Leesbibliotheek s. COLTOF KOFFIE HART HAG SPAART EN ZENUWEN BONTMANTELS DAMESMANTELS ibetrekkingeni WINXEUUFFROUW. I betrekkingenI I NEYTS, Keizerstr. 122 CONCERT „Ingeburgerd" AFBRAAKVEILING worden deze week ZEER GOEDKOOP OPGERUIMD. SIMON DE WIT ETALAGE KAARTEN PRIJSJES AFBRAAK t DIVERSEN g TE HUUR TE KOOP Spotgoedkoop Een model-laboratorium, uitgerust met de fijnste Instrumenten, controleert dagelijks het geheele uereöellngs- proces. Koffie Hag voldoet aan de strengste voorschriften der Waren wet en overtreft de eischen van •den meest uerwenöen fijnproevers „HARMONIE WINNUBST" Jeugdkoor „KUNST AAN HET VOLK". Aanmelding nieuwe Leden. VRIJDAG 3 FEBR. 1928, een groote partij w.o. aan partij plankhout, llchta an cware baddinga, dito balken, dakapantan, gordingen, panlat- tan, buitendeuren met kozijnen, ramen, ventilatlekappen, groota partij dakpannen, enz. enz. Deurw. W. BIERSTEKER. J. C. DUINKER, Laat ze nu herstellen •n maken, U Is dan tijdig gereed. StoffeerderiJ Kanaalweg 132. De ruwe koffieboonen ondergaan een zeer intensief zuive ringsproces, om alle vreemde beslanddeelen (stof en vuil) Ie verwijderen. Dil zuiveringsproces, alsmede de onttrekking der coffeine, wordt door bekwame vaklieden en geschoolde scheikundigen nauwkeurig geobserveerd. Er worden mon sters getrokken gedurende tiet geheele werkprocédé. Eerst wanneer de koffieboonen aan de hoogste hygiënische eischen voldoen, worden ze voor den handel vrijgegeven. Een onsmakelijke zwart-bruine slof (koffie vuil) en de zeer onaan- Kenaam smakende coffeine zijn de sloffen welke achterblijven, e gezuiverde en veredelde koffieboonen nemen hun weg naar de branderij. De heerlijke pittige smaak en het f Jne aroma van Koffie Hag, alsmede hare hygiënische voordeelen, zijn het re sultaat eener wereldorganisatie, welke den inkoop der edelste koffieboonen, van Zuid- en Centraal-flmerika, Java en nrabif waarborgt, voor vakkundige samenstelling der melanges zorgt en over het grootste modelbcdrjjf lei» veredeling der koffieboonen beschikt. - Nog enkele en betere soorten Kanaalweg 141-142, naast „Casino". AANGEBODEN vraagt een flinke AanmeldenSpoorstraat 74. GEVRAAGD AANGEBODEN Wngent vertrek te huur of te koop een VRIJ HUIS met VOOR- en ACHTERTUIN, 6 Kamers, keuken, closet, aan den Ruijghweg 141. Koopsom I 3000.—. Huurprijs f 7.— AANGEBODEN BURGERS E.N.R., NAAIMACHINES. Depöthouders. By de Boekhandelaren: N. V. Boekhandel v/h. A J Maas, f fti* Ml. ulto «ft, „n, M^n lieve weldoeners van harte gefeliciteerd met hun 12Harig jubileum op 4 Febr 1928. Hun dankbare LOEKI. Qeboren THE0D0RU8 REINIER GERARDU8, Zoon van r. 'ie. LUIJCKX en C. A. E. LUIJCKX— v. Koninqsbhdqqkn. Helder, 29 Januari 1928. Qeboren t WOUTER, Zoon van K. KRAAIJENOORD en D. KRAAIJENOORD-Blok IJmuiden (Oost), 27 Jan. 1928. Velserduinweg iöö. Getrouwd P. DE VELDE, v Off. v. Gez, K.M., en I. 1. NEBBELINO. Londen, 28 Januari 1928. Utrecht, F. C. DonderBStr. 8. t. a. P. 0. BREMS. MUZIEKVEREENIGING DlBEOTEUR H. B. SCHENKELS voor Donateurs en Genoodlgden op DINSDAG 7 FEBR. 1928 des avonds te 8 uur in de CONCERTZAAL „CASINO". Welwillende raedew. van de Heeren: LOUIS VAN BROEKHOVEN vlooi R. KRIJGSMAN tenor B. 8CHILDERtenor TH. RAMLERbariton onder leiding van den Heer A. J. LEEWENS Plaatsel. Muziekmeester, Helder. Zy die zich opgeven als Donateur by het Bestuur of des avonds aan de zaal hebben toegang tot het Concert. HET BESTUUR. Afd.: Helder Bond van Kinderkoren in Nederland. Jongste klasse niet ben. B Jssr, Zaterdag» 3—4 uur. Oudsta klasse 's Maandagsavonds 7—B uur, In 't gebouw van dan Bond v. M M. P. HET BESTUUR. De gestadige groei van het aantal spaarders wyst er op, dat de Nuta-Spaar- bank alhier, meer en meer in eeq door alle kringen der burgery gevoelde be hoefte voorziet. op das morgens 10 uur, op hst terrein ven de voormellge Brikettenfabriek te Helder, naast de Qem. Reiniging aan bat Noord-Hollandsch Kanaal, van Te bezichtigen vöör denverkoop. SPOORSTRAAT 02. Catalogus verkrijgbaar - I S. COLTOF, VERMIST: vale POSTDUIF, •ter 8-24-47190. Tegen belooning terug te be zorgen by: D. VAN DIJK, Californistraat 17. VERLORENeen krokodillen leeren DAMESTASCHJE, in „Musls Sacrum". Terug te be zorgen Kanaalweg 116. Een jonge vrouw vraagt be leefd eenige nette Wasachen, ook Marine Wascohen a.hui». Adres i Ztijdmaat 64. Gevraagd vopr do avonduren Schrijfwerk of Typewerk, hoog loon geen vereischte. Brieven onder Nr. 359, aan het Bureau van dit blad. GEVONDEN. HET ADRES voor inkoop van Lompen, Metalen, Lood, Zink, IJzar, Papier, Fleaachen enz., tegen de hoogste waarde, is: LANGESTEEG 1, 3 en 5. JACOB VISSER. Aan huis te ontbieden. Hoogste waarde voor oud Goud en Zilver. M. NAUTA, goud- en zilversmid, Kanaalweg 181. Terstond gevraagd Noodhulp Dagmeisje, boven 16 jaar, loon f 5.— p. week. Adres Mevr, v. Pappelendam, Binnenhaven 35. Gevraagd een Slagersknecht of vergevorderd Leerling. Adres: DE BEURS, Bassingracht 3. Een flink DAGMEISJE ge vraagd byMevrouw COLTOF, Kanaalweg (bovenhuis). Gevraagd in klein gezin een net MEISJE, van 8 tot 8 uur, lson 13.60. Breiven onder Nr. 349, aan het Bureau van dit blad. Wordt voor direct gevraagd een net Dagdlenstmelsje, in klein gezin, wasch buitens hals. Aanmelden tusschen 6 en 7 «ur, Kanaalweg 68. Mevrouw QUANT, Paleis 4, vraagt wegens huweiyk der tegenwoordige, een flinke DIENSTBODE, goed kunnende koken en werken. Spreekuur na 7 Febr., 'savonds ▼an 7—8 uur. Biedt zich aan een Verstel- naalster, nog eenige dagen p. week, h fl.60 per dag. Brieven onder Nr. 367, aan het Bureau van dit blad. Te hunr PAKHUIS met zol der, aan het het wateir. Adres: EmmastraAt 19. p. W. Br. Makelaar G. C. Veotino N. Looierstraat 64, Amsterdam. Wegens vertrek naar Indiê te koop aangeboden een zoo goed ais nieuwe eikenhouten PIANO voor f 460.—. Adres: FREDERIKS, Kanaalweg 81. Te koop een pracht eiken Ameublement, bestaande uit: 2 fanteuils en 4 stoelen op vee- ren, zoo goed ala nieuw, spiegel, penantkastje, huiskamer- eu slaapkamerstoelen, heeren-leu- ningstoelen enz. KOOPJES. Adres: Spoorgracht 94. Profiteert nu nog van onze voordeelige aanbieding Dames- ■ohoenen, in grys, bruin, blauw en beige; binnenkort wordt het schoenwerk duurder. Adres: „De Kleine Winst", Oostslootstraat 20. Te koop een goed onderhonden KAMERORGEL. Adres: Spoorstraat 64. Te koop mooi eiken BUFFET. Adres: Znidstraat 44. Te hunr gem ZIT-en SLAAPKAMER, met gelegenheid voor koken. AdresWeststraat 4. Te hunr een ruime Pakhuis- Bolder, gelegen aan vaarwater. Te bevragen by: P. J. LAFÈBER, Weststraat 103. Te huur een WERKPLAATS. Te bevr.P. Quantstraat 11. Te huur het Huls Kanaalw. 67-68, bev.: ruime kamers voorzien van electrièiteit en waterleiding, thans bewoond door den Lult. ter Zee, den WelEd. Gestr.Heer Peereboom Voller. Te bevragen: Kanaalweg 70. Te huur het Bovenhuis Haven plein 10a. Huurprys f 460. Naast HOtel ,Den Burg", be vattende suite over de breedte van het perceel, 2 kamers, keuken W.O., Badkamer, 2 dienstboden- kamers. AdresHOtel «DEN BURG". Uit de hand te koop mooi Burgerwoonhuis, 2 kamers en suiteen keuken, waarachter flink pakhuis met vrye ingang. Kan groote 1ste hypotheek op ge vestigd biyven. Leeg te aanv. Brieven onder Nr. 369, aan het Bureau van dit blad. .thans van af f 67.60. GEBRS. LAFÈBER. Te koop een Canspf, groen pi., lang 2 M., breed 68cM.,f10 6 Keukenstoelen, f 5.—, 2 Schilde- rljerj, f 2 25, Keukenbenoodlgdheden, een Behangtafel, 2 Schragen, f 2 en een Ladder, f2 25. Adres: Zuidstraat 16. Te koop, wegens omstandig heden, een Groentezaak met VenterswIJk, met ket en wagen Brieven onder Nr. 360, aan het Bureau van dit blad. Te koop, voor afbraak, eeu houten LOODS met omrastering, loods lang 15 M., breed 4 M., 65 eM., aan groot vaarwater ge legen. Adres: H. VAN PELT, Keizerstraat 94. Te koop een goed onderhonden KINDERWAGEN. Adres: Gasstraat 82. Te koop een Dultsohe Herder, 5 maanden oud f16.— Adres: Keizerstraat 36, door de steeg. Te koop wegens vertrek een zeer net Burgerwoonhulu. Adres: Bureau van dit blad. Over te nemen 2 nieuwe le klas luxe Burgers Rijwielen, van de alom bekende fabriek van H. BURGERS van Gronin gen en Velp. Spotprys Heeren 167.60, Dames f 60,-Hipracht machines, m. nog volle garantie. Vry zicht franco. Brieven onder Nr. 868, aan het Bureau van dit blad. Wy herstellen alle merken GEBRS. LAFÈBER. Te koop wegens plaatsgebrek een in goeden staat zynde INDIAN P.P., spotprys f 100.— Adres: Qartenstraat 9. Te koop een zoo goed als nieuwe „Velo"-WASCHMACHINE. AdresBLOM, Buitenhaven 87. Wegens plaatsgebrek te koop Dultaohe Herder, met stamb. en S. Z., teer. Oud 8^ jaar. AdresBureau van dit blad. In de navolgende 22 DepOts ls ons blad geregeld verkrijgbaar Kanaalweg P Spruit, Kanaalweg 161. Duinker, Oostslootstraat. Ruit, Westgracht 89. C. 't Habt, Schagenstraat 9. J. db Wit, Vyzelstraat 28. Riedeman, Oranjestraat 6. Mondfrans, Jonkerstraat 17. R. Jonokees, Paardenstraat 24. J. Kikkert, Corn. Ditostraat 84. H. D. Bres, Spoorgracht 86. Wed. C. Bar, Basstraat 38. Buis, Molenstraat 172. Minnrboo, Vlschstraat 85. Roomeijer, Polderweg 36. P. Kossen, Brakkeveldweg 71. J. 0. Molenaar, Paleisstraat 4. W. Blankman, Javastraat. J. M. Koeleman—Walboom, Ruighweg 115. Boooert, Achtergracht W.-Z. 51. C. Rireoo, Vosstraat 4. G. Hiciuqe.nbero—Walboom, St.km.il Boseestraat 86.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1928 | | pagina 3