niet meer te kunnen houden, zoodat zijn auto tegen een huls opbotste. De auto werd zwaar beschadigd; de chauffeur ernstig gewond. Hij is in het ziekenhuis te Dordreoht ter verpleging opgenomen. LANDSTORMERS OP DEN LOOP. Het spook. Drie landstormers, komende van de vooroefeningen te Tubbergen, fietsten deze week op 'n avond van laatstgenoemd dorp naar hun woonplaats, de buurtschap Vasse. Onderweg sprong eensklaps een witte gedaante uit de struiken. Twee van de a.s. landsverdedigers konden zich door de vlucht redden, dooh de derde kreeg het met z'n fiets te kwaad, waardoor hij moest afstappen. Hij zette het op een loopen, terwijl het „spook" hem achtervolgde. Hij werd echter gehinderd door zijn geweer, waardoor hij zoo ernstig kwam te vallen, dat hi] 'n arm op twee plaatsen brak. Hij is in het ziekenhuis te Almelo opgeno men. Zoo vertelt het „Centrum", waar aan bovenstaande historie is ontleend. VOOR VADER'S VERJAARDAG. Hoe Marletje aan geld voor eet cadeautje kwam. Vrijdagochtend kwam een man op het politiebureau te Deventer vertellen, dat zijn twaalfjarig dochtertje was overwel digd en dat hij haar gevonden had op den zolder met vastgebonden handjes en een doek om den mond gebonden. En Marietje deed het volgende verhaal, be vend en trillend als een espenblad. In den middag, toen ze 'alleen thuis was, kwam er een man aan de deur. Die gaf haar een slag op het hoofdje eu verder wist ze niets meer. Ze kwam pas bij, boven op den zolder. Politie-rechercheurs onderzochten en bevonden, dat laden van kasten waren opengebroken. Een bedrag van f 7.60 werd vermist. Maar politie-ervarlng leert, dat kinde ren gemakkelijk fantaseeren. Marletje werd dus faire genomen en jawel, ze kwam ten slotte tot een bekentenis, meldt de «Msb.» Ze had alles gejokt en het geld zelf gestolen. Want, vader was jarig en zt had eenigen tijd geleden, toen vader zoc lief voor haar was, hem voer zijn vei jaardag een horloge beloofd. Ze zou er voor sparen, doch daar was niets van gekomen. Maar het horloge had ze ge kocht van die weggenomen drie rijks daalders. En voor z O izelf had ze er ooi een pop van gekocht. HET ZEDENSCHANDAAL TE LEIDEN. In verband met het zedenschandaal t* Leiden heeft de politie nog gearresteerd den 46-jarigen arbeider S. de M., aldaar. HET PAKJE MET TAARTJES. Poging tot vergiftiging. De heer Rekers, kapper te Workum, ontving dezer dagen een pakje, dat uit Al melo was gezonden. Bij opening bleek het vijf taartjes te bevatten. Na het gebruik er van werd de heer R ongesteld. Een Ingesteld scheikundig ol derzoek bracht aan het licht, dat het ge bak vergiftigd was. De politie stelt een onderzoek in naar den afzender, doch tot nu toe tast men nog in het duister. TRAGISCH. Vrijdagmiddag had in de Ringvaart nr bij Cruqius een aanvaring plaats tusschei. een Rijnaak en een kleine sleepboot, met het gevolg, dat de machinekamer van de sleepboot vol water stroomde De 28-jarige machinist J. H. Aantjes, afkomstig uit Dordrecht, schrok zoo, dat hij in de Ring vaart sprong. Hij zonk onmiddellijk naar de diepte en werd na 2V» uur dood opge haald. Hij was ongehuwd. SMOKKELAUTO. Dultsohe douanebeambten hebben Don derdag aan het grenskantoor Pannesheide (Kerkrade) een auto aangehouden, die hun verdacht voorkwam en waaruit een heerlijke aroma opsteeg. De auto, een luxe-wagen, bevatte een dubbelen bodem, waarin 400 pond koffie was verborgen. Contrabande en auto werden in beslag ge nomen, en de Duitsche chauffeur werd gearresteerd. IJS IN DE ZUIDERZEE. Uit De Lemmer wordt gemeld: De ijsvlet, waarmee Vrijdag vier man van hier naar de „Friesland" zijn vertrok ken, is Zaterdagmorgen teruggekeerd na een moeitevolle en gevaarlijke reis. Aan boord van de „Friesland" bevonden zich, naast de bemanning, vijf personen, van wie er één mee naar De Lemmer is ge komen. De overigen dorsten de reis over het ijs niet te doen. De IJsbreker Daniël Goedkoop heeft in het ijs een defect aan het roer gekregen, zoodat dit iot werkloosheid gedoemd is. Zondagmorgen is kapitein Doornspleet, van de salonboot Holland, opnieuw met eenlge visschers per ijsvlet van de Lem mer naar de Friesland vertrokken. Dit maal met levensmiddelen, omdat hieraan op beide schepen, die in het ijs zitten, ge brek is ontstaan. Maandagochtend 11 uur varen zij daar nog niet terug. Zondagmiddag is een ijsvlet, waarin een persfotograaf gezeten was, die opnamen heeft gedaan, teruggekeerd. Met die vlet zijn twee vrouwen meegekomen: mej. Ykema uit De Lemmer, die op reis was naar haar zieke moeder aldaar, die inmid dels overleden is, en mej. Liends, van Joure. Belde vrouwen waren tengevolge van haar tocht doornat en bemodderd van het zeeslib. Thans zijn als passagiers nog aan boord van de Friesland, een man en een vrouw, die beiden ziek zijn. De sleepboot Wilhelmina Goedkoop, die de Friesland en den ijsbreker Daniël Goedkoop, welke belde defect zijn, te hulp lt sekomen watH ^vermoeid door om de schepen uit de ijsmassa te krijgen, dooh tot heden zonder belangrijk resultaat Gisterenmiddag half-drie werd aan de N. R. Crt uit De Lemmer gemeld: Zooeven is de Friesland met den IJsbre ker door de sleepboot Wilhelmina Goed koop uit het ijs bevrijd en in de richting Staveren of Amsterdam vertrokken. Een tysvlet Lemmer, 80 Januari Kapitein Doorn speet van de „Holland", die met een ijs- vlqt naar de „Friesland" is gegaan, was Maandagmorgen nog niet terug. De stuur man en eenige mannen van de „Holland" zijn daarop naar hun kapitein gaan zoe ken. Om halftwaalf keerden zij terug en rapporteerden, dat nog van de ijsvlet noch van kapitein Doornspleet iets hadden ge zien. DE STEEKPENNINGEN BIJ DE GASFABRIEKEN. Te Waalwijk. De gemeenteraad vaji Waalwijk heeft Vrijdagavond een verzoek van den heer Plevier, directeur der gasfabriek, om zijn ontslag in te trekken, met algemeene stemmen afgewezen. Te Doetlnchem. De raadscommissie van onderzoek naar eventueele corruptie bij de gemeente bedrijven te Doetinchem heeft tot B. en W. het verzoek gericht, den directeur van het gasbedrijf, wiens schorsing Zaterdag afliep, opnieuw te schorsen. B. en W. hebben geen termen aanwezig geacht, aan dit verzoek te voldoen. Comité van actie opgericht De raadsman van den heer van der Stel, mr. B. J. Nöthorn te Zutfen, had Zaterdagmiddag te Utrecht een vergade ring uitgeschreven, met de bedoeling te komen tot een comité van actie tegen de corruptie. Mr. Nöthorn is tot een derge lijk voorstel gekomen, omdat hij de zaak, destijds door den heer van der Stel en hem aangegaan, onmogelijk langer alleen kan voortzetten, nu zich het corruptie schandaal als een olievlek uitbreidt Van de zijde der autoriteiten wordt in deze niet de geringste medewerking betoond, noch de volksvertegenwoordiging, noch de minister en de justitie doen iets. Het ingesteld onderzoek geldt slechts eer paar firma's; de grootste knoeiers, n.1. de oven- en ketelbouwers, zijn buiten schot gebleven. De gemeentebesturen, die d< zaak hebben aangepakt, verdienen daar voor hulde; andere helaas zoeken het kwaad te bemantelen en alles in den doofpot te stoppen. De Vereeniging van Gasfabrikanten heeft met haar sanee- ringsplannen het Nederlandsche volk zand in de oogen gestrooid. In circa 46 gemeenten, dat is ongeveer een vierde van waar gasfabrieken in bedrijf zijn, ia corruptie reeds gebleken; nog 96 procent echter moet men op het spoor komen. Op het oogenbllk zijn nog tal van direc teuren bezig de oontrole der gemeenten te ontduiken Zij koop en nl. van instellin gen, die haar artikelen uit de tweede of derde hand betrekken. Het bewijs van eer en ander was, naar de heer Nöthorn mededeelde, in zijn bezit Na deze rede, waarop eenige gedach- tenwiBseling volgde, werd besloten tot op richting van een voorloopig comité van actie tegen corruptie in het algemeen. Binnenkort hoopt men over te kunnen gaan tot oprichting van een definitief comité. Buitenland. JEUGDIGE RHEUMATTEK- LIJDERS. Te Londen niet minder dan 10.000 patiëntjes. Aan het Queen Mary's hospitaal te Lon den wordt een nieuwe vleugel gebouwd, waarin aan rheumatlek lijdende kinderen zullen worden verpleegd. Er zal plaats z]jn voor 850 bedden. Volgens schatting der schoolartsen zijn er te Londen niet minder dan 10.000 kin deren, die aan rheumatlek hebben gele- dên of er nog aan lijden. Men kan reke nen, dat geregeld 600 a 700 kinderen we gens rheumatlek de Londensche scholen langen tijd achtereen moeten verzuimen. Van de lijders aan die droeve kwaal zijn 60 procent meisjes. VREESELIJK DRAMA IN EEN SNEEUWSTORM. Uit Waterford, in het noorden van den staat New York, is tot de stad New York een diep-tragisch geval doorgedrongen. Twee kleine meisjes vroren in heur moe ders armen dood gedurende een nachte lijken sneeuwstorm. Vier kinderen van een farmer ter plaatse waren Donderdagmorgen als ge woonlijk naar school gegaan, en de moe der, die bang was voor de gevolgen van den woedenden sneeuwstorm, besloot ze 's middags te gaan halen. Zij spande twee paarden voor een slede en reed naar de school, die zij met groote inspanning be reikte. Halverwege op weg naar huls za gen moeder en kinderen in dat zij niet ge makkelijk verder zouden komen: zij stop ten aan een boerderij om daar hun ver kleumde ledematen te warmen. Ondanks protesten van de bewoners wilde de vrouw hierna verder huistoe. De paarden raakten echter het spoor bijster en weldra zat de slede vast. Den geheelen avond en nacht moesten de ongelukkige vrouw en kinderen in de onbeschutte slede ten prooi van den sneeuwstorm blijven. Den volgenden och tend vond de vader, die zijn geliefden te gemoet was gegaan, allen onder de sneeuw bedolven. Twee der meisjes waren dood, en de voeten van de vrouw en de beide overlevende kinderen zijn zoo vreeselijk bevroren, dat zij vermoedelijk moeten WAJvJar BELOONDE HELDENMOED. Dwangarbeider-redder vrijgelaten. Wij maakten er indertijd melding van, dat tijdens de schipbreuk van de „Prln- clpessa Mafalda" een opvarende van het Fransche schip „Mosella", Courbier, zich bij het reddingswerk bijzonder onder scheidde. Later was toen gebleken, dat Courbier een ontsnapte dwangarbeider uit Cayenne was, die ter redding van de levens van anderen zijn schuilplaats had verlaten. Hij werd dan ook bij aankomst ln Frankrijk weer Ingerekend en opge sloten. Thans is Oourbier in vrijheid gesteld: de Fransche autoriteiten waren van oor deel, dat zijn heldenmoed dezen maatregel ten volle rechtvaardigde. EEN SCHAVUIT. De BerJJjnsche politie heetft ernstige knoeierijen ontdekt hij Paul Bergmann, den eigenaar van. het AllgemeLne Lombard La- gerhaus in de groote Passage Unter den Linden. Bargmam, die geen) vlekkeloos ver leden! hadi, badi zich gevestigd in het huis, waarin vroeger dé Berlijnsche bank van lee ning was ondergebracht De. man had kans gezien de goederen, die bij hem verpand waren, opnieuw, soms zelfs 17 maal te be- leeneni Men vond in zijin magazijn voor een waarde van ongeveer 1 raillioeni, terwijl de schuld ver over dé 6 millioen mark moet bedrageiu Bij het schandaal zijn verscheidene lieden betrokken, d!ie goede getuigen over den man verstrekt hebben en) daarvoor door hem ge stopt zijn. Hij had ook een zes- of zevental bedienden, wier taak het was hem handtee- kenningen voor vervalschlng van wissels en pandbrieven te bezorgen De man, die op grooten voet leefde, had cok van verschei dene lieden groote bedragen weten te lee- nen, door hun aamziemUlke renten voor te spiegelen). Zijn slachtoffers zouden over de duizend loopen. Vier of vijl medeplichtigen zijn reeds dn hechtenis genomen. DRAMA MET EEN GELUKKIG EINDE. De „Evenlng News" verneemt, dat de sensationeele aanslag op het Gare du Nord te Parijs, in Maart van het vorig jaar, waarbij gravin de Janze haar min naar Raymond de Trafford zou hebben wille.i dooden, waarschijnlijk in de naaste1 toekomst een gelukkig einde zal hebben. Volgens genoemd blad zouden de twee hoofdpersoon uit het drama namelijk voornemens zijn binnenkort in het huwe lijk te treden. Men herinnert zich, dat De Trafford door gravin de Janze ernstig werd ge wond, terwijl deze ziohzelf eveneens zware verwondingen toebracht Beiden zijn in- tusschen genezen en bij het onlangs te Pa rijs gevoerde proces werd de gravin tot een voorwaardelijke straf veroordeeld. ONTZETTEND FAMILIEDRAMA Drie slachtoffers. Uit een dorpje in het Noorden van Fin land wordt een ontzettend familiedrama gemeld. Twee dochtertjes van een hande laar waren in een eenzaam gelegen wo ning alleen achtergebleven. Blijkbaar door het spelen met lucifers ontstond er brand en toen de moeder thuiskwam was een der meisjes gestorven, terwijl het an dere ernstige verwondingen had gekre gen. Ter zelfder tijd speelde een neefje van den handelaar nabij de woning met een jongen uit den omtrek. Er ontstond twist tusschen de jongens. Het vriendje haalde een revolver te voorschijn, die hij van zijn vader had weggenomen, en doodde het neefje van den handelaar door een schot ln den slaap. ELF KINDEREN GESTORVEN NA INENTING. Nog zes ln levensgevaar. Te Bundaberg ln Queensland (Austra lië) zijn elf kinderen overleden en verkee- ren er zes in levensgevaar, nadat zij inge ënt waren tegen diphteritis met een serum, dat, naar verklaard wordt, afkom stig was van den gezondheidsdienst der regeering. KNOEIERIJEN BIJ RUSSISCHE FABRIEKEN. De staat voor groote bedragen benadeeld. Nadat het volkscommissariaat voor Ar beidszaken onlangs ernstige knoeierijen had ontdekt onder ambtenaren van de pa piertrust, Is men thans nieuwe fraudu leuze handelingen op het spoor gekomen met betrekking tot de moderniseering van twee flesschenfabrieken, waarbij de staat voor groote bedragen benadeeld is. Zoo kostte de verbouwing van een dezer fa brieken in plaats van een half millioen, dat daarvoor was uitgetrokken, twee mil lioen. Daarentegen bleek de productie slechts het vijfde deel van de raming te bedragen, terwijl de kostprijs van het pro duct het tienvoudige beliep van den ge- calculeorden prij3. Na zes maanden tijds werkt* de fabriek reeds met een tekort van een half millioen. SNEEUWSTORMEN IN DE VER. STATEN. Moeilijk straatverkeer in ver schillende steden. Een leger van 8600 sneeuwruimers moest Zaterdag te New York op de been worden gebracht, om de straten weder be gaanbaar te maken, die bedolven waren onder een dikke laag sneeuw, die den ge heelen voorafgaanden dag en gedurende het grootste gedeelte van den avond was gevallen. Hoewel de sneeuwstorm te New-York niet zoo ernstig Is geweest, zijn andere deelen van het land zwaarder getroffen. Te Washington ligt een sneeuwdek van 26 c.M. en alle regeeringskantoren heb ben 21/» uur voor den tijd gesloten, omdat anders de ambtenaren rni«t£>»un nut, meer huiswaarts hadden kunnen keeren. In het district der Groote Meren hebben direct of indlreot ten gevolge van den sneeuw storm zeven ongelukken plaats gehad. De Niagara-waterval is vrijwel geheel bevro ren. Zoowel te New York als in andere steden zijn versoheidene auto-ongevallen voorgekomen. VERDUISTERING TE HALLE. Gisterenmorgen is te Halle het proces begonnen tegen den directeur van de Ste delijke Spaarkas dr. Berger, en 28 zijner medepliohtigen, die de stad voor enkele millioenen hebben opgelicht 2 beklaag den, de ingenieur Steiner en de koopman Muiier waren niet verschenen. Hun za ken zullen gevoegd en later behandeld worden. EEN BELANGRIJKE - GERECHTELIJKE BESLISSING. 8 millioen menschen erbij betrokken. Een zeer belangrijke gerechtelijke be slissing, die naar geschat wordt in Lon den alleen voor drie millioen menschen van verstrekkend belang zal zijn, werd gisteren door het hof van appèl genomen, namelijk dat volgens de bestaande Rent- restriction-act, de huurder van een huls het recht heeft gedeelten daarvan onder te verhuren en dat zulk een onderhuurder niet uit het huis kan worden gezet, zelfs al blijft de eerste huurder in gebreke zijn huur aan den eigenaar te voldoen. Bij de wijzing van het vonnis werd ernstige cri- tiek uitgebracht op de juridische raadslie den van de regeering, die de wet in zoo gebrekkige en duistere termen hebben op gesteld. De onderhuurder, die de zaak ge wonnen heeft, zal waarschijnlijk door zijn actie geheel financieel geruïneerd zijn. EEN PASSIEF VAN DRIE MILLIOEN FRANCS. De betalingen gestaakt Een bekend wiaselagent uit Luik heeft naar men uit Brussel meldt, zijn betalin gen gestaakt. Het passief zou 8 millioen francs bedragen. Mislukte speculatie a la baisse blijkt de oorzaakt te zijn van dezen krach, waarvan een groot aantal arbeiders en kleine burgers het slachtoffer zouden zijn. OP HET IJS NAAR ZEE AFGEDREVEN. Naar Wolff uit Moskou meldt moeten bij een storm op de Zee van Azof zestig sleden met menschen en paarden met los geraakt ijs naar zee zijn afgedreven. BRUTALE OVERVAL. Tien mannen, waarschijnlijk roovers uit Chicago, die beweerden een machinege weer bij zich te hebben, hebben kort na middernacht de leden van een athletiek- club uit Wlsoonsin aangehouden. Ze schoten één man neer en gingen er met geld en dingen van waarde tot een bedrag van 26.000 dollar vandoor. DE KINDERMOORDENAAR TE LOS ANGELES. Naar het heet wil W. E. Hlckman, de moordenaar van het meisje Parker te Los Angelos, zich niet gedragen naar de aan wijzingen van zijn advocaat die hem krankzinnig wil laten verklaren. Hlckman schijnt vastbesloten, ter te rechtzitting precies alles te zeggen, wat er gebeurd is. DE TELEFOON IN LONDEN. Op 1 Januari waren er ln groot-Londen 118 telefoonbureaux', waarvan 78 met auto matische zelfinsohakelaars. Het aantal abonné's nam in 1927 met 46.000 toe en bereikte voor de eerste maal het half mil lioen, waarvan 800.000 in de City en West- minster. Er zijn dagen geweest van 81/» millioen gesprekken per dag voor locaal en lijn-, en een millioen voor intercom munaal verkeer. EEN SCHIPBREUK. Naar Wolff uit Toe lisberg meldt ia daar bericht ontvangen, dat de stoorn- treiler „Scapa" ten Zuiden van de Orkney-eilanden is gezonken. Van de zestien koppen bemanning, zouden er slechts drie zijn gered. Het schip was het eigendom van een Britsche maatschappij; de bemanning bestond1 uit Noren. DE KAMPIOEN-ROMEO. De oplichter met vele namen, die er in New York van had gemaakt om bij min of meer bejaarde dames met ver mogen den Romeo te spelen en er dan met de kostbaarheden der dame van door te gaan is thans veroordeeld. De straf maat ls niet bepaald: het TnaTlmnni \g tien jaren. Er zijn nog andere oplichterijen, waar voor hij zich zal hebben te verantwoor den. Maar voorloopig is hij dus opgebor gen. Met niet minder dan 40 gefortuneer de oudere dames had deze liefhebber het aangelegd. ZEE-HUWELIJKEN. Het gebeurt soms, dat er op zee re denen zijn voor het sluiten van een spoed- huwelijk, dat dan door den' kapitein kan worden voltrokken. Thans ls door een rechterte Chicago die validiteit van een dergelijk zee-huwelijk betwist. Een der partijen in een proceB wilde nietigheid van het huwelijk doen uitspreken op grond van het feit dat dé voltrekking op zee door den gezagvoerder heeft plaats gevonden. De rechter wilde daar niet van hooren; de nietigheid werd dus niet erkend. EEN MOORDENAAR OPGESPOORD EN WEER ONTKOMEN. Hain, de dader van den aanslag op den postauto bij Weimar, waarbij een der amb tenaren werd doodgeschoten, was naar Jena gevlucht, klaarblijkelijk met de be doeling de Taj echo-alcnraakaohe graai over te steken. In een klein hotel te Jena werd hij eohter herkend en de politie werd gewaarschuwd. Er werden Bleohts twee agenten aangewezen om Hain te arrestee- ren, die hij hun nadering onmiddellijk zijn revolver trok en er een doodschoot. In de hierdoor ontstane verwarring gelukte het den moordenaar opnieuw te ontkomen. SIBERISCHE KOUDE. In Nowo-Nlkolajefsk de hoofdstad van Siberië, vroor het op 25 Januari 62 gra den Celsius. De scholen zijn gesloten we gens de vorst, de treineft hebben groote vertraging. Brand in oen steenkolenmijn. VQf-en-dertlg personen gestikt Een hevige brand ls uitgebroken in de steenkolenmijn Sawaraso, waarin 69 per- Bonen werkzaam waren. 85 van hen zijn gestikt: 24 konden worden gered. De lij ken van 5 politie-oppassers, van den mijn- opziener R. Purvis en van 8 oontraotanten z(jn reeds gevonden. Een onderzeeër zoekt. Een zusterschip van de ge zonken 8. 4. De onderzeeër S. 8, een zusterschip van de S. 4 is Zaterdag tijdens een storm van een eskader afgedwaald. Het eskader was onderweg van Hamptonroads naar de manoeuvres bij Guantaname op Cuba. On derzeeërs en andere vaartuigen zoeken de omgeving af. De onderzeeër is het laatste gezien on geveer 100 mijl ten Zuiden van Kaap Hatteras. Een spoorwegongeluk In Birma. Uit Rangoon komt bericht van een ern stig spoorwegongeluk op de lijn Mand&lay —Rangoon, op ongeveer 175 K.M. van laatstgenoemde plaats. De locomotief, twee bagagewagens en drie rijtuigen derde klas zijn van een brug neergestort. De rijtuigen werden verplet terd. Er zijn acht dooden, onder wie de machinist en de stoker van de looomotief. Verder telde men negenentwintig ge wonden. Een later bericht meldt, dat de trein bij de brug van het spoor is geloopen, door dat er een klinknagel ln een spoorstaaf losgeraakt was. Het aantal dooden bedraagt, naar thans blijkt, twintig van wie achttien reizlgen zijn. Van de gekwetsten zijn er twintig ernstig aan toe. Reuter meldt nog over 't spoorwegongeluk dat een groot aantal wagens in de rivier is gevallen en geheel vernield werd. Door de verwoestingen ls het niet moge lijk het aantal dooden nauwkeurig vast te stellen, maar er zijn reeds 40 lijken ge vonden. Men denkt, dat het ongeluk te wijten is geweest aan sabotage. Thans 68 dooden. Volgens de jongste berichten zijn nog 12 zwaargékwetsten gestorven. Hiermee is het totale aantal dergenen, die bij of tengevolge van de ramp zijn omgekomen, tot 62 gestegen. Het officieele onderzoek blijkt te beves tigen, dat het ongeluk aan sabotage te wij ten is, nL aan het verwijderen van een rail. De inspecteur-generaal van politie schijnt inlichtingen gekregen te hebben, dat te Kyauktagu, de plaats van het onge luk, een misdaad werd voorbereid. Hij ging er heen en gaf order om versterkin gen in reserve te houden om op het eerste sein aan te rukken. Maar deze voorzorgen kwamen reeds te laat. Stoomvaartberlchten. Atoomvn&rtanaAtseheppi] Nederland. Vondel, t., 27 Jen. v. Singapore. Koningin der Nederlanden, u., 27 Jan. Genua. P. C. Hooft, u., 28 Jan. v. Colombo. Prine der Nederlanden, 28 Jan. te A'dam. Remibirandt, t., 28 Jan. v. Port Saki. Rioirw, t., 27 Jan. v. Maraeille. Batoe, 29 Jan. te A'dam. Borneo, 29 Jan v. A'daim. Grotius, t., 29 Jan. v. Port Said. Kangean, u., 29 Jan. r. Suez. Karimata, t, 29 Jan. te Harre. Manoeran, 30 Jan. te Antwerpen. Moena, t., 29 Jan. te Graveeend. Rondo, 23 Jan. v. Batavia. Salawati, t., 29 Jan. te Genua. Salaibangka, u„ pass. 27 Jan. Gibraltar. Moena, t., 29 Jan. te Londen. Saleier, u., pass. 29 Jan. Peritn. Kom Ned Stoomboot Maatschappij. Amsterdam, 26 Jan. v. Crietobal. Ariadne, 27 Jan. v. Valencis. Aurora, 28 Jan. v. R'dam. Boskoop, 28 Jan. te Callao. Cottica, u., 27 Jan. v. Madera. Doros, 27 Jan. v. Patras. Haarlem, pass. 27 Jan Beverier. Hector, 28 Jan. v. A'dam. Jan van Nassau, pass. 27 Jan. VUsslngen. Jason, 26 Jan. v. Talcahuano. Nerous, 28 Jan. te R'dam. Nero, 28 Jan. v. A'dam. Prins Fred. Hendrik, 28 Jan. te A'dam. Klipfontedn, 26 Jan. v. Zanribar. Adonis, 29 Jan. te Gibraltar. Ajax, 28 Jan. v. Gibraltar. Baden, 30 Jan. te Antwerpen. Bennekom, u., 26 Jan. te Antofagasta. Callisto, 24 Jan. v. Iquique. Crijnssen, 29 Jan te Hamburg. Erato, 29 Jan. v. Stettin. Euterpe, 29 Jan. v. Holtenau. Föhr, 28 Jan. v. Alicante. Ganymedes, 29 Jan. te Lissabon Hermes, 29 Jan. v. Smyrna. Ilos, 27 Jan. v. Palermo. Iris, 29 Jan. v. Holtenau. Juno, pass. 30 Jan. Dungeness. Mars, 29 Jan. v. Hamburg. Minenra, 30 Jan. te A'dam. Notoo, »8 Jan. v. Cartigtaa Orioa, as Jam u Haui

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1928 | | pagina 6