. Een groot deel der voorstad, Inzonderheid het Noordwes ten, centrum en Zuidwesten, ls van water verstoken. De brandweer moest maatrege ls ■iriHen' «en einde bigeval van brand krygén **ter te kunnen ver- iM PV -~7 kifl Er Is een tijd geweest, dat vooral vele Heeren het eenlgszins beneden hun waardigheid achtten om een middel tegen verkoudheid aan te wenden. Het nieuwe hoestmiddel heeft hierin een groote verandering gebracht. De heilzame werking en de lekkere smaak hebben bewerk stelligd, dat thans ledereen bij ver koudheid dadelijk grijpt naar Italiano. Italiano is verkrijgbaar bij Uw winkelier in de bekende Italiano- zakjes k 20 cent per ons en in rollen k 10 cent. Engros bi) de Fa. JAC. VERFAILLE, Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1928 | | pagina 2