ss£sfës£ GEMENGD NIEUWS. Burgerlijke stand van Helder kwestie wanneer de i ^'l "°°V" verbruik komt. g een Stoter Omtrent de winkeliers heeft snr Be vraagd om andere tarieven, maar ^ens ,1"8n°P stellino van den heer Woïd. P 7 van l»et antwoord staat dat tariefswijziging voor winkels enzde volle eaït omde tl C"""8° St nel taai om de toepassing. Overal waar nomen Sdt8 mpa§i J" ««"anie toege- U?d teveefd.T?"1 dat b« deze zaak al- aanmerkiL n,neiangen der gasfabriek in aanmerking worden genomen. hr»ikemee,ltt> goed d0et v°or groot-ver bruikers speciale contracten te makeJ Sdv«Hnderitn0f nUnhier geen ««nleiding on.lat Sa ln het contract temaken, opdat de gemeente niet meer hoeft te ooncurreeren met het prov. bedrijf. no?ealtitrir. Via" Dam he"nn«rt aan de lhse noMtl!b ge afcchrÜvingen. Het zon !S JZ|)I1 üp het eleclr- bedrijf een gedeelte der kosten van het gusbe- yf te verhalen. Ook wijst spr. er op, dat velen zelf eJectrioiteit maken. Er is ,ftD® h^r V e r s t e g e ri zal dit onder- zoenen. Oe besproken kwestie draait om net lelt, dat er buiten de speruren een ander bedrag geldt dan daarbinnen. De prijs is feitelijk te hoog, maar dat komt omdat wy vastzitten aan den prijs der provincie. Wy zijn bezig een andere re- geling te makener is geprobeerd aan net begin der gemeente den stroom in te koopen. De provincie ls er als de kip- pen by en concurreert op allerlei wyzen Dy de groot-gebruikers. Er moet een an dere regeling komen, de verhouding is onzuiver. De Begrooting wordt daarna aange nomen. De Voorzitter verzoekt de heeren Van Dam, Van Breda, De Boer, Bierste ker en De Zwart nog even ln de burge meesterskamer te komen voor een con ferentie. De vergadering wordt verdaagd tot Dinsdagavond 6 Maart. Binnenland. SLACHTOFFER VAN OPLICHTERS. Bankdirecteur voor byna honderd duizend francs benadeeld. Een bankdirecteur uit Rotterdam be vond zich Woensdag op deMeir te Ant werpen, toen hy werd aangesproken door iemand, die verklaarde van Russische afkomst te zyn. De Rus vroeg den weg naar een bank, doch de Nederlander kon hem de gevraagde inlichting niet geven. Toen mengde zich een Franscb sprekend persoon in bet gesprek, die op zich nam den Rus den weg te wyzen, meldt de „Tel". Alvorens echter te vertrekken liet de Rus, die Dultsch sprak, een étui zien, waarin-zich 24 diamanten bev. Hy bood deze voor 100.000 francs te koop aan. De Nederlander wilde op den koop ingaan, op voorwaarde echter, dat een juwelier eerst de diamanten zou keuren. Het ge zelschap trok naar een juwelier in de buurt, die aan elk der diamanten naar schatting een waarde van ca. 16.000 francs toekende. Na dit deskundig advies be taalde de Nederlander bet bedongen be drag. De Fransch-sprekende persoon vroeg daarop of hij vier diamanten kon koopen voor 600 dollar per stuk. De bank directeur was hiertoe bereid en gaf den Franschman een der diamanten, waar voor deze 8000 francs betaalde, met de belofte, het onbrekende geld te zullen halen. De Rotterdammer wachtte, liet de diamanten nogmaals aan den juwelier zien, die terstond yaststelde, dat het étui verwisseld was en het andere niets anders bevatte dan waardelooze steenen. De politie is van deze oplichting op de hoogte gesteld en stelt nu een onderzoek in. EEN ÜEHEELEN NACHT IN DE MODDER. Vorige week begaf de pastoor van Val burg zich 's avonds huiswaarts. By het oversteken van een vonder op een der binnenwegen, geraakte hy door uitglijden iu een sloot, waar hij byna tot de schou ders inzakte, meldt De Tfld". Den gehos- leu nacht bracht de pastoor in dezen be narden toestand door. Tegen den morgen hoorde hy voetstappen en riep om hulp. Met groote moeite kon men den Inmid dels bewusteloozen pastoor uit den dras- sigen grond krijgen. De pastoor, was gewend te voet dezen afstand af te leggen. Door het vriezen der laatste dagen was de grondplaats. Ïlad, hetgeen de oorzaak is geweest van it ongeluk. TOEVALLIGE REDDING. Van den trein ln de sloot Donderdagmiddag la ®®b ongeveer B-^rlg meisje, dat ln den tuin achter de ouderlijke woning aan den Kleverparkweg te Haarlem speelde, en in de idoJr^en tuin loopende Delft geraakt was, door een merkwaardig toeval d Het was ongeveer half drie toen ae trein uit Uitgeest dus een stoomtram - dw jmooro^rweg-Kleverlaan gepasseerd Delft, de huizen staan aan de Oostzyae een kle'n meisje by het spelen in het wa ter tuimelen. Van het langzaam rijden van den trein maakte h# gebruBt om er uit te springen. Hy zakte den "P^^kalen met behulp van een man, die iej yerd aas hst werk was, slaagde hij sr in ne. kind te redden. Een gelukkige vol doening. De Delft, die vlak achter de tuinen van deze huizen loopt, is geen breed water; maar het is diep genoeg om voor kinderen gevaarlijk te zijn. In den trein, die intusschen zonder op onthoud naar het station Haarlem was doorgereden, had men het geval gezien; zoodat aan het station het treinpersoneel de bagage van den kordaten reiziger in veiligheid bracht. TRAGISCH ONGEVAL. Dinsdagmiddag werd op den Groesbeek- schenweg onder Groesbeek twee karren, bevracht met deenenboomen, door twee militairen te paard achterop gereden. De voerman Vermegen uit Ooy (gemeente Ubbergen). die niet spoedig genoeg uit week, viel en werd getrapt door een der vooi by snel lende paarden. Hy werd bloe dend eu bewusteloos een nabye woning binnengedragen en ls Donderdag over leden; 7 jeugdige kinderen laat hy achter. DE STRANDING VAN DE SHONGA. Tot gisteren werden uit het voorste ge- deelte van het wrak van het s.s. Shonga ongeveer 12.000 balen cacaoboonen en pairapltten geborgen, behalve de 6600 ba- ion cacaoboonen welke in Wyk aan Zee aangespoeld zyn. Gisteren hoopte men de nog resteeraide 650 balen uit ruim II te bergnn en daarmee ls dan het voorschip' gelost. By gunstige weersgesteldheid zal vervolgens onmiddeliyk met de berging van de 6000 zich nog in het achterschip bevindende balen een aanvang worden gemaakt. De geborgen cacao blijft goede prijzen opbrengen. AMELAND GEÏSOLEERD. Van Ameland werd Donderdag gemeld, dat de postboot, die Maandagavond by Holwert, ten Oosten van den steiger, is vastgeloopen, nog steeds op de zelfde plaats lag. De beurtschepen, die op de reede van Hollum lagen, zijn vlot geko men en naar Harlingen vertrokken. Zes mannen zyn Donderdag, met de post van drie dagen, in een roeiboot uit Hol wert te Nes (Ameland) aangekomen. BELASTING-ONTDUIKING. De re±iibar.k te Dordrecht veroordeelde gisteren een notaris te Giesenc&m, over eenkomstig d'eul ei&ch, tot 8000 boete, subsidiair vier maanden hechtenis. Hij had lOs inkomen opgegeven voor de Rljksin- kcmstenibelastlng J 15.495 en 17.252, resp. voor 1925 en 1926 en was ambtshalve aan geslagen voor 30.000. Tegen dien aanslag had hij gereclameerd Gebleken was, dat het inkomen 85.000 bedroeg. VERDUISTERING TE AMSTERDAM. Een groot bedrag. (De eer-directeur en ce ptrcouraaiehoucer van een naaimioc&e vennootschap voor een handel in Zuid-vruchten en comestibles te Aimsjerd'am, welke in het tegln van deze week zyn gearresteerd, onder verdenking van verduistering en vervalacking lni de boeken, zijn thans ter beschikking van de justitie gesteld. Het is gebleken, dat de knoeierijen reedis verscheidene jaren hebben geduurd; het totale verduisterde bedrag is veel hocger, dan het zich aanvankelijk liet aanzien. Hoe wel het accountantsonderzoek nog voort duurt, ls toch wel vast komen <te staan, dat het dicht de 200.000 nadert. De vervalsctlrjgen in de bcelken' hebben mede ten gevolge gehad, 'dat dividenden zyn uitgekeerd! van winsten, welke ln wer kelijkheid niet waren gemaakt. In werke lijkheid hadden uitkeeringen tot gevolg» dat het kapitaal verminderde. RETOURCOMMISSIES. De Doetlnchemsche raads besluiten geschorst By K. B. zyn tot 1 Juli a.s. geschorst de besluiten van den raad der gemeente Doetinchera resp. strekkende tothetver- leenen, met ingang van 9 Februari j.1. van niet eervol ontslag aan den heer G. Pieterson als directeur van het gem. gas bedrijf en tot ontzegging aan der. ont slagen gusdirecteur van den toegang tot de terreinen en gebouwen van de gasfa briek gedurende den termijn, verloopende tusschen Pet ontslag en de beslissing van de Kroon ter zake van de gevraagde vernietiging. Deze Kon. beslissing is genomen uit overweging, dat het wenschelijk is om, hangende bet onderzoek naar de vraag of bedoelde raadsbesluiten in strijd zijn met de wet of met het algemeen bt lang, het inwerking-treden daarvan te voor komen. GEWETENSGELD. Tem behoeve van 'a Rijks schatkist- ls ontvangen by een Inspecteur, der directe belastingen te 's-Gr&venhage, le afdw, 16.080.89 gewetensgeld. EEN NOODLOTTIGE VAL. De 61-jarige havenarbeider P. A. O., uit de De la Reystraat te Rotterdam, is in zyn woning van een sioel gevallen en met het hoofd tegen een anderen stoel terecht gekomen. Hij heeft een schedelbreuk ge kregen, waarna hy byna oogenbllkkeiyk ls overleden. IN BRAND GERAAKT. Dinsdag zyn de kleeren van den 18- jarigen A. Bröcheler te Nyswiller (Lim burg) door het vlamvatten van gemorste benzine ln brand geraakt. Gisteren is de jongen ln het ziekenhuis te Heerlen aan de bekomen brandwonden overleden. DE CULEMBORGSCHE MOORDZAAK. Van meineed verdachten. Verdacht van meineed by de behande ling van de Culemborgsche moordzaak zijn tegen aanstaanden Maandag voor den rechter-oommissaris gedagvaard: le. mej. J. S., weduwe H.; 2e. M. de 8.; 8e. J. A. C.; 4a. A. C. Als getuigen zyn gedagvaard C. Swerls, mej. J. 8. weduwe H. en mi. H. £L Roobol, advocaat te Arnhem. Schagen. Gymnastiek voor oudere dames. Te Schaffen) werd Donderdag vocrtooplg met 18 leden eene gym n ast ie k vereen ig r.g voor cudtene dames opgericht. Men besloot eene afdleetog van „Lyourgiaf te vormen» zooclat- men een bestuur onnoodig be schouwde. Jaarconcours N.-H. Bond van Christelijke Harmonie- en Fanfarecorpsen. De Noord-Hollandsche Bond van Chr. Harmonie-gezelschappen en Fanfarecorp sen zal zyn jaariyksche concours houden op Hemelvaartsdag in den Muziektuin te Schagen. Bestuursverkiezing Vrijheidsbond. De afdeeling Schagen van den Vrij heidsbond hield Woensdag in het lokaal de Beurs eene huishoudeiyke vergadering tot het verkiezen van 2 bestuursleden. Voor de afdeeling Schagen werd gekozen de heer D. Sleutel en voor het Centraal Bestuur te Helder, de heer C. Kooy. Krlte Scagen. De Krite Scagen, gevestigd te Schagen, zal op 17 Maart hare 8e Friezenjoun hou den. Optreden zal dan het Selskip Friso van de Krite Alcmar. Friso speelt dan: Op wilde weagen, toonielstïk yn 8 ütkom- aten fen IJ C. Schuitmaker. De Harmoniekapel ln concours. De Schager Harmoniekapel besloot deel te nemen aan het Muziekconcours te Krommenie-Assendelft Verkoop van land. Men deelde ons mede, dat de heer D. B. te Breezand een dezer dagen 4 HA. bollen land verkocht voor 20.000. De bouw van bollenschuren ls aldaar weer druk aan de orde en varieeren tot bedragen van 20.000 tot 60.000. Wleringen. Wolprtjzen. Voor de alhier aangeslotenen, bij de Fe deratie tot bevordering van den wolhan- del in Noord-Holland, te Alkmaar, welke dezer dagen hun afrekening van gelever de wol over 1927 thuis kregen, was deze afrekening een verblijdende uitkomst voor wat de wolprijzen betrof. Voor Wieringer wol prima werd schoon 196, voor le kwaliteit 184 en voor 2e kwaliteit 155 per kilo uitbetaald, voor waar zeer hooge prijzen. Houders van wol vee kunnen wy dan ook niet genoeg aan bevelen wordt lid van voornoemde Fe deratie. SlultinR van het seizoen door „Danslust". J.L Woensdagavond hield de dansclub „Danslust" in de oonoertzaal van den heer Jurri Lont, te den Oever, haar laat ste dansavond ln dit winterseizoen, welke tevens een feestavond was, want de zaal was vol leden en genoodigden, die te on geveer 8 uur door den voorzitter, den heer V. Bakker, in zyn openingswoord harteUjk welkom werden geheeten. Een speciaal voor dezen avond ontworpen programma, bestaande uit: le. Een zang stukje, gezongen door vyf van de Jongste meisjes; 2e. tooneelstukje door vijf jon gens; 8e. voordracht door den heer V. Bakker; 4e. voordrachten door 4 Jongens en een dame; 6e. tooneelstukje door 8 meisjes en tot slot: „De Lentedans" door 8 dames. Tot aller genoegen werd dit pro gramma afgewerkt en viel by de aanwezi gen dan ook zeer in den smaak, terwyi de pauzen door een gezellig atrykje werden opgeluisterd. Na afloop dankte de voor zitter allen die tot het medewerken van dezen gezelligen slotavond hadden byge- dragen en de aanwezigen voor hun be langstelling. Hierna volgde nog een uurtje dans. Bezoek aan de Zuiderzeewerken. Het bezoek aan de Zuiderzeewerken te den Oever begint wederom toe te nemen en vele bezoekers komen met auto's van elders een kykje n:men. Donderdag j.L brachten, onder leiding van de heeren Velders en Veenstra, de leerlingen der beide klassen van de Rykslandbouwwin- terschool te Schagen in 2 groote autobus sen een bezoek aan deze werken te den Oever, zoodat het wederom aldaar voor lunchrooms, hotels en andere zaken goed begint voor te staan. Texel. Dezie weck werden van, fclier verzonden: 51 vrkeras. 10 koeien, 19 kalveren,'19 schapen. Burgerlijke Stand van Texel van 25 Febr. t/m 2 Maart 1928. GEBORENJohanna Adriana, d. v Jan Grisnich en Johanna Adtiana Hagen. Gerard, z. v. Jan Vlas en Hermina Bakker. ONDERTROUWD: Jan de Waard en Grietje Jurgens. Johannes Hendrik Bra- kel en Alida Johanna Stavast. GETROUWDPaulus Bakker en Chris tina Langeveld. OVERLEDEN: PieterPlaatsman,49J., ongehuwd. Jacob Bakker, 79 J., geh. m. Nantje Slot. Gevonden: 1 collier m.rozenkrans, 1 heerenflets. van 1 en 2 Maart. GEHUWD: J. van Veen en K.Muntje- werf; P. Delver en A. Schouten; K. Scheer en D. Visser. BEVALLENJ. van Bynen—Troost, d.; B. J. Elsbeek—Heuser, z.A. M. de Boer—van Evelingen, d.J. van Eysden— van der Kruit,!.; A. ZandijkVermaat, z. Stoomvaartberlchten. i Halcyon Lijn. Holland—Amorlka Lijn. Trollus, 29 Febr. te Singapore. Jonge Anthony, paee. z Meert Oueesaat TIJDSCHRIFTEN EN WEEKBLADEN. ,J)e Stad Amsterdanf' heeft (Jewe week, ciü nu maar een» van ach teraf te beginnen, een heel» paglina ge>wijJ aan d'-e gefithiedeniis van HeJcer eni Huis duinen. De «chirflver, de bekend heer J. Scbu'iteitziikeür Cm, vertelt Jets over den oorsprong van Heldeur en Huisduinen en verhaalt in het kort ce geschiedenis van ce 17e en 18e eeuiw. 0<p zid.izeitf is het een in teressant artikel» dat de teer Sohulteimaker aan cte geschieden!» van beice plaatsen wijdt, doch wy hopen, dat dé schrijver het biedby niet zal laten en ock let» in het. blad zal vertellen ever het tegenwoordige Helder en vooral over Huisduinen» dat zoo aardig op weg 1* cm een badiplaats van beteekanli te worden en waarvan nog wel aardiger kiekje» te maken zyn dan dat van het corps- pleintje» waarmee die fcto verlucht Ia Het zcmersche weer beeft de fotografen het strand1 van Zandvoort en andere bad plaatsen deen opzoeken en men vindt dan ook in dit nummer een'lge fote's van mersche badgenoegens" a!s daar zyn pootje baden en wandelingen' langs een lekkende zoe. Een paar prach'iffe reproducties van steen uit het .„oud>e Delf." rijn waard cm- Ijjs: en opgehangen te werden. Van de Olymp's;he spelen te St. Mcrltz vindt men e enige- plaatje? van gracieuse schaatsenrijders en -rijdster*. O .moedig ls het te vertellen dat het blad ook ,by" ls wat het provinciale fotonieuws betreft. De talrijke plaatjes zijn er het be wijs van, dat J>e Stad Amsterdam" actueel biyft. Marktberichten. Laatste berichten. EEN GECOMPLICEERDE AANRIJDING. D ef 'm, 8 Maart. Gisterenavond1 om streeks hsjf tien is op oen Oo3.sir.get een vmttolo vani K. van clan, Bosch, uit Rot tendam met .aroote snaie.d' 'tegen een met een paard 'bespannen bodewaxeni vaoi K. de Jong uit DeJft gereden. Den bccewsjan werd het aekiers-ei' weggastagani, DerwiJL ce wagen cp vers hiien.e rhaatsan zeer ge havend werót Vetscbuanida vracbtgcece- :en werden vecn/ecd. De vrachtauto reed na ,de aanrijding, wa rs:bij:..ijk docriat het Sjuiixr defect raakte, in de prcvimciaie vaart, doch bleef met d>e achterwielen co den wal hangen. Me: hekuiip-van een kraariwagen werd die autc geiiicbt. De bestuurder van het voertuig têkwam wc.nder.yiki gene eg ff een 'Jetsei. Lakeburst, N.-J, 8 Maart. De „Los Angelos" 1® tte 0.82 uur 'teruggekeerd na een succesvollien) tocht langs de Panaima- kanaaASne. Tengevolge vam den hevigen wind was het niet mogtrijk het luchtschip aan c'e meerpaa) te bevestigien cf ln een hangar b'n'iem te birengsn. Hei zal thans noodzakelijk zijm den gasolJnisvoormadi by te vuiCen. opdi-it; d>e ..Los Ar gelei" in de lucht zal' kunnen blijven, Itt die wind zal gaan liggen. Visscherijberichten. De heer Biersteker merkt on dat !nln inlng do Verordening om het 0 nogelijk te maken. Waarom wordt die niet toegepast? Stoomvaartmaatschappij Nederland. Grotius, u., pass. z Maart Gibraltar. P. C. Hooft, t., i Maart v. Colombo. Radja, t., 29 Febr. v. Padang. Simaloer, u., 1 Maart v. Suez. Christiaan Huygens, u., 1 Maart v. South- ampton. Rondo, t., i Maart te Londen. Karimata, u., 1 Maart v. Suez. Jan Pietersz. Coen, u., i Maart v. Belawan. Prinses Juli&na, t., 2 Maart te Genua. Rotti, u., 2 Maart v. Suez. Saparoea, t., 2 Maart te Suez. Kom. Ned. Stoomboot UaaUrbappij, Breda, I Maart te A'dam. iris, 29 Febr. te Stettin. Jan van Nassau, u., 29 Maart te Trtnidad. Pluto, 1 Maart te A'dam. Proteue, 1 Maart v. A'dam. v^an Rensselaer, i Maart te A'dam. Zeus, 1 Maart te R'dam. Adonis, 28 Febr. te Calamata. Agamemnon, 29 Febr. v. Salonlca. Ares, 29 Febr. te Harburg. Aurora, 28 Febr. v. Palermo. Cottica, 28-Febr. te New-York. Hector, 29 Febr. te Curacao. ^una, 29 Febr. te New-York. «linerva, 29 Febr. te Conftantinopel. jtrabo, 29 Febr. te Bordeaux, fheseus, 29 Febr. y, Vigo. Jlysses, 29 Febr. v. Hamburg. Jlio, Maart te Constantinopel. -os, 2 Maart te A'dam. Haarlem, u., 1 Maart te Callao. Nero, 1 Maart v. Gothenburg. .sotos, 1 Maart te La Corunna. Drpheus, 1 Maart v. Oran. Almelo, 28 Febr. v. Antofagasta, 3aarn, u., 29 Febr. te Colon. ierenice, 2 Maart v. A'dam. Brielle, t., 29 Febr. v. Arica. joskoop, 28 Febr. v. Antofagaeta. Doros, 2 Maart te Hamburg. Erato, 2 Maart v. A'dam. Hermes, 2 Maart te Syra. Hos, pass. 1 Maart Gibraltar. Odyseut, s Maart v. A'dam. Perseus, 2 Maart v. A'dam. °rins Frederlk Hendrik, 9 Maart v. A'dam. Rhea, 2 Maart v. A'dam. ;:ella, 2 Maart v. A'dam. 3:uijvesant, u., pass. 2 Maart Asoraa. T -llus, 2 Maart v. R'dam. F ihr, 2 Maart ta Bilbao. Eos. Hollandacha Lloyd. F andrla, u., 1 Maart v. Las Palmat. C -ania, t., 2 Maart v. Montevideo. ^ntferland, t, 29 Febr. te Bahla. Kon. Paketvaartmaatschappfj. V .lentijn, pass. 1 Maart Kaap Carbon. R ntaupandjang, 25 Febr. v. Batavia. Houtman, 28 Febr. v. Townsvilla. Sioeroet, 29 Febr. v. Tawao. 5tid Haarlem, pass. 28 Febr. Ouessant. Stad Arnhem, 29 Febr. v. Las Palmaa. Holland—Afrika Lijn. Meliskerk, 1 Maart v. R'dam. Billiton, 29 Febr. v. Mozambique. Giekerk, 2 Maart v. R'dam. Heemskerk, i Maart te Delagoabaal. Nijkerk, u., 29 Febr. te Port Said. Springfontein, 1 Maart v. Dar-es-Salaam. Klipfontein, t., pais. 1 Maart Gibraltar. Lochkatrine, 28 Maart v. Swauiea. Nictheroy, 1 Maart te Londen. Binnendijk, 29 Febr. v. Newport-News. Blijdendijk, 29 Febr. v. R'dam. Leerdam, 29 Febr. te Havana. Beemsterdijk, pass. 1 Maart Lizard. Gaasterdijk, Maart te R'dam. Moerdijk, 1 Maart te Seattle. Rijndam, pats. 29 Febr. Cape Raee. Nieuw-Amsterdam, pass. 1 Maart Llsard. Cardiganthlre, 27 Febr. te Seattle. HollandAustralië Lijn. Almkerk, 1 Maart te R'dam. Abbekerk, u., 1 Maart te Melbourne. Samarinda, t, pass. 2 Maart Vlissingea. Holland—Brltsch-Indië Lijn. IJaelkerk, u., 1 Maart te Genus. Koudekerk, 1 Maart te R'daru. Meerkerk, u., 29 Febr. te Madraa. Andijk, t., 1 Maart v. Oran. Bovenkerk, 2 Maart v. R'dam. omme'.sdijk, 2 Maart v. Bombay. Bilderdijk, u., 1 Maart te Port Soedan. Schiekerk, t., pass. 2 Maart Ouessant. Holland—O.-Azië Lijn. Oldeksrk, u., Maart v. Ganua. Zosma, t., 1 Maart v. Genua. HollandWest-Afrika Lijn. Alblreo, u., 29 Febr. te Bordeaux. Ceres, t., 29 Febr. te Cape Palmat. Delfland, t., 26 Febr. v. Conakry. Petchworth, 1 Maart v. A'dam. Texel, t., 29 Febr. v. Seeondl. Vlieland, t., 28 Febr. v. Monrovia. Drechtstroom, u., 1 Maart v. Duala. Kilstroom, t., 1 Maart v. Lagos. Alchiba, u., pass. 29 Febr. Madera. Java—New-York Lijn. Vedan, 29 Febr. te Belawan. Vechterdijk, 1 Maart te Bataria. Djambi, pass. 1 Maart Azoren. Java—Bengalen Lijn. Siatoe, 29 Febr. te Java. Rotterdamsche Lloyd. Bandoeng, 1 Maart v. Batavia. Garoet, 1 Maart te Batavia. Tambora, z Maart te R'dam. Bondowoso, u., 29 Febr. Gravetexd gap. Kedoe, u., 29 Febr. v. Genua. Buitenzorg, 2 Maart v. R'dam. Gorontalo, u., 2 Maart v. Port Said. Modjokerto, u., 2 Maart te Sabang. Medan, u., z Febr. te Belawan. Merauke, t., pass. 2 Maart Sagres. Patrla, u., 2 Maart te Marsellle. Sibajak, u., 2 Maart v. Colombo. Soekaboemi, t., 2 Maart v. Belawan. Tjerimal, t., 2 Maart v. Singapore. Rotterdam—Zuld-Aznerikn Lijn. Aludra, t., 28 Febr. v. Montevideo. Poeldijk, u., 29 Febr. te Rio Janelro. Aldabi, 2 Maart v. R'dam. Zijldijk, u., f Maart te Antwerpen. Stoomvaartmaatschappij Oceaan. Helenus, 29 Maart te Londen. Melampus, 28 Febr. v. Padang. Polydorui, 29 Febr. te Suez. Tantalue, pais. 29 Febr. Perim. Tydeus, pass. 29 Febr. Gibraltar. Hector, 2 Maart te Penang. Memnon, 2 Maart te A'dam. Agapenor, x Maart v. Hamburg. Philoctetes, 24 Febr. v. Japan. Emzetco Lijn. Jonge Maria, Maart te Syracuse. ALKMAAR, Maart. Kaasmarkt. Aangevoerd 88 stapelt, wegende 67156 kg.Fabriekskaas: kleine met merk sa: commissie 48; boerenkaas; kleine met merk 53, zonder merk |o; commiisia mat merk 56. Handel goed. ALKMAAR. Maart Graanmarkt. Aangevoerd: 966 H.L., alt: 476 H.L. tarwe zzZ4.25; 258 H.L. gerit chev. z3.50-z4.50; Z2Z H.L. haver 13—14.50; 33 H.L. boonen w.o. bruine boonen 2844; citroen boonen 2535; duiven boonen Z7.50 z8; witte boonen 3040; 20 H.L. geel mosterdzaad 2022; Z4 H.L. blaauwmaan- zaad 3334! 44 H.L. erwten w.o.: groene erwten (kleine) 20; groene erwten (groote) 2148; grauwe erwten 2059; vale erw ten 39—50, allei per zoo kg. BROEK OP LANGENDIJK, 2 Maart. Uien zszs.zo, drielingen zo.30-rzz.90, peen 9-30. roode kool z6.50-2z.80, dito doorschot 7.50zs.20, Deensche witte 3 4.60, dito doorschot 3.zo4.20, kroten 6.20 7.Z0, allee per zoo kg. Aanvoer: 3700 kg. uien, Z700 kg. peen, 3z,ooo kg. roode kool, 105,000 kg. gele kool, 88,000 kg. Deaatche witte en 800 kg. kroten. NOORDSCHARWOUDE, a Meert Uien z3.20-z4.20, drielingen Z2.20u.30, grove uien Z4.70, peen 99 60, roode kool zó.so—2Z.20, dito doorschot zs.6020.70, gele kool 8.zo—Z6.90, dito doorschot 8.60 15.30, Deensche witte 3.30—4.80, dito door schot 3.30—4.20, alles per zoo kg. Aanvoer: 2200 kg. uien, 2700 kg. peen, 97,500 kg. roode kool, 64,zoo kg. gele kool, Z78,40o kg. Deensche wit se. Eierveillng Schagen. z Maart. Aanvoer: 61665 kipeieren: 3557 kg. 55-zo, 58—60 kg. s.zo—5.20, 6z—63 kg. 3 205.70; ongewogen: Drum 35.90, wit 4-805.50, gemiddeld S.zo; 39Z6 eend- eieren 5.40—5.80. Allei per zoo stuki. Eierveillng Helder. z Maart. Aangevoerd Z0766 klpeieren: bruin 5.00—3.80, wit 4-90—5 40; 303 eendeieren 3.40S-6o. Alle» per zoo stuks. z Maart. Aangebracht door garnalenviaseher»: 3475 kg. gekookte garnalen per kg. 0.17—0.25; door haringviiichsrs: aoo tal haring par tal 3.70—3.70. 2 Maart. Aangebracht door garnalenviischers: 2738 kg. gekookte garnalen per kg. o.z80.24; door haringviiacheri: 235 tal haring per tal 3—3.80.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1928 | | pagina 19