UIT DEN OMTREK JE ZEEPPOEDER De Hollandsche Waschvrouw V' Cou8ta«tinopd. Proteu* a8 Jan. v. Dantlg. Stmon Bolivar 11 oQ tq«, r\ .a «fi? A"~l Dr.cht.rlUa', l c„„, Stti Dor.recht, rs'1j\T.Li]1i° mhai<,. v# nrtUad-AJMlui Lila, Melitkerk, a6 Jan. te Alsoabaai Gnjprfcerk, 27 j,„. te Durban Moheri. a7 Jan, te Aden. •J,n" V" MoiImbi<lue. Julianadorp. Benoeming veeverloekundlge. De vereenlglng voor een Veeverloekun- clgete Kcegrae heeft uit de door haar be stuur opgemaakte voordracht als verloskun dige voor ceze vereenlglng benoemd den heer A. de Hoop, te Moikwerum in Fries land. Wö kunnen er, voor belanghebbenden alsnog aan toevoegen, dlat deze functionaris xal domicilieeren ten huize van Mej. de Wed. A. van Siipriaan by de Spoorbrug te Koegrasi Roodkapje en de Wolf. Zondagmiddag gaf Alberto's Revuegexel- achap, ondier leiding van den heer Alb. Boelens, een kindervoorstelling in de zaal van den heer H. J. Beuneman. Opgevoerd werd „Roodkapje ent de Wolf. De zaal was tamelijk wel bezet' niet het jonge volkje, en ook eeniige ouderen hadden nog lust om naar de aanschouwelijke voorstelling van het bij oud en jong zoo wed bekende en ook gewilde sprookje te zien en te luisteren. En, zooals dat reeds meermalen in dit blad is vermeld, het was de moeite waard om te luisteren en te zien, en) de jeugd' was dan ook al heel spoedig een en al aandacht. En dat is niet zoo'n wonder, die heer Boelens met zijn ge zelschap weet dat goedje op een handige manier voor zich en de zijnen te winnen), en hebben zij dan voorts alleen maar oog en ootr vóór datgene wat er ten toomeele wordt afgespeeld. Oogen hadden zij te kort voor de schitterende costames, en de op gra- deuse wijze uitgevoerde dansen, want ja, dat alles is er ook nog in gewerkt, zoodat het geheel werkelijk een) succes is te noemen, en de Jeugd zoodoenldte een aangename mid dag heeft gehad, en/ er kon voor ongehoor zame n ook nog een wijs lesje mee naar huis genomen worden. Uitbundig werd het ge zelschap toegejuicht, hetwelk wel verdiend Revue „'t Zal wel gaan". Zondagavond! werd in de zaal van den heer H. J. Beuneman. alhier door Alberto's Revuegeaelschap, onder- directie van den heer Alb. Boelens, ten toonede opgevoerd de zoo sympathiek en populair bekende revue „'t Zal wel gaan". Het weer werkte uitstekend mede, hetwelk tot gevolg nad, dat de geheele zaal tot) in alle hoeken bezet was. Het was in één woord een schitterende op voering. In het eerste bedrijf kon men be wonderen „de Revuemeisjes „de Pierrot „de Kaplaarzen", „Visschersleed „Page- koppen," en als eerste zullen ons aan geen bespiegelingen wagen), want het publiek gaf ongevraagd hierop het antwoord', cioor het brengen van een geweldige ovatie, zoodat het doek nood zakelijk een) paar maal omhoog m°est. In het tweede bedrijf eerden) achtereen volgens gecreëerd «Voetbal^ort^,^De 0;n bewaakte overwegen)", „De Charleston „Oostersche nachten!" en „de Zesurendag". Wy zullen hier niet vee! meer van ze^e^ maar de finale, waar „Het Kaplteal en de Arbeid" elkaar de hand reikem was schit terend, waarmede wij natuurlijk aian he andere niets te kort willen doen. Het geheel een revue met grootschen opzet. 'Deze avond werd besloten met een R meerdi bal met goede Jazz-miuziek. Anna Paulowna. Concert van het Plaatselijk StrtJkorkest Zondag 20 Januari gaf het p.aatse.ljA strijkorkest een' concert in de groote ten van „Veerburg". Er was een groote op komst, doch blijkbaar kwamen lang niet allen voor de muziek, wyi het anders wei wat rustiger zou zijn geweest. Toch was deze heusch het aanhooren wel waard', vooral het nummer „Serenat-a", dat door de heeren Snaphaan en K. Kos (violen) en Mevrouw Bakenivan der Waal gegeven werd. Maar het gemaskerd bal dat 'zou volgen, was biyk- baar voor velen het hoofddoel van hun komst-. Het stond onder leiding van de fa milie Van dier G-oes en als jury hadden zich ter beschikking gesteld de heer en mevrouw Mets, de heer en mevr. Keijzer en de heer en mevr. Dekker. Er werd' door niet minder dan 71 personen aan deelgenomen, nl.: 1 groep, 8 paren en 61 enkelen. De prijzen werden als volgt toegekend De groep: bruid en bruidiegom en bruids meisjes, 8e prijs. Paren: le prijs Tweeling uit den Bieder meiertijd; le parijs Pierrot en Pierrotte; 2e prijs Rooverhoofdman en vrouw; 2e prijs Rammelaars. Enkelen (afdL origineel of typisch): le prijs Vonk vrij; 2e prijs Hulde örchestver.; 8e prijs Sportwol; 4e prijs Stortbak; 4e prijs Groentemeisje; 4e prijs Bondswijzer bi} „Veerburg"; 6e orijs De duivel; 6e prijs Vlinder: 6e prijs Carnaval-Dwaasheid; 7e pri,js Teninister; 7e prijs Spinneweb; 8e prijs Verfdoos. AfdL Fraai: le pys Herderin; 2e prijs Cowboy; 8e prijs Revuemeisje. Afd, Koddig: ie prijs Vogelverschrikker; 2e prijs Zotteklap; 8e prijs Pierrotte. De prijzen bestonden in kunstvoorwer pen en werden aan de enkelingen uitge reikt in volgorde van het aantal behaalde punten. Het bouwen/ van een bollenschuur, voor rekening van den heer D. Koning is aange nomen door den heer N. N. Schouten alhier. Wlerlngen. Hervatting van werk bij de Zuiderzeewerken. Heden Maandagmorgen zyn de Zuider zeewerken weer gedeelteiyk hervat op de zoogenaamde „Zeug". Een baggermolen, sleepbooten, enz. enz. zijn in het werk gesteld en een 60-tal arbeiders zijn aan genomen, zoodat de werkeloosheid af neemt Het verkeer over den Hoofdweg. De hoofdweg op Wieringen welke dezen winterperiode geducht te lijden heeft ge had, ja zelfs op sommige plaatsen onbe gaanbaar was, is dank het goede optre den van het gemeentebestuur, dat kosten noch moeite ontzag, weer veel verbeterd. Doch zal dit van blijvenden aard zijn? Dit is thans de groote vraag; daar er over dJen weg dagelijks aan autobussen, vracht auto's, luxe- en andere auto's enz. onge veer 160 naar den Oever heen en terug gaan, ligt het voor de hand dat de weg geducht te lijden heeft. Vooral de over belaste zware vrachtauto's en de volle bus sen rijden den weg kapot. Wy zullen hopèn dat de gemeenteraad spoedig af doende maatregelen neemt om óf den wog radicaal te verbeteren, óf een maximum belasting voor autobussen en vrachtauto's instelt. Correspondent Arbeidsbemiddelings bureau. 'De heer G. Kaaijk alhier heeft rijn be noeming- als correspondent van het Arbeilds- 'h^ldrteMnfiébureaulBangenpmoa Aan) dit bureau dot speciaal fa vergroot met het oog ep de ZuidexaeoAvcjkeni ei» hoofdzakelijk daarvoor in hot leven is gerioepeni, werken thans twee ambtenaren, nJ. de neer A. Zo merdijk, die reodB correspondent van het vorige bureau was, en de de heer, G. Kaaijk, die thans is toegovocgdL Uitvoering „Apollo". De, muzlekvereenigirng ^Apollo" te Den Oever, gaf ji- Zen dagavond! in'de concert- 7,pn-l van den 'heer H. Koster te Oofitertend «eni openbare uitvoering. De zaal was Htiamipvol belangetellenidien. Het programma (©stond uit een) 64al muzieknummers en een militair blijspelJn 0 bedrijven, getiteld „De ReglmenJtadioohter". Muziek; en tooneel vielen goed in dien' smaak, vooral het mu zieknummer „AndROTé". «eni ouverture van Rousseau, werd schitterend weergogeven en verwierf een oorverdoovendi applaus. Apollo", ondier leiding van den' heer J. N. Bruul, gaf dian ook een prachtig programma. Met het gebruikelijke 'bal' na wend de avond besloten. Schagen. Snjeon hawwe de Friizen fen krite Skagen ien joun hftn fen nocht en wille. Gijsbert Japiks' toaneelferieniging üt Den Helder kaem nei Skagen mei het bikinde stik «De Skoayer«, det forfryske is üt 't Hollandsk. Det stik lient sich der hiel goed foar. Oer 't stik hawwe we net to skriuwen mar wol efkes oer opfiiring. Wij boenen de Heldersche spii- Iers fen forlieden jier and wisten det die net sa min wieren, mar dizze ljüe wieren hast allegeaire ünbekind foar us. Se hawwe sjen litten det se net under hoef den to dwaen foar hjar foargongers en det sait al hiel wat. Jonge, jonge wet hawwe we lake om Ruerd en siin wiif, om de 41de belt die siin bern al binne se sils allang folwüh- sen noch as bern behannelt. Mar boppe al bat Piter üs bisunder troffen. As we nou de oaren net neame den moatte die net tinke det we hjar mei opset forjitte. Nee hjer: hjar hawwe krek sa goed sjèn litte det hjar hiel wet m4nsk binne. Der wier gjin utsündering by. De hear Jensma spriik den ek nammens allen to hy de liüeütDen Helder hertelik tankte foar hjar prachtig spieljen. En wij, Helder, tankje jimme fen herten foar de ienmoaie joun. De boun tosken de Skager en Heldersche Friizen is wer stil- viger wirden, sainen de hearen Jensma en Hoek, de foarsitters fen de baide kriten en der hawwe se hielendal geliik oan. Mei ourin dounsje fensels en ek fensels begjinne mei de Skotse trije en jimme Friizen, die 't er net wieren wolle we wol sizze jimme hawwe wel mist. 't Wier let det we de kai ien 't slot stutsen. Jaarvergadering Ver. van Paasch- tentoonstellingen. De vereeniglng tot het houden van jaar- lijksche PaaschtentoonsteDingen te Scha gen hield Zaterdag hare jaarvergade ring. De voorzitter, de hear R. Kaan, Wie- ringerwaard, opende de bijeenkomst op de gebruikelijke wijze. Hy deelde daarbij mede, dat de jaariyksche verloting bij ge legenheid van de Tentoonstelling, de ITo- nimkiyke goedkeuring had verkregen en dat door den Raad van Schagen een sub sidie van 1000 was toegezegd. De heer P. Schenk, Wieringerwaard, mede-oprlch- ter der vereeniging, ontving een harte lijke gelukwensch met zijne benoeming tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De rekening en verantwoording van den penningmeester gaf de volgende cijfers: ontvangsten f 8240, uitgaven 2666,58. Verloting-ontvangsten: 11.250, uitgaven 11.821.66. De heer A Schenk, Schagen, bracht rapport uit, over het gehouden be heer, dat leidde tot een volkomen goed keuring. Het programma van de Tentoon stelling in 1928, werd behoudens een paar ondergeschikte wijzigingen, gelaten zoo als het in 1927 was. Omtrent een Fokvee-tentoonstelling in het najaar van 1928, ontving het bestuur de machtiging over deze zaak naar om standigheden te beslissen. Uit het verzoek van Zaandam om den dag der tentoonstelling voortaan van Woensdag op een anderen dag te stellen, ontstond een langdurig debat Zaandam was tot dit verzoek gekomen door Amster dam, die zyne tentoonstelling van Vrij dag op Donderdag had gebracht Daar door komt Zaandam in het gedrang, om dat het niet op denzelfden dag als Amster dam kan exposeeren. Daarvoor liggen beide plaatsen te dicht by elkaar. Dat al les zou beter gaan, zoo Schagen zijn Woensdag prijsgaf ten voordeele van Zaandam. Maar Schagen heeft nu eenmaal sedert 84 jaar de Woensdag in bezit en ziet geen kans een geschikter dag te vin den. Dinsdag valt samen met de Purme- render markt, Maandag met Amsterdam, Vrijdag met Alkmaar. Daarbij een vas ten dag verplaatsen, loopt meestal op schade uit. Schagen besloot den strijd met Zaandam om den Woensdag aan te binden, 't gaat zoo het gaat. Het verzoek van Zaandam wordt met groote meerder heid verworpen. Tot bestuurslid werd herkozen de heer J. B. Wilken, Nieuwe Niedorp, gekozen werden J. de Veer, Winkel en H. Kooy, Harenkarspel. Tot leden van de Financieele Commissie wer den gekozen, de heeren A. Schenk, K. Blaauboer en C. Koolj, allen te Schagen. De hoer Dinkla, Hoorn, stelt een medaille voor de beste kwaliteit vaarzen, te voegen bij den bestuursprijs, beschikbaar. Daarna sluiting. Lezing Prof. Bordewyk. Op verzoek der Vereeniglng van OucS leerlingen van de Rijks!anobouww!n'ter- sehoo! te Schagen trad op Maandag 80 Ja nuari 1928 Prof. H. W. C. Bordlewyk van Groningen aldaar als spreker op met het onderwerp: ,/Op welke wijze moeten de Zui- derxeegrondén worden uitgegeven?" «Spreker begint met te zeggen), dat nu het technisch probleem' van de droogmaking der Zuiderzee langzamerhand zijn' hoogtepunt verkrijgt., heil economisch vraagstuk meer eni meer op den voorgrond treedt. Verschil lende slroómingen zijn daarin waar te nie- OteU, waanby de binnenlandsche kolonisatie hot meeat de aandacht trekt. Het gaat daar- i'tj niet, om hot bezit van den grond:, die 1 iemands eigendom is, zooals rnieni im vroe gen janen zou zeggen), doch thuns volgens onze wetgeving uarn den Staat behoort. olgems spreker is een: sociale oconomi- s®e verdeeling het meest te verwachten, spreker mieienit, dat een niet te duur orodüeit, met gemakkelijke afbetaling, waarbij: de be- staamde toestanden zooveel aansluiting die nen te gevent waarbij onbeJoookte proefne mingen worden vermeden, het belang der gemeenschap zal zijin. Hoofdzaak zai zijn, dat de hypotheekschuld' langzamerhand tot elgendtom moet leiden, dus eenie sociali satie, die niet alleen tot eigendom leidt, maar vooral tot een eigendom, die blijft be staan'. Niet bet landbezit staat op den voor grond:, maar vooral een ongestoord' bezit, Door eene socialisatie, die den band tus- schen boer en grond) kan verbreken), Is geen heil te verwachten. Een te groote invloed van den Staat op het bezit Is niet aan te bevelen, dlus hebben wij te wachten, dat de politiek zich van dien invloed' meester maakt. Na de pauze ontwikkelt spreker verschil lende stellingen), die nader worden toege licht. Elke medaille heeft 2 zijden), zegt spr., zoo zal blijken, dat eigendom geen volmaak ten vorm van bezit is. Docih volmaaktheid is ook niet van deze welreldL De uitgift© van eigendom moet niet verdiecp gaan dan tot be drijven van 10 tot 20 HA. van 1 tot 6 en van 6 tot 10. Eeuwigdurende erfpacht staat beneden eigendom. De Staat moet eigen dom hebben: en de stijging der grondwaarde. Dat is een etsch van de gemeenschap. Grondrente is In vele gevallen aan te beve- tem.»By den overgang der gronden; zal de Utaat soms hulp moeten verleenen. Breezand. Propaganda-feestavond 8.D.A.P, en Mod. Landarbeiders bond. Zaterdag 28 Januari hielden de afdee- 1 ngen Anna Paulowna der S. D. A. P. en van den Modernen Landarbeidersbond m Propaganda-feestavond in de zaal van t en heer Jb. Borst. De voorzitter, de heer Jb. Raven, heette de aanwezige parüjgenooten en geestver- v anten hartelijk welkom. Hij zag daar ve, lm onder, die op de gewone vergaderin gen nooit gezien werden en hoopte, dat v Tscheidenen daarvan de Party en den l ond door hun toetreden zouden verster ken. De maand Januari was over heel, het land de maand van intensieve popaganda en ook hier was daaraan meegedaan. 12 van onze menschen, zei spreker, zyn rond' geweest en met hoogst bevredigend resuL taat. Alleen een enkel gedeelte onzer ge> me ent e bhjkt helaas nog altyd zeer moei ïyk te bewerken. Spreker besloot zyn openingswoord met den wensch dat al thans van de aanwezige geestverwanten velen dezen avond moohten toetreden. Hierna bracht de Arbeidera-Zangver- eeniging „De Stem des Volks" op lofwaar dige wijze een drietal suggestieve strijd liederen ten gehoore, waarvan vooral het laatste, „Strijdmarsch der Arbeiders" geestdriftig werd gezongen. Toen kreeg de heer W. Hoogerhuis, lid van het Hoofdbestuur van den Modernen Landarbeidersbond het woord, tot het houden eener propaganda-rede. Deze avond, zei spreker, was een soort van feestavond voor de arbeidersbevolking van Anna-Paulowna. Maar den huldigen toestand in oogenschouw nemend zou men kunnen vragen: Is er eigeniyk wel reden om te feesten? Spreker schetste echter den toestand, waarin de arbeiders vóór hun organisatie verkeerden, stelde in he licht, wat door organisatie bereikt of ver beterd was en ja, als men dit bedacht, dan was er Inderdaad toch wel reden om eenigszins feesteiyk gestemd te kunnen zijn. Evenwel, veel diende nog verbeterd te worden en al mocht het misschien ln Anna Paulowna voor den landarbeider nog niet zoo slecht zijn, in Zeeland, voor namelijk ln Ze euwsch-Vlaand eren, waren loonen van 1.a f 1.60 per dag nog hee' gewoon en werd ter bestrijding der werk loosheid al bitter weinig gedaan. Hoe da' kon? Doordat de arbeiders er veel te wei nig de macht en de kracht der organisatie gevoelden. En hoe komt het, dat de arbel ders ln het bloembollenbedrijf hier ter plaatse minder verdienen dan die in Hllle- gom en omstreken, terwyi ze toch dezelfde werkgevers hebben? Dat Is natuurlijk en kei de schuld dergenen, die niet aan ge sloten zyn. Spreker noemt verbeteringen die door organisatie zyn verkregen (werk loozenverzekering, Algemeen Kiesrech voor man en vrouw, Landbouwongevallen- wet) maar er moet meer bereikt worden en daarvoor is versterking van de organisa tie noodig, terwyi men te bedenken heeft, dat men niet alleen politiek moet aange sloten zyn, doch ook lid dient te wezen van de vakorganisatie. Dat de landarbei ders, wat hun ecomonischen toestand be treft, zooveel ten achter komen by de ar beiders in de steden, hebben zy aan de zwakheid hunner organisatie te wyten. Spr. verhaalt daarop uitvoerig een en an der uit zyn ervaring als propagandist om te doen zien, dat de werkgevers zeer goed weten, hoe sterk zy tegenover den arbei der staan, doordat zoovelen nog niet zyn aangesloten en eindigt met de nog niet aangesloten aanwezigen op te wekken, lid te worden van de vakvereenlglng. Na deze rede volgde de opvoering van „Fllmmaniakken", een tooneelstuk ln 4 bedrijven door 'H. Bakker. Dit stuk is ge bouwd op de ziekeiyk-overdreven ver eering van velen voor filmacteurs. Met dit gegeven heeft de schrijver kans ge zien een allerdolste klucht te schrijven, met recht een spel van gyn en nonsens, zooals de auteur het zelf noemt en dat dan ook verder geen andere pretentie heeft dan de menschen eens harteiyk te doen lachen. Nu, aan die bestemming heeft het Ingezonden mededeellng. by de opvoering van Zaterdagavond, door spel, verzorgde aankleeding en goede grimeering, ruimschoots voldaan. Den in- loud zullen wy niet weergeven, omdat een resumé omtrent den aard van dit stuk toch al heel weinig zou zeggen. Bovendien zal het door „Uit Eigen Kring" spoedig nog eens en dan ln het openbaar worden op gevoerd. Wie het dan nog niet gezien hebben en eens een avond recht harteiyk om allerlei dwaasheid willen lachen, krij gen daartoe dus nog gelegenheid. Met een woord van dank aan spreker, zangvereeniging en tooneelclub werd de by eenkomst gesloten, waarop de stoelen aan den kant gingen voor het bal. Texel. Onze plaatsgenoot, de heer D. M. Vlas jr., ontving by besluit van den Minister van Waterstaat als belooning voor het hou den van verdiensteiyke meteorologische journalen, een boekwerk, getiteld: Zee mansboek van S. P. 1' Honoré Naber. Oudesohlld, 80 Januari. Vergadering Begrafenisfonds. Vrijdagavond vergaderden de leden van het begrafenisfonds ln de Zeven Pro vinciën. De voorzitter, de heer J. P. Dros, opende de vergadering. Het speet hem, dat de opkomst niet grooter was, omdat deze avond nogal belangrijk beloofde te worden. Na voorlezing der notulen, welke onveranderd werden goedgekeurd, kreeg de penningmeester het woord. De ont vangsten, met het kassaldo en terugont vangen gelden, bedroegen f4808,48, terwyi er f 4606,46 uitgegeven was. Het batig saldo bedroeg alzoo f 197,02. De bezittingen van het fonds zyn op 't oogenblik f 19841,60 en toegenomen met f 192,22. De penning meester ontving een woord van dank voor zyn nauwkeurig beheer. Aan de perio dieke beurt van aftreden was de heer G. Kuyper. In zyn plaats werd gekozen de heer A. Boon. Nu kwam de kerkhof kwestie weer naar voren. In een vroegere jaarvergadering werd al eens een com missie benoemd die de zaken zou onder zoeken. Men was toen tot geen resultaat gekomen. Om goedkoopere begrafenis kosten te krijgen wilde men een ander kerkhof hebben, meer in de nabyheid van Oudeschild. Sommigen meenden dat het dichtstby gelegen oude fort hiervoor in aanmerking zou kunnen komen. Weer werd een oommissie benoemd, die plannen zal uitwerken ter verkrijging van een ander kerkhof. Lang en breed werd over dit onderwerp gesproken. Hierna sloot de voorzitter de vergadering. Vergadering leden Ziekenfonds. Zaterdagavond vergaderden de leden van het Ziekenfonds in «De Zeven Pro vinciën!. De voorzitter, de heer T. Dogger opende de vergadering en riep de aan wezigen een woord van welkom toe. De notulen van de vorige algemeene verga dering werden voorgelezen en onveran derd goedgekeurd. Eerst kwam het verplegingsfonds ter sprake. Het afgeloopen jaar was voor dit fonds niet zeer gunstig geweest, er waren nogal veel patiënten te Helder verpleegd. Daardoor bedroeg het nadeelig saldo 1 452,87. Het aantal leden van dit fonds was gestegen van 566 tot 614. Van het Ziekenfonds hadden de ontvangsten be dragen f 6588,09, de uitgaven f 6669,45, zoodat er een nadeelig saldo was van f 81,86. Door het overiyden van den heer J. Dogger Hz. had de heer J. Henkes, diens functie waargenomen. Hij stelde zich echter niet meer beschikbaar, zoodat een nieuwe penningmeester moest gekozen worden.Uiteen zevental sollicitanten werd de heer F. Blom benoemd. De heer Henkes ontving by monde van den voorzitter, den dank der vergadering. In plaats van den heer F. Krijnen Dz. die als commis saris moest aftreden, werd de heer A. Boon gekozen. Het bodeloon zal per- centsgewyze worden verhoogd. Daar de rondvraag niets opleverde, sloot de voor zitter, met de beste wenschen voor het fonds, de vergadering. EEN STADION MET RUIMTE VOOR 200.000 toeschouwen. Uit Amerika komt bericht, dat men zich voorstelt den 200-jarigen gedenkdag van de geboorte van George Washington met groote feesteUjkheden te vieren. Het plan bestaat, voor deze gelegenheid een stadion ln New-York te bouwen, dat 200,000 plaat sen heeft. Iets dergeiyks is natuurlijk al leen in Amerika bestaanbaar. Het geheel zal zulke reusachtige afmetingen hebben* dat de toeschouwers op de achterste rijen verrekykers zullen hebben om te kunnen zien, wat zich in het stadion afspeelt! Wanneer de plannen doorgaan, stelt men zich voor met Los Angeles te onderhande len om de Olympisohe Spelen ln 1982 te New-York te houden. Zooals gezegd, zyn dit lntusschen nog slechts plannen. Of ze ooit tot uitvoering zullen komen is een tweede. Vele menaohen maken van hun leven eene tragedie en geven het noodlot de aohuld Orpheus, 39 jia. v. 0ran Peraeua, 30 Jan. te A'dam Pollux iaJjTn' V' C»rth'l«fnn. Theieua, ag Jan. v. ViBo. SSn.» Jan' Sajnoe. Veata, 38 Jan. te Calamata. n Luoyti. viT 30 ^an> v' A'dam. ZeeWU 28 0JaTn' v- Pcrnambuco. t J". te Genua. Nijkerk, 29 Jan. te Hamburg. R^^°nteln- 28 Jan. v. Antwerpen. Rietfontein, u., pass. 39 Jan. Perim. Rijpenkerk, 30 Jan. te A'dam. vK U^o' J- 30 Jan- v- Port Soedan. Meliïkerk, 28 Jan. te Kaapstad. HollandWest.Afrika Lila. Ceres, u., j, Jan te Dakar Delfland, t., a6 Jan. v. Libreville. Eemstroom, t„ 26 Jan. v. Sekondee. KijnJand, u., pass. 27 Jan. Bevezier. rteggestroom, 29 Jan. te A'dam. HollandAmerika Lijn. Dreohtdijk, 26 Jan. te Portland (O). Gaasterdijk, 28 Jan. v. R'dam. Binnendijk, pass.. 30 Jan. Liaard. Blijdendijk, a8 Jan. v. Newport News. Dinteldijk, 39 Jan. v. Southampton. Edam, 29 Jan. v. Vera Crua. Eemdijk, pass. 39 Jan. Liaard. Gaasterdijk, pass. 30 Jan. Liaard. Leerdam, 29 Jan. te R'dam. Noorderdijk, 29 Jan. te Hamburg. Rijndam, 29 Jan. v. Halifax. Spaarndam, 28 Jan. v. Vera Cru*. Vesndam, 28 Jan. v. New-Yorik. Weiterdijk, 28 Jan. v. New-Yor*. Edam, 29 Tan. te Tampico. Montgomeryshlre, as Jan. v. Champerico. Holland—Australië LUn. Arendakerk, 28 Jan. v. R'dam. Samarinda, t., 26 Jan. v. Fremantle. u-» 37 Jtn- t« Melbourns. Abbekerk, u., paaa. 29 Jan. Perlm Almkerk, 28 Jan. te Hamburg. Arendskerk, 29 Jan. te Hamburg. Holland—Britsch ludUi Lijn. Sommelsdijk, u., .pass. 27 Jan. Gibraltl Alderamin, u., 29 Jan. v. Madras. Andijk, t., 30 Jan. te Madras. Bilderdijk, u., 29 Jan. v. Hamburg. IJselkerk, 20 Jan. te R'dam. Meerkerk, u., pass. 29 Jan. Dungeness.' Schidkcnk, t., 29 Jan. te Pondlcherry. Bilderdijk, pass. 30 Jan. Vllssingcn. Koudekerk, t., pass. 29 Jan. Perim. Streefkerk, u., 30 Jan. te Port Said. Holland—O.-Azië Lijn. Gemma, t., pass. 29 Jan. Gibraltar. Ouderkerk, u., 28 Jan. v. Singapore. Ouderkerk, u„ 27 Jan. v. Singapore. Salabangka, u., pass. 37 Jan. Gibraltar. Java—New-York Lijn. Eurypylu», 25 Jan. v. Boston. Krakatau, 28 Jan. v. Sa,bang. Stadisdijk, 38 Jan. Je Suez. Tapanoeli, 28 Jan. v. New-York. Stadsdijk, 29 Jan. v. Port Sald. JavaChina—Japan Lijn Tjlbodas, 28 Jan. te Manilla. Tjitaroem, 23 Jan. v. Shanghai. Rotterdaaniche LloydL Medan, u., pass. 30 Jan. Sagres. Bandoeng, u-, 28 Jan. te Belawan. Garoet., u., pass. 27 Jan. Gibraltar. Indrapoera, 28 Jan. te Batavia. Jaeatra, u-, 28 Jan. te Belawan. Kota Inben, t., pass. 27 Jan. Perim. Merauloe, 27 Jan. v. Batavia. Insulinde, u., pass. 29 Jan. Finisterre. Kedoe, 30 Jan. te R'dam. Kota Radja, t, 28 Jan. v. Port Said Modjokerto, 29 Jan. te R'dam. Tabanan, t., 29 Jan. v. Tanger. Tjerimai, u., pass. 29 Jan. Perim. Rotterdam—Zuld-Ajtnerik» Lijn. Aldabi, 29 Jan. te R'dain. Poeldijk, u., 28 Jan. v. Anwerpea. Waaldijk, u., 28 Jan. v. Santos. Stoomvaartmaatschappij Oceaan. Meriones, 29 Jan. v. Manilla. Orestes, pass. 30 J»n. Perim. Deucslion, pass. 37 Jan. Perim. Demodocus, pass. 37 Jan. Gibrsltsr. Diomed, 38 Jan. te R'dam. Helenus, 27 Jan. te Penaag. Jason, 27 Jan. te Liverpool. Patroclus, pass. 28 Jan. Gibraltsr. Stentor, 28 Jan. te Suez. Laertes, 30 Jan. Perim gep. Perseus, 30 Jan. te Shanghai. Rheseus, 29 Jan. te Liverpool. Stentor, 29 Jan. v. Port Said. Emzeteo Lijm Jonge Jacobi, 38 Jan. te Livorno. Jonge Maria, 28 Jan. v. Barcelona.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1928 | | pagina 7