Voorjaar 1928 HEEREN-EN KINDERKLEEDING HERMAN NYPELS f^'/tijnRcuïdts Vierde Blad EK MODEARTIKELEN BUITENLAND. HISTORISCHE CRIWIINEELE GEVALLEN EN AVONTUREN. BINNENLAND 00ST-INDIË. keiyk. VAN ZATERDAG 3 MAART 1928 VOLKENBOND. DE BIJEENKOMST VAN DE VEBKEERSCOMMISSIE VAN DEN VOLKENBOND. In de permanente commissies ÖJn 5 Nederlandera gekozen. Genève, 2 Maart. De verkeersoommissie Tu?« den Volkenbond heeft vandaag haar zitting gesloten. De Commissie heeft van middag de leden benoemd van de zes per manente oommissies» die gedurende het geheele jaar werkzaam zullen zijn. In vjjf van de zes oommissies heeft zij een Nederlander gekozen. DE VEILIGHEIDSCONFERENTIE. Overeenstemming tusschen Frankrijk en Dultschland over de regionale veiilgheldsver- dragen. Da redactiecommissie heeft voor hedént- ttddkfeg de resolutie vastgesteld! omltrenit die mogelijkheid! van een| initiatief van Idten Vollkenibondaraadl voor dia bevordering van hét sluiteni van1 negtonkle veiligheldisver- dragenl in den trant van Locarno. Donder dag reedis was er een groot© toenadering hieromtrent tusschen 'het Fransche enl het Duiitaah© standpunt te bemerken». Gisteren is de overeenstemming volled'ig geworden. De rediactiecommlssie is het er over eens geworden, dat, zoodra een staatJ meent, dat in het belang van zijn veiligheid1 hel sluiten van regionale velTigihei'dsverdragen ae- weniacht zou zijn, dé volkénbondsraadi can op verzoete van dien staat zal kunnen ondier- zoeken of dé statem, dlle voor het sluiten van een diergelijk regionaal verdrag ln aan merking zouden komen, wel volkomen be reid) zijn de tusschenkomst van d'enl raad ter bevondering vain het sOhiten van een zoodanig, verdrag te aanvaarden. ENGELAND. HET EGYPTISCHE KABINET WIJST HET ONTWORPEN TRACTAAT MET ENGELAND AF. Een eenstemmige bedlsslng. Volgens de Egyptische pers, heeft de eerste-mlnlster Sarwat-pasja aan Lord Lloyd, den Brltschen hoogeoommissarls, medegedeeld, dat het Egyptische kabinet het ontwerp van een tractaat, gelijk dit door Chamberlaln aangeboden ls, als grondslag van overeenstemming eenstem- mig onaannemelijk verklaard-heeft. Het kabinet zou, zoo heette het verder, glsterenoohtend beraadslagen o^er het opstellen van een nota. waarin bet de re denen voor de verwerping zal mededee- len. Openbaarmaking der protocollen. De officleele mededeeling van de ver werping der Engelsche voorstellen door den Egyptischen ministerraad is gister middag nog te Londen binnengekomen. De avondbladen melden spoedig daarop ^van bevoegde zijde, dat de Engelsche re geering besloten heeft de geheele corres pondentie en de protocollen der onder handelingen volledig openbaar te maken, waaruit voor de geheele wereld zal blij ken, dat Chamberlaln een eerlijke poging gedaan heeft om aan de Egyptische ver langens en eisohen zoo veel mogelijk tege moet te komen. VOOR DE OUD-GEDIENDEN. Gisteren zou op het Londensche Man sion House de inschrijving opengesteld ■worden voor een fonds van 500,000 om "SB5B5 Ingezonden Mededeeling. ZIE ONZE ETALAGES ZOO JUIST ONTVANGEN HELDER—SCHAGEN „Door zHn geestesgesteldheid en zijn ouderwetech gedrag, volhardde hij ln een uiterst, twistzieke houding, die zelfs zoo ver ging, dat hij zijn ontslag als Kamer lid indiende, vergetend, dat men ln bet fascisme soldaten is en geen „gekoze nen"'. Het ontslag ls aanvaard. PORTUGAL. huisjes uit te bouwen voor oud-gedienden van leger en vloot en zoodoende de na gedachtenis van Lord Haig te eeren. DUITSCHLAND. DE PHOBU8-AFFAIRE. De schade waarechUnLUk niet 20 maar 80 mlllioen M. Het phöbus-schandaal begint steeds grootere afmetingeii aan te nemen. Terwijl Dinsdag werd gemeld, dat de geheimzinnige manipulaties van kapt. ter zee Lohmann het rijk een schade vfin on geveer twintig mlllioen mark hadden be rokkend, verluidde Donderdag in parle mentaire kringen, dat de verliezen nog wel belangrijk grooter zullen zijn, en waarschijnlijk wel tegen de dertig mll lioen mark zullen loopen. Publicatie geëlscht De huishoudelijke oommissie van den Rijksdag heeft nu met 12 tegen 7 stem men (de Duitsche Volksparty stfemdo blanco) besloten de, regeering te verzoe ken het rapport Sömisoh onmiddeliyk te publiceeren. Het kabinet is van dit be sluit klaarbiykehjk ernstig geschrokken. Men heeft althans Donderdagmiddag he mel en aarde bewogen om de publicatie van het rapport te verhinderen. DE ONTBINDING VAN DEN RIJKSDAG. Het ls thans zeker, dat de rijksdag uiteriyk 81 Maart a.s. zyn werkzaamheden zal eindigen en wordt ontbonden. Het senloren-concent van den rijksdag heeft gisteren besloten de noodige maatregelen ln dezen zin te treffen, DE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN IN DE MIJNEN OPGEZEGD. De vier groote organisaties vna Duit sche mynwerkerg hebbe nde geldende overeenkomst aangaande den arbeidstyd tegen 80 Maart a.s. opgezegd, nadat ze zulks met de loonovereenkomst reeds en kele weken geleden hadden gedaan. On der de 400.000 arbeiders ln het Roer gebied, die lid van de betreffende orga nisaties zyn, zou de ontevredenheid zeer groot zyn; de meerderheid zou, volgens te Beriyn ontvangen berichten,' willen sta ken, ten einde verbetering in haar positie te krijgen. In de mynen in het Roergebied bestond tot nu toe een overeenkomst, waardoor de mynwerkere werden verplicht 81/, uur te werken. De mynwerkere willen ln geen geval langer dan 8 uur werken, bovendien verlangen ze loonsverhooging. ITALIË UIT DE PARTIJ GESTOOTEN. Wegens bedanken als Kamerlid. De secretaris-generaal van de fascisti sche party heeft het oud-Kamerlid Maz- zotto uit de party gestooten. Dit besluit is als volgt gemotiveerd: De gevangenschap van Benvenuto CelllnL In den tyd, dat Florence groot was en machtig, en dat onder het bestuur van de Medlcis de kunsten en wetenschappen er bloeiden, leefde daar Benvenuto Cellini, die nog. steeds geldt als de meester der goudsmeden; als de man, die door zyn talent en zyne groote artistieke gaven prachtstukken van goudsmeedkunst te voorschyn braoht. Zoowel hooge geesteiy- ken als wereldiyke heeren de Paus niet uitgezonderd, bestelden by hem kettingen, ringen en al wat tot verfraaiing kon die nen Zoodoende vestigde Benvenuto zich te Rome, waar hy, om zyne kunstvaardig heid, eene byzondere bescherming genoot. Zelfs bleek men terwille van deze talenten geneigd om de oogen te sluiten voo:r de keerziiden van zyn karakter, want hy was een^pvHegendhartstochtelijk, twisteiek die zelfs. ln een woordenwisseling, die hy met een zaner vooniaamste con currenten, den goudsmid Pompejus, had, niet aarzelde dezen °P,de fe doorsteken. Slechts met veel moeite en tencevolee van een alleszins onjuiste voor stelling aer feiten, slaagde men erin Paus Paul III te bewegen om hem briev®n Y®n gratie te schenken, dit»«"JWj J nfllilke voorwaarde, dat hij zioh in de naas te t^komst beter èn meer ingetogen zou ïedÏÏren. Paus Paul III toonde al spoedig niet de lankmoedigheid te bezitten, dle djn voorganger, Pau» Clemeai VU, De politieke politie te Oporto beeft gis teren een aantal huiszoekingen gedaan by communisten, by welke 200 bommen, eenige machinegeweren en revolvers, be nevens een massa propagandistische lec tuur in beslag zijn genomen. Veertig com munisten rijn gearresteerd, van wie ten minste de helft naar Timor zal verbannen worden. VEREENIGDE STATEN. DE AMERIKAANSCHE VLOOT. De commissie heeft besloten, dat een deel van de 14.800,000 moet besteed wor den om1 de draagwydte van het voornaam ste geschut van de slagschepen Pensyl- vania en Arizona zoo te vergrooten, dat ze door geen enkel ander oorlogsschip van eenige andere mogendheid overtrof fen worden. BRITSCJH-INDIE. NIEUWE AANVALLEN VAN WAHA- BIETEN VERWACHT. De tweede van de machtigste sjeiks van Medjad bereidt, naar men meent, een aan val voor tegen Koweit en de grens van Irak met een troepenmacht van 20.000 man. Een geblindeerde trein rijdt op 't oogen- blik tusschen Sjaiba by Basra en de En gelsche luchtvaartbasis te Oer heen en weer. CHINA. MISDADEN VAN COMMUNISTEN EN ONTSLAdËN SOLDATEN. 300 monniken vermoord. Reuter meldt uit Hankau: Een troep afgedankte soldaten heeft zich met leden van een communistische boerenorganisatie vereenigd en de stad Lijang aangevallen, die vrijwel geheel verwoast werd. De inwoners werden op barbaarsche wyze mishandeld en gepijnigd, voor ze door de woestelingen gedood werden. Drie honderd Boednistische monniken werden opgesloten in een klooster, dat vervolgens in brand gestoken werd. Alle monniken kwamen om. De oommunisten trekken zich terug uit Hoenan naar KoengsL Ze zouden Kweilln veroverd hebben. tabaks-maatschappij Sumatra-Danmark, ln de Alasvaltod, waar relletjes -"erwacht werden by de uitbetaling. Ben honderd gewapende Ohlneezen drongen op de brigade aan, en een Chinees viel den ser geant aan. De brigade vuurde met het ge volg, dat twee koelies gedood en acht gewond werden. EEN SCHOOLKNAAP. DOODGESLAGEN. Door drlftlgen onderwijzer. Naar de Keng Po meldt, is een tien jarige knaap, leerling van de 2de klasse school te Leksono (Wonosobo), door zyn onde»rwyzer met een zeer dikke liniaal zoo hard) geslagen, dat onmiddeliyk na den slag de jongen dood viel. De vader en broers, door dit bericht in de war en woedend geworden, snelden dadeüjk, met scherpe voorwerpen gewa pend, naar de school. Het was een groot geluk voor den be trokken onderwyzer, dat de wedana met gevolg reeds eerder ter plaatse was ge komen, zoodat een aanval voorkomen kon worden. Met tact wist de wedana de wanhopige familie-leden te kalmeeren, die voorne mens waren, den ruwen opvoeder neer te slaan. Het ïyk werd ter schouwing gebracht naar het hospitaal te Wonosobo. TELEFONISCHE VERBINDING MET NEDERLAND. Donderdagavond is een goedgeslaagd telefoongesprek gehouden tusschen den directeur-generaal der posterijen, den heer Damme te Den Haag en het hoofd van den post-, telegraaf- en telefoondienst ln Indlë, den heer J. F. van Weelderen te Batavia. Het gesproken woord kwam zeer helder over en uit het gesprek bleek, dat tusschen den Nederlandschen en den Indlschen dienst nauwere samenwerking nage streefd wordt. GEWAPENDE CHINEEZEN. Medan, 2 Maart. Een brigade mare chaussee onder leiding van een Euro- peeschen sergeant heeft gepatrouilleerd op de onderneming Sumadam, van de HENRI TER HALL GEHULDIGD. Henri ter Hall is gisteravond te Am sterdam ter gelegenheid van zyn 30-jarig jubileum allerharteiykst gehuldigd. Hy ls toegesproken door wethouder Ketelaar e.a. In zyn woord vah dank deelde hy mee, dat deze myipaal tevens de eindpaal zal zyn. Buriau en Köhler nemen de dl rectle van hem over. DE BELASTINGHEFFING VAN NEDERLANDER IN HET BUITENLAND. Het ontwerp verworpen me' 52 tegen 33 stemmen. Deze week ls ln de Tweed© Kamen hé» wetsontwerp betreffende de belasting ivan niet Winnen' hét Rijk wonienid© Nederlander*: en van de nalatenschappen) en schenMnger. van Nederltadiens, d!i© geen ingezetenen dies Rijks zyn», belianJdleldt. Onder felle critieflc is het bezweken». Het ls nuL door de Tweede Kaïmer afgawezen, want artikel 1 der wet, waarin d© belasting plichtigheidi van utLtiwonerude Nederlander*, wordt bepaaidl, werdi afgestemd met 50 tegen 88 stemimenl. Voor deze beslissing viel!», besteedde d< Kamer dien vollen middag aan de verdér< gedaobteniwisseling over. het ontwerp. 'Vóór stemden de soó.-dem». en de heeren Lampman (C.-LL), Tilanius (C.-H.X Smeenl (A.-R.), Llngbeek (H. G. 6.), Kersten (8. G. P.), Krijger (C.-H.), Zandt (G. S. P.X dr. De Visser (C.-H.), Arte (R.-K. V. P.), Bak ker (C.-H.X Weytkamp (C.-H.), Bieren» (V. B.), mèfj. Westenman (V. B.), Sno^ok Henflcamanls (C.-H.), Braat (Platt.), Van Giijn (V.-B.) eni Schoküaing (C.-H.). Tegen: de Vrjjtz.-Detm., die Anti-Rev. (be halve de heer Smeenik), de Vrijheidsbonden. Droogfleever Fortuyn, Booox Van Rappard en de 0.-H. mej. Catz en) de heer Lovink. Minister De Geer verzocht hierna schor sing der beraadslagingen. EEN DREIGEND CONFLICT IN HET VISSCHERIJBEDRIJF TE IJMUIDEN. Eïr dreigt een ernstig conflict ln het visscherijbedrijf te IJmulden. De oorzaak daarvan wordt aan het optreden va»n een marechaussee toegeschreven. De vischpakkere voerden een loonactie, welke geleid werd door den Christ. bond van fabrieks- en transportarbeiders. Deze actie betrof alleen de reeders van zeillog- gers te Katwyk. Omdat dezen de eischen der visohpakkers niet hadden Ingewilligd, staakten de vischpakkers sedert de vorige week Maandag het werk ln de zeilloggers. Dinsdagnacht was een der vischpakkers echter in een logger aan het werk ge gaan, waarop de voorzitter van genoemde christ. organisatie hem verzocht, het werk neer te leggen. Een marechaussee be moeide zich hiermee en verzocht den be stuurder te zwygen, waaraan deze vol deed. De havenarbeiders waren echter ten hoogste gebelgd over deze inmenging van de marechaussee, en hierdoor dreigt een ernstig conflict te ontstaan. Woensdag morgen 5 uur hebben alle havenarbeiders, ruim 300, het werk neergelegd, doch het hervat op aanraden van bestuurders van de christ organisatie en van den Centra- len Bond van transportarbeiders. De voorzitter der christ. organisatie heeft daarop een onderhoud' gehad met den direoteur van het Staatsvissohers- havenbedrijf, die zich echter onmachtig verklaarde, in dit geval iets te doen. De wachtcommandant der mareohausseebri- gade keurt het optreden van den mare chaussee goed1, omdat deze z. 1. relletjes wilde tegengaan. De christ. organisatie heeft toen een brief aan de Reederever- eeniging gezonden, met verzoek, ln deze zaak bemiddelend op te treden, en de Centrale Bond heeft ln krachtige termen instemming betuigd met dit verzoek. Wanneer de Reederavereenlginft haar bemiddeling niet zou willen verleenen, is het lang niet uitgesloten, dat het geheele visscherijbedrijf wordt stilgelegd. De IJinulder federatie, waaririj het overgroo- te deel der opvarenden van de trailervloot ls aangesloten, ls n.1. bereid, een actie tegen het optreden der marechaussee krachtig te steunen. Het ontwerp gedeeltelijk gehand haafd. Op het wetsontwerp, houdende bepalin gen! betreffende de belasting van niet bin nen het Ryk wonend© Nedterlian'der» en van de nalatenschappen en schenkingen van Nederlanders, die niet zyn ingezetenen des Rijks, heeft dé minister van financiën een nota van wijziging ingediend), o. m. strek kende», in dé considerans te doen vervallen de woordfen „vani niet binnen het Rijk wo nende Nederlanders enl". De minister handhaaft dus het ontwerp waanvan art. 1 verworpen is voor wat betreft dé belasting van de nalatenschap en schenkingen var. Nederiandfena, die niet zyn ingezetenen des Rijks. VERBETERING VAN DE RADIO- INSTALLATIE DER „SCHUTTEVAER" Een week oponthoud te Londen, De kapitein van de „Schuttevaer" deelt mede. dat hy een week denkt noodig te hebben voor verschillende werkzaam heden aan het schip, waaronder het ver anderen van de radio-inrichting, waar door deze een grooter gebied zal kunnen bestrijken. Hierna zal de „Schuttevaer" Londen verlaten met bestemming naar Plymouth, vanwaar men naar New York vertrekt. Kapitein Smit hoopt deze haven in 40 50 dagen te bereiken. SOERAI3AJA-DOK NAAR INDIE VERTROKKEN. Gesleept door de „Gele Zee". Gisterenmorgen elf uur ls het Soera- baja-dok, dat gebouwd is by Burger- hout's Machinefabriek en Scheepswerf en dat 5 Februari onder de Willemsbrug werd doorgesleept, van Rotterdam naar de plaats v.an bestemming vertrokken. Zoo men weet is het dok bestemd voor de Marine te Soerabaja. Het dok wordt ge sleept door de sleepboot „Gele Zee" van L. Smit Co'a Int. sleepdienst. Voorloo- pig zal de sleepboot „PooLzee" by het sleep werk assisteeren. DE VIERDE POSTBESTELLING. Te Haarlem Na een periode van proefneming Is de postdienst er thans toe overgegaan het aantal postbestellingen te Haarlem definl- ten opzichte van Benvenuto Cellini, had beteend. Het heette eenigen tyd daarna, dat de goudsmid van de troebelen, die in 1627 plaats hadden, en die Paus Clemens VII ertoe dwongen om het fort St. Ange in staat van tegenweer te stellen, had ge bruik gemaakt om een deel, wellicht slechts een klein deel van de schitterende steenon van den pauseiyken schatkelder zich toe te eigenen en deze naar zyne wo ning over te brengen, genaaid ln de zoo men van zyne kleeren. Het pleit niet voor Benvenuto Cellini, dat men ook in den kring dergenen, die zyn kunst zeer bewon derden, er vrij velen vond, gereed om deze beschuldiging te gelooven. De Paus beval zyne inhechtenisneming, en een der hoofd lieden van de z.g. Sbirren, een zekere Crespino, werd aangewezen om hem in hechtenis te nemen. zy kwamen hem tegen, rustig als ge- wooniyk zyne dageiyksche wandeling doende. Hy geloofde aanvankeiyk aan eene vergissing; meende, dat men hem voor een ander hield, maar Crespino over tuigde hem hl spoedig van zyn ongeiyk, en nam hem mede naar het kasteel St An ge, waar lieden van zyn stand en talenten werden gevangen gezet. Men had de noo dige zorg voor hem, behandelde hem be leefd, maar niettemin sloot men hem ln ten vertrek veilig gelegen, op. Benvenuto poogde zich vry te pleiten van het hem ten laste gelegde; zelfs slaagde hy erin den Franschen koning Frans I, die hem aan zyn hof te Parus verwachtte teneinde er eenige bestellingen uit te voeren, te zy- nen gunste te doen pleiten. Maar de Sieur Jean de Montluc, de gezant van Frans I, vroeg tevergeefs; de Paus vond geen reden om Benvenuto in vrijheid te stellen. Wel trof de goudsmid het in zooverre, dat de resideerende gouverneur van het kasteel St; Ange Florentyn van geboorte was, en niet naliet hem, voorzoover zyne bevelen hem dit vergunden, zekere vrij heden toe te staan. Toen men echter ver denking begon te koesteren, dat Idj' van dio vrijheden zou gebruik maken om te ontsnappen, kortte men ze ln. Men had Benvenuto op zyn eerewoord doen belo ven, dat hy geen poging zou doen te ont vluchten; niet ten onrechte achtte hij zloh aan dit eerewoord niet meer gebonden, toen men duideiyk te kennen gaf hem niet te vertreuwen en tegen hem de maatrege len nam, by gewone misdadigers gebrui- Hy sneed de beddenlakkens in stukken; wanneer men hem schoone bracht en de vuile terugvroeg, zeide hy deze te hebben gegeven aan eenige arme soldaten van de garde, die hij niet by name wilde noemen teneinde hen niet te verraden. Hy ver stopte de aldus stukgescheurde lakens in zyn matras, en, teneinde te voorkomen, dat deze matras een te grooten omvang zou krijgen, haalde hy het atroo eruit, en verbrandde dit in het vuur, dat ter ver warming van zyn kamer aanwezig was. Zoo doende kreeg hy voldoende lakens by- een om de stukken arvan te gebruiken, teneinde in den nacht zyne gevangenis te verlaten. Het toeval wilde, dat de gou verneur, die hem zoozeer genegen was, een soort zielsziekte had, die zich gedu rende een bepaalden tyd per jaar uitte ln waanvoorstellingen. Het eene jaar dacht hy een oliekruik te zyn; het andere jaar een schildpad; een derde jaar weer dacht hy zich dood en moest men hem be graven. Dit jaar uitte zioh de zielsziekte in het waandenkbeeld, dat hy een vleer muis waa Het geluk diende Benvenuto in zooverre, dat hy erin slaagde den gou verneur door zyn geestige gesprekken wat op te vrooiyken. Zoo liet men hem nogal eens by den gouverneur komen, en hy wist dezen op verschillende wyzen te kalmeeren. Maar sprak hy van de vleer muis, dan geraakte deze weer in de ge wone extase, en hy zag Benvenuto aan als of hy slechts wilde zien of deze beter zou kunnen vliegen dan hy als vleermuis. Zoodoende schoot Benvenuto met zyne pogingen tot ontvluchting niet erg op. Een ander zou dubbele voorzichtigheid hebben betracht, maar zyn heftig karak ter verzette er zich tegen en meer dan eens snauwde hy zyn bewakers, die hem zorgvuldig gadesloegen, toe: „Sluit my goed in, en let goed op my, want ondanks alles zal ik jullie toch ontsnappen." Dat hy zoodoende zyn eigen bewaking onnoo- dlg verzwaarde, behoeft geen betoog Maar hij bleef op ontsnapping zinnen. Hy wist zich op behendigs wyze enkele werk tuigen te verschaffen, en die werktuigen werden evenals de stukken der lakens in de matras opgeborgen. Maar op een dag kwamen de bewakers, door een nieuwen uitval van Benvenuto weer opgeschrikt, zyn kamer onderzoeken. Zy wilden reeds beginnen zyn matras na te speuren, toen hy, met waariyk niet voorgewenden schrik, hen toeriep, dat rij daar met hun handen zouden afbiyven; dat zy niet kon den verwachten en verlangen, dat hy nog rustig op die lakens en op die matras zou slapen, indien zy deze tevoren met hunne handen hadden vuil gemaakt! Al was Benvenuto een gevangene, men wist, dat hy groote beschermers achter zich had. Men kwam hem dus zooveel me geiyk tegemoet, en de bewakers waagden het niet ooi tegen zyn gebod' ln de matras te onderzoeken. Den volgenden dag be klaagde hij zioh by den gouverneur over hen, en zoo goed deed hy zyn woord', dat de bewakers strenge opdracht kregen om zyn bed, zyne meubelen, zyne kleeren, Ja al deze dingen met rust te laten. Is het wonder, dat Benvenuto meende, dat hy nu de poging wel kon wagen. Hy koos een avond, dat het uit allerlei tee kenen, tot in de verste uithoeken van het kasteel bleek, dat een geweldige nieuwe aanval van waanzinnigheid den gouver neur prikkelde. Hy nam zijn werktuigen ter hand; zette zich aan den arbeid, en slaagde na twee uren moeizaam werken, voortdurend in spanning of allicht een der HUISZOEKINGEN BIJ COMMUNISTEN Veertig arrestatie**. kalmeeren en worden gesterkt door Buisje 7Sct. Bij Apoih en Drogisten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1928 | | pagina 13