Ichler de wolken schijnt de zon. Leesbibliotheek PRIVAATLESSEN WISKUNDE. Wereldrevue Uw Haar "I Hal. Chr. Sab. Onth.-Veraaniging. Propagandafeestvergadering EEN GEZELLIG BAL. HEERMA VAN VOSS, Kanaalweg I'. „CASINO" op DINSDAG 17 JANUARI, om 8 uur 's avonds, ALGEMEENE LEDENVERGADERING op Vrijdag den I3en Januari 1928, ADVERTEERT In de Heidersche Courant. *ftJröaB»°rBen is bij het meer. vnn Züriah een lawine naar beneden Kekomen wftr^°°r 8 Personen gedood werden. niSï?ü?nor8en zJJn 8 Personen van de Ulmeshuette uit op een ski-tocht gegaan Op een kwartier afstand werden twee van hon door door een lawine verrast. De eene ia spoedig gered, den ander kon de uitge- vinden pexpedltie van 80 man nog niet DE MOORDENAAR VERMANDE TE NANCY NIET NAAR HET SCHAVOT. Vermandé, de man die te Nanoy ziln jonge vrouw had vermoord en het iiik in den oven der centrale verwarming van de Imprlmerlea Réuniet verbrand had ia door den president der republiek ze®ra- tieetti. Zijn doodstraf is in levenslange gevangenissraf veranderd. EEN BOM-AANSLAQ. Bij een feest te Prlego, in Coidova heeft een man, die tot dusvernlet is ge pakt, tijdens een avondfeest, waarbil vuurwerk werd afgestoken, bommen ge worpen in de menigte. Naar uit Madrid aan het Journal wordt gemeld, rijn er twaalf mensohen bij gekwetst van wie er eenlgen rijn gestorven. EEN GEVAARLIJKE BENDE ONSCHADELIJK GEMAAKT. De KöLnleohe Volkszeitung meldt, dat deaer dagen voor de rechtbank te Hagen in Westfalen acht mannen, onder wie zee gehuwden, zich te verantwoorden zulllen hebben wegens een groot aantal aanran dingen van vrouwe® en jonge meisjes. De acht mannen hadden zich zelfs tot een soort olub vereenigd en het heeft bijna een jaar geduurd voor de recherche tot hun arrestatie kon overgaan, omdat de meeste slachtoffers zldh uit schaamtegevoel van hot geven van inlichtingen onthielden. De gewone taktiek was otm in de buurt van hot station alleenrelzende vrouwen begeleiding aan te bieden, waarop ze de slachtoffers in afgelegen straatjes of naar buitenwijken braohten waar zij dan on der bedreiging met wapenen aangerand werden. De misdadigers schrokken even min terug voor gewaagder ondernemin gen en gaven zich vaak als rechercheurs uit om vertrouwen te wekken, In één ge val hebben eenige leden der bende kans gezien een 16-jarig meisje van haar vol wassen geleider te scheiden, waarna zij zich aan het kind vergrepen hebben. fransche officieren dóór een lawine verrast. Eén doode; verschillende gewonden. De „Matin" meldt, dat tijdens militaire ski-oefeningen nabij Clavières (in het de partement Var) een aantal officieren door een lawine bedolven is. De commandant der afdeeling kwam daarbij om het leven, terwijl verscheidene andere officieren min of meer ernstig zijn gewond. WEER EEN EXPLOSIE IN BERLIJN. Twee dooden; acht zwaar gewonden. Zaterdag Is de laatste doode uit de puin, hoopen van het ingestorte huis aan de Landsberger Allee te Berlijn geborgen en reeds heeft Zondag wederom een ernstige ontploffingsramp plaats gevonden, die twee dooden en acht zwaargewonden heeft geë lacht. Zondagvoormiddag vloog namelijk met een vervaarlijken slag een vleugel van een villa in de Berlijnsche voorstad DahJem met de daarnaast staande garage in de lucht. De eigenaar der villa, de koopman Weingfirtner, had daar te zamen met zijn zwager, den koopman Stammer, een chemische fabriek, waar diverse soorten essences werden gefabriceerd. Bovendien echter werden, naar thans is gebleken ook i.g. knalpatronen gemaakt, die b]j mistig weer als waarsohuwlngssignalen op de spoorwegralls worden gelegd. Deze knal patronen nu sohijnen ontploft te zijn. De 60-jarige heer Stammer en de dienst bode Martha Schönfelder werden gedood, terwijl het portiers echtpaar, hun drio dochters en drie andere huisbedienden swaar werden gewond. Stammer had zich een uur voordat de explosie plaats vond, naar den opslagkelder begeven en heeft daar klaarblijkelijk proeven genomen. De ontploffing was töé hevig, dat zij overal in de westelijke en Zuidelijke voorsteden werd gehoord. Door den lucht druk werden van talrijke huizen in de om geving de ruiten verbrijzeld, terwijl stee- nen van de villa over een muur vlogen, die op 60 M. afstand ls gelegen. Voorts hingen bedden, kleedlngstukken en huis raad in de bovenste Ukken der hooge hoo rnen van den tuin. i Een ooggetuics geeft het volgende re laas: Ik reed juist op mijn flest door de Park- strasse. Plotseling voelde lk een kraoh- tlgen luchtdruk, waardoor lk van mijn rij wiel werd geslingerd en verscheidene me ters verderop tegen den grond sloeg. Op hetielfde oogenblik hoorde ik een ge- duchten knal. Het dak der garage vloog in de lucht en kwam met donderend ge raas op den grond neer. Daarop vlogen bedden en huisraad in het rond, terwijl een groot aanUl steenen vlak bij mij neer kletterde. Uit de deur der villa kwam een man naar buiten stuiven, die van onder tot boven met kalkgruls was bedekt. Hij Ïreep mij bij den arm en schreeuwde mij i de grootste verwarring toe: „Heeft Stammer proeven genomen?" Dese man was de koopman Weingfirtner. Het lichaam van Stammer was geheel uit elkaar gereten, terwijl ook de dienst bode omgekomen blêek te zijn. De overige slachtoffers konden na een half uur inge spannen arbeid uit de puinhoopen te voor schijn worden gehaald, met uitzondering van de portiersvrouw, die ziek te bed had gelegen en aldus onder de steenmassa's was bedolven. Zij zat zoodanig tusschen balken en steenen beklemd, dat het twee uur duurde alvorens men er in geslaagd was, haar te bevrijden. Hoewel haar ver scheidene morfine-inspuitingen werden toegediend, bleef zij bij vol bewustzijn en riep voortdurend om haar man en kin deren. Het onderzoek naar de oorzaak van de ramp heeft tot dusver slechts tot resultaat gehad, dat geconstateerd is, dat de explo sie door een sterk ontplofbare etof is te weeg gebracht Met welke mer heeft gewerkt kon niet wonien na gegaan, daar alles ls vernield. Zeer wear- schijnlijk zal het eohter knalkwik zijn ge- Niemand in het geteisterde huis wist, wat de belde heeren eigenlijk vervaardig den. Zij hadden sleohts verteld, dat zij schoonheidsmiddelen fabriceerden. In elk geval was niet aan de PO^e meege deeld, dat in het perceel ontplofbare stof fen waren opgeslagen. Bij de opruimingswerkzaamheden zfcn ook twee zware vUegerbommen gevonden, die evenwel geen lont bezaten. slechts één dezer belde bommen zou z\jn geëxplodeerd, zou de geheele wijk in puinhoop zijn herschapen. Een gevaarlijke onderneming. D. ontploffing toeft °"rk°jt schudding verwekt, dan dagen eerder ln de pandab r« heeft plaatsgehad. Het is 9tn wondsr da slechts twee mens^en er het leven Mj hebben felsten. Ia dw* kelder van villa, die gedeeltelijk werd verwoest, zijn namelijk niet minder dan negen vaten ontplofbare stoffen gevonden. Indien deze vaten eveneens waren ontploft, zou een groot deel van Dahlem en het nabij gele gen Sohmargendorf in de lucht zijn ge vlogen. De autoriteiten waren door de be woners, die een laboratorium in de villa hadden, niet op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van deze hoogst gevaar lijke stoffen; ze hadden alleen vergun ning om ln het huis een laboratorium in te richten voor de vervaardiging van cos metische producten. Naar Wolff verneemt, zijn de kwetsu ren van den portier en twee van zijn doch ters lichter gebleken dan men eerst ver moedde, zoodat zij reeds uit het zieken huis ontslagen konden worden. De vijf overige gewonden z]jn allen huiten levensgevaar. Een eigenaardig verschijnsel bij de ont ploffing was, naar Wolff meldt, dat men ln de naaste omgeving van het ontplofte huis minder van het ongeluk gemerkt heeft, dan op een afstand. Op de 20 mi nuten verwijderde Fehrbellinplatz is een groot aantal ruiten vernield en vandaar heeft men ook politie en brandweer ge waarschuwd; men meende, dat daar in de omgeving ln één van de vele garages een ongeluk was gebeurd. Ook in het Zuid- Westen en Zuiden van Berlijn ls de ont ploffing met groot geweld gehoord. De eigenaar van de villa gearresteerd. De politie heeft gisterenavond na een langdurig verhoor den eigenaar van de villa in Berlijn-Dahlem, consul-generaal Weingfirtner, ter zake van dood door schuld en van overtreding van de wet op de ontplofbare stoffen gearresteerd. MOORSCH BADHUIS INGESTORT. Vijf dooden. De Parijsahe bladen melden uit Tiem oen, dat daar een Moorsoh badhuis Inge stort ls tengevolge van overstroomingen. Door de vallende steenen werden ver scheidene vrouwen, die zioh in het bad huis bevonden, getroffen en vijf werden er dood uit het water gehaald. Het aan tal gewonden bedraagt twintig. TWEE OUDJES MET RARE STREKEN. In een hotel bij het Gare-du-Nord' te Pa rijs was sinds eenige dagen een echtpaar gelogeerd, waarvan zoowel de man als de vrouw de zeven kruisfjes al achter den rug hadden. De andere gasten bejegenden het bescheiden echtpaar met sympathie. Niemand zocht verband tusschen het bezoek van de oudjes en een aantal dief stallen, die in die dagen ln het hotel wa ren voorgekomen. Tot op een nacht één der gasten, die een kamer op de vierde étage bewoonde, wakker werd door een gerucht. Hij was zich bewust, dat er zich Iemand in de kamer bevond en stak een luolfer aan. Wat zag hij? De oude heer, die zijn kamer was binnengedrongen om te zien of er ook iets van zijn gading was te vinden. De oudjes hebben na een onderzoek toen hun logies ln het hotel verwisseld voor dat bij de politie. DIAMANT-SMOKKELAARS. Nederlanders doen mee aan het fraudeeren. De voorzitter van de Amerikaansohe Vereeniging voor bescherming van juwe lier», Meyer Rothsohild, heeft in een ver gadering van een Congres-commissie meegedeeld, dat er jaarlijks voor een waarde van 100.000.000 gulden aan dia mant de Ver. Staten werd binnengesmok keld. En de Amerikaansche consul-gene raal te Antwerpen, George Smith, ver klaarde, dat de organisatie der smokke laars zetelde ln Antwerpen en Amster dam EEN JEUGDIG MOORDENAAR. GeëlectrocnteenL Een Jongen van zeventien jaar was te Oolumbus, ln den staat Ohio, 's avonds een woning binnengegaan om een ge trouwde vrouw het hof te maken. ZIJ wilds daar niet van hooren. Ds jongen, Ingezonden Mededeellng. wordt gezond en sterk het krijgt mooier glane het wordt vrij van roos het b11|ft beter zitten het valt niet meer uit indien gij des morgens een weinig PUROL tusschen de handen wrijft en dit door de haren uitstrijkt, 't Voldoet iedereen. die een base-ball-knuppel bij zich had sloeg de vrouw de hersens in en doodde ook haar kind van vijf jaar. Ter terechtzitting zeide hij, tot zijn vreemd optreden te zijn gekomen, door radio-muziek, die hem had opgewonden. De knaap werd ter dood veroordeeld en is Vrijdag 1.1. terechtgesteld. Hij ls de jongste moordenaar, ooit in den staat Ohio terechtgesteld. MIJNRAMP IN ILLINOIS. Vermoedelijk 20 dooden. West-Frankfort (Illinois), 9 Jan. Ten gevolge van een ernstige ontploffing in een kolenmijn te Peabody zijn twee mijn werkers gedood. Er worden er nog vier- en-twintig vermist. Na vier uren te heb ben gewerkt, was het den reddingman schappen nog altijd niet mogelijk door te dringen tot de op 100 M. diepte gelegen gang, waar de explosie heeft plaats ge- gevonden. Binnenland. DE GASCORRUPTIES. Een rapport van den directeur van Doetlnchem. De directeur van het gemeentelijk gas bedrijf te Doetlnchem, de heer g. Pleter- sen, heeft zich met een uitgebreid rapport tot de raadsleden gewend, waarin hij om standig verslag doet van het optreden der raadscommissie inzake mogelijke corrup tie bij gemeentebedrijven. Aan het slot van dit rapport stelt de heer Pietersen de vraag, of dit de wijze is, waarop men een hoofdambtenaar behandelt, tegen wien men geen beschuldiging heeft, die bij de justitie te Utrecht een BGhoone lei heeft, doch waarvan Van der Stel zegt: „Een onderzoek is ernstig gewensoht", om blij kens de feiten daaraan zelf het adviezen- loon te verdienen. De directeur eindigt aldus: Nimmer heb Ik mij in de 24 jaren, werk zaam bij het gasbedrijf, aan eenige oneer lijkheid schuldig gemaakt. Nooit heb ik een enkele penning van eenlgen leveran cier aangenomen, nooit eenig geschenk, nooit eenig voordeeL Ik heb ln het bedrijf steeds met kracht tegen corruptie gestre den, mijn ondergeschikten daartegen ge waarschuwd, daarvoor behoed. Thans wordt een oommissle ingesteld, zonder dat een enkele gepreciseerde beschuldiging tegen mij wordt geuit. Ik word bespion- neerd, mijn ondergeschikten worden over mij ondervraagd, mijn particulier leven wordt nageplozen. Wil die commissie bij haar onderzoek Van der Stel hooren, ik kan het mij voorstellen. Wie dieven zoekt, mag dieven gebruiken. Maar lk aoht het ongehoord, dat men mij, man van onbe sproken naam, in een café roept en wil verhooren onder bijstand van een veroor deelden knoeier en van een advocaat, dien die knoeier zich heeft uitgekozen. Mijn waardigheid veroorlooft mij niet, mij daar aan te onderwerpen. Ik vraag ten slotte, of het gemeente belang wordt gediend, indien een ge meente-ambtenaar met een onbevlekt ver leden aldus wordt behandeld. DE MOORD TE MAUBACH. Omtrent den moord te Mauhach (Her- zogenrath) gepleegd, wordt nog medege deeld, dat is gearresteerd zekere J. N. Hij werd in 1887 in Niedersier (Rijnland) ge boren. Hij was gehuwd en vader van en kele kinderen, die zich met zijn vrouw in Duitschland bevinden. Sedert een paar jaar was N. bij den vermoorde L. te Kerk rad® ln den kost Het echtpaar L. was 28 jaren gehuwd. Toen vrouw L. zich Vrijdag naar Aken wilde begeven, werd ze door een Oberlandjflger uit Strasz aan de grens gearresteerd. De politie van Kerkrede ver schafte zich Vrijdag toegang tot de wo ning van I.; zij stelde er een langdurig onderzoek in. Woensdagavond is L. slechts even in een café op het grondgebied van Kohlscheid geweest. Vrouw L. heeft aan de politie verklaard, dat haar man met eenige personen in vijandschap leefde. Te Aken werd door de Kriminal-Polizei een man aangehouden, die echter, daar hij zijn alibi kon bewijzen, weer in vrijheid is ge steld. N. is naar Maastricht overgebracht REDDER BELOOND. Het bestuur der Verzekeringsvereenl- glng Harlngvisscherij Onderlinge heeft in een brief waardeering uitgesproken voor de door den matroos A. K. Groen, van de Sch. 266, in volle zee onder moei lijke omstandigheden en met groot ge vaar voor eigen leven verrichte redding van zijn overboord geslagen kameraad De Graaf, en den redder een gratificatie van 100 aangeboden. Verzendlnga- weg. Datum der ter post bezorging. Tijdstip der laatste bua- liobting a. h. Postkantoor. Per zeepost via Amsterdam 16 en 80 Jan. 6.80 'aav. id. via R'dam 10 en 24 Jan. 6.30 'aav. Per Holl. mail via Genua 10 en 24 Jan. 8.— 'aav. (id. nazending) 11 en 26 Jan. (id. 2e na zending) 11 en 26 Jan. 6.80 'sav. Per Holl. mail via Marseille 81 Jan. 8.—'aav. (id. nazending) 18 8.— 'aav. (id. 2e nazending) 18 6.80 'aar. per Eng. mail Eiken via Marseille Donderdag 6.80 m. Burgerlijke stand van Helder. van 7—8 Jan. 1928. BEVALLEN: F. van Bale-Schram, d.; J. Selderbeek-Engel, d.; Oh. C. ter Voort- Stoll, z.; G. Swint-Tismeer. z.; E. Schutte- Moonen, z. OVERLEDEN: J. Wljker-Pïlns, BI jaar; A. Visser-Moorman, 69 jaar. Haven van Nieuwediep. 7 j««- Men leert den menach het beste kennen aan de manier, waarop hij omgaat met zijn meerderen en aan den toon, waarop hij •preekt tegen zijn ondergeschikten. Naar Suriname: Per zeepost via Amsterdam 19 Jan. Per mail vla Amsterdam (Colonl(jn) 26 Per mail via St. Nazaire 6.80 'iav. 6.80 'isv. 6.80 av. 14 Febr. Naar 8 a b a, St. E u t a t i u en 8t. M a r 11 m Per zeepost via Amsterdam (Colonl(jn) Per mail over Engeland Naar Aruba, Bonaira an Oaragaoi Per zeepost via Amsterdam (Colonltyn) idem via Botterdam 86 Jan. 1« 6.80 '»av. 6.80 ar. 86 Jan. 18 6.80 'sav. 6.80 'sav. Per zeepost te verzenden stukken zijn te voorzien van de aanwijzing «zeepost." Alleen brieven en briefkaarten. Aan Hr. Mt. „Hertog Hendrik" ta Barbados: 11 Januari, 6.30 avonds. (De stukken moeten volledig gefrankeerd zijn en voorzien zijn van twae kruisstrepen over de adreszijde). Ondertrouwd en wed. van den Heer E. b Riteoo. Amsterdam Helder Huwelijksvoltrekking 2 Febr. a.s. ln de Parochiekerk H.H. Petrus en Paulus. 11 Jan. 1928. Getrouwd en voor de vele blijken van belang stelling bij hun huwelijk onder vonden. Helder, Jannarl 1928. Heden overleed na een langdurig Hjden, voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden, mijn lieve Vrouw in den ouderdom van 59 jaar. Helder, 8 Jan. 1928. Kanaalweg 46. J. A. VISSER. De gezongen Requiem zal plaats hebben in de Pa rochiekerk H.H. Petrus en Paulus, op Woensdag a.s., v.m te 9 uur; de ter-aarde- bestelling te 12.80 nur, op het R.-K. Kerkhof „St. Joseph". (Vertrek sterfhuis te 12 uur). Voor de zeer vele blijken van belangstelling, tijdens de ziekte en bij bet overlijden van onzen lieven Man en Vader T. 0. KOOPMAN-de Waard. J. N. KOOPMAN. Oudeschild, Texel, Januari 1928. Heden overleed onze ge liefde Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder MsJ. JANSJE PRINS Weduwe van Jan Wljkar in dan ouderdom vau bijna 82 jaar. Helder, 8 Januari 1928. Viachstraat 76. Uit aller naam Wed. E. HERES—Wijzer. op Donderdag 12 Jan. a.s., Ds. G. BARGER, van Hoorn. Afgewisaeld door Zang van „0.0. V.", Muziek van de Flultkapel „Nechlloth"; een Samenspraak en Tableaux, door de „Hoop dar Toe komst". toegang, k 10 oent, verkrijg baar bjj N. NOE, v. d. Duin v. Maasdametr. 82; G. DE HAAN, Stationsdwarsstraat 8 au W. NIEUWENHUIZEN, deRuijter straat 11, en verder 'aavonds aan de zaal. Voor de voorstelling van Heden avond nog plaatsen verkrijgbaar. Voor de VOORSTELLING van WOENSDAG op alle rangen nog plaatsen I Plaatsbespreking heden en morgen van I-B uur. BEIDE AVONDEN na afloop Dames, die een Middag-of een Avond-Knlpouraua wenachen te volgen, gelleven zich vöór 10 Jan. aan te melden bjjL. BEUKEM A Ooupeuae, Weststraat 63. Een Jonge vrouw vraagt beleefd WA8SCHEN aan hula. Adres: Zuidatraat 84. Hoogste waarde voor oud Qoud on Zilver. 11. NAUTA, goud- en zilverimid, Kanaalweg 181. bieden de Ver. tot Bestrijding der Tuberculose en het Marlne-Sanatorlumfonds, allen Inwoners van Helder boven 18 Jear de fllmvertoonlng aan: Explicateur Dr. GEESINK, uit Zwolle. Entrée VRIJ. KOMT ALLEN. VereenlfllnB Pensloenbelang dei avonds ten 7'U uur, In het Militair Tahuli, aan de Spoorstraat. HET BESTUUR. J. C. DUINKER, SPOORSTRAAT 92. Catalogus verkrijgbaar Hst beate voor den laagatsn prijs. -Bataal daarom nlat te veel. PQLAK's Pianohandel Kanaalweg 00, effent U den weg tot gemakkelijke aan koop van Plano, Orgal, Grammofoon of Radio terwijl bij eventueele huurkoop geen ver hooging wordt be rekend. Infor meert zonder verplichtln g. POLAK'S Kanaalweg 90. Tal. 303. LAWINES. 9.— 'im. 17 en Aangebracht door ïirnalenvii»cher»: ia8s kg. gekookte garnalen per kg. 0.37—0.47. 9 Jan. Aangebracht door gimalenviaachera: 3:50 kg. gekookte garnalen per kg. 0.33—0.50. Tijdstippen van verzending der brievenmalen. Naar Nad. Oost-lndlë. Naar Ned. West-IndlB. L. A. F. OEN RAPPEN C. M. LENGERS, J. C. VAN AMERSFOORT J. P. DITO, die, made namens wederzijdsche familie, hartelijk dank zeggen ALIDA VISSER geb. MOORMAN, CORNELIS KOOPMAN Czn., betuigen wj] onzen hartelljken dank. Afd.: Helder. ter gelegenheid v. h. 45-jarig bestaan, 's avonds 8 uur, ln „Muals Sacrum". Spreker Programma, tevens bewijs van HALLO PARIJS Planomag.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1928 | | pagina 3