I Openbare Verkooping JAMMER HERM. BUHSE WINTERMANTELS COUPONS STOFFEN HET WITTE HUIS Zijden en Stoffen Japonnen Uitverkoop MEIJER's Elettr. Schoenmakerij IBETREKKINGEN IBETREKKINGEN f 4.25 GEEL BEKLEED f 10.90 Knlpdemonsfratie C. J. LUIDINGA siWiot* Is goedkooper Extra Aanbieding een flinke BEHANGERS-NAAISTER. SIMON DE WIT Chauffeur gevraagd TE HUUR TE KOOP TE KOOP ADVERTEERT in de Heldersche Courant. Notaris A. IUNGELMANN, Woensdag II Januari 1928, bijzonder GOEDKOOPE AANBIEDING Horloges, Klokken, Goud, Zilver en Brillen. KRUISWEG. 1 TUINGROND HEERENHUIS Gevraagd Adres: Fa. T. C. GOVERS, Kanaalweg. LEVERPASTEI V. GALENSTRAAT hoek HERTZOGSTRAAT SNUFFELORAAG EN KNAGELIJNTJE. H. VAN MEURS, POTTE P^IH IA L. Beukema ONZE WINTERHOEDEN van Ulsters, Costuums, Gabardine- en Whlpoordlaasen, Broeken enx. GELDERSCHE WORST J.HEIJLOO IEDEREE ADVERTEERT In de HELDERSCHE COURANT V4 millioen gulden vooruit. AANGEBODEN GEVRAAGD gevraagd gevraagd gevraagd. Gevraagd aen Compagnon of Vennoot voor aan goed rendeerande zaak In 't Noordan van Noord- Holland, tan alnda deze zaak aanmerkelijk uit ta breiden. Leeraar In de Radlo-Te- legrafle aan de Zeevaart school voor 4 u. per week. aangeboden koningstraat 20. reparatieinrichting prima geperst Hooi Vrijs toegang. Weststraat 53 Coupeuse. dat U het niet wist. Voor f 66.— een juweel van 'n salon-pathéfoon. Desgewenseht op ter mijnbetaling. Eerste Alkn. Naaimachinehandel A. Hildering, Helder, Spoorstr. 77, Tel. 449. Speciale reparatie-in richting. Nog slaohts 14 dagen kunt U gebruik maken van Allee wordt ver beneden Inkoopsprijs uitverkocht HET HUIS IS TE KOOP OF TE HUUR. TUINGROND oranjestraat HOEK stakman BOSSESTRAAT en brandsteeg achter de KERKGRACHT. Zoete Sinaasappelen van 8 voor 25 ota. tot 5 ot. per stuk, geen kleintjes. Nieuwe Dadels 16 ot. per pond. Prulmedanten 20 en 25 ot. per pond. Fijne Spekbokklng 8 ot. per stuk, Onze gezouten Groente Is prima en het goedkoopst In prijs. PROBEERT en vergelijkt de PRIJZEN van al onze Artikelen. onze FINALE UITVERKOOP WINTERMANTELS. VOORTZETTING van van alle voorradige Daar wij ook dit jaar weder geen Mantel willen overhouden, ruimen wij dezelve op van af I 3.75, f 4.7S, I 5.75, 6.90, van onze Ateliers, in Traffer, Popeline, Crêpe de Chine en alle Zijden Stoffen, worden tot spotprijzen opgeruimd. Sleohts eenige dagen noteeren wij bijzonder lage prijzen voor ZIET ONZE PRIJZEN IN DE ÉTALAGE. WORDEN VOOR ELKEN PRIJS AFGEGEVEN. Modebazar 21 Koningstraat 23 S. HERSCHEL. Té koop hot mooli zoor oollod gebouwde aan den Singel no. 30. Leeg te aanvaarden. Prijs zeer billijk. Adres: Kerkgraoht 44 en 26. KEIZERSTRAAT 44 62 63 VRAAGT ZICHTZENDING. 64 cent per pond. 14'/s cent per groot blik MARGARINE 26 oent per pond PEULVRUCHTEN SPOORSTRAAT 74 HELDER zal 'l weten, dat het GOEDKOOPSTE en VLUGSTE adres Is. Een muizenhistorie. <505, Nadat de plechtigheid afgeloopen urne en de twee elaohtoffere van de hevig ste ontroering waren bekomen, zwoeren v wraak op Rlnue Rakker en Kootje Klikspaan. Ze zijn nog niet van na al, dreigde da vertoornde Ba uttel- 090. Den volgenden morgen even rooJ achooltijd, stopte Snuffelgraag een hanó- vol knikker ln het keetje van Rlnue Re*' ker. HIJ legde se bovenop Rlnue tfn lei. Ziezoo, bvomde hij b|| zlohielf, dat P« elaeg van gisteren wordt straks teruf In ging het aan inleggers verschuldigde bedrag der Heldersche Nntsspaarbank b\jna WERKKRING. Gepensioneerde torpedomakers kunnen geplaatst worden als Burger-Torpedomakers in het T A. te Helder. Aanmelding eiken werkdag by den Chef T.A. Helder. Mevrouw MONHEMIÜS, Paleis 3, vraagt een nette DIENSTBODE, ▼an goede getuigen voorzien. Gevraagd een WERKSTER, voor 1 dag per week. Adres: Javastraat la (naast de Huishoudschool). Gevraagd een Boerenkneoht goed kunnende melken. Direct of met 2 Februari b(j: G. KLE1MSEH, Doggersvaart 10 (Helder), Gevraagd •en SLAGERSLEERLING en een WERKSTER voor Vry- dags, tot 2 uur. Adres: B. A. VAK GELDER, Binnenhaven 28. Bevraagd oen MEISJE, leef tijd 14 k 15 jaar. Adres: Anemonenstraat 19. Terstond flinke WERKSTER gevraagd. Aanmelding dezen avond na T uur by Mevr. Jakbsens Koztschheim, Polderweg BSrood. Nette Loopjongen gevraagd. Adres: 0. ABBENES, Van Galenstraat >7. DAGMEISJE gevraagd. AdresAnkerpark 19. Mevr. VAN TROTSENBURG, Hoofdgracht 52, vraagt een flinke Dienstbode, goed kunnende werken By partieulier wordt een of iemand (joDg gepeneionneerd) met eenige kenni» van motoren enz. De betrekking zou zijn gemiddeld eenige uren per week, met een vast minimum loon per jaar en verder naar gelang van werktyd. Brieven onder Nr. 802, aan het Bureau van dit blad. Net Meisje, van Texel, 24 jaar oud. opgeruimd humeur, P zoekt te Helder een betrekking als Kinderjuffrouw of Linnen-Meisje, met naaien op de hoogte, of als Juffrouw voor gezelschap byeen dame. Adres met brieven onder No. 299, Bureau van dit blad. Biedt zich aan flinke Huis houdster, ook voor verpleging, v. prima ref. voorz. nu of later. Brieven onder Nr. 297, aan het Bureau van dit blad. T e koop een AMEUBLEMENT een 8-deelig BED8TEL met kus sens (wier), een l-persoons BED met matras en ledikant, eenige KAMERKACHELS, een elektrische LAMP, HUISKAMERSTOELEN enz Adres: Zuidstraat 44. Profiteert van onze Januarl- Opruimlng tn DAMESSCHOENWERK Heden ontvangen alle nummers, beige, grys en bruin, met lage en hooge hak. Adres: ,,De Kleine Winst", Oostslootstraat 20. Er biedt zich aan een nette Hulshoudster of Hulp in de hulshouding, liefst voor direst. Brieven onder Nr. 300, aan het Bureau van dit blad. Gemeubileerd BOVENHUIS te huur. Van alle gemakken voorzien. Adres: Kanaalweg 178. Te koop 3 Schriften en een Rubens Potlood, voor slechts 10 ct., zoolang de voorraad strekt, paar Dames- en Jongens-Bumml- hakken voor 10 et. Adres: „DE GOEDKOOPE WINKEL", 2de Vroonstraat 55 Te koop, wegens plaatsgebrek, eenige in goeden staat zynde 2de-hands RIJWIELEN, w o. Kinderrijwielen. Moet weg. Adres: P. N. Heijligenberg, Spoorstraat 91, t.o. Albert Heijn. Te koop een sterk Hoeren- rijwiel, k f 12.60. AdresKoningdwarsstraat 56. Te huur aangeboden het nieuwe Woonhuis aan de Hoofdgracht 19 Aldaar te bevragen. Te aanvaarden half Februari. Nette WONING te huur of ts koop gevraagd te Huisduinen of omtrek, geen luxe pryzen. Brieven met nadere omschry- ving en prysopgaaf te zenden onder No. 293, Bureau v. d. blad. Te huur een goed onderhouden moderne Woning met electrisch licht, gas en closet. Huurprys 28.— per maand. Adres: WONING-BUREAU, Koningstraat 111. Te huur het HEERENHUIS aan de Binnenhaven 102. Te bevragen: Zuidstraat 80. Te huur een gem. BOVENHUIS, bev 2 groote kamers, 2 kleine kamers en keuken, Adres: Binnenhaven 18. Te huur een Huls met grooten tuin eu schuur, staande in de Artilleriestraat 6. Te bevragen: Zuidstraat 88 Gevraagd een gem. Zlt-Slsap- camer, liefst centrum. Brieven onder Nr. 801, aan het Burean van dit blad. Flinke DAG-DIENSTBODE voor direct gevraagd. V. g. g. v. Geen winkelwerk. AdresJ. S. DE BARBANSON- Haokkhitz, Kanaalweg, t.o. H.B.8. Brieven met vermelding tot welk bedrag men genegen is deel te nemen, te rlohten onder Nr. 298, aan het Bnreanv.d. blad. Burgemeester en Wethouders van HELDER roepen SOLLICITANTEN op voor de vaeesrende betrekking vea: Salaris volgens ryksregeling. Stukken vóór 20 Jsnuari aan Burgemeester en Wethouders van Helder. De directeur der aehool ver schaft desgewenseht nader in formaties. Helder, 9 Januari 1928. Te koop gevraagd geheele WINKEL- en ZOLDEROP RUIMINGEN. Adres: K. SCHUURMAN, Zuidstraat 44. Te koop een zoo goed als nieuwe Trap-Nsslmschlne, merk „Phaff", h f 80.—Koopje. Adres: Oostslootstraat 70. Wegens vertrek naar Indi6 te koop een zware Spiegelkast, geheel eiken, een 8 deellg Bed, een Petroleumkaohel, merk ,Hallxb", een Kapatok, Inleg- potten en gedragen Kleeding. Adres: Javastraat 29. Te koop een best Hsersnrljwlel met nieuwe banden. Prys f 12.—. Adres: Diaeoulestraat 15. Te koop een zoo goed als nieuwe rieten WIEQ, A f 6.—. Adres: 2e Vroonstraat 94. Gummlzolsn, B paar k f I.— Gummihakken, 0 paar k f 0.26, rond en hakmodel, in alle maten en Mlshsllnbandsn, Af 1.90 p. stuk. Adres: „De Kleine Winst", Oostslootstraat 20. Te koop een nieuw gebeeld houwd Slavonisch eiken Salon- Amsublement („Pander"), voor den spotprys van f 140.—, is een 8de van den winkelpas. Adres: Znidstraat 44. Te koop een pracht-eiken Boekenkast, een Salon-Pathéfoon met 24 nummers, slechts f 87.50, een l-persoons Ledikant, Hearsn roodleeren Armstoelen enz. Adres: 2de Vroonstraat 55. Staeda voorradig leer geschikt voor paarden. Afgehaald f 4.60 per 100 K.G. Thuisbezorgd f 6.- k contant. P. v. d. VEER, Rijksweg 18, Koegrss. 'N PAAR LiaiA TASlfTJES avond. In d.n mond nom*n,(.n.z.n ndur.nd. d.n nicht. Oolc ov.rd.f z..r h.llz.im voor hout •n k**lpljn. BI] Apoth«k«ra »n Orogi.t.n 86 o.nt per doo.J., wegens sterfgeval. te NIEUWEDIEP, zal op na bekomen gerechtelijk verlof, des avonds 7'/i uur» bet lokaal „MUSIS SACRUM" aan de Koning straat te HELDER, PUBLIEK VERKOOPEN de volgende pereeelen te Helder Een perceel grond aan de Hospitaalsteeg, groot 1 are 85 centiaren. 2. Het hula en erf aan de Wachtstraat Nr. 46, groot 1 are 5 centiaren. 8. Twee hulzen (in vieren bewoond) met erf aan de Zwaan straat Nre. 10-l0a-12 en 12a, groot 4 aren 51 centiaren. 4. Het hui* en erf aan de Vyzelstraat Nr. 14, ter grootte van 47 centiaren. 5. Het hul* en erf aan de Vyzelstraat Nr. 10, ter grootte van 47 centiaren. 6. Het hul* en erf aan de Vyzelstraat Nr. 18, ter grootte van 1 are 87 centiaren. Het huls en erf aan de Vyzelstraat Nr. 24, ter grootte van 1 are. Het hule en erf aan de Vyzelstraat Nr. 20, ter grootte van 45 centiaren. Het hule en erf aan de Vyzelstraat Nr. 38, tor grootte van 46 centiaren. De pereeelen 4 tot en met 9 afzonderiyk en gecombineerd. 10 Het huls en erf aan de Vischstraat Nr. 85, groot 48 centiaren. 11. Twee hulzen (ln drieën bewoond) met sohuur en erf aan de Smidstraat Nrs. 25-27 en 29, samen groot 8 aren 26 centiaren. 12. De grond met daarop staande pakhuizen aan de Breestraat en Gorterstraat, te zamen groot 4 aren 20 centiaren. 18. Het woon- en winkelhuls en erf aan de Breestraat Nr. 53, groot 96 centiaren. 14 Perceel grond aan de Bree- stra&tachter perceel 12, te zamen groot 2 aren 58 centiaren. 15. Peroeel grond achter per ceel 18, te zamen groot 8 aren 40 centiaren. 16. Twee hulzen met erf en voortuintje aan de Breestraat Nr. 68 en 66, te zamen groot 1 are 40 centiaren. Combinatie 13 tot en met 16. Te bezichtigen daags vóór en op den verkoopdag van 2—4 uur Nadere inlichtingen geeft ge noemde Notaris. Woensdagavond, 8 uur, VRAAGT onze Pryseouranten van Land-enTulnbouwzaden, ons prima Ochtendvoer enz. GRAVENSTRAAT 94 Te huur eenige pereeelen aan den Koningsweg en aan den Middenweg. Te bevr.Oude Kerkstr 26. DE HAL Aanbevelend, ff Bevraagd een nette Jongen, voor eenige aren per dag. Bezorgen van een fletzwfjk. Loon f 6.60 per week. ■Adres i WITBENBURG, Hoofdgracht 88. Wordt gevraagd tegen 16 Jan. •en flinke Dienstbode voor dag en naeht, niet beneden 20 jaar, ln klein gezin. Adres: Bureau van dit blad. Gevraagd een MEISJE van 0.80—12 uur eu van 2—4 uur. Adrea: H. v. r». POLL, Spoorstraat. Te koop het mooie en solide HUIS Janzendwarsstr. 2, bev.: kamers en suite, keukeu, by* keuken, boven: 2 slaapkamers. Te bevr. by den eigenaar. Te koop een Zaakje in krulde- dierswaren en aanverwante arti kelen, desgewenseht op biliyke conditiën. Adres: Bureau van dit blad. GROOTST GESORTEERDE CON FECTIEMA GAZIJ NEN HIER TER PLAATSE Leverworst perpond 19 cent Bloedworst per pond 19 eent Cornedbeef perpond 21 cent Paardenrookvleeseh per j pond 27 J cent Schouderham per ons 21 cent Blaasham per ons 26 cent Ontbytspek per ons 12 en 14 cent Qekookte Worst per ons 12 cent Boterhammenworst per ons 10 eent Plokworst per ons 18 eent Oasenrookvleescb per ons 24 eent Preskop per ons 18 sent Hoofdkaas per ons 10 eent Bekers Rnndvet 80 oent per pond Renzel 60 «ent per pond Koffie (altyd verseh) 80. 55, 70, 90 en 1.11 per pond Thee 24, 81, 85, 87 en 40 eent per ons ADINDA Iets nieuws op Theegsbied, 36 cent per ons. SIMON DE WIT's BESCHUIT, 10 eent per pak. Bruine Boonen 18, 16 en 10 eent per pond Groene Erwteo 18J.19.21en 26et. p. pond Capneyners 18, 21 en 24 eent per pond Granwe Erwten 20,82,88 en 40 et p.pond Bpliterwten 16, 20 en 28 eent per pond Witte Boonen 10, 14 en 18 oent per pond Tuinboonen. 10 eent per pond Pronkers. 26 cent psr pond ZELFRIJZEND BAKMEEL 18 oent por pak. PATENTBLOEM 14 oont por pak. WIJ VRAGEN EN BEZORGEN ZONDER PRIJSVERHOOQINQ. 180 .3 voorhoon FILBRI, OPTICIEN, HOOFDGRACHT 73: Speolale zaak voor modorneoptlok. Eigen oll|plnrlohtlng. Alle glazen op voorschriften van H.H. Dootorsn worden hlsr dlrsot ver vaardigd. - Onzs glazen munten uit wagens afwerking sn groots lloht- stsrkte tegen lage prijzen. Lavsranolsr van Brillen voor alle bestaande ziekenfondsen hier ter plaatse Spood-reparatielnrlohtlng voort Brillen, Barometers, Revolvers en Jaohtgoweren. kaÉAAli

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1928 | | pagina 4