f,450 ^Sui LUCHTVAART. GEMENGD NIEUWS Het echtpaar Zoebkof. Ingezonden Mededeellng. w VERKRIJGBAAR BÜ r ALLE ERKENOE RIJWIELHANDELAREN Sr/* tiof van 4 op 8 terug te brengen. De twee de bestelling is zoo geregeld dat de be langrijke buitenlandsohe post daarmee nog besteld kan worden. DE TWUYVERWEG. Vragen van het Kamerlid Ond. Het Twee ie Ksmerlilid Oud heeft den Minister van Waterstaat die volgende vra gen gesteld!: Is het Juist; dati d'e minister pogingen in het werk heeft gesteld oim te geraken tot oplossing van heti vraagstuk van den soc- ger.aamd'eni Twuyverweg in Noord-Holland? Zoo ja, 1» de minister bereidt mededee- Hng te doen van den aard! van deze pogiin- geni, alsmede omtrent het te verwachten resultaat, ln het bijzonder met betrekking tot het. tijcstiip, waarop deze weg wedler voor het verkeer met motorrijtuigen' op meer dan twee wlefien zall kunnen worden opengesteld? Zoo neen, is de minister bereid zijn me dewerking te verleeneni, teneinde tot een zoo spoedig mogelijke heropening van dezen weg voer het verkeer met de gemelde mo torrijtuigen te geraken? HET WEER IN FEBRUARI™ Het Kon. Ned Meteoor. Instituut in De Bilt publiceert het volgende voorlcopage overzicht van het weer tin Februari: Gemiddeld' over de 6 hoofdstations was de ochtendtemperatuur 1.9 graad; Celsius te hoog. In de 8 dekaden waren de afwij kingen respectievelijk 8 en 4 graden beven en IV, graad beneden normaal. De grootste afwil tingen kwamen voor op dten loden en 28s.s'u, respectierveiijk VU graad boven en 8 gir? dem beneden normaal. De gemiddelde mr,m-têmperafuur was 21/. graad!, de gen..;';-1de minimumtemperatuur 8 graden bóven) r.orimaaI. Temperaturen beneden het vriespunt kwamien- ln de eerste en tweede de&fc'e "-ijna niLet voor, in die droge en hel- d. o derde dekade op alle dagen behalve den 29sten. De regenvat wa9 over het geheel» land boven hetl gemiddelde, in, Friesland, West- Noordi-Brabanti eni ini het Westen 10 tot 28 pct„ in het Noordi-Oosten en Zuid-Oosten 80 tot 40 pot, in1 het Midlden en Oosten 60 tot 70 pet. boven normaal'. In "De Blut werden 98 uren zonneschijn waargenomen tegen 68 normaal slechts voor de post. Bepaalde teekenon wljizen er op; dat deze -niet lang meer op zich] zal laten wachtenl De heer Plesman hoopt op voor het eindJe van dit jaar. In elk geval- zullen er in' 1929 twaalf postvluch- ten heem en weer gedaan worden. Daarna moeit dit aantal geleidelijk wonden opge voerd; Omtrent de keuze van vliegtuig wilde de heer Plesman zich niet uitlaten; het zullen echte geen Fokkers met drie motoren zyrc. Men weet, dat het tondlvliegtluigen zulen zij,a T De vliegvelden op dtem weg man tarnt zijin nog niet in orde, doch door internatio nale samenwerking kan dit verbeterd wor- dlem. Tenslotte bleek die Weer Plesman opgeto gen over dlei medleweiking van de autori teiten in Inldlië ondervondea PASS AGIERSVLUCHTEN VAN DE K. L. M. Ook te Helder. Evenals vorige Jaren zalfde Kon. Lucht- va'artmaatsicliHippJji 'buiten1 die gebrui'ke.ijk'e rondvluchten) boven Amsterdam en Rotter- diaim, in den) komenden zomer op. eeriiigje plaatsenl p assagi e raro-ndv luchten organi- seeren. Het thans opgestelde programime omvat needs vluchten te Vlissingenv Goes, GiiSe-RijenL Ventto. Arnhem, Soesterberg. Ermelo, Assen en Helder. 86 VLIEGHAVENS IN DUITSCHLAND. Uit een onlangs gepubliceerde stati stiek van.de af deeling voor luchtvaart van het rijksdepartement voor het verkeers wezen blijkt, dat Dultschland thans 86 vlieghavens bezit, waarvan er 25 aan alle elscnen van het luchtverkeer voldoen. Dultschland bezit voorts 4 zeevlieghavens en wel te Norderney, Stettin, Stralsund en Wllhelmshaven en voort9 vijf havens, waarin watervliegtuigen kunnen neer strijken, namelijk te Altona, Duisburg, Keulen, Sellin en Swlnnemünde. FRANKRIJK—ZUID-AMERIKA Geregelde luchtdlenst gisteren ■ingevangen. De nieuwe luchtvaartdienst tusschen Frankrijk en Zuld-Amerlka begon Don derdag zijn eerste vlucht van uit Buenos Aires naar Toulousê. Gisteren zou de ge regelde dienst uit Frankrijk naar Buenos Aires een aanvang nemen. Intusschen heeft luitenant Paris reeds in zijn vlieg- boot Dinsdag J.l. een begin gemaakt met een officieuze vlucht. Ook hij heeft eenige mail aan boord. Eiken Donderdag zal in het vervolg een machine uit Buenos Aires vertrekken en eiken Vrijdag uit Toulouse. VLIEGONGELUK. Twee dooden. Een Servisch militair vliegtuig is Donderdagochtend dicht bij Serajewo te pletter gevallen en In brand gevlogen. Bestuurder en mecanicien kwamen in de vlammen om. VLIEGTUIG NEERGESTORT. 8 dooden. Bij Grain, in het graafschap Kent is gisteren een vliegtuig neergestort, waar bij 8, menschen zijn gedood. DE LUCHTVERBINDING HOLLAND- INDIE. Een onderhond met den heer Plesman. Gisterenmiddag is d'e heer Plesmara, di recteur van de K. L. M., tle Parijs aangeko men. De llucklttv&artijournaliBt Seyffardt heöft een onderhoud1 met hem gehad. De Weer Plesman is naar Indië geweest ter voorbereiding van een geregelde luchtver- binding. Deze zou zoo spoedig mogelijk tot stand1 moeten komen), zij het vooiüocpig bewakers zijn kamer zou betreden, erin om voldoende ruimte te maken, dat hij naar buiten kon gaan. Hij bond een lange strook linnen, tevoren in gereed heid gebracht, aan den toren, naast zijn vertrek gelegen vast. Hij liet zich naar be neden glijden, in zijn eene hand een dolk, dien hij zich evenals de werktuigen listig lijk had weten te verschaffen. Tot zijn ge luk was er geen maan; toch was het een heldere nacht, helder genoeg in elk ge val om hem te doen zien, van welke hoog te hij neergegleden was en hoe gelukkig hij zich behouden mocht rekenen. Maar als hij gedacht had reeds ontsnapt te zijn, vergistte hij zich. Want hij stond nog voor een tweetal muren, die de gouver neur had laten bouwen om zijn stal en de ruimte, waarin zijn gevogelte was, te be schermen. Hij vond kettingen langs de muren; kettingen met stevige ijzeren pin nen. Hij waagde het daartegen op te klim men; zijn handen gansch bebloed; zijn beenen hier en daar door deze pinnen opengereten, kwam hij over den muur. Hij ademde de vrije lucht in, maar nog was hij 71^' w,ant in z«n onmiddellijke na bijheid waakte een schildwacht, die even wel, den ontsnapten gevangene met een resolute beweging op hem ziende toestap- pen en gewaar wordende, dat deze een ontblooten dolk in de hand droeg, rechts omkeert maakte en deed alsof hij niets zag. Zoo verging het hem ook met den tweeden schildwacht, en nog vóór zonsop gang stond hjj voor een der poorten van Rome. Maar zijne ontsnapping Buitenland. DE SLACHTOFFERS VAN DE OVER- STROOMINGEN DER MISSISSIPPI. Hoewel het bijna een jaar geleden is, dat de vreeselijke overstroomingen van de Miasissippi hebben plaats gehad, moet het Roode Kruis nu nog volgens de cor respondent van de Times ruim 71.000 slachtoffers onderhouden. Een groot deel van het vorig Jaar on- dergeloopen land verkeert nog in gevaar, want de schade aan de dijken is nog slechts ten deele hersteld. De commissie voor de financiën ln den Amerikaanschen Senaat heeft intusschen een voorstel aangenomen om 825 millioen dollar beschikbaar te stellen voor het her stel van de streek. Er zal voorts een oom missie benoemd worden, die moet vast stellen, wejk aandeel elke staat hierin heeft te dragen. Het door de commissie aangenomen voorstel is een compromis. een afschuwelijk misdrijf. 't Is op het oögenblik weer bar in Frankrijk! De bladen staan vol met be richten over gruwelijke moorden, öf met vrijspraken van jonge vrouwen, die haar ontrouwe minnaars doodschoten I Een' van de ernstigste moorden is die, welke in het bosch van Armanvilliers is gepleegd. Op den weg van Lagny naar Melun ontdekte een vrachtrijder in een boschje een nog brandend lijk, dat reeds half verkoold was. Het slachtoffer was vastgebonden, met het hoofd in een linnen z&k* In de nabijheid van de plok werden sporen van een auto ontdekt. De politie concludeerde, dat de man, wiens schedel een breuk toonde, na vermoord te zijn naar het bosch moest zijn gebracht. Een slagersjongen herinnerde zich een man te hebben gezien, die uit een. auto stapte, drie ledige benzinebussen in het boschje gooide en wegreed. Het lijk bleek ook inderdaad met benzine overgoten te zijn geweest. Door middel van het merk in de jas van den vermoorde heeft men hem kunnen identifleeeren. Het bleek een jeugdig diamanthandelaar te zijn, Gaston Tru- phème, die sedert Maandag werd vermist. L'ruphème was in dienst bij een zekere Mme. Severin, en had Maandag voor 600.000 fres. aan juweelen en 85.000 fres. aan bankpapier bij zich. MOORD EN BEROOVING. Op klaarlichten dag zijn drie mannen Donderdag de woning van zekere FiScher te Bomitz bij Zeitz binnengedrongen om te stelen. Zij troffen de 58-jarige juffrouw Flscher alleen thuis en hebben haar eerst geboeid en daarna gewurgd. Door een raam aan de achterzijde zijn de moorde naars verdwenen. Een hunner, Röden, heeft zich gisterenochtend zelf bij de politie te Zeitz aangegeven, omdat zijn geweten hem geen rust liet, en heeft de namen van zijn beide medeplichtigen ge noemd. Van deze beiden is er daarna één in zijn woning te Zeitz gepakt. De andere ia nog voortvluohtig. HET HOOFD VAN EEN DIEVEN BENDE GEVAT. Te Ki9jenef is een man in hechtenis genomen, die voor het oog van de wereld in zeer armelijke omstandigheden leefde, maar ln werkelijkheid millionair was. Het bleek, dat hij het hoofd was van een goed georganiseerde Inbrekers en helersbende. De politie deed zijn safe'a openbreken; er kwamen BChatten aan juweelen uit te voorschijn, die alle van ihbraken afkom stig wuren. Uit Galatz, Boekarest en Kisjenef zijn thans juweliers ontboden om hun eigendommen te herkennen. Twee groote zakken met paarlencolliers, zilver tafelgerei, horloges enz. zijn ln beslag genomen, en waohten tot zioh eigenaars komen aanmelden. In den tuin van den duisteren millionair zouden nog meer stukken van zijn buit zijn verborgen; daarnaar is men thans ijverig aan het graven. ONTZETTEND AUTO-ONGELUK BIJ KAAPSTAD. Vier personen op Blaft gedood. Te Mowbray, eenivoorstad van Kaapstad, is een auto, tien personen van een danspartij terugbracht, ln botsing gekomen met een train. Vier personen), waaronder d'e bestuurder van den auto en twee meisjes, werden op slag gedood, vier anderen wer den zwaar gewond, de twee overige kwa men met den schrik vrij. De auto, die slechts zes personen kon bergen; werd to taal versplinterd. Men vermoedt, dat d'e bestuurder onder den invloed van drank verkeerde. 30 hulzen In de asch gelegd. In het dorp Nasserelth. Het Plaatsje Nasserelth aan dè Fernpas (Oostenrijk) ls dloor een grooten brand, waardoor 80 huizen een prooi der vlammen wierden, geteisterd; Door de Fön eni het gebrek aan water werd het bltusschir.gswerk ten zeerste be moeilijkt. De brand' brak uit ln' het tuis van d'em burgemeester. De oorzaak ls on bekend. KINDERMOORD. De rechtbank te Berlijn heeft gisteren een 24-jarigen metselaar, die het kind, dat bloed en wonden gekost; zijn been scheen gebroken; hij was verzwakt; hij sleepte zich te langen leste meer voort dan dat hij liep. Met zijn dolk en dank zij steenen, wist hij het slot van de poort te forceeren; hij kwam Rome binnen, maar het was klaarlichten dag en elk oogenblik liep hij gevaar herkend te worden. De honden, destijds in Rome berucht, gelijk zij het later in Constantinopel zijn geworden, wierpen zich op hem en niet dan met groote moeite hield hij hen van zich terug. Toen zag hij, tot zijn vreugde, in zijne onmiddellijke nabijheidheid een waterdra ger, die zijn ezel, zwaar met zakken wa ter beladen, bij zich had. Hij wist hem een heel verhaal te doen, dat het hart van de zen man beroerde. Hij was een arme Jon gen, zoo zeide hij, die, om de eer van een dame uit een der eerste geslachten van Rome te redden, uit een raam was ge sprongen, over tuinhekken was geklauterd en zich nu hier bevond, elk oogenblik in gevaar om door de dienaren van den echt genoot van die dame te worden Ingehaald en herkend. Hij stelde zijn welvoorziene beurs den waterdrager ter hand, en deze o. m' droeg hem de treden van den St.- Pieter op, en snelde toen heen, naar zijn ezel terug. Benvenuto had maar één gedachte, en dat was om de woning van den hertog Oc- tavio te bereiken, gehuwd met de dochter van Karei V, die tevoren weduwe van Alaxandar da Medici* waa geweest. Deza zijn jonge vrouw hem meo ten huweHj had gebracht en dat dag en nacht huilde, in een aanval van woede tegon den gron gegooid en gedood had, veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf en vyf jaai et verlies. De rechtbank nam verzachtende omstandigheden aan. laffe brandstichting. Te Jeserik in de mark Brandenburg zijn Donderdag een stal en een schuur afge brand, waarbij 18 koeien, eenige paarden en een groot aantal varkens ln de vlam men zijn omgekomen. Daar de schuur plotseling aan verschillende kanten tege lijk in brand stond, denkt men aan brand stichting. De justitie heeft een onderzoek ingesteld. AUTOBUS IN EEN BEEK. Doordat een autobus te Bangalore in een beek stortte, werden 8 menschen gé- dood en 8 gewond. HET PROCES-KOPP. Na een proeces, dat eenige weken ge duurd heeft, is de chemicus Kopp gister middag door de rechtbank te Berlijn in hooger beroep wegens het smokkelen van spiritus tot drie jaar tuchthuisstraf en 100.000 mark. boete veroordeeld. De ver oordeeling geschiedde bij verstek, daar Kopp te Amsterdam vertoeft. Een- mede plichtige kreeg 1 jaar en 5 maanden tuchthuisstraf, 8.000,000 mark boete en 950,000 mark schadevergoeding. Behalve aan de feiten waarvoor hij veroordeeld werd, werd Kopp nog aan een paar an dere schuldig bevonden, waarvoor hij ech ter niet veroordeeld kon worden, omdat zijn uitlevering niet waa toegestaan. FAMILIE-D^AMA. Donderdagmiddag zijn een gehuwde vrouw en haar drie kinderen van vief, drie en een jaar te Frankfort ln hun wo ning vermoord gevonden. Uit een nage laten brief bleek, dat de moord door den echtgenoot gepleegd was in afspraak met zijn vrouw. De dader ia voortvluchtig. ERNSTIG ONGELUK. Tengevolge van een zwaVelgasontplof- fing op een slnkkenberg van den mijn Wiensdahlsbank bij Annen ls Donderdag avond een transportmachine ingestort, waarbij vier arbeiders onder den wrak- hoop en puinmassa's begraven werden. Drie zijn zwaar gewond te voorschijn ge- braoht. De vierde kan waarschijnlijk piet gered worden, waar de massa in brand ge raakt ia. DE RAMP TE RECKLINGHAUSEN. Twaalf dooden en 86 gewonden. Naar het W.B. nader meldt, zijn bij het mijnongeluk bij Recklinghausen 12 mijn werkers gedood en 86 gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog niet vastgesteld. In het ziekenhuis te Recklinghausen, waar 17 zwaargewonden van het onge luk in de mijn Ewald verpleegd worden, verkeeren 4 van hen nog in levensgevaar. De anderen hoopt men zeker ln het leven te kunnen houden. ZEEROOVERS. De admiraliteit deelt mee, dat het Ja- panache stoomschip Kinkemaroe door zeeroovers aangevallen is, die het plun derden en tot zinken brachten ln volle zee, aan de kust van Toekien, in het ge zicht van Formosa. De bemanning is ge red aan boord van twee Japansche stoom schepen. Het Engelsche adviesjacht Mag nolia heeft instructie gekregen hulp te bieden. DE CANONISATIE VAN PIU8 IX. Het dossier van het proces over de ca nonisatie van Paus Plus IX moet, zoo le-. zen wij in de Fransche bladen, verschei den stukken bevatten, die van de gave der voorspelling van dezen Paus getui gen. Daaronder is bijvoorbeeld een brief van den Paus aan den bisschop van Vi-, genano, uit 1876, waarin men een voor spelling van den wereldoorlog van 1914 wil zien. „De goeden en de kwaden", zoo schreef Pius IX, „zullen weldra een verschrikke lijk cataolysma der naties beleven; maar wanneer dit is uitgevoerd, zal de bark van St. Pieter rustig en roemvol blijven varen, terwijl de schepen der keizerrijken, ko ninkrijken en republieken schipbreuk zul len lijden, zóó, dat hun wrakken slechts goed zijn voor brandhout." prinses zou hij was er van overtuigd haar vroegeren landgenoot niet alleen laten; op haar hulp kon hij rekenen. Maar, terwijl hij zich de treden van den St. Pie ter afsleepte, om de poort van het kasteel van hertog Octavio te bereiken, herkende hem een dienaar van kardinaal Cornaro, die tijdelijk in het Vaticaan verblijf hield. Hij snelde naar het vertrek var. zijn hoo- gen meester en deelde hem mede wat hij gezien had. Trouwens, terwijl de dag in Rome begon te leven, deden de verhalen van Benvenuto's ontsnapping reeds de ronde; zijn leege cel was opgemerkt; de stukken laken waren gevonden, en zoo zeer had het Indruk gemaakt op den gou verneur, dat zijne waanvoorstellingen als met één slag waren verdwenen en hij van vleermuis weer denkend mensch was ge worden. Niettemin, Benvenuto was gezien de heerschappij, die de machtige heeren van dien tijd over eigen woning en grondge bied uitoefenden vrijwel in veiligheid. Kardinaal Cornaro was hem goedgezind', en Messlre Robertl Puoci al niet minder. Zoozeer waren zij hem genegen, dat zij den Heiligen Vader om een onderhoud verzochten, zich aan zijn voeten wierpen en om genade voor den talentvollen Cel- llni vroegen. Zij deden uitkomen, dat men hem niet mocht beschouwen als een ge woon mensch; dat zijn schuld aan het mis drijf, waarvoor hij was gevangenen gezet, ln geen enkel opzicht waa bewezen, maar Min, al zou dat het geval zijn, dat zij dan Van een kant, die de prinses zeer na bestaat, wordt thans getracht het vermo gen van de prinses, vrijwillig of gedwon- gen, onder beteer te stellen Beha ve haar aanzienlijk inkomen, bezit de prin ses voor wel twaalf mlljloen mark aan kunstschatten en sieraden. De bedoeling is deze tot familiegoed te verklaren en het beheer op te dragen aan een rentmeester, zonder wiens toestemming deelneming ln industrleele ondernemingen, als beoogd scheen te worden, en het teekenen van wissels, niet mogeiyk zal zijn. HU zou reeds getrouwd zfjn. Uit Pressburg wordt gemeld, dat de vrouw van een gemeente-ambtenaar dezer stad beweert de zuster te zijn van Alexan- der Zoebkof, echtgenoot van prinses v io- toria van SchaumburgLlppe. De vrouw vertelde dat haar broeder in Rusland han delsreiziger is geweest en aldaar reeds nut eon andere vrouw is gehuwd. Dit hu welijk werd niet ontbonden. De eerste vrouw van Zoebkof zou een Russische emigrante zijn, die eveneens te Pressburg woont. Uit Weenen wordt nader vernomen, dat de vrouw van den beambte uit Pressburg enkele dagen geleden van haar vader, die te Moskou woont, een uitknipsel uit een Russische courant met het portret van Alexander Zoebkof had toegezonden ge- kregen. In het portret zou de man zijn einde acht jaar verdwenen zoon hebben her kend, de zuster herkende eveneen» het portret van haar broeder. Zoebkof zelf heeft hier steeds verteld, dat zijn vader hoogleeraar aan een univereltelt en baron was. Volgens de vrouw, die beweert zijn zuster te zijn, ls de vader echoenmaker te Moskou. Zoebkof niet tweemaal getrouwd? In verband me; bovenstaand» berichten over het echtpaar Zcebkof verneemt da ,,Bcir.er Zeitung" van goed ingelichte zijde, :at prinses Victoria tot voer enkele maan den van het fcula Schaumburg-Llppe niet 50.000, doch slechts 8200 Mark appanage per maan: ontving, welke ultkeerkig sirü» eenlgen tijd zelfs tot 1500 Mark is vermin- derd. De prinses bezit voorts slechts weinig eigen sieraden, waarvan bovendien, na die vermindering der appansgei reed* een deel door haar la veikccht. De kostbaarste sie raden zijn het eigendom van het huis Schaumburg-Llppe evenais het paleis te Bonn, waar het echtpaar woont. De berichten over een eerete ongeschei den huwelijk van Zcebkof worden te Bonn in twijfel getrokken, aangezien de te Ber lijn woonachdge Russische professor Roed- nef destijds bij de huwelijksvoltrekking tu99chen Alexander Zcebkof en prinses Victoria als getuige heeft gefungeerd en daanbU heeft veiMaari, de familie Zcebkof reeds van voor den oorlog te kencen. Radiografisch Weerbericht, naar waarnemingen verricht ln den morgen van 8 Maart. Medegedeeld door het Kon. Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bilt. Hoogste barometerstand 774A te Daralg. Laagste barometerstand 748.7 te Slydlafjord. Verwachting: Zwakke tot ma.tf.ge O. tot Z. wini, licht tot half bewolkt met ochtendnevel, dxcog weer, weinig verandering in temperatuur. nog zijn vrijheid vroegen om hem ln staat te stellen zijn talentvol werk voort te zet ten. De Paus echter wees op den heersch- zuchtigen, heftigen aard van Benvenuto;, kon niet toegeven, dat hij ten onrechte was gevangen gezet. Maar de Heilige Va der bleek niet ongeneigd hem verzachting van straf toe te dienen. Wij zullen hem bij ons houden, aldus luidde zijn uitspraak, opdat hij ln onze nabijheid kan werken en niet naar Frankrijk behoeft te gaan. Maar er was er een ln de omgeving van den Paus, die zeker zijn heil niet wensch- te. Dat was de zoon des Pausen bloedver want Pierre Louis Farnèse. Deze wees hem op alle de slechte dingen, die op re kening van Benvenuto vielen te schrij ven; wees hem erop. dat, al had men den Heiligen \ader ook eene andere lezing ij I,11 te ^&ven» de moord op den goud smid Pompejua was begaan op klaarlich ten dag, in de volte van het toenmalig drukke gewoel van Rome. Indien hij thans genade ontving, zou dat slechts voor hem een spoorslag zijn om op den vroegeren weg voort te gaan. De Paus moest veel daarvan als juist erkennen, en voorlooplg bleef Benvenuto tSL A® w van Kardinaal Cornaro. lot Jat deze, het onrecht Inziende, dat hil beging, hem ter beschikking van den Hei- llgen Vader stelde, die beloofde hem zijn bijzondere opmerkzaamheid niet te zul- len onthouden. Zoo kwam dus Benvenuto opnieuw ln de pauselijk» kerkers terscht,1 maar zijn lot was beter dan hij het vroe ger had gehad, en beter, mogen wij zijn tljdgenooten gelooven. dan hij het had verdiend. Weer bleef hij op het kasteel St. Ange; teneinde hemt de ontsnapping onmogelijk te maken, bracht hij eerst een tijdlang in een onderaardsch gewelf, daar na in een der hoogst gelegen vertrekken door. Maar andere invloeden deden zich te zijnen gunste gelden. Het was opnieuw de Fransche koning, die zijne Invrijheid stelling verzocht. Benvenuto was een kunstzinnig, maar een uitermate bewe gelijk onderdaan. Zijn schuld wsb niet bewezen; hem loslaten zou hem ln zijne hoogmoedigheid gestijfd hebben en hem onmiddellijk tot nieuwe excessen hebben verleid. Zoo werd hij aan den Franschen koning overgegeven, en de gezant van dezen kon aan zijn vorst melden, dat hij een diplomatieke overwinning had be haald, waarop hij, had hij ln de kaarten der tegenpartij kunnen zien, niet zoo trotsch zou zijn geweest. Niet lang overi gens is Benvenuto gebleven san het Fransche hof. Maar toch, ondanks ftl zijne karakter fouten, ondanks al zijn groote gebreken, blijft hij voor ons leven als de groote kunstzinnige artlst, en van die kunst ge- tulgen de overblijfselen, die zich echter slechts ln de schatkamers van voreten of van machtige geslachten, die de stormen der eeuwen hebben getrotseerd, bevinden! Het verblijf van het echtpaar Zoebkof in Herlijn heeft door het geruchtmakende oDtraien van Zoebkof zelf maar kort ge duurd. Prinses Victoria is reeds weer naar Bonn vertrokken. Er wordt thans in de Duitsche bladen over geschreven, dat de prinses omringd wordt door een kring van vrienden van haar man, die een on- gunstigen invloed op haar financieelen toestand oefenen. Hoewel de prinses van het huis Schaumburg-Lippe een maande- liiksclie apanage van 50.000 mark heeft, ls zij genoodzaakt geweest, om haar reis naar Berlijn te bekostigen, wissels te tee kenen. I11 Berlijn is geprobeerd tussohen de drie- en vierhonderdduizend mark te leenen voor een fantastischen oceaan- vliegtocht, waarvoor ter waarde van een millioen aan sieraden van de prinses ln onderpand zouden worden gege\ en.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1928 | | pagina 14