- Radlo-Programma-[)>-| BIJ Scheren Sport. H.R.C.—HELDER 4-1. Marktberichten. VOETBAL. iden Mededeellng. Radiografisch Weerbericht, naar waarnemingen verricht in den morgen) van 81 Januari Medegedeeld door het Kon. Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bilt. Hoogste barometerstand 767.8 te La Ooruna. Laagste barometerstand 734J. te Vestmanör. Verwachting: Zwakke tot matige, later wellicht toene mende Z1W. tot Z. wind, nevelig tot half of zwaar bewolkt, weinig of geen regen, weinig verandering in temperatuur. WOENSDAG x FEBRUARI. Hilversum, 1060 M. 12.00 Polltieber. 12.332.00 Lunchmuziek door het radiotrio. 3.004.00 Maak het zelfl Rubriek van Mevr. Schaake-Verkozen. 6.00 7.15 Dinermuzdek door het Radio-Trio. 7.13 —7.45 Gezondheidshalfuurtje. Spr. Dr. P. de Vries: Geneeskundig Schooltoezicht. 7.45 Po- litieber. 8.00 Concert oJ.v. Nico Treep door het Qmroep-Orkest. 8.159-15 „De Zwerver", hoorspel in 1 bedr. van L. Parker. Philip Adare, A. Burgdorffer, James Gover, Ed. W. Blauw. Minny Adare, J. Hunsche Verkade. 9.159-45 Orkestconcert. 9-4510.00 „De An jers", mystificatie in 1 bedr. van Hughes. De Man, Ed. W. Blauw. De Jongen, A. Burgdorf- fer. Het Meisje, J. Hunsche Verikade. 10.00 Persber. 10.10 Een „Verzoek'-programma door het orkest. Huizen, 1840 M. (Na 6 uur 1950 M.) 12.301.45 NCRV. Concert. Medewerking verleenen: de Heeren N. de Graff, viool, Win- ckel, cello, D. van Wilgenburg, piano. 5-15 6.13 NCRV. Kinderuurtje verzorgd door den heer J. Hobma te Utrecht. De liederen worden gezongen door Mej. M. J. van den Berg. 7.00 7.30 NCRV. Lessen. N. D. O. Cursus Steno- graphie. 7.308.00 NCRV. Causerie over Pluimveeteelt door den heer Joost Sluis. 8.00 NCRV. Concert vanuit de Ned. Herv. Kerk te Boskoop. Spreker: de Ed.Achtb. Heer P. A. Colijn, Burgemeester van Boskoop. Onder werp: De beteekenis van Boskoop als Cul tuurplaats". Muzikale medewerking verleenen: Chr. Gem. Koor „Sursum Ccrda", dir. J. W. C. v. d. Steen. Chr. Zangvereen. „Hosanna", dir. J. van Beek. Chr. Kindenkoor „Klein Ho sanna", dir. J. van Beek. Chr. Muziekvereni ging „Concordia", dir. H. Wolleswinkel. Chr. Strijkorkest „Laus Deo", dir. J. Schoutstra. Den Heer J. Erkelens, Orgel en Piano. Den Heer J. Schoutstra, viool. Mej. van de Steen, sopraan-zangeres. Daventry, 1600 M. 10.35 Kerkdienst. 11.20 Daventry-kwartet. 12.20 Dansmuziek en variété. 1.20—2.20 Or kestconcert. 2.50 Causerie. 3.10 Concert. 3.20 Voorlezing. 3.50 Concert. 4.05 Causerie. 4.20 Licht klassiek concert. (Sopraan, viola, piano), 3.35 Kinderuurtje. 6.20 Dansmuziek. 6.40 Tuifl" bouwpraatje. 6.50 Nieuwsber. 7.05 Dansmu ziek. 7.20 Lezing. 7.35 Moderne Fransche pia nomuziek. 7.45 Lezing: Indian culture. 8.03 Ka mermuziek. T. Makushina, sopraan. Bainton Wall Fuchs Trio. E. Bainton, piano. A. Wall, viool. C. Fuchs, cello. 9.20 Nieuwsber. 9-33 Lezing: The way of the world. 9.50 Nieuws ber. 9-53 De Lena Ashwell Spelers met „Mac- beth". 10.30—n.20 Variété. 11.20—12.20 Dans muziek. Parijs „Radio-Paris", 1750 M. 10.3011.00 Concert. 12.502.10 Dansmu ziek. 4.005-00 Orkestconcert. M. Briclot, pi ano. L. Radisse, cello. 8.5011.20 Orkestcon cert. Langenberg, 469 M. 12.251.50 Orkest-concert. 5.20—6.20 Or- kestconcert. 7.35 Boerenjool. H. Mühlhofer, declamatie. W. Wahl, declamatie. E. Schmidt, Carlén, bariton. Dr. Rockenbach, inleiding. Daarna tot II.20 Dansmuziek. KönigswUsterhauaen, 1250 M. (Zeeaen). 7.50 v.m.7.05 Lezingen en lessen. 7.20 „Die Wette der Venus", hoorspel. 8.20 Jazz Sym- phonieën. 9.5011.50 Dansmuziek. Hamburg, 305 M. 4.20 Oude Kamermuziek. 5.20 Orkestconcert. 7.20 „Die Wette der Venus", hoorspel. 8.20 Jazz-Symphonie-concert. 10.5011.50 Dans muziek. Brussel, 509 M. 5.206.20 Trioconcert. 8.35 Grammofoonmu- ziek. 8.3011.35 Orkestconcert. Scheveningen-Haven, 1950 M. (Zakelijke Omroep). 8.155-00 Pers-, handels- en financièele be richten. 12.0012.05 Zuivelber. 1.30—2.45 Beursnoteeringen. 3.33 Landbouwber. 3.5a 8.57 Zuivelber. 5.303.35 Zuivelber. DONDERDAG 2 FEBRUARI. Hilversum, 1060 M. 12.00 Politieber. 12.352.00 Lunchmuziek door het Radio-Trio. 3.00—4.00 Uurtje voor Wees- en Ziekenhuizen, door Mevr. Ant. v. Dijk. 4.004.30 Huisvrouwenhalfuurtje door Mevr. v. d. Marei-Burg: Mijn indrukken over het huishoudelijk werk van de vrouw in Ame rika. 5-307.15 Vooravondconcert door het Om roeporkest o.l.v. Nico Treep. Llon Contran, piano. 7-tS Engelsche les voor gevorderden. 7-45 Polltieber. 7.55—8.15 Bespreking van het avondprogramma door Louis Schmidt. 8.15 Aansluiting van het Concertgebouw te Am sterdam. Caecilia-Concert o.l.v. Prof. Max Fiodler. Eugenla Wellerson, viool. In de pau ze een causerie door Leo Strauss: Radio in de School. Na afloop Peraber. Huizen, 1840 M. (Na 6 uur 1930 M.) 12.301.45 NCRV. Lunchconcert. Mede werking verleenen: Mevr. Bertha Jonckers- Tiggers, sopraan, Amsterdam, de heer J. H. E. Wittpen, fluit, Amsterdam, de heer J. E. van Duinen, piano, Amsterdam. 6.007.00 NCRy. Cursus Paedagogiek (Cursus B, daarna C) Les XII, door Prof. Waterink. 7.00—7.30 N.R.R.C. N.D.O. Uitzending Instituut „Schoe- ver9". Cursus Boekhouden voor beginners, leeraar P. van Dam. 7.308.00 N.C.R.V. Cur sus Paedagogiek (Cursus A) door Prof. Waterink. 8.00 N.C.R.V. Concert vanuit het Gebouw Monopole te Zandvoort. Spreker: De Weled. heer N. Padt, wethouder der Gem. Zandvoort. Onderwerp: „Causerie over Zand voort." Muzikale medewerking verleenen de Chr. Zangver. „Credo-Canto", Dir. Wilh. J. OstlerveldGem. Zangverg. „Kunst, na Arbeid": dir. E. Dees. Zandvoortsch Muziekkapel, dir R. van 't Hoff. Mevr. Gebsner-v. d. Bos, sopraan. Daventry, 1600 M. 10.35 Kerkdienst. 11.20 Daventry-kwartet en solisten (piano, bariton, viool). 1.20—2.20 Grammofoon muziek. 2.50 Causerie. Feeding birds. 3.20 Vesper in de Westmlnster Abbey. 4 05 Lezing. 4.20 Orkestconcert. 5 20 Concert- orgelbespeling. 5.35 Kinderuurtje. 6.20 Daven try-kwartet. 6.35 Landibouwber. 6.40 Daventry- kwartet. 6.50 Nieuwsber. 7.05 Voor padvin ders. 7.20 Muziek-causerie. 8.05 Gerrard Wil- liams-programma. Orkest en koor. 9.05 Ge- dichtenvoorleziing. 9.20 Nieuwsber. 9.35 Cau serie: Recollections of Brahms. 9.50 Nieuws ber. 9-55 Causerie van André Charloit. 10.5&— 12.20 Dansmuziek. Parijs „Radio-Paris", 1750 M. 10.5011.00 Concert. 12.502.10 Orkest- concert. 4.005.00 Kinderuurtje. 8.50 Concert. G. Codin, declamatie. Orkest. Hr. R. Krettly, viool. Langenberg, 469 M. 12.251.6O Orgelconcert. 5 »o6.20 Orkest concert. 7.33 Lichte muziek. Werag-Orkest en solisten (viool, fluit, hobo, clarinet, hoorn, fagot). Daarna tot 11.20 Dansmuziek. KönigawUsterhausen, 1250 M. (Zeesen). 1.20—7.05 Lezingen en lessen. 7.50 Opera- concent. Marek-Weber-concert. 9-5011.50 Dansmuziek. Hoff man-kapel. Walter Carlos, dansles. Hamburg, 305 M. 4.20 Dansmuziek. 7.20 Gedichtenvoorlezing van Ingeborg Andresen. „De Roop", spel in 3 acten. 10.50—11.50 Dansmuziek. Brussel, 509 M. 6.15 Koloniaal bericht. 8.35 Orbestconcert. 9.25 Vocaal Kozakken-sextet. 9-40 Werken van Isi Collin. Voorlezing. 10.0510.35 Dans muziek. Scheveningen-Haven, 1950 M. (Zakelijke Omroep). 8.155-00 Pers-, handels- en financieele be richten. 12.00—12.05 Zuivelber. 1.30—2.45 Beursnoteeringen. 3.52—3.57 Zuivelber. 5-30 5.35 Zuivelber. Zoodag 99 Januari. N. V. B. Af deeling I. xe klasse. Ajax is er in geslaagd ook Hilversum te kloppen, wat een verdiendyresultaat is, daar de A'damtners meer techniek en balmeester- schap bezaten en met uitzondering van enkele periodes sterker waren. Het einde kwam met 20, welke stand reeds met de rust verkregen was. De Hdlv.-verd. was prima en voor het harde werken was wel een aoelpunt verdiénd geweest. HBS speelde weer eens een on- gelukkigen wedstrijd; er werd van DFC met 32 verloren, nadat de Hagenaars eerst twee maal de leiding gehad hadden. De strijd had nu en dan een fanatiek karakter. VUC blijkt voor RCH een fatale club te zijn; werd reeds de ie maal met 7—2 verloren, thans wonnen de Hagenaars met 6-i. En dat juist terwijl Racing in zoo goede conditie is; doch de V.-voorhoede had een productieve bui, wat den doorslag gaf, want groot was het krachts verschil niet. Ook EDO, de andere Haar- lemsche club, verloor met ongedacht groote cijfers (6—2), hoewel zij met rust de leiding had met 3—a; van Excelsior een goed stuk werk. Door een en ander ziet de stand er als volgt uit: gesp. gew. gel. verl. p. Ajax 14 12 1 1' 25 D.F.C. 15 10 3 2 23 E.D.O. 13 6 3 4 13 R.C.H. 15 7 3 5 17 Excelsior 12 6 1 5 13 Hilversum 13 5 1 7 II U.V.V. 14 4 a 8 10 V.U.C. 13 418 9 rï.B.S. 15 5 0 10 10 V.O.C. 12 1 1 10 '3 Hieruit blijkt, dat Ajax bijna binnen is; alleen DFC zou nog kwaad kunnen doen. We gelooven echter, dat de kans hierop niet groeft is. Voor de laatste plaats ia VOC wel aan gewezen, hoewel deze club nog 6 wedstrijden moet spelen. In theorie bestaat de kans nog dat de R'dammers zich kunnen handhaven, doch practisch achten wij dat uitgesloten. ae klasse A. Dat VSV in Enkhuizen een zware dobber zou hebben, wisten wij wel; het is tegen West-Frisia dan ook op een blanco spel uit- geloopen, wat een mooie prestatie van de huisclub is. DEC wist KFC te slaan, doch dat dat met slechts 54 zou zijn, valt ons van de rooden tegen en pleit ongetwijfeld voor de Koogsche club. Trouwens het valt op, hoewel D. de laatste 3 wedstrijden won, dit toch ten koste gegaan is van veel tegenpunten. Een score van 1610 in deze matches is niet mooi, vooral waar het een club betreft met kampioensaspiraties (we bedoelen natuurlijk het aantal tegengoals). Toch bezet DEC door dit feit de ie plaats, door een beter gemiddel de van 0.01 en doordat ze 2 wedstrijden min der gespeeld heeft: D.E.C. 14 11 0 3 23 1.57 V.S.V. 16 11 3 2 25 1.56 De Velaenaren moeten nog 2 thuiswedstrij den spelen, tegen WFC en KFC. DEC nog 4 uitwedstrijden tegen WFC, ZW, KFC en Hollandia. VSV heeft het o.i. nog het ge makkelijkst. Voor de bezetting van de laatste plaats wa ren d'e ontmoetingen Alcmana—HoLlandia en de Heldersche derby van veel belang. Laatst genoemde match bracht den Racers een vol komen verdiende 4I victorie, waarin Hel der al heel siecht voor den dag kwanr De witten mogen van geluk spreken, dat ook de hekkesluiters verloren, want wij hebben het trouwens verwacht Alcmaria sloeg de Hoornachen met overtuigende cijfers (6—2), zoodat Holl. blijft waar ze is. Beslist is er in deze dus nog niets. De Zaansche derby WFCZW bracht een draw (11), waar door beide clubs zich wel veilig kunnen wanen. ae klasse B. In deze afd. blijft de strijd om de leiding zeer spannend, het gaat hier nog tusschen Velox en Zeeburgia, want Haarlem en AFC zijn uitgeschakeld. Wel won eerstgenoemde club van Bloemendaal (42) maar deze mooie prestatie komt te laat, want Velox 9loeg AFC met 4—1, terwijl Zeeburgia het Bussumsche BFC de baas bleef (2—1). De positie van deze clubs is thans als volgt: «esp. gew. gel. verl. p. Velox 16 11 4 1 26 Zeeburgia 16 II 2 3 24 Haarlem 16 10 2 4 22 A.F.C. 17 10 2 5 22 Hieruit blijkt dat Haarlem het tot 26 pun ten kan brengen, die Velox reeds heeft, en AFC 24. Beiden ihebben dus afgedaan, zoodat het alleen tusschen de 2 eerstgenoemdén gaat. Velox moet nog 2 uitwedstrijden spelen, tegen Zandvoort en HVC; Zeeburgia heeft eveneens nog 2 uitwedstrijden, tegen Bloemendaal en Haarlem. De A'dammer9 hebben dus het zwaarste programma en bovendien 2 verlies- punten meer dan Velox. Zandvoort zakt af en verloor voor de 3e maal in successie; thans sneefde deze club in A'dam met 7—1 testen WA. HVC sloeg Donar met maar 1—0. 3e klasse A. SDW—Assendelft 5—3, ODE—Kinheim 34. (De Velsenaren halen weer op; de pun ten zijn zeer welkom.) 3e klasse 8- DSVHortus, 43, THBKenmemers 11. 3e klasse C. „_r Allen Weerbaar—DWV5—3. 4® klasse A. De Volewijckers—SLTO a—a. ae kla**e B. Ahrend's—Zilvermeeuwen I—I, (het 3e winstpunt van de thuisclub. 9 wedstr. Kesp.), OVVO—Swift 7—i- OVVO heeft de lei ding met 14 punten uit 9 wedstrijden; dan volgt Zaanlandia met 11 punten uit 7 wed strijden. Swift kan wel inpakken. Reserve ae klasse A. Hollandia 2Alcmaria Vlctrix 3 23, AFC 3Stormvogels a 16, Watergraafsmeer 2— WA 3 3—9- Reserve 3e klasse A. Doordat de KFC-reserves hun grootste concurrent, Zeeburgia 2, met 5—3 wisten te kloppen, staan eerstgenoemden aan den kop met de volgende cijfers: K.F.C. II 8 8 0 0 16 38—10 Zeeb. II 8 7 0 1 14 29—12 Wilh. Vooruit 2 voelt weinig voor de laatste plaats en sloeg ZW 2 met 52; van de Zaan dammers hadden we stellig iets beters ver wacht. Reserve 3e klasse B. Blauw Wit 4Spartaan 3 5Ajax 4 ZRC 2 7—1, ZFC 3—West-Frisla 2 9—1. In deze afd. waren de goals dus niet duur: 23 in 3 wedstrijden gaat nogal. ZFC 3 heeft zich door haar overwinning van de laatste plaats afgewerkt. Reserve 3e klasse C. DWS 2SDW 2 13—0. De blauwzwarte voorhoede heeft door deze groote zege het aantal goals op 43 gebracht, terwijl 8 wed strijden gespeeld zijn. Toch zal D. wel niet beslag op den kampioenstitel weten te leggen, daar TOG 2 nog beter voor den dag komt, nJ.: T.O.G. II 8 8 0 0 16 50—13 D.W.S. II 8 6 0 2 12 43-8 Toch heeft DWS reeds eens ontmoet, welke match met 43 gewonnen werd; thans moet D. nog bij T. op bezoek. Afdeeling II. ie klasse. De strijd der staartclubs heeft als resultaat gehad dat Stormvogels het kind van de reke ning is geworden. Wel is er door de IJmuide- naren verwoed gestreden, werd het ADO-doel, vooral na rust, meermalen, als het ware be legerd, doch het doelpunt in de ie helft door den internationaal Tap gemaakt, bleek be slissend te zijn geweest. ADO won du9 met 10 en heeft niets meer te vreezen. Mede was hiervan een gevolg de wedstrijd HFC HW, welke door. de thuisclub met 21 werd gewonnen, alzoo een mooie revanche voor de 51 nederlaag in Den Haag geleden. De ie helft stond, wat sportiviteit en Techniek be treft, op hoog peil, doch daarna toen het reeds 21 was traden sommige Hagenaars minder net op, hierin voorgegaan door hun aanvoerder, die tenslotte verder medespelen ontzegd werd. HFC heeft nu de laatste plaats verlaten, die door Stormvogels bezet wordt. Een merkwaardige wedstrijd had in Zaandam plaats, waar 't Gooi de gast van ZFC was. Meer dan ooit werd hier bewaarheid de stel ling, dat al is de voorsprong nog zoo groot dit geen waarborg is dat men gewonnen heeft. Men oordeele: ZFC begon met door Breeuwer de leiding te nemen, doch met rust stonden de Hilversummers met 21 voor, een stand, die in de 2e helft zelfs tot 41 opgevoerd werd. De ZFC-ers voelden zich evenwel aller minst geslagen en ontmoedigd; 't Gooi werd tot een verdedigende houding gedwongen en alhoewel er door de verdediging van deze club op resolute wijze gespeeld werd, konden zij niet beletten, dat hun doelman (van Rhijn) 4 maal achtereen gepasseerd werd, zoodat ZFC met 54 wonToen Sparta zich wat aan het effectvolle Spartaan-terrein ge wend had, kwamen zij in den aanval. Had de thuisclub in de 2e helft nog de leiding, toen het einde daar wa6, waren het de bezoekers, die met een 42 zege huiswaarts keerden. De belangrijke wedstrijd Blauw WitFeijen- oord heeft de bezoekers een 3I overwin ning gebracht. Een resultaat wat de verhou ding goed weergeeft, want de R'dammers vormden het beste geheel en waren technisch een stuk beter. BI. Wit speelde weliswaar met veei spirit, doch vergat hierbij het zoo hoog noodige overleg. En toch, niet alleen de bee nera, maar ook de hersenen vervullen een rol. Feijenoord staat nu wat vaster op de ie plaats; een voorsprong van 4 punten op de nos. 2 en 3 (Sparta en BI. Wit) geeft zeker eenige waarborg. ae klasse A. DHCQuick 31, HerculesVoorwaarts 6—1, ASC—BMT 5—3. ae klasse B. ODSOvermaas 12, CWLSV 70, SWMerwede 24, SVWXerxes 2—2. N.-H. V. B. ie klasse A. Helder 2Bergen 1 74. ie klasse B. TexelSVS 23, WGW 2—Hello 1 22. ae klasse D. Helder 3HRC 4 1—o. 3e klasse D. SuccesJVC 6—0, WieringerwaardHel der 3 54> HRC 5Breezand 21. (Deze match is 20 min. voor het einde door den scheidsrechter gestaakt, wegens handtaste lijkheden van Breezandspelers.) 4e klasse C. Breezand 2Succts 2 113. 5e klasse F (Adsp.-afd.). HRC B—Helder C 33. De andere wedstrijden vonden geen door gang wegens terreinafkeuring. Een overwinning met flinke cijfers. H.R.C. voorloopig veilig, Helder'a po sitie blijft précair I Goede leiding. Overzicht. Ook de 2e plaatselijke ontmoeting is door de roodhemden gewonnen en laten wij dade lijk verklaren, dat de zege verdiend is. HRC heeft èn door enthousiasme èn door beter spel op volkomen verdiende wijze beslag op de punten gelegd. Het elftal speelde behou dens in het begin, toen de zenuwen de over hand hadden met veel animo en weer met de oude geestdrift; het spel was beslist beter dan tegen Alcmaria, vooral dc voorhoede was op dreef, waarin de vleugelspelers wel de besten waren. Kaptein werd zoo goed als niet gemist, alleen de middenvoor pingelde wel eens te lang. Door dit feit heeft Racing een aardige sprong naar omhoog gedaan, maar aient toch op haar qui-vive te bl'jven. Helder kwam zonder Ran uit, wat voor de voorhoede een besliste verzwakking was, doch het team gaf niettemin in de ie helft goed partij, doch het bleek alras dat voor doel schutters ontbraken. Gevaarlijk waren de hee ren met en slechts enkele malen is Gouds waardt bepaa d ernstig bedreigd geworden. Ongetwijfeld hebben Zomer en Boogaard hun uiterste best gedaan, doch het is bewezen, dat hun plaats niet m de aanval i$. In de 2e helft géén Pijn en naeohrljnen of stukgaan dor huid, Indien mon vóór hot Inzee- pen de baardoppervlakte inwrijft met Doos 30, Tube 80 ot. PUROL speelde|H. langen tijd verdedigend, maar zóó ontactisch als wij maar zelden gezien hebben; Grosfelï zoowel als Janmaat waren lang niet trapvas «n er werd door hen slecht weg- gewerk De middenlinie ging nog, maar van de voo: hoede ging te weinig kracht uit, wat eensdei 9 kwam omdat nooit voltal.ig ge- attaque :rd werd en tweedens door gebrek aan „schwutig". Ook hier waren1 het de vleugel- speleiJ die nog het meest voldoening schon ken. Bak slaagde erin de eer te redden met een pjachtschot en van toen af kwamen de witte ij weer wat meer los en was het roode overwicht afgeloopen. Doelpunten kwamen er toen liet méér. Tof geluk van Helder heeft ook Hollandia verloren, zoodat de voorlaatste plaats bezet blijft! Maar toch zal in de resteerendé 4 wed strijden uit een heel ander vaatje getapt moe ten worden om zich te handhaven. Voor meer verband in de eerste plaats zal gezorgd dienen te worden en voor doel meer beslistheid in handelen. Onze stad dient zijn 2e klassers te behouden. Daarover zal ieder rechtgeaard sportman het wel eens zijn. De wedstrijd. Toen de match een aanvang zou nemen, was hot weder goed en een matige bries stond ovtr het veld. Het veld zag er best uit, waar voor vele rappe handen zorg gedragen hadden, door de modderige plekken van zand te voor- zi«n. en bij het sein van beginnen was een groote schare present om getuige te zijn van het voor beide clubs gewichtige gebeuren. De elftallen stelden zich na den opgooi, die dqor Auguateijn gewonnen werd, als volgt op: H.R.C. Gr.rechter: Jansen. W. Goudswaardt Augusteijn Hoenderdos P. Goudswaardt Christiahi Luijt Hoobol Bosman Beneker Rijkers Prins O de Boer Zomer Tiessen Boogaard Bak Dijkshoorn Blinkhoff Sporken Grosfeld Janmaat Wit Gr.rechter: Lammers. Helder. HRC heeft het windje mee en het ia de H.-mldvoor die om even over half drie, op het sein van den referee, den heer Versteegh Mru- lemans, aftrapt. Het apel ia begonnen. Dade- 'ijk ontwikkelt zich een levendig spe' met om beurten aanvallend optreden. De witlien.den krijgen de eerste goede scoorkins, doch de R.-keeper weet den bal vallend over de doel lijn te slaan, zoodat Bak na 6 min. spelen de eerste hoekschop te nemen krijgt, welke ons niets wijzer maakt. Even later verkeert het H.-doel in een benauwde situatie na een keu- rigen voorzet van Roobol; tweemaal wordt de bal ingezet maar Wit weet gevaar te voor komen. Doch een misverstand tusschen kee per en linksback wordt den gasten noodlottig, want hiervan weet Beneker te proflteercn, die ongehinderd scoort. Na 10 min. heeft H.R.C. de leiding en het gejuich is overweldigend. Onmiddellijk hierop krijgt R. 2 corners te nemen, zonder resultaat echter. De aanvallen van Helder hebben ook geen succes; een schot van de Boer wordt door Toos geretourneerd. Er zit over het algemeen te weinig fut in de witte aanvalslinie, waarin de rechtsbinnen veel te veel achterblijft. De Racers spelen steeds pit tiger en nog geen 10 min. na den eersten goal wordt Wit wederom gepaseerd na een pracht- schot van Rijkers en goed aangeven van Bene ker. De witten houden vol; de middenlinie speelt niet kwaad. Zomer werkt er zich door heen, den linksbuiten wordt het leder toe gespeeld, doch deze kogelt den bal in het zijnet. H.'s achterhoede is allerminst solide, Janmaat werkt eenmaal onvoldoende weg, doch Prins als altijd te onbesuisd brengt de doodgemakkelijke kans omhals door over schieten. De R.-rechtsbuiten overtreft zichzelf en een zijner snelle rennen kan niet anders dan door den H.-linkshalf op corner gekeerd worden. Hieruit wordt de bal mooi ingezet, doch Wit weet nog net weg te werken. De roode voorhoede deed in deze pe riode en ook daarna haar naam allee eer aan: snel, vurig en doortastend; bijna elke aanval beteekende gevaar voor den H.-keeper, waarbij kwam het .weinig vaste werk van zijn backs, waardoor Blinkhoff, Sporken c.s. steeds naar achteren moesten. In de voorhoede, althans het blnnentrio we zeiden «het reed9 werd te weinig oordeel kundig gespeeld en tot een goed schot kwam het zelden. Toch kon er ovenwei van een be paald overwicht niet gesproken worden en eenmaal had H. werkelijk pech, toen, na 33 min.,Bak vlak voor doel juist tegen den paal schoot, de bal werd daarna door de Boer op gevangen en belandde hoog over Goudswaard's heiligdom. Doch veel spannends kreeg het publiek achter het doel overigens niet te aan schouwen. Veel meer aan den anderen kant, waar, na dat moment, Wit weer geducht op zijn huid gezeten wordt, met als gevolg 3 corners achtereen. Uit één ervan schiet Prins mooi in, doch de H.-doelman viel in de goede richting uit, zoodat een 3e doelpunt voor komen werd. Direct daarop laat de R.-links- buiten een prachtkans loopen. Nog een uitval van H., de Boer krijgt echter geen kans, waar na een hoekschop op het H.-doel en dan fluit de heer Versteegh rusten met een 2—0 stand voor de thuisclub. De 2e helft. Zoo is hervat of de Racing-forwards stor men weer op Wit's veste af, waarna Prins' voorzet dn het zijnet terecht komt. Vervolgens een attaque van de wite voorhoede, die een corner tot uitkomst heeft die door Bak wel goed wordt genomen, doch retour gaat. Helder wordt dan teruggedrongen door net steeds vuriger wordende spel der rooden; het gevolg zijn herhaaldelijk geweldige strubbelingen in het strafschopgebied van Helder, waaruit na eenige mislukte pogingen zoo bijv. Roobol, die vlak voor Wit nog naast schiet het Be neker is, die een voorzet van Prin» op on- berispelijke wijze benut en daardoor den stand op 3—0 brengt. Juiat te voren had Tiessen een goede kans onbenut gelaten. Het spel wordt wat hardhandig, waartegen de scheidsrechter optreedt. Even later wordt het zelfs 4—0 door Prins; aan het gejuich komt geen eind! De score schijnt nog grooter te worden, want R. is thans sterk in de meerderheid en Helder is geheel overspeeld, in welke gelederen fout op fout gestapeld wordt; zelfs Jelle is onraer den indruk en de doelman is geheel van de kook, d'e geen bal meer klemvast kan maken. Toch blijft het 4—0, dank zij de ettelijke cor ners, die de noodige opluchting brachten en ook wel te ondoordacht schieten van R. Keeper Goudswaardt heeft bijna ndeta te doen en de backs staan ver oveT het midden van het veld. Dit zou hun noodlottig worden, want als Blinkhoff den bal weet vrij te maken en doorgeeft naar Bak, is het laatstgenoemde, die na een snelle spurt Toos zag het gevaar te laat met een magnifiek doelpunt de eer voor zijn cluib weet te redden. Toen was ook meteen een meer gelijkapgaand spel, hoewel R. toch het meest gevaarlijk bleef. Een vrije schop op het roode doel wekt verwachtingen voor een 2e goal, doch na een korte scher mutseling loopt het op hoekschop uit. Een voorzet van Prins wordt ingezet, doch het schijnt dat de bal tevoren out was geweest, althans de referee wijst niet naar het midden. Even later is het einde daar en heeft HRC met 41 gewonnen. De E.C. van Helder zal ingezien hebben, dat de voorhoede-opstelling, zooals ze nu was, absoluut niet deugde. Er zijn met de krachten, die men heeft, wel betere wijzigingen te doen. De backs waren absoluut uit vorm en Wit kon alleen voor rust voldoen; de halfback- linie alleen kon er mee door. HRC als ploeg beslist beter; te ver opdrin gen, ook al heeft men het initiatief, blijft ris kant. In elk geval mag een doelverdedigez nooit onbeschermd gelaten worden. Bosman is nog te bang, maar belooft veel. Er zijn In totaal 17 corners op het Helder- doel genomen; op dat van Racing 4. We zouden onvolledig zijn door niet even het optreden van den scheidsrechter te memo- reeren, dat was in alle opzichten correct en af! Zijn strenge en besliste leiding heeft er toe bijgedragen deze ontmoeting tot een goëfl einde te brengen. Beide clubs moeten nu nog spelen: H.R.C. Tweemaal tegen Hollandia en „uit" tegen ZW en Alcmaria Victrix. Helder. „Thuis" tegen Hollandia, „uit" tegen KFC en nog tweemaal tegen West-Frisia. Succes-nieuw*. Wieringen. Zondag speelde Succes 1 thuis haar elfde competitiewedstrijd en ontving JVC uit Ju- lianadorp. Als scheidsrechter Steinman be ginnen blaast is J. met 10 man, terwijl S. één invaller heeft voor Jb. Koorn. Toon wint den toss en verkiest eerst het windvoordeel en is dan ook direct in het offensief, doch de J.- verdediging werkt uitstekend en met een beetje geluk weet de J.-keeper voorloopig zijn doel schoon te houden. Uit «en mooien aan val weet Jan Lont den J.-keepcr te passeeren, doch tot Ieders verwondering blaast scheids rechter voor buitenspel. S. echter, niet ont moedigd, pakt flink aan en even later gelukt het Kooij S. de leiding te bezorgen (1—-0), Spoedig wordt het tweede punt'door S. ge maakt. Met dezen atand gaat dc rust in. Na de thee heeft J. het windvoordeel. S. laat het er echter ook niet bij zitten. De J.- verdediging krijgt het zwaar te verantwoor den. Kroon weet voor S. no. 3 te maken (3—0). Er wordt het meest op de J.-helft gespeeld. Kooij maakt 40. J. weet het niet verder dan de S.-backs te brengen. Kooij maakt met een hard schot 50. J. probeert het enkele malen ook nog eens, doch de S.-verdediging weet eiken aanval af te slaan. Als Slikker even later onberispelijk voorzet is het Kroon, <flê met een fraaien kopbal den stand o>p 6—0 brengt. Dan krijgt de J.-linksbuiten nog een kans om de eer te redden, doch zijn schot gast over. Spoedig is het einde en heeft S. verdiend gewonnen en alzoo het nieuwe jaar goed in gezet. S. kon dan ook na 7 weken rust op een goeden wedstrijd terugzien. Succes 2 speelde Is Breezand tegen Bree zand 2 en wist daar ook beide puntjes van daan te halen. 31 voor S. 2 was de uitslag. ALKMAAR, 2328 Jan. Kippen I2.75; kuikens 0.753', eenden 0.752; konijnen 0.404; kippeneieren (groothandel) p. 100 stuks 7.25—8.25; kip peneieren (kleinhandel) per 100 stuks 6— 8.25; fabrieksboter ie s. per kg. 1.10 1.20; fabrieksboter 2e s. per kg. 0.95— 1.05; boerenboter ie s. per 4/« kg. 1.101.20; boerenboter 2e s. per */i kg. 0.95105; jonge kippen 1.753.25; slachtduiven 0.071/» 0.20. ALKMAAR, 30 Jan. Veemarkt. Aanvoer: 42 vette koeien 180— 3.80; 5 vette kalveren 80—I50;t vette kal veren per ned. pond 1.45—1.70; 66 nuchtere kalveren 6—24; 673 vette varicens (zware) per ned. pond 60—64 cent; zouters per néd. pond 0.55. NOORDSCHARWOUDE, 30 Jsn. Uien 1414.60, drielingen 13.60—14.30, I grove uien 1414.60, roode kool 12.50 1 15.50, doorschot 11.4014.60, gele kool 6— 9.60, doorschot s.607.50, Deensche witte 2.70—4.30, doorschot 1.703.40, alles per 100 kg. Aanvoer: 15,600 kg. uien, 46,200 kg. roode kool, 21,300 kg. gele kool, 47,800 kg. Deensche witte. BROEK OP LANGENDIJK, 30 Jan. Uien 1414.60, drielingen 13.9014, roode kool 12.1014.90, doorschot 9 60 14-40, gele kool 7.60—9.10, doorschot 3.10 —8.30, Deensche witte 3.104.20, alles per 100 kg. Aanvoer: 9,510 kg. uien, 21,200 kg. roode kool, 21,400 kg. gele kool, 16,500 kg. Deensche witte.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1928 | | pagina 8