beet of trekken1 re meikaar weg, maar ge lukkig behoefde mem van de wapens geen gebruik -te makem. Toem de ^Mafalda" onderging hielb Ik tien minuiten! voonuit iateni dlraaleni De kapitein van de „Malaga" was nog aan boord. Hij etak een sigaret op en trok dirie maai aan de .fluit om ons en de wereld vaarwel' te reggen. Eén der officieren bad te voren nog een rieke vrouw van boord, gebaald, daarna ging hjj terug naar rijn isdiip om tezamen met den kapitein te gronde te gaan.. Het was heel tragisch. Onze 2e officier is toen nog eens tiuasctien het wrakhout gaan zoeken. Eerst waren we bang voor ontploffingen, maar er Stond 400 voet water, zoodot we voor ontploffingen niet behoefden te vreezen Te middernacht vroeg de ,jFormosa", die ook in de nabijheid lag, of wij de acMpbreukélinigen wïldien overgeven. Dit stuitte mdji echter wel wat tegen de borét Ik liet tenten spannen van kleeden en zeilen om de geredden te be schutten en vooral theewater opzetten, ter- wdjl wij begonnen met passagierslijsten te maken. Van ale kanten kwaimen er telegrammen om inlichtingen. Ec verbood den marconist echter om perstoelegramimenl uit te zenden. Er waren al zooveel 'berichten de wereld in gegaan, die niet oorr^t waren. Een kort telegram' stuurde ik aan onze maatschappij. De passagierslijsten had ik graag De- waard, maar in Rio heeft inen ze mij afhan dig gemaakt). De prefectuur 'begon ook al te sputteren, omdat de passagierslijsten' niet in orde waren! Ik zei: als je het verlangt ga ik dadelijk de haven uit. De Italiaansche gezant heeft het toen weer bijgelegd. Van de Italianen heb ik geen mensch meer gezien, niet diat ik er naar verlangde of dat ze me hadden moeten bedanken, maaa Ik 'had toch wel' gedacht), dat ze me gedag waren komen zeggen. Daarmee was het eenvoudig onopge smukte verhaal' van kapitein 9mooienaars ten einde. Een geschenk. De Noord- en Zuid-Hollandscbe Maat schappij tot Redding van Schipbreukelin gen heeft aan de directie van Van Nieveit Qoudriaan een bedrag van 2500 overhan- dlgd voor de bemanning van de „Alhena". p<^-Radio-Programma-)>-| Marineberichten. EEN HERINNERIN G. Vanwege de Rijkscommissie toot Graadmeting en Waterpassing la aan commandant, officieren en verdere opva renden, die de reia met Hr. Ms. onderzee- line-orkeat „Sem^re Avïnti", Dir.T Ë"kol- boot K XIH van Helder vla Panama naar Soerabaja ln 1926 hebben medegemaakt, een zilveren medaille toegekend als her innering aan deze gedenkwaardige reis, waarhy meer dan 20.000 zeemijlen werden b*i afgelegd en die voor de wetenschap zulke uitstekende resultaten heeft opgeleverd OOIT-INDIS. HET VERVOER VAN KORPORAALS EN MINDEREN NAAR NED.-INDIE Legerberichten. sa-■s.Dsssrs w. ra SOT worden- vervoerd. Hr. Ms. ^Eertog Hendrik". Blijkens bü het departement van ma rine ingekomen bericht is Hr. Ms. Hertog Hendrik Zaterdag te 81 Martin aan gekomen. Verzending aan Hr. Ma. „Hertog Hendrik". U Januari maar Barbados; 16 Januari naar Trinddad; 19 en 26 Januari naair Para maribo. Laatste busBohitiingen voor Barbados en Paramaribo hoofdkantoor 18.30, stadsbussen lichting 8; voor Trinidad hooifdkanltoor 6A0 en stadsbussen 14 Januari lichting 4. Sport. VOETBAL Stoomvaartberlchten. Marktberichten. fiskwo,ier~' f Radiografisch Weerbericht, naar waarnemingen verricht In den morgen van 10 Januari Medegedeeld door het Kon. Nederlandach Meteorologiach Instituut te De Bilt. Hoogste stand 767.7 te ZCrich. Laagste stand 721.2 te Veatmanflr. Verwachting: 1S"achtlSe tijdelijke, wellicht stormachtig tot W,wind, betrokken later opkkrend, aanvankelijk «achter en later kouder. s 8 DINSDAG xo JANUARI. Hilversum, 1060 M. ia.00 Politieber. 12.3S2.00 Lunchmuziek door het ANRO-trio. 3.00—4.00 Knipcursus van Mevr. De Leeuw van Reea. 5-30A.I5 Dinermuziek door het ANRO-orkest. W. Doortmont, piano. 7.1S7-45 Engelsche con versatieles. 7.4S Politieber. 8.10—9.00 Piano concert door Mevr. S. Josmans-Beaedict» Daarna Kinderatube, Liederencyclua, Mous- sorgaky, door Mevr. J. Heodricha, zang. 9-OC Henri van Wermeakerken: Feeatdagen in Indiê. 9.30—10.30 Concert door het Mando- C. Jul. Mohr: De Bodem van Ned. Inddë. 9.30 Voortzetting concert. 10.00 Peraiber. Huizen, 1840 M. (na 6 uur 1950 M.). ia.301.45 NCRV. Lunchmuziek. Mej. L. Lauenroth, piano. Mej. M. Scager, viool. Mevr. J. Hehl, fluit en cello. 5.1S6.13 NCRV. Kin deruurtje, geleid door Arie Poet, Chr. voor drachtskunstenaar. Mej. B. Stotyn, alt. Mej. W. A. J. Boxen, pdamo. 7.007.30 NCRV. Leasen. 7.308.00 NCRV. Causerie over Pluim/veeteelt door Joost Sluis. 8.00 NCRV. Uitzending vanuit Wageningem. Spr. J. M. A. Wynaendts van Resandt, Burgem. van Wage- ningem: Een en ander over tropisch Neder land. Da. E. v. d. Meer: Moeder. Vrouwen koor „Sursum Corda". Mannenkoor „Kunst na Anbeid", o.Ijv. A. Lbtmeyer. Mevr.DiÜo Zuidlbeng, Jkvr. Strlck v. Linachoten, sopraan. Mevr. N. OortmanrHaye, alt. I. Hisink, tenor. Daventry, 1600 M. ii.ao Daventry-kwartet en aolisten (viool, alt, tenor, clarinet). 1.20—a.ao Orkestconcert. 3.20 Licht klassiek concert. Strijkkwartet en aolisten (alt, viool). 4.0S Causerie. 4-20 Da- ventrykwartet en solisten (piano). 5.£5 Kin deruurtje. 6.20 Concert op het Plaza-orgel. 6.40 Tuinpraatje. 6.50 Tijds., nieuws. 7.05 Or gelconcert. 7.20 Lezing. 7-33 Mozart's viool sonates (plano, vlooi). 7.4S Lezing: English Painting. 8.05 Het Catterall kwartet (2 violen, viola» cello). H. Anderton, alt. G. Martin, bas. 9.20 Nieuwsber. 9-35 Lezing: Pidgin English in China. 9.50 Nieuwsber. 9.53 Variété. 10.20 Framsche Opera, Bouffé. Orkest en O. Gro ve», sopraan. S. Newman, bariton. 11.20—12.20 Dansmuziek. Parijs „Radio-Paria", 1730 M. 10.5011.00 Concert. 12.50—a.to Orkest. De Balalaika». 4.005.00 Orkeatconcert. 8.50— II.20 Selectie. Mozart, Sacha Guitry, Hahn. Langenberg, 469 M. 12.25150 Orkeatconcert. 5 20—6.20 Oriceat- concert. 7.30 „Aua der vierten Dfanension", van R. Rieth. Een apook-avond. Orkest en soli. „Der Betuch aua dem Elytium", myat. romant. drama van F. Werf el. Daarna tot 11.20 Dansmuziek. KönigawUaterhauaen, 1230 M. 11.207.05 Lezingen en leaaen. 7.30 Schla- gera van Leo Fall en Paul Lincke. B Bötel, tenor. E. Kochhann, aopraan. Orkeat. 9.30— 11.50 Dansmuziek.' Hamburg, 395 M. 4.20 Volksconcert, s.20 Orkestconcert. 7.20 „Der Banbier vom Bagdad", kom. opera in 2 acten van Corneliu» 10.50—11.30 Dansmuziek. Brussel, 509 M. 5.20—6.20 Dansmuziek. 8.35 Oriceatconcert. io.os10.35 Dansmuziek. Scheveningen-Haven, 1950 M., (Zakelijke Omroep). 8.155.00 Pers-, handels- en financieele be richten. 12.0012.05 Zuivelber. 1.30—2.45 Beursnotee ringen. 3.35 Landbouwber. 3.5» 3-57 ZuiveLber. 5.305.35 Zuivelber. dijk. 10.30 Peraber. 10.30—12.00 Grammofoon- muziek. Huizen, 1840 M. (Na 6 uur 1950 M.) 12.30—1.30 KRO. Lunchmuziek door trio „Winkels". 5 30—6.30 KRO. Dinermuziek. 6.30—7.00 Eaperantols». 7.00—7.30 Engel ach voor beginnera. 7.30—8.00 Cursus Kerlatijn door Leo Speet. 8.00 Derde Beethoven-avond. Mej. H. Botman», piano. Mej. L. Wijngaar den, viool. Mej. S. v. 't Lindeahout, altviool. Mej. F. Belinfaate, cello. Joh. v. Heil, clarinet. Ed. Verdelman, fagot. A. Torenspit», hoorn W. Reuling, contrabas. Spr. Th. v. d. Bijl Beethoven en zijn werken. Daventty, 1600 M. n.20 Daventrykwartet. 12.20—-2.20 Cariton Maton sextet en aolisten (sopraan, bariton, en geplaatst aan boord van Hr. Ma. mijnen- legger Hydra aldaar. Lult. ter zee 2e kl. G. Mante, dienende bij de Onderzeedienstka2erne te Willemsoord, wordt den i6en dezer ter beschikking geateld en Is bestemd den 8en Febr. a.a. naar O.-I. te worden uitgezonden. Luit. ter zee 2e kl. J. Fruin en de off. van adm. 2e kl. H. D. Wiggera zijn bestemd den 8en Febr. a.a. naar O.-I. te worden uitge zonden. Off. van den M.S.D. 2e kl. P. J. Drijver, on lang» uit Qoat-Indië teruggekeerd, ia geplaatst bij de Onderzeedienatkazerne te Willemaoord. ti Jan.: aeng.-macht. J. A. Smith van v. Speyk naar O.zeedkaz. 10 Jan.: aerg.-schrijver J. van der Jagt ge plaatst op het bureau van den Fiakaal van den Zeekrijgsraad. 11 Jan,: aeTg.-aeiner G. J. Nieboer van 0.zeed.kaz. naar Commandant der Marine. 3i Dec. per s.i. „Koningin der Nederlanden" uit O.-I. in Nederland teruggekeerd: Opperaeiner J. P. Soetebier, schipper, R. C. van den Bosch en J. E. Linnenbank. Mont.-maj. H. A. van Veen, sergt.-konst. G. J. A. van Dorst, sengt.-momt K. J. Langen- doen, korpl.-konst. H. A. ten Kate, korpl.-kok P. J. Kampman, H. E. Pijl, korpl.-bott.: W. H. de Longte, korpl.-zkvpl.: B. Volmer, korpl.-seiner J. L. Bieker, korpl.-mont. J. A. Breedenbeek, A. L. v. d. Raay, .barbier D. J. Koopal, bootsmansmaat W. Hoogerwerf, matr. ie klasse H. A. Walstra, C. G. Kuiper», A. J. Jansen' Maneschijn, H. Meijer, R. L. de Boer, P. Feenstra, geachutm.-maj. F. Groen, lergt.- hofm. P. Borgman, sergt.-mont. A. J. v. d. Bijl, matr. 2e klasse H. Woldhek, mar. ie klasse F. W. A. van Gerven, mar. 2e klasse C. Voa, hofm.-maat J. A. Milet de at. Aubin, borpl.- vldegt.mr. F. W. Ouwerldng, macht.-maj. B. J. de Kok, korpl.-macht. A. Walrave, H. H. For- rer, J. H. H. Lentz, H. van Son, G. G. Vrijer, P Th. Domburg, G. Admiraal, stoker-olieman M. F. Poortvliet, W. F. Koenraada, aergt.- maj. der mar. C. F. Gaaaman, korpl. der mar. T. J. W. v. d. Sel, mar. ie klasse P. F. Kallcsma, J. H. Nieuwenhula, W. Soeter», J. F. Jaski, W. Door nek atnp, W. M. Verstegen, tamb. ie klasse L. van Pelt. 5 Jan. per s a. „Insulinde" uit O.-I. ln Neder land teruggekeerd: Bootsman T. Hessels, H. Swartbol, »ergt.-| konat. H. F. Arnoldu», aeigt.-seiner G. de Haan, serg.-timm. P. A. Hilleatröm, serg.zvpl. J. van 't Roer, serg.-achrijver A. van Heynin- gen, serg.-kok J. Hollenbeig, mont.-majoor A. Harin ra, seng.-mont. H. J. Dupluy, kwartiermr. C. M. Dumoulin, H. Verhart, korp.-lconat. J. Vos, korp.-seiner C. P. van Haasteren, korp.- rvpl. D. M. Labruyere, korp.-kok F. Nikkel, J. C. v. Heeren, W. v. d. Struys, matroos ie kl. J. J. van Rooyen, J. J. Kloprogge, C. van Hol ten, C. B. Holst, W. F. van Hemert, P. A. de Buck, A. de Kam, D. C. A. Kranenburg, ma troos 2e kl. J. M. Leynse, adj.o.otffic.-macht. W. M. Visser, serg.-macht. J. Schenk, korp.-' macht. C. J. v. d. Dungen, C. de Winter, J. Geschiere, stoker-oman A. Kemp, J. J. Kort, i D. 't Hart, M. 't Blok, korp. der mars. W. Bergman, mar. ie kl. C. F. W. Singelenbsrg, C. Warner J. Boonstra, W. S. Lotstra, C. Chrispijn, P. J. Kratn, L. van de Krast», W. J. v. Stralen en P. Koppenaal. Geplaatst: a»n boord Hr. Ms. De Zeven Provinciën, de off. van den M.S.D. der 3s kl. HollandiaWest-Friala heeft den bezoeker» een 20 overwinning gebracht, een resultaat dat voor Holl. niet zoo mooi is, daar deze club hierdoor no® lang de laatste plaats niet Y*r* laten heeft; ze moet echter nog 8 wedstrijden spelen, waarin veel gebeuren kan. ae klasse B. Evenals in afd. A, stijgt ook hier elke week de spanning. AFC, welke club door het win nen van het protest er weer zoo mooi voor stond, kreeg op ndet verwachte wijze in Bus- sum een 3i nederlaag te incaeseeren. Be paald verrassend is deze uitslag, die the red s kansen ibelaoi^rijk heeft doen dalen. Wel ver- loor ook Zeeburgia (met s2), maar dat waa tegen Velox, die door deze zege bezit heeft genomen van de ie plaat». Haarlem, de lachende 4e, apeelde niet. Het zal oei» wel be nieuwen wie ten alotte als triomphstor uit den strijd zal komen. Verder werd hier nog gespeeld: BloemendaalDonar 5—2 Zand- voorHVC 5—t, welke van weinig belang meer rijn; de winnende club» blijven hierdoor de 5e en 6e plaat» bezetten. 3« klasse B. DSV—Wilhelmin» Vooruit 5—1, Ksnnemsr» Purmersteijn 3O- 3e klasse C. DWVRapiditas >—3. (R»<P- handhsaft zich op de ie plaats, doch vindt in DWS en Allen Weerbaar zware concurrenten.) 4e klasse A. Assendelft—ODE 54- Reserve ae klasse A. Haarlem >-VVA a 3—1. (Hrl a blijft de leiding behouden). Reserve 3» klasse B. ZFC 3—Blauw Wit 4 5. (ZFC 3 beaet de laatste plaats.) Reaerve 30 klasse C. Allen Weerbaar 2—TOG a I4- (TOO 2 gaat met 7 gewonnen matches aaa het hoofd.) AJdeeling IL xe klasse. HW en Spart», de club» der intellectueelen, vonden elkaar op het confortabele terrein aan den Waasenaarschen weg Hoewel velen ln een succes voor de R'dammer» geloofden en niet zonder reden is het nochtans een over winning voor de geel-zwarte kleuren gewor den; met a1 won HW. De tnstch zelf heeft een rumoerig verloop gehad, vooral in de ae helft. De Sparta-aanhang roerde zich nog het meest, welke tenslotte den referee bedreigde, toen deze HW een penalty toekende, waar uit het winnende punt ontstond. De politie zorgde er voor dat het bij dreigementen bleef. Wel een frissehe toestand! HW kan intus- schen met dit resultaat* te vreden zijn, daar Spart» veel meer ln den aanval ie geweest en bealist beter speelde. Een met 3 invallers spelend Feijenoord boekte in Hilversum een verdienstelijk resultaat door van 't Gooi met 31 te winnen, welke cijfer» iet» meer zijn dan waarop F. recht heeft. HFC zegevierde met ferme cijfer» op het Stormvogela-veld; het werd 40, nadat rust nog een Blanco stand aangaf. Het was een wedstrijd, die op mid delmatig peil stond; De Haarlemmers gaven eerst in de 2e helft hun beste apel, doch had den met zuiverder achieten met nog grootere cijfers kunnen winnen. Toch zal het voor HFC nog een heele toer zijn om de laatste plaats te verlaten. 20 klasse A. HDVSFortuna 4—0, QulckVIOS 41. Minister van Marine a-iL, tie heer Laimlbooy, eni vermoedelijk ook/ die Minister vam Koloniën, dlr. Koningsberger, rullen morgen tte Amsterdam een bezoek brengen aan de Stoomvaart-Maatschappdj „Neder land1", teneinde ln oogensóhouiw te nemen de aocomodatie van de 4e klasse, tn welk» klasse de schepelingen en korporaals der Bsnosmingsn. Bij K. B. van 27 Dec. 1927, nr. 6a, zijn be noemd tot res. 2e luit. bij het reg. kust-art., de vaandrig» S. J. Frelier, J. W. Unkel, E. W. Ott, A. J. Rutger» en H. J. Reijst. riton, kest. 3.20 Huiahoudpraatje. 5-35 Kinderuurtje 6.20 Grammofoonmuziek. 6.50 Nieuwsber. 7.05 Granwnofoonmuziek. 720 Lezing. 7.35 Mo zart'» vioolaonatoa (piano, viool). 7.45 Cau serie. 8.03 Licht opera-programma. Sympho- nie-orkeat. R. Morton, aopraan. P. Jonea, tenor. 9.30 Nieuwsber. 9-33 Prof- Thomaoo: Wonder» of deep aea life. 9.50 Nieuwsber. 9-55 Vaudeville. G. Fileda, comedienne. Art Fow- ler met zijn ukulele. R. Evans en C. Deben- ham, humoristen. N. Kenyon, Schotsche ko miek. 10.5012.20 Dansmuz. Parijs „Radio-Paris", 1750 M. 12.50—2.10 Oricestconcert. 4 005.00 Orkest concert. 8.5011.20 Concert. Hr. G. Colin, de clamatie. Orkest: Rheingold, Wagner. Langenberg, 469 M. ia.251.50 Orkestconcert. 5-2ü6-20 Oricest concert. 7.359.20 Kamermuziek. Het Amar- kwartet. L. Amar, viool. W. Caspar, viool. P. Hdndemith, viola. Frank, cello. P. Schramm, piano. KOnigawQaterhauaen, 1250 M. 11.20—7.05 Lezingen en leaaen. 7.30 „Der Schmuck der Madonna", opens in 3 acten van E. Wolf-Ferrari. 9.20 Nieuwaber. Hamburg, 395 M. 4.20 Karl v. Liné herdenking. 7.35 Cembalo- concert. 8.35 Weenach Luitconoert door D. F. Bach. Daarna oriceatconcert 10.50—11.30 Dansmuziek. Brussel, 509 M. 5.20—6.20 Dansmuziek. 8.31 Oriceetconcert. 10.0510.35 Dansmuziek. SobeventageD-fUven, 1900 M. (Zakelijke Ctauoap). 8.135 00 Per»-, handel»- en financieele be richten. ia.00xa.os Zuivelber. 1.30—s.43 Beuranoteeringen. 3.52—3.57 Zuivelber. Ijo- 8-35 Zuivelber. WOENiDAG xx JANUARI. Hilveraum, 1060 M. 12.00 Politieber. 12.35—a.00 Lunchmuziek door het ANRO-trio. 3.004.00 Maak 't zelf. Rubriek van Mevr. Schaake-Verkozen. 5.30 7.IS Dinermuziek door het ANRO-orkeet. Tilly Eyaacker», aopraan. Egb. Veen k d, vleugel. 7-157-43 Gezcmdiheidahalfuurtje door Dr. G. Kapienberg: Een cn ander over koepokinen ting. 7.45 Politieber. 8.109.00 Uitz. v. d. avond ten behoeve v. d. Joodache Invalide. L. Zlmmermann, riool. Koor v. d. groote Syna goge, Dir. S. H. Englander. Spr. Dr. Voa, wath. v. Amsterdam «00—9.50 Proi. Dr. E. Minister Larabooy zal wBarsahJjnlljib bij dat bezoek vergezeld womien door deni on der-commandant der marine te Amsterdam, kapdltein ter zee Scherudk Öe Jong, en) voorts dbor den raad-adviseur, eten heer Van Hen gel, en 'a ministens adjudant, lult ter zee le toL Vreede. Minister Lamlbooy la verder voornemens dee namiddags daar ter stede bezoetoen te brengen aan üet Nederlandsdh) Historisch) Brheepvaartkundiig Museum' in de Schuijt- straat en aan de Foktoer-tabrLek, Hr. Ma. torpedobooten Z J en Z 6 zijn van 'a Rijkswerf te Willemaoord naar de Buiten haven vertrokken tot het hervatten hunner oefeningstochten. Bij Kon. besluit 1» met ingang van 6 Jan. 1928 aan den luit. ter zee der ie kl. van de Kon. marine-reserve M. F. Mörzer Bruyns, op zijn verzoek, eervol ontslag uit den dienat dier reserve verleend. Luit. ter zee ie kl. J. A Kruija, afgetreden commandant van Hr. M». mijnenlegger van Meerlant, ia aangewezen voor den dienst in Oost-Indië en zal 31 dezer met het stoom schip Jan Pieterazoon Coen uk Amsterdam daarheen vertrekken. Luit. ter zee ie ld. H. Vreedenberg, onlang» eervol ontheven van het bevel over Hr. Ms. politiekruiser Triton, is geplaatst aan boord vam Hr. Ma. instructieschip Van Speyk te Niauwediep. Luit. ter zee ae kl. W. F. J. Fels wordt aver*a»l**t»t v»» Nieuwediep mv VUssisgaa Zondag 8 Januari N. V. B. AJdeeling L Het vermoeden dat vele terreinen afgekeurd zouden worden, is bewaarheid; zelfs het Sta- diomveld bleek ongeschikt om te spelen. xe klasse. Ajax verspeelde een kostbaar punt tegen RCH (2—a). De A'dameners begonnen zeer hoopvol en hadden m 2 min. tijds reeds de leiduig door Hamel, doch spoedig hadden de gasten het syateem van Ajax onder de knie, zoodat de voorhoede zeidien meer gevaarlijk werd, waaraan echter slecht schieten ook een aandeel had. Verkerk was het, die na ca! 30 min. den bal aan den Ajax-doelcian afhandig maakte en daaruit gelijk maakte. Een lange periode in de 2e helft werd op de RCH-helft gespeeld, doch de voorhoede der thuisclub, die weinig rteum ondervond, wist hiervan niet te profiteeren. Niet zonder eenig geluk waa het RCH, dat de leiding wist te nemsn; toen kwam Ajax krachtig opzetten en 8 minuten voor het einde scoorde van der Meer. DFC behaalde een groote zege op UW; met 0—7 wenden de Dom-menichen naar hui» gestuurd, een uitslag, die velen niet verwacht zullen hebben, gezien UW'» prestatie» ia de laatste wedstrijden. De Dordtenaren blijven hierdoor nog hun kleine kam» op de eereplaata behou den. HBS beproefde met vrucht een nieuwe voorhoede-opstelling, waarin van Linge de middenvoorplaats bezette. De Groninger (overigens altijd de spilplaats bezettende) was uitnemend op dreef en scoorde 5 doel punten vam de 7I De match zelf had weimig te beteekenen, daar VOC er hopeloos uit was. Eerst tegen het dnde, toen het al 6—0 waa, kwam er een periodie van opleving in de R'damache gelederen en Weldema en van Everddngen namen ieder een doelpunt voor hun rekening. Het einde kwam m«t 7—a. Excelsior slaagde er voor de 2e maal in Hil versum te slaan; nu werd het 32, nadat rust gelijken stand (1—1) aangaf. Tegen het einde waa de vertooning meer dan forsch. se klaaae A. Hier gingen 3 wedstrijden door. VSV ging op het slechte pad voort en liet een punt in Zaandam, waar tegen ZW i1 gespeeld werd. Van een voorsprong is nu geen sprake meer en alleen doordat Velaeroord een wed strijd meer gespeeld heeft, gaat ze nog aan den kop. DEC n.l. aloeg op Tuindorp HRC met 52, wat voor hen niet al te veel Inspan ning opleverde, daar de Racer» allerminst Ln conditie waren. Hun spel had weinig van dat in de laatst geapeelde otmoetingen. De A'dammera hebbsn nu evenveel varliespuntan als VSV sa beider positie is nu als volgt: V-S.V. 13 9 3 a 34—IS 30 i.»3 DK-C. 13 9 o j 35—15 iS 1J0 ae klasse B. ODSNeptunus a. België—Oostenrijk. Deze te Brussel ge speelde interlandmatch werd op een zeer zwaar terrein geapeeld en is door de Belgen met 21 verloren. De rust trad met 1—o voor Oostenrijk in. Het publiek op de populaire rangen was de gasten weinig vriendelijk ge stemd, hoewel zonder reden. De Holl. scheids rechter, mr. van Bisselick, heeft wel voldaan. Het geheel gereorganiseerde Belgische team heeft niet voldaan Stoomva&rtxnaAtachappij Nsdsrlaxid. Rotti, 7 Jan. te A'dam. Prima der Nederlanden, t., 5 Jan. v. Colombo. Johan de Witt, t„ 7 Jan. v. Algier». Madoera, 8 Jan. v. A'dam. Mapia, 9 Jan. te A'dam. Kangeaiv, u., paai. 9 Jan. Vliaaiagaa. Karimata, t., 8 Jan. v. Aden. Remibrandt, 7 Jan. v. Batavia. Salaier, u., pass. 8 Jan. Vliasiagea. Vondel, u., 9 Jan. te Batavia. Kon. Nsd. Stoomboot Hiifmliinj] Almelo, 7 Jan. te A'dam. Achilles, 6 Jan. v. Volo. Agamemmoo, 4 Jan. v. Ponce. Calliato, 6 Jan. v. Balbao. Herme», 30 Dec. te SaitozakL Orpheua, 6 Jan. te Gravoe. Ajax, 7 Jam. v. Lissabon. Amazone, 6 Jan. v. New-York. Are», 6 Jan. te Curagao. Ariadne, 7 Jan. v. Lissabon. Baarn, 9 Jam. te Hamburg. Bacchu», 6 Jan. v. New-Yoric. Bereniche, paaa. 7 Jan. Gibraltar. Breda, 7 Jan. v. Curagao. Euterpe, pass. 8 Jam. BrunsbutteL Ilos, 8 Jan. te Lissabon. Jaaoo, u., 6 Jan. te Callao. Juno, 6 Jan. v. Palermo. Nereus, 7 Jan. r. Santander. Oberon, 9 Jan. te Hamburg. Orpheua, 7 Jan. v. Bari. Peraeus, 9 Jan. v. Holtenau. Renate, 8 Jan. v. Stettin. Stella, 5 Jan. v. Aruba. Strabo, 8 Jan. v. La Pallice. Venezuela, u., 7 Jan. te Barbados. Haarlem, 8 Jan. v. R'dam. Irene, 8 Jan. v. A'flam. Nero, 8 Jan. te A'dam. Adonis, 9 Jan. te A'dam. Bennekom, u., 6 Jan. r. Coquimbo Doros, 9 Jan. v. R'dam. Euterpe, 10 Jan. te A'dam. Ganymedea, 9 Jam. te Smyrna. Medea, pas». 8 Jan. Gibraltar. Nackerie, 9 Jan. te Paramaribo. Odyseu», 10 Jan. te A'dam. Proteu», 10 Jan. v. A'dam. Ulyitet, 9 Jtn. tt Smyrna. Vesta 9 Jan. te Alexandrië. Van Renaselaer, u., 7 Jan. v. Dover. Ko°- Hollandach» Lloyd. Gelria, 7 Jan. te A'dam. Flandria, u., 6 Jan. v. Bahia. Gaasterland, u„ 7 Jln. te Buenos Ayre» sS V rr 8 J,n Fernia<l0 Norooha. o al land, t., 7 Jan. v. B. Ayres. u-' 8 J">- L«xoe». wrCL erl?nd' l" 8 Jan' v' L" Waterland, 9 Jan. v. A'dam. Kom. Pak e tvaartm aatschapplj Stagen, 6 Jan. v. Batavia. Holland—Afrika Lijn. Billitoo, 7 Jan. v. A'dam. fiiakzrk, t, 7 Jam. v. Aldabi, t., 8 Jam. v. Bahia. Jagerafontein, 9 J*n< te Dar-fa-Salaam. Klipfontein, 8 Jan. v. Lorenzo Marqué». Zenada, t., 8 Jan. te Duinkeriren. Rietfontein, u., pass. 9 HollandWest-Afrika Faun», 7 Jan. v. A'dam. Rijnland, 8 Jan. te A'dam. Alchiba, t., 6 Jan. v. Sekondi. Eemstroom, u„ 4 Jan. v. Freetow*. Kilatroom, t., 7 J»n. v. Lago». Maasland, t., 3 Jan. v. Monrovia. IJstroom, t., 6 Jan. v. Sekondi. Delfland, 7 Jan. v. Lago» Schouwen, u., paaa. 8 Jan. Laa ralmaa. Texel 9 Jan. te Hamburg. Holland—Amerika Lijn. Dlnteldijk, 5 Jan. te Crlstobal. Noorderdijk, 3 Jan» v. Cristobal. Boschdijk, 6 Jan. te New-York. Csrdiganahirs, 8 Jan. te R'dam. Drechtdijk, 4 J»o- San José. Edam, pass. 8 Jsn. St. Mlchsel». Eemdijk, 3 Jan. te Rdam. Leerdam, 6 Jan. v. Vera.Cnit. Lochkatrine, 5 Jan. v. San Franclaco. Nictheroy, 5 Jan. te Seattle. Radnorthire, S Jan. v. Los Angels». Rijndam, pas» 8 Jsn. Scilly. VoJendam, 7 Jsn. v. New-York. Westerdijk, pas». 9 Jan- Lizard. Maasdam, 9 Jan. te R'dam. Moerdijk, pasa. 9 Jan. Vliaaingen. Spaarndam, 8 Jan. te Tampico. HollandBrlUch-Indil Lijn. Andijk, u., 6 'Jan. v. Madraa. IJaelkerk, t., pas». 8 Jan. Gibraltar. Alderamin, u., 7 Jan. v. Genua. Kieldrecht, 8 Jan. v. Calcutt». Schiekerk, u., 8 Jan. v. Ramgoon. Veendijk, u., paaa. 7 Jan. Perim. Ridderkeik, pas» 9 Jan. Vlissingeg. Stroeflcerk, t., 9 Jan. Antwerpen. HollandO.-Aal» Lijn. Gemmi, t., 6 Jan. v. Sabang. Parana, u., 8 Jan. te Port Soodan. Oostkerk, u., 9 Jan. v. Manilla. Sal^bangka, 9 Jan. te Bremen. HollandAustralië Lijn. Abbekerk, 7 Jan. te R'dam. Almkerk, t, 7 Jan. v. Port Said. Tamsrinda, 7 Jan. r. Brisbane. Java>'vw-Yark Lija. Karimoen, pasa. 6 Jam. Perim. Stadsdijk, s Jan. v. Singapore. Gorontalo, 6 Jan. te Suez. Tapanoeli, 7 Jan. te Boston. Eurypylu», pass. 9 Jan. Gibraltar. JavaChina Japan Lijn. Tjikembang, 5 Jan. te Batavia. Tjikaramg, 2 Jan. v. Kobe. Java Pacific Lija. Bmtang, 4 Jan. v. San Francisco. Rotterdamsch» Lloyd. Bondowoao, t., 6 Jan. te Lhrerpool. Kertoaono, u., 7 Jan. te Padang. Kota Radja, 7 Jan. v. Batavia. Bamdoeng, u., 9 Jan. v. Suez. Garoet, 9 Jan. te R'dam. Kedoe,«t., 7 Jan. te Suez. Menad<\ u„ paai. 8 Jan. Fluistert*. Patria, t, paaa. 8 Jan. v. Port Said. Siantar, u., 7 Jan. te Singapore. Sitoebondo, o., paaa. 8 Jan. Ousssant. Tabaman, t., 9 Jan. v. Sabang. Tatnbora, u., 8 Jan. v. Colombo. Ternate, t, paa» 8 Jan. Malta. Gorontalo, t., 7 Jan. Port Said. Indrapoera, u., pas» 8 Jan. Kaap del ArmL RotterdamZuid-Am erlka 14]» Aldabi, t., 6 Jan. te Bahia. Alwaki.u., 7 Jan. te B. Ayrsa. Poeldijk, 9 Jan. te Hamburg. Zijldijk, t., 6 Jan. te Santos. Aludra, u., pats. 6 Jan. Madera. StooanvaartmaataehapplJ 0g« Prometheu» 5 Jan. te Suez. Jasom, 6 Jan. te Suez. Agapenor, 7 Jan. v. Singapore. Oreate», 7 Jan. v. Shanghai Patroclus, 6 Jan. Penaog. Aatynax, 8 Jan. te A'dam. Rheaeus, 8 Jam. te A'dam. Ajax, 8 Jan. v. Liverpool. Alcinous, pass. 8 Jan. Perim. Diomed, 8 Jan. te Suez. Tantalu», 5 Jan. v. Pt. Said. Hmzetco Lijn. Jonge Airthony, pass. 8 Jan. Dovar Jonge Jacobu», 9 Jan. te R'dam. ALKMAAR, 9 Jan. Va«markt. Aangeroerd: 45 vette koeie. 175 365; 3 vette kalveren 45—220; vette kalveren per ned. pond ,.80-4; 33 nucV f 8T24: Tette («wa re) per Ned. pond 0.57—63; sou ten per Ned. pond 0.54. ALKMAAR, 27 Jan, f f ÏZ**5'' k?ikent f 1—0-7»; «enden 0.604; kip pen-tieren (groothandel) per 100 atuk» 9—10; kippen- l(JHemhaadel) per 100 stuk» 7—10.10; fabriekaboter i« per 1 ^k*b0ter M pcr 1/1 f 090-1 boe- rertboto ie per V. kg ix^^-i.ia»/,; boe- renbote- 2e per kg. 0.90-1; jonge klp- pen 1 3.»o; alachtduivan 71/»ao cent p. »t. N.V. Elarvailing voor HolL Noorderkwartier Alkmaar. S^sX1 &4n<teTOCrde dcr«* Zaterdag In het jaar 1927 werden ter veiling uwt- voerd: 4.887.818 kippeneieren mat e«a gem. prijs van 6.643; 973-737 eendeneieren met eaa gem. pnj» van 5.161. De gemiddelde prijzan wartn in 1926 BROEK OP LANGENDIJK, 9 Ju,. kool*1/ L11J°~1?70' drWlin«« f rood» f 9~l6 so' doorichot v.sa—-13.30, geU

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1928 | | pagina 6