L SCHAKE O. Mansfleld. G. O. Dec. 191». Landau. Dr. Euwe. d4 1 dB 04 2 c6 Pfi 8 Pfö Pel 4 do4: eB 6 b6 a4 6 b4 {W itZiït Uit de Land- en Tuinbouwwereld. Uitslag wedstrijd Heldersche Damclub. 18 21 11 22 9 Wit. Zwart. 88-28 18-28 2. 88-88 17-21 8. 42-88 21-26 4. 84-80 20-24 40-84 tf-20 80-26 12-18 7. 44-40 8-12 8. 60-44 16-21 9. 81-27 De stand ia nu: ls de poeitie vexi onderstaand diagram verkregen. L 16 26 86 46 47 48 49 Wit wint thana door: ÏT-Il 16XIT 26-21 17X87 28X8 8X11 26 88 7. 9. 10. Deze combinatiea zijn buitengewoon leerzaam en beveel ik de atudle er ran ten zeerste aan. No. L 10. 12. 18. 14. AuteurHenri Chiland, Parjj». (Eerste publicatie). Zwart wint thans zeer fraai door: - 24 - 2911 88X15 19—241 28X17 UX88 89X28 24—801 85X24 14-20 25X14 10X60 Do heer Henrl Chiland heeft be halve met zijn openingsstudies ook veel naam gemaakt met het samenstellen van damzetten in posities van twintig i'i^en twintig (dus weer in do opening) 011 waarin de damlljn der verliezende partij no|# geheel bezet is. Dit als lesje voor de beginnelingen, die zoo licht ge neigd zijn te denken „zoo lang ik mijn onderste rjjtje maar laat Btaan, kan me niets gebeuren". Ik zal een vjjftal dezer leerzame studies successievelijk in deze rubriek plaatsen. Damzet Henrl Chiland. (Le Jeu de Dames). Na (Alle schijven in beginstelling.) 89-83 81-26 87-81 12-27 20-25 18-22 12-18 14-20 8-12? Zwart: 26, 69. Wit: 27, 86 en dam op BI. 12—881 de eenige die wint. - 26-81 (a) 88-88 80X28 27-22 28X17 86X27 1 1. 80-44; 2. 88-49, 44-80; 8. 49-44, 60X81; 4. 86X271 Deze stand kwam ik onlangs tegan bij het analyseeren eener partij. Jaren ge leden echter stelde A. M. Olsen een der gelijk eindspel aamen. No. II. Zwart: 5, 15 en dam op 10. Wit: 24, 87 en dam op 47. 1. 24 - 201 varraasend. I' 10X46 gedw. 2. 47—2411 5—10 de eenige 8. 24-861 15X24 4. 85X61 ge wonhen. Dit eindspel ls van P. Sonler, bewerkt naar een zeer oud idee. No. IIL Zwart: 14, 88, 88. Wit: 24, 25 en dam op 4. 26—201 de eenige zet die wint. - 14X26 4—1011 weer de eenige. 88-88 aterkat«. 10-5 88-42 24- 20 25X14 6X48 86-40 48—891 gewonnen. partij van den wereld» 4. Dit is uit een kampioen Mariua - Radio-Programma- ZONDAG 4 MAART. Hilversum, 1060 M. 12.302.00 Luchmuziek door het trio. W. Rentmeester, viool. B. v. d. Horst, cello. H. Swart, piano. 2.00—2.30 Causerie door Hcnri de Groot over het concert van Fransche muziek. 2.303.20 Het orkest van ie co- Opera-tie o.l.v. Alb. v. Raalte. Mej, B. Speijtr, piano. Klassieke Fransche muziek. 3.30—4.35 Populaire Fransche muziek. Orkest van de co-Opera-tie o.l.v. H. Zeldenrust. Mevr. T. Urlus, sopraan. 4.355-J5 Concert uit Wortner- veer. Orkest „Apollo", Dir. G. Schaar. Zaan- landsch Mannenkoor, Dir. F. J. Sicking. 6.30 VPRO.-kefkdienst u. h. gebouw v. d. N.P.B. te Hilversum. Ds. K. A. Beversluis, spreker: In hoe signo vinces. (In dit teaken, zult gij overwinnen). 8.00 Persber. en sportuitslagen. 8.10 „Hofmann's Vertellingen", fant. opera in 4 bedr. van Offenbach. Hoffmann, student, H. Drost. Olympia, de pop Hélène Cals. Julietta, Hélèna Cals. Antonia, Lotte Muskens-Sleurs. Crespel, vader van Antonia, Gerard Leenders. Coppelius, brillenhandelaar, Paul Pul. paper tutto, kapitein, Paul Pul. Doktor Mirakel, Paul Pul. Spallanzani, E, v. d. Ploeg. Schle- mil, J. Hendriks. Miklaus, Annie Veenenboa. Cochenille, bediende van Spallanzani A. v. d. Hoeck. Frans, bediende van Crespel, A. v. d. Hoeck. Pittichinaccio, bediende van Juliet ta, A. v. d. Hoeck. Luther, herbergier, P. Alto. Nathanael, student, J. Jansen. Herman, J. Renard. Het verst, omroep-orkest o.l.v. J. J- v. Amerom. Chris de Vos, algem. voorber. Huizen, 340,9 M. (Na 6 uur 1950 M.) Nleuwsber. 7.05 Dansmuziek. 7.20 Dram. cri- tlek. 7.35 Pianoduetten van Beethoven. 7.45 Duitsche les. 8.03 Vaudeville.9.20 Nleuwsber, 9-35 Act. causerie. 950 Nicuwsber 9-53 Het versterkte radio-orkest, V. Chaterton, sopraan. A. Buch, bariton. IIÏ2012.20 Dansmuziek. Parijs „Radio-Paris", 1750 M. 10.5011.00 Concert. 12.502.10 Orkestcon cert. 4.055.05 Liter, en muzik. matinee. 8.50 11,20 Oscar Strauss-concert. Orkest o. 1. v. Osc. Strauss. Langen berg, 469 M. 12.251.50 Orkestconcert. 5.206.20 Con cert. M. Eek v. Ostlni, piano. Solo-kwartet Köln". 7.35 Concert door het Klein-orkest v. d. Werag. Daarna tot 11.20 Dansmuziek. KönigswUsterhausen, 1250 M. (Zeesen). 11.207.05 Lezingen en lessen. 7.20 Con cert door den cellist Casini. 8.20 Kamermuziek Prof. Jöde. 9.5011.50 Lente-concert. Ufa1 J|| Symphoniker. H. Elsner-Renner, sopraan. Met j tions, waarvan we iets meedeelden, betreft (dus bij 31 pCt. of bijkans één derde deel) de aanwezigheid van Zuld-Europeesch zaad worden vastgesteld. In de overige gevallen werden geen voldoende bewijzen voor ver menging gevonden, maar daaruit zegt het Verslag mag geenszins worden afgeleid, dat in al die gevallen, waarin inlandsch zaad werd gegarandeerd, dat ook werkelijk inlandsch zaad was. Van het totaal aantal op soortechtheid on derzochte grassen (367) bleken 5 vermengd te zijn. Warkruid kwam dit jaar weer wat veel- vuldiger voor: bij roode, witte en Zweedsche klaver, hopperups en lucerne werd namelijk in respectievelijk 11, 6 22, 13 en 14 pCt. va» de monsters vastgestefd. WAT DE OPSPORINGSDIENST LEERDE. Het controle-onderzoek aan de Proefsta- D pianobegel. Hamburg, 395 M. 515 Orkestconcert. 6.20 Orkestconcert. 7.20 Celloconcert door Gutia Casini. 8.20 Concert. Kamermuziek. Prof. F. Jöde. 11.20 Sluiten. Brussel, 509 M. 5.206.20 Trioconcert (piano, viool, cello) 8.35'10.36 Orkestconcert. Schevenlngen-Haven, 1950 M. (Zakelijke Omroep). 8.153.00 Pers-, handels- en financleele be richten. 1.302.45 Beursnoteeringsn. 3.35 3.50 Landbouwber. DINSDAG 6 MAART. Hilversum, 1060 M. w 12.00 Politieker. 12.30—2.00 Lunchmuzlek 8.30—9.30 NCRV. Morgenwijding - i-door het Trio Groenevclt. 3.00—4.00 Knipcur Fokkema, onderwerp: De waarde van e - gug Mevr. de Leeuw v. Rees. 5.307.15 vervulde levensideaal. H. J. Meijer, gorgel Concert door het omroep-orkest. Jacqucs A. L. Maschaspt, viool. Mej. I Kinsbergen, viool. 7.15—7.45 Engelsche con- soprsan. 9-50 NCRV. Dienst in de Herat Ev.iversatjelcs y PoUtieber 8.os_ .8>2S Boeken- WJML* ^^I°T"g«r,n5h: kwartiertje. Mevr W. A Boldingh-Gcemans spreekt over: Angielino en de Lente, vsn Arthur A. Klinkenberg. X. Orgel. 2. Gez. 183 5 en 6b. 3. Votum. 4. Lezen Dan. 7 x—14. 5. Gez. 3 5 en 6. 6. Gebed. 7. Zingen Gez. 139 2 sn 3. 8. Preek over Matth. 26 64. 9. Gez. 123 4. 10. Gebed. 11. Zingen Gez. 160 4. 12. Zegen v. Schendel. 8.3010,30 Derde concert van duo's voor twee violen. Sam Swanp en Adol- phe Poth, afgewisseld door liederen voor so praan door Mej. Janne Brandsma. J. R. Gra- - - T KBn prian uour iviej. junnc oranasma. j. a.. ura- door het Trio winkels. P. Lurtenhouw er! velott, pianobegel. xo.30-xa.oo Jazz- en andere piano. H. Scholl, viool. O. Hendriks, cello. 1.30—2.15 KRO. Verteluurtje door een cate chist van Huize Bethanie. 2.30—4.00 KRO. Concert in het Concertgebouw te Amsterdam o.l. v. Willem Mengelberg (Aranyi, vioolé. 4,0c populaire muziek door de Ko-Mi-Ka band, be staande uit leden v. d. Kon. Mllit. kapel. 10.30 Persber. Huizen, 340,9 M. (N« 6 uur 1950 M.) 12.30 Tijdsein 12.30—1.30 KRO. Lunchmu- monsters, die voor onderzoek waren aange boden. Afkomstig dus meestal van partijen, geleverd aan Vereenigingen (coöperaties), on der Algem. Handelsvoorwaarden, De leveran ciers konden dus verwachten, dat de partijen zouden worden onderzocht en dat bij niet vol doen aan het gegarandeerd gehalte, of wel bij gebleken knoeierij, zij korting zouden moeten betalen of ontmaskerd zouden worden, 't Lig* dus voor de hand, dat zij, die anders niet zoo consciëntieus zouden handelen, nu voorzichti ger zijn. En als niettemin blijkt, dat een „niet onbelangrijk aantal monsters" niet aan de ga rantie voldeed, dan is het duidelijk, dat het geen in goed vertrouwen en buiten onderzoek wordt gekocht, nog wat meer te wenschen zal overlaten, en zelfs ergerlijk bedrog niet buitengesloten zal zijn. De oplossing van het probleem van Salamanca zal ik de volgende maal geven. Het hier volgende probleem geeft ons een verdubbeling van het hali-pln thema te zien, die zeer economisch boworkt is. Wit begint en geeft mat In twee zetten. WitKafl, De6, Ta4, Lb2 en hl, Pdl en g4, pl c2 en gB. ZwartKe4, Tf8, Ld4, Po4 en g2, pi b6, 06, dB, eB en h7. De volgende partij is uit de 'onlangs gehouden competitiewedstrijd tussohen Dit leert trouwens de Opsporingsdienst,(je Amsterdamsohe schaakclub en de Rotterdamscho sohaakvereeulging. welke aan de Proefstations is verbonden. Controleurs gaau er op uit en zien hier en daar bij particulieren, die hun gekochte waar zonder onderzoek aanvaarden, monsters mach tig te worden, welke dan door het Proef- btation worden gecontroleerd, 't Proefstation Maastricht controleerde 24 van, zoodanige monsters. Van 6 monhters Thomasmeel vdl- deden 2 niet aan den eisch; van 4 m. zw. ira- moniak 3 niet; 1 genomen m. kalizout 20 pCt. Het Z.g. Blumenfela-gambiet, De beroem- beantwoordde ook niet aan de garantie. In één de partij RetiLaskar in Ostrau 1921 monster zw. ammonjak werd 48 pCt. zand verliep aldus. Ook Grtlnfeld—Tarrasch gevonden! Verschillende monsters en mengsels waren veel te duur! Een monster afval vsn meststof, dat nota bene verkocht werd als „stikstofvrije Chilisalpeter" (dat er nog zulke onnoozelen zijn; die zooiets koopen!) bestond uit niets anders dan fijn keukenzout. Een mon ster ^bloemen- en plsntenmest" kwam in ge- •5.00 KRO. Ziekenlof uit Bloeinendaal. 5-X ziek door het trio van restaurant „Winkels" NCRV. Dienst in de (Geref.) Wllhrlmlnakerk 5.30—6.30 Dinermuziek. 6.30—7.00 Esperanto- samenstelling^'overeen'mët"chiÜsBlpêtèrr*OÓk Bleekersdijk te Dordrecht. Voo.v-nger: De les. 7.00—7.35 Engelsche les voor beginners, de „normaalmest", waarover zooveel ie, M. Gravendijk te Dordrecht. Orgel. 2. Vo- 7-338.00 ,KRO. Cursus Kerklatijn door Leo turn en zegen. 3. Zingen Ps. 68 10 en 17. 4. Speet uit Alkmaar. 8.00—9.30 KRO. Ultzen- Voorlezen der apostolische geloofsbelijdenis, ding u. d, St. Dominicuskerk te Amsterdam. 6. Zingen Ps. 116 10. 6. Schriftlezing: Ps. 84. [Gem. koor der St. Anthoniu6kcrk (Paters Ca- io 1928. Pbl 7 Lafl Reti speelde Pal. PeB 8 DdB Grünfeld epeeld Pbd2. Lf2 18 Pf4 0-0 19 Ddfi Opnieuw wordt bet paard ouder vuur genomen. Ped2 20 Pd8: DdB: 21 PeB I De etelling op o4 valt ineen. De4 bc4: Tfcl Pc4 Tc4: Db7 Du7 22 28 24 26 28 27 28 Po41 Lc4: /Ifd8 Tc4: Dc41 Lf8 Td4 Ld4: geeft nu dameverliea. schrevan, is er nog, en wordt nog gekocht voor 4.per 100 K.G. „Patentkali" bleek te be staan nit een mengsel van keukenzout en soda; -• - -- T - 1 tt tt TI het z.<*. superphosphaat was een vrijwel waar 7. Gebed. 8. Tekstlezing: Jes. 40 26 t/m 31. pucijnend 0. 1. v. Jos H. P.cckers. E, Haak, deloos prodpet; een monster, genaamd Chili- 9. Zingen Ps. 89 7 en 8. 10. ie swd. preek. 11 organist, W. Laghuwltz, viool, A. v. 't Lin-salpeter, bpstond hoofdzakelijk uit krlstalsoda. Van deze verregaande knoeierij werd proces verbaal opgemaakt en een vervolging inge steld. Tusschenzang Ps. 42 7. 12. 2e ged. preek. J3 denhout, fluit. Jo v. Rynenam, sopraan. De Gebed. 14. Slotzang Ps. 84 6. 15. Sluiting vasten-meditatie van Pastoor Th. J, v. Noord, Zegenbede. 16. Orgel. 7.30—8.00 KRO. Spr.: 1 pastoor te Langendijk. Tot ca. 10 uur is de Kapelaan T. b. d. Wey uit Vlanen: Mijn pel-1 uitzending uitsluitend Godsdienstig, grimstocht door het Heilige Land. 8.00 KRO. Daventry, 1600 M. Concert. Mej. Jans Bierma, sopraan. A- Dirks. I0.3J Kerkdienst. 11.20 Het Gershon Par- IrSn' vr' w li 'f Mr'Jklngton kwintet en solisten (piano, sopraan, wdnkelsUnd!^0U4S'kRQ^1 E^iloog*'ick' 4,20 0rk«Btconcert. 4-35 Moderne gedich- winkelstand. 10.4S KRO, Lp..ccg o, 1. v. Jo«.jten 4 5Q Concert. 5.20 Reis-causerie. 5.35 Kin- t deruurtje. 6.20 Gramofoonmuzle*. 0.50 Nieuws- Daventry, 1600 M. Der. 7.05 Gramofoonmuz. 7.20 Maandoverzicht. 3.30 Concert door de militaire kapel en R. 7.33. Pianoduetten van Beethoven. 7.45 Lezing Riggnel, sopraan. K. Ellis, bariton. 3-40 Voor-j over Grieksch tooneel. 8.05 Het Harold 'Moss lezing u. h. Oude Testament. 5.506.03 Missie- Octet. A. Lilley,sopraan, 8.ao Lezing: How causerie. 8.15 Klokkengelui. 8.20 Dienst in de heredity is studied.8.SO Orgelconcert. 9.20 St. Martins-in-thefields. 9.0,5 Liefdadigheids Nieuwsber. 9-35 Muziekles. 9.55 Nieuwsber. oproep. 9.10 Weerber., nieuws. 9.2S Het Glas- 10.00 „La Serve padrona", libretto van Fede- gow Orpheus Koor. S. Malcoln, viool. A Bry-1 rico. Orkest. 10.5012.20 Dansmuziek, sön, piano. 10.50 Epiloog. Parijs „Radio-Paria", 1750 M. Parijs „Radio-Paris", 1750 M. 10.5011.00 Concert. 12.50a.10 Orkestcon- 12.20 Religieuse muziek, koorzang en preek. I eert. 4 055.05 Orkestconcert. 8.20 Causerie 1.052.10 Orkestconcert. 4.50—5.50 Orkest-lover d'Annunzio. 8,50u.20 Concert voor concert. 8.5011.20 Jazz-okest Mario Cazes. harp, fluit, clarinet. Dansmuziek. Langenberg, 469 M. KönigswUsterhausen, 1250 M. (Zeesen). 12.25—1.50 Orkestconcert. 5.20-^6.20 Con- 8.20—9.20 Kath. Morgenwijding. 10.3011.15 eert. Het kamcr-harp-terzet. 7.35 „Suk", fant. Gedichten en liederen van Rich Dehmel. n.ao Hoospel uit Wcstfalen van Castelle en Wahl. 12.20 Herdenkingsfeest v. d „Volksbund Muziek van Stierlin. Het Westfaalsche kamer- Deutsche Kriegsgraberfürsorge". 12.201.50 j orkest. W. Wahl,F. Castelie en A. Imkamp. Orgelmuziek en W. Strienz, bas. 3.50—5.051 KönigswUsterhausen, 1250 M. (Zeesen). Orkestconcert. 5.20—6.20 Kat!kerkmuziek t r> Keulsche Domkoor 6.40-7.40 Werken van Rheingokrop€ra van Richard Wsgner. I. d gïïfïd.^£2°^ ^tidSt!Td» Charlottenburg. Dc2 Pc4: ed4; Le8 Pbd2 b8 f8 9 10 11 12 18 14 1B cBt cd4 Pbd7 T08 e6 Le7 00 Zwart heeft du de beste stelling. Ld8 16 DhB Pe4 17 PdB ïbi Kg2 Da8f De4 fe4: 29 80 81 82 88 B4 b8 b2 Del Td8 De4: Ta8 D A M M E WENKEN EN MEDEDEELINGEN. De Rijksveeteeltconsulent te Middelburg, de heer Zwagerman, schreef een reeks artikelen over de richting onzer fokkerij. Wij stippen hieruit aan: Bij het stelsel van geven en nemen, dat de fokker'moet toepassen, is er groot gevaar, dat de economisch meest ge wichtige eigenschap, de melkrijkdom, in de knel komt. Lang konden wij er op bogen, dat we in Holland de melkrijkste verslagen der wereld bezaten. We zullen evenwel erg op onze hoede moeten zijn, als we dezen naam niet willen verliezen. BPEI De wijze, waarop tot nog toe op veie keu- i claal voor dezo rubriek inzond, la bij- ringen met de productiebeoordeeling werd om-1 zonder fraai en van groot praotisoh nut. gesprongen demonstreert eveneens dat bij opgegeven. Tegen Ta4en Tal ia nleta ta doen. Dr. P. FEENSTRA KUIPER. Alles betreffende deze rubriek te adxe* ■eeren aan: G. L. GORTMANS, Esq. 188, Sinclair Road, Kenalngton, London W. 14. De volgende studie, die de bekende openingstheoretibus, Henrl Chiland, spe- claal vooi kamerkoor met viool- en orgclbegel. Langenberg, 469 M. 8.20 Morgenwijding, n.20 Gedenkfeest v. d, „Volksbund Deutsche Kriegsgraberfürsorge". Orkesten en koren. 2.504.20 Orkestconcert. 7.50—-9.50 Herdenking v. d. gevallen. Orkest, gemengd koor met orgelbegel. Hamburg, 305 M. 8.35 Morgenwijding, u.20 (Zte Königswüs terhausen). 1.35 Orkestconcert. 3.50 Treur muziek voor orgel. 5.05 Herdenking van i. d. oorlog gevallen Dichters. 700 Volkstreurdag. Orkest, koor en solisten. Brussel, 509 M. 5 JO6.20 Concert L h. Conservatorium Char leroi 8.3510.35 Orkestconcert. MAANDAG MAART. Hilversum, 1060 M. 12.00 Politieber. 12.30—2.00 Lunchmuziek door het omroep-trio. D. Groeneveld, viool. A. v. Leeuwen, cello. P. Jochemse, piano. 4.40 5.35 Kinderuurtje. 6.007.15 Dinermuziek door het trio Rentmeester. 7-157-45 Engelsche les voor beginners. 7.45 Politieber. 8.05 Concert door het Omroep-orkest o. 1. v. Nico Treep. Engelsche suiten. 9.009-45 Voordracht door Willem v. Cappellen: Hofjeagebeuren,, van Piet Kramer. 9.45 Vervolg Concert. 10.00 Pers ber. 10.10 Programma op verzoek. Daarna dansmuziek tot 12 uur. Huizen, 1840 M. (Na 6 uur 1950 M.) ia.301.45 NCRV. Orgelconcert door H. C. Admiraal, organist te Noordwijk a.. Zee 4.00— 8.00 NCRV. Zlekenuurtje door Ds. L. Oranje, Geref. Pred. te Laren. 7.00—7.30 NDO. Engel sche conversatieles. 7.30—8.00 NCRV. Spr.: Fred. H. Hoek: Hoe houdt men zijn schoenen m schoenenrekening laag. 8.00 Con cert. NCRV. Spr.: W. G. Scheeres, voorz. v. d: Ve.r' v- d- 9hr' Handeldrijvenden en Indu- strieelen Middenstand in Nederland: Tien jaar zoutend zout. C. Plomp te Rijswijk: Waarom Christel. Patroons-Vakorganlsatler Mej. F. Mooy, sopraan. M. v. 't Woud, cello. J. Vogel piano en orgel. Daventry, 1600 M, 10.30 Korte kerkdienst. 113»'Het Gershon Parkington kwintet en solisten (sopraan, alt, tenor). 1.20—2.20 Orgelconcert. 2.50 Lezing. 3.20 Concert. 3.25 Historische causerie. 3.40 Muziek. 3.50 Pianoduetten. 4.20 Orkeatconcert. g.ao Huishoudpraatje. 5-35 Kinderuurtje. 6.20 Da»»»u*wk. U» A«tt<}l. ««muit 6.5a Hamburg, 305 M. 3-35 Concert voor twee cello's. 5.20 Concert. Walsmuziek. 720 „Mein Leopold", volksstuk met zang in 3 acten, L'Arronge. 10.5011.50 Dansmuziek. Brussel, 509 M. 5.206.20 Dansmuziek. 8.3$ Concert, door het radio-orkest. 10.35 Sluiten. Scheveningen-Haven, 1950 M. (Zakelijke Omroep). 8.155-00 Pers-, handels- en fintncieele be richten. 12.00—12.05 Zuivelber. 1.30—2.45 Beursnoteeringen. 3 52—3.57 Zuivelber. 5.30— 5.35 Zuivelber. ze maatregelen voor veeverbetering heel dik wijls de productie, en speciaal de melkgift, in het gedrang komt. De stierenfokkers houden in vele gevallen onvoldoende rekening met den natuurlijken aanleg voor hooge melkgift der stierenmoeders. De vraagstukken op het ge bied der productie-economie eischen meer be lichting. Een Iristituut voor Veeteelt zou in ons land een dankbaar en nog slechts weinig ontgonnen arbeidsveld vinden. (Alle flchljven in beginstelling). Werk, woeker met uw uren! Spaar gaar noch kracht; Straks daalt de nacht. De roest verslijt nog meer dan 't schuren, (Nadruk verbodei.) ONDERZOEK IS NOODIG. De Directie v. d. Landbouw zond ons de verslagen der resultaten van het Controle onderzoek over 1926/1927 aan de Proefstations. We vinden daarin alleen een beredeneerd Verslag betreffende onderzoek meststoffen en zaaizaden; de tijd ontbrak voor een dito Verslag over de gecontroleerde voedermid delen. Deze Verslagen spreken opnieuw van de onmisbaarheid der Proefstations: naast de reëele handel bestaat nog veel knoeierij. Wij kunnen slechts enkele grepen doen. Van 1258 monsters zw. ammoniak waren 263 met een gehalte lager dan de garantie, doch binnen de toegestane speling; 32 overschreden de spe ling. Bij Leunasalpetcr overschreden 17 van de 175 monsters de speling, bij superphosphaat 126 van de 2261, bij slakkenmeel 75 van de 5840, bij kalizout 20 pCt. 56 van de 1395, bij kalizout 40 pCt. 73 van d« 1023, bij patentkall ai van de 511, bij kalktnergel 23 van de 246. lot zoover over de meststoffen, nu een greep Fr worden onderzocht 177 Z war;nW„aarVan beken" dat zij afkom- H-mrli>1<5Wïr.ran V Beleverd onder Algem, nandelsvoorwaarden (A. H V Z1 Van 117 monsters waren 37 t.„ „__in «arantiecijfers opgegeven. in 120 aevillpn"0 ^''ruikswaarde, welke 120 gevallen gegarandeerd wis werd 31 maal de geoorloof.!» u u a Derhalvp In «1/ <Le ."heling overschreden. der illln! n 0 ,néér dan een vierde, der gevallen! Drie maal moe8t de partij ais V leTb,ar WOrd*n verklaard, an de 153 monsters roode klaver,'die op eoripreng wwdtu oadwagobt, kyu bij 46 Naam gesp. D. C. W. Rab 84 D. Dissel 25 J. C. Kossen 80 J. Stoll 28 S. Slort 26 J. v. Leeuwen 29 P. J. Arends 81 P. Kramer 26 J. J. Amiabel 22 M. Kwast 29 D. van El 22 P. Verkerk 22 J. v. Aperen 29 P. Kwast 81 W. v. d. Molen 17 H. Berghuis 17 H. G. Fonteljn 82 W. Oostendorp 21 J. Bak 28 D. Bak 22 A. A. Bremer 20 P. H. O. Groene- meijer 28 L. Simonse T. Moor D. Groot E. Oostendorp P. Slort J. Wit B. Bak J. Burger T. Vuurman H. Vader R. Dol A. J. Bezemer W. N. Kriele T. Dekker D. Jongepier H. Riemers M. Brugman 24 27 24 v 18 22 15 29 82 19 80 16 81 81 27 80 gew. 26 21 .20 21 .19 17 16 15 16 11 14 12 14 18 14 11 10 11 11 11 10 9 10 10 10 8 8 8 8 7 7 6 6 6 8 6 4 rem. 5 4 6 0 3 4 4 8 2 9 2 6 2 4 0 4 6 8 8 2 8 6 8 2 1 8 8 2 4 2 1 8 2 2 0 1 2 2 1 verl. pnt. 8 0 4 7 8 8 11 8 5 9 6 4 18 14 8 2 16 7 12 9 7 9 15 18 7 11 6 19 28 10 12 11 25 25 23 28 57 46 46 42 41 88 86 88 82 81 80 80 80 80 28 26 26 25 25 24 28 28 28 22 21 19 19 18 16 16 15 15 14 14 12 11 10 6 8 D<mderdadgnvondWvn<it rB6w°oden iederen in de bovenzaal I!" £a 'J? tot hnlf 11 gebouw, Paln-igtraat.U Lvangeli»atie- 1. 6. 6. 1 I I 4 I HfiSSfl 42X21 18X27 88-82 87X28 84X8 wint. 15 45 6. 8. 11. 1. L 2. 8. 4. 9. 11. 88-28 1. 1. 2. 2. 8. 6. 6.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1928 | | pagina 10