Gemeenteraad" Bet raadsveralag van die vergaderingen van Doocterdiagmid'dlag eni -avond is opge nomen) ini ons 2e blad. Vergadering van Vrijdagmiddag 2 uur. Bij (ten aanvang afwezig de heeTen Bor kert (met kennisgeving), Biersteker, Smits, Van Daan. Dupliek van wethouder Verstegen (vervolg). De heer Verstegen zet zijn rede voort. In den strijd der sudüa-ip. is niets wat in strijd1 is met de Christeïïjken eni wat wij wenachen is ook de wenisch van de chris- telJjkerx. Ook wij verfoeien de vaiache ge- tuiigenis, enz. De heer Van O s Ook de vrije liefdé I De heer Verstegen: Ook dat, Spr. gaat daar nog op ln. In onizeni strijd voor verheffing der menschheld' drageni wij ook de chr. beginselen. Maar daartegen gaat onze strijd niet, alleen 'tegen het misbruik mrioen van dien godsdienst in de politiek. Berusting bedlceDto nleft erin te berusten als men eenl 'deel van hiet loon afneemt, maar het 'beiteekentj dat men zich niet verzetten moet tegsni leed1, diat u overilcomt. (De heer Smits komt ter vergadering). De Schrift shift dergelijk verzet niet uüL In heel veel opzichten kan men in het openbare leven, bij ernstig willen, Alkmaar heeft ruim 80.000 van haar reserves moeten interen; met als gevolg geweldige stijging van. belastingen. Gemeente Mddldelburg. Die is thans in geding gebracht. Verleden jaar noemde de heer Biersteker Gouda: dat bad de belas tingen verlaagd*. Maar niu weer komt men met tal van andere belastingen; gevolg van oi' -ordeelkuncligie belastingverlaging. De heer Biersteker verzwijgt thans dit feit, d'alt natuurlijk niet in zijn kraam Ite pas komt. Dat er neringdoenden rijm» die tobben er te komen, is geen specifiek verschijnsel van nu. Het is altijd zoo geiweest; de faillis sementen hier rijn ratimder dan vroeger. Wordt met die meening van den heer Biersteker omtrent den middenstand wel voldoende gepropageerd. Er gaan hieT massa's waschgced naar Alkmaar, niet van arbeiders, miaar van leden der Econ. Ccrnm., dlle Itoch allereerst de plaatselijke Industrie moeten bevorderen. (De heer Biersteker komt ter ver garing). Groote massa's vleesch worden vani el ders geïmporteerd. Wij mogen dus van de middenstanders verwachten; dat zij den middenstand medleheipen op de been hou- den. Gisterenavond! is in twijfel getrokken of die banken zoo geheim doen. In de Held. Ort, s.aait eene advertentie van de Nuts- spaarbanfc, waarin duidelijk staat omtrent geheimhouding, ocks aan belastingambte naren. Spr. komt nog op zijn verspreking Inzake de verzwegen belastlrgcijfers, door de Held. terdege samenwerken. Als de christenen Crt. gerectificeerd. aarvocr is dat nu zeggen de navolgers te zJjn van Hem I noodig mij' dat hier te verwijten? ie za. die zich bewoog onder de nederigsten der In woorden nooit eens struikellen? Het was samenleving, -erwachten wij van hem diat natuurlijk een kluifje voor de heerem maar zij zich ook aan hun zijde soharen. Als het sorteerde geen effect regel geschiedt het tegendeel. Toestanden in Amerika niet toepassen ry. vpot* vp n n«- vut «uw 9P Nederland!. Volkomen waar, maar wij n 0 1 willen dait ook niet, wij willen alleen er iets geDeurt wet mee aantooneiL De heer v erstegen: Het is uitzon-Qpr> fcomt nog nader op die kwestie terug, dering als het niet gebeurt; dalt bewijzen de wij leven hlier onder een ander economisch M christelijke vakorganisaties in de poL-chr. systeem dan hier te lande. Hooge lioonen ln <-e cageni, dat ZImmermfinn nog burge- pJrtijen. Daarom ook ls er een stroomlmg verhöogen de volkswelvaart meester was van Rotterdam, ln de Kath. Staatspartij; 'belichaamd) in De j particuliere exploitatie ln Amerika. Het sP>r- 'Medt rijn excuus aan voor zijn lange Morgen. Eén is uw meester en gij zijt alen particuliere bedrijf dier Western Union ^dé, maar er waren verschillende dingen broeders. Laat men daarnaar handelen. I hier in Nederland, de heer Biersteker gezegd! over hem en zijn partijgenoofcen, De heer Smits heeft dingen gezegd, die zou £aar ni6t 0p kantoor willen die niet onweeriegd mochten blijven, beiter niet gezegd) konden worden. Spr. hebbent. Ik schaamde mij voor dait loon van diacht: „was macht der Meyer iLm Hima- myn, 20on. Daar werkten volgassen men" Dupliek van den Burgemeester. den Ss met 400 koppen. Be ben met mijn medeofficieren nog steeds in den1 staf. ADs 'dte geringste uit die beweging xnaj zou aanklagen eni zeggen, diat ik <d'e beweging ntiet meen dïenide, dan zou dat mij leed doenl; niet als ide heer Biersteker mi] met als officier in den Raadi kwalificeert. Het gebouw int de Prins Henciriklaani is miijn WG rik. Daartegenover staat de figuur van den heer Biersteker, dlie thians nóg ntiet is waar htij wezen moet. De staatkundige ideeën, die h Ij' aanhangt, zijn nog niet zijn laatste. Hij is herfhtaTde malen overstag gegaan; i'-JJ heëft spijt dat het College aldus is samen gesteld1. Hij' is m den Raad gekomen als democraat en er uitgegaan toen er daden gevraagd) werden van die democratie. Ik kan me dat voorstellen, zegt spr., maar dat al es tezamen' geeft hiem niet het recht zijn medeleden) aldus te kapittelen, De heer Biersteker: Het ging om het wocrdl „adoratie" en cp mijn interruptie hebt u erbij, gevoegd „voer zichzelf'. De heer Verstegen zal berusten ln het veto van den: heer Biersteker. Het is voor spr. geen reden uit het College te gaar.. Spr. hoopt, dat de heer Biersteker zich zelf nooit zal vergaloppeer en en er steeds een verontschuldiging voor zal maken. Spr. heeft nog noo'it een van zijn medeleden ge kwalificeerd' als de heer Biersteker doet. De heer Scheeffelenberger heeft enze be weging al dj dl tegengewerkt, ik heb hem daarom nooit lastig gevallen, De heer Biersteker, die dat wèl deed, moet hier nu niet poseeren voor goede vormen! Zonder één feit te noemen heeft de heer Zimmermanm gezegd, dat de corruptie de gemeenteraden 'is binnengekomen, toen er onbekwame bestuurders achter de tafel kwamen en in verschillende betrekkingen personen rijn benoemd;, die zich verdien stelijk nadien gemaakt ln de arbeidersbe weging. Een werkelijk groot man bewijst zooiets van belang is. Op bet oogenblik wijzen de watermeters eventueele lekkages aam, maar als zij vervalen, kamen we voor moöiiJjK- fceden. Ook zijn er nog tal' van oude typen closets, die wellicht veel waterverbruik kosten. Spr. bepleit het voorschrijven van een bepaald type closet. Aan het contrölee- ren per meter is dit de goede kant. De heer VandierVeer bespreekt hel waterverbruik en gros in Koegras. Hei klopt niet met de kwitanties. Men betaalt wei' het minimum, zeg 50 M'. per 8 'maan den, maar bij. meerder verbruik moet ook het meerdere betaald' warden. 'De Lee® De Boer staat sympathiek tegenover het idee tot afschaffing van wa tenmeters, maar voor spr. is het de kwestie of het voorceeliger 'is. In het Mil. Tehuas moest een nieuw systeem, closet kernen, dlus hieromtrent onderzceke men nauw keurig. Spr. vraagt aam het College of er meerdere gemeenten zijn die ze afschaffen en kunnen daaromtrent resultaten warren medegedeeld? De heer G r u n w a 1 d: bespreekt ^ok de afschaffing van watermeters en de ver«pL- 1'ing van water. Spr. stelt voor ter zake voorstellen af te wachten, óók wat de elec- tolflcait'ie betreft. De provincie bedient ons goéd en als de meters worden afgeschaft, zal d'lt welüldh't tot grootexe afname lelden De heer Biersteker meent; dat het idee-De Zwart niet nieuw Is. Is het College van meening met een nieuw plan te ko men? Verleden jaar 1» het dloor spr. ook ter sprake gebracht, de toenmalige wet houder veelde er niet veel' voor. Als het ^tot bezuiniging kan lelden, is spr. er natuurlijk voorstander van. 'De heer Verstegen: Niemand' zal er aam twijfelen; dat het College een ernstig onderzoek naar andere bedrijfsvoering za. 1 natelen. Afschrijving etc. van watermeters zal worden onderzocht, ook ln andere ge meenten'. Er zijn) wel gemeenten), die ze niet hebben, gemeenten die ze afgeschaft heb- De tegenwoordige corruptie werd gepleegd'hen, kent spr. niet. We komen voor a-.ene! voorkoming van verspilling. De kwestie van dien heer Van der Veer zal bij de Centr. Boekhouding worden on derzocht- De Voorzitter: AÏB ik de diuplieken 1 naga, kom ik tot de conclusie, dat aiieen de soc.-dem. en de heer Van Dam mij beg:v Begrooting Waterleiding aangenomen. Gasfabriek. (Alg. beschouwingen). laya?" schen nacht en dag in continu-bedrijf voor De consequentie, dat men voor de Ma- f 70 in, de maand. Dat 19 het gevolg van het rlneibegrootlng moet stemmen als men voor 1 particulier initiatief en de klachten zijn de werf is, is onjuist. Wat heeft de Marine- ;egi0. Bij goede toepassing is dat partlicu-pe^egt ~spr.~De lieer ~De Zwart zal" zeiloorruptlegevaMen cp papier gezet en over- begrooting met d.e werf te maken? Op het ;jere initiatief goed; maar bij' vergelijking ue; niet gaoven, ebt spr. de verantwoor- handigt die aan den Voorzitter. Bij de in- ïn ce oegrootlng tusschen Amerika en Nederland, is ultsre-telljkheid van het College op de Fin, Com- terpellatie-Schoeffelenberger kunnen ze dan besproken worden. In den Raad is gesproken over Poincaré, De heer Bierste 1 er oogenblik zit de werf in de begrooting tusschen Amerika en Nederland, is ültge-^.arioieia van nee e vast. De s.-d. zijn voor het behoud der werf maakt dloor Hoover,. dat ondanks het ge- wll «duiven met omdat het de marine ia, maar omaai oomipliceerdé en <Je beste toepassing van het een goed1 beheerd Staatsbedrijf is. systeem, in Amerika nog 8 arbeidlver- (De heer Van Dam komt ter verga- spllling 'is. In Holland 1785 Wanneer dering). onze industrie even doelmatig was inge- De heer Smits interrumpeert. rldM> ware d« verspilling ook maar 8 De heer Verstegen: Als de werf J De heer V a ni O s Maar er is geen al- op het oogenblik wordt omgezet ln een zetgebied! Staatsbedrijf, verandert er niets, alleen ad- mlnlstTBttef heer Verstegen: Feiten zijn, eet 1 de uitvoer uit Nederland geweldig toe- De heer Smits interrumpeert herhaal- neemt. deliijOc en betwist wat de heer Verstegen Eenheid' van het Fransche volk. Dat er ze8't* bij de komende verkiezingen eenheid De heer Verstegen: Aan de Hem- zal komeni, is een ilusie, die ik den heer brug worden aan het Staatsbedrijf patronen Biersteker moet ontnemen). Ook dat er gemaakt, die vroeger ook gemaakt weiden, thans eenheid bestaat in helt ministerie De heer Van Os: Een marinewerf Poincaréde soc.-dem. hebben udttdnukke- zonder schepenl ijk geweigerd mede te werken en hebben ■p, ,T stelling tegen die .regeering genomen en De heer Verstegen: Als er geen za], ■volgend' jaar wel blijken. |De heer Van Loo heeft ingevolge dten wenscb van Iden wethouder de beweerde etc. en ik dacht: wat zoeken ze dat weer ver! Hebben we zeil! geen menschen Mer? meent, dat Straatverlichting (volgno. 1)5 der bégroo- Öing) voor een anderen prijs moet worüen We hebben toch dien heer Bok? Hij heeft berekend. We krijgen anders een onzuiver geen verkiezingsbailast, niets beloofd, ook ie fractie Gemeentebelang heeft dat niet. beeld van den toestand der gasfabriek. Spr. stelt voor bedbeSd artikel te verminderen Laat de heer Bek nu zijn bezuinigingen met 5000 en voor de volgende begroot!rg brengen iLn de Coqun, voot de Finanoiëni,een andere berekening toe te passen. De aan kunneni daar dingen worden bestudeerd i posten teer en cokes kunnen dan hooger die misschien in aanmerking komen. Van worden geraamd', hetgeen. b'Ijkens die me- overieg ziet de heer Van Dam óók niet dedeeiingen van den wethouder wegens te erikel' ooncgsschip ineer te repareeren valt, buiijven er vele andere poiitie-i, loods- enz. vaartuigen over. Als het werk wat nu aan veel, en spr. meent, dat de remedie mis schien erger is dan de kwaal De raads- meerderhei'd zal dergelijke dingen niet aan- willen. Maar laat men dat dan zeggen en niet het College op het zondaarsbankje plaatsen. De heer Biersteker is geen zeeman. Spr, verwachten verhooging, gevoegelijk kan geschieden. De heer Van Dam heeft in die secties nog het vastreebttariaf besproken. Gaarne zal spr. de inrichten van het College verne men. Opheffing van het vastrechttarief is misschien minÜer wensdhelijk. Spr. ls het Poincaré heeft nog niets tegen den frank opperbrandtaeester zeide tegen hein: „man, kunnen doen, omdat de banken medewer king weigeren. In Noorwegen is het minte was eens bij een brand'; daar 'kwam een m^t b^ v.n d^ hesr BtenkAer meneer, die een heele speech hield. De 1 van den C<*r in Helievoets rns gegeven werd, kwam. oaax dl0n> Zo(> het ln Bel#ë onier Vander- weLLicht groote u tb regeling. velde), zoo gaat het ook ln Frankrijk. Er Gert j.et:1- ö.ers.elrer. .nCAtaTii nndioTv» mnstro^ppn. wnf'lon aatrnf- Spr. komt nu 00 Deze beweert, dat de beuirncteeringen geen graadmeter zijn voor de aanwijzingen onzer effecten. De heer Biersteker bad dat aan moeten toonen, Waarom voor onze effecten niet en van particuliere onderne mingen wel? Het argument UJjlkt spr. ge zeehi. De heer Biersteker wees aan een ga nou weg, we kunnen je niet gebruiken". 'De heer De Boer diende zich aan als baar, maar rijn rede was zóó, dat spT. dacht: we rijn in de Eerste Kamer. Ook zijn tweede I P rede overtuigde spr. niet, dat het College .moeten andere maatregelen worden getrof- ten opzichte van den autodlenet ongelijk fen en het werkende volk lijdt er het meeri onder. Spr. komt nu tot die meer persoonlijke aanvallen van den heer Biersteker op spr. De heer Biersteker nam spr. het woord ..adicratie" kwalijk. Ik kan me voorstelten, 'at iemand het daar niet mee een» is, maar minder bedrag aan rente, diat wij hebben veronderstelling als zou ik den heer op1 tie brengen Hij vergat cat veneten jaai Biersteker daarmede willen vleien, ls wat dit voordeel a. werd meoegeaeeit. Tbaös ver Rezocht. D,t ln £lt6rpltlle zcu leb. vSrid1 .b«n Respreken, heeft spr. er niet mee Natuurlijk kernen dergelijke bedragen ten goede aan' een begreoting. Dat geschied; geregeld1 en het ls niets ongewoon». 'Dat de heer Biersteker wei eene begroo ting lezen kan, geloof lk gaarne. Maar als Lij uit een verz&melstaat aan het eind de toestand der begrooting concludeert, is hij foutief. Daar komien alerte, posten die dubbel s.aan. En met verheffing van stem zeidie bijc kLexer bevolking, hooger be- grooticg. WIJ rijn op verschillence punten niet in gegaan, zeide de heer Biersteker. Niet weerspreken te het feit, dat het tekort op de begrooting niet bestaat, maar dat er een voorldeelig saldo is. Van verdoezeling on zerzijds is geen sprake, maar men te op onze cijfers niet ingegaan Bruto- en 'netto-belastingen. De burgerij moet het bruto-bedrag opbrengen en dit moeten wij gebruiken voor den opzet der begrootdng. Achteruitgang der gemeenlte. De Voor zitter heeft er op gewezen, dat/ het vermo gen vooruitgegaan is, de inleg op de spaar banken ook. De nieuwe huizen, gaan alle weg, terwijl ze nauwelijks klaar zijn. Er staan ook hulzen leeg, maar diat1 te nog geen l terwijl bij' de Woningwet een over schot van 8 ls genomen als reserve. Nieuwe gevels: dat geschiedt voor hun zaak, maar toch niet uit armoede? De heer V a ni O s Hebt u wel' eene van hypotheken gehoord? J^,hee?rV6,LateK6I1: W*1 mogen toch den Voorzitter der Alg; Held. Wink - Ver. wel gelooveni, als hij zegt, dat het den winkelstand! goe,d! gaat. Wil de Raad dien ook dtekwaliflceenen? Ik moet aannemen, dat de heer Van Willlijjeni toch voor zijn woorden instaat. Men geelt maar af op de gemeente en haalt die naar beneden), maar onze geMHeeningen bewijzen), dat ze op Bollede financieete baste berusten. Ik ken gemeenten), dlle e® veel slechter voor staan, waar niet zoo geopponeerd) wordt (tegen het bedoeld'. Maar de heer B'erateker. die altijd zit stond op dwt oogenblik op en sprak in een soort verheerlijkende stemming. „Wat ls een woord?1" De kwestie ls noodeloos op geblazen. Zijn geluid! van de dictatuur i» niet nieuw, maar niet voor Nederland geschikt Het- is de 'dictatuur van Italië en Rustend, en rij i« alleen van1 (toepassing, op landen met veel analphabeten. Aao dé tafel van B. en W. zit óók niet het gezag; de Raad is het hocfdi Verstegen was geen officier, zei-de die hëer Biersteker. Officier en gentleman) wa9 één. Spr. rede wa9 doorspekt met verdacht- spr. uitlatingen betreffende Zimmermann. mskfingen, ie ook gezegd Dat deelde op Ook noemde de heer Biersteker Mussollru eeru groot man, hoewel hij er verleden- jaar miij mee vergeleek. De heer Biersteker was het, die dén heer Zimmermann ln het debat bracht, ondanks zijn ontkenningen, 9pr. had dat wat hij zei overigen» niét van zichzelf, het was een citaat uüt „De MorgenT En te het niet ver gezocht, om, als dk dat blad aanhaal, dan van mij te zeggen, diat ik geen gentleman ben? De fetten, die ik noemde, waren overigen» controleerbaar, eni de heer Biersteker rele veert feiten uit een openbaar debat, die niiet te controleeren zijn. Maar ik denk er niet over dien heer Biersteker daarom te quali- ficeereni als „geen gentleman". De heer Borkert is door deni heer Bier- steger betiteld als Coca do rus II, Borkert is reiziger en komit bij verschillende menschen ln huis, die oo(k de Held. CiJt. en' diien naam SoEn heejtt heer Biersteker het moraalreohtep op te tredeni, waar hiij rich herhaaldelijk aan dergelijke dingen schulclig miaakt? Spr. is In de oogen van dén heer Bier steker geen officier; hij' verlangt dat ook niet te wordeni. In dé soc. beweging heeft spr. offilclerskwalltalten getoond te bezit- r>„, r>._. -i, "k4vüiviöiBAwouiBjii'en Dag,. Best„ maar ae geen leeningen kun-1 ten), hij- heeft de sjdjim. mee opïertehL die MB kitjsm NJ, kU.U Smca. «ja kWa -X1* L had. Spir. was voorstander van de Esona, maar dat beteekent- niet, dat men zoover moet gaan door andere ondernemingen te weren), die ook van veel' belang zijn. De heer De Boer zal met genoegen spr. anttwocrdl over buit. lager onderwijs hebben geboord Officieus 1» spr. ter oore gekomen; dat oprichting van eeni nieuwe Zeevaartschool hier eerstdaags te wachten is. (Applaus). Cursus oude talen. Wat spr. mededeelde, geschtledide cp gezag van den directeur der H.B.S. en dien inspecteur der gymnasia. De heer Grunwalld heeft spr. verweten ntteit op zijn rede ingegaan te zijn en merkte op Je rol est mort, vive le roi". De beer GrunwaUd' kan weten, dat dit bij spr. niet vóórzat. Het doet spr. genoegen, dat de heer Van Loo overtuigd is, dat de corruptiezaak ln goede handen te, De algemeéne beschouwingen zijn hier mede geëindigd. Moties de Zwart ca De Voorzitter deelt mede, diat het College de verschillende moties nog gaarne nader onder de oogen- wil zien, en die dus Ledentalddiag niet in behandeling brengt. Spr. stelt daarom voor thans over te gaan tot dé behandéling der begrooting. Waterleiding. (Alg. besch.) De 'heer De Zwart bespreekt dé ln de secties behandelde .punten ten opzichte var de kosten voor electromotoren, enz. Het deed spr. genoegen, te vernemen, dat hrt Ooilege een onderzoek heeft toegezegd en spr. zegt er dank voor. Kunnen we nog Ln den loop van het jaar vooratebén tegemoet zien? vraagt hlji. Naar onze meendngi moeiten) de water meters wordén afgeschaft. Het College ls vredlgenlde toezeggingen hieromtrent. Het het daarmee niet eens, maar dbet toch be- percentage van afschirfjlving achten wij on voldoende, Spr. heeft een; niet volledig overzicht, hieromtrent; in- 10 jaar te voor nagenoeg hetzelfde bedrag aangekocht als afgeschreven, dus de termijn van 20 jaar voor afschrijving is te kort. Spr. zet dit «itleen' en' zal «aarne stoere exploltatlecijfers ontvangen. De heer V a n D a m merkt op, dat voor de kwestie van afschaffing der waterme ters vooral de toestand' der ttLnnenleiidLngM eens. Kan de straatverlichting niet tegen het bedrag van 1.874 cent» zooals de direc teur heeft becijferd voot gasverwarming, worden berekend? Dat bedrag is "trouwens onjuist, meent spr. De heer Grünwald geeft in over weging het voorstel-Biersteker niet aan te nemen; het brengt geen verandering ln de begrooting en geeft maar verwar ring. Ook wil spr. geen hoogeren cokes- prijs dan 65 cent. Het is waar, dat wij een hoogeren teerprijs zullen kunnen maken, maar hoogere raming acht spr. ongewenscht, omdat wij naast meevallers ook op tegenvallers moeten rekenen. Spr. drukt zijn teleurstelling uit over de verlaging van den post Onderhoud. Spr. vindt dat verschil nogal hoog. Ook dit bedrag wordt wordt beïnvloed door event. tegenvallers. De heer E ij 1 d e r s bespreekt ook de straatverlichting(volgno.H6). Hetversohil tusschen gas- en electriciteitsprijs is groot. Verandering van de raming geeft een zuiverder beeld van 't bedrijf, spr. kan met het idee Biersteker mee gaan. De heer Verstegen ontraadt namens het College de aannemi g van het voor stei-Biersteker. We krijgen een tariefs herziening voor grootverbruikers, die f 4000.inbrengt. De raming voor de cokes is eerder te hoog dan te laag. Het is naar spr. meening onmogelijk aan die prijzen te tornen. Er is een arider vast rechttarief in heworking waarvan wij de gevolgen niet kunnen overzien. Te overwegen is voor de straatver lichting een anderen prijs te ramen, maar op de begrooting maakt dat niet uit. Spr. zal onderzoeken waaraan het prijsverschil te danken is. Als wij Inderdaad meer uit de begrooting kunnen halen, komt in de eerste plaats gasprijsverlaglng aan de orde. De heer Bok Voelt wat voor het voor stel-Biersteker, deze bedoelt een minder royale opzet der straatverlichting. Spr. zou uit bezuinigingsoogpunt daar iets voor voelen. Maar nuttig effect heeft het niet. De heer Van Dam repliceert. Spr. meent, dat de cijfers verwarrend werken en wil hieromtrent gaarne een zuiverder beeld. De heer Smit»: De heer v. Dam krijgt voor zijn uitspraak een 10. Het voorstel van den heer Biersteker lijkt spr. te aanvaarden als bezuiniging, maar *Pr- *aVr Zich niet b« aansluiten en zet dit uiteen. De heer Biersteker: De straat verlichting is voor'een groot deel de winst der gasfabriek. Men zou het kunnen noemta gaoamoufteerde winst.Men krijgt' een onzuiver beeld van het bedrijf tegen over andere grootverbruikers. De ge meente betaalt een deel van de winst der gasfabriek. Als wij zoo doorgaan, zullen we niet gemakkelijk kunnen komen tot gasprijsverlaging. Als men een zuivere overwinst'wenscht, moet men het stelsel van gelijke monnikken gelijke kappen toepassen. Vermindering van straatver lichting wenscht spr. geenszins, dat be hoort ook tot de competentie van het Dag. Best. Onze verlichting is volstrekt niet bovenmate weelderig. De heer De Zwart is het eens dat in het voorstel-B. de bedoeling zit tot een adm. juistere toestand te komen. Ook de opmerking-V. Dam was juist. Indee ling van de gemeente bij de grootver bruikers moet evenwel op een welover wogen voorstel berusten en niet op een voorstel staande de vergadering om den post met f 5000. te verlagen. Dun kan ik ook een voorstel verdedigen den post met f 10.000.— te verlagen. Laten wjj aan den post niet veranderen. De heer Biersteker legt zioh bij de toezegging vun het College neer, doch handhaaft het voorstel de begrooting mei f 51)00.te verhoogen. De heer Verstegen blijft het voor stel ontraden; we moeten f 4000.— uit- geven voor een nieuw vastrechtlarlef, en moeten daarmede rekening houden. De heer Van Dam zal gaarne ant woord ontvangen op zijn vraag naar de berekening van het gas. De heer Verstegen: Inderdaad geeft de prijs van 1.874 cent niet de werkelijke waarde aan. Het is nog niet eens de prijs van het gas in den houder. Spr. zet de samenstelling van den prijs uiteen; het is goed wellicht dergelijke berekeningen niet weer te doen. Het voorstel Biersteker: Verhooging post No. 16 Gasfabriek: Cokes met f 8000. Koolteer 2000. komt in stemming en wordt verworpen met 11—8 stemmen. Vóór de heeren v. d. Veer, Schoeffelen- berger, Eijlders, Biersteker, Trap, Woud, Bok en mevr. DekkerKlik. Begrooting Gasfabrielt aangenomen. Electrlclteltsbedrtlf. De heer Woud bespreekt allereerst de retributies, welke nu uit de winst der bedrijven worden overgeheveld in de ge meentekas, om de toch al hooge belas ting nog meer te verhoogen. En dit is geen klein bedrag, maar f 76.100.—. Dit teekent wel den flnantieelen nood. De bedoeling is toch de winsten uit de be drijven te besteden voor tariefsverlagin gen en niet om de tekorten onzer flnan- tiën te dekken. Het ls niet Juist gezien te zeggen, dat het hetzelfde blijft, omdat de Inwoners het anders toch aan belaating moeten betalen. Thans betalen de afne mers van de bedrljvea het en soms zeer willekeurig. Spr. toont dit nader aan. Volgens de begrooting wordt voor 1928 een verbruik geschat van 822.486 kilo watt, welke is geraamd voor f 189.521. dat is 17 ct. per K.W. ongeveer. Dit is de inkoopprijs met alle bedrijfskosten inbegrepen, zonder de recognities en be- stuurskosten. Dus volgt hieruit, dat de gebruikers van electrischen stroom als groot-verbruikers en industrleelen niet mede betalen aan de retributies, Ja zelfs niet etns ten volle medebetalen aan de bedrijfskosten. Zelfs afnemers alsTivoll, Casino e.a. betalen 10 ct. per K.W. plus tezamen een bijdrage voor max. belasting van f 1880.op een geschat verbruik van 22.000 K.W., dit wordt ongeveer 6 ct. per K.W., dus totaal 16 ct., nog beneden den kostprijs van 17 ct. Spr. wil deze tarieven niet verhoogen, daarmede zou men de weinige industrie hier ter stede tegenwerken, en wij moeten zooveel mogelijk medewerken hier nieuwe bedrij ven te krijgen. Spr. wil er alleen op wij zen, dat ook alleen die afnemers van electr. stroom, die hier 86 cent voor be talen, volgens deze berekening bijdragen aan de recognities en bestuurskosten. Voor ongeveer de helft van het geschat \erbruik wordt 86 ct. betaald, terwijl de gemeente voor straatverlichting 28.000 K.W. betrekt tegen 26 ct. Er blijft dus over 850.000 geschat verbruik, welke in het geheel niet aan de retributies mede- betalen, ja zelfs niet ten volle in de be- tlrijfskosten. Hieruit blijkt, dat het de kleine afnemer, vooral de winkelier is, die uit den aard van zijn bedryf genood zaakt is tot groot stroomverbruik, naast de hooge belasting en nevenbelastingen, ook nog in dezen vorm indirecte belas ting moet opbrengen. Spr. zou op de ta rieven van gasfabriek en waterleiding ook wel dergelijke onbillijkheden kunnen aanwijzen, zooals reeds door den heer Eijlders is gedaan, doch zal het hierbij laten. Spr. zal zich met den post vereenigen, welke als noodmaatregel is bedoeld om de begrooting sluitend te krijgen. De maatregel demonstreert duidelijk den zorgelijken flnantieelen toestand der ge meente. Naar spr.'a meening ls evenwel de taktlek verkeerd; spr. heeft aan den lijve gevoeld, dat de uitgave voor ver lichting voor den winkelter een enorm zware is, en als men dan weet, dat door de gemeente 80 i 40 °/0 winst uit het electr. bedrijf gemaakt wordt, welk be drag volgens den staat nog veel hooger is, dan kan toch wel van woekerwinst worden gesproken. Spr. geeft in ovsr- weging de tarieven te herzien. De heer de Zwart merkt op, dat door den heer Woud van een verkeerde praemisse is uitgegaan, die ten opzichte van het verbruik van electr. stroom moet worden ingenomen. Onjuist is namelijk, dat alleen de verbruikers van stroom bo ven den prijs van 174 cent geheel bijdra gen in de winsten voor het electrisch bedrijf; integendeel, het kan zeer goed zijn, dat wie stroom betrekt beneden 17 cent, minstens evenveel aan de winst betaalt daa een ander. Het is maar d» jij,. - vcontróle-maatregelen en -voorschriften ter particulieren gegeven wordt, aan de werf ter|e gedtuikeld omdat de banken weiger-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1928 | | pagina 18