Neem Duifzeep te baat BINNENLAND 00ST-INDIË. Uw Zenuwen DUITSOHLAND. DUIT8CHE SCHADE VERGOEDENQ AAN NOORWEGEN. De Duitsohe regeering heelt Zaterdag aan Noorwegen een som van 61/* miljoen mark uitbetaald als schadevergoeding voor de nabestaanden van Noorsohe zee lieden, die in den oorlog, tengevolge van de Duitsche duikbootoampagne het leven hadden verloren. ARBITRAGE-VERDRAG DUITSOHLAND—LIIHAUEN GESLOTEN. Volgens bijzondere inliohtlng is het ar bitrage-verdrag tusschen Duitschland en Llthauen Zaterdag onderteekend. Over de onderhandelingen met den Lithausohen premier en over het met hem gesloten ar bitrage-verdrag zal Stresemann in zijn rede over de begrooting van Buitenland- sche zaken nader rapport uitbrengen. DE STAKING IN DE METAAL NIJVERHEID. Na de stillegging van de Junkers-werke staken nu alle metaallabrieken in Anhalt; het aantal stakers bedraagt ruim 10.000 van wie 6000 in de hoofdstad Dessau. Ingezonden Mededeellng. treeft '11 ptachl teóultaai RUSLAND. TSARISTISCHE OFFICIEREN. Onlangs heeft de revolutionnalre mili taire raad een order uitgegeven, waarbij bepaald werd, dat alle gewezen officieren van het tsaristische leger, die thans in de Sowjet-unle woonachtig zijn, tot de re serve van het roode leger zouden moeten gaan behooren. In verband hiermede werd tevens een registratie van deze gewezen officieren gelast en tegelijkertijd werden zij weder in het bezit van burgerlijke rechten gesteld, waarvan zit tot nog toe beroofd waren geweest. Ofschoon laatstgenoemde maatregel, naar men verwachtte, een prikkel tot aan melding voor de officieren zou vormen, valt echter een groote terughoudendheid bij de gewezen officieren te oonstateeren. Zij schijnen voor den nieuwen toestand weinig te gevoelen en trachten zich op allerlei wijzen aan den aanmeldingsplicht te onttrekken. Daarom ls thans een be kendmaking gepubliceerd, waarin zij, die aan den aanmeldingsplicht niet voldoen, met straffen worden bedreigd. De Gee- pee-oe bezit volledige iysten van het ge wezen offiolerskader, aan de hand waar van het mogeiyk zal zyn, de nalatigen op te sporen. Ook in sommige communistische krin gen is men over den nieuwen maatregel niet erg te spreken. Velen zyn van mee ning, dat de gewezen offloieren, als „bur- geriyk element" niet het recht hebben'tot het roode leger te behooren en dat het on verantwoord elUk is zooveel onbetrouw bare elementen In de oorlogsformatie van het roode leger op te nemen. MGR. SKALSKL De roomsch-katholleke bisschop Skal&kl la tot een gevangenisstraf van tien jaar veroordeeld op grond van contra-revo lutionaire roerigheid en splonnage ten behoeve van een vreemde mogendheid. U PUZZELT TOCH MEE OM DEf.&OOO KON-ZEEPFABRIEKEN DE DUIF DUIFZEEPPOEDER A DUIF-TOILETZEEP DUIFVETL°0ÖMEEL^ DUIFZEEP[ffJ!MMEP EEN NIEUW KANON TEGEN AANVALLERS UIT DE LUCHT. Het Amerlkaansche departement van oorlog heeft officieel meegedeeld dat een nieuw kanon tegen aanvallers uit de lucht, van 106 m.M., in gebruik genomen is. Het vuurt 11 KM. hoog en horizontaal 18 KM. MEXICO. EEN GEVECHT MET REBELLEN. Vele dooden. De Amerikaansche consul te Mazatlan (Mexico) deelt mede, dat er verleden week te Ixtlan een hevige botsing heeft plaats gehad tusschen regeerlngstroepen en op standelingen, waaraan een paar hon derd man deelnamen. Van de opstandelingen werden 87 man en van de regeerlngstroepen 14 man ge dood. Bij Baren ln don staat Jalisco 60 dooden. Naar uit New York gemeld wordt, zyn, volgens een berioht uit Guadalajara, Mexloaansche soldaten onder aanvoering van generaal Figuerros door rebellen ln de nabyhaid van Baroa, in den staat Jalis- oo, aangevallen. Meer dan 60 -dooden zou den zyn gevallen. CHINA ZWEDEN. DE ARE NFLICTEN. De regeering heeft haar bemiddeling»- aclie in het oonfllot in de mynlndustrle gestaakt, daar de pogingen om de partyen te verzoenen tevergeefs gebleken zyn. Men vreest thans ook dat de yzerindustrle in het conflict zal worden betrokken. DE BALKANLANDEN. ITALIAAN8CHE BPIONNAGE IN 8ERVIE? De Reichspost (Weenen) verneemt uit Agram, dat de Servische .politie een spion- nagedienst ontdekt zou hebben in het Ita- liaansche consulaat te Laibach. Gavotti, de oonsul-generaal aldaar, wierf agenten aan, die spionnage-materiaal voor hem verzamelden. De Servische regeering moet reeds een protest ingediend hebben te Rome. DE HONGERSNOOD IN SJANTOENG. De internationale ooramlssie voor hulp verleening aan de slachtoffers van den hongersnood in Sjantoeng en Zuld-Tsjill deelt mede, dat de toestand daar van dag tot dag erger wordt. De emigratie naar Mantsjoerye gaat steeds in grooter mate voort: in een aantal districten is de helft van de bevolking weggetrokken. DE STRIJD OM HANKOU. Pel Tsjoeng hsl, de oommandant van Hankou, verklaart, dat hy vier legers uit Honau op de vlucht gejaagd heeft, vervol gens Tsjangsja heeft genomen, 16.000 man gevangen nam en 12.000 geweren, 20 ka nonnen, 50 machinegeweren. De overwon nen troepen uit Honau waren dezelfde, die Hankou op 14 Januari ontruimden, toen de troepen uit Nanking die stad na derden. DE KRAKATAU. De werking van den Krakatau heeft VEREENIGDE STATEN. ENGELAND EN DE VEREENIGDE STATEN. De vlootpolltlek. In antwoord op een vraag ln de mari tieme oommissie heeft de Amerikaansche Staatssecretaris Wilbur gezegd, dat de overeenkomst van Washington en de daar vastgestelde verhouding van vyf- vyf-drie, alleen gold voor slagschepen en dat geen der drie mogendheden kon be schuldigd worden van schending van deze overeenkomst als zy een ander soort oorlogsschepen bouwden. Wilbur zeide woordeiyk: „Wanneer wij -zeggen, dat Engeland grooter tonnenmaat aan krui sers gebouwd heeft dan wy dan betee- kent dit geenszins, dat wij Engeland daardoor eenig verwijt maken als zou het tegen den letter of den geest van het Ver drag van Washington gehandeld hebben." Deze verklaring van Wilbur is te Lon den met vreugde ontvangen, omdat zij een eind maakt aan beweringen, die een bron van voortdurend misverstand had den kunnen worden. •inde Vrijdagnacht een verandering on dergaan. Er hadden alleen gasontsnappin- gen plaats, doch er worden geen steenen meer uitgeworpen. Erjwordt slechts on- derzeesch gerommel gehoord. Batavia, 80 Januari De werking van den Krakatau neemt langzaam weer toe. PLANNEN TOT VERZET. Padang, 28 Januari In het Padang- Pandjangsche en het Tanahdatarsche zyn verscheidene personen gearresteerd in verband met plannen tot het plegen van verzet DE BRAND TE RANTAU. Nader wordt gemeld, dat de schade door den brand te Rantau aangericht, slechts 62.500 bedraagt. KUNST EN LETTEREN. VICENTE BLASCO IBAN'EZ. t De bekende Spaansche schrijver Vi- cente Blasco Ibanez is Zaterdagochtend in den ouderdom van 61 jaar te Mentone overleden. Hy was een felle tegenstander van de Spaansche dictatuur, van Primo de Rivera, en Koning Alfonso, en getuigde hiervan in menig vlugschrift Hy is ook in Nederland bekend als auteur van vele romans. Daar hy ln Spanje wegens zyn republikeinsche denkbeelden vervolgd werd, woonde hy in het vrije Frankrijk, waar hy ook zal worden begraven. Ingezonden Mededeellng. MIJnhardt's Zenuwtabletten Glaisn Balajt 76 ot. By Apoth. en Drogisten TELEFOONGESPREKKEN MET AMERIKA. De offldeele opening. Gisteren is het telefoonverkeer met Amerika geopend. Ongeveer 8 uur had de opening op offl- cieele wyze plaats door een gesprek van den*minister van bultenlandsohe zaken, jhr. Beelaerts van Blokland, met den Amerikaansohen staatssecretaris Kellogg, te Washington. .Voorts heeft de Ameri kaansche zaakgelastigde mr. Norweb een gesprek gevoerd met den Amerikaan sohen gezant in ons land, mr. Tobin, die op het oogenbllk te Washington vertoeft, waarna de directeur-generaal der poste ryen en telegrafie, ir. Damme, met den Nederlandschen gezant in Amerika, mr. dr. Van Royen, sprak. De gesprekken hadden hier te lande plaats in de werkkamer van den heer Damme in het gebouw van het hoofd bestuur der posteryen en telegrafie in Den Haag. SALARISACTIE RIJKSPERSONEEL. Zaterdag zyn ".itnoodiging van het dageiyksch bestuur der Centrale van ver- eenigingen van personeel in 's Ryksdienst te 's-Gravenhage de gezameniyke bestu ren der by de Centrale aangesloten ver- eeniglngen byeen gekomen, tot het be spreken van de situatie, welke zich op het oogenbllk voordoet in verband met het overleg over de salarisherziening. l)e be sprekingen droegen een vertrouweiyk en intern karakter, weshalve besloten werd, thans daarover niets te publlceeren. De vergadering, waarin vrijwel alle be sturen zich deden vertegenwoordigen en waarin op geanimeerde wyze de huidige situatie besproken werd, keurde de tot dusverre door het dageiyksch bestuur en door den vertegenwoordiger in de sub commissie gevolgde gedragsiyn goed. Zonder aan dat dagelij ksoh bestuur een absoluut bindend mandaat op te leggen, werden riohtiynen aangegeven voor het verder te plegen overleg. Tenslotte werden nog eenige punten be sproken, welke niet rechtstreeks de sala risherziening betreffen. DE PROEFTOCHT VAN DE „SIBAJAK". Zaterdagmorgen hoeft de „Sibajak", het nieuwsto mailschip van den Rott. Lloyd zyn proeftocht gemaakt. Het Hbl. schrijft naar aanleiding hier van o.m. Ruim 80 jaren scheiden de „Sibajak" van do bark „De Gebroeders", die ln 1844 voor den heer Wm. Ruys S.Dzn. van Rotterdam naar Indië vertrok. Naar den maatstaf van een menscbenleven gemeten is die tyd lang, by is kort als men hem afmeet naar den gang der technische ontwikkeling. De „Drie Gebroeders" voerde reeds de negen blokjesvlag, die Zaterdagmiddag geliesohen is op de „Sibajak", maar verder hebben deze twee schepen al heel weinig gemeen. Niet minder groot is de expansie in tonnenmaat. In 1888— in 1875 kwam het eerste stoomschip in de vaart be schikte de Rotterdamsche Lloyd over 7 stoomschepen met een draagvermogen van 17.500 ton. In 1927 waren het er 89 met 880.000 ton. De „Sibajak" is juist het honderdste schip met mechanische voortbeweging door Wm, Ruys Zonen sinds 1872 be steld. Van de 100 werden er 66 in Neder land besteld. Sedert 1888 heeft de Lloyd aan de Nederlandscho industrie uit dezen hoofde 107} mlllloen gulden betaald. De „Sibajak'% die haar naam ontleent aan den berg op Sumatta van dien naam, is gebouwd by de „Schelde" te Vlissln- gen. Het is een motorschip, de direotle van den Rott. Lloyd is voor goed ge wonnen voor den motor, die voor de vaart op Oost-Azië haar voordeelen boven de stoommachine bewezen heeft. Haar diesel motoren bet bekende Schelde-Sulzer- type van de Schelde geven de „Siba jak", die 18.000 ton meet, 167 m. lang en 19 m. breed is, door middel van de 10.000 A. P. K. die zy kunnen ontwikkelen, een snelheid van 17 myi per uur. De inrichting van het schip laat niets te wenschen over. De eerste klasse is berekend op 212, de tweede op 174, de derde op 68 passa giers. Ruime promenadedekken hebben alle klassen, de derde niet uitgezonderd. Het interieur is ontworpen door den architect Mutters, en uitgevoerd doorH. P. Mutters en Zoon, te Den Haag. DE LOONEN BIJ DE SPOORWEGEN. Verzoek om technische herziening, De personeelraad by de Nederlandsche Spoorwegen heeft de directie gevraagd in overeenstemming met het voornemen der regeering om voor het Rijkspersoneel een technische herziening der voor het perso neel geldende loonregeling door te voe ren en mede in verband met de reeds door de regeering aangebrachte verbeteringen, in den een af anderen vorm iets voor het spoorwegpersoneel te doen, ter tegemoet koming in de loonsverlagingen en andere verslechteringen van zyn positie. De Per soneelraad vraagt dit, mede gelet op den gunstigen tdestand van het bedrijf. Ten aanzien van dit verzoek heeft de directie in de dezer dagen gehouden ver gadering medegedeeld, dat wyzigingen, welke destyds hetzy in stygenden, hetzij in dalenden zin in de loonregeling plaats gevonden hebben, buiten beschouwing dienen te biyven. Anders dan by de Ryks- regeling is bij de spoorwegen de loonre geling als onderdeel van het R. D. V. vol gens wetteiyk voorschrift aan een vyi- jaarlijksrhe herziening onderworpen. De directie verklaart thans alleen met de be- staande loonregeling van 1920, welke in onderling overleg tot stand ia gekomen, maken te hebb~ LIMBURG ZAL ZICH NIET AFSCHEIDEN VAN DE S. D. A. P. v. dL Ploeg neemt ontslag uit zijn functies. Zaterdag vergaderden te Heerlen de be stuursleden van het gewest Limburg der &D.A.P. ter behandeling van het beken de rapport in zake de verhouding van hot Gewest en de moderne vakbonden. Hoewel de vergaderden zich met den in houd van het rapport niet konden ver eenigen, werd besloten de conclusies, daarin vervat, toch aan te nemen. draadlooze verbinding om leiding te ge ven aan de beweging van negen verken ningsvliegtuigen ln slagorde. Kapitein Walter Bender leidde de manoeuvres van den grond af. Marlneberichten. Blijkens by het departement van marine ingekomen telegram is Hr. Ms. Hertog Het' Gewest Limburg zal zich dus niet Hendrik Vrijdag van Barbados vertrok- van de S.D.A.P. afscheiden. De party-'ken met bestemming naar Trinldad. heer Van der Ploeg, propagandist de heeft uit zyn verschillende functies ont slag genomen. LUCHTVAART. MAIL VERZENDING „HERTOG HENDRIK". 10 Ftebr. naar Sluit Vincent (Kaap Ver- i dlscbe eilanden). 1 29 Febr. en 2 Maart naar Sant* Cru* I (Teneniffe). i Laatste busüchttag KSO u. nam, stad»- buasen 2 uur. DE ZOMERDIENST VAN DE KON. LUCHTVAARTMIJ. .De K. L. M. heeft haar voorloopig pro gram voor den zomerdienst 1928 vastge steld, welke op 10 April zal aanvangen. In het drukke verkeersseizoen van 1 Juni tot en met 1 September zullen naar en van Londen drie diensten ingericht worden. Daarop zullen uitsluitend de groote nieu we F VlII-machines in gebruik gesteld worden. Parijs krijgt twee dageiyksche diensten met vertrek uit Amsterdam des morgens 9 en des middags 8 uur zomer- tyd. De Zwitsersche iyn, welke verleden jaar Bazel als eindpunt had, ls doorge- off. van adm. at kl. H. J. G. van Gieasen," trokken tot Zürloh. Brussel zal niet slechts die aangewezen ia voor den dienat ln Ooat- door de Zwitsersche Ujn met Nederland indië, zal vandaag per particulier* gelegen- verbonden worden, doch krygt een extra held daarheen vertrekken, dienst. Bovendien wordt te Brussel aan sluiting verkregen op de nieuwe Belgi sche luohtiyn Brussel—Antwerpen v.v. Off. van den M.S.D. ie kl. W. Moree, hdofS van het onderwija bij de opleiding van mon teur# der marine te Amaterdam, ia ovsrgc- plaatat bij bet Kon. Inatltuut voor de marine te Willemeoord. te ren. DE VLIEG PLANNEN VAN DEN HEER VAN LEAR BLACK. De plannen van den heer van Lear Black om naar Kaapstad te vliegen, welke plannen de Koninkiyke Luchtvaart Maat schappij ln studie had genomen, zullen verwezeniykt wordt De K. L. M. heeft de route uitgezet de vliegtuigen vastgesteld en besloten, een van haar met één motor uitgeruste vliegtuigen de H-NADR, daar toe tot een vliegtuig met drie motoren te verbouwen. De heer van Lear Black heeft de ver- voerovereenkomst met de K. L. M. ge- teekend. Het vertrek is voorloopig op 1 Mei be paald. De hoer Van Lear Black had nauwe- ïyks deze vlucht naar Kaapstad en terug goedgekeurd, of hy iegde de K. L. M. een nieuw probleem voor, n.1. om deze vluoht te oombineeren met een andere naar Britsch-Indië tot een bezoek aan eenige vrienden en van daar naar China. Deze zaak wordt thans by de K. L. M. bestu deerd. DE KONGO VLUCHT VAN THIEFFRY. De oorrespondent van de N. R. Crt te Brussel meldt, dat de proefvluchten met het vliegtuig, waarmede Thleffry, Lang en Queraln de nieuwe Kongovluoht in vier étappeB willen ondernemen, vermoe- deiyk reeds heden zullen beginnen. Ko ning Albert heeft den wensch te kennen gegeven het vliegtuig, dat „Prinses Astrid" heet, in oogenschouw te nemen vóór het vertrek. Hoewel de route gaande weg nog kan worden gewyzlgd, blijkt nu toch het inzicht te bestaan, van Brussel uit, den eersten dag Perfignon te berei ken; mocht het weder buitengewoon mee vallen dan zou misschien wel tot Oran worden gevlogen. Vervolgens gaat het naar Adrar, daarna van Adrar tot Niamy en, als laatste dagreis, van Niamey tot Leopoldsville. Het vliegtuig ia verzekerd voor 600.000 frank; de bemanning zelf is het voor 850.000 frank. PER VLIEGTUIG BOVEN DEN MONT-BLANC. Met dertien passagier*. Vrijdag heeft voor het eerst een pas sagiersvliegtuig boven den Mont-Blanc gevlogen. Er zaten dertien passagiers in het vliegtuig, dat een uur boven het ge bergte heeft gekruist en vervolgens op het vliegveld van Genève is neergedaald. DE VLIEGER NARDINI VERONGELUKT. De vlieger Nardini is Donderdag te Rome verongelukt Op geringe hoogte verloor hy het stuur over zyn vliegtuig. Hy sprong met een parachute uit het toe stel, doch tengevolge van de geringe hoogte ongeveer 50 M. opende het valscherm zich niet en stortte Nardini ter aarde. Hy was op slag dood. Nardini was zoowel in als buiten Italië bekend om de kunststukjes, die hy in de lucht wist uit te halen. Bevordering. HET LUCHTSCHIP LOS ANGELES. Daalt neer op de Sara toga. Op een afstand van ruim 160 K.M. van de haven van New-York heeft het groote bestuurbare luchtschip Los Angeles Za terdag oefeningen gehouden in het neer dalen op de Saratoga, het moederschip voor vliegtuigen. Voorschrift was, dat de Saratoga niet stil mocht liggen. De beide eerste pogingen, toen de Saratoga nog een vaart had van 80 knoopen per uur, mis lukten, maar toen het schip zyn vaart ver minderd had tot 16 a 18 knoopen, is de landing van het reusachtige luchtschip vlot en zonder eenig haperen gelukt. DRAADLOOS BESTUREN VAN VLIEGTUIGEN. Op het vliegveld1 Mltchel 1* Zaterdag voor het eerst gebruik gemaakt van een Legerberichten. Haven van Nieuwediep, VisscherIJberichten. Het 1* nooit moeilijker te «preken, dan sis men zich schaamt over eigen stll- rwijgen. f q AFDRUKKEN GRATIS Bü DE VH-CHR PLEINC3 DEM D0LDCR komen tot rust en worden gesterkt door Hr. Ms. „Hertog Hendrik". Tweede lult. der mariniers P. J. van der Ende wordt den tóen Febr. bij de Marine kazerne te Wllleraaoord geplaatst. Luit. ter zee re kl. J. A. Kruija, die aan gewezen ia voor den dienat in Ooat-Azië, zal 31 dezer per particuliere gelegenheid zijn nieuwe beatemming volgen. Mat i Dscembsr 19*7: Korp.-torpedomaJGar E. Brulnlnh tol torpemaker. Met ai Januari ipaë: Serg.-torpedomaker A. J. Staaadaa tot tor- pedamaker-majoor. Met 31 Januari 1938: Matrooa ie kl. C. N. da Rijk, A. Oosthoek, J. Geertae, M. Mathijsse, J. v. d. Ende, W. van Genderen, C. Sc boenen wolf, P. Braham, D. Prina, B. Stougje, J. A. Kentin en G. van Weerdenb'it* tot kwartiermeester. Matrooa ie kl. J. J. C. P. heuaen tot Icorp.-tchrijver. Voa en J. Var- Matroos 1 e ld. E. van dar Kloot an mar. ie kl. J. Steenhoek en A. P. Flipt tot korporaal hofmeester. De navolgende onderofficieren worden dan i6an Febr. a.s. geplaatst bij de Marine-kazerne te Willemsoord: Serg.-majoor der mart. H. S. da Vries, A. J. Huijtman en C. G. Gastman. Serg. der mara. R. van Camptn an P. C. Goebert. Btëtdiging van officieren. Da bij het reg. kuit-art. ala zoodanig be noemde reserve at lult. J. W. Mukel, A. 7. Rutgen en H. J. Reist rijn op *0 Jan. door den ragimenticommlndant beëedigd. Het volbrengen van den dienstplicht I* Nad.-IndU. Bij Kon. Besl. van 19 Jan. ia een regeling getroffen nopena bet aangaan bij het leger hier te lande van een vrijwillige verbintenie op korten termijn door jongelieden, die vcir- nement zijn zich ln Indië te veatigen (en aldaar ingevolge het bepaalde in art. a van het Dienstplichtbesluit voor Nsd.-Indié dienst plichtig kunnen worden) ten einde in Nsd.- Indië vrijstelling te kunnen verkrijgen voor het volbrengen der eerste oefening. Tot de verbintenis worden slechts toegela ten zij, die: a. hier te lande niet of nog niet voor in lijving ala dienstplichtige ln aanmerking ko men, tot buitengewoon dienstplichtige zijn bestemd of ingevolge de wet sle buit woon dienitplichtige worden beschouwd; b. den 18-jarigen leeftijd hebben volbracht en den as-jarigen leeftijd niet hebben oarei- echredcn. Met machtiging van den Min. van Oorlog kan van de leeftijdsgrenzen, genoemd onder b., worden afgeweken. De verbinteni» kan, met inachtneming van het bepaalde in art. 6, op elk tijdstip worden aangegaan bij alle korpsen vin het leger, met uitzondering van de korpsen door den Min. van Oorlog rast te stellen. 30 Jan. 1938. Aangekomen van Hamburg en vertrokken naar Antwerpen Duitsche sleepboot „Fair- pley" met twee modderbakken. 28 Jan. De «leepboot „Drenthe" ia hedenmorgen vertrokken naar het lichtacnlp Terschellin- g er bank, om dit voor reparatie tinnen te halen. Aangebracht door garnalewvisKher»: 7530 kg. gekookte garnalen per kg. 0.40—0.47, JO kitten scthar per kist 44.30, 7 kisttn bot per ld et 15—17. 30 Jan. Aangebracht door garnnlenvitschers: 3885 kg. gekookte garnalen per kg. 0.35o.j8; 36 kisten scharren per kiat 56, 5 kitten bot per kiat 16.50—18. 31 Jan. 1938. -

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1928 | | pagina 2