T TWEEDE EN LAATSTE BLAD PLAATSELIJK NIEUWS sïïfhLSKTA'de i6W J- GEMENGD NIEUWS. VAN DINSDAG 31 JANUARI 1928 &SSE!- HADIO-LUIS TER-BIJEENKOMST. Men schrijft ons: Door de afdeeling Helder van de Ned. Vereeniging van Spoor en tramwegper soneel, werd op Zondag j.1. in de groote zaal van den Bond van Minder Marine personeel een openbare Radio Luister- Dyeenkomst gehouden. Dien morgen vond n. 1< uitzending plaats van het feestcon- cert, hetwelk door het Hoofdbestuur van bovengen. Vereeniging in het eigen ge bouw te Ltrecht aan hare leden werd aangeboden, ter herdenking van het feit dat 25 jaar geleden de spoorwegstaking had plaats gevonden. Het programma bevatte muziek, zang en declamatie terwijl door den Bondsvoorzitter P. Moltmaker een rede werd uitgesproken over de be- teekenis der staking en hare gevolgen voor het Spoorweg personeel. Dank zij de schitterende weergave van het pas in den handel gebrachte nieuwste ontvangtoestel van de Telefuncken Mij. welk toestel gratis voor deze bijeenkomst beschikbaar was gesteld door de fa. Tielrooy Weststraat alhier, konden de aanwezige luisteraars genieten van de verschillende nummers en was vooral de rede van den Bondsvoorzitter zeer goed te volgen. LIEFDADIGHEIDSVOORSTELLING. Joh. W. Broedeledi, oen auteur, die over een groote hoeveelheid geest beschikt, heeft In een driebedrij vig kluchtspel, „öo Klim- geifgetiteld, kans gezien) op een aiiervar- makelijkste, vaak fijn-sarcastische wijze, den draak te steken) met de hebbelijkheid van diverse onzer soort- en landgenooten, om zich in den vreemde gnooter en quasi- voomamen voor te doen dan zij in het dage- liiksch leven zijn, en bovendien om zijn auditorium drie uur lang in de allerbeste luim ter wereld te hrengen en bezig te hou- djn op onnavolgbaar-komische en afwisse lende wijze. En de Israëlitische Tooneelver- eemging „Onder Ons" zag kans aan dit geestige stuk de eer te bewijzen, die het ten volle toekomt en zich te vrijwaren voor grove en sterke chargeering, die van een fijne geestigheid soms een onsmakelijke komiekerjgheld maakt. Voorwaar, geen ge ringe prestatie, en het Centraal Genoot schap voor uitzending van kinderen naar Herstel- en Vacantiekol'oniea, voor wiens kas deze liefdadigheidsvoorstelling plaats had, was met deze keus goed af. Bnoedelet heeft veel meer geest dan Van Wermeakerken. Deze laatste werpt zich in zijn beroemde „Tante uit Irudië" op een paar niet onaardige scènes, maar wat daarom heen is gegroepeerd, is niet zoo heel veel bijzonders meer. Bij Broedelet daarentegen, wiens stuk ontegenzeggelijk verwantschap toont met het Indische, schittert de geest uit schier elk gesprek. Er is aan het eind weliswaar eien kleine inzinking, en ook staan niet alle bedrijven op gelijke hoogte, maar het geheel is uiterst genietbaar en vaak van een fijne geestigheid1 (Doortrokken, di© den toehoorder voortdurend in blije, lichte stemming houdt Steeds klonken, nu uit dezen hoek van de eivolle zaal, dan we der uit genieni, parelende lachttjes op, chro matische toonladders van lachjes, salvo's mitrailleur-lachjes. Ze kwamen op oogen- bllktaen waarin gij alterminst op een dierge lijke uitbarsting van vroolijkheid" bedacht waart en deden ln hun komische werking sterk denken aan' een figuur uit een van de een veertigtal jaren terug veelgelezen' jon gensboeken van Kapitein Marryat Die oude zeerob had1 namelijk de merikwaardigheid een aardigheid niet) onmiddellijk te snap pen; hij moest <He eerst ^verwerken", als de anderen allang aan wat anders'bezlg wa ren, drong tte clou van de even tevoren ver télde aneodote tot hem door en tot veirbijste- DE JA VA-SUIKERINDUSTRIE EN HAAR BETEEKENIS VOOR LAND EN VOLK rrng van de anceren barstte hij nog in een posthume lachbui uit. Zoo was het gisterenavond1 in „Mu&is Sa- crum", de lach was er niet van1 de lucht, en ais men caoht dei hij was uitgestorven^ kwam Gaar weer ergens een pare^achje. En de acteurs van de Israëlitische Toonieelver- eemging negeerden als ware beroepsmern- schen dit gelach en bleven goedsmoeds hun verdere geestigheden debiteeren.... en- zoo voort. De vertolking, door de Israëlitische Ver eeniging van' dit stink gegeven, was weinig mi.i„«r dan voortreffelijk. Hun spel was in telligent, beschaafd', beheersoht, 'geestig, voAotmen op peil. Mocht men een enkel maai ai eens den dilettant gewaar worden, Ge oogenblikken waren' zeldzaam en meestal op de zwakke plaatsen van het stuk. Boven aan staat, naast de familie Polak, mevrouw Herschel als mevrouw Wafelknan. Zij was, ook waar haar rol ernstig was, de volmaakte actrice, zoowel' in houding ais gebaar. De hieer Jac. Polak en zijn, beide zusters, de eene als Trees, zijn vrouw, de andere als Hertha Knoppen, dlroegenJ een zeer groot aandeel aan het algemeen succes weg, naast mevr. Herschel. Trees lijkt in de verte op de tante uit Indië, maar hoeveel hooger staat deze blijspelfiguur! En welke verrukkelijke oogenblikken van genot heeft zijl het publiek bereid, van het oogenblik af waarop zij haar enltrée maakte, evenals de Indische tante, met de vele bagage,,' tot aan het moment waarop wij, haar het laatst zagen: drijfnat uit de beek komend en kermend, in den' stoel liggend'. Daar tusschen was nog de koste lijke scène met de cigaret Mejuffrouw Van Spiegel, welbekend' van de Tavenu-uitvoemngen, verzorgde allerge noeglijkst de rol van hotelhoudster en moest den geheelen avond, Luxembungsch-, d.wus. öf Fransch- óf Duitsch-spreken. '4 Ging haar scMtitierendI af. Mejuffrouw J. Beek was Adèle, de dochter van mevr. Wafelman, vulgo „poes" (ze kreeg van ma ook wel min der vriendelijke benamingen!), die op de mannenjacht gedresseerd werd). Wat de heeren betreft, door het plot seling uitvallen van een dier metdespelenden had de Tooneelvereenïging zich die onvoor- bereidde hulp verzekerd van een lid der Berger Tooneelvereemging, den heer J. Buisman, die als de „meneer met den baard" furore maakte. De heer L. Elte bleek een uitstekend namaak-Engelsch toerist, de he^r Kannewasser een grafelijk knecht en pseudo-graaf, terwijl de heer M. Manheim zelfs in een dubbelrol fungeerde als Rudc f Troost, vermeend dllchter, doch van huis uit kappersbediende, en later zwerver, die feite lijk de ontknooping brengt De heer Van der Maden had voor een karakteristieke, zich aan ieders perse-n aanpassende grimeering gezorgd en mede door costumeering en tooneelaankleeding stond die uitvoering op hoog peil Dr. Rienks vertolkte in de pauze de ge voelens der aanwezigen toen hij de dames en heeren dankzegde voor hun medewer king, en den dames een bloemenhulde na mens het bestuur aanbood. Daar de voorstelling nagenoeg ter elfder ure was geëindigd, bleef voor het. raadansje gelegenheid over, en velen van de jonge ren maakten er een dankbaar gebruik van. Alles en alles een mooie avond, en het zou jammer zijn als niet op een of andere manier een herhaling zou kunnen worden gegeven! van dteze opvoering, jammer van het vete werk en den uiterst genoeglijken avond, die alsdan voor menigeen in het ver- schie4 zou liggen. „DE PASTOOR VAN NEUVTLLETTE". Morgen zal in Casino de opvoering plaats vinden van dit succesvolle stuk. Het uitgelezen gezelschap „De Rotter dammers", dat hier kort geleden nog „De Scheepsbouwer" opvoefde, geeft er een schitterende op hoog peil staande vertooning van. Vooral het echtpaar Tar- taud en Jules Verstra ete zijn er onover troffen in. In den Haag werd dit stuk 4 weken achtereen voor volle zalen opge voerd. door Mr. J. J. TICHELAAR. Zijn stelsel, algemeen bekend onder den naam Cultuurstelsel, was gegrond op het beginsel „dat de Souverein het recht heeft om over den arbeid, zoomede over een vijfde der gronden der ^boorltagen te beschikken", en voorts op de bij Van den Bogoh ingewortelde overtuiging, °at inboorlingen zonder dwang werken dan noodig ~®hfei ringe behoeften te voorz en Java, al naar gelang zijne afdeelingen voor bijzondere cultures geschikt worden geacht werd de teelt van producten voor de Europeesche markt jnuit2Pebreid mfkF?rirtPmrle«at lal het|G"uve™dTe"t n°°°'» -,-rti.nnieren contracten aan te g-ia".' waarbij dezen op zich namen- uit het SJJ teriker te bereiden. Aanvankelijk ït grSte moeite contractanten t.< vinden, en het was daarom gebruikelijk, dat van Gouvernementswege voorsohotten werden verstrekt voor de oprichting van fabrieken. Tot de verplichting van den contractant behoorde o.a. het betalen van plantloon, doch de voornaamste was, dat hij de vervaardigde suiker moest leveren tegen een bepaalden prijs. Het belang van den Staat: „de beschik king tegen zekeren prijs van bepaalde hoeveelheden suikefsoorten", bleek op den duur echter slecht samen te gaan met een vrije en vlugge ontwikkeling der nijver heid en zoo kwam na tal van maatregelen en pogingen om tot eene afdoende rege ling te geraken, de Wet van 21 Juli 1870 tot stand, waarbij eene trapsgewijze ver mindering van de beschikking over de bouwvelden der bevolking werd voorge schreven waarmede een overgangstoe stand van eene gedwongen naar eene vrije cultuur werd geschapen. Ongeveer tegelijkertijd met het inwer kingtreden der nieuwe bepalingen werd de suikerindustrie, die zich tijdens het Cultuurstelsel ontegenzeggelijk krachtig had ontwikkeld en tot grooten bloei was gekomen, door twee rampen bedreigd, die haar op den rand van den afgrond brach ten. De groote productie van beetwortel suiker in de jaren 1883 en 1884 bracht eene dusdanige prijsdaling van de suiker teweeg, dat voor Java de verkoopsprijs daalde beneden den kostprijs. Voorts openbaarde zich in 1882 in het riet de serekziekte, die van het Westen naar het Oosten voortschrijdende, overal «ene aan- DE TORPEDOBOOT Z 5. Wij moeten voor de tweede maal terug komen op ons bericht, waarbij werd mede- gietieeld, dat de torpedoboot „Z. 5" eettigen tijd geleden averij had' beiloopen. In ons eer ste bericht werd gemeld, dat het schip op het wrata van de „Niger" was gelocpeni; in ons tweede bericht, dat d'it niet het geval was, doch dat de schade op andere wijze was bekomen Naar wij thans van bevoegde zijde verne men, heeft dfe- commissie van onderzoek uit gewezen. dat de ,jZ. 6" inderdaad de schade heeft opgeloopen door het wrak van de „Ni ger", zoodat ons eerste bericht het feit juist heeft venmeid. HARMONIE „WINNUBST". De Muziek-vereeniging Harmonie „Winnubist" geeft voor haar donateurs en begunstigers een concert op 7 Febr. a.s., des avonds te 8 uur in de concertzaal „Casino", met welwillende medewerking van de h.h. R. Krijgsman en G. Schilder, tenor en Th. Ramler, bariton, onder lei ding van den heer A. J. Leewens, plaat selijk muziekmeester en den jongeh. Louis van Broekhoven, viool. Men zie verder de advertentie in dit blad. Gemeenteraad. Geen medaille voor Dlllettanten TooneelwedstriJd. De Provinciale Bond van Dilettanten Tooneelvereenigingen in Noordholland wendt zich tot den Raad met het verzoek om voor den in de maanden Januari, Fe bruari en Maart 1928 door dien Bond te houden jaarlijkschen tooneelwedstrijd een medaille, of een geldelijke bijdrage voor het aanschaffen van een medaille, be schikbaar te stellen. Het Bestuur deelt nog mede, dat ook de ln deze gemeente gevestigde vereeniging „Excelsior" aan dien wedstrijd deelneemt B. en W. meenen dat een voldoen aan bovenbedoeld verzoek niet gewenscht iSj omdat inwilliging ook aan andere veree- nigingen, wier doel misschien evenzeer te respecteeren valt als dat van dezen bond, aanleiding zou kunnen geven een derge lijk verzoek te richten, waarop alsdan een afwijzende beschikking bezwaarlijk zou kunnen worden genomen. Bovendien zijn B. en W. van meening, dat het organisee- ren van wedstrijden als de hier bedoelde, zooveel mogelijk dient te geschieden op de kosten van den Bond en van de deelne mende vereenigingen zelve. En ten slotte zijn B. en W. van gevoelen, dat overwe ging eener gunstige beslissing nog eerder in de lijn zou liggen, wanneer de wedstrijd binnen deze gemeente plaats hftd. Op grond van een en ander stellen B. en W. voor op het verzoek afwijzend te beschikken. Sluiting barbierszaken. De afdeelingen „Helder" van den Neder- schen Bond van Kapperspersoneel en den Nederlandschen Kappersbond verzoeken den Raad om de Verordening op de win kelsluiting in deze gemeente te wijzigen en aan te vullen in dien geest, dat de barbiers- en kapperszaken voortaan des Zaterdags om 10 uur des namiddags en op de overige werkdagen dea namiddags om 8 uur voor het publiek gesloten zul len zijn. B. en W. geven den Raad in over weging in deze een afwijzende beslissing te nemen, zulks met het oog op de op dit stuk binnen afzienbaren tijd van Rijks wege vast te stellen wettelijke regeling. Wijziging Salarlsverordenlng. Nu het noodig is verschillenede ver ordeningen te herdrukken, wenschen B. en W. van de gelegenheid gebruik te ma ken daarin enkele noodzakelijke wijzi gingen aan te brengen. Deze wijzigingen zijn van technisohen aard en brengen geen verandering in de rechtspositie van het personeel. Burgerlijke stand van Heider. van 28—80 Jan. 1928. BEVALLEN: J. MinnebooBakker, d.; J. H. BaasSlump, z.; C. A. E. Luykx— van Koningsbruggen, z. OVERLEDEN: R. A. Keijser, 40 jaar. Binnenland. zienlijke productievermindering veroor zaakte. Het was in deze Inderdaad zeer benarde tijden, dat de industrie hare energie heeft getoond. Zij liet zich door deze tegen slagen niet ontmoedigen, doch zette er al les op om het hoofd boven water te hou den. Proefstations werden opgericht, aan vankelijk met het doel op wetenschappe lijke wijze de ziekte in het riet te bestrij den; het beheer werd op voortvarende, economische wijze gedreven; verbeterin gen in den aanplant en in de fabrieken werden aangebracht Het noodige geld werd bereidwillig verstrekt, waaruit blijkt dat eigenaren en bankinstellingen vol ver trouwen waren en rekenden op betere tij den. Dit vertrouwen is dan ook niet be schaamd. Door de samenwerking van vol harding, wetenschap en kapitaal zijn de moeilijke tijden glansrijk doorstaan, en nadat het omstreeks 1900 was gelukt door het kruisen van uitgezochte rietsoorten nieuwe variëteiten te scheppen, die beter tegen de serehziekte bestand bleken, trad een tijdperk van nieuwen bloei in, Van groote beteekenis was ook het feit, dat ln 1903 de Brusselsche Conventie van kracht werd, waardoor de premies op de beetwor telsuiker werden afgeschaft en alle privi leges vervielen. De suikerindustrie had zich, toen zulks geschiedde, op Java reeds zoo krachtig georganiseerd en haar be drijf zoodanig opgevoerd, dat zij, al waren de suikerprijzen wederom op een zeer laag peil gekomen, onmiddellijk van dezen ver- beterden toestand kon profltecren DE ONBEWAAKTE OVERWEGEN. Zaterdagochtend reed de landbouwer H. Bóót, van Hoornaar, met paard en kar den onbewaakten overweg te Schelluinen over op bet oogenblik dat er een trein pas seerde. Het paard werd door den trein gegrepen en gedood. De voerman is onge deerd gebleven. VERDUISTERING TEN NADEELE VAN EEN MARKTBOND. Naar „de Tel." verneemt, zijn bij den marktbond „Mercurius" te Amsterdam, onregelmatigheden in de administratie ontdekt, waardoor de financleele positie van die organisatie eenigszins in de war is geraakt. Het bedrag zou nog niet met zekerheid vastgesteld zijn; volgens ge ruchten zou het tekort acht a tienduizend gulden bedragen. In verband hiermede heeft het bestuur vergaderd: besloten werd den voorzitter van zjjn functie te ontheffen en het onder zoek verder uit te breiden. Een aanklacht bij de politie is nog niet ingediend in ver band met de hoop, die men koestert, dat het tekort alsnog aangezuiverd zal wor den. Op de markt doen verschillende ge ruchten den omloop, waarbij voel hoogere bedragen worden genoemd. AUTO-ONGELUK, DAT NOG GOED AFLIEP. Angstige oogenblikken om. een rostlg-slapendie kleine. Zaterdagnacht raakte de chauffeur van een vrachtauto, beladen met huisraad, van Heerlerheide opweg naar Amsterdam, na bij Veenendaal, de juiste richting kwijt. Dit bemerkte hij echter pas, toen de auto reeds boven de sluizen was van het fort „De Roode Haan". De chauffeur durfde toen niet verder door te rijden en zette den wagen voorzichtig achteruit, met het gevolg, dat deze van het hooge talud van den weg gleed. De wagen kantelde en bleef gelukkig juist op den kant van het diepe kanaal liggen. De voor-inzittencLè personen wisten zich door het stukslaan der voorruit te bevrijden. De in de auto zittende personen waren eveneens spoe dig naar buiten geklauterd, toen bemerkt werd, dat twee van de zeven kinderen te water waren geraakt. Door snel ingrijpen wist men de twee kinderen spoedig op het droge te krijgen. In het geheel zaten twaalf personen in de auto en spoedig bleek dat nog één kind vermist werd. Na lang zoeken in den don keren nacht vond men den kleinen pleu- ter onder het verspreide huisraad aan den kant van 't water rustig.slapende. Per auto werd de familie naar Amster dam overgebracht. De vrachtauto is later opgetakeld en kon daarna de reis naar de hoofdstad des lands voortzetten. De schade bleek gering te zijn. RUITENKRASSER BETRAPT. Een Jeugdig zwerver de schuldige. Vrijdagnacht is weer een ruitenkrasser in Amsterdam aan het werk geweest. Dit maal had hij de Kalverstraat als operatie- veld uitgekozen. Het bleek te zijn een 20-jarige zwerver. Zijn ouders wonen wel in de hoofdstad, maar in verband met 's jongelings gedrag mag hij niet meer thuis komen. De politie kon niets uit hem krijgen, zoo dat het niet zeker is, of hij zich ook schul dig heeft gemaakt aan de krasserij een paar dagen geleden in de Vijzelstraat en de Utrechtschestraat Ook te GarlncheuL Zondagnacht zijn te Gorinchem niet minder dan 50 groote ruiten beschadigd door ruitenkrassers. Een onderzoek wordt ingesteld. Ook te Hilversum ls een ruitenkrasser aan den arbeid; bij verschillende winkel zaken in het stadscentrum bleken de rui ten op de bekende wijze bekrast. Vrijdagavond hebben twee rechercheurs te Amsterdam een ruitenkrasser op hee terdaad betrapt De jaren na 1908 zijn, op eene enkele uitzondering na, voor de industrie in haar geheel voorspoedige jaren geweest. De in 1914 uitgebroken Europeesche oorlog heeft echter zijn invloed op de suiker-industrie doen gelden. De eerste drie jaren ging het met den verkoop van de suiker goed; in 1917 kwam daarin evenwel verandering. Er ontstond, mede tengevolge van den duikbootoorlog, gebrek aan scheepsruim- te, waardoor de export van de suiker vrij wel onmogelijk werd', een sterke prijs daling intrad en de pakhuizen overvuld werden. Zoodra intusschen in November 1918, na het totstandkomen van den wapen stilstand, de scheepvaart weer vrijkwam, waren in een ommezien de suikerpakhui zen leeg. De vraag was zeer groot, met het gevolg dat 1919 en 1920 abnormaal hooge prijzen te zien gaven. De suikerproductie, die aanvankelijk, vooral in 1920, nog te lij den had van werkstakingen en andere, zich over de geheele wereld vertoonende uitingen van revolutionnairen geest, gaat nu ook deze weer grootendeels bezonken zijn, thans wederom rustig voort DE HEDENDAAGSCHE JA VA-SUIKERINDUSTRIE. Vergelijkt men hetgeen de industrie nog geen eeuw geleden produoeerde met het geen zij thans voortbrengt, dan ziet men direct op welk eene geweldige wijze zij ls vooruitgegaan. In 1840 bedroeg de geheele productie ruim 47.000 ton, ln 1926 ruim 2.000.000 ton; werd dus meer dan v«r- OVERREDEN EN GEDOOD. Te Oud-karspel is Zaterdag door een autobus bij het keeren op het terrein van den houtzaagmolen der firma Eeoen, de 70-jarige eKppel overreden. Een der wie len ging hem over het hoofd. De man was terstond dood. MISHANDELING. Donderdagavond z}jn te Tiel gevanke lijk binnengebracht twee jongens van 10 en 17 jaar uit Tienhoven (gem. Ameide), verdacht van mishandeling van twee jon gens uit Leerbroek. Eén van dezen is met een mes ernstig in den buik gewond en in bedenkelijken toestand in een ziekenhuis te Gorinchem opgenomen; de ander beeft een steek in den rug gekregen. De mis handeling is geschied bij een algemeene vechtpartij. De aangehoudenen zijn in het huis van bewaring opgesloten. INBRAAK IN EEN GOUDSMIDS WINKEL. Zon' agnaoht is ingebroken in den goudsmidswinkel van de firma van Wezel te Hengelo. Vermist worden »jn. 20 gou den heerenhorloges, 20 idem dameshor loges, 40 zilveren heerenhorloges, 70 gou- den heerenringen, 12 damesringen met brillanten, 100 fantasie-damesringen, sa men voor ongeveer vijfduizend gulden. De dieven zijn door een valraam binnen gekomen. De firma is niet tegen inbraak verzekerd. HEVIGE ONTPLOFFING IN DE HOLLANDIA-F ABRIEKEN TE AMSTERDAM, Een monteur levensgevaarlijk gewond. Zondagmiddag om halfdrie klonk plot seling aan den overkant van het IJ een dreunende slag. Het bleek dat een ern stige ontploffing had plaats gevonden in de Hollandia-fabrieken der firma Katten burg en Co., gelegen Valkenweg 4 Am sterdam. In den linkervleugel was een autogeen- laschapparaat uiteen gespronken. De 80- jarige monteur Jules Zootjes van het technisch bureau Huygen en Geveke aan de De Ruyterkade te Amsterdam en wo nende Edammerstraat (Tuindorp Nieu- wendam) was bezig met het toestel de bui zen aaneen te lasschen om de verbinding tot stand te brengen. Deze werkzaamheden hadden gelijkstraats plaats in het ver bouwde gedeelte, toen plotseling het auto geen laschapparaat, waarvan de monteur de slang in de hand had, met een gewel digen knal uit elkaar sprong. Hij werd zwaar gewond; wonder boven wonder kre gen drie andere werklieden, die zich ook in de fabriek bevonden, geen letseL Zij brachten Zootjes naar buiten en droegen hem naar een café, dat in de buurt gele gen is. Daar werd hij door een medicus voorloopig verbonden en vervolgens had zijn vervoer per autobrancard van den Geneeskundigen Dienst naar het Binnen gasthuis plaats. Zijn toestand moet heel ernstig zijn, daar een scherf hem ln de borst ls ge drongen. De aanleiding tot het gebeurde kon niet meer teruggevonden worden. Gebleken ls, dat de scherven van het gesprongen toe stel zelfs terecht zijn gekomen op een woonschip, liggende in het Noord-Hol- landsch kanaal. Het onderzoek van de overblijfselen van het acetyleenlaschapparaat, heeft vol gens de meening van de arbeidsinspectie .uitgemaakt dat het gebruikte toestel on deugdelijk was. De onderdeelen heeft de arbeids-inspectie in beslag genomen ter beschikking van de justitie. EEN GEVAARLIJKE ZEUG. Te Wijk-aan-Duin is de veehouder Bal vers zoodanig door een zeug gebeten, dat de man op medisch advies naar een zie kenhuis vervoerd moest worden. Zijn toe stand is zorgelijk. ERNSTIG AUTO-ONGEVAL TE SLIEDRECHT. Chauffeur zwaar gewond. Zondagmorgen omstreeks vier uur heeft in e C te Sliedrecht, een ernstig auto- or..r .1 plaats gehad. De heer C. E. Prins uit Dordrecht, reed met zijn auto in de richting Dordreoht en bleek zijn stuur veertlgvoudigd. Deze 2.000.000 ton werden afgeleverd door 179 fabrieken, welke uit sluitend gelegen zijn in Midden- en Oost- Ja via. In het Westen, diw.z. bewesten die grens tusschen de voormalige residenties Batavia en Cheribon, vindt men geen sui kerfabrieken, evenmin in Rembang en den Preanger. De Javasuikerfabrikant is, In tegenstel ling met den beetwortelsuikerfabrikant en met zijne collega's in verscheidene rletsui- kerlanden, o.a. Cuba, niet alleen industri eel, doch tevens landbouwer. Hij fabrioeert niet alleen het eindproduct, de suiker, hij teelt tevens de grondstof, het suikerriet. Zulks maakt uit den aard der zaak het be drijf ingewikkelder en riskanter. Inge wikkelder, omdat hij moet zorgen de be schikking te hebben over voldoenden grond voor den rietverbouw, over voldoen de water voor zijn aanplant; omdat hij een goed landbouwer moet zijn die moet weten, welke rietsoorten voor zijne gron den het meest geschikt zijn, die op den ge- schiktsten tijd de verschillende soorten moet weten te planten, die ziekten en pla gen moet voorkomen en bestrijden, die maatregelen moet treffen ter verkrijging van voldoend werkvolk, enz. Riskanter ls het gecombineerde bedrijf, omdat de risico voor misoogsten wegens ziekte ln het riet, langdurige droogte of te veel water e.a. voor rekening komt van den fabrikant. (Wordt vsrVolga.) Het „Dagblad van Rotterdam" schrijft: Het ap«l van Jules Verstraete was ontroe rend schoon, evenals de berusting in de woor den: „Die klok zal iik nooit meer hooren"; het werd zacht gesproken, maar zij klonken als in een leege zaal, zoo had dit spel de aan wezigen in het hart gegrepen en hen stil gemaakt. Het „Weekblad van Rotterdam" schrijft: Verstraete beeldt het karakter van den menscblievenden, bescheiden doch groot-moe digen pastoor innig-menschelijk uit; een ver tolking welke, zonder eenig uiterlijk vertoon een diepen indruk maakt. Ook in wat anderen tot de vertooning bijdragen, valt veel te waar- deeren. 2) 7

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1928 | | pagina 5