T TWEEDE EN LAATSTE BLAD PLAATSELIJK NIEUWS GEMENGD NIEUWS SPOORWEGONGELUK TE ZANDVOORT. GROOTSCHE HULDE AAN DE ZEEHELDEN VAN DE ALHENA. VAN DINSDAG 10 JANUARI 1928 DE TELEFOONVERBINDING. Tot heden is in de telefonische ver binding nog geen verbetering gekomen. Men hoopt echter morgen een of twee Hjnen gereed te krijgen. De telegrammen worden nog over Leeuwarden verzonden. 45-JARIG JUBILEUM VAN DE AFD. HELDER DER N. O. G. O. V. Ter gedegenheid van het 45-jarig be staan van de afd. Helder der Nat Chr. Geh. Onth. Vereen, wordt door haar een propaganda-vergadering belegd, welke uit den aard der zaak een feestelijk ka rakter zal dragen. Deze zal worden ge houden op Donderdag 12 Jan. a.s., des avonds 8 uur, in „Musis Sacrum". Verschillenden hebben hiervoor hunne medewerking toegezegd, zooals dr. G. Banger, van Hoorn, welke de feestrede zal uitspreken, de zangver eeniging „D-O.V.", de fluitdub „Nechiloth" en de „Hoop der Toekomst", welke eenige tableaux zal uitvoeren, terwijl bovendien •en samenspraak zal worden opgevoerd. Het belooft dus een mooie en tevens nuttige avond te worden, waarvoor de toegangsprijs 10 cent zeer laag is gesteld. Voor verders bijzonderheden verwijzen w$ naar d» In dit nr. voorkomende ad- Ingezonden Mededeellng. van bestemming kwamen en enkelen, die van Texel kwamen, wel eens een lateren trein moesten nemen, dan waarop ze ge rekend hadden. Het laden en lossen bij het Horntje is natuurlijk vrij wat primitiever dan bij de haven van Oudeschild. Met lange brug gen wordt vanaf het schip de verbinding met den wal tot stand gebracht; het op onthoud, daardoor veroorzaakt, was ook nogal belangrijk. Maar het leed is nu ge leden en kapitein Duinker was het alweer vergeten ook. Hij wist tenminste niet te vertellen hoe lang de tochten wel geduurd hadden, en waar zijn journaal op de „Da geraad" was, (wij spraken hem op de „Marsdiep", kon hij het ook niet nazien. Wij moeten nog vermelden dat de dienst één dag geheel gestaakt moest wor den. Dat was op 22 December. Het was toen te gevaarlijk, den reeds aangevan gen tocht, door den zwaren mist voort te zetten, om bij het invallen van de duister nis midden in het ijsveld te zitten. Maar dat is dan ook de eenigste dag geweest dat het eiland geheel geen verbinding met den vasten wal heeft gehad, en wie een tochtje met de „Dageraad" gemaakt heeft tijdens den ijsgang, zal moeten be kennen dat het een kranige prestatie ge weest is, den dienst zoolang en geregeld vol te houden. BlnneulahxL TREINONTSPORING. Gisterenmorgen omstreeks uur rijn tuschen Zaandam en Koog a. d. Zaan op een wlsel eenige wagons van een goede rentrein, op weg naar Helder, ontspoord. Een der sporen werd versperd. Persoon lijke ongevallen hebben er niet bij plaats gehad. Doordat over één spoor gereden moest worden, ondervond het treinver keer veel vertraging. (De trein van 7.27 uit Helder kwaip o.a. met 20 min. vertraging te Amsterdam aan, de trein van B.17 uit Amsterdam om 11.48 te Helder. JDE BTTER" ONDER WATER. Door den zwaren ijsgang zijn de vorige week de beide masten van „de Stier" af geschoven, zoodat nu van dit schip met hoog water niets te zien ls. Voor de scheepvaart is deze situatie gevaarlijk, daar tijdens de vorst de gasboei bij het schip weggehaald is en deze vervangen werd door een bakentje, dat men gemak kelijk over het hoofd ziet Het is dus te hopen, dat het bakentje weer spoedig plaats maakt voor de gas boei, omdat ongelukken anders niet uit gesloten zijn. DE VERBINDINGEN MET TEXEL. Het leed dat toeleden ls. Goede diensten van „De Dageraad". Het zijn moeilijke dagen voor de T. E. 8. O. geweest, de laatste dagen van het oude en de eerste van het nieuwe jaar. De aeer zware ijsgang voor de Texelsche kust maakte een tocht van hier naar den over kant en terug, tot een vaart van uren, doch de dienst kon worden volgehouden, al was het dan dat hij belangrijk moest worden ingekrompen en van vier maal daags, moest worden teruggebracht tot één, hoogstens tweemaal per dag. Het strekt de T. E. 8. O. tot eer dat zij, hoe slecht het weer ook vaak in den win ter is, de diensten met den vasten wal on derhoudt tot het laatste. Wel eenigszins verwonderd waren wij daarom de vorige week, toen wij in een van de groote dag bladen, een bericht van een oorr. te Oos terend lazen, dat de postboot van Texel naar Helder, Woensdag (4 Januari) weer had kunnen varen. WiJ hadden n.1. niet Ïehoord van een stopzetting van dezen lenst Van onze oorrespondenten aan den overkant hadden wij echter sinds Maan dag niets gehoord en de mogelijkheid be stond dus, dat men den dienst Dinsdag had moeten staken. Wij namen daarom dit bericht over, daar het voor nadere infor matie te laat was. Edoch, het bleek spoe dig dat de Oosterendsche oorrespondent van „de Telegraaf", want dat was het blad waarin het bericht voorkwam, in zooverre Juist was geweest dat de boot Woens dag ook had gevaren- De dienst was namelijk ln het ge heel niet stopgezet en van een «Jat ten" kon dus ook geen sprake zijn. Wel heeft de dienst, zooals we hierboven reeds schreven, een belangrijke vertraging on dervonden en dat was dan ook niet anders mogelijk, waar een zoo breede en zware schotsenbank voor de Texelsche kust lag. Met de „Dageraad" werden de dagelijk- •che tochten gemaakt. Dez eboot is klei ner en daarom handiger btf zoo n tocht dan de grootere „Marsdiep die voor teserve in de haven alhier lag. Bovendien Is de „Dageraad" ln den loop der jaren voor dit werk meermalen beproeM en ge schikt gebleken, terwijl bij averij deze boot ook beter gemist kon worden. De tochten werden, al naar het tq was, n»»r het Horntje of naar de haven van Oudeschild gemaakt Kon Oudeschild dus niet gehaald worden, dan werden de passagiers vandaar met de autobus naar het Horntje gebracht en rij, die met de boot meekwamen, stapten daar in voor Oudeschild. Zoo hebben deP^ere dus weinig last gehad van den ijsgang, tij KsS dan dat «8 ^ter op de plaats Een trein rfjdt door het stoothlok heen het station binnen. Twee dooden en vier gewonden. Zaterdagavond is te Zandvoort een ern stig spoorwegongeluk gebeurd. De trein, die om 17 u. 11 uit Haarlem vertrekt, in aansluiting op dien van 16 u. 45 uit Am sterdam is, vermoedelijk doordat de rem men weigerden, in het station Zandvoort door het stootblok gereden. Een der rei zigsters, mej. Keur uit Zandvoort, een 45- jarige vrouw, die met haar man, waar nemend ploegbaas bij de spoorwegen, en hun kind in den trein zat, werd gedood. Twee andere reizigers, mevr. Schwantje en do heer Boelen, belden uit Zandvoort, werden licht gewond. Ernstiger gewond werd de machinist de Beer, die een hersen schudding kreeg en verwondingen aan de boenen. De trein was op den aangegeven tfjd uit Haarlem vertrokken met 50 a 60 reizigers. In Overveen werd gestopt; toen werkten de remmen dus nog. Vóór den overweg bij Zandvoort moet de vaart van den trein geminderd worden tot 45 K.M. en bij den overweg tot 80 K.M. Volgens den leerling machinist is toen gebleken, dat de remmen weigerden. Deze leerling-machinist, P, Bakker uit Haarlem, waarschuwde den machinist, die den handle omgooide en tegenstoom gaf. Vervolgens werden nood signalen gegeven. Met groote vaart is de trein daarna het station Zandvoort binnen, gereden. Hij liep door het stootblok heen het perron op en reed door tot in de kamer van den chef. Deze was gelukkig niet aan. wezig. Hij is eenige weken met zieken verlof geweest en bevond zióh in zijn wo ning boven het station. Diep waren de zware wielen in het pla veisel gesneden. De pijp van de locomotief lag afgeslagen tegen de stationsoverkap ping, die vernield was. Tot aan den geel koperen kap van den stoomdom was de loco motief in de kamer van den chef gedron gen. Achter den tender stond de bagage wagen en daarachter het eerste personen rijtuig; deze beide waren ontspoord- De wagens waren niet in elkander geschoven; alleen waren de buffers vernield. Het slachtoffer, mej. Keur, was evenals haar man vlak bij het station uit angst uit den trein gesprongen. Zij is toen blijkbaar met het hoofd op de steenen gevallen. Een der vier te Zandvoort woonnchtige genees- heeren, die spoedig allen ter plaatse aan wezig waren, kon slechts ^en dood consta- teeren. Ook de machinist en zijn assistent zijn op het laatste oogenblik van de ma chine gesprongen. De eerste werd een half uur later gevonden aan de andere zijde van den trein, bij het stootblok. Men kon eerst niet bij hem komen door den ont snappenden stoom. De leerling-machinist is er goed afgekomen, maar ls zeer over spannen. Twee bewoners van Zandvoort, Hoogen- dijk en Visser, van wie de eerste op een stoomtreiler gediend heeft, hebben zich, naar men meedeelde, zeer verdienstelijk gemaakt door het uithalen van het vuur van de gestrande locomotief, zood'at ."t ge vaar voor het springen van den ketel werd afgewend Een tweede slachtoffer. De machinist H. de Boer,' die ernstig gewond werd, is Zondagmiddag ln het gasthuis te Haarlem overleden. AANRIJDING TUSSCHEN AUTO EN WAGEN. Voerman ernstig gewond. Op den Ringdijk nabij Sloten kwam de voerman J. met zijn paard en wagen ln botsing met passeerende auto. De man sloeg van den bok en werd ernstig ge wond naar een ziekenhuis te Amsterdam YMvoeadi Da auto reed' doos. De STORM VAN VRIJDAG. Een 40 M .hooge steiger ingestort Te Enschede is Vrijdagavond ongeveer 10 uur de steiger, die stond om den in aanbouw zijnden toren van de nieuwe r.k. kerk aan de Deurningerstraat, ingestort Het bijna 40 meter hooge gevaarte kwam ten deele terecht op het dak van de in de nabijheid staande pastorie, hetwelk daar door gedeeltelijk vernield werd. Persoon lijke ongelukken kwamen er niet bij voor. De schade is echter zeer groot. De toren is bijna gereed, maar toch zai de steiger weer moeten worden opgericht om het werk te voltooien. Gisteravond en vanmor gen waren politie en brandweer bezig de nog loshangende stukken van den steiger op te ruimen. Te Utrecht. Vrijdagavond gedurende den hevigen storm is een stuk steen ter zwaarte van ongeveer 20 K.G. van een ornament van den westelijken gevel van den Domtoren naar beneden gestort, gelukkig zonder on gevallen te veroorzaken. Het stuk steen kwam met zooveel kracht op den grond, dat de straatsteenen ter plaatse drie tot vier centimeter naar beneden werden ge drukt Het brok steen verkeerde in sterk verweerden staat; de betrokken autoritei ten zijn daarvan op de hoogte gesteld. De electrische centrale te Hengelo werkte Zaterdag weer met alle vier tur bines. DE K. W. 140 VLOT. De op 22 December op de Maasvlakte bij Hoek van Holland gestrande ijzeren motorlogger Voorwaarts, K. W. 140 ls Zondag vlot gebracht Het was gisteren een bijzonder hoog tij en door de werking van het schip was een geheele geul ln het zand ontstaan. Een andere logger heeft het gestrande vaartuig afgesleeupt De Meermin, het bergingsvaartuig van L, Smit en Oo.'s internationalen sleepdienst, heeft hierbij geassisteerd. MAZELEN-EPTDEMIE. Te Zegwaard (Z.-H.) heerscht een fievfge mazelen-epidemie. Vershcillende kinde ren zijn ernstig ziek. DIRECTEUR DER BEDRIJVEN TE ALPHEN. 118 sollicitanten. Alphen a.d. RHJn. Voor de functie van directeur der water- en lichtbedrijven al hier, hebben zich 118 sollicitanten aange meld o.w. zeer vele niet-gastechnicL EEN NOORSCH STOOMSCHIP BIJ PETTEN GESTRAND. De Bemanning gered. Zaterdagavond Is het Noorsche stoom schip „Vang*, dat ln ballast van Antwer pen naar Hamburg voer, benoorden Pet ten gestrand. Het schip is hoog op het strand geloo- pen. Om ongeveer 8 uur Is bet schip, groot 778 ton ongeveer 1 K.M. benoorden Petten gestrand. Op de noodseinen voer Öe red dingboot uit, doch de bemanning weiger de aanvankelijk het schip te verlaten, waarna de reddingboot terugkeerde. Nog tweemaal daarna werden noodseinen ge geven, doch eerst bij de derde maal dat de reddingboot bij het schip kwam werd dit door de opvarenden verlaten. Eenigen tijd later werd het schip door de ruwe zee over de bank gewerkt en tegen een der pieren gezet. Van hier vertrokken de sleepbooten Drenthe" en „Assistent", waarbij zich vanuit IJmuiden nog de „Nestor" en de „Hector" voegden. Giste renmorgen slaagde men erin verbinding met het schip te krijgen, waarna des avonds met hoop water werd getrokken. Men verlcrepr1, dat het schin pl.m. 6 meter, in gunstiger positie, werd verplaatst. Hedenmorgen zou men wederom met hoog water trachten het schip vlot te slee pen. TREINBOTSING TE SCHOONHOVEN. Een man doodgedrukt Toen gisterenavond de tredn» die om 18 u. 46 uit Gouda te Schoonhoven aan komt, aldaar zou arriveeren, moest de rangeerder, de 83-jarige N., den trein binnenloodsen; daar een signaal niet in orde bleek te zijn. De man stond op den tender van den binnenkomenden trein. Doordat een wissel klaarblijkelijk niet was overgehaald, is de trein tegen een stiistaanden trein opgereden. De machi nist van den trein uit Gouda, waar N. op stond, waarschuwde den rangeerder nog toen hij gevoelde dat de tredn op verkeerd spoor, kwam en zelde tegen hem dat hij er af moest springen, maar het was reeds te laat De man werd tusschen twee trei nen doodgedrukt. Het lijk is naar het po litiebureau vervoerd. De man was gehuwd en vader van twee kinderen. Hij was pas ongeveer drie weken op de lijn Gouda— Schoonhoven werkzaam. DE VEENDAMMER HYPOTHEEKBANK. Ook slachtoffers in N.-Holland. IMen schrijft aan de „N. Rott. Ort," luit Noord^HolIand: Dat er alleen of wel' ini hoofdzaak in Gro ningen en 'Drente slachtoffers zouden zijn gevaien van die gestie van' <fe V eendammer Hypotheekbank, kan niet juist zijn. Ook in Noord-Holland en Sn andere provincies toch zijn er indertijd heel wat pandbrieven) ge plaatst. Verschillende kassiers» vooral' ook de kantoren der Coöperatieve Boerenleen banken), werden heribaaldéiijk aangezocht tot het koopen van deze pandbrieven. Ook werden meermalen circulaires verzonden ais antwoord) op een waarschuwing, van de bekende, reeds in 1890 door mr. N. F. Wll- kems en dr. D. Bos opgerichte, Nederland- sche Hypotheekbank te Veendiain om dleze niet te verwarren, met de 12 jaar later op gerichte Veendammer Hypotheekbank, die nu ia déoonfitmaw verkeert. De voorspiegeling was altijd) zóó mooi, dat ongetwijfeld vetoni er daardoor rijn in- geloopen. Veelal kwamen inspecteurs die kassiers bezoeken, om hen op de soliditeit der thans in moeilijkheden geraakte hypotheekbank te wijzen. Venschiiendle faciliteiten werden dan verleend aan hen, dtie pandbrieven kon dien plaatsen. EEN AANRIJDING. Botsing van twee auto's, la een waarvan minister van der Vegte was gezeten. Een auto van de Urban-mfJ. in Den Haag, waarmee minister Van der Vegte Vrijdagavond van Rotterdam naar Den Haag zou terugkeer en, is om 6 uur op den Rotterdainschen weg nabij de Over slag te Delft in volle vaart tegen een vrachtauto gereden. De minister en de chauffeur hebben geen letsel gekregen. De auto is zwaar beschadigd' en later door een kraanwagen weggesleept. De bestuurder van den vrachtauto is doorgereden, alsof er niets gebeurd was. EEN AANGETEEKENDE BRIEF ZOEK Op 6 October is het stoomschip Alhena van Rotterdam uitgevaren. Aan een op varende was een aangeteekende brief, welke 500 bevatte, meegegeven. Deze brief is niet terecht gekomen. De opva rende beweert, dat hly den brief aan den hofmeester heeft gegeven, dat deze hem aan den loods heeft ter hand' gesteld, en dat deze den brief in den Hoek van Hol land heeft gepost. De politie stelt een onderzoek in. DB GEVALLEN VAN TYPHUS AAN BOORD VAN DE GELRIA. Bij het binnenkomen te IJmuldien heb ben zich naar aanleiding van eenige typhusgevallen, die zioh ged'urende de reis van het stoomschip Gelria naar Zuid- Amerika (de 54e reis van het schip) heb ben voorgedaan; aan boord' begeven dr. Doyer, inspeoeteur van de volksgezond heid, de directeur van den gemeentelijken geneeskundigen en gezondheidsdienst dr. L Heyermans, en de leider van de afdee- llng volksgezondheid van dien dienst, dr. Veldhuysen. Reeds op de reis, die 19 Juli van het vorige Jaar eindigde, waren eenige ge vallen van typhus voorgekomen. Een paar reizen ls het daarna goed gegaan, doch thans waren er nieuwe ge vallen, die zioh weer bepaalden tot de zelfde groepen der bemanning. Gedu rende de laatste reis zijn voorgekomen drie gevallen met doodelijken afloop en zes lichte gevallen. De patiönten zijn thans allen herstellend en overgebracht naar het Wilhelmlna-gasthuia Bij alle rieken en officieren alsmede het keukenpersoneel ls gedurende de opvaart van IJmuiden naar Amsterdam bloedonderzoek ingesteld en verder zul len bacteriologische onderzoekingen, welke noodig zijn, ln vollen omvang ver richt worden. De uitslagen van onderzoekingen, tij dens de reis verricht, wijzen op de moge lijkheid van paratyphus-infectie. Of schoon verband met de vroeger waar genomen gevallen van echten typhus verondersteld mag worden, is de moge lijkheid niet buitengesloten, dat er geen samenhang bestaat. Ingezonden Mededeellng. (780) Apoth.en Drogisten Prijs 75,4Qen25ct. Gevaar voor uitbreiding over de stede lijke bevolking bestaat niet. Elk zelfs licht twijfelachtig geval wordt nauwkeurig gecontroleerd. Gedurende de reis is gedaan wat men- schelijkerwijs mogelijk was om uitbrei ding op het Schip te voorkomen en de zieken goed te behandelen. Alle moge lijke bronnen van infectie worden thans nauwkeurig onderzocht om de oorzaak van deze nieuwe endemie vast te stellen. AANVARING OP HET IJ. Tusschen de Gelria en die Schelde- stroom. Zaterdagmiddag heeft op het IJ voor Amsterdam een aanvaring plaats gehad tusschen het hinnenkomend'e stoomschip Gelria, van den Koninklijken Holiand- schen Lloyd en het stoomschip Schalde- stroom van de Holll. Stoomboot M& Laatstgenoemd schip was aan het ver halen .van de Javakade naar de Ooen- haven, met assistentie van twee sleep booten. Ter hoogte van den Holland- Amerikalijn-steiger had toen een aan varing plaats tusschen belde schepen, met het gevolg, dat de Scheld estroom een groot gat aan stuurboordzijde kreeg ea ook de GeMa schade beliep; aan stuur en bakboordzijde van het voorschip. De Scheldestroom moest in het Nederland- sche dok worden opgenomen, terwijl de GeMa aan de Handelskade gemeerd kon worden. Er zfjn b§ de aanvaring geen persoon lijke ongelukken gebeurd, maar de schade die de Scheldeotrocxm kreeg was groot. Z% heeft een groot gat gekregen aan den bovenkant van het schip tot aan de water lijn. Na de aanvaring zaten de schepen zóó stevig in elkander vast, dat se met sleep booten uit elkandert getrokken moesten word'en. Voor zinken bestond echter geen gevaar, Ook niet voor de Scheldestroom. AANVARING IN HET NOORDZEE- KANAAL. Tusschen de Drethtstman 8B da Ernta. Zaterdagavond' omstreeks hall sevan heeft op het N oordzeek anaal een aan varing plaats gehad tusschen het binnen komende vrachtstoomschip Drechtstrooai van dC Hollandsehe Stoombootmaatschap pij en het uitgaande vrachtatoomaohlp Erato van de KoninkiL NederL Stoom bootmaatschappij. De boeg van de Erato werd geheel ingedrukt, zoodat het schip de reis niet kon vervolgen. Om 7 uur 40 keerde het tenug aan de Surinaimekade te Amsterdam. De Drechtstroom is met vrij ernstige schade aan het voorschip aan de Zeeburgerkade aangekomen. De aanvaring geschiedde bewesten de Hembrug. Omtrent de oorzaak was nog nieta bekend. Nog een geschenk van I 2500.— voor de bemanning. Ter eere van kapitein. Smoolenaaxs en rijn dapperen waren gisteren de Rotter- damsche trams als bij' een nationalen feest dag gepavodseard, terwijl' van vele openbare en p..diaouüiere gebouwen de Neaer.andsthe driekleur wapperde. Opnieuw rijn de man nen van de „Alhenia" gisterenmiddag ten kantore van Van Nievelt Goudlrdaan Go.'s Stoomvaart-Mij. gehuldigd. Ditmaal was de beurt aan de 'Maatschappij: .tot Redding vain Drenkelingen om kapitein.' Smoolenaars te complimenteereu. Hierbij was in de eerste plaats tegenwoordig d'e beschermheer van de Maatschappij;, Z. K. H. Prins Hendrik en diens adjudant» luitenant ter zee Termijte- len, voorts waren er een vertegenwoordi ger van den chef van den Marinestaf, kap.L- liujÜ A. Vos Jr„ de burgemeester, uur. dr. J. Wytema, het dageljjlkisch bestuur van de Maatschappijl totl redding van drenkelingen. Door verschillende dezer aanwezigen werd1 het wooad gevoerd. Z. K. EL Prins Hendrik) vertolkte den dank' van H. M. de Koningin en het geheele NederlandBche voik. Op verzoek van den! Prins vertelde kapi tein Smoolenaars iets van het wedervaren van de „Alhena". Wijl laten hieronder het verslag uit „De Telegraaf" volgen. De kapitein aan Itel woord. 'Ik ben niet erg spraakzaam, reide de ge zagvoerder. Ook niet thuis bijl mijn vrouw, wanlt als ik begin met praten; zou zij imij wel altijd thuis willen hebben. Misschien wiil mtijn eerste stuurman dus wel) Iets ver tellen. MaaT de eerste stuurman (bleek ook al niet erg spraakzaam en dus nam de kapi tein het woord" maar weer. Om twaalf uiur kregen wijl de „Prlnci- pessa Mafalda" in zicht en om kwart voor vieren hadden we 'm op een halve mffi aan baikiboord. Wjj bleven steeds in1 de nabijheid en om kwart voor vijf zag üq, dat het schip stuurboord uit zijn roer liep- Ik voelde, dat het mils zou toepen en op hetzelfde oogen blik kregen we het S.O.S.-vsetin. Dadelijk let !ik de sleeptros (klaarmaken1, want, zoo vervolgde die kapitein miet een glunder lachje, ik dacht zoo bdj mezelf, misschien kunnen wij' hem1 wel bannen! brengen. Dat was uiteraard' goedl voor ons geweest! 'Natuurlijk gaf ik ook order de redding- booten) buiten te draaien, maar wij' hebben maar een Meine equipage en wiji konden niet allemaal van boord gaan. Aizoo kon ik maar drie 'booten laten ■uitgaan Van kwart over vijven tot acht uur rijm wij berig ge weest de eerste schipbreukelingen op te pikken. Lren a. die menschen overboord ge sprongen? vroeg de Pr.nis. is iet aiiemaai» Hoogheid. De „iMafaïda" had' ook booten gestreken. Maar hoe gaat dal De meeste waren overvol, in sommige zaten wel zeventig menschen en iui begrijpt, dat ze natuurlijk zenuwachtig waren en niet rustig bleven ritten. Zoo raakten er veel' te water. Een groot aantal is ook door de zeeto uit de booten gedreven. Ik stond eerst alleen op de brug, doch later kwamen de 8e stuur man van' de „Princdpessa Mafaldk" eni de dokter van de „Alhena* daar ook. Zjji pres ten mij aanhoudend om terug te keeren, omdat aan boord van de „Mafatoa" nog vier honderd menschen zoudlen zijn. Ik heb toen maar toegegeven en let mijn boot om draaien, maar hierdoor werd' de afstand tot mijn eligen booten zoo vergroot, diat ik het oog er niet meer op kon houden. Bang. werd ik voor ongelukken. Ik heb toen mijn eigen ingeving weer gevolgd. Ik nam den roeper en schreeuwde naar mijn booten of alles in orde waa Dien nacht heeft imijn stem zeker een mijl ver over zee geklonken. Een maand lang heb ik haast nielt (bunnen praten. Voortdurend liet ik" Duit- en lichtisilgnailen geven en voor de rest moest ik maar af wachten. Veie van onze menschen waren overwerkt» de een is nu eenmaal sterker dan de ander. Onze mannen hebben vele booten o.p sleeptouw genomen, waarbij" ook de Ita lianen goed "hebben geholpen. Intuaschen liet ik aan stuurboord Zijlijnen spannen en de driehonderd zwemvesten, die wfj aan boord hadden, gereed! leggen. Zoo goed en zoo kwaad ais biet ging, beduidde dii den Ita liaan, die bij' mijl op de 'brug stond; dat hij tegen zijn menschen jfloest zeggen, dat re overboord' moesten springen. Ik naderde nu de „Mndpeasa Mafaida" met de „Al hena" zoo dichit ais ik kon. Misschien wa ren er nog maar 15 meter tusschen. In de Alhena* (hield ik' een 'kleine voor- waartsche beweging, omdat je met een stil liggend schip niet kunt manoeuvreeren zoo je wiil We zaten er zoo dichit op, dat ze bij ons aan boord Ibamg werden), dat de „Ma falda" op ons zou neerkomen. Om' dé arde te handheven. Den tweeden machinist, die hij de Statie trap stond heb ik een revolver en een bijl gegeven om de orde te handhaven. De weet uit ondervinding, dat eeni mensch lh nood rass Aingsn doet, das pekken se «nabuur

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1928 | | pagina 5