Gaat MORGEN in CASINO Vereeniging „A.G.O." Woensdag 7 Maart, half 3 's middags, Bestelt Uw drukwerk bij C. DE BOER Jr. Amusementsclub „ANIMO" EIG. GOYARTS, H. I. DE DODIE. KEIZERSTRAAT 3 1 en 2 cents JODENKOEKEN ■SSS"* SIMON DE WIT IS GOEDKOOPER HOLLANDSCH VLAAMSCH TOONEEL KASHA Ziet onze speciale afdeeling DAMES-en KINDER MANTELS, JAPONNEN en HOEDEN Alleen HEDEN (Zaterdagavond) onze bekende geheel Zijden DAMESKOUSEN, versterkt 99 ct. SIMON DE WIT MAANDAG 12 MAART Heden, Zaterdag 8 uur Groot succes te Amsterdam en Haarlem. „DE VLIEGENDE HOLLANDER", „CAVALLERIA RUSTICANA" ililgave m GEBRS. GRAAUW's UIIGEVERS-IIIIJ.1i Amsterdam, Singel SO. Iel. 4B460.PsstGiroT0310. BINNENHAVEN 107. daar vindt men de grootste sorteering Bestelt Uw drukwerk bjj C. DE BOER Jr. M f 2 00 A I 2.B0 per week te betalen maanden In hel belll van een onverwoeslbaar EnBeleoh Rllwlel voor 32.00 BANDEN ONOERCEELEN voor. S3T SSST' MÖWu*'. nüWuHAN«ü: VOSSTRAAT IS. de voorstelling van het zien 111 Een spel In drie bedrijven uit de onderste lagen der samenleving door Jhr. VAN RIEMSDIJK. Entree 11.—, fO.75, 10.50 pi. rechten Na afloop Gezellig Bal. Bespreekt Uw plaatsen heden en morgen van 8 tot 6 uur. des avonds 8'/« uur komt de Heer ALT In „CASINO" met een lezing over de opera's •peelt het gezelschap Tan den Heer ALB. B0ELEN8 ln CASINO een nieuwe operette. Iets moois voor de kinderen I Iets blxonders voor de Moeders. Een fantastisch spel m. zang en dans In 3 tafereelen van ALB. BOELENS, naar het bekende sprookje. Truida, heer zuster Gretha, De stiefmoeder Baron van Pimpelen Jonker Lodewijk Graaf Conzago De Prins De Koningin Nelly van Es Annie Schutte Rika Pape Nelly Verschuur Geertje Maarten Marie Limburg H. Pape Jennle de Wit van RICH. WAGNER en Cltaliaansche Boeréneer) van MASCAGUIS' De lezing wordt toegelloht met llohtbeelden en muzikale begeleiding. De entróeprijs bedraagt 40 ot. U KOMT TOCH OOK? N.V. DE ALKMAARSCHE STOOMWASCH- en STR IJ KIN RICHTING WESTERWEG TELEF. 445 ALKMAAR Stuurt ons tijdig Uwe SCHOONMAAKGOEDEREN. WIJ halen en brengen ze, evenals de gewone waasohen, gratla en op de bekende, geregelde dagen. Vraagt onze prijzen en oondltlin. ADVERTEERT in de HELDERSCHE COURANT Verder: Hovelingen, Lijfwacht des konings, enz. 168 costuums. PrachtvolI Schitterende belichtingI Lieve zang en mualekl Een sprookje met een lach en een traan. 40 Medewerkenden Moeders leet uw kinderen genieten I U zelf komt natuurlijk mee, went de entrée la aleohta 20 en 30 cent. Plaatsbespreking van el heden ven 8—8 in Casino. Drin gend aanbevolen. ln de schitterend gedecoreerde MUSIS SACRUM ZALEN voor leden en introduoties. Introducties, tot aan beperkt aantal in Musls Bacrum en bij het Bestuur. Na 10 uur wordt tonder voorkennis niemand mssr toegelaten. de revue, welke 6 weken achtereen te Amsterdam werd opgevoerd, komt Zondag II Maart In Casino. Dr.J. RUTQERS Het mysterie der Voortplanting Dr. F. dumstrey De Hygiöne der Vrouw in Gezonde en Zieke dagen Dr. ARTHUR E. GILES Anatomie en Physiologle van de Vrouw Dr. H. BATENBURG Boek voor Verloofden en Jonggehuwden Dr. J. VAN DER VUURST DE VRIEf Gevaren voor Jonge Mannen en Hoe daaraan te ontkomen. Prijs I 1.26. A El«a on Mary, door d. Limburger DE VIJF BOEKEN EN PREMIE-BOEK: ELSA EN MARY voor dan nrfl aanb'ed,n° ,n da Holdor.oh. Courant van 3 Maart 1828, *oor den prjji van fio^- (franco per post ln vers. pakket) en te beulen In maandel. urmjjn.n van f Av.0. duldeljjk tengere* welk kedasf per —-,4 hatoald Tandheelkundige, Loodsgracht 37. Sprsskursn dagelijks van 10-4 u. behalve Dinsdag an Vrijdag. Avondspreekuur Donderdags van 7 tot 8 uur, Kunsttanden en Gebitten, Kroon- en Brugwerk. Volledige garantie PIJnlooze behandeling. Gevestigd i Schilder - Glazenmaker X Behanger Werkplaats:Smldstraat1. Beleefd aanbevelend. TE KOOP: Het Peroeel Trompstraat 20 voor slechts f 2000.—. Een flink Peroeel Ruilffh- weg. Koopeom taooo.-/ 4 Peroeelen in de Wilhel- mineatraat, 12000.—. ..7..reI0o«Le" 10 d* Botha- straat, 3000.—, 3 nieuw gebouwde Peroee. Ion Rujjghweg k 2500. 10 Heerenhulzen k 8800. Vraagt gratie inlichtingen voor koopenverkoop b|j: C. J. BOSCH, 3eledi«d Makelaar. ul DAMES-JAPONNEN ZEER MODERN 3.99 Japansche Voile, in diverse kleuren29 Moderne Fransohe Mousseline in de nieuwste patronen, 80 c.M. breed, 39 ot. p. ei Zuiver wollen Kasba, In 10 kleuren, dubbel*breed 1.69 p. el Zijden Crêpe Marooaine, dubbel breed, 69 ot. p. el Lingerie Katoen in de fijnste kleuren, dubbel breed, wasoh echt 29 Neemt proef met BUISMAN'S Verpakt In bussen van 25 stuks (ook los verkrijgbaar) Als tijdelijke reolame geven wij bij aankoop van iedere 25 cent aan Jodenkoeken een BIOSCOOP DROPBALLON VOOR DE KINDEREN OADEAUI BIJ de meeste Winkeliers verkrijgbaar Beloofd aanbevelend, H. J. J. BUISMAN, Breewaterstraat 23 Helder. Filiaal „EUREKA", Keizerstraat 104, t/o ten Klooster. Glycerine Zeep, per pond 12 oent Stijfsel, per pond 12 oent 3 pakjes Zeeppoeder 24 cent 3 dubbele stukken Huishoudzeep 24 oent Soda, 4 pond\o 06nt Bleekpoeder, per pond 12 oent Honig en Dureya Maïzena Pruimen, per pond. Koffie, per pond vanaf Thee, per ons vanaf 12 oent 12 oent 60 oent 24 oent GEMARINEERDE HARING, per pot van 4 stuks 20 oent per pot van 8 stuks 28 oent ROLMOPS, per pot van 4 stuks 23 oent per pot van 6 stuks 34 oent SPOORSTRAAT 74 - HELDER WIJ vragen en bezorgen zonder prljsverhooglng Een mooi Burgsrhuls is it Schegenstraat. Een mooi Huls in de Vin der Duin van Maasdamatraat Nr. 2. Direct te aanvaarden. Het mooie Huls aan den Ruijghweg Nr. 177. Direct te aanvaarden. Nieuwe Huilen san den Pol derweg, nabij den Watertoren. Direct te aanvaarden. Een Huls in de Blom- ■teeg Nr. 8. Koopprijs I 850.-. 1 Maart a.s. te aanvaarden. Een flink Burgerhuls in de Jan in 'tVeltatraat Nr. 60. Nog 2 mooie nieuwe Hulsen aan den Ruijghweg. Koopprijl f 2800.— per stuk. Direct te aanvaarden. Een flink Burgerhuis ln de lste Vroonetreat Nr. 86. 1 Mei as. te aanvaarden. Een Huls san de Weatgracbt Nr. 66. Het mooie Huls met grooten tuin ln de Javastrsat Nr. Si- Geen erfpacht. Direct te aanvaarden. De Middenstands-Bank 1> de Plantsoenstraat Nr. 7. Een Huls in de Breewater* straat Nr. 18. Het Huls met tuin aan de Kerkgracht Nr. 2. Direct te aanvaarden. Een mooi Huls ln de Vafl Limburg 8tlrumstraat Nr. 4. Direct te aanvaarden. TE HUURs Een groot Pakhuis op <lf Werf „DE LASTDRAGER aan diep vaarwater, met uit* gang aan het Zwartepad. Direct te aanvaarden. Groote Werk- en Berg*0'' dere, zeer geschikt voor m«U' belberging, aan het Ankerpar*» Een Autostalling met w»tef Inlichtingen bij: P. BREGtoAN, Makelaar, Lsodsgraoht Telefoca I?' De Kleine Apostel Assche Poetster Asaehe Poetster wordt vertolkt door Ali de Boer Japansch Feest, Hij is Dit vraagt tuk, tehijnbiar eenvoudig, ii .66 ingewikkeld, het hangt ióó innig Mtnen met on* fljntte rieleleven en met ome levensvoorwaarden, de vraag grijpt tóóieer in op elk gebied, dat een oppervlakkige behandeling nooit in staat tal lijn ons de juiste oplossing te verschaffen; daarvoor is een volledige behandeling van de kwestie noodig, welke in dit standaardwerk gegeven wordt Prijs I 4.eo. Het toepassen der voorschriften van de hygiëne, waartegen telfs In beschaafde kringen nog soo dikwijls wordt geiondigd, wordt hier met klem en overtuiging aanbevolen en dat reeds is voldoende om de lesing van dit werk met klem aan te bevelen. Het werk la voorzien van een uitlegbaar model, in kleu rendruk, van het vrouwelijk lichaam. PrIJa 3.7B. Gelll. en voortien van een prachtige uitslaande plaat in kleurendruk, de swangersehap In t) stadia voor stellende, met verklarenden tekst, door A. W. M. VAN HEES en een voorwoord van H. X001STRA, gemeente-arts te Amsterdam. Prijs 1 2.60. Nuttige raadgevingen. Ernstige waarschuwingen. Belangrijke voorschriften. Geneeskundige bemerkingen. Practische wenken ent. jtste tot 6oste duitendtal. Opnieuw bewerkt en gelll. met lp anatomische afbeeldingen en eztra bijlage voor jonge moeder*. Prijs 1 1.26. Speciaal Arta voor Ziekten der Urinewegen en Sezologie te Amsterdam. Bovenataande v|jf boeken bieden wij aan voor den prjjs van fio.—franco per post in versegeld pakket, bataaibaar in maandeljjkache termijnen van f I.— of meer, naar verkiating. Iedere kooper ontvangt bovendien een premieboek, getiteld: hifrU*. h"ft ,enl8 licht verspreiden op den nog immer soo duisteren weg ven *eaual.teit. 180 bladzijden, met omalag In kleurendruk. 88 Mwo"SfnX«tnaböLttev.n7re "nbieding lewen,cht De complete serie en premieboek dlr,ct n* ontv>n»st Y>n overstaand Weibiljet franco toegesonden. Ondergeteekendc wenscht ven GEBRS AUW'i Uit»' j brief te versenden). «WVAUw s uitg.-Mg. te Amsterdam, Singel 8o, franco te ontvangen: NMW!-Adres: S.A.Kannewasser&Zn leiding aan het Ankerpark.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1928 | | pagina 16