Chesebrough Ingezonden Mode deel leg. vaseline- DE NIEUWE BEGROOTING VAN OORLOG. Het eindcijfer van de begrooting van oorlog voor 1928/29 zal in totaal 41 mil- lioen beloopen of 516.000 minder dan op de vorige. De sterkte van het staande leger zal 158.500 man zijn, tegen 166.500 verleden jaar. Er zal een aanvullingsbegrooting inge diend worden voor de kosten van onder houd van de troepen in China. VERBETERINGEN BIJ HET LEGER. In een memorandum, dat de minister van oorlog bij de begrooting voor zijn de- Sarterr.ent heeft gevoegd, wordt medege- eeld, dat er belangrijke veranderingen ln de organisatie van het leger zullen wor den aangebracht. Het leger wordt kleiner ln troepen- ■terkte, terwijl de machinale sterkte wordt uitgebreid. Speciaal wordt de aandacht gevestigd op de vechtwagens, die zeer goed voldeden bij proefnemingen. Tanks en pantserauto's zullen een gedeelte van de cavalerie kunnen vervangen. Bij de artillerie wordt steeds meer ma chinale tractie ingevoerd, terwijl ook een nieuw soort veldgeschut wordt beproefd. ONDERWIJZERSSTAKING IN WALES. 7000 kinderen naar huls. Tengevolge van een geschil over de be zoldiging van losse leerkrachten, tusschen den gemeenteraad van Aberbillery in Wales en de onderwijzers der stadsscho len, heeft de gemeenteraad alle onderwij zers, die niet met de nieuwe regeling ge noegen willen nemen, tegon 16 Maart en de hoofden tegen 1 April opgezegd. De onderwijzers hebben dien stap beant woord, door Donderdagmorgen in staking te gaan, zoodat de hoofden niets anders konden doen dan de 7000 schoolgaande kinderen naar huis te zenden, voorloop! Boheerasche bminkolengebied zijn ge ëindigd met volledige overeenstemming omtrent alle punten van geschil. Giste renochtend is een kleine commissie van 4 leden bijeen gekomen om den tekst van 't arbeids- en tariefoontract op te stellen. Het heeft den schijn dat door deze onder- MEXICO. OPSTANDELINGEN IN MEXICO. In een gevecht met federale troepen in handelingen do staking in dit gebied inzfln Donderdag rebe iem g^ood. De tijd zal worden büge- verliezen van de federale troepen zfjn s den allernaasten legd. dooden en 6 gewonden. OOSTZEE-LANDEN. BRITSCH-INDIE. EEN NIEUWE COMMUNISTISCHE SAMENZWERING. Samenzwering In Estland. De politieke politie te Reval heeft een geheime organisatie ontdekt, die over aanzienlijke sommen beschikte en door de Derde internationale ermee belast een kader te vormen voor een nieuw net van communistische cellen. Er zyn arrestaties gedaan. VEREENIGDE STATEN. DE AMERIKAANSCHE VLOOT. De vlootcommissie uit de Kamer van Afgevaardigden heeft een crediet van 84,670,000 dollar, dat het ministerie van marine voor de moderniseering van vijf kruisers gevraagd had, geweigerd, en het crediet beperkt tot 14,800,000. DE SAMENSPANNING DER BENGALEEZEN. Uit Deoghar, in Bombay, wordt nader gemeld dat twintig jonge Bengaleezen die beschuldigd worden, betrokken te zijn bij de revolutionaire samenspanning waar van Donderdag melding is gemaakt, naar de Assizen zijn verwezen. Zij waren al in het najaar in verschil lende steden, o.a. Deoghar, Labox en Al- lahabad, in hechtenis genomen. DE VERVOLGING VAN DE W AHABIETEN. Engelsche vliegtuigen zetten dagelijks de campagne in de woestijn voort, maar het is zeer moeilijk de roovers te vinden door herhaaldelijke luchtspiegelingen. De mannen van den stam Akhwan verzame len zich opnieuw. In het geheel wordt het aant&l dooden, dat de stam Akhwan de laatste veertien dagen verloren heeft, op 800 gesohat. OP EN OM HET BINNENHOF. Weck-kronlek. Den Haag, 1 Maart. Minlsterleele tegenslagen. Het Capltulanten-ontwerp. De „kapltaalvlucht". J. O. Pippel. Echec voor Exc. De Geer. Wy leven nu ln eene periode van al bltter-weinlg succes voor het ln Maart 1926 opgetreden extra-parlementaire in termezzo-kabinet. Men zou kunnen zeggen, dat na de vette jaren de zeer-magere dreigen te begin nen?.... Indien men het magische cijfer van zeven hier door dat van twee of drie gelieft te vervangen. In ernst en gemoede, het contact tus schen Ministerie en Parlement van den jongsten tijd is al zeer weinig geschikt om premier jhr. mr. De Geer stof tot vreug de te geven. En sommigen, Ietwat a la nurks ge stemd, beginnen al te zeggen: het Ka binet-De Geer zal eindigen zooals met dat van Ruys Hl (geiyk men 't Immers noem de) het geval was.... 't Wordt door slag op slag ln het Parlement getroffen en moet toch aanbiyven, daar nu eenmaal kinderen naar huls te zenden, voorloopig nail,U4JJvo">uani "u.j tot isdag. Beide partyen hopen inrnid-1 m periode, ruim een jaar gescheiden van delf gelijk te hebben gekregen van dende groot® verkiezingen (1.0. van Juli 1929) mlr'rer van onderwys. DUITSCHLAND. Flï CONFLICT IN DE SOLINGSCHE METAAL- EN IJZERINDUSTRIE. Naar de N. R. Crt. verneemt Is Woens- b.„ dagnacht na onderhandelingen, die zeven j.i. .1 de"'goedkeuring van de Radio-wet in uren geduurd hebben, het loon- en werk- ons Lagerhuis. geen menschen zyn te vinden, „bereid en geschikt" voor het aannemen van eene minlsterleele portefeuille of het vervullen van de minlsterleele taak. Er was geweest de jammeriyke historie der behandeling van de Curagaosche Be grooting,'— en de goedkeuring daarvan, terwyi Exc. Koningsbergen „chapeau bos" stond voor de Tweede Kamer. En wy kregen op Vrydag 24 Febr. tydencontract in de Solingsche metaal- en yzerindustrle, door de vakverenigin gen tegen 1 April opgezegd. De voorafgegane onderhandelingen had den ten doel gehad een nieuw, niet opzeg baar loonoontract op te stellen. Het aan bod van den werkgeversbond beoogde een verhooging van 8 pet. van het tarief- loon, terwyi de Duitsohe metaalbewerkers- bond een verhooging van het uurloon met 16 pf. eischte. DE TOESTAND IN HET SAARGEBIED. Het B. T. A. meldt uit Saarbrtlcken, dat aan 8000 mynwerkers van de doma- niale mynen ontslag is gegeven. Het zyn voornameiyk vreemdelingen en voorts de minder behoeftigen en zy, die pas kort in van een recht van ontvang-installaties by dienst waren. - het Radio-ontwerp onmogeiyk te maken. De toestand is rustig in 't Saargebied. De Kamer heeft zich den 24en Febr. met De politieke partyen in 't Saargebied heb- 58-20 stemmen met dat voorstel vereenigd. ben aan den betrokken Duitschen minis- Minister v. d. Vegte had tegenover dat ter een telegram gezonden, waarin ver- amendement wel de „pose" aangenomen zocht wordt om voor Duitschland het i van Iemand, wien het accepteeren ervan grootste deel van de steenkoolproductie „Siberisch kcud" zou laten. Doch men te willen koopen by de domaniale mijnen, voelde best, dat Z.Exc. vlak-na het goed keuren ervan sterk geleek op den „agra- rischen klespyniyder", over wien mr. Mendels 't eens in de Eerste Kamer had. Onmiddeliyk daarna is gekomen de tra gedie van de Capitulanten-wet. Men i weet, terwille van c.c. drie millioen gul- Voor verongelukte vliegers. den bezuiniging en tot het verkrijgen van een aantal dienst- of reserve-plichtlge Ook dit votum was allerminst eene zege voor minister v. d. Vegte. Deze bewinds man Is het toonbeeld van gemoedeiyke onaandoeniykheld. Hy schikte zich, met een wysgeerig glimlachje, ln de zegepra len, by dit ontwerp behaald door zyn anti revolutionairen partygenoot, den heer J. J. C. van Dyk, den oud-minister van Oor log uit het Kablnet-Ruys de Beeren- brouck. Aangenaam zal deze zege den mi nister van Waterstaat stellig niet zyn ge weest. Exc. r. d. Vegte heeft ook nog te ver duren gehad de aanneming van het amen dement, door den Vrijheidsbonder mr. Droogleever Fortuyn aanhangig gemaakt, waarvan de strekking was om de heffing nadat geen enkel „goed woord" ln het Lagerhuis voor dit ontwerp was gespro ken, de Tweede Kamer in overweging te geven, de verdere behandeling te schorsen. Waaraan natuuriyk gevolg werd hetgeen toch ook met het g-K-X 2 l«nuwtododi wrt r,btJlTal deVXidsta.d-Iracti» In verband .Kt een en ander vm.het uiteen viel Vlr Boon bestreed het ont- voor haussiers- met mogelijk de bturs te wern Mr Van Gijn (nog wol de leider New-York verdere stijgingen te doen on- vandezefVactte) verdedigde het. dergaan. Hierbij komt nog, dat de geld- Ook bij de soa-democraten vond minis- markt tegenwoordig met meer zoozeer als ter De Gee4i£ steun. Dr. van den Tem- vroeger de hand reikt aan de speculatie, oei huldigde de gedachte, aan het wets- en wordt het noodzakelijk geacht do ina- voorstel ten grondslag liggond. Edoch. kolaars-voorschottcn te verminderen, tcn- hii verbond aan deze verdediging eene einde do markt voor gevaar te behoeden, zeer bedenkelijke restrictie; eischte nado- Ongetwijfeld is deor do jongste koersda- re gegevens en cyfers van do Regeering. lingen de teohnisohe positie der marlet ïyk begrijpen, dat van deze nadere ge- ken dat de markt in verschillende opzich. gevens, door Exc. De Geer te verstrek- ton topzwaar moet zyn, en dat het raad- ken voor hem afhangt de vraag, of hij zaam js jjch van verdere aankoopen te aan het ontwerp zyn stem zal kunnen onthouden. Weliswaar trad nu en dan een geven. licht herstel in, doch over het algemeen Zooals de zaken ln den laten middag bleven bovengenoemde factoren over- van Woensdag j.1. stonden, kon men t heerschend, zoodat het verloop van den wel 'als vaststaand beschouwen, dat handel onzeker was. „mits geen wonder gebeurde", zooals mr. -pe verwachten Is, dat de Amerikaan- Oud zeide, dit wetsvoorstel niet voor de sch0 geldmarkt in de eerste tyden geen „senatoriale spitsroeden" rijp zou worden bijzondere verruiming zal toonen, met het gemaakt. i JJ Oog daarop dat reeds onderhandelingen Ik wil hier even inlasschen een woord ioopen^e zjjn 0ver nieuwe uitgiften. Eer- van bewonderende hulde voor een man, ^ena zu]ien aan Europa de gevraagde die in de Tweede Kamer eene zeer groote Kejden verschaft worden, doch ook moe- rol heeft gespeeld zonder dat Jan Publiek ten volgenB bekomen Inlichtingen, uitgif- hem kent. Ik bedoel den heer J. G. l ip- ten'aan andere werelddeelen op til zjjn. pel, die de hooge positie bekleedt van ad- HEronder bevinden zich leeningen voor ministrateur der griffier van de I we ede japansohe industrieele Ondernemingen Kamer en die naar de bladen hebben pen be(jrag van 100 millioen dollar, af gemeld op 15 Maart a-a. zijn veertig med? oen ieening voor Australië van 60 jarig jubileum viert als ambtenaar, in millloen dollar. Waarschynlljk zal ook dienst van ons Lagerhuis. een aanzienlijk deel der Zuid-Slavische Wat de heer Pippel achter de scher- jeenjng) naar verluidt zelfs 60 millioen ,-r,nrhPVPir>. poti erkt. treor- dollflr 't0 ^ew-York worden uitgegeven, terwijl men verder nog uitgifte verwacht 'H|h' Zuld-Amerlkaanaohe men'^ heeft voorbereid, gewerkt, geor dend, georganiseerd, slechts de „lnsi ders" weten dat. Opeenvolgende Voorzit ters, Griffiers, Commiezen-griffier, leden van de Kamer, Journalisten gegeven. Wc at een „fat9oeniyke begrafenis" be- teekent voor elk wetsvoorstel, waarmee zoo iets gebeurt. Op de Capltulanten-wet kan men toe passen het woord, dat wyien mr. Wint- bïSyjoor haal," en verkeerde" voortdurend in on- hier heeft men nu eens niet te doen met zekerheid, ondanks de verklaring in het een „rond de Ouir", - met een ver- Lagerhuis dat de regeering met beling- schrompelden bureaucraat. Pippel, de Ad- hebbenden zal rekening houden, opdld» ministrateur, is een „hommo de Coeur", te nemen maatregelen niet al te plotseling man met warm hart, steeds bereid om komen. Men Is thans onzeker omtrent de te helpen, in te lichten. Een waarachtig- gevolgen van een oventueele opheffing nobele figuur, op wiens zin tot medewer- der restrictie, en van welken Invloed dit king ln de ruimste mate van het begrip zal zyn op den prijs van het product, nooit Iemand vruchteloos beroep heeft Evenmin valt te berekenen ln hoeverre gedaan. Vertrouweling van de geheele onze ondernemingen, die zich steeds bul- Kamer. Wiens groote diensten, steeds ln ten de restrictie hebben gehouden, ln de heeriykste bescheidenheid bewezen het gedrang zullen komen. Er ls een oom- aan het algemeen belang, weldra door missie bycengekomen teneinde te onder- gens, de conservatieve afgevaardigde, eensde Kroon mogen worden gehuldigd door zoeken de wenscheiykheld van een ver- toeriep aan de Indische baten: „Myne het ridderkruis van onze hoogste orde!., kooporganisatie voor rubber, doch gible- Heeren, -Jjrengen wy haar een eerbie-1J. G, Pippel verdient deze ondersoheldlng ken ls, dat deze commissie niet tot eenlg tastbare resultaten ia zien men het nog lang een dergeiyke organisatie. Intussohen bleef de daling van de rubberpryzen te Ncw-York en Londen dageiyks aanhou den, met als gevolg dat onze aandeilen- pokomen, aange- r iet eens la over dig saluut. Wy zien ze nooit terug 1 Adieu ten volle! pour toujoursl...." i In de vergadering van Donderdag 1 Bewondering verdient de moeite, welke Maart heeft minister De Geer de neder- mlnlster Lambooy Dinsdagmiddag nog be- iaag geleden, welke Z.Exc. kon verwech- steedde om terwyi Z. Exc. toch wist, ten. Met 60—88 ls art. 1 van het ontwerp dat hy voor eene absoluut-hopelooze taak betreffende het „achterhalen" der Neder- Qoo __w vocht, tooh nog de Tweede Kamer te 'anders, die naar het buitenland togen om markt dlkwyis in een gedrukte stemüng verduideiyken, dat deze Capitulanten-wet den vaderlandschen fiscue te ontsnappen, verkeerde. zoowel de opleiding als de staats-financiën verworpen. Minister De Geer hield Tabakswaarden gingen vaak met rub- ten goede zou komen. eene kranige, gespierde rede ter verdedi-|5eraandc.elen op en neei.( doch de goede ging van zyn ontwerp. O.a. mr. Oud, dieverwachtingen voor de aanstaande in- FRANKRIJK. MILITAIRE ONTWERPEN. De Kamer heeft zich bezig gehouden met een wetsontwerp tot regeling van de officieren en onderofficieren, die meer militaire ervaring hebben dan zij kunnen dood aan militairevlleie™o7'him^nh! !verkrlJgen'indien zy uitslultend Beduren- ,i« lllll h de de by de wet vastgestelde tijdvakken staanden uit te keeren. Deze vergoeding 1n werveiiiken iBsrist riin wilde onzn zal bedragen in geval de invaliditeit het werKellJKen fllenst m' W-1W« onïe noodlg maakt, dat de getroffene den mili tairen dienst verlaat: 100,000 frank voor officieren; 50.000 frank voor onder-offi- eieren en 25.000 frank voor korporaals en soldaten. In geval van overiyden tenge- ïa'zr-' ce?iuLI°0rii het personeel van den bur- froffen vhegdienst is een regeling ge- DONAU - LANDEN. Minister van Defensie het z.g. Capitulan- ten-stelsel invoeren. D.w.z., een gedeel te van het officieren- en onderofficieren- kader doen samenstellen uit dienst- of reserve-plichtlgen. die zich na afloop van de eerste oefening verbinden om gtduren- d" een aantal jaren vrijwillig in werke- lijken üleuct te komen nf te biyven, de officieren voor zes jaar of wat korter; de onderofficieren voor vier jaar of kor ter. Na volbrachten dienst zullen die mili tairen ln burgeriyke betrekkingen wor den geholpen. Minister Lambooy, de hoog-intelll- gente man, die pas ln de Eerste Kamer met zijn fusie-ontwerp zulk eene schitte rende zege behaalde, had kunnen besef fen, dat hij er dit Capitulanten-ontwerp nooit ofte nimmer by de Kamer zou door- DE STAKING IN HET BOHEEMSCHE BRUINKOLENGEBIED. arebmarl 1. b ml** Ds onderhandelingen over de beëlndi- loopen. ging van de staking ln het noord-wsat- Was Z. Exo. van Defensie genoodzaakt, De minister v. Defensie heeft schor sing der verdere behandeling van dit ont werp verzoekend, verklaard, dat hy de vele bezwaren, uit de Kamer gekomen, zal onderzoeken. Ter formuleering van een nieuw ontwerp. De kans, dat 't daartoe komen zpl lijkt uitermate gering. Op de agenda van de Tweede Kamer staat nu o.a. nog ,de wyziging van de Dienstplicht-wet is aan een nieuwe afdee- llns-onderzoek onderworpen, weet men) het Llmburgsche wetje ter bescherming van de aardewerk-Industrie. Geruchten loopen, dat ook dit van de „H st" zou ver dwijnen; Vooral met het oog op het adres van idustrieelen, die na grondig onder zoek zoo noodjg steun uit industrieele kringen in uitzicht stellen. De Kamer stond dan Dinsdag J.1. voor het ontwerp, dat landgenooten in het bui tenland ln onze belasting wil betrekken. Ook dit wetsvoorstel scheen hopeloos, te staan!.... In de vergadering van Woens dag 29 Februari heeft minister De Geer den directeur-generaal der Belastingen, mr. Sinnighe Damsté, als Regeerings- commissaris naast zich aan de groene tafel doen plaatsnemen. Wat ook al indiceert, dat men 't noodig oordeelt, „alle hens aan dek" te roepen.... Dinsdag j.L hebben de chr.-historische afgevaardigde dr. Lovink en de katholieke financieels specialiteit Van Vuuren den minister trachten duideiyk te maken, dat zyn wetsvoorstel ln de Kamer schipbreuk moet ïyden. Nederland streeft naar het verlagen van de belastingen, elders gaat men juist in tegenovergestelde richting. In den Vol kenbond is eene strooming tot internatio nale regeling van deze materie. De op brengst van deze poging tot het „achter halen" van landgenooten ls niet bekend, de Regeering onthield de Kamer alle gegevens in deze, en de wyze van In vordering moet ontstemming, wekken, bevorderen den zin om zich vla naturali satie aan den Nederlandschen fiscus te onttrekken. Dat minister De Geer „malgré tout" dit ongelukkige ontwerp handhaafde, men moet er zich over verbazen. Woensdag j.1. verduideiykte de katho liek van Voorst tot Voorst, dat Nederland zich met dit ohtwerp tegenover het bui tenland bespottelijk zou maken. Met dit wetsvoorstel trekt de Regeering zich niets aan van de beginselen van het in ternationale recht, gaat zy lijnrecht in tegen hetgeen een der grondslagen zal zijn van de internationale regeling, welke hij de Volkenbond ln voorbereiding is. Namens zyn fractie brak de anti-revolu tionaire Haagsche wethouder van Finan ciën, mr. De ling, af. De Vrijz.-democraat mr. Oud ïn -er hler 8amen te gaan met de katho liek van Vuuren in afkeuring van het ontwerp. ^Alvast één punt van aanraking tus schen «wart #n rose voor eene nieuwe niet gauw en gaarne „huldigt", sprak woorden van bewondering voor die mi nlsterleele verdediging van de wetsvoor- dracht. Het ontwerp was niet meer te redden. Het la gesteund door de soc. democrati sche fractie en de chr.-historische leden Langman, Tllanus, Kryger, dr. De Visser, Weitkamp, Snoeck Henkemans en Schok king, de Vrijheidsbonders mej. Wes- terman, Bierema en Van Gyn, den an ti-revolutionairen Sineenk, de h.h. Lin beek en Kersten, mr. Arts (van de Kat Volksparty) en Braat. Voor minister De Geer een pyniyk écheo. In normaal-politieke omstandig heden zou 't zelfs de vraag zyn, of een bewindsman uit zulk een nederlaag niet „zijne conclusie zou trekken".... Mr. ANTONIO. Economisch Weekoverzicht. De verdeeldheid,waaraan de beurs reeds vrij geruimen tyd ïydt. is ook ge durende de afgeloopen week overheer- schend gebleven. Alhoewel de algemeen® monetaire toestand; met inachtneming der bestaande toestanden, als bevredigend mag worden aangemerkt, zyn er toch verschillende factoren, waarvoor sommige beurzen niet gevoelloos kunnen bUjven, en als gevolg daarvan een miiïder gun stig aspect vertoonen, ofwel meerdere terughoudendheid in acht nemen. In tegenstelling met vroeger, toen door de gunstige ontwikkeling der conjunc tuur ln de Vereenigde Staten de New- Yorksche beurs verre uitblonk boven de Europeesche beurzen, wier positie door de benarde toestanden herhaaldeiyk in onzekerheid werd gebracht, liet dezer dagen de stemming op Wallstreet herhaal- deiyk te wenschen over. In aanmerking dient echter te worden genomen, dat naar de meening van velen, deze ongunstige stemming reeds eerder had moeten in treden. omdat de vooruitzichten vopr ln- dustrie en nyverheld daartoe reeds lang aanleiding gaven. De beurs, welke toch Immens de toekomst verdisconteert, heeft daarmede zeer zeker rekening gehouden, als gevolg waarvan een willige stemming den laatsten tyd iflet meer te zien werd schryvingen doden de markt eea visten ondertoon behouden. v Sulkeraandeelen waren meestal niet zeer vast, aangezien de Cuba-suflcerpriJ- zen dikwerf geen stand hielden. gegeven. ■1ota Schagen. Wekeiykscho causerie. Als een land meer aan Ingevoerde goe deren uitgeeft, dan het aan uitgevoerde goederen ontvangt, teert het op tyn na tionale rijkdom. Gaat het daarmede voort, zoodat zijne financieele toestand beden- keiyk begint te worden, dan raakt het zyn crediet kwyt. Duitschland, Frankryk, Bel gië, Rusland en de Balkan-staten hebben ons in de laatste jaren geleerd, wat dan de afloop der geldmiddelen wordt. Een land moet daarom op allerlei gebied trach ten, dat de Invoerwaarden de uitvoerwaar den niet overtreffen, wy hebben ln onze twee laatste overzichten tot ons genoegeh kunnen aantoonen, dat by den veehandel de uitvoerhandel van 1927, die van 1928 belangrijk heeft overtroffen. Dat alleen la geen gelukkig verschijnsel, maar de in voer van 1927 voor een belangrijk deel ver beneden die van 1926 is gebleven ls van even groote beteekenla. Zoo is de In voer van bevroren vleesch ln 1927 veel geringer dan in 1926. Invoer in 1927,18968 ton van 1000 K.G. in 1928, 21.888; de in voer van varkensvleeseh en spek in 1928, 898 ton, 1927, 284 ton. Van gerookt en ge droogd vleesch ontvingen wy ln 1928, 588 ton en in 1927,119 ton. Dat alles wy»t op vooruitgang. Marktoverzlcht Een heel goede winterdag, wat het weer betreft, een flinke aanvoer, in zooverre het de markt aangaat, voldoende publiek voor handel en vertier, dus wat wil men nog meer. De prijzen vertoonden eenlge neiging voor verlaging. Vette koelen kon den den ouden prijs moeilijk handhaven, het waren dan ook maar enkele beestjes, waarvoor f 1.05 betaald werd. Van 2de kwaliteit was nog al wat aanvoer, die vrij oed verkocht werd. Prijzen f 0.90 tot 02; 8e kwaliteit 0.70 tot f 0.85. Be- drijfsvee staat in onmiddeliyk verband met botor en kaas. Daar de kaas nog al goed is, Is het gevolg daarvan een vasten handel, die door velen duur werd ge- n hter heeft de hernieuwde actie in de Ameriknansche automobiel-industrie, wel- imilum ke door Ford en de General Motors Oomp. noemd rfLÏ'w!5 geretv den moed min of Nuchtere kalveren waren goed te ver- ctnnf„iw5, ?veP' Inderdaad wy«t de koopen, zoodat de belangryke aanvoer ta- <*e laatste weken op een mel(jk vlug van de hand ging. prijzen van «°uU! ?ang en verh°ogde pro- 8 tot 15 per stuk. Enkele heele beste, om ilde de ontwornArTrööö I riekenook van die, welke aan te houden, golden nog iets meer. TT-"- - rh«nfl ^^^blel-lrijitistrle in nauw Schapen, voor den uitvoer, waren in tol Hnt j n echter geen twy- klein aantal aanwezig. Besteed werd f 88 LÏÏ ii?. Europeesche Staten, ge- tot 86. Bedryf«overhouden 80 tot 88. kracht norLfV61* leeningen, alle Oude schapen werden niet meer gepresen- de Ampr 1 irn0m z°?veel mogelijk teerd. Zware rammen, voor den dood, lis- en me«.ïï2^u! leverantle te ontberen, pen tot 42. Varkens waren stug, prijzen mettertijd den concurrentiestrijd sul-158 tot 62 cent per ILG. 1 r WONDEN SCHRAMMEN, of optn gesprongen hutd zijn prikkelend en kunnen zeer Hinderlijk zijn, maar schram men en wonden genezen vlug en de huid wordt weer glad en zacht, als U direct het beste en heilzaamste middel gebruikt. (Spreek uit: Tschiesbro) helpt langs natuurlijken weg de huid genezen. Het kan steeds vol vertrouwen gebruikt worden, het kan nooit schaden daar het vrij van zuren, zonder smaak en reukeloos is. «ut uvuit uu., aunoj.. uau 1 de buurt van Soyate, in den s^at Yalèsco, 4*1 /4 a QnllvirfnnVin <v.ntnnl A i 11, t De heer Van den Tempel deed zeer duide- verbeterd; men begint thans te bemeiv T iT,o uuinaue ojLvarmic uuuvcu uau *ju nuuiieu

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1928 | | pagina 2