HIT DE WIJDE WERELD lOTt 49 SvSS ./„«"beTdlTen' "I'S 1 MS S" s,xxrrin - VAN DEN VOS REINAERDE. Van dl er en pels tot marktbant Reintje de Vos heeft zich steeds In 's mensohen belangstelling mogen verheu gen. Vroeger bezong men zijn stoute stre ken en maakte spreekwoorden op hem, tegenwoordig eert men hem, als zoo menig profeet en genie, eerst na zijn dood. Niet om dan in bewondering neer te zijgen om hetgeen hij wrocht, maar, zeer prozaïsch, om zqn mooie huid te stroopen van het nog nauwelijks koude lichaam. En vooral de Berlinerin van dit oogenblik adoreert Reintje na zijn dood. Men ziet ze getooid met de roodbruinen vellen als bonten, als mantels, als moffen, als mutsen verwerkt Als hij kans ziet brengt vriend vos èn zijn kop, èn zjjn staart èn zijn vier poo- ten mee. In iedere tram staren u glazen oogen aan uit een starren vossenkop en grijnzen scherpe witte tanden in een open gesperden vossenbek. Om nog maar te zwijgen van den fonnidabelen vossen staart, waarmee Reintje zooveel ondeugen de streken bedacht en "die nu als een plu- meau van groot formaat machteloos bun gelt op een damesrug of -schouder. De Berlijner neemt deze rage-in-bruin met Germaansche flegma op, slechts de vreem deling is er beduusd van. Want de roest- kleur, die de donkere brunette flatteert,'is allerminst geschikt voor haar bleeke en blonde zuster. Doch dit is voor gezegde ROT HOUT. In den goeden ouden tijd was rot hout een onmisbare grondstof voor de horloge industrie. Iedere horlogemaker zocht zijn benoo- digd rot hout zelf en bewaarde het als een schat. De groote horlogemakerswerkplaat- sen met hun moderne mechanische en scheikundige hulpmiddelen, hebben het verbruik van rot hout natuurlijk aanmer kelijk doen afnemen. In de fijnste horloge-industrie echter, waar het op een persoonlijke bewerking der onderdeelen en daardoor op de eigen lijke vakkennis van iederen arbeider af zonderlijk aankomt, worden de fijnste on derdeeltjes ook thans nog met rot hout ge polijst. Vooral worden, ook tegenwoordig nog, de regulateurs-onderdeelen, zooals het an ker en hun fijnbewerkte tandjes ermede behandeld. Ook de allerkleinste en fijnste schroef jes worden nog op deze manier afgewerkt. Ofschoon het verbruik van rot hout zuster allerminst een reden om geen vosl ia. wordt ih te dragen: de ziel van het moment vóór è^ndeweg eel vermn l alles. Toch heeft zelfs de flegmatieke Ber-1 Hjner zich onlangs op straat eens omge-| vnn jit v,nilt draaid om naar Reintjes glorie te kijken, j Y?™- ImLr tot 6 francs Tint. a«hA.,TYl« toAT, kans had ^e-1 worden per K.G. ongeveer 2 tot 6 francs Zoo? Da's prachtig. Hier heb je een dubbeltje; tram nu naar huis en haal je portemonnaie. De kleine sllmmert. En heb je je broertje nou ook wat van je appel gegeven? Ja, opa. Wat heb je hem dan gegeven? De pitten opa kijk es, die kan hij zaaien en dan krijgt hij een heeleboel ap pels. En ga je graag naar school, ventje, informeerde de vriendelijke oom. O ja, was het prompte antwoord, ik| vind het heel leuk om naar school te gaan en ook heel leuk om van school weer thuis te komen, maar den tijd daar tusschen in vind ik vervelend. Hoor eens, Jan, waarom heb jij dien jongen van hiernaast geslagen? RAADSEL 8. Oplossingen der vorige raadsels. I Na regen komt zonneschijn. n. Naaimachine Echtgenoot Enkhuizen Uitkomst Warmond Knevel Leder Oost Kar J ij E Nieuwe raadsels. Het geheel is een spreekwoord van 88 vader, ze leeren hrt allemaal °P I 97°°^^' 25 82 30 20 21 hem, omdat hfl er „ooit wa, ,«n vertelt ^"badjlal't i k 81A O. 22 is Dat gebeurde toen een dame kans had ge- Ti^koorten 6 tot 8 zien zich met drie „ebeel. vossenvellen te ^enTolr dl .toSe ^tlïen circa 10 francs. behangen natuurlijk niet als bontman tel verwerkt Een prijkte er rond haar schouders, nummer twee was mof en num mer drie muts geworden. De drie koppen waren behouden gebleven. En zoo keken, van af één mensch en behalve de onge HET ZONLICHT. Het stralende licht der zon, zal waar schljnlijk in de naaste toekomst ook voor twijfeld bekoorlijke oogen der dame in I de Industrieele doeleinden aangewend kwestie, nog zes oogen de wereld in. Ofworden, zoodat onze machines dan door ze met deze verslering er niet ietwat.... Izonlicht zullen gedreven worden, wat ze- Siberisch zal hebben uitgezien? Maar de ker niet zoo duur zal uitkomen als de te- arme Reintje raakt roet een en ander ln discrediet. Hij ligt te Berlijn te veel langs de straat om nog tot gedistingueerde pels dragers te behooren. Hij belandt reeds hier en daar in uitverkoop wegens prijs daling. o. sagss .'«SS genwoordige drijfkracht. De kracht van het zonlicht wordt ver zameld en in electrioiteit omgezet Wij zul len ook in het huis met zonlicht koken en strijken, zooals zonlicht en zonnewarmte ons nu reeds helpen om de wasch te dro gen. De hulpmiddelen hiervoor zullen be staan uit zeer groote lensen, ln welker brandpunt zich een temperatuur van 8000 graden Celsius kan ontwikkelen. Derge lijke lenzen worden op het oogenblik reeds vervaardigd. DE KALMUKKEN. De Kalmukken behooren tot den Mon- DIEREN ALS ZAAIERS. De symbiose (wederzijdsch dienstbetoon) tusschen plant en dier is vaak hoogst in teressant en geeft een merkwaardig in- Lalimak, waarschijnlijk van Kol, uur er j planten. Zoo kwam op t eiland Langeoog Aimak aldua lieden, die aan den haard^geT de hondstongPveelvuldig voor. Dit leven. Zij zeiven noemen ziph Oelots, afge- eilarfd was vroeger ^6t konijnen bevolkt, scheidenen, ook Derben-Oirate of de vier aan wier lg d* 8tekeiige vruchten licht verbondenen, naar het aantal hunner bl ha£ By het S^pen in hun hoofd-afdeelingen. Zij bewonen een ge- holen werd®n deze vruchten Ucht weer af- deelte der onmetelijke steppen van Azie, ge8treken. Toen de konijnen uitgeroeid verloor do boodstobgz»a zaaier en sinds 1888 moet zij geheel uitgeroeid zijn. De zaden van de groote gele zeeroos den. Vroeger waren zjj geheel onafhanke lijk onder hun eigen Khans of vorsten, S? ^e; Nuphar luteum) worden waarschijnlijk der Russen. De meesten zij® heidenen; en kele families hebben het Christendom aan- door de Roodoog en soortgenooten ver spreid. Tenminste zou de darm van deze genomen en behooren tot de_ Grieksche geheel gevuld gevonden zijn met het kerk, terwijl ook eemge den Islam belij- j 7ruchtvleesch en de zaden van deze plant den. Vroeger schenen hun vrouwen Het vruchtvleesch was echter verteerd een De zaden, schijnen het darmkanaal onaan- groote vermaardheid te hebben genotengetast te passeeren. Zij ontkiemden spoe- - - - diger als dezulke, die genomen waren uit eenige op het water drijvende vruchten. gele gelaatskleur breed en laag voorhoofd! I Hetzelfde werd waargenomen bij zaden kleine zwarte oogen,-hoekig gelaat, grootevan bitterklaver, de blauwe zeeroos, enz., lippen en stugge haren, maken zij een al- th0 kiemkrachtiger zijn als zij twee oï lesbehalve aangenamen indruk. Vroegtij- meer dagen in de ingewanden van de een dig ontwikkeld, verouderen zij spoedig1 of andere visch hebben doorgebracht HET GEITJE. In Rusüanld woonde «en» «eni arme oude joer, dicht bij, een groot boach. De man had het erg eenzaam; zijn vrouw was al een eiland. 16, 6, 7, 18, 86 is een plaatsje ln Zeeland. 85, 18, 84, 9, 19, 26, 87, 14 is een zeegat. 80, 6, 28, 4, 8, 29, 15 is een plaatsje in Drente. 80, 88, 28, 26 is een veel verbreide plant. n Welke namen van sprookjesfiguren lees je hieruit? 1 pleukinjiedm. 2 r o n o d o J o r»e s. 8 tenesuwlwej. Goede oplossingen van belde raadsels tweede mantelpak. Dit is een echt trot- teur-pak. Hiervoor zijn leuke kleurige en bewerkte stoffen ln den handeL Wanneer men dit model goed bekijkt, dan ziet mem dat er aan de ooupe zeer veel werk Is be steed. Maar van eon dergelijke leuke stof is zelfs een heel eenvoudig oostuumpje al lergezelligst. Ook het derde ooetuum is een pittig en vlot geheel Men kan het maken van zware zwarte jairen geleien gestorven en zij® kinderen ontvangen van: waren aibeni getrouwd en woonden 1® andere streken van h<ett groote, groote land. En* de oude man zou zelker van eenzaamheid ziek gewogen zijn, als hij niet één levend we zen had om tegen te praten en om lief te hebben. Dat levende wezen was een geitje, een sneeuwwit, dartel jong geltfjte. 's Och tends vrceg, zoodra de boer op was, maakte A. t. d. N.J B. v. B.; H. B.;J.B.;R.B. R. B.; S. B.; S. B.; D. en V. D.; M. G. D.; A. E.; W. F.; A. v. G.; O.G.;A. H.; N. H.; O. K.; G. K.; H. K.; M. K.; N. L.; W. L.; A.M.; A.M.; A. v.d. J. deM.;P.N.J. O.; A. A. v. P.:J. J. P; M. P.; D. M. R.; P^d. R.; S. T.; N. V; en UD11IUÖ vitcx, wuuuia uo UWIT .o was, maaate w P w m VJ W W «nfl hm het hokje van het dier open en met een fr JJl» f W" M" W" W" W' en 8' vaart schooit hlet er uit, houterig springend op de dunne pootjes, inleit heit kopje omlaag Prijzen zUn ten ^eel gevallen aan: alsof het stooten wtillde. Glilirallachenidi zag de Rienk Baarda, C. Ditostraat 27. boer.dat spelletje aan, terwijl; hm kalmee- W. Fokkens, Parallelweg 19. remi riep: „Stil maar, nntyn diertje! Kom A. v. Gorselen, Ruijghweg 88. maar bi} den baas. Dan krijg je wat lek- Kramer, O. Ditostraat 6. ketrsP Als hlet geitje genoeg geraasd had, Nelly Leegwater, v. Galenstraat 88. kroeg het wat frissiohe sClablaadjes of een Alfred v. a. Meulen, Koningstraat 75. jong worteltje, waamvoor het! zjj® baas dank- AU Molenaar, Goverstraat 48. i'Uitilr met hot loopj# lungs zi),?, arra schuur- Arend Meyer, Kanaalweg 97. ae. Als de bper naar ibininen ging om brood M. Pols, 2e Goverdw.straat 10. te eten, dan liep het Retltje inee en alls de O. H. Riekwel, le Schagendw.atr. 8. boer klaar was en op helt stifkj« land achter zün huisje «ting veddent dan liep het (liertje ook mee. Overal volgde het zijn baas zoo trouw alls een honldrje. Maar op zekeren dag moest de boer naar de markt 1® de stad. Daarheen kon hij het geitje nfiet meenemen. En voor het eerst van zijn torentje werd het dier alleen ge laten op heit veld je ®aast heit kleine boeren huisje. De boer bonldi haar met een touw paaltj( vast. legde wat lekkere bïaadjes voor haar reer en zeil, terwijl hij het zadbte kopje streelde: Jiraaf beestje, de baas komt gauw terug". Het geitje begon dadelijk de lekkernij op BABBELUURTJE OVER MODE. V oo rj aars-Tailleurs. We gelooven nu stellig aan het komen- ook. Haar gewoonte om zoo goed als haar mannen dapper te rooken, strekt ook niet om haar innemender te maken. Zij zijn DE GOEDE ZORG. Ze was wel oud, maar daarom nog niet zeer behaagziek, en tooien zich gaarne om baar brood te verdienen. (Jp met edelgesteenten, valsche of echte, hals, snoeren, verguld metalen platen, armbam haar negenenzeventigste jaar begon ze in haar dorp thee te verkoopen voor dor den en kettinkjes. Ook het mannen-type is sti80 toeristen, die er zomers kwamen niet zeer bevallig. Zij brengen hun tijd i terwijl ze ook een fietsenbewaarplaats in- door met spelen, rooken en drinken, en richtte. Haar eerste klanten waren vier beproeven niet eens veel verscheidenheid Jongelui, die hun fietsen bij haar in be- gaven, elk een dubbeltje'betaal een genummerd ontvangbewijs aan hun voeding bij te zetten door d" W0ring jacht of- de vischvangst. Hun voedsel be- iden en .V staat voornamelijk, in paardenvleesch, ln1 daarvoor ontvingen. Nadat ze den heelen een meelsaus gekookt, en hoewel zij veel dag ongeveer ln de bosschen in de om- van brandenwijn houden, dwingen d<' geving gedwaald hadden, kwamen ze moeilijkheden, die zij hebben om zich dien i tegen den avond hun fietsen halen, te verschaffen, hen zich te v'ergenoegen I Het oude vrouwtje bracht hen naar het met een aftreksel van thee en sterke spe- fietsenrek en zei, zelfvoldaan: „U zult oerijen. Bijna alle mannen zijn goede rui uw fietsen gemakkelijk terugvinden, op terg en velen hunner komen soms in ste Ieder heb Ik een nummertje gezet, dat op den en met name te Tiflis, om het vee en uw kaartje staat." de kameelen, die zij fokken, te verkoo- De jongelui dankten haar en toen ze pen. De vrouwen die zeer werkzaam zijn, j bij hun fietsen kwamen, zagen ze, dat de dragen groote zorg voor de kinderen, die nummertjes netjes met een speld in de de mannen haar geheel overlaten. B. achterbanden waren geprikt GROOTE GEBEURTENISSEN WERPEN HUN SCHADUW VOORUIT. De stoom zat ln de lucht Ten bewijze dat al eeuwen geleden-iets was uitgelekt over plannen en voorne mens van sommige werktuigkundigen om de stoomkracht te gebruiken voor het voortbewegen van schepen, dient het volgende staaltje Gered. De blijspeldichter Pieter Lanaed-vi- bete,r g&zegd Onder zjjn kennissen, als (1683—1756) schreef in de eerste helft der ema"d die slecht bij kas was. Als hij 18e eeuw in zijn kluchtspel „Het Dolhuis 'iuua i".6!: 8traat ontmoette vrO0« der Actionisten" als het toppunt l ^d geld ter leen- Krankzinnigheid: Ook hebben wij een nieuw jdag van van fw£uf1keren o1aR kwam hÜ zÜn vriend errits tegen, die hem te laat zag om naar schepen gepraktiseerd n van de straat °ver te Daar wjj met kunnen zeilen zonder dat Tn ontwijken. de tegenwind^is deert- ^7* T op hetoorl^aPad. w# tosS:%rh^,v^ocvanX- a,^Tïr M. door «u machine gedarts bewogen niet b AZeTlk^ «itelw'S worcton.1 hot geld te krijgen. He kraahbetora, maar toen hiet damnee klaar de ^°°^aar»al er dan ook nog 's mor- was en haar gewone rondedans on het gras- gen3 660 borstje ijs langs de trottolr- vddje Tdld'e maken. werd. het al gauw door band* »^«vennind", 's middags schijnt de het touw 11® haar bewe^pgf-n be'emmerd r°n en koester€n ons heerlijk erin Tiet nikte eni trok, lot het moe was eni ver-1en- sfeken ons, voor zoover wij het dinietfig btoef staan, klageüijk blatend1 om nó8 bezitten of éi in staat zjjn fijn in hlulp, Maar de baas vecrsohleeru niet. Het Ibet keurige voorjaara-pak. ïéiltje begreep er niets van. Verlangend keurig en fijn zijn ze, onze voor eeek het Sin de richtSng va® 'het groote ja&rsoostuumpjeszie maar eens dat bosctvwaar het den baas had zien verdwij- allereerste modelletje, t Is buitengewoon nen. Kon het daar ook maar heen, den baas sober, maat wat een cachét, nietwaar? achterna Waarom moest het nu alleen hier en, to'i m ijl het anders altijd mlee mocht? En waarom had d& baas haar met zoo'n touw vastgebonden? Een woedende ruk enhet touw braüc. Wipp^ weK sprong hbt geitje met groote dwaze spron- gen over hlet pad. dat naar bet hosch leidde, datJbosc-h, waar het geitje nog noodt in ge- urooiyk en onbevreesd hTbogchL wSJ ban^VOOT ^'n? Wat wist het odk va® den grootieni woli; dto ïn"bet bosch woonde en folgraag jonge g^|es iS SSiT0® S*™* ^>ST. of de wolf kroeg de routo va® het 'geitieln'den,"n-ëus oorzichtlig stoop hiji i® <fe rfchtling, die rijn neus hem wiens. Verbaasd- bleef' hij staan, toen. hjj. daar zijn prooi zoo lustto zaa I SnCw IS "ÏÏS'l I v olf durfde haar met te volron- hit h#ut ntiet voor ndets eenis gezinni, hw een woW jn ee® kual gevangen werd,, wiiiarhil ook- een, gaitde als lokaas bei dienst gSMX S SSt "Irar .STit schreeuwde baast vajt arJst'1'?! vhlast(tft-, la «an hel teuwlóe, d.1 tasTS maan werfrte zich Steeds vasteTih S ken. Onvenmcelihaar sloop do wolf 7 die» en'het meer Vai ,10 n0fr 8leohts zacht k Wenl-f Plotseling stond- de wolf evi, i,„ de tacï Ïft ZZ' pangl.... tweie schoten klonkvü,'VI p S W5xf s'u|iptrekk,end. W-ggtm êJPwaT^! oogenblik lm^drnr^de ?6n fbe5» tYwT^ Vln wn MCÏlt0 Haj het- d'e liefste naaimni, t0^" i °^n ie^Je donkerder zijUD„ kens weer herhaald: ,iDom, Lm siüif lfels- °P deze zelfde manier is ook de das Dat was maar net op tjjdr m dteptje' !7aiJ t gegarneerd, hóe verder, dat Het geatje had wied een wtoyu Ilaat d0 Heekening duidelijk zien Het aan ?P kS^^SSf Si iran plooien zijde, maar ook van zwarte traver of po- peline. 't Is een mode a la garponne en moet door 'n slank jong meisjia of vrouw tje gedragen worden, wil hét volkomen tot z'n recht komen. Het vest ls van een fijne ribzijde in de gecombineerde kleuren zwart geel en blano. Voor hen die meer de voorkeur geven aan een zeer eenvoudige doch gedistin geerde mantel, daar is dan model na 4 als geknipt voor. mMi - il ^'bM aayasjtt issKjarfSir™^" - geheel tegeoorergesteldj Is het (Dit model is elegant voor de z.g.n. peigné-stoffen, maar is ook fijn van ef fen stoffen en in lichte of donkere kleu ren komt hij even mooi uit. Het is dus een zeer dankbaar voorbeeld want al wordt hij ook tienvoudig nagemaakt, de ééne be hoeft volstrekt niet aan dé éndere ge lijk te zijn, daar er in dit geval ren zeer groote keuze van stoffen mogelfik is en er dus licht een ander effect te bereiken valt Sneeuwklokje Janus stond bekend onder zijn vrienden, ftRSrtVKrtï 1 iemand die nltHH ai„ ui« vaa uruuw ÖIHR Tan Har. a, VU1 bwfFvt ^v0€l f'ri' oplctföceiiid zag bbt dicht wcor op verhaal +a JromAn- - urn weersi (Sorrg

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1928 | | pagina 12