Je Spaarbank" BEDIENDE Evangelisatie^ Palmstraat. AAN ONZE ADVERTEERDERS. |BETREKKINGEN| FLINKE AANKOMENDE Advertentiën. DIVERSEN Marlneberichten. Sport. aangeboden ADVERTEERT in de Heldersche Courant. E. P. Hartlleb. t Instituut voor Arbeidersontwikkeling. DORKAS-U. S. O. De prijzen der verloting kunnen a.s. Maandagavond nie» worden afgehaald. 50 000 gulden Aangifte voor de Bevolking-Reglsters. gevraagd voor onzen winkel Spoorstraat, Helder, tegen vast loon en provisie. Persoon lijk aanbieden a.s. Dinsdagmorgen 8-12 uur. ZUL5TQ.A KRUIDENIER wmaiDoanflCOtnwiD Depóthouders. Soerabaja, 1 Maart. Overleden 1b de heer E. P. Hartlleb, oif. van goz. Ie kl. bij de marine. Hr. Ma „Hertog Hendrik". He commandant van Hr. Ma. Hertog Hendrik heeft radiografisch het depar tement van marine meegedeeld, dat hij op 28 Februari gedurende de honden wacht en de dagwacht op tegenkoens ge stuurd heeft, in verband met een1 ont vangen noodsein van het stoomschip Atalaya, dat brand aan boord had en dat 660 mijlen bewesten de plaata van de Her tog Hendrik stond. Nadat uit radiografische berichten ge bleken was, dat men den brand meester was, heeft de Hertog Hendrik zijn Oos telijken koers vervolgd. De torpedobooten Z 5 en1 Z 6, respeetle- Hjk onder bevel van de lult. ter zee ie kl. J. C. H. H. Mackay en J. van Leeuwen, zijn gisteren uit het zuiderlrontier hier terug gekeerd. Bij Kon. besluit is aan vice-admiraal-tit. C. C. Zegers Rijser, adjudant in buitengewonen dienst van de Koningin, secretaris-generaal van het departement van marine, vergunning verleend tot het aannemen en dragen der ver sierselen van het grootkruis van de Militaire Órde van Aviz van Portugal. Bij Kon. besluit is met ingang van 6 dezer de kapitein der mariniers H. baron van Hemert tot Dingshof bevorderd tot luit.-kol. der ma riniers. Na gedurende een paar weken oefeningen in 't Noorderfrontier te hebben gehouden, ie de mijnenlegger Van Meerlant, comm. de luit. ter im ie kl. G. G. Bozuwa, gisterenmorgen van hier naar Amsterdam vertrokken. Off. van den M.S.D. ae kl. G. de Jongh, die bestemd is voor den dienst In Ocat-Indlë, zsl 7 dezer per particuliere gelegenheid die te stemming volgen. Bij beschikking van den minister van ma rine a. i. is de off. van den M.S.D. der ae kl J. Moerer den iaën Maart geplaatst aan boord van Kr. Ms. van Speyk. 14 Maart: serg.-kck J. L. Deuster van Wacht schip Willemsoord naar Wachtschip Vlistin gen. io Maart: vliegtulgmaker-majoor H. G Möller van Vliegtuigenfabriek Aviolanda naar de Kooij. De serg.-vliegtuigmaker B. de Jong wordt van ia Maart tot en met 14 April gedetacheerd bij de vliegtuigenfabriek Aviolanda te Papen- drecht. De navolgende onderofficieren zijn bestemd in Mei naar Ó.-I. te worden uitgezonden: Serg.-seiner W. Delver, serg.-kok C. P. Bou tens, serg.-vliegtuigmaker B. de Jong, J. Kil- jtn, F. C. Rodenstein, serg.macht. C. Kindt. VOETBAL. N. V. B. Overzicht vu da wedstrijden voer Zondag. Afdeeling I. xa klasse Ajax zal de reis naar het Haagje onder nemen om aldaar tegen HBS de laatste com petitie-match te spelen. De kampioenen sloe gen de Houtrusters reeds in A'dam met 51 en we vertrouwen, dat zij ook nu wel zullen zorgen dat de punten mee naar huis genomen worden, waardoor de competitie dan met 33 punten beëindigd wordt. In R'dam een derby: VÖCExcelsior; als de thuisclub ver liest wat vrij waarschijnlijk is is ze ge doemd degradatiewedstrijden te spelen, on geacht wat UW in haar 2 nog te spelen wed strijden zal weten te bewerkstelligen. Hil versum, die uit de 4 laatste wedstrijden maar één winstpunt heeft kunnen noteeren, speelt thuis tegen RCH, wiens prestaties wel wat beter zijn; een gelijk spel is niet uitgesloten. EDÓ maakt een goede kans voor de 3e plaats, als men in staat is uit de resteerende 3 wedstrijden 5 punten te balen; op eigen grond wordt nu gespeeld tegen VUC, waar in Den Haag met 30 van gewonnen is. De Haarlemmers achten wij sterker dsn VUC en een herhaling is niet onmogelijk. ae klasss A. Alcmarla speelt voor de 3e achtereenvol gende maal thuia; het la nu KFC die op be zoek komt. Ala de Koogera hun feestavond te boven zijn welke hun tegen DEC leelijke parten gespeeld heeft kunnen de witten op zwaren tegenatand rekenen, hoewel wij hen de beate kansen voor de zege geven. Maar. zooals gezegd, gemakkelijk zal het niet gaan. Voor de beslissing van het kampioenschap is van belang ZWDEC, onder leiding van den heer J. Pelser. In verband met deze match verdient vermelding, dat VSV haar protest inzake de match West-FrisiaVSV (00), waar een gemaakt doelpunt wegens vermeend buitenspel niet was toegekend^gewonnen heeft, wat voor de rooden dus een geducht meevallertje is. Deze onverwachte wending in de situatie heeft nu dit gevolg, dat als DEC er in slaagt ZW te kloppen, een beslissings wedstrijd tusschen de 2 kampioenspretenden ten moet gespeeld worden. Dus reeds een ge- bezorgt VSV het kampioenschap. aVV heeft zich terdege voorbereid voor deze beslissende kamp en zal gaarne revanche trachten te nemen van de smadelijke neder laag, destijds in A'dam geleden, waar de Zaan- ken^zaf? mCt K? V|'L°rtni °f het hun Seluk- V5V I Natuurlijk zal bij deze match VSV in pleno tegenwoordig zijn. Voor HRC en Helder gelieve men het clubnieuws te lezen ae klasse B. Onder leiding van prof. Snapper zullen WA en Haarlem hun laatsten bondswedstrijd van dit seizoen spelen op het terrein van laatstge noemde. Waar de thuisclub juist in de laatste wedstrijden mooie successen geboekt heeft (7 punten uit 4 wedstrijden, score 14—3) zul len roodbroelcen het heusch niet zoo ge- mairkelijk krijgen als de vorige maal, toen van VVA met 7—1 gewonnen werd. Hoewel er voor baiden niets meer op het spel staat, kan dit toch esn aantrekkelijke match worden, waarin •aa draw list onmogelijk la. 3e klasse A. Scheidsrechter van Cleef is belast met den wedstrijd DJKWatergraafsmeer, welke van veel belang is, want verliest DJK dan is de kampioenskans onherroepelijk verkeken en is die van de gasten een heel stuk gestegen, die dan feitelijk reeds binnen zijn. QSC, welke club weer een paar oude krachten in de ge lederen heeft (o.a. midvoor Kat), zonder re sultaat voorloopig, speelt thuis tegen ODE Ook de A'dammers spelen weinig succesvol een gelijk spel zou geen verrassing zijn. 3e klasse B. Kennemers kan van Wilhelm. Vooruit win nen, terwijl Hortus hoewel nier de tegen stand grooter zal zijn Purmersteijn de pun ten kan ontnemen. 3e klasse C. EDWNeerlandia, DWV—Allen Weer baar, AmstelZRC. 4e klasse A. Zaandijk—KW, SLTO—APGS, Uitgeest- De Volewijckers. 4e klasse B. OWO besluit de competitie met een uit wedstrijd tegen Zaanlandia, de 2 gegadigden voor de ie plaats. Op eigen grond wist O. de Zaandammers met 32 te kloppen, doch dat was de eerste wedstrijd van Z., nu is dat nog lang niet zeker. Wij verwachten eerder re vanche. Verder wordt hier gespeeld: Zilver meeuwenAhrend's V£, EVCRCA. Reserve ae klasse A. In deze afdeeling, waarin veel spanning ge weest is, -kan morgen de beslissing vallen voor de definitieve bezetting van de ie plaats Dit vanwege de match Hollandia 2Haarlem 2, want als de bezoekers winnen, dan is het kampioenschap beslist. Voor deze ontmoe ting is de heer Henneberke als scheidsrechter aangewezen. Nog wordt gespeeld: Water graafsmeer 2Alcm. Victrix a. Reserve 3e klasse A. ODE 2—HRC 2, KFC s-ZW 2, Zeebur- gia 2QSC 2. Reserve 3e klasse B. ZRC aWFC a, Spartaan jDEC Waat- Frisis aZFC 3. Reserve 3e klasse C. In deze afd. zijn TOG a en DWS 2 da favo rieten voor de is plaats: T.O.G. II 9 8 0 1 16 D.W.S. II 10 8 0 a 16 TOG verloor Zondag j.1. op niet verwachte wijze, daar de SDW-reserves niet tot de sterk ste van hun afd. behooren (het werd 03 voor T.). Doch deze ned-erlaaag heeft dtl ge volg gehad, dat de spanning niet weinig toe genomen is. TOG speelt nu op eigen veld tegen DWS cn zal nu wel beter oppassen; de gasten zulen echter hun huid duur verkoopen. Scheidsrechteris de - heer De Levie, De eer ste match tusschen deze twee elftallen bracht den leiders een 43 zege. Gespeeld wordt nog: Ahrend's VC 2Swift 2, die Zondag j.1. ook tegen elkaar speelden met als uitslag een gelijk spel (11). Afdeeling II. xe klasse. De strijd der staartclubs om van de laatste plaats af te komen is vooral de laatste weken zeer interessant. De ontknooping kan mor gen vallen, maar ook niet. In het eerste geval alleen als Spartaan in Den Haag tegen ADO mocht gelijk spelen of verliezen, want dan zijn de Amsterdammers aangewezen tot het spelen van degradatiewedstrijden, daar zij dan 14 (of 13) punten hebben; doch als Spar taan daarentegen weet te winnen, heeft zij evenveel punten als Stormvogels en HW. Dus 3 clubs iret 15 punten, wat er 00*: 4 kun nen worden, als ZFC in A'dam van Blauw Wit mocht verliezen, dat heel goed^ mogelijk is. Een en ander geeft dan een heel merk waardige situatie, die bij ons weten nog nooit is voorgekomen. Doch er komt iets bij, dat de zaak nog ingewikkelder maakt. In de Sp.kr." lezen wij, dat het protest van HVV, wegens het uit het veld zenden van Ir. Neuer- burg in den wedstrijd HFCHW, is toege wezen, zoodat zeer waarschijnlijk de laatste 19 minuten, waarin HW zonder dien speler moest uitkomen, moeten worden overge speeld. De stand was toen 21 voor HFC. Slagen de Hagenaars er in dien achterstand in een overwinning om te zetten, dan zijn zij* absoluut buiten gevaar (17 punten). Maakt echter HW in den resteerenden tijd een doel punt, dan staan beide clubs veilig (16 punten), 't Aantal mogelijkheden in deze afdeeling is dus groot. De positie van de betreffende clubs is als volgt: Z.F.C. 17 7 I 9 4^ 41 IS HV.V. 17 6 3 9 32—48 is Stormvogels 18 6 3 9 27—43 15 Spartaan 17 4 S 8 22—23 13 ae klasse A. BMTHDVS. ae klasse B. Neptunus—Unitas, Overmaas—ODS, Mer- wede—SVV— LSV—CW. Dit besluit van de Protestcommissie moet, alvorens rechtskracht te hebben, eerst nog door het Bestuur van N. V, B. goedge keurd worden. Momenteel heeft dit lichaam nog geen beslissing genomen; mogelijk dat men dit zal laten afhangen van het reiqltaat van den wedstrijd ADO—Spartaan. In het „Alg. sportblad" lezen wij dienaan gaande nog dat HFC tegen de uitspraak der Prot.-commissie heeft geprotesteerd. Dit blad acht het voorts onbegrijpelijk, waarom de N. V. B. eerst wil afwachten her resultaat van den wedstrijd ADO—Spartaan. (Doch dit zal hieraan wel liggen, dat als Spartaan maar één punt verspeeld, deze club voor degradatiewed strijden in aanmerking komt en dus toewijzing van het protest geen zin meer heeft. Red. H. Ct.) N.-H. V. B. xe klasse A. Tuindorp: HRC 3—KW 2, 12 u„ Vel. Wor- merveer: WFC 3Helder 2, 2.30 u., Hartog. Zaandam: ZFC 4Bergen, de Graaf, xe klasse B. Bol weg: SVSDTS, 2 u., Bruins. (DTS staat no. 1 en SVS no. 2.) Texel-Zeevogel», 2 u„ Vlam. Hoorn: Hollandia 3—WGW 2 2 u., Honijk. HeilooSchagen, 2 u., Wiebols.' ae klasse D. Tuindorp: HRC 4_SVS 2, 10 u., Annyas. Oudesluis Texel 2, 2 u., Molenaar. 3e klasse D. Sch,"i 4e klasae C. WGW'4 3' Ki0k' Midd*™eg: de Zwijger^ennSrenSu"es 2-sVs 3' "2 u - 5e klasse F (Adep.-afd.). HKC B "iSS A- »-- C. Swtrt; N.-H. V. B.-elftallen. Er zijn door de E. C. van den N -H. V. B. 2 proefelftallen samengesteld, lezen wij in het off. orgaan, genaamd A en B, weike zoo spoe dig mogelijk een wedstrijd tegen elkaar zul len 8f>elen. Ook onze plaats is hierin vertegen woordigd: We zien in elftal A: L. Beijer, HRC 3 (linksback); Dros, Texel (spil); Kuiper, HRC 3 (middenvoor); Jos. Gerards, WGW 2 (linksbinnen). Elftal B: P. Ran, Held. 2 (rechtsback; Boot, Held. 2 (linkshalf); Blans- jaar, SVS (linksbinnen) en J. BenoKer, HRC 3 (linksbuiten). In totaal dus 8 spelers H.R.C.—HOLLANDIA. (Aanvang half drie.) De laatata thuiswedstrijd. Het schijnt dat de fut er bij de Racers uit is. En dat juist nu! Terwijl er zooveel op het spel staat, want de laatste plaats is niet meer denkbeeldig. Alle kans bestaat dat of HRC of Helder daarop zullen eindigen. De Racers hebben alleen nog dit voordeel dat zij 2 winstpunten meer hebben dan de plaatsgenoo- ten, die echter een wedstrijd minder gespeeld hebben. Er is in Hoorn met 50 verloren; thans zal Hollandia de rooden op Tuindorp bekam pen. We herinneren ons nog hoe Hollandia eenige jaren geleden, in een wedstrijd voor den Holdert-beker, (Maart 1925) slechts met 21 wist te winnen, een resultaat dat sterk geflatteerd was, daar Racing door haar uit stekend spel de 2e klassers veelal de baas was. Thans komt Holl weer naar het Tuindorp; we vreezen een nieuwe nederlaag, tenzij de roodhemden met wat meer zelfvertrouwen spelen en meer geest in hun spel leggen Fac toren, die bet geheel ten goede zullen komen en welke de HRC-historie bewijst dit al meer tot mooie prestaties hebben geleid. De punten zijn kostbaarder dan ooit; play up, Racers I HRC komt volledig uit; scheidsrechter is de heer Broeksmit. Vertrek met den trein van 9-53. v.m O.D.E. 2H.R.C. 2. De reserves spelen in A'dam tegen ODE 2, een tegenstander waar nog niet tegen ge speeld is. H. ia wel in staat dit elftal te klop pen, en wanneer de roodjea hun beat doen, zullen de winstpunten mee naar het Heldertje genomen worden. Hun plaata ia in de boven- ite helft van de ranglijst, waarop ook beat geëindigd kan worden. H.R.C. s-K.V.V. 2. De roode reserves kunnen nog in punten- aantal gelijk komen met de leiders, zoo schre ven wij Zaterdag j.1. naar aanleiding van de match tegen WFC 3. Deze ontmoeting werd met 30 gewonnen; thans komt KW 2 op visite, welk elftal uit 12 wedstrijden 11 pun* ten heeft. Dus een- vrij middelmatigs pres tatie. We gelooven dan ook wel, dat de rood- jes, wanneer zij spelen voor wat zij waard zijn, ook deze partij wel zullen weten te win nen. H. kan met 21 punten de competitie ein digen, maar dan ook op den ingeslagen weg voortgaan. De wedstrijd vangt aan om 12 uur onder lei ding van den heer Vel. WEST-FRISIA—HELDER. Helder behoort met ÏTRC en Hollandia tot de degradatiecandidaten, wat niemand wel oott zal geaaent neDDcn, uw --- begin der competitie zoo succesvol spee oen. Maar het feit is er nu eenmaal; door Hollan- dia's zege op HRC bezet Helder nu zelfs de laatste plaats! Doch deze kan nog verlaten worden als <ite 3 resteerende wedstrijden ge wonnen worden, wat echter niet zal meeval- len en wat voor ons nog lang niet zeker is. Doch al zou dat ook gebeuren, wordt dc com petitie beëindigd met 15 punten, dan zou het nog niets geven, tenzij Holalndia nog een keer struikelt, want deze club kan het tot 1(1 Pap ten brengen. De mogelijkheid blijft echter be staan, dat zooiets gebeurd afgezien van het feit wat HRC nog zal doen en we hopen dat Helder hiermede rekening zal houden. De wi-themden hebben in den Rauohbekerwed- strijd niet onverdienstelijk gespeeld en wan neer thans de middenvoorplaats in beter han den is, zien wij de spelers in vol vertrouwen de reis naar Enkhuizen aanvaarden. Men weet, dat West-Frisia op eigen grond een taaie tegenpartij is, die moeilijk te slaan is. Hierbij de positie op de ranglijst van de be treffende clubs: 8. H.R.C. 16 5 1 10 27—42 9. Hollandia 14 4 3 9 34—4° 10 10. Helder 15 5 3 9 31—37 9 Na de wedstrijden van morgen moet nog gespeeld worden: Holalndia: thuis tegen WFC en ZW. HRC: uit tegen Alcmaria Victrix. Helder: thuis tegen West-Frisia, uit tegen KFC. Helder treft het niet, dat zonder Sporken geapeeld moet worden, die ongesteld is, ter wijl het medespelen van Biere nog nie» vast staat. Een en ander is zeker te bejninmcr.'n, maar het is nu eenmaal nietanders. We ho pen, dat de club, ondanks deze verzwikking, zich ten volle van haar taak zal kwijten. De reis geschied per autobus, welke om 10 uur vanaf het aigarenmagazijn Zomer vertrekt. -de Olympische Spelen zullen deelnemen, schrijft de „Sp.kr.", ook uit Zweden komt thans het bericht, dat hït van deelneming zal moeten afzien, als het Zwecdschc Olymp. Co mité de kosten niet voor zijn rekening neemt. Voorts heeft de voorzitter van den Italiaan- schen Voetbalbond verklaard, dat de uitzen ding van een voetbalploeg naar Amsterdam nog geenszins vaststaat. Ook uit Zwitserland komen ongunstige berichten. Het niet deelnemen van genoemde lan den zal ongetwijfeld veel afbreuk doen en het voetbaltournooi minder aantrekkelijk inaken. Gelukkig komen de Zuid-Amerikaanache deel nemers wel, de vertegenwoordigers van het beste amateur-voetbal. gCHOOLVOETBAL. Zondag 19 Februari j.1. werd een vergade ring gehouden, waarop de organisatie van het aanslaand Paaschvoctbaltournooi voor de schoolelftallen werd besproken. Een com missie werd benoemd, bestaande uit de hee- ren J. Biere, D. Kort, C. J. Mol Jr., M. Quant en P. Uipkes. In den loop van de volgende week zullen de inschrijfformulieren sna de verschillende scholen worden gezonden. We hopen, dat de inschrijving dit jaar nog grooter wordt dan 't vorig jaar, toen 27 elftallen deel namen. De wedstrijden vangen hoogstwaar schijnlijk 10 April aan. Reeds zegden enkele vereenigingen medailles toe. Spoedig volgen nadere mededeelingen. Helder 2. De reserves hebben weer een uitwedstrijd, nu naar Wormerveer om WFC 3 te ontmoe ten. Door de groote zege op Bergen Is H.'s kampioenskans weer wat vergroot, doch het eindpunt is er nog lang niet. Tegen WFC 3 zal er zeker 90 min. hard gewerkt moeten worden, al staat dit elftal dan ook op san van de onderite plaatsen; de blauw-witten vallen evengoed niet mee. NEDERLAND—BELQIE Het Belgischs elftal. Het Belgische elftal, dat 11 Maart te Am sterdam zal uitkomen, ia als volgt samen gesteld: Caudron Dr. Swartenbroeckx Hoydonx P. Braine v. Halme TJocstmn Eist Devos R. Braine Moesechal Diddens Negen van de elf spelers, dat het elftal der Roode Duivels vormden (dat met iI van de Zwaluwen verloor Van Halm ia verkozen boven den jeugdigen Verboven, terwijl Ledrnt is vervangen door Devos. (Tel.) Dr. Swartenbroeckx speelt dan tevens zijn Soen interlandwedstrijd; de bedoeling is om hem te huldigen. HET OLYMPISCH VOETBALTOURNOOI. Geen animo? Schijnt het vrij zeker, dat Engeland, Oosten rijk, Hongarije en Tsjecho-Slowakije niet aan WJJ ontvingen van een onzer Jeugdige lezers, die zich zeer beacheidenlijk ver bergt achter de initialen „A. V.", de vol- gende gedichtjes. Waar wij op het standpunt staan, dat de krant voor al onze lezen open moet staan, ruimen wij gaarne een plaatsje in voor deze versjes, die als proeve vso dichtkunst, waarlijk niet glecht zijn. Red. Held. Crt DE WONDEREN DEI HEMEL*. Avondbede. De zonnepracht gast onder in het Westen, En d' enkele gouden stralen, die nog resten, Vergaan heel langzaam in het ver verschiet, Maar menig mensch aanschouwt dat wonder niet Als Tc daarnaar staar, in stil gepeins ver zonken, En 't laatste vlammend rood Is uitgeblonken, Dan daagt er in mijn ziel een klare bêe. Om daar te varen op die zllv'ren zee. De maan en de sterren. Hoog san de stille lucht bloeien de sterren. Die mij flauw tegenbllnken van verre. Met hun zachten glans Van den hemeltrans. En aan den verren, hooggewelfden hemel, Zoo kalm en vredig in het stargewemel, Zie 'k de zllv'ren maan Bij de kim opgaan. A. V. .ïtf.Sic. Den 19en Maart a.s. f 3 hopen onze geliefde Ouders ft B DE BOER j£ en A. DE BOER—SMIT. hun 25-Jarlgo Echtvereenl- ging te herdenken. Dat zij nog lang gespaard mogen P blijven, is de wensch van y Kin- i hun liefhebbende J deren. 7 Helder, 8 Maart 1928. I» Heden ontsliep te Zwolle in zijn Heere en Heiland, na een langdurig, geduldig lijden tot onze diepe droef heid, onze lieve Vader, Behuwd- en Grootvader JOHANNES HELMIS, in den ouderdom van 64 Jaar. 0. G. A. HEUVELINK— HELMIG. H. M. HEUVELINK. ANNIE HEUVELINK. Helder, 1 Maart 1928. Keizerstraat 114. Voor de groote belangstel ling betoond bij de geboorte onzer Dochter, zeggen wh har telijk dank. H. OTTO. S. J. OTTO—KUIPER. Zondag v.m. 10 u en'savondshalfzei: Ds. J. DE PREE Qebouw Middenstraat 117. Evangelisatie Samenkomst. Spreker: De. DE PREE. Woensdag 7 Maart, 8 uur 'sav. spreekt in het Bonds- gebouw, Prins Hendriklaan: J. HEMELRIJK, Rector Gymnasium, Alkmaar, over: PompeJI, een bedolven stad (met lichtbeelden) Toegangsprijzen: Zaalopening: 10 en 20 cent. 7 30 uur Met het oog op een goede verzorging en plaatsing van de advertenties, verzoeken wij on zen adverteerders hun adver tenties zoo tijdig mogelijk op ons kantoor te bezorgen, liefst daags vóór het uitkomen van de krant. De Administratie. Een flinke LOOPJONGEN gevraagd. Adres: 8TOMPEDISSEL, Krugerstraat 4. Heden overleed, zacht en kalm, onze lieve Moeder, Behuwd- en Grootmoeder HENDERIKA LUTQERDINA BOSSCHER, in den ouderdom van 65 jaar, sedert 1917 weduwe van Jan Hendrik Takkns. Veendam, 1 Maart 1928. E. MARWITZ—Helder, Takens Kruger- Sj. MARWITZ straat 89 H. D. TAKENS G. TAKENSBakker en Kleinkinderen. Heden overleed na een langdurig doch geduldig gedragen lijden, onze lieve Dochter en Zuster JANNETJE TABELINQ, in den ouderdom van ruim 18 jaren. Haar diepbedroefde Ouders, Broers en Zusters W. C. TABELING. Helder, 8 Maart 1928. Ruijghweg 187. De ter-aarde-bestelling zal plaats hebben Dinsdag 6 Maart, namiddag 1 uur van uit het sterfhuis. Bijna werd in Februari door inleggers bij de Nuts- spaarbank meer ingelegd dan terugbetaald. P I Dag Dienstbode gevraagd. zelfstandig kunnende werken. AdresWed. J. DUIJVETTER. Koningstraat 99. Aanmelden na 7 uur. Gevaagd een net ME'SJE voorde morgenuren.Loont 4.-. per week. AdresE. SCHEER, v. Galenstraat 78. Hoogste waarde voor oud Goud en Zilver. M. NAUTA, goud- en zilversmid, Kanaalweg 181. burgemeester en Wethouders Ier gempente Helder brengen, voor zooveel noodig, den inge zetenen in herinnering: A. dait zy,. die zich in deze gemeente komen vestigen, hier van binnen veertien dagen ter Se cretarie der gemeente moeten doen blijken, door overlegging van een getuigschrift van woon plaats-verandering (verhuisbil- iet), of andere door de politie deugdelyk verklaarde papieren B. dat zij, vdie de gemeente verlaten, een getuigschrift, als bovenbenoeld, behooren op te vragen. Overtreding der bepalingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste veertien dagen of geldboete van ten hoogste honderd gulden C. dat van de verhuizing binnen de gemeente binnen veertien dagen moet worden kennis gegeven ter Secretarie met aanduiding van het per- ceel, dat men verlaten en het welk men betrokken heeft. Het niet naleven der bepaling wordt gestraft met geldboete van ten hoogste driegulden. Heldsr, 1928. Allen, dis een Vordering hebben op MeJ. WASSERMAN, Wilhelminastraat 110, worden verzocht naam en opgava van bedrag te zenden onder lett. W., aan het Bureau van dit blad. Men gelieve geen geld of goederen af te geven op mijn naam, daar deze niet doormii zullen worden voldaan. W. Th. MELCHERS, Sergt-Vliegtui gmaker. Aangeboden een net Kosthui» (geen beroeps), met huiselijk verkeer en vrije slaapkamer, in klein gezin. Brieven onder Nr. 440, aan het Bureau van dit blad. Mevrouw MEIJER, Singel 7, vraagt een Dienstmeisje voor dag en nacht, goed kunnende koken. Loon f 5.— per week. Gevraagd een nette Loopjongen Adres: T. VAN TRIET, Spoorstraat 126. Flinke WINKELJUFFROUW gevraagd, tegen hoog loon, voor ons filiaal Keizerstraat 16. Aanmelden: Koningstraat K- •- GODSCHALK. In de navolgende 22 DepOts ls ons blad geregeld verkrijgbaar By de Boekhandelaren: N. V. Boekhandel v/h. A J Maas, Kanaalweg P Spruit, Kanaalweg 161. Duikker, Ooetelootstraat. Smit, Westgracht 89. C. v. 't Hart, Schagenetraat 9. J. de Wit, Vyzeletraat 28. Riedeman, Oranjestraat 6. Mondfrans, Jonkerstraat 17. R. Jonokees, Paardenstraat 24. J. Kikkert, Corn. Ditostraat 34. D. Bres, Spoorgracht 86. Wed. C. Ram, Basetraat 88. Buis, Molenstraat 172. Minnkboo, VIschstraat 35. Roomeijer, Polderweg 36. P. Kossen, Brakkeveldweg 71. J. G. Molenaar, Paleisstraat 4. W. Blankman, Javastraat. J. M. Koeleman—Walboom, Ruighweg 115. Boooert, Achtergracht W.-Z. 51. 0. Rireoo, Vosstraat 4. G. Hkilioenbero—Walboom, Stakman Bossestraat 26.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1928 | | pagina 20