T vijfde en laatste blad plaatselijk nieuws Fotogr. Atelier Eiselin VAN ZATERDAG 3 MAART 1928 Benoeming van een «ereraad. Het spel van den heer van der Vliet was, zooals wy het van hem gewoon zijn, PREDIKBEURTEN. levensgf™.r.ndheid' temidden derl Ingeiondtn Mededeellng. Nnnn as het getaste administratieve BEZICHTIGT ONZE ETALAGE-EXPOSITIE personeel, van hoog tot laag, voerde de heer H. P. Kottman, öriffier der Rijks-en oordeel zal zijn: werf het woord, en biedt den jub. in de' Ie klas werk tegen eerste plaats als een bewijs van erkente- concurreerende prijzen ljjkheid een frpaie bloemenmand aan. I waarin een anker verwerkt is, op zooda Heden atoagöle aan de Vrije Univer siteit te Amsterdam voor het. cancica&ts- exaimlen theologie, omize plaatsgenoot» de heer W. A. Zwaan, D. A. P. BOSSEN. Dinsdagmorgen 1.1. nam de heer Bossen, vakteekenleeraar afscheid van de kinde ren der Chr. U.L.O.School, Kanaal weg. Het bestuur was vertegenwoordigd door den Voorz. Ds. C. Zwaan en den Secretaris J. Bommel. Alle leerlingen waren in de teeken kamer aanwezig. Op hartelijke wijze werd de heer Bossen door Ds. Zwaan toege sproken, die hem ook in den gebede Gode aanbeval bij zijn vertrek naar Canada. De jongste leerling Willy van Dalen overhandigde den heer Bossen met eenige goed gekozen woorden namens alle leer lingen een boekwerk: »Met de onderzee boot K 18 naar Indië«. Zij sprak namens allen den wensch uit dat zoo dikwijls hij net boek openslaat, hij zou denken aan zijn oud-leerlingen. De heer Bossen, zichtbaar getroffen door al die bewijzen van belangstelling bij zijn vertrek, dankte daarvoor, en nam toen afscheid van Bestuur, leeraren en kinderen. EEN JUBILARIS OP DE MARINEWERF. Donderdag 1 Maart j.1. was het de dag dat de heer C. R. Kruk, meesterknecht der scheepsmakers op de Rijkswerf, vijf tig jaar geleden in 's Rijksdienst trad als scheepsmakersleerling. Wy vermeldden één en ander reeds in een vorig nummer en onze voorspelling daarin is ten volste bewaarheid geworden, het heeft den heer Kruk dien dag niet aan belangstelling ontbroken. Des morgens vroeg al vond hy zijn bureau versierd, en prijkte aan den wand een aardige teeke- ning van den heer Elmers, baas der schil ders. Op de linkerzijde dezer teekening ziet men Kruk als jongmaatje de werf opkomen, gewapend met hamer en zaag met op den achtergrond zeilschepen. In het midden de oude werfbel waaraan iemand staat te trekken en op de rechter zijde'de meesterknecht voor zyn bureau met op den achtergrond stoomschepen. Om twaalf uur vond op het bureau der scheepsmakers de officieele huldiging plaats. In de eerste plaats voerde hierby het woord de Directeur van de Rykswerf, Jhr. H. Rappard. Het is vandaag vyftig jaar geleden, dat gy als leerling het scheeps makersvak tot beroep gekozen hebt. Wel iswaar is deze lange staat van dienst niet geheel en al op 's Rijkswerf gepasseerd, doch de verschillende hiaten die hierin zyn voorgekomen, lagen buiten Uw schuld en waren te wyten aan de somtijds zoo be narde toestanden van de Rykswerven. Volgens de nieuwe pensioenwet wordt men gepensionneerd op 65-jarigen leef- tyd en behoeft een 50-jarig jubileum dus niet tot de zeldzaamheden te behooren. Wat echter wel een unicum is, dat gij gedurende dien tijd alle bereikbare trap pen doorloopen en de hoogste trap bereikt hebt. Spr. heeft al lange jaren met jubi laris samengewerkt en heeft hem als werkman, als commandeur en als meester knecht leeren waardeeren en hoogachten. Een ding is spr. altyd in gedachten geble ven en wil hy hierby even memoreeren. Het was in de jaren 1904 toen de Evertsen strandde en hierby groote avery opliep. Vele part. fabrieken trachtten belast te worden met de zeer lucratieve reparaties, doch het gelukte den Directeur het her stellingswerk op de Rykswerf te doen plaats hebben, hetgeen uitstekend gelukt is, voor een groot deel dank zy de kracht dadige toewydlng van den heer Kruk. Dit feit is spr. nooit uit de gedachten gegaan. Spr. feliciteert den jubilaris van harte en overhandigt hem namens het corps inge nieurs, waartoe hy zich voor deze gele- Jenheid ook nog rekent, een fraaie pen- ule-klok, hetgeen spr. een zeer gelukki ge keus ïykt, daar dit een Instrument is waar wy geregeld onzen aandacht aan schenken en de heer Kruk zoodoende doorloopend aan dezen zeldzamen dag her irnierd moge worden. Mevr. Kruk over handigt spr. een fraai bloemstuk. Namens de afdeeling scheepsbouw voert de Chef hiervan, de Hoofd-ingenieur S. F. Monhemlus vervolgens het woord. Aan de harteiyke woorden van den Di recteur heeft spr., natuurlijk besohouwd in het beeld d'er geheele marinewerf, weinig meer toe te voegen. Het is een be tekenisvolle dag, ook voor deMmarine- werf wier goede naam in stand wordt ge- houd'en door mannen zooals jubilaris. Doch speciaal voor de afdeeling scheeps bouw is het een bflzonderen ^g. Het doet spr. groot genoegen, dat de jubilaris er nige manier, dat het niet klaar is te val len, zooals de vakterm luidt. Spr. hoopt dat hij zijn laatste jaren in dienst van 's rykswerf met dezelfde arbeidslust moge vervullen als tot dusverre het .geval was en wenscht hem nog vele gelukkige jaren temidden der zy'nen en dat hy niet ontydig thuis zyn anker behoeft te laten vallen. Hierna is het woord aan den oudsten commandeur, den heer van der Plaat. Het is my aangenaam u by dezen met een dergelyk heugelyk gebeuren te mogen feliciteeren en volgaarne kwyt ik my van dezen taak. Niet alleen als meesterknecht, doch oojv als persoon wordt gy door ons ten zeerste gewaardeerd in de volle zin des woords. Door uw goede voorbeeld hebt gy niet alleen eerbied afgedwongen by uw minderen en geiyken, doch ook by uw supérieuren. Ten allen tyde stond gy klaar een ieder, van hoog tot laag te helpen. Wy hebben dan ook besloten dezen dag niet onopgemerkt voorby te mogen laten gaan en hopen dat het één der onvergetelykste uws levens moge zyn. Spr. feliciteert jub. van harte, ook met zyn goede gezondheid en hoopt dat hy nog veel in het belang van 's Jtykswerf moge verrichten. Spr. overhandigt jub. een bril met den wensch dat hy er immer helder en klaar door moge zien en het hem een hulpmiddel moge zyn om immer goed koers te houden en richting te geven en biedt hem verder nog een fraaie bloemenhulde aan. De heer Kipperman wenscht jub. van harte geluk en dankt hem voor de vele prettige jaren die hy als collega met hem heeft samengewerkt. Een lang leven en een goede gezondheid by het verlaten der dienst wenscht hy hem verder nog toe. Het woord is daarna aan den jub., die in de eerste plaats den Directeur en ver der alle aanwezigen voor hunne atten ties dank zegt. Met frissche moed gaat hy de laatste jaren tegemoet. De jubilaris te veel onder den indruk om zijn gedach ten verder uit te drukken, brengt nog. maals allen, ook namens zyn familie har teiyk dank. (Men zie de fotokast). 60 POLDERWEG 60 na vifttlg jaren nog zoo flink en krachtig uitziet en nog lederen dag uitstekend in staat is zijn werk te doen. Als een man van plichtsbetrachting, yver, bekwaamheid en vol vakliefde waardeeren en achten wy allen u hoog. Gy hebt u doen kennen als een man van tact en van verstand, altyd rt gii bereid, niet alleen uw meerde ren rioch ook uw collega's en minderen waart gy bereid, niet alleen uw meerde ren d<S ook uw collega's en minderen behulpzaam te zyn. Wy z«n helaas niet in staat a eerbewijzen, in welken vorm ook, aan te bieden, hoe gaarne wy t ook zou den willen, wü moeten volstaan met een eenvoudiger» doch welgemeenden gelua- wensch an hopen dat u nog vale Jaren vol1 van- on®e gemeente. JAARVERGADERING „HELDER'S BELANG". Woensdag 7 Maart houdt „Helderts Be lang", Vereeniging voor Vreemdelingen verkeer, hare jaarvergadering in de boven zaal van een. heer Van Os, Koningsplein. In af wijkling varn öe tot nu toe gevolgde wij.ze van bekendmaking, heeft het bestuur ditmaal alle leden persoonlijk in keniris ge steld van dien datum en die te behandelen onderwerpen. Het doel dat het bestuur hiermede hoopt te bereiken is; dat vele leden de vergade ring zuli'enj bezoeken, en zoodoende van het bestuur zelf zullen vernemen, wat in het afgeloopen jaar dloor de vereenliging in het beiang van de gemeente en hare ingeze tenen is verricht. AJ re diiira-yis toch boort men de klacht, .dalt men van het werk der vereeniging zoo weinig verneemt AI is dit feit op zichzelf wellicht juist, gegrond is de klacht toch niet. Het is immers een logisch gevolg van de taak, die helt bestuur van „Helderts Be langd verricht Een van. de voornaamste doelstellingen toch van de Vereenliging is het bevorderen van. het vreemdelingenver keer, het geven1 van hdkenldheld aan enz: gemeente. De actie en reclame daarvoor is natmuriyk in onze eigen gemeente nSe! merkbaari Hetzelfde gelet, waar het. andere zaken1 betreft, die bet economisch belang var Helder raken, het verkrijgen van betere verbindingen, enz. Ook de actie daarvoor meet naar buiten werkien en wordt natuur lijk In de gemeente zelf niet waargenomen. Anders staat het met de resultaten ervan. Deze zijn in vele gevallen wel degeijk merkbaar. Anderzijds is soms het resultaat poovertjes in verhouding tot het werk dat ervoor werd verricht. Maar In het laatste geval is dan toch bereikt, dat er de aandacht op is gevestigd!, dat de gemeente Helder niet. ais quantité négligeable kan worden beschouwd. En een afwijzing op een ver zoek sluit nog niet in, dat 'het by een her- nieuwtde poging, weer by een afwijzing blijft. Het ls evenwel' een bedroevend! felti, dat „Helderts Belang" niet die belangstelling heeft, die dieze Vereeniging verdilenjb; dat lang niet alle inwoner» van Helder, die er in de eerste plaats voor in aanmerking komen; lid zyn van deze vereenïgjmg, die geen anider doei heeft dan het "brengen van me^r vertièr en meer welvaart in onze ge meente; die, waar tie kans zich voordoet, tracht de gemeente aantrekkelijker te maken. Wanneer men voor eene vereen'iglng contribueert, dan is het een zeer mensotoe- ïykie vraag: wat doen ze ryet mijln contri butie en wat heib ik er aan? Welnu, wanneer de leden van „Helderts Belang' hierop een antwoord' willen heb ben, dan bezoeken zij ditmaal de jaarver gadering. Uit het rondzenden der convo caties biykt wel, dat het bestuur wenscht, dait de ledien aan deze "uitnoodiging gevolg zullen geven, teneinde te vernemen, wat in het afgeloopen jaar döor het bestuur ver- rioht is en hoe de Vereenliging hare helaas slechts geringe inkomsten voor het beoogde dOeil aanwendt. Wellicht, heeft de kennisname door de 1'eden van deze feiten het voor „Helderts Belang"verheugend! gevolg, dat deze leden meerderen zullen aansporen de Vereeni ging ifce steunen in haar actie voor vreem delingenverkeer, haar strijd, toot een betere bekendheid' en tegen de tenachterstelling NIEUWE ZEEVARTSCHOOL. By de beantwoording van de sprekers in tweeden ttriuij n heeft! de burgemeester Vrijdagmiddag, naar aanleiding van den öocr Gen heer De Boer ui.t®eprukieni -wensch naar een school voor achterlijke kinderen, medegedtaelidL dat hem officieus bekend was, dat de nieuwe zeevaartschool binnen kort te wachten is. Deze mecedeeling ont dekte applaus in c'enl Raadi Wij1 kunnen hieraan tiet volgende toe voegen. Het geibouw 'der tegenwoordige school verkeert in zeer bcuwvaüiigen toe stand. Zoo erg is die toestand; dat enkele lokalen moes.en worden ontruimd! en over gebracht naar c'e oude Normaalschool, Na vele conferenties met het departement is tenslotte de officieuse toezegging omtrent een nieuwe school gekomen. Deze komt op die plaats der oud'e. Het i® verder de bedoe ling die dam vrijkomende Normaalschool te bestemmen voor het buitengewoon lager onderwijs (school voor achter.yke kinderen), waarom, rent, ck>cr den burgemeester evenr eens toezeggingen zijn gedaan. Deze medfedeeling zal ongetwijfeld door ieder met vreugde worden! vernomen; Naar onze meeniing zou heit evenwel overweging verdienen, voor het nieuwe gebouw der Zeevaartschool, dtalt blijkens indertijd! in een elders uitgegeven blad opgenomen teeke ning, eenj monumentaal gebouw wordt, een andere plaats te zoeken; waar dlti meen tot zy.n recht zou komen. DE WETHOUDERSVERKIEZINGEN. Na afloop van de raadsvergadering van Vrijdagmiddag verzocht de burgemeester den heeren Van Dam, V® Breda, De Boer, Biersteker en De Zwart in de burgemees terskamer .te komen voor een conferentie. wy kunnen naar aanleiding hiervan me- dedeelen, dat de conferentie de bedoeling haid die samenstelling van een eereraad: voor de wetihouderskwestle te bespreken. Hoe wel men tct overeenkomst is gekomen) be treffende de personen, dlie hiertoe zullen worden aangezocht, kunnen, zoolang men niet de toezegging heeft of deze in dezen eereraad zitting wenschen te nemen, nog geen verdere mededeelingen worden ge daan. UITVOERING „HET LIED VAN DE KLOK" EN „MIRJAMS ZEGEZANG". Donderdag 1 Maart gaf in de Gerefor meerde Kerk in de Spoorstraat, de Geref. Zangver. „Hallelujah" een uitvoering van beide bovengenoemde werken. Het groote kerkgebouw was byna geheel gevuld. Dat is niet te verwonderen, want „Hallelujah" heeft een goedpn naam en ook na deze uitvoering zullen velen tot de erkenning gekomen zyn, dat „Halleuljah" inderdaad iets presteert En van den lof, een derge lijke vereeniging toegezwaaid, komt zeker bet grootste gedeelte toe aan den direc teur. Directeur Asma heeft zyn vereeni ging tot een hoog peil weten op te wer ken. Temeer mag men dit bewonderen, waar immers slechts de avonduren voor 9tudie beschikbaar zyn. Overdag moeten èn leden èn directeur de poëzie der mu ziek vergeten voor de proza van den arbeid. Het lied van de klok van Schiller is be kend. Het is het lied van het menschen- leven. Heerlijke gedeelten komen er in voor. Met reine klanken begroet de klok het dierb're lang gewenschte kind doch ook dreunt droef en statig van den Dom liet klokgebrom als naar de laatste rust plaats de moede pelgrim wordt gedragen. En niet veel minder bekend is Rom- berg's compositie op dit lied. Hoewel wy persooniyk niet erg met dat werk kunnen dwepen, kunnen we toch de keuze een gelukkige noemen. Want het bereikt velen. Een ieder kan het verstaan en ge nieten. De mooie melodiën gaan er in. En inderdaad komen er prachtige gedeelten in voor. Te ruim 8 uur opende de voorzitter der Zangvereeniging, de heer A. J. Weiland, het samenzyn, liet zingen Ps. 984 en ging voor in gebed. De uitvoering werd een succes. De opvatting van den heer Asma vin den we heel goed. Het koor maakte een zeer beschaafden indruk. Wel zyn er na tuuriyk een paar vlekjes. Een enkele maal was cr een kleine hapering. Zoo b.v. in het gedeelte waar de maoht van het vuur wordt bezongen. Hier viel 't koor even te laat in. Ook in een later gedeelte, waar het verschrikkelyke van het oproer wordt geschilderd, was er even onvast heid. Het prachtige koor: „den duisteren schoot der heiige aarde, enz.", kwam niet geheel tot zyn recht. Het was eenigszins afgebroken. Doch dit zyn kleine vlekjes. Over het geheel is door het koor zeer goed werk geleverd. Mevr. A. BrumsenHogerzyi beschikt over een prachtig stemgeluid. Vooral in de midden en de lagere tonen kwam er warmte en bezieling in haar stem. Ge- makkeiyk vulde haar stem het groote kerkgebouw. Buitengewoon hebben we genoten van de heerlyke helden-bariton, den heer Joh. Nelissen, te Bloemendaal. 't Was een ge not naar hem te luisteren. Machtig zwol aan, vanaf de zachtste fluistering tot brui senden jubel, zyn zang. De tenor Joh. van Helvert, uit Wormer- veer, kwam niet ten volle tot zjjn recht. Kwam het misschien door de tegenstelling met den heer Nelissen? Soms deed hij eenigszins koud aan. Of zat de zanger er minder goed „in"? uitstekend verzorgd. Het was af. Soms meenden we te bespeuren, dat de samenwerking van vleugel met het stryk orkest even „gedwongen" was. Een heel enkele maal liet de maat iets te wenschen over. Doch ook dit zyn slechts kleinig heden. Feike Asma bespeelde het orgel mees tert yk. Ook „Mirjams Zegezang" werd keurig uitgevoerd. Byzonder moeten we hier noemen de sopraan-solo: „En de zee heeft weer vol trokken", enz. Hier had de stem van mevr. BrumsenHogerzyl een diepte, die deed meevoelen en lyden. Straks jubelt het weer en eindigt ze in biyde zegeklanken: „Groot is God ten allen tyde." Ook dit werk is uitmuntend door het koor gezongen. En zoo mag de vereeniging en mogen alle medewerkers(sters) op een welge slaagden avond terugzien. Aan mevrouw Brumsen werden bloe men aangeboden. Een hulde, zeker wel verdiend. Ook mevr. Günthert verleende weer welwillend hare medewerking, een mede werking, die vereeniging en alle bezoe kers zeker op hoogen prys stellen. Moge „Hallelujah" voortgaan op dit pad. Het geestdriftig applaus aan het einde bewees dat er genoten was. Nadat de voorzitter nogmaals alle mede werkenden, alle toehoorders, en in 't bi zonder den directeur zyn dank had be tuigd, werd gemeenschappeUjk gezongen: ,,'k Wil U o God myn dank betalen" en ging Ds. Steen voor in dankgebed. DEPARTEMENT HELDER DER MAATSCHAPPIJ VAN NIJVERHEID. Op initiatief van deni heer M. A. Grun- wald, daarin bijgestaan dloor de heeren H. C. M> Nypels en H. van Willigen, werd Donderdagavond in hötel „iBellevue" een bijeenkomst gehouden van een aantal voor aanstaande personen op het gebied van handel1 en nyVerheid in deze gemeente, ten einde de vraag onder 'de ooigen te trien; of wederoprichting van een departement Hel der der Maatsehaippy van Nijverheid ge- wensoht iwas en reden van bestaan zo«u hebbent De heer H. C. M. Nypells; d'le de bespre kingen leidde, verklaarde in zijn inleiding, de wederoprichting van een departement Helder van groot belang te achten, mits een actief departement tot stand zou komen, d. w. z„ dat ieder ld van het departement zyn invloed en relaties zou willen aaniwen- tJem, waar het geldt een verbetering van de economische positiie van Helder te be reiken. By de besprekingen bleek, dlat men- in- oerdaad van een werkzaam departement een zeer gunstigen tinvloed in dlit opzicht verwachtte en' in principe verklaarden alle aanwezigen zich dan ook bereid! tot een nieuw op te richten departement Helder toe te treden. Alvorens tot definitieve oprichting over te gaan, zal die secretaris der Maatschappij van Nijverheid worden uitgenoodigd' alhier eene bespreking te houlden, waarbij dan tevens de gelegenheid zal bestaan dezen vertegenwoordiger van het hoofdbestuur een inzicht te geven in de mot! even, die tot een voorlbopfige ter-oprichting van het departement hebben1 geleid. BLANKE BALLAST. Dit bekende spel der tropen werd Donderdagavond in „Casino" voor de vierde maal opgevoerd, zoodat wy vol staan zullen met een korte melding. Het was een avond van ouderwetsch tooneel- spel, waarvan alle aanwezigen, nadat zij eerst aan het speciale genre gewend ge raakt waren, zonder uitzondering genoten hebben. Het is een rauw en heftig gespeeld stuk, dit spel van de tropen, een drama vol suggestieve kracht, deprimeerend en pessimistisch. Het houdt de toeschouwers den geheelen avond gevangen in den ban van de magnetische kracht, die van dit sterk gespeelde stuk uitgaat, ademloos heeft het het verloop der verschillende gebeurtenissen gevolgd. Met verbysterend realisme schetst het stuk ons de langzame, doch grondige verwording en ondergang van den blanke, in de tropen tewerkgesteld op een een zame factory. Hier zyn tezamen de cyni cus Witzel (de man die blijft), in wien alle be'ere gevoelens door het langdurige verblijf in de tropen gebluscht zijn (aan het slot komen zy even naar boven), de dokter, de onverbeteriyke alcoholist, die uit zyn volkomen ruïneering nog bewaard heeft de goedheid zyns harten, de totaal ontzenuwde en gedegenereerde Ashley, de man die teruggaat, Langford, de man die komt en te gronde gaat en de zen deling. En deze mannen, waarvan er twee een moordende haat tegen elkaar dragen, zyn in deze enge omgeving aan gewezen op eikaars voortdurenden om gang en gezelschap. En dan komt Ton- deleyo, de inlandsche vrouw, die tenslotte het laatste restje geestkracht, dat een zaamheid en drank, zon en hitte niet hebben kunnen klaarspelen geheel te vernietigen, geheel voltooiden Langford tot den ondergang brengt. De bezetting der diverse rollen was zonder uitzondering uitstekend. Oscar Tourniaire had de zware en ondankbare rol van Witzel, de man die blyft, de ge heel verbitterde cynicus, die onder een masker van ruwheid en bytend sarcasme zyn namelooze levensellende tracht te verbergen. Bart Kreeft vertegenwoor digde de tragische doktersfiguur, die ofschoon pbysiek geheel geruïneerd, diep in zich nog idealen koestert, die nimmer verwezenlykt zullen worden. De figuur van Langford, de nieuweling, die vol idealen na verloop van korten tijd lang zaam te gronde gaat, vond een uitstekend vertolker in Emil Timrott. Julia de Gruy- ;er als Tondeleyo, de inlandsche prostitué speelde haar rol natuurgetrouw en vol vuur en gloed. De verdere rollen waren van minder beteekenis. Jammer genoeg was de saai matig bezet ZONDAG 4 MAART. Ncd. Hcrv. Gemeente. Nieuwe Kerk (Weststraat): 's Avonds 6.30 uur: Ds. W. Korevaar, van Purmer. Westerkerk (Westpledn). 's Morgens 10.30 uur, Ds. J.D. v. d. "Veen. Onderwerp: Gezegend is Hy, die komt in den naam des Heeren. Huisduinen: 's Avonds 7 uur, Ds. E. R. Damsté. Onderwerp„Na de verzoeking". Jullanadorp. 's Morgens 10 uur, Ds. E. R. Damsté. Onderwerp „Na de verzoeking". Doopsbediening. Evangelisatie (Palmstraat): 's Morgens 10 uur en 's avonds 6.30 uur Ds. J. de Pree. Donderdagavond 8 uur, geb. Midden straat 117, Evang.Samenkomst, spreker Ds. J. de Pree. Geref. Kerk (Spoorstraat): 's Morgens 10 uur, Ds. H. Steen. Bediening H.A. 's Middags 2.30 uur, Ds. H. Steen. Bediening H.A. 's Avonds 6 uur, Ds. H. Steen. Dankzegging. Hulpkerkdienst Geref. Kerk. (Militair Tehuis, Kanaalweg). Geen dienst. Luthersche Kerk: 's Morgens 10 uur, Dr. J. E. B. Blasé. Chr. Geref. Kerk (Steengracht): 's Morgens 10 uur en 's avonds 5 uur, Leesdienst. Oud Geref. Kerk (Hoogstraat): 's Morgens 10 uur en 's avonds 6.80 uur, Leesdienst. Doopsgezinde Kerk: 's Morgens 10 uur, Ds. P. J. Smidts. JULIANADORP. Zendlngsgebouw „Ster der Hope", 's Avonds 7 uur, de heer Donker, van Wormerveer. Leger des Heils (Spoorgracht 38). 's Morgens 10 uur Heiligingsdienst en 's avonds half 8 Verlossings-samenkomst. Donderdag, 's avonds 8 uur: Openbare Heilssamenkomst. VERLOTING DORKAS. By onderstaande nummers zyn de prij zen gevallen: No. 789, (le prys), 32 (2e prys), 993 (3e prijs), 129, 22, 115, 1838, 1789, 1517, 911, 1440, 1633, 1360,1091,1261, 387,1103,1742, 1908, 1533, 1436, 751, 1873, 1579, 480, 120, 1831, 1905, 53, 288, 614, 604,435, 225,1646, 1214, 1768, 1471, 824, 1209,1482,1888,705, 1189, 1466, 501, 118, 1653, 1638, 1269.292, 821, 1604, 1686, 1664, 1726, 1721, 26,1890, 1300, 1032, 1057,1455,1785,1037,521,1731, 1766, 1544, 542, 1076, 1616,1740,1461,224, 1564, 443, 1111, 1494, 588,1217,1707,1328, 710, 550, 1637, 1251, 119, 846, 360, 1569, 1487, 1946, 1020, 1906, 617, 46, 950, 1257, 1138, 1235, 1786, 608, 562, 1237, 26, 1989, 407, 1452, 917, 1947, 1097, 125, 1830,1197, 86, 1284, 289, 1621, 1023, 513, 1160, 1751, 214, 1748, 515, 1396, 1167,1125,1078,1428. De prijzen kunnen afgehaald worden van U. S. O. Kanaalweg 165 a.s. Maandag van 3 5 en van 7-9 uur en verder in de maand Maart iederen Woensdagavond van half acht tot half tien. CENTRAAL GENOOTSCHAP VOOR K1NDERSTELLINGS- EN VACANTIEKOLONIES. Wy vestigen de aandacht op de ln dit nummer voorkomende advertentie van bovengenoemd genootschap betreffende de aangifte voor kinderen waarvoor uit zending verlangd wordt. Deze moeten zich Woensdag 7 Maart aan het gebouw van het „Witte Kruis", Breewaterstraat, aan melden. KIND TE WATER. Een dapper redder. Daniertl&gtmltidagi omstreeks Mï vier geraakte een kind van ongeveer 4 jaar lln het Heicersche Kanaal tegenover de Visdh- maritób, te water» Het kindi was reedia zin kende, toen 't werld. opgemerkt dloor enkele vrouwen, die echiter aan de Achtergracht Z.Z. stonden'. Door het geroep der vrouwen merkte een op de fiets passeerende han delsreiziger, de heer P. H. uit Enkhutoeni, wat er aan de hand' was. Zich geen oogen- blib bedenkende begaf de heer H. zich ge heel gekleed! te water en mocht het genoe gen smaken heb kind, dat ongeveer 8 M. van den wal lag, te re'dd'eni. „DE KLEINE APOSTEL". Morgen wordt ln Casino de aangekon digde voorstelling gegeven door het HolL Vlaamsch Tooneel van het nieuwe tooneel- spel in 8 bedrijven door Jhr. v. Rlemsdyk. Met dit spel dat ons een kykje geeft op de onderste lagen der samenleving, heeft bet gezelschap een groot suoces gehad te Haarlem en Amsterdam. De hoofdrol van Johan, de kleine Apoz- tel, wordt vertolkt door de begaafde ac trice Jo Stam, welke dit seizoen deel uit maakte van het gezelschap Louis de Vries. Voor prijzen enz., zie men de adver tentie. VOOR DE KINDEREN. Een fout tn de raadsels. In no. I van de nieuwe raadsel is een fout geslopen, daar staat dat 80, 5, 28, 4, 8, 29,15 een plaatsje in Drente is, bedoeld is een plaatsje in Gelderland. De meeste menschen zijn wat hun moe ders vaa hea gemaakt hebban.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1928 | | pagina 17