KANNEWASSER DE MUMMIE DWAAS. NIEUWSBLAD VOOR HELDER, KOEGRAS, TEXEL, WIERINGEN EN ANNA PAULOWNA IS ALTIJD COEDKOOPER Eerste Blad. ST00MERIJ VERVERIJ EN TAPIJTREINIGING van S. KROM. 1 WEEKOVERZICHT. ALLE SCHOONMAAKGOEDEREN. Winkel Keizerstraat 31. Telefoon 473. Nr. 6483 Z^TSHDAG 3 MAART 1928 66ste JAARGANG Verschijnt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagmiddag Redacteur-Uitgever: O. DB BOER Jr., HELDER Bureau: Koningstraat 29 Telefoon: 59 en 412 Post-Girorekening No. 16066. Op* en ondergang van Zon en Maan •n tijd van hoogwater (Texel). Wintertij d. Maan Zon Hoogwater Mrt. op: ond. op: ond: v.m.:n.m.; Z 4 n. M 6 D 6 W D 8 V 6 Z 10 Lloht op voor auto's en fletseni Zaterdag 8 Maart 6.12 uur. Zondag 46.18 Maandag 6 6.15 Ingezonden Mededeellng. Binnenland. Alkmaar—Helder. Een belangrijke gebeurtenis voor onze plaats is de opening van de autobus-onder neming Alkmaar—H rider. Vandaag is de dienst ingaan en brengt een groote ver betering in het verkeer op Alkmaar, ter wijl men vandaar gemakkelijk verder kan reizen, omdat de verbinding van Alkmaar naar het Zuiden van het land nu eenmaal beter geregeld is dan die van onze geïso leerde woonplaats. Men heeft in ons num mer van Donderdag kunnen lezen, dat de autobussen zeer geriefelijk zijn ingericht en het ritje van hier naar de Kaasstad wer kelijk een genoegen is. Wasrschijnlijk zullen nu de Spoorwegen binnen afzienbaren tijd ook wel komen met een betere dienstregeling, in ieder |tev«; Helder, maar bovenal de dorpjes angs het N.-H. Kanaal, zyn weer meer uit hun isolement verlost. Wy hopen, dat er een druk gebruik van den dienst zal wor den gemaakt en juichen het initiatief van den heer Langeveld ten zeerste toea De Zuiderzeewerken. Voor de Zuiderzeewerken is de belang stelling in het binnen- zoowel als in het buitenland, tameiyk groot Verschillende lezingen werden in het buitenland over dit geweldige werk gehouden en groote bewondering werd door buitenlandujhe in- Senieurs getoond voor de wyze waarop federland zijn behoefte aan expansie op lost. Er worden zoo ongemerkt flinke vor deringen gemaakt. Deze week kwam het bericht, dat de eerste boerderij op de drooggemaakte Zulderzeegronden onder de dakspanten was gekomen. Het betrof hier een boerderij in den proefpolder te Andyk, waaïin men dit jaar nog "erschil- lende zaaipr»even zal nemen. En zoo gaat men stap voor stap verder, naar het oogen- blik, waarop de Zuiderzee tot „historisch bestaan" zalbehooren. Verschillende maatregelen worden reeds genomen in het vooruitzicht op deze drooglegging Een daarvan is b.v. de ver zwaring van onze zeewering, die haar vol tooiing begint te naderen. Ook de Texel- sche dyken zullen verhoogd en versterkt moeten worden. Eveneens zal de Buiten haven aanmerkehjk verhoogd worden en tal van andere maatregelen zullen wor den genomen met het oog op den hooge- ren waterstand na de drooglegging. RotterdamNew York. Zondagmorgen is de „Schuttevaer", een „onzinkbare reddingboot", van Rotterdam naar New-York vertrokken, om de deug- deiykheid van de boot te demonstreeren. Zeer zeker zal het vertrouwen in de boot wel gevestigd zyn als deze den Oceaan- tocht achter den rug heeft, dooh met dit al lijkt ons het tochtje allesbehalve beny- denswaardig. Het is een dapper viertal dat de reis heeft aangedurfd en wy koesteren groote bewondering voor de prestatie, omdat wy van naby weten hoe weinig oomfort zoo'n boot biedt, vooral voor een dergeiyke groote reis. Donderdag is de „Schutte vaer" te Londen aangekomen. De beman ning had op de reis veel last van zee ziekte gehad en was oververmoeid ge raakt. Wat moet dat worden als zy straks den grooten tocht zullen aanvangen. Wy hopen dat de moedige bemanning weer behouden in het Vaderland mag terug- keeren. Arbeidsconflicten en het Com munisme op Java. Het jaarverslag over 1927 van den Java- suikerwerkgeversbond merkt op, dat in dat jaar arbeidsconflicten In de suiker industrie zyn uitgebleven. Het is aange naam dit te oonstateeren, maar het ver slag vleit zich niet met de voor de toe komst hoopvolle gedachte, dat het by de geldende goede arbeidsvoorwaarden moei- ïyk anders kon zijn. Ongetwyfeld, tevre denheid, arbeidslust en opgewektheid der werknemers houden in Indië evenals el ders nauw verband met den materieel gunstigen toestand. Maar in deze tijden waarborgen goede arbeidsvoorwaarden in Indië den bedrijfsvrede niet, geiyk even min talrijke stakingen een aanwyzlng zou den zyn van minder gunstige regelingen De zaak is eenvoudig deze, dat de be weging, die aansprakelijk is, rechtstreeks als leidster, indirect als gangmaakster, voor alle rust- en bedrijfsstoringen in In dië van den laatsten tijd, biykens eigen bekentenis der communistische voorlie den, geen belang heeft by datgene wat de bevolking in gunstiger conditie brengt of houdt. Integendeel, zoodanige gunstige voorwaarden verminderen de ontevreden heid 'en van ontevredenheid moet het communisme leven. Daardoor toch wordt het „revolutionair élan" ver- sterkt. Vooral daarom ziet de J. S. W. B. als groot arbeidsorgaan den komenden tyd niet zonder zorg tegemoet, omdat biykens de bekende P. K. L-nota, die aan den Volksraad is overgelegd, het in de bedoe ling ligt om zich binnen afzienbaren tyd weer te richten op economische bedrijfs- ontwrichting, d.w.z. dat binnen afzien baren tyd z,g. wilde stakingen zullen wor den geprovoceerd, ongeacht of het bedrij ven zyn, waar al dan niet eoonomisch ge rechtvaardigde motieven voor een staking zyn-aan te wyzen. Buitenland. HM veiligheidsvraagstuk. Wy schreven de vorige week reeds dat er te Genève wel veel geredeneerd wordt, doch dat het bereiken van practische re sultaten miniem is, al is er dan, dit moe ten we erkennen, veel goeds in deze by- eenkomst van de leidende figuren uit de politieke wereld. Wanneer we ons neer zetten om ook deze week eenige regelen te wyden aan de conferentie over „arbi trage en veiligheid" te Genève, moeten we wederom beginnen met te con- stateeren, dat ook nu geen prac- tisch resultaat bereikt is, ja, dat men zelfs deze week bevreesd was dat de ontwapeningsconferentie, die zou plaats hebben op 15 Maart a.s., verscho ven zou moeten worden naar een lateren datum, omdat er in het geheel geen schot was in de oplossing van het veiiigheids- En zoo wordt het vertrouwen op een be wapeningsbeperking of een ontwapening van de volken steeds opnieuw geschokt. Heit Phöbus-schandaaL Het Phöbus-schandaal, dat, zooals wy reeds eerder schreven, wel een van de oor zaken is geweest waarom de Duitsche mi nister van de Ryksweerbaarheid Gessier. zyn portefeuille ter beschikking stelde, neemt nog grootere afmetingen aan dan men aanvankeiyk reeds gevreesd had. Wy vermeldden deze week, dat het Ryi door deze affaire benadeeld zou zyn vooj 20 millioen mark, nu reeds wordt er ge sproken van een bedrag van 80 millioei mark. Men kent de situatie. De Phöbui Film My. was buiten medeweten van der minister van de Ryksweerbaarheid, mei gelden, bestemd voor de Ryksweerbaar heid gesteund en de strop, die dit depar tement hierdoor had, liep in de miliioe nen. Een rapport over deze zaak is op gemaakt, doch men tracht dit rapport angstvallig geheim te houden, welke ge hefinhouding begrijpeiykerwys achter docht opwekte en deed veronderstellen dat de zaak een politieke achtergrond had. De huishoudeiyke commissie van di Rijksdag heeft nu besloten met 12 tegei 7 stemmen, de regeering te verzoeken het rapport openbaar te maken, van welk be sluit het kabinet ernstig geschrokkei. schynt. Er kunnen dus eigenaardige er onthullingen verwach daad zal byeenkomen, zooals in December was vastgesteld. Van een algeheel uitstel dezer zitting is thans geen sprake meer, doch wel neemt men meer en meer aan, dat de zitting van deze commissie ook dit maal slechts van korten duur zal zyn en niet veel verder zal gaan dan de bespre king van het' ontwerp-conventie van de Sowjet-regeering en de doorzending van de resultaten der veiligheidaoommiaaie naar den Volkenbondsraad ENGELAND. vraagstuk. Deze vrees is echter weggeno men. De ontwapeningsconferentie zal den löden dezer maand gehouden worden en i sensationeele de beraadslagingen zulien wel hoofdzake-worden. ïyk gewyd worden aar. het radicale ont* J Een Jubileum van het roode leger wapenmgsvoorstel van Rusland, dat na- tuuriyk geen schyn van kans heeft om aangenomen te worden. Alzoo zal ook deze conferentie weinig resultaat opleve ren. En ondertusschen gaat men door met „bewapening" in plaats van ontwapening. Vermelden we tenslotte nog dat he- roode leger Zaterdag zyn tienjarig be staan gevierd heeft. De redevoeringei door de Sowjetleiders, ter gelegenhek' van dit feit gehouden, hebben het ver trouwen in deze regeering, ten opzichte Zoo is er den laatsten tyd heel wat be- u.n radicale ontv^peningsvoorsteb roering geweest over een verboden invoer len» *'el j van eenige wagonladingen „schoone woorden die de Sowjets vaak spreken hebben niet veel te beteekenen, Machine geweren in Hongarije dat bleek ook duideiyk by dit jubileum, „De Kleine Entente is hierover op ha- waar Rijkof o.m. zeide: „dat het proleta- ren achtersten zolder geraakt" zoo1 riaat zioh tegen de vyanden van zy.i schreef de N. R. Crt. „en de zaak zal klasse zou weten te beschermen" en mee- ook in den Volkenbondsraad, die op den dergeiyke dreigementen uitte Rijkof er eersten Maandag in Maart bijeen zal ko- de zynen. men, ter sprake komen. Een der belang- ggs—1 hebbende staten beweert, dat het niet de niiiTriii iiin eerste bezending oorlogamaterieel was, DUMtNLANU. Ingezonden Mededeellng. FEUILLETON. 72) doos H. EEACH—WEBB. Nadat Barfcn vertrokken was, begaf Roger zich vistberaden aan zfo'n werk, terwyi hij ov»r hetgeen zy gesproken hadden, nadaht. Hij twijfelde er geens zins aan, dat iet Claude o<p dat oogenblik ernst was ge' eest met zyn bedoelingen, maar hy glbfachte toen hy dacht aan velerlei «tem iingen waarin hy nog zou komen, vóór pe edelmoedige bui terug zou keeren. Ij zichzelf nam hy het besluit geen hoop te bouwen op eenige verbete ring van zy n >ositie en vermande hy zich, om het nieuwe jaar met evenveel geest kracht tegemoet te zien als de vorige jaren. Hq waf Glaude's lijfknecht en zou dat blijven, oftdanks de bevlieging van berouw van zijn meester. Hy zou onvoor waardelijk ai zyn bevelen moeten blijven gehoorzamen. Gehoorzaam moeten blij ven staan in zijn tegenwoordigheid, tenzy hy uitgenoodigd werd, om plaats te ne men. Hy fc<yu zijn barbaarsche terecht- wyzingen en dikwijls onrechtvaardige berispingen gedwee moeten aanvaarden, in overeenstemming met zyn positie. Hij zou vergunning moeten vragen voor al zyn doen en laten en zich in het algemeen met eerbljjjig© onderdanigheid moeten biyven gejjagen, zooals een man betaam de dis zl(fc onvoorwaardelijk aan san •ader rsjfcg&t had. MU ghafl wanhopig DE VOORBEREIDENDE ONTWAPENINGSCOMMISSIE. Het schynt thans wel vast te staan, dat de voorbereidingscommissie voor de ont wapeningsconferentie, onder voorzitter schap van jhr. Loudon op 15 Maart inder naar zyn kamer en haalde, voor bet eerst sedert zyn staat van Ujfeigenschap, het contract t& voorschyn, dat Claude met hem aangegaan had. Mevrouw Lawrence en Gwen Tempest hadden beiden het bezoek van Claude verwacht, maar met verschillende gevoe lens. Marion Lawrence hield zielsveel van Gwen en verlangde ernaar, dat zy gelukkig zou worden. Zy was dol op Claude, maar zyn zelfzucht was voor haar edelmoedige karakter een ergernis even als zijn velerlei wisselende stemmingen. Dat hij zich in ale opzichten naar de wen- sohen van Gwen gedroeg, was haar een voldoening, maar zy was verre van tevre den en beschouwde zyn herhaalde bezoe ken met alles behalve onvoorwaardeiyke goedkeuring. Aan den anderen kant was het meisje altyd biy om hem te zien, en haar verwelkoming vergoedde veel van de koelheid waarmee haar tante hem ont ving. Mevrouw Lawrence's begroeting was wel' gastvrij, maar koud. Claude deed echter al zyn best om de dame uit de plooi te krijgen. Pas toen hy daarin ten slotte geslaagd was, roerde hy het onderwerp aan, dat hem zoo na aan het hart lag. „Ik weet, mevrouw Lawrence, dat u gelooft dat ik een nutteloos lid van de maatschappy en een onrustbarend egoïst ben. Ik ben dat metterdaad, maar ik houd even innig van Gwen als een beter man maar zou kunnen, en ik ben van plan haar te vragen mijn vrouw te worden." Hy sprak deze woorden eenvoudig en ernstig. „Ik ben niet meer ioo egocen trisch als vroeger, es heb la des laatste* tyd velerlei stemmingen vrijwat leereo beheerschen naar Roger zegt en myn ellendige humeur baas geworden. Ik heb een goede leerschool gehad en ben door een uitstekend leermeester voort durend onder handen genomen." „Als je zelfzuchtig bent en ik erken mijn jongen, dat ik altyd heb gevonden dat jq dit was is je opvoeding daar ten deele schuld aan en ik verheug mij meer dan ik zeggen kan dat jy les neemt. Jy kunt een uitstekend man worden, als jij je maar inspant om je zelf te overwinnen A propos, wie is dat voorbeeld van een löGrmocstör?" „U moet my beloven dat u my niet zult verraden," zeide hy lachend. „Met geen woord of gebaar." Hij boog zich naar haar toe eni fluis- terde j „Myn bediende, mevrouw Lawrence, Denk eraan, dat u beloofd hebt, het stil te zullen houden." „Ik ben nooit van mijn leven ernstiger geweest, lieve dame." In een opwelling greep zy zyn handen. „Dat is een royale bekentenis en het overtuigendste 'wat je nog gezegd hebt. Ga nu Gwen opzoeken. Als 't bevord'eriyk is voor je zaak, moog je haar zeggen dat ik je gestuurd heb." Ofschoon de begroeting van het meisje hem van biydschap deed trillen, was haar manier van doen hem een raadsel, want er scheen een nieuwe slagboom tusschen hén gekomen te zyn, te oordeelen naar zekere terughouding aan haar kant een slagboom dien hy schier onmogeiyk vond om te verbreken. Hy verviel in een oEflelukkia stilswjjgea en. toea de VOLKENBOND. DE ENGELSCH-EGYPTTSCHE ONDER HANDELINGEN. Verwerping van het ontwerp van het tractaat door het Egyp tische kabinet verwacht. Alle berichten uit Kalro doen voorzien, dat, nadat de nationalistische Wafd-party het ontwerp van het tractaat met Engeland verworpen heeft, ook het kabinet er niet aan zal willen. BOLSJEWIEKSCHE VERKIEZINGS PROPAGANDA IN ENGELAND. Het bestuur van de communistische inter nationale te Moskou heeft, volgens een te legram van Central News uit Warsohau 40.000 aan de Britsdie oommunistisohe party toegezegd voor een feilen ptopa- ganda-veldtooht vóór het begin van de verkiezing van het Lagerhuis, die nog den tyd heeft, waarschijnlijk tot komende jaar. Als voorwaarde stelt de internationale, dat er een zoo groot mogeiyk aantal com munistische oandidaten gesteld zullen wor den, dat de party een eigen orgaan zal uit geven, zioh geheel onafhankeiyk zal ma ken van de arbeidersparty en krachtiger zal opkomen voor de oommunistisohe leer stellingen. Ingezonden Mededeellng. Bevrijd n van die rugpljnt Rugpyn waarschuwt u, dat uw nieren verzwakt kunnen zijn. Uit rugpijn blijkt dan ook, dat gij een specifiek niermiddel dient te gebruiken om deze heilzame levensorganen te versterken. Waag u niet aan uibrtell Begin onimiddeliyk Foster's Rugpyn Nieren, Pillen to gebruiken. Dit middel kan aan de nieren nieuwe kraóht geven, zorg dragen voor goede bloedzul- vering, en rugpijn, blaasstoornissen, wa terzuchtige zwellingen, pyn in de spieren of gewriohten, duizeligheid en urinestoor- nissen doen verdwynen. Tal van mannen en vrouwen, die gedu rende de laatste 25 jaren leden aan nier kwalen en de pyniyke verschijnselen daarvan, getuigden, dat Foster's Pillen hun kracht en gezondheid herstelden. Aarzel niet! De werking van dit speci fieke middel is rechtstreeks op de nieren gericht en als deze organen goed werken, wordt het bloed behooriyk gezuiverd en krachtig. Dearoan worden Foster's Rug- pyn Nieren Pillen dan ook algemeen aan bevolen tegen rheumatiek, lendepyn, Ischias, rugpyn en andere ernstige gevol gen van nierzwakte. Verkrijgbaar (in glasverpakking met geel etiket let -hier vooral op) bij apo theken en drogisten 1.75 per flacon. verandering in zyn stemming merkte, stak zy den gek met hem. Vanwaar dat yzige stilzwijgen, vriend lief' vroeg zy. „Ik geloof dat jy al ge noeg hebt van mijn gezelschap." Claude greep haar handen en hield die wanra tusschen de zyne. >rIk zou niet kunnen zeggen dat ik genoeg had van je gezelschap, omdat het in de verste verte niet waar zou zyn. Lieve schat, ik houd van je ik houd zoo innig veel van je. Geef je een beetje om my genoeg om te gelooven dat je op een goeden dag met mij zult willen trou wen en my tot den meest trotschen man maken, die er op d'e wereld is?" Hy keek haar gretig in het gezicht, verlan gend omi haar antwoord in de heldere op rechte oogen te lezen. „Wil j© spreken, dametje, en een eind maken aan de span ning waarin ik verkeer?" Het meisje liet haar handen ln de zfjne rusten, maar haar gezicht was bewolkt en haar voorhoofd' vertoonde een diepen rimpel, als aanwyzlng dat zy in een moei lijk parket verkeerde. „Eeriyk gezegd heb ik nooit gepro beerd myn gevoelens voor jou te ont leden, Claude; ik mag je erg graag, maar ik weet niet of ik genoeg van je houd op de manier waarop je wilt." Zyn gezicht verloor iets van de warme kleur. „Is er iemand anders in het spel, lieve?" „Niemand." „Mag je my dus liever dan iemand an ders, schat?" „Dèt kan ik althans erkennen," „Nu, begrijp je dan niet, wat dit alles voor ndj beteekent? Je kunt gerust je be lofte doen, liefste. Omdat ik, als het veld vrij ia 5* liefde ui afdwingen. Wil Je het my niet beloven, Gwen?" De frons was nog altyd op haar voorhoofd zichtbaar. Wat scheelt er dan aan, lieveling? Komt bet omdat ik zoo'n zelfzuchtige schavuit ben?" „Wees nu niet kinderachtig; dat ben jy niet." „Dit is een bewys dat jy van my houdt Liefde is blind, zie je, en je ziet myn fouten niet. Vraag het aan mevrouw Lawrence of liever nog aan Ellison hoe het met myn temperament gesteld is, alle twee zuilen je de oogen openen voor myn ware karakter." .Hoezeer ik my zorg zou maken over die belangrijke kwestie, ik zou toch nau- weiyks by je bediende er naar informee- ren?' „Toch hebben bedienden den besten kyk op ons karakter. Ik verlang er naar dat je met Roger kennis maakt. Het is een uitstekende kerel en ik hoop, lieve kind, dat jy ook op een goeden dag aan spraak zult kunnen maken op zyn aan hankelijkheid," „Als bediende kan die man best alles zijn wat je zegt; maar ik ben niet van plan, hem of Tantetje iets te vragen aanr gaande jou. Ik ben oud en wijs genoeg om mijn eigen oordeel te vormen, mijn heer, vooral op het «tuk van jou gebre ken en goede eigenschappen." (Wordt vervolgd). HELDERSCHE COURANT ABONNEMENT PER 8 MAANDEN BIJ VOORUITBETALING: Heldersohe Courant f 1.50; fr. p. p. binnenland f2.—, Nod. O. en W. Ind p. zeepostf 2.10, ld. p. imail en o-verlae landen f 3.20. Zondagsblad resp. f 0.60, f 0.<0, f 0.70, fl.—. Modeblad resp. f 0.95, f 1.26, f 1.26, fl.35 Losse nummers der Courant 4 ct.j fr. p. p. 6 ct ADVERTENTIE Ni 20 ct p. regel (galjard) Ingeet. meded. (kolombreedte als redaction. tekst)dubbel tarief. Kleine advert. (gevraagd, te koop, te huur)v. 1 t/m 8 regels 40 ct., elke regel meer lOct.biJ vooruitbetaling (adres: Bureau v. d. blad en met br. onder no. 10 ct. p. adv. extra). Bewijsno. 4 ct 2.00 v. 5.57 0.42 5.48 7.41 8.04 ff 8.15 ff 6.28 6.40 6.45 8.25 8.44 tt 4.81 ff 6.51 6.87 5.47 9.02 9.19 7 ff 5.44 ff 7.09 6.35 5.49 9.85 9.51 ff 6.56 ff 7.25 6.88 5.50 10.0610.22 ff 8.06 ff 7.89 6.80 6.52 11.0711.22 ff 9.16 ff 7.52 6.28 6.54 11.8811.58 j di« Hongarije zich langs slinkschen weg j heeft verschaft, maar de tiende en dat het op het oogenblik genoeg oorlogstuig op heeft gehoopt om een leger te wapenen, dat twaalf maal zoo sterk is als het tegen- i woordige Hongaarsche leger. Dat Honga- rfjen zich heimeiyk wapent, zal voor het overige niet alleen zijn oorzaak hebben in den wensoh om zijn veiligheid te verster ken, maar ook in het heimeiyk verlangen, om by de een of andere gunstige gelegen heid een slag te slaan tot herziening van zijn nieuwe, aan alle kanten door het vredestractaat beperkte grenzen." „Spreek je heusch in ernst?"

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1928 | | pagina 1